Skip to main content

Full text of "Commentaria in Aristotelem graeca. Edita consilio et auctoritate Academiae litterarum regiae borussicae"

See other formats


A COMMENTARIA 

IN ARISTOTELEM 

G R A E C A EDITA COxNSILIO ET AUCTORITATE ACADExMIAE LlTTERARUiM REGIAE BORUSSICAE VOLUMINIS V 

PARS I TIIEMISTII ANALYTICORUM POSTERIORUM PARAPHRASIS BEROLINI 

TYPIS ET IMPENSIS GEORGII REIMERI 
JICM 0^ 

i 11 EM 1ST 11 j 

ANALVTICORrM roSTKIMOlIlM 

r.VRAPlIRASIS CONSILIO ET AUCTORITATE ACADEMIAE LITTERARUM REGJAE HORUSSICAE 


MAXIMILIANUS WALLIES BRROLINI 

rYPlS 1:T IMI'KNSIS (iKOIUill KKIMKRI 
MC.M P R A E F A T I 

Paraphrasis Analyticonnn Posteiiorum Tliemistiaiia') ([uibus me- 
moriae tradita est quotciuot inihi iimotueriiiit libri maim scripti, 
duo 2:euera simt distingiieiula tide atque i)retio paeue inter se i)aria. 
alterius priuceps est omnium vetustissimus (saec. XII) Marcianus 211, 
cuius taraeu aetati tides uon semper respondet; imprimis multis laeunis 
in(iuinatus est, quas librarius homoeoteleutis deceptus admisit, ab hoc 
et aetate (saec. XIV) et yirtute proxime abest Laurentiauus LVIII 32^), 
ex quo saeculo XV descriptus est Laurentiauus LXXII 24. e reli(iuis 
libris recentioribus unus Vindoboneusis pliil. gr. 41 (saec. XV — XVI) 
hue pertiuere videtur. 

Multo })lures sunt alterius classis codices, (luorum et aetate (saec. XIII) 
et i)raestantia priucipem locum obtinet Ambrosiauus G 14 sup., aetate 
omnium codicum secundus a Marciano, pretio certe nulli inferior, huius 
classis codices saeculis insequentibus praevalent, magis magisque negle- 
gentia librariorum aut arbitrio virorum doctorum in deterius mutati sed 
cognationis et originis communis notis manifestis servatis. sunt autem 
hi: saeculi XIV (secundum Bandinii Catalogum) Laurentiauus LXXI 32, 
Parisinus 1918, Coislinianus 323, saeculi XV Laurentiauus LXXII 25 et 
persimilis eius Parisinus 1888'), saeculi XV— XVI Parisini 188G et 2052, 
-saeculi XVI Parisinus 1887, Oxoniensis Bodleianus Miscell. 133, Vindo- 
bouenses phil. gr. 110 et 155 (Barberini 123 et 1129^. 

') Cf. Chr. Braiulis Von dtu griechischun Ausleyern lies Oryanons (Abhauill. il. I'-cil. 
Acad, 1833) p. 293 sq. 

■•0 f. 155 ct 15G (p. 53,8 tmzX (j.ev ouv — p. 55,23 (j-ev ojv £;) saeculo .\V ex alterius 
classis codice Parisini 1888 simili addita sunt cf. p. VI n. 2. 

^ etiam Tauiiuensis 158 eiusdeiu saeculi huic classi aiinumeiandus videlur, si ipii- 
deiu H. SchenkI Tbcmist. Pbys. paraplir. p. IX rectc cum Paiisiui 1888 siiniliiinuin dieil. 
') quantum ex paucis quae luilii |iraesto eraut iudicari potest. VI PRAEFATIO 

Mixtus ex utroque geuere est Parisinus 2062 (saec. XIV), iit qui ex 
alterius classis codice deseriptus multis locis e libro ]\Iarciaui simillimo 
correctiis sit. 

Recentiorem aliquem secundae classis librum secutiis est qui primus 
anno MDXXXIV in Aldi aedibus parapbrasiu edidit, Victor Trincavellus; 
ipse novavisse admodum pauca videtur. 

Latine earn plus quinquaginta anuis ante (anno MCCCCLXXX) 
Hermolaus Barbarus Patrieius Venetus expressit, qui ipse quoque librum 
secundae classis adbibuisse videtur, quaraquam difficile saepe est ex boc 
liberiore translationis genere, quod Hermolaus ipse in epistula ad Sixtum 
IV Pont. Max. data proiitetur, cuius infra specimen praebebo, quicquam 
certius concludere. 

Quae Chr. Brandis (b) tribus fere saeculis post e parapbrasi in 
Scboliorum volumiue p. 195 — 251 excerpsit, editionis principis textura 
paene immutatum repetunt nullis libris manu scriptis consultis^). 

L. Spengelii denique editio, quae Lipsiae anno MDCCCLXVI emissa 
est, in Trincavelli textu posita est et lectionibus, quas Petrus Victorius 
exemplari Aldino, quod nunc in bibliotbeca Monacensi est (A gr. b 1070), 
e Laurentiauo LVIII 32') ascripsit. utriusque igitur familiae testis, quam- 
vis non semper locuples et integer, novissimo editori praesto erat, ut, 
licet saepe fides utriusque ab eo non recte perpensa et Victorian! codicis 
auctoritas immerito neglecta sit, edita ab eo parapbrasis multo purior 
atque emendatior evaserit. leviora menda baud pauca Spengelius con- 
iciendo sustulit, atque etiam eorum quae in apparatu proponere satis 
babuit nonnulla recipere non dubitavi. multa sane, id quod etiam inter- 1) sed cf. p. 2-2,30 (Schol. p. 213a 1.2), 40,28 (239b 17), 60,1 (249^4.5), 63,32 
(250b25); nam aix'ja quidem p. 60,1 errore ortum esse non potest. 

2) hunc, non, quod L. Spengel Praef. p. VI suspicatus erat, Laurentianiira LXXII 
24 apographon codicetn Victorii fuisse vel inde apparet, quod p. 16,14 editionis Speng. 
ad bndp-/o-i notatur "bTzdpyiw V, post hoc defecit pagina in Y' et p. 18,30 ad to {aev ouv 
'hie incipit V, itemque p. 28,2 ad oriXov 'post hoc vocabulum defecit pagina in V et 
p. 29,30 ad (Ye(o[Ji£)Tpia [Jiiv av 'hie incipit denuo V, in Laurentiano autem LVIII 32 
post p. 10,26 o'i TioEv ydp TO, extrema folii 121v verba, folium excidit, quod coutinuit 
p. 10,26.27 xaTa TiavTos — 12,8 auTw cpuaews, et f. 126 p. 17,27 Igtiv ik otXXou— 19,1 
TTpoaft/jxY), yeiu- continens postea insertum est. maxima vero Sp. eo in errorem induclus 
est, quod Laurentianus LXXII 24 in eadem verba desiuit (p. 53,24 toIs p.£v ouatv ov, Tof; 
oe), in quae Victorii codex desiit, Laurent, autem LVIII 32 inde demum a verbis p. 55,23.24 
dvayxY]; urdpyet deficit, sed cum ilium ex hoc descriptum esse constet, nihil inde aiiud 
colligi potest nisi hunc in fine rautilum olim aliter exiisse. et re vera f. 155 (inc. -otet fAEv 
o-jv p. 53,8) —171 item atque f. 126 saeculo XV suppleta sunt. PR. \K FAT 10 v,i 

puiig'eudi latidiie liaiul raio ('onipiol)aliir, emu 'I'lieiiiistii verl)a |i:iiiiiii 
intellexisse osteiuluut. 

Kestat lit ([iiae subsidia critica liiiic edition! siippetiveriut (iiiain(|iic 
in iis nteudis rationem inieiim exponam. at([ue prions classis Marcianus 
211 (W) et Lanientianus LVIII 32 (S), codex Petri Victorii, alterius 
Ambrosianus G 14 .sup. (A) et, praesertim cum hie in fine libri I (p. 29,7— 
41,0) deficiat, Parisiuus 1888 (C), qui instar nobis reeentioris buius classis 
propagiuis sit, toti et collati et in apparatu critico notati sunt, ut e 
silentio semper codicem uon notatum cum textu concinere colli^^i jjossit. 
Aldiuae (a) autem lectiones, ([uae et ipsa receutiorem secundae classis 
codicem seijuatur, eo magis subnotare supersedi, ([uod editionis Si)enge- 
lianae discrei)antiam, (juae plerunKiue cum ilia facit, i)leuam indicavi. 
itaque Aldiuam cum Spengelii textu cousentire (a s), nisi ubi buuc 
codicum nostrorum auctoiitati praetuli, non significavi ^). 

In recensenda denique codicum memoria banc mihi legem imposui, 
ut, (luoniam ueutra classis alteri fide ita praestat, ut omnino praefereuda 
videatur, semper inquirerem utri aut senteutia aut sermone aut Aristotelis 
verbis aliquid auctoritatis accresceret, ubi tamen his indiciis carebam, 
id ([Uod rarius accidit, alterius classis memoriam praeferrem, cuius 
l)riucii)i A paulo plus tribuerera quam vetustiori prioris classis principi 
W. ubi autem alterutrius aut utriusque classis codices ipsi in diversas 
partes abibant, consentaneum erat me eadem inita ratioue aut Ambro- 
siani A aut Maiciani W auctoritatem sequi. ueque vero Laurentiani S 
aut Parisini C scripturas prorsus neglexi, quas ubi veritatis uotas prae 
se ferre videbam, depravatae principum illorum memoriae praeferre 
non verebar, quamcjuam mihi conscius erani ut in librorum Do aninia 
(cf. Praef. p. v) ita iu hac paraphrasi dubium saepe esse utruni, quae C 
solus vera suppeditare videretiir. anti(|uitus tradita an ex ingenio enien- 
data essent. 

Scr. Berolini 

Nonis Octobribus MCM. 

M. AV ALLIES. ') sed his quoque locis saepius, velut p. r_',7. 12 Is.Ki •Jl,4 ;):.', 1 non as seil s 
notavi, id quod neminem decipiet, cuui (jiiaeciuupio Spengelius uovavit praeterca 
indicavericQ. SUPPLEMENTUM PRAEPATIONIS CONSPECTUS CODICUM 

W Maecianus 211 (ZmeUi Graeca D. Marci hihl. cod. manuscr. p. 114) 

bombycinus saec. XII fol. 281. Themistii parapbmsis inc. fol. 247. col- 
latus est a Torstrikio. 

A Ambrosianus G 14 sup. bombycinus saec. XIII fol. 198 (16,50x12 cm) 

perexiguis iitteris nitide scriptus non multis adhibitis compendiis. f. 10" — 
~ 29'' 6£[xian'ou irapacppaai; avaXuxixaiv uatspwv p'. f. 29" ©saiaTtou Trapacppaai? 
dvotXuxixoiv ua-spojv a', quae desinit f, 40" in verba Giro xrjv exspav (p. 29,6. 7). 
f. 41' praeter schemata quaedam nihil coutinet. litterae derasae manu 
recentiore (saec. XVI?) renovatae sunt, id quod, ubi mauus prima nou 
iam agnosei potuit, semper uotatum est a Guilelmo Kroll, qui codicem 
diligentissime contulit. 

S Laurentianus LVIII 32 [Baudiui II 479. 480] saec. XIII— XIV [saec. 

XII secundum Baudinium] foliorum 171 (20x14 cm), quorum f. 1 — 62 et 
114—154 eodem tempore sed non eadera maun, ut videtur, scripta mem- 
branea, f. 63—113 cbartacea sunt. f. 126 et 155—171 in membraua quae 
dicitur Medicea exarata saeculo XV addita sunt. Themistii paraphrasis 
inc. f. 114" . hunc quoque codicem Guil. Kroll eadem diligeutia contulit. 
Laurentianus LXXI 32 [Bandiui III 18] chartaceus saec. XIV [se- 
cundum Baudinium] tol. 271. f. 91^ esixiaxtou rscpacppaais 'AvaXuxixoiv 
uaxlptov. ''subiungitur index capitum, quae in libro primo sunt XLIV, 
in secundo XXII". inspexit codicem A. Torstrik: 

p. 2,21 opij.wvTES |[ 23 u;j.a?. 

p. 41,5 -/j Tota'JXTj] auxT) |1 42,8 yap om. 1| 9 unsp |1 M ttu); bis || 19 ^u£p prius 
om. II "h om.\\ 43,10 eBu); hi oxt ^ || 12 xoO alt. om.' || U xui- (ante xevov) || 21 o'jtz 
Et Old TOtwvSe li 24 x6 (ante iizLa-z.) \\ 25 post oxt add. -/.rA. 

p. 65j_6C,6. 65,17 -/.d alt. om. || 19 Tipuixa || 20 auxoo || 20. 21 o'jvaj^iv eaxt 
TrpoaXaiJ-iSctvctv y.ai x6 || 22 U^oi \\ O'JvaxdbxEpoi || 24 post 7iaaxo6a7]? add. y^P II '^poi 
oji-oiov II 26 otdcaxaaiv || 27 exi || xE?.o-j[jivo.j 1| 00,1. 2 xor;-7ipaY[^aatv |1 3 ctixui (xtio- 
Tiihaac(t II 5 ^ prius habet || G Ti'Jaczv. 

Laurentianus LXXII 24 [Bandini III 38. 39] chartaceus saec. XV SITPLKMKNTI M I'K AKFATIONIS ix 

[saec. XIV seeiiuiluni Baiidiiiiuinj lol. 30 (2UXir) cm) iiiiuiitis litteris nitide 
sciiptiis. (lesinit f. 30"^ in verba xoX; ixsv ouatv ov, toi? oz (p. 53,24), iibi 
in niari^ine lojritiir Xzhzi. liunc codicem apoj^raplioii esse Laureiiliaui 
J.\'11I 32 cum imlo apparet, (piod p. 10,26. 27 xaxa -avzo; — 12,7. 8 aiiTm 
9u3£(o;. (piae iu S folio excise desiint, ipso (pioque in medio f. (>'' 
omittit, tum iude, (piod ubi iu S litterae postea restitutae evanuerunt, 
lacunas rcli([uit, velut p. 1,4. 5 tots Iv lac. 10 litt. zvsxa, rAoylrirjryj- /.rx-Jj. 
lac. 15 litt. Tiia-j'aaTct'ac. 19 ava-j-xr^ lac. 14 litt. ixb 9C(iyoi'asi>ot, 20 iptxr^vs-jovTs; 
lac. 15 litt. EtTTsTv. examiuavit codicem Guil. KioU, cui etiam haec debeo: 

p, 53,9 ):otp II 11 V^a II (X7:av-r^5£i || 12 wp-JTrxE || 'joaro; om. || U rj/rj; !| Ifi l\i»- 
&cv II post -veOfAot-o; add. w; ;| 17 ye om. || 18 ttj rr/Yj oin. || 22 /povov -6v -po ccjTr/; 

Laurentianus LXXII 25 [Baudiui III 39] membraneus saec. X\' 
fol. 42 nitidissime scriptus. exemplo siut haec a Toistiikio collata: 

p. 1,3 o'j ooxEt II 4. 5 S(/.[7.pu)v EVcxev II 14 xivo-jpLeSct [| 'iyz-Ai || 22 eJ o' i-i xtva || 
2,11 post £t; add. td || 13 -po'j-/ov-e; || 14 (5u.6Xt|; || 21 oppKLvxe; || 23 upta; || 2,5 -£pi- 
Ytvetat II 28 ar^aatvct cm. || 30. 31 xal outo? — irpoYvtossio; cm. || 32 -pdssaTt, oni. apa || 
3,1 a-jvi^vat 11 4 a'!)vt3u.£v || 6 x6 cm. I| 10 ia-tv] apa || 11 to (ante [jlt]) || 13 fj.r) om. || 
14 a -poTEpov Ti; 1 1 piav()av£i— EriSTatat om. (v. Corr. et Add.) :| 17 y-h om. || 20 pav- 

SccvOpiEV 5v. 

p. 41,2 evoTjas || 4 vorjaEt || 5 f; TotauxTj] au-crj || 42,7 xiva || 9 TTEpl || 13 xujoe xoSe || 
l.j upLa; II 18 xu)OE tooe || 19 tj om. || 43,2 eaxt d^uyr) || 21 ei 8td xoiuJvOE || 2.5 post oxt 
.idd. xai II EYi'vExo \\ 28 a-jvEpicpatvexai || 29 o6 || 32 ante arjpiErov add. x6 || 44,7 xa-jxov || 
oe] piEv 11 7. 8 xai 6i' 6pia,uou to TpiycDvov || 13 cj om. || 17 dTroOEtxxixov itemque vs. 
18. 19 '; 19 T-Tiiaxaxo |j 22 post dv add. xs || 23. 24 Xa(i.pdv^ || 45,4 oxi] oaa || 5 o-j/] 
d>j.'' o'j-/_ o'jxuj; £T£pa || 9 ivOE/sxai drooEtsat || 10 x6 ora. || 11 fjiiv om. || 12 diiooEUEt 
pr. Ij 13 post Tivo; adtl. cb? || 14 or) om. || 19 ouo' d'pa om. || post d'xpo; add. oux || 
21 post d>v/.o add. xi || xt] x6 xt || x6 alt. om. || 23 e^ om. || 27 ante d-ooEt'^Et add. ou/. 1| 
46,4 6 om. 

11.62,21 y.ott -di;. om. xe || 29 ante xaoxTj; add. xoti || 63,11 xal alt. et psv om. || 
IG Ytvo.uEvo'j 11 10 EXEpov •(£ \\ 22 oaotto; || 25 et 26 d] ii || 27 £ym(X£8a || iyfhzi^i'xi || 
29 yivopiivr,; || 31 Ytvo|J.£vrj; [| x'JTOu] xo'jxo-j || 64,2 o5 xai] oux || 5 dv eIoev 1| 6 xo'j; 
d>.).o'j; Ij -xDtt alt.] x6 || 7 aiaSrjaiv || post 7.a9oXou add. dvxtAap-pdvEaSott || 8 auxd — sccjxd IJ 
xe xuT] x6 II 14 dvaYdifTjxoit xal || 17 ante dp/at add. at !| 20 auvoEOssftat || otaipExtxio; xot 
S'jvOextxto; fxexapaxixoi; || 23 TrapajriTrxEtv || 24 dpicpoxEpa || 25 auxoii || 2G ouvEyEtpEiv || 
65,3 lyxaxaaxEua^op-Evo; xat] in haec verba desinit. sequuntur nullo relicto spatio. quasi 
nihil interciderit, cadcm manu et in eadem membrana iscripta haec (9 folia): Travxo; xopa/o; 
xal zdiTii xopojvT,; xoxTjYoprjOT^aExat x6 (i.axp(i^iov: ~ (lubr.) ei ydp p.)) saxiv oixiov Exspov 
XafA^avouEvov otov x6 ;rjpov oi' o-j [jleso'J xaxrjYopEixat x6 pt-axpo'^tov xaxd Tidvxcuv xuiv uno x6 e, 
7:u>; O'jvaxai xi; )d-(Ziy x6 d Tiavxl [aev x(ij e uzdp/siv xat xaOoXixiuxEpov Etvat auxoO, x6 oe e 
HT) 5'jvaa8at dvxuxp^cpEiv xat uitdp/Eiv zavxl xto d: ~ (rubr.) ota xt y«P o^"-^ e^xai dXXo xt 
aixtov i:apd x6 p ofov xo y, 8'' ^-^ |i.^30'j x6 d xaxTjoprjihi^aExat xaxd xo'j £ . . . . xat 6 ptEv 
voj; ov EiTtopiEv dp/7jv Etvat xotVTjv, dp/r) dv eit) rjxot •(•^mzh r.ifSTii ap/Jfi £-fJxr,t/.ovtxf(; xai 
drtooEixxtxT;;. f,xot ciarEp oe XsYop-ev xov voov xotvTjV elvat dp-^ijv xal y^iosiv Tcdar^; ^P/^/' 
i;:i5TTy|xovtxfj; xat d-oOEtxxtxrj;, o'jxuj; :rdXtv XsYopiEv xal xrjv ^-taxi^piTjV 6(j.oi(o; xtL vot e/eiv 
TTpo; d'rrav ^::t3xr,xr5v, xo'jx^ixtv dp/r)v Etvat xal ■[■tih'Si-i riavxo; dTZtlXTjXO'J. 

Taurinensis 158 [Pasiui Catal. p. 229| cliartacous saec. X\' nunc 
tuibato ordine f. 1— 22 et 109—114 Themistii in Analyt. I'ust. para- 
plirasin contiiiet v. p. V n. 3 et Them. IMiys. p. IX. X SLTPPLx^.MENTUM PRAEFATIONIS 

Baeberinus I 23 chartaceus forma minima saec. XVII potius quam 
XVI Henrici Schenkl iudicio paraphrasi Physicorum Themistianae (cf. 
p. VII) praepositum habet initium prooemii in Analyticorum Post, para- 
pbrasin (usque ad p. 1,12 ouvajjisvoi?), ex quo A. Torstiik notavit haec: 

p. 1,3 ou 8o7.£i II 4. 5 ap-ixpuiv svexev || 6 trjv Osiofou || 10 euXoyov. 

Baeberinus II 29 chartaceus saec. XVI. prooemium et p. 40,33—42,14 
et 65,21—66,6 contulit A. Torstrik: 

p. 1,3 8o-x£t, om. ou II 4.5 afxizpuiv evcxav || G |i.£Tay.ivetv tou Oeioi'o'j || 14 auyypacpTj;. 

p. 41,4 TO om. 11 5 1^; ante a-c/. oin. || 42,12 ivltmzv^ \\ 13 ei alt. om. 
Parisinus 1886 [H. Omout Invent, somm. des manuscr. grecs de la 
bibl not. II 159] chartaceus saec. XV— XVI fol. 219 [cf. Themist. Phys. 
p. VI] et f. 1-40V et f. 182'-— 219 Themistii in Anal. Post, paraphrasin 
continet. ex utraque nonnuUa contulit H. Diels: 

I. p. 1,3 ooxet, in mrg. add. ou || 4. 5 aatxpuiv Evexsv || 6 xou cp. pr., ttjv cp. corr. || 
21 (A£Totp[xo--ofi.Evoi II 2,3 repteXofAEvaj pr. || 6 7rpo£?£[v, £ piins superscr. man. 2 || 7 Trotpct] 
7r£pi pr. II 32 ohv add. man. 2 || 7:po5£3Ti, om. apa || 3,4 sivtajAEv || 6 to om. Ij 13 [xq 
om. II 20 Td? Yiovi'ot; om. || 22 TO'j-otv e to'jtwv corr. man. 2. 

p. 42, 1 ptpXt'ov 8£'JT£pov tit. II 12 £xX£t;:£iv (post aiTiav) pr., v del. man. 2. || post 
CrjTou[A£v del. £( eoti e vs. 9 illata |! 19 ^7r£p prius om. man. 1 || r^ <i'j^[iz^ri-/ib<: \\ 43,G 
o'j II 8 /] oeXi^vy] om. || 15 post ivltUzi del. CriTuiv Se ti jaxt to e vs. 10 translata. 

II. p. 1,3 ou SoxEi II 4. 5 Ofif/puiv evexev || 6 cptStou pr. || 9 post xaxa add. ttjv j| 14 
■/.otvoVeSJa Tov TUTTOv II Tratotcts || £V£v.a || 18 £-oi&' || 19 otaxExpira || dva'yj^t, i in r^ corr. 

Parisinus 1887 [H. Omont 1. c] chartaceus saec. XVI fol. 316 eas- 
dem Themistii paraphrases continet quae in Parisino 1888 inveniuntur 
cf. Them. Phys. p. VIL specimen dedit H. Diels: 

p. 1,3 ou SoxEt II 4 IxXEXo'-TTo'ta; || 5 evexev || 6 \).fza.vMii \\ 12 0£ (post to) || 14 xot- 
vo'j|j.E8a Tov TOTOv II EVExa II 2,6 TrpoE^Eiv II 14 a,u.uXr;S |j 18 icp'] l| || yj xd prius] r)TOi |1 
21 opij-divTE? II fiT) om. II 23 ytvETat || r^(/.d; in ufAct; corr. || 25 TiEptyivEtai || 30. 31 xat 
ouTos— -poyvibaEUjj om. || 32 Trpo'sEaxt, om. dpa || 3,1 auviEvat || 4 aOvtafxEv. 

Paeisinus 1888 [H. Omont 1. c] membraneus saec. XV fol. 245 
(19,3X28 cm) bene scriptus cf. Them. De an. p. V, Phys. p. V. a 
rubricatore saepius in paginarum titulis, velut f. 5% 6", 7'', S'', Oso^pa- 
atou pro Themistii nomine positum est. ab eodem in margine capita 
numerata, velut ante p. 2,23 [jlyj dopupeituj ^', ante p. 3,11 sx os tojv y', 
p. 5,5 o', et scholia appicta sunt, velut f. 2' 

if. 7Tpo'j7rap;(Ouarj; 
OTt 7.ai Tuiv izyyGi'^ tiv TipoEtoo'TE; Td'XXa pavBdvofiEv. cptXooocpou 


pr^Topo; 


auXXoytOfjios 


dv&'J[A7](i.a 


STTotytuYT) 


-apdoEiyfxa praeterea alia capitum descriptio nostrae similior. velut p. 5,5 [5, 8,21 SUPPLEMKNTIM I>I{AK FATIOX[S x, 

9,32 0, lo.lO i, 15,20 c, 17,15 C, atr.aniento in maiffiue iiidicata est. 
accurate librum et doscripsit et contulit C. Kalblleiscli ^). 

Parisinus 191S [11. Omoiit II \\)V\ bomlnciuus saec. XIV fol. 197 
f. 148''— 173' Analyt. Post. para])lirasin coutinet. A. Torstiik iiotavit liaec: 

p. 1,1 tit. ut ill A ;| 3 Te om. T O'j ooxei , 4 iy.W.oi-'k'x; ]\ 4. .'» aatxptov k'vcxev [| 
5 -apa3a>J^c3&ai pr. \] 13 outu); i| 14 xivoj{xe8a pr. 
at 

p. 2,21 6p|j.u>v-E; ead. man. || fiTj om. |[ 23 ufi5;. 

p. 3,28 e-txp'jT:T7)Tai || ^v tui evan. || 29. 30 Tpo'nov o'— i3a; l/ii mig. 

p. 61,23— ()6, 6 (f. 172'" — 173^). 23 avTistp^cpeiv] av-i bis || 25 toj— xoii || 2G post 
'ivayxTj; add. Ta i| 28 to om. || 30 li^r^i || 31 toO (ante azopa'XXEiv) || to alt. om. \\ 62,1 
^•jXXopoEi II OT) om. I; 2 Ixeivo outo j| 3 ^r^ro^iKtw \\ 4 auToi; dvTiaTp^<pEtv || 9 tu)] to || 
12 Tio II oiov — 14 bnipyti om. || 15 ttjv om. || 18 tou prius om. || 29 to'jtt^;] aTzMzrii \\ 
32 OT]] [ATj ii 63,7 fxT) om. || 11 xotl alt. et piiv om. || 14 te OEiopta || IG y'vopi^vou || 
17 sq. eX^Popo; jj 19 post i|xv7]ixo'v£U(j£ lac. |l 25 post d add. r, || YtyvopLEvtuv || 26 post e{ 
add. f^ II 27 ^n'^ovto || 31 yivoixEvrj; || t-j^ov || 31. 32 ouvr^ppi'^aDai || 64,2 ovi xal] oux || 
fj cm. II 5 av om. || 8 auTct !| te tw] to || 14 dvayctYr^Tai -/ai ,| 16 toO om. || 19 evoOv] 
£vl ' post ojtEp add. ydp [] 20 oiatpeTtxui; xal a'jv&ETf/.di; [AiTapaTizuis || 23 TrotpaitiTrTeiv || 
24 da'.5dTEpa \\ (xsv om. ■; 25 a-JToiJ |i 26 o-JVEyEipsiv || 65,3 aXXr^ om. || 4 rapa || 6 Trjv om. || 
8 O'J-/. om. ;| 10 5tj om. |j to dxpt^ESTEpov || 15. 16 :?,[aiv xai auvauSavo[j.£vot; || 16 alzl jj 
16. 17 a<TEp opo? II 17 xai alt. om. || 17. 18 cj-ot/Eiov jj 20 aurou || 20. 21 6'jvafxiv eotI 
-po:;Xajji3av£iv xat to |' oe] xai || 26 auToO \[ 27 sTt |! teXo-juevo-j !| 66,1. 2 TOt; u-o TOt; 
6vd}Aa3i voEiv -pay;j.aatv || 3 auToi |i 6 -asav. 

Parisinus 2052 [H. Omont II 184] cliaitaceiis saec. XV— XVI beue 
scriptus fol. 287 inde a f. 231 post Ammonii in Categorias commentarium 
Theniistii ])araphrasin habet. specimen suppeditavit H. Diels: 

]). 1,1 tit. ut in A 3 oj ooxei jj 5 evexev || 9 Ttva om. 11 13 zpwTOv |1 20 [Aaxod- 
TTpayi^a 
TEpov om. Ii 2,6 irpoE^etv i| 7 ij-eXXovto; ead. man. || 14 te om. j, 21 opadivTE; Ij (j-tj om. || 
23 ufia;. 

Parisinus 2062 [H. Omont II 186] chartaceus saec. XIV fol. 224. 
f. 83'' QcfitcfT'ou 7T7.pa9pc((JK avaXuxixoiv usTspiov. loci oblitterati correctoris 
manu restituti sunt, excerpsit A. Torstiik haec: 

p. 1,3 O'jx £6dxEt alio atramento corr. ex o-j ooxet ,, 4 auixpdiv ,! G -r^w *\K ]>r., tt^v 
Toj *P. corr. II 12 rUt pii^xEi pr., oia Ta ui^xtj corr. || 13 post aoi add. tw. 

p. 39,24—41,6. 29. 30 iv.drzpoi 6 Tpd-o; || 32 tt); om. || 40,5 uzoxstTat xat aOTf^; 
T^ 9'jai; Ii G piTj o3t(o; ]| 8 oo^aCEtv, ut videtur || 9 xat prius man. rec. ,1 11 ooSaCotEv || 
16 Aapi^a'vT) il EX Tuiv — 21 d56vaTov madore deleta || 25 d(i£TaaTaTOv || 26. 27 xal ptrj 
^/0£/£3i)at om. i^ 31 TauToO (ante xat) || 41,4 to om. , 6 Et; Ta; -poTaast; cm. 

p. 42,7 Tivo; om. in ras. || 8 ydp om. 

p. 63,3 eptcp-jTov, e|x in ras. |j 6 dXiyov ex (JXtytov corr. man. rec. || 7 oOv (xr^ in ras. 
corr.; fuisse videtur oiv || 8 o6x EOri in ras. man. rec. || 11 xal alt. et (a^v om. j| 16 ytvo- 
(A^vou ij 19 xai alt.] oe J 24 £v toI; xaS' sxaarov evan. || 25 dp/)) — 28 ti evan. || 29 £v 
in ras. || 30 ante aXXo; eras. £T£po; xat j| 31 ftyiz^ai] ^a8at in ras. [j 31. 32 auvrjpiidaDat || 
64,1 TO xaOdXo'j] TO xaOoXou. itptuTOv oi in ras. minutis litt. || 2 ojx auToi; rtu; doDrjOt; || 
3. 4 TO'jot Toij Xeuxou (litt. minutis in ras.) o-jvataSavr^Tai, ayvatobdvETai || 5 av om. j, 8 a-jTo] 
ex a corr. man. rec. || 8 te tuI] to , 10 post ^vEpyo-iaTj; add. xal |j II ad a'jva'YEi 
in mrg. ouXX^yEi || 14 dvaydyr^Tai xal || 19 evouv corr. ex £vl || 20 otatpETtxto;— aov- 

') sero animadverti typothetae errore p. 1,11 n. evExa s'\g\. S pro (' ct p. 21,6 n. 
u»3TE Old sigl. C pro S jtositum esse. XII SUPrLEMENTUM PRAEFATIONIS 

i}£Ttx(iJ; — [lETapaTixw; pr., coir. man. rec. |j -/at tert.] re || 22 ata&rjOi;] Oeat; in ras. plu- 
I'ium litt. II 23 iTrtcpiovTjats] iTitcpopd, icpopa corr. in ras. man. prim. || 7rc«pa7riTCT£tv || 26 
auvayetpEiv] ot corr. ex s || 27 a'jxov, v corr. || 65,3 d'XXrj om. || b d(j.cporv — 10 apya? 
madore perierunt in fine fol. lO-lr || 10 ante dxpipearepov eras, to |1 12 cpiaEioc corr. |j 
13 0'jva[j.t; corr. e Suva'fAEt ok \\ 15. 16 ifjfj.Iv xal auvauiavopivot; || 16 st; xa; d-XS; Ivep- 
yet'a; jj-dvov dp/oiv te aTrXdJv Trpayfxaxtov xds voTJaEi;, arrep opouc 6vofj.c(Co[X£v, v.ai xuJv dauv- 
8^t(uv (dTiXa? — dcjuv&Exojv minutis litt. in ras.) drXouaxctxwv || 18 post dpjrExai eras., iit 
videtur, xat || 19 Tipuixov corr. e Tcpuixa || 20 auxoTc] ol; corr. || Tipopatvovxa] a corr. || 
20. 21 S'jva[j.tv Eaxi TipoXap-PdvEtv pr. || 21 x6 || 22 {a/uv 6 voij; (6 vous in ras. minore) 
TipoaXdpT] -p6; x/jv || 23 Y£vu)[j.£&a || 24 Tipo; oixoiov || 25 ij.ev prius ora. || 26 abrou ex lauxoO 
corr. II 27 exl || 28 orj ex oe corr. || 66,1 xd prius e xoT?, ut videtur, corr. || xol; (Svdjj-aat || 

2 TTpdyfAaxa corr., ut videtur, e TipdyiJiaatv || 3 p£paiujac([j.£vo; pr.: dXYj&T) p£pc<tu)3c([i.£vo; 
in ras. corr. || ev auxdi d7:ox(9Exai pr. : Iv auxrj £va7:oxt9Exat in ras. corr. || 5 yj prius 
add. man. rec. [j 6 Ttdsav. 

CoiSLiNiANUs 323 [H. Omout III 182] bombycinus saec. XIV fol. 332, 

Pi^Xiov Tojv xaxy^/oufjisvcov ttjc lepa? Kaupa? xoa a-yiou d&avaatou. f. ll"" — 39"" 
©stjLiaxiou cpiXoaocpou Ttctpacppaat; £t? tyjv aTtoosixxixrjV. A. Torstrik uotavit haec: 

p. 1,3 O'j ooxEi II 4. 5 (Jaty.puJv evev.ev [| 13 ouxto; || 16 :roXXd] t: om. || 2,6 7rpO£;£[v pr., 
a add. man. 1 || 21 6p[j.uivxE; || 23 ufAoi; || 3,4 cjvicaEv || 6 x6 om. || 13 p.)] habet || 
17 piEV om. II 19 et 20 yvujpiCEt || 20 xds yiwdai om. || 21 vijv] r^v, ut videtur, pr. || 22 xou- 
xiov II 26 dXXd Xdyo? xal dTidSEtSt; || 27 xo'jxu) (post 7:avxl) || 28 lTrtxp'!);:xT|xat || 29 xpoTiov 
5'— 30 I'oa? 'iy_si om. || 4,7 aux/j || 14 ante xotccuxrjs add. xrjs || 15 iScoatv || 22 yrjvib- 
GxiufAEv II 24 et 26 ocv om. || 27 xoOxov] xoO add. man. 1 || 30 EXEpa xaOxa || 5,2 yt'vExat 
om. II oxt] si II 3 laxco] Sihz \\ post cpotvEpov add. slvai || 5 post l7:iaxaa&at add. cpavEpov || 
10 i^hiy-qTOii \\ 'j;roXa[jipdvo,u£v || 14 d;roo£ixx(juv pr., dv add. man. 1 || 15 iaxt ora. 

p. 14,26 0£ fj om. II 27 ol'otxo] oFov x6 || 28. 29 eixe ^ axaXrjvov — op&d; mrg. man. 1 || 
32 x6] xdj II 15,4 post £y_£i; del. x6 || 7 auvacpEpriarj || 8 auvacpatpEixai || 8.9 inzi yE d 

Tjv] oiix^ £i5o? II 11 ixEt'vtuv add. man. 1 || 12 aovrjprjvxat || 15 xd a/rjf^.axa || 18 post 
G'jvavatpElxcit prius pagina vacua relicta est || auvapEtxat alt. loco. 

p. 42,5 Tiapd II 7 o'jv om. || 8 ydp om. || 9 ETiEtxa — Oeos om. || 10 Et — 'J7:o7.£tij.£vo) 
superscr. || 15 f|[j.c(; om. || 16. 17 TipopXTjadxcuv || 19 ^TiEp prius om. || f^ om. || rj-cp 
alt.] 'JTTsp II 43,1 CiQXO'jfXEV II 2 auxTjv II 7 e-je/ev om. || d'pa || 8 dpa (post rf) || 10 ^ 
habet || 12 xoii alt. om. || 18 x6 alt. om. || 14.15 6 ydp — slvat om. || 16 ^iiXEtTiEtv || 
post dvxtcppdxx£o9at add. zi \\ 18 x6 (ante Eivai) || rj (post dTrXdi;) || 21 iaxtv superscr. || 
o'jxE £1 Old xotuivoE || 23 £t] ii II 24 tvI] x6 || 25 post oxi add. xotl jj 26. 27 x6 oxt yvcb- 
ptfj.ov — Stdxt om. 

p. 04,20 auv&Tjaao&ai || otatpExtxdi; xat auviJExixw; [j.ExajSaxf/.(J5; \[ 23 TiapaTitTrxEtv || 
24 d[j.tpdx£pa || 25 auxou xoii |j 26 auv£y£ip£tv || 27 auxov || 65, 1.2 'xofs X7}v swotav || 

3 d'XXrj om. || 4 Tiapd || 6 xrjv om. || dTtoxEXsuxtoaT]? 7:oXXd-/.tc || 13 O'jxcu? || 17 xat alt. 
om. II 17. 18 axoi7£tov || 19 Tipuixct || 20 aixoO || 20. 21 Suvapttv E^xt 7:poaXa,a^dv£tv xctV x6 || 
22 Xdpot II axdatv || 23 y£vdp.£&a || 24 post Tiotay. add. ydp || Ttpo? 6'u.otov || 27 I'xt Ij 
66,1. 2 xot; UTio xoi; dvo'[j.c(at voEtv updypiastv || 3 auxdi || 6 zaaotv. 

OxoNiENSis BoDLEiANus MiscELL. 133 [H. 0. Coxe Catal. eodd. Ubliotli. 
Bodl. I 697 cf. etiam Them. Pbys. p. VI] cbartaceus saec. XVI ante 
Pbysicorum Analyticorum Posteriomm parapbrasiu coutinet, ex qua 
A. Torstrik enotavit: 

p. 2,14 ajJ.yXif)? || 14. 15 ::po'J7ttaxd;j.£voi || 18 £? || vj xd prius] rjxot || 21 6pp.a)VX£; || 
|j.rj om. II 25 TTEpiyi'vExat || 26 daxt xt || 30.31 xat ovixos — TtpoyvtuGEU);. om. || 32 -po'asaxt, 
om. dpa II 3,1 JuvtEvat || 4 aivta^cv || 5 eTvoi ora. || 6 x6 om. || 9 ■/.oKi'iai \\ 11 g/j || SUPPI-EMENTUM PRAEFATIONIS xni 

12 ou oin. jl 13 ii yvuiai;, t/. oe xdiv ^TpoyivcoaxojjLevuiv om. || 14 d Trpoxspov xi; j| ii.avi}c(- 
vet — ^TriataTat om. || It) 'j:ro ti] bnordiZTzi || 19 Trpdira || 20 rdc ycovta; oiu. 

ViNDOBONENSis phil. gY. 41 [Ncssel p. 29] chartaceus saec. XV — 
XVI fol. 341 olim Joannis Sambuci. f. SIS'-— 333^ librum I, f. 334'^ — 
341' librum II pavaphvasis Themistianae continet. s])ecimen raisit 
S. Mekler Vindobonensis: 

]), 1,1 Qznisno'j TTczpctcppocat; ctvaXu-txdiv ■j-jxEpojv Tipoixov d<; x)jv otTrooEtxxtxTiv || 3 xe 

ora. II wcpeXoiis || 4 robi xpo |) afAtxptiiv e corr., iit videtur || 6 ttjv xo5 <I). || 7 x6 fiiv || 
11 xoT?] xous, ut videtur, pr., in mrjr. corr. || post p.ev add. xal jj 12 8td xa fjiVixT) || 

13 xiij TTpwxo) II 20 Old] xd II 22 d V im xtva || 2,1 xeptxd xyjv || 2 post xo-ixoi; add. 
8' II 6 7rpo£?£tv II 7 otoaaxdXou || 9 ouosv || 14 x£ om. || SfjiyXr,^; pr. || 15 post 5e add. 
ytvexai || 21 [atj om. || 22 post xaOxa dimidium versum vacuum rel., pergit aaa || 23 fi- 
vexat II upia; || 24 otd] va \\ 25 ooo' £x] ouoev. 

p. 42,2 TiExat II 6 dpa || 7 xtvo; om. || 8 ydp om. || 13 xlxxapa || et s'axt om. || ante 
6td add. xaL 

p. 6.3,7 £|^ii.Evov II 11 xctt alt. et (j.ev om. || Iti ytvofXEvou || 17 sqq. aXEpopo? || 
19 EXEpov — 20 ytvof^ivujv om. || 24 s/ctaxa || 25 Tispl superscr. || eti' auxot; || 26 ouv] 
ydp II ^vuTrapxo'JGiQS pr. || 27 i-{tw[xz^a \\ 29 sysipovxai || ydp om. || sf?] ^s || 
64,1 dTTOxi&EaSai || post xaSdXou add. TrpdJxov -xai || 2 o-jx auxr] || 3 xo-jot] xa-JxoO || post 

XE'JxoiJ add. G'jvata&dvrjxat || 5 eIttev d'vapwTrov || 7 wa' || al'aOrjCJtv || 8 xe x6 || 10 "i^ || 
post EVEpy. add. xat || 14 dvaydyTjxat (xat, ut videtur, corr.) xat || 17 ai om. || 19 Sv 
xal II 20 xat tertium om. || 22 Osaic || 23 iuKfopd \\ Trapam'TixEtv || 26 auptTiEpatvEaSat || 

a 
26 auvsyyt'CEiv || 27 a-ixov || 65,1 xis || 3 dXXv] om. || 5 dXXoxs xai d'XXu)?, x^l dXXw? ineunte 
f. 341r iterat || 6 xtjv om. || 7 dTroxivofJiEvou || 13 ouvap?, om. Ss || 14 o-j^t? om. || 15 post 
f^ixlv add. xat || 16 a'Jva'j|avop.^vot? aUi xal a-jvETitotooOat || post dTrXd; add. ^VEpyEt'a; 
(xdvov dpywv xe dirXuiv 7rpay[Adx(uv xd; voTQasi? || d'TTEp || 17 a'Jv8£X(ov dTiXo'jaxdxiov ]| 18 axot- 
);eiov xds &. ]| Xeuxov] Xoytxov |j 19 xat prius om. || 20 oe om. || 21 xt] x6 || uXEtcova || 
22 ta/uv 6 voii; TrpoaXapYj || xat prius om. || Suvaxot || 23 yEvdufXE^a || 25 ^.ev prius ora. || 
26 a-jxoii II 27. 28 TCEptTra' xe xat opofAoo? || 66,1 xot; o^^nrxai \\ 3 xtvd xpifxaxa] xpf(j.axa 
akr^dri \\ auxTJ || 6 Tidaav || subscr. axot d^yr^'i dp/_oovxt xe riXoi Et?) od?a xsXouvxt. 

Vindobonensis phil. gr. 110 [Nessel p. 65] chartaceus saec. XVI 
fol. 544 cf. Them. Phys. p. VIII. IX. f. 12'-— 23- paiaphrasis The- 
mistianae iu Anal. Post, prooemium et initium usque ad p. 14,12 stc' 
ivttov oh iXXeiTTst. f. 24'' haec excerpta: ofov oi aocpol (ActvOavouaiv — to 
(xsaov zTzzadai (p. 26,15 — 21). ix twv otutaiv: r, otpiOjirjitxY] Y£(ju[x£xpias dxpt- 
PssTspa — -oiou-ov 8s -^j axiyfj-rj (p. 37,16—18). xpiYouvov laxi axr^fJ-a — irspts^o- 
fisvov (p. 44,8). f. 24- alia manu scripta: sx xuiv auxaiv xott xotuxa IXyfUyjcjav 
a-o asa/jroxojv xal oisppwYoxtov Txavu x£[jt[Aa/i«)V [j.ixpaiv, xoXX-/ji>£vxa)v xal auv- 
ac2{>£vx«)v uTx' eij.ou- otav Oaxspou — sv x"^ <!^oxq xuTtoug (sic) p. 60,9—63,31. 
contulit S. Mekler p. 1,1 — 2,25 et 63,7—31, quae omnia cum Parisino 
1888 (C) consentiunt praeter haec: 

p. 1,3 y£ II 4 ^xXsXotTOxas. 

p. 6.3,7 £(ouiv II {x/^ om. II 12 oxe || 25 et 26 £t' || 27 EyyEvojiJiEOa || Eyyfvovxai || 
29 dyEt'povxat || ytvo[j.£vrj? || 31 yEVEO&ai j| piEtvavxE;. 

Vindobonensis phil. gr. 155 [Nessel p. 90] chartaceus saec. XVI 
fol. 271 "ab Augerio Busbeckio, ut ipse solita propriac manus iuscriptione XIV SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

testatur, olim fuit comparatus Coustautinopoli". f. ii"" — IP libriim I, 
f. 71^—88'' librum II paraphrasis Themistianae in Anal. Post, contiuet. 
f. 52"^ post verba stt' ivioiv os eXXsiTrst, in quibus Vindob. 110 insistit, 
eadem manu scripta sunt haec: fAs/pi touxou ouSev IXXsirsi, -/upi os to 
96XX0V xax' opotva uaxspov sfpacpyj Trap' sjjlou xXTjTra&ou? [xadouciaXa xou xal 
[layzlpoi; monogrammate addito. f. SS"" inc. xpix/j 8s x^; dTraxrjs aixiot 
(p. 14,13). neglegenter codex exaratus est, velut p. 1,10 -niaps^aaOai, 22 
xacpaXawuv, 2,9 [j.a9avo[A£v. talibus exceptis quae S. Mekler contulit, e 
libro I p. 1,1—2,25, e libro II p. 42,1—14 et 63,7—66,(3, iterum paene 
omnia cum Parisino 1888 (C) concinuut, a quo haec tantum discrepant:^) 

p. 1,4 svcXeXotTTOTas |1 2,20 ts superscr. 

p. 42,4 ouvSetou. 

p. 63,10 -/.ai prius om. || 25 et 26 rj || 26 post bzo add. xt]; || 27 lyivo[j.ei)a || 29 yivo- 
|j.8vrjs II 31 Yivo[i.£V7]s II 64,7 ai'a&Tjais || 13 ycip om. || 66,6 in subscr. ':rii alt. om. a Editio Aldina anno MDXXXIV a Victore Trincavello curata in- 
scribitur: Ta xou Osjiiaxioa sucppaoou? a-avzot, xooxeaxi -apacppa'cict; xai Ao-,'oi, 
ctXs^avopou acppoSiatsw; Trspl ^oyj^<; pt^Xia 060 xal £v Tispl siaotpfAEvr^?. Omnia 
Themistii opera, hoc est paraphrases et orationes. Alexandri Aphrodisicnsis 
iibri duo de anima et de fato unus (cf. S. F. W. Hoffmann Bibliogr. Lex. 
Ill 469). f. l"" — IS"" Analyticorum Posteriorum paraphrasis. 

Themistii Euphradae Peripateiici Nobilissimi: Paraphrasis in Posteriora 
analytica Aristotelis: interprets Rermolao Barbara Patricio Veneto. V. Cla- 
rissimo. primum Venetiis a. MCCCCLXXX typis confecta saeculo inse- 
quenti persaepe repetita est [cf. Hain Repert. Bibliogr. 15463 — 5]. ipse 
usus sum exemplari a. MCCCCCII Venetiis excuso. in epistula Ad 
Sixtiim. nil. Pont. Maximum praemissa Hermolaus ipse de interpretandi 
ratione sua scribit haec: 

A^e ille quoque minimus labor noster fuit: quod in his libris vertendis : 7ion modo non 
expressimus verbum e verbo quod interpretes indisertos solere Cicero meminit: sed libera et 
translationibus et Jiguris et tropis usi sumus ad morem Romanum sensibtis stantibus. Lusimus 
arbitratu nostro: sed sententiam integrant dedimus autori. Tantum vero abest: ut aliquid 
praetermiserimus dissimulaverimusve: ut illud periculum sit: ne . . . . addidisse aliqua potius quam 
detraxisse invisoribus videri possimus. In plenum non tarn latinum reddere Themistium quam 
certare cum eo volui. 

Exemplo sint haec: 

p. 4,18 sq. Argumentor quod necesse sit eum: qui inquirit: id inquirere quod nesciat: in 
quod si casu atiquo inciderit: offenderitve: non animadvertat nee recognoscat id esse: quod 
quaerehat. 

p. 0,33 Nee solum simpliciter veras sed etiam quae aliter esse non possent. 

p. 10,20. 21 Constat argumento eo quod ii qui inductionem afferre et rcprehendere hoc 
genus volunt solent alterum probare: aut quod uliquoi uni non insit: aut quod aliquando non 
insit. 1) etiam diagramma, quod supra (p. X) ex C exscripsi, in Vindobonensibus 110 et 
155 ad p. 2,5 invenitur, in quibus etiam capita item atque in illo numeiantur, velut ante 
p. 2,23 p.Tj 8op'jp£tT(o alterum caput (p*^'') indicatur. SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS xv 

Ibid. -30 sq. Secundo modo accidentia ilia; in ijuorum definitionibus collocanlur xubiecta: 
per se inesse diuuntur lis subiectis: quae in dejinilione sumuntur: declarante quid sinl. 

p. 14,Ssq. Quod tamen seats est. quia nee numerus uti numcrus est: neque maf/nitudo 
quia magnitudo: neque tempus in eo quod tempus in demonstrationes illas sufficiunt. 

Ibid. 20 sq. Ilia ergo demonstratio ; quae confirmat duas rectas non cotiiunctum iri 
primum et universaliter concae.pta est. 

Qucmadmodum universale per inductionem acccipi intelligendum sit. 
Cap. XXXVI. 

p. 64,14 — 06,6 Quamobrem modus quo universale constituitur : cognosciturque inductio est. 
Inductionem accipio hac parte aggressionem illam rationemque; per qua (sic) ex noticia par- 
ticularium utcunque ad intelligenliam universalis venitur, Huius rationis assumptiones : ipsi 
eruni sensus. Nam sensus quoque principia et causae sunt ut singularia noscitentur, Uni- 
versale mentis opus est et ab ea effingitur. Huic enim proprium unire et cogere est; atque 
ui inquit Plato injinibilia Jini obstringere. Dividit ilia componitque : pluribus modis eonvariat: 
atque commutat: omnino agilis et permobilis natura eius depraehetiditur. Porro inductionis 
huius in qua sensus vicem obtinet sumptorum: universale conclusionis : non statim a sumptis 
conclusio saequitur: nee parvo tempore absolvitur: sed inter sumpta et complexionem aliquanta 
vis incidit temporis. Nam sumpta illico afformare incipit sensus: sed quom processit admo- 
dum: ac diu exerciius est: turn ea vis animi quae intellectus nominatur: conclusionem ipsani 
subiungit. In hoc autem opus est aetate longa et visu multo : quia quod effusum sparsumque 
est: nisi spatio temporis cogi: et in unum conferri non potest. 

Principia in nobis non natura esse insita: sed creari ah intellectu. 
Cap. XXXVII. 

Sed adeo paulatim sensimque assuitur inductio haec: ut continuatione ipsa lateat: unde 
orla per/ectaque sit. Quapropter contingit multos credere naturam homini noticias quasdam 
ingenuisse sine doctrina: nee intellectum esse: qui de se illas promeret excitaretque : quod 
falsum est. Quam vero haec sola vis animae sit: quae universales et immediatas proposi- 
liones communiat hie docebimur. Habituum qui ad intelligentiam pertinent alii semper veri alii 
non semper sunt. Non semper veri opinio et ratiocinatio uterqiie enim earuni rerum est: 
quae aliter esse possunt ac su}it. Sed opinio fere spectativi generis est ratiocinatio admini- 
strativi. Veri semper sunt seientia et intellectus et scientia princijnorum non est. Nam 
scientiu est noticia per demonstrationem quaesita: relinquitur intellectum esse quoi j)^incipia 
debeantur. Nam principia exactius et exquisitius cognosci quam quae a principiis sunt oportet. 
Solus intellectus exquisitior omni scientia est. Intellectus igitur hie qui principia scientiis 
ministrat quern primum natura indidit homini : et qui intellectus potentiae dicitur simplicissimus 
sit oportet. Hie ceu animae oculus est. Hie initio vitae iudicio et ratione omni caret. Per 
hunc homo statim ab ortu suo ratioeinale animal natura exislit. Hie nobiscum ab ineunte 
aetate ad obenntem senectam augetur provehilurque. Primum noliones simplices capit quas 
terminos vocamus et incomjjositas voces: quae prima orationis tunquam elementa sunt. Nam 
hominem terram algidum candidum statim a piieris efferre et audita ab aliis in complexu in- 
telligere possumus. Deinde quom paulum processimus turn et progrediens conjirmatur ani/nus 
el simplicia incipit nectere et quid sit homo agnoscere. Adhuc projiciscente longius aetate 
quasi adultior Jit ut iam et conjlare universalia et commentari a se possit. Nee eessat pro- 
fectus quousque ad expletionem quandam et absolutionem naturae perveniat et habitum intel- 
lectualem per quem ratioeinale animal sumus attollat. Ac certe aeeidit simile quiddam animo 
quod corpori nam parvuli primo sic iacenl ut neque Jlectere se neque ingredi valeant. Deinde ut 
quadrupedes replant turn erigunt se et ineedunt ut bipedes nee indigent comite qui manum del 
adeo vero promovenl hoc proeessu ut iam el ad cur sum vegeti et ad omnes usus corporis Jir mi 
robustique sinl. Eodem modo animus primum nominare tanlum res potest : et intelligere quae XVI SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

nominal. Tunc coviponere el meditari. Postremo universalia quaedain indicia et notiones 
scrulalur quas protinusquam elicuil in se ipso deponit alque consignal. 

Intellectum esse habitiwi liiincipiorum quemadmodum scientia habitus est 
scitorum. Cap. XXXVIII. 

Intellectus iyitur prineipium scientiae est. Principio ulricpie principioruin noticia Iribuenda 

subiciendaque est. Quemadmodum scienliae omnia quae sciri per demonstralioneni possunl 

ila enim prineipium ad prineipium se habef. sicul scientia lota ad lotum id quod subieotum 
scientiae est. Xv.'/ THEMISTII 

ANALYTICORUM POSTERIORUM 

PARAPHRASIS Comment. Arist. V 1. Themist. in Aiialyt. P.;st. BEMlITIOr riAPA^DPAii:^ ANAAYTIKQN mEPQN A. Ed. 
Spcngelii xoso'jtouc to xcd TO'.O'jTOu; oux iooxsi TTOppfwOsv Eivai 'fiXoTiat'ot; avfo'^sXou; • 
O'jts -ap -oXXa laiiv sOpeiv iXXs/vO'-otv.; too; ■kOotsoov, to ts ar/pwv 5 
y svsxa 7ro(p£7)^stprj(3£U)v oXoxXr^pou? xc(T0([3aXX£3i}7.t Kpa^jj-ctTsiac oijioiov xoT 
TTjV 'AOr^vav [3ouXo[j.=vtp [is.z'yyj.vzvj vr^v Oeiotou, oti Ta osaaa ty;? xp"/;-too? 
(OSTO d}i£''vu) KOirya£iv. to jisvtoi ixXajj-Pavovxa Ta pouXT^fxctTa tu>v iv toi? 
P'.pX''ot; Y£Ypo(a[ji£vojv auv Ta/£i t£ £caY7£XX£iv xotl x-q auvTO[Ji''a too cpiXo- lo 
aoccou xaTa oovaaiv irapouaptsTv xaivov t£ £o6x£t xczt xiva u)cp£X£tc(v 7:ap- 
10 £c£ai)ai' EuxoXov "j-ap £a£ai}at oia to'j toioutou Tpoiroo tyjv dcyati-y/jaiv 
u7:£iXr]'^a[x£V toI? a-ac {i.£v xa 'xApicJTOTsXou? [X£fi.ai)rjXoatv avaXatj-i^avEiv 15 

0£ OtUTOC aWZ'/JsiZ "(O [JL1QX£l Tftiv U/TOfJLV/jaOtTUiV OU OUVaaivOt^. TO 8y) 

TTpoTEpov xojv 'Taxipcuv ayo.}jj-v/.(~y^ o'jtoj ar/z^r^M (■jc/.i -poEXoij.£vo'. aoi -pwTc) 

XOV TUkOV X0lV0'ja£l)7. TTjC G'J-f, p7/iyj?, 1 7r7.'.0£l7C T£ £V£X£V 7.Xpt[3o'j; X7t 2 
15 ZlK''a: 7.X"/)l)lVT|C, O'JTE Xr]5£3t}7!! TI C£ Tmv [iY] OSOVTtOC £lp"/ja£Va)V 0'JT£ 
X7T7.!j'(JD--/)(j£'.V T:£-tST£'JXOT£C. TCoXXa [J.£V OUV £01X5 T(OV 'Apt5TOT£Xou; 

[i'^X-'fov £ts £-ixp'j']^tv }j,£aY])ravTjCj{)at, ou/ -^xtSTa oh xoti Ta TrpoxE-'fJisva, 5 
ffpoiTOv [A£y oia XTjv auv/^Oyj Ppa/uXoYiav, tizzid'' oxt xat tj xa';i? xoJv 
XE'-paXai'cuv ou oiax£xptxat. <5ii3i)' yjixiv dvaYXYj suYYivojorxsiv, £i xd fi£v 

20 CpOtlVOia£l)cc [JL7.xp6T£p0V £ptJL-/jV£6oVT£» (ou "C*^P ^'""V ^^'"-^^ ^^^ ""^V i'tJCUV 

aa'fiaTEpov), Ta os a£&ap[jLOTT6u£yot xal jjL£taTii)£vx£? w; av cpaiyoiTO i« 
fxaSTa Tfov x£cpaXai(ov TTcpqrj'pajxtjLiva. si 0£ Tiva xat auvTououTEpov £-t- 1 Inscripsi ex A, quocura in alterius libri titulo concinant SW: D. tt. zk to rpoi-ov r7j; 

d7:ooei7.-i-/.f,s apiaTOTsXo'j; maiusc. rubr. C: 0. cpiXoaocpou Trapctcppotffts eJ; tyjv d (evan.) 

S itemque, sed t7 drMturv/A W: 0. -. xoiv 'Yar^pcov dvaX'j-ixoJv toO 'Apia-o-^Xo'Js s 

tX 

2 dpiiTOTeXo-j W: dptato S 3 xs om. S ou ooy-ei AC: sooxet W 

4 afAupuiv Cs 5 £V£7.ev AC G post t)jv alt. add. xoij SWs (ptoet'o-j W 

8 T^ superset. A 9 xtva om. A 11 post piiv add. yap S 12 oict xa 

(AT^ZTj SW I') o'jxu); W TrpuJxov A 14 xotvo'jpie&a xov T'Jtiov C^ 

xivo'j|j.£8a pr. W YP°'?^^ '^s, pr. W Eve/a S 15 oedv-iuv pr. A 

20 p.c(7.poT£pov cm. A 22 U corr. W: o' Itti ACS, pr. W 

Cuiiiiii<-iit. Arist. V 1. Tliemist. in Aiialyt. Post. 1 2 TIIEJIISTIl IN ANALYT. I'OST. A I'ROOEMIUM. 1 [Arisl. p. 71 al_i 1] 

osooau-Y/ottxcV, oux a?iov Sua/spaiveiv osa yxp T£/vr/7]v l/ei iy;v i)£iopiav, 2 
01) auvTsiVit OS ayav st'c tov iTEpl aTrooEt'cetoc Xo-j'ov, toutoi? oux f^v a^tov u 
ivoia-pt'Pstv Tio paat(i)vyjv sTTivoTjaoti -poE/voalvw tTj? xaiavor^asaj; toiv 
)rpr^ata(ov. 
5 1. npo; raaav e-istr^tjiyjv x7.i r^aaav fiaOrjCtv Xoy'.xtjV tov [xsXXovia 

TrpocriSstv [xyj [xa--/jy dvaYX-/] 'iuj'.xas xiva; £)(etv dpy^d^, 8t' (Lv 7:poYtva»axii 20 
Ti uspi xou TtpaYjiaios ' ou ^otp oiov xs rapa xoD oioaaxovxo? Tiavxct X^-JBiiv, 
aXXa o-u xt xal oi'xo&sv ospstv si? xtjV fxaOrjCftv suvxsXouv. ouxa> -fap xotl 
7:ap7. xo5 "|'£(oaixpoo ;x7Vi>dvoa£v, oxi crjfJ-sTov isxtv ou jxipo; ouBiv, £~£ioy] 25 

10 xou [jL£pouc svvo'.ctv 7:pox£xx-/-)fi£i>o(, X7.1 7c«pd xou ctpiOfir^xixou, 0X1 -sptxxo; 
6 6i7ipou[i£voc £L? dvKJa, £-£iOYj xa dvtsa Trpo-jivioaxoixEv. xal ou [jlovov 
"j's xd; E7:t(3X7][j,a; dWd xal xdc xs/va; aTidaa? xoutov xov xpo-ov TEpi- 
7:otou[i£i)a" otxooofxsiv | ydp [iavi)dvo[j.£v ttyjAou xai Xtijou KpO£)^ovx£? 3 
-(•vcoaiv, axuxoxofisTv 0' au Sspfjiaxoc xs xal aixtXr^? xyjv cpuaiv irpoSTrt- 

15 axdixsvoi, vaurr^YEisOai Ofioiioc, ucpaivsiv, ^(aXxsusiv. jjidXtaxo os or^Xov 
STTi xuiv Old Xoyou xi oioatjxovxcov, (uc-sp 01 otaXsxxixot xal ot pr^xope?* 5 
x£)jp"/]vxai "(dp 01 1J.SV s-aY«>7"ifj "£ xal cjuXXo*'icJ[j.(5, ot Ss sv^^uiAVJuaxi xal 
Trapaosi'-jiiaxt, icp' (Lv dva-j-xaiov v) xd xai)' i'xasxov Trpo-jivwaxeiv r^ xd 
XTjuixaxa 7j xd oaota. ou [j.ovov 6s 01 Trap' d'XXtuv jiavOdvovxEC, dXX' oaoi 10 

20 xal auxoi xi Cr/xouaiv, l/ovxs; xiva svap-j'^ xs xal cpavspd ix xouxcuv 
opij-covxai TTpo; x6 xd dcpavrj C'/jxeTv xal [xyj yvfopifAa. losxs siTisp dXr^i}?! 
xauxa, Tzaaa dv otoaaxaXia xal udaa [xdi>-/)a;i; Xo",txyj sx 7rpou7rap5(oua"/)? 
"ji'-jvoixo "(V(ju5£«)?. [J-Tj Oopupsi'xoj OS 7][xd; xd ot' aia&Tjasu)? y'^v^^^^P^^^^' *" 
scp' (ov ouosv ixpoYivtoaxsiv dva'^x/]* ou ydp otd [xadr^asu)? xd xoiauxa 

25 ouo' sx [xsUooou Xo^tx^? TrapaYi'vexat. 

'Ecp' (OV xoivuv 7rpoYiva)(3xsiv laxi xt d\ta'i'/.aXov, sttI xouxojv ot/cu; 20 
oiov xs TTpoYtvtusxsiv xd [jisv i'«p (^'"^t £<3tt 7:pouKoXa[X|3dv£tv dva'(xaTov, xd 
OS xi' xo Xs^ofASVov ovofxa a/juai'vst cuvts'vai ost. Ctj'couvxs? [xsv -(dp 8td 
XI xov jtOYipov f; Xi&oc sXxEi, TrpoxEpov oxt sXxEt YivtotJxoijLSV, xal Ct^'ouvxes 

30 XI saxt xtv/;at? y^ xi "/povoc, I'afxsv oxt laxt xivr^ai? xal xp<^vo?. xal ouxo^ 25 
[J.SV sF? xpoTio; xTp 7rpoYV(waE(o?' Ecp' aiv Ss auxo xouxo C^^xoujisv, si saxtv 
T^ \ir^, xal fiavOdvofi-EV, oFov st ESxt f}£6?, dpa saxt irpovota, s-l xwv 2 post ro'koi? add. 0' S, oe W 6 zpo£;£iv AC Tipoyivcooxeiv corr. W 

TTpczyiji. 
7 fxeXXovTOC A oiSasxctXoo SW 9 Tiepl A oioev s ct, ut videtur, 

pr. A 10 Tou alt. om. SW oti] 6 S 11 post ek add. xd ACs 

-poYivaiaxtu[j.£v W 14 ante yvuiaiv add. t/jv As axu-&|j.£iv W 

cjij.uXtj; G 14. 15 TrpoETrtaxafxsSot pr. W 15 post 61 add. Yivovxai S, yi'vExai W 

16 ol alt. om. SW 18 ri xd prius] tjxoi C sxaaxa s 21 opfj^divTes AC 

xai] u)S W [x/j s: evan. S: om. ACW dXr^a pr. W 22 jraoa alt. 

om. C 23 ytVETai SW u[xd? SW 25 XoytxuJv W rspiyiyveTat C 

26 laxtv, om. xt, Ss, pr. W 27 dvayxalov TtpoO'TroXajj-Pdvetv s 28 sr^fj-atvEi 

om. s Ctixouvxes— 29 '[vnoS7.o[j.z^ om. W post ydp add. 8r) Ss 30. 31 xat 

ouxos— Trpoyvwaeu); om. C 32 %s,6; om. A Tipdaeaxt, om. wpa, AC THEMISTII IN ANALYT. POST. A 1 [Arist. p. 71 a] 1_29] 3 

toiouTfov, Tt Tr^aniMZi ~o XsYoasvov ovoarz, cuvisvai -ootso'-jv | avxYxaiov. 4 

TO [XSV OUV O-l SOT'-V (ZVcU TOU Tl Of/jlX^.tVE'. ^tVtoS/.SlV 7.IJ,T,)^C/.V0V TO OS Tl 

ayjuott'vet -j'lvoisxstv ouvczxov xal /wpU tou eiosvoc. oti Isti* ti' 77.0 1--0- 
xsvtaupo; OTjuaivei X7t ti l'x6X>>a auvi'sasv oux stooxs? oti sativ, 7XXa 5 
5 Ci^j-ouvTS'?, O'j 77.0 OTj TO Ti' sr^aaivsi tkutov u-oXr^-Tsoy sTvat t(5 6piau.(o 

TtO TO Tl TjV StV7.' 6-/jX0UVT'., aX>.' ISTSOV OT'. nd^lTZoXo Ol7CpSpSt TOU Tl' SCiT!. 

TO Ti' ar, (i7''vsi. Toiv pisv '(ao ay)u.«ivo[X£V(ov u'^' ixasr/jc cptovr^ X7.t m 
■Koyo aitai^sis auviaO'.v ouosU o3v or/ST/j? 6[Jio-(X(otto; avi)pa)7rov 7x0637? 1*> 
x7Xi3ai r--ov rj"i'7.*i'cv. ouos p7&pov svs'i'xeTv uoa)p ixou-ise* ti os ot^ttots 

10 iST'.V i'x73T0V TO'JTCOV X7l Tt';: 3/73T0U TTp 00317? 6pi3[X0?, S10SV71 '/oXzTZVJ 

Tto IX"}] TTcpt ~aSjxoi "j'37uav73asv(t). ix os Toiv irpoetpyjixsvajv StjXov sstiv, i'> 

OTl TO YVtOplCsiV X7l TO [Jl7Vl}7!vSlV O'J [XlXpOV 0'.7Cp5pS'., £'.' "j'2 TWV IJLEV TTOO- 

*l'iva)3X0fisvu)v f^ '•j'^"^^^^' ^"''- 03 Toiv IJ.YJ -poYivcusxouEvwy Tj [j.7'v}y,3'c, X7l 

Y'VtopiCst tXSV Ti; a TCpOTSpOV £-r3TaT7', (J.7Vl}7'vSl 05 7 OUX £-t3T7T7l. 
lo X71T0'. "|'£ £V'.7 Xal YVfOplCElV £3T'.V £Ul}'JC X7l ~p(OT0V [JL7yD7'vOVT7. otoy -0 

037 'j-rj XI X7O0X0U sGTly o5 TTjV £-i3TV;jj.-/;y TtpoTEpov £/Oli,£y 6 'I'^-P 
£t6(b? (xsv OTt Tray -pqioyov ously op&ai? i37? l/si Ta; eyroc "ymvtac, [jlyj 

£l8uj? OS OTt TplYdJVOy ToStO to SyT7tJl)7 Y£Yp7U.|Jl£yoy, 0T7y 7UT0 i}£7'3rjT7t 25 

TrpaJToy, (i,7yi)7'yo'. t' ay 7;i.7 7'jto xal -ycupi'Co'., aXX' ou xaroc T7UT6y, dWa 
20 [i.7yi)a'yot ;j.£y av oti ToiYtoyoy, 7yojp''!^ot o' oty oti ou3iv 001)7^? i3ac e/si* 
OTi [i£y 77.0 Tpr,'(oyov | vuy oioev, oti os ously ooOai? 1.37; £/_£'. T(p 5 

X7i)oXo'J -pO£~t3T7T7l. OUOiy ",'7p TOUTO'.y U7iap"/6yT(OV -£pl TY]y YV(03iy 

TOUTOu TO'j -ceYpafjLij.£vou Tp'."c<uvoL), OTI To Tpqwyoy xai oti ou3lv op&a.r? 
137? £X-^ o""^^ IJi'Sv Tpqtoyoy %adaoi(S\}oLi ^sX xal TOUToy Toy TOOTroy [xaDstv, 5 

25 OTI OS Suaiv op&aic I'sac £y£i, xal suXXo^taaa) xt? ay Xa'^or toutou ya-p 
o'jx ai'3&r|3ic xupia aXXa Xoyo? xal aTioosici?, y] 8s aroosiEtc T(j) £-13-7- 
5»)a TO x7i>o/,ou' sireiOT] ^ap irayTt touto 6-ap)(si tco Tpqtuym, tooto os 10 
tpqtoyoy, ojSts yjyix' ay STt xpuixTTj-ai to xpi'^coyoy sy Tto Ypajj-aaxsto), 
Tpoaov fjisv Tiva siosvat cpaTsoy oxi 0'J3tv op&ai? 137? £/_£'-, xpoiroy 0' 

30 aXXov dYvosty ouxs '(a.rj 7.7:Xoj? £iO£y7i p/^TSoy oti ou3iv opDaT? 137? £/£'-, !•> 1 auviEvai C: G supra ; sciiptum A 2 oxi — toO expunxit S- airjaaivEt 

mrg. A dfjLTjyavov — 3 yivwaxtiv om. S\V 4 -xat ti Sy.'jAXot om. A 

a'jvtSfAEv AC 5 OEt W G to om. AC 7 £cp' A 8 aoviastv 

CS: i'jviaci'.v s &;).o'yAa)aaoc S 9 xaXssoti CSW: dyayetv As 10 laxtv 

SW: apot ACs xcd] yj man. rec. S 12 o-j om. CSW oij-ixpov SWs 

13 immo [ex] twv oe [j.)] om. SWs 14 d Trp^xEpdv tt? CSW (xt; superscr. W) 

uotvDdvEi — im'axaxat om. SW 15 7.al utrumque corr. W IG e!.'/o|j.£v pr. C, corr. C 

17 [jiv om. W: post 6 (16) collocat s 18 oxav] 0x1 W 19 x' dv] xat W 

d)X ou — 20 YVwptCot om. W xayxo C 20 post 'iyzi add. xct; foi^ia^ SW 

21 060 As xui AC: x6 SW 22 xouxoiv A: xg-jxiov SW, compend. C an uiiap/ov- 

xoiv? cf. p. 23,1 25 a-jXXoytaaos C Xd^r] S 2G oux ACs: oi/ t) SW d'ud 

— xal AC: d)X 6— xal Tj SWs 27 ir.d W xo\Jxo (post uavxl) A 28 ante xpiy. prius 

add. x6 C Exi xp'jzxT|-ai S: i-txpuTTXT/xat ACW 29 ante E^o^vat add. oux C xpoTiov 8' 
—30 haz E/Ei om. AC 29. 30 xpo'-ov 0" dXXov W: d'XXov oe xpo'Tiov S: dXXoxpo';:ov 8' s 
30 ojxi ydp — p. 4, 1 d'cvoeiv om. W, sed ij.(fii — drrXio; -dXiv dyvostv in mrg. rec. man. W 

1* / 4 THP:MISTIT in ANALYT. post, a l [Arist. p. Tla-29-b8] 

[xr^os £t Tprj'fovov kdv.v i'ctijlev, out' ot'j r^Xiv 7.-).toc ct-jvosiv, ou to xaOo- 5 

XOU -/OlVOTSpOV £7:i3Ta[X£l)7. 017. -7U-a O'JV ou 'iO|3-/)T£OV £/l£tVOUC Touc; 

XoYO'j? ou; E'l-xExaXufxiiivouc ovoii7!Couci'.v 01 ao'.C'taT7''' ' 7,0' 0I07? 7-7Cav 
oua'Sa oxi dpxia;'* cpr^aavToc ok V7t'. '771 ar^v t7UT/jV ouz 0T07; y^v xaxs- 20 
5 X^M-^""* ^^ "^^^"^ X-P*^^^' '^^'^' ^'^ 3u7?, 0U&' oTi apxi7. toats to auxo oTo7c 
T£ X7i oux 0107?'. dXX' ou8oV axoTTOv oIo7 }i.£v ydp TO xaOoXou Tca'fto; 
Tdavjc ou7!oo;* £i 0£ autr^ Sua'?, a-j'voto. oux ^'~-P '^'^''' e7ris-a[i.ai, touto 
7.YV0«j, 7/.X.' £7ri'aT7[X7t [JL£V TO xttUoXou, d'l'vow 0£ TO xaO' IxaGTOv, (oa;r£p 25 
x7l rAv-o. dv&pfo-ov zlZiaz Zv. Opov iaxi tov ev 27poor p7StCovT7 vuv 

10 OUT£ £t dv&p(U-0; ESTIV, 0'JT£ £1 C^OOV, I/O) YIVWOXS'.V. OU 'j'^^p E/SlVOi? 

7£ dcTravTyjTsov, u>s £irtx£tpouai tivs?, oti ou [ 7Taa7v iaacv oo7'o7 7pT''7v fi 

0UC>7V, 7XX' TjV I'citiEV OTt Ouds ' OUX ^T'^; Y'dcp TOUTO *(£ TraVTEXoJC, cl'-Ep 
rG7ai |J.£V OUrSp T7]V 7n6o£l^lV e'xOUOt Xal OU £X7|3oV, £X7P0V 0£ T7;V 7.-0- 

OEi^iv ou [jL£Ta Tot7UT-/j? TtpoaOT^x-/)!?, oiov £X£ivy]v £iv7i 6udo7 dpTi'av rjV dv 5 
15 £io(Latv OTI 6ud?, dXXd Tudaav d-Xw; oudoa xal •Trav Tpqiovov. dXX' ouO£v, 
oTixat, xa)Xu£i tou; [jiavOdvovTa? d [xavOdvouai Tt/] jikv Eirt'aTasOai, t-^ 

0£ d'i'VOsTv, X7l Tl JX£V KUTOU 7:pOYlVU)CiX£lV, Tl 0£ C.f^XZ'.'^. TOUTOt? 0£ 10 
7UT0r? yjjO}\).ivOK^ VsA TtpO? TOV £V TtO Msvojvi Xo^OV a7TaVT-/JT£0V, 0? TO 

Cr^TcTv 7r£ipa-7'. ostxvueiv douv7Tov t(o oeiv }j.£v aKavxa tov C'/JtouvTa 

20 IxElVO C^i'S^V [JIY] OlO£ vf -V- *• X7l ^'dp £[ XMTa x6yrf]V aUT(p TicpiTTEaOt, 

|XT) "(VwaEa&at oti touto iaxiv o C'^j'-^ £t ok izaaa [xkv C^i'-QCtt* svsxa is 

TOU [i7Vl)7V£lV UTrapX^l, oux laTt 0£ TO C'/i'^ElV OUV7T0V, dv UT] YtV(6aX(»}i£V, 
(03T£ OUOIV {}dT£pOV TTEplXElTTETai, Tj [XTjOEV oXoJC r);x7.C [^l7Vl}dV£tV Yj TaUT7 

tjLOvov [Ji7vi)dv£iv d £TriaTdfj.£i}a. outoj -j'dp (dv) autd X7l "|'va)p''a7'.jx£v 
25 IgEUpovTS? oTi TauTd E3TIV d 6t(uxo[X£V, oicj-sp, oiiji7t, oix£T-/;v d::oopdvT7, 20 
ov jx£v OUX I'aiJLcv, ouSk C"')'C£iv (dv) otov t£ Yiaiv eI'/;, 8v ok *j'iva»axo[jL£v, 
xai C>j~£Tv ouvd[jL£i)a x7.i S^EUpi'axsiv. Tipo; ok toutov tov Xoyov, jxdXXov 
ok TO (Jocsi!j[j.a TOUTO nXdtfov [xkv eoixev £v6io6vaf ay eoov "j'dp oixoXoys^ 25 
Tauta ixavOdvEiv d i'sti-sv, dvatxvT^aEi? irotGiv Ta? }i7J)rja£i; X7t to [j.av- 
30 OdvEiv ouokv ETspov TOU 'j'VfopiCsiv. rjjXETs ok xai TauTa sTEpa Xe'coijlev 
sTvai, xal [X7Vi}7VEtv jj-ev cpauEV d KpoTspov rfi'voouaEV, | "^vtupiCsiv ok d 7 

TTpOTEpOV T^TitaTap-EOa, X7l iXTjOEV oXojC XOuXuEtV TOV Jxav{)dvOVT7, 0T7V [xaV- 
OdvYj, X7l -()/wp>X=.'.V aUTO, X7t' dXXo IXEVTOl X7t d'XXo (X7t 7rpO£tp-/iT7l Yjixrv 3 lxx£-/aX'j[xp.f^o'j; SW cocpot A 5 xal; W auto] oto in ras., ut 

videtur, A G ydp ooi. C 7 auxr] A: auxo C 10 Icxtv om. S 

10. 11 i-Azvm x£ S 12 ousav om. S, superset-. W yt om. W 13 x/jv 

prius superscr. W 14 ante xoiaOxY); add. xtj; A 15 eiSuJctv Arist. s: iowatv 

ACSW Ifi TMi—TM', C 18 (x^-xvovt C ^v xoj M^v(ovt]c. 14 p. SOD 

20 0^1 (imrao [j.tj) oKv te o' elvctt Cr^xelv o p.7) otSs recte supplet Spenge! 22 b-dpyti 

AC: iszh SW oe corr. W^ yivJiaxofXEv C 23 [xtjSe W 24 fxo'vov 

om. C 24 et 26 av as : ora. ACSW 29 3] non liquet (fXEv ?) S xa; 

[j.cti'Ji^CEi; om. SW 30 •('Jtapi^^tt^f renovavit A post xaOxa add xal W 

ETEpv xotijxa A 31 fx^v ora. C 32 ETciaxajxEOa AC (p-i^)o£'' SXio; 

renovavit A post (xav&avovxa add. xi s 33 abzo, xax' renovavit A TIIEMISTII IN ANALYT. POST. A 1. 2 [Arist. p. 71 "8-32] 5 

6 xpo-o;), aTiXai; 0£ a-ctaotv oiootaxot/a'av x7.t jiaOr^siv cz-tco tivujv oixoXo- 7 
-j'ouasvdjv xai cpczvsptov -poisvat, i? d)v X7.1 to ot'ictva; -(I'voX^i oTjXov. ot'. 
\xkv ouv C^J'Siv Suvatov xotl a-oSsixvJvai, oia t'j'jtojv s'jtfy 'favsoov v. oz 

TTOTE E3TIV aTTOOSlClC, £0£q7)C ttV £'.'•/) O'.OaaXclV. 

5 2. .\r,'£T7.i To-'vuv -0 i-i3-:c(3i)a'. Tro/./.ct/aJc" x^l -jOtp xoivai; X£7£iai lo 

xal xupi'tos* xoivuj; fi£y, oxctv a-a37.v -jVojsiv 6-wa3r]-0T£ 'civoixev/jv, site 
oia Tuiv au[i.p£^r|XOXtuv -(o -pa-j'jxa-rt s'.Ti xai)' i'xspov -porroy, i-taf/ja/jV 
ovoij.aC(o[J.£V xupi'co; 0£ xotl a-XCo^ saiiv £Tcia"Y][X"/j , oxav x-/;v -t o.l-'.oy i-> 
oia)»jL£&a -j'lvwaxE'.v 6i' r^v -6 TrpaYixa eaxiv, on Ixsivou aixia iaT!, xal 

10 OTOtv auTo [1.7] £vo£/£3{)o!t akfM^ i^stv U-o)va|i.i3ava)]l£V. OTjXov 0£ oxi xoi- 
ouxov £3X1 xb £7r!3xaai)ar aTravxE; 7ap oi xivb? i-isxr^arj; jisxaT:otoua£Vot 
01 jJLEV oi'ovxai oeTv oGxoj? £-/£iv TTipi xou -paytxaxoc, ot 6£ xal iyooaiv 20 
oux(oc. £t3l a£v o'jy xotl E'xspoi xo5 xuptcuc iiCiaxaaOat xp6-or xal "^ap 
r; 01' 6oi3aajv Osoipta xotl r, Ar/j^'-C xaiv dva-oosixxtov ao/uJv £-'3xr,aai 

15 xa/.ouvxai x'Jpuoc- aAA oxi -£ xal xo'jxo £io6? £3Xi xr^ a-Xm^ £-i3xrja-/ic, •».) 
ouoXoYsiaQco. xb 0)] xoio'jxov eIoo; xr^ i-'.3xr^a-/)c xo'jxo e-j&'j^ c?.-ob£i;iv 
Xs'yu)' d-ao£ict; "j'a'p £3xt 5u/Ao7i3|j.b: £-'.3x-/]aovix6c, oj3X£ Ei^-sp xoj 3'jX- 
Xo^taaio ix£v osT xd; 'Kpox7!3£t; atx''ac | sivai xo-j 3au-£pdatxaxoc, xto 6' 8 
£-;3xa3{}ai oio|X£voj Trpoar^xsi. "j-'-vtoSXEiv xal xr^v aixtav xou -pdYjxaxo?, xal 

■20 dVfco 0£T 3Dvbpau,£iv izl xt;? d-oo£ic£U); xal xd Xr^afiaxa tx)] xt^? £7:1- 
cpopdc cTvai jjLOvov dXXd xal xo'j -pd-j'txaxo? aixia xo5 osixyufxsvou. (b; 5 
<i£y 7dp a'jaTTspdsixaxoc aixioy xou -rrup ivxauOa x£xaua8ai xb xvjv xscppav 
uTToXEAEr'iOat, (ju; [xoG] zpaYaaxo? o-jxixf ou ^dp ■/] xl'fpa xo-j Tupb^ 
aixt'a, d/.Xd xb -'jp adXXoy £X£iy-/]C. da'^w xo''v'jy 5'jy6pajx£iv dva-f/aiov 10 

•35 xal xb -or/jxixby suva/.or.Tp -oir,x'.xby £ivai xoGi 7£V£ai>ai xb auva/i>£v. 
dXX' i-cibr. -dv aixiov xal zp6x£pov xo'j uO'-Ouasvou xal oix£rov aux(o 0x1 
ad/,'.3xa, xal -poxipa^ slyai osi xal oixstac xd^ TrooxdsEi? xojj 5uu.7:£pd- 
atxaxo?. xal s-eioyj xb £-i3xa3i)ai £3xty, oxav \lr^ £yo£/£3i)ai d'XXto; £/£^v 15 
6-oAajj.pdv(otj.£v, Old xouxo xal zr^v dXr^ &£tay auxai? -poai>£X£oy £t 7dp 

30 xb '}£'joo; £/oi£y, cuu.[37]3£xai xbv iirisxaasyov ic dvd7xrp sivai u-oXafx- 
pdvEiy 1X7] saxiy, oioy £1' xiv£; t]>£'jo£r; zpoxasEi? auy/j7a7ov xtjv oid- m 
[X£xpoy x-/] -aXsupd 3'j;x;x£xpov £ivai. dXX' £i Trdsa fxdi>-/)3i; xal 6ioa3xaX''a 2 Yi'vsxai om. AC oxt SW: d AC 3 ost/.vjvat S laxw SW: u)0£ AC 

post ttctvepov add. dvctt AC os AC: oij W: 6e orj 8 4 ante otioo. add. tj Ss 

5 post eriaxaa&at add. cpavepov AC 8 ovoiJ.cz'Ctop-EV C: ovo[J.C(Co[Aev A: 6vojAaCo|X£VT]v 

SW i7:[aT^[j.(ov SW x£ om. SW 10 £vof/r,xai A I/etv om. C 

•j7:o/.a;j.i3avoix£v, supra vo compend. £iv deletum A 0£ om. W lU. 1 1 ante 

xotoOtov add. xo C U xiv£; C pr., corr. C 12 olov x£ pr. W 13 xoptio; 

om. S 14 rj[ ?jC W ci-ooEixxcov pr. W 15 icxi om. A 17 a-roBEty.- 

xixos S 19 y.ai piius om. A 22 ante auix-. add. too SWs xexaOaott C 

23 i-AKsKEl'f\)on C' xoO priusdelevi 24 aixia AC: al'xiov SWs 25 auvaywY^ 

TTotrj-ixfj S post Eivai addideiim xal 28 i^oiyz-cii A: svor/r^xat G 

30 £::t3-Y,|j.ova S 31 £i AC: zhi SW 32 post si add. v.il Cs -'ioa 

oioaaxaXt'a xotl -aaa |j.c({}r|ai; SW 6 THEMISTU IN ANALYT. POST. A 2 [Aiist. p. 71 b32— 72a8] 

£x TrpoYivtocJxoijLsvojv sSTt', 031 X7.t TouTo aojCsctiJai sv TYj 7.~oo£t'c£i. laovtai 8 
TOtvuv xai 7vajpi[j.(oT£pai al r.^ozdaei; toG aujx7:£pa'(3[j.aTo; oia to-jto, -j'voj- 
piixa)X£pat 3' ou [xovov tov i-spnv xpo-ov, t(o cuvi£V7i xi avjij-aivouaiv, c?AXa 25 
xcti X(o etolvoti oxi elai' xo -j-ip aXr^ftk xaxa xouxo. £capt8fAr^ca)[j.£i}a 
5 xotvuv oTToaa Trpoa6i(optac(a£v xoi? Xrjjj-tjLotaiv u~dpyei\> xoTs a-oosixxtxoi'c* 
£axi OS xaO£" atxtot? £ivai x«l oix£ioi?, dkrfiioi xe xctt *|'vojpi[X(o'x£ooic. 9 
TzdaoL ji-EV o5v a-ooEiEt; oux ex irpoxEptov jxovov dXkd xai ex TrpojX(ov £t 
fxsv -(lip r/i Xc<u.,3av6fji£vo(t irpoxctaEic 6i' aXXoov aTrooEixvuotvxo. -poxEoat 
jjiEV £(jovx7i xou aufjLTCEpaatxaxoc, ou Trpuixat oe* ei oe uyj 6i' aXXtov xotl 5 . 

10 fi."/)8' oX(o? ■upoaoEoivxo drooEt^Eu)?, dXX' kuxoBev eTev iticrxat xal Evctpysic, 
r]or^ xal Trptoxat, 5? ot -otXatoi xaXouaiv d^uoixaxa xal dfisaous Trpoxa'SEi?, 
£[c a )(py] Tia'aa? dva'^EOfOai xal sg uiv aTrooEixvuaOat xa? Et; auXXoyiajxcv 
£Kiax-/j(jLOvtxov xii)E[jL£va>j* oia xouxo ^ap auxas xal dpj(a? aTroOEt^EWs ovo- lo 
fxdCouaiv. El o' oGxojc TTptoxai xal o'jxojc; -poxEpai i'sovxai ai Trpoxdasic, 

15 o^Xov ojc x6 7:p6x£pov av iy oisv ou xo ~po? r/[J.ac dXXd xo Tcpoc x/jv cpuaiv 
(yjixtv [x£v 'j'f'^p Tcpoxspa xa aiaO'/jxa xal xai)' ixaaxa, x';^ cpu^Et oe xd w 
xaOoXoL) XE xal 7r6ppo> xyji; ata&rjaEwc). e-eI xal xo -(vtopifjicoxEpov e'coucjiv 
o'jTio; <b? xi{j ccuCEi ^vwptfAWXEpai oijcjat- xoiouxov yap tj dirooEictc, ou 
-poc xTjv -JjixEXEpav ^voia'.v xal auYxaxdi)Eaiv dcpopd, dXXd irpo? dXr^i>£iav 

20 xal d); £)(£i xo Tzpd-(\irj. xaxd cpuariv, xdv Yi^jLTv jayj ooxy]. 6 -(dp ETriaxr^- tJO 
[jiovixo? auXXo-ciaixoc xouxcp udXtsxa xojv Xoiuuiv otEviQvo/EV sv ijlev -(dp 
xoT? dXXoic 6£t'/vuxat xal oid (];euo«)v xo dXTj&E?, «>? irapd xoi? pi^xopat 
TToXXdx'.c, xal ot' uaxiptuv xo irpotcpov, uicjTrsp ot otd ar^uEtojv suXXoYtOfxot, 25 
xal ot' dX-/]i)(ov asv oux otx£ia>v oe, waTiEp £•' xt? laxpo; xd -Ept'^spTj xwv 

25 xpau(idxa>v ou'>iaxox£pa dirooEtxvuoi, oioxt xo oyjUJ-a TToXu)(«)p-/jxox£pov X(7)v 
XotTToiv -('EtofXExpou '(dp f^ aTTOosi^t?, oux taxpou. xauxa ouv dVavxa T:apa- 
x'/jp'/jxEOV xai? I [i£XXou3at? Trpoxa'oECit xtjv dxpt^Etav xr^s d7roo£t;Efoc otacrwJEty. 10 

"AjXEOfog ouv -rrpoxaat? £3xiv r^<; ar^ iattv dlXq irpoxipa xal 9^v ou/ otov 
x£ aTcooEicat. xotauxai oe Etat <j.£v xal ex xaiv xaUoXou, sial So xal ex 5 

30 X(J5v atsil'/jxoiv oxi -(dp xo xpiptuviov xouxo Xeuxov, d'fisoio? saxt Tcpoxactc, 
dXX' oux Etcjlv auxai x«)v aKOOEt^Ewv dp/at, dXX' at xadoXou [jtaXXov xr,v 
Se atxiav [jLai}rja6aEi)a icpEcT];. tr^c Se dji-saou Trpoxdaefog xr^; dirooEtxxtxr^? lo 
Y] [XEV xotauxr^ xyjv cpucjtv iaxlv toaxE dyd-j-xr^v civat xov fxavDavovxa oxtouv 2 TpoTO((a£t;) reuovavit A 3 auvtsvctt A: ^uvt'eiSai S 4 t(L CS: to AW 

xax-i TO'JTo renovavit A £capi&,arjao[A£i)ct AV 5 -poaoioptaajJEv W 

fi xai oixsiois oin. 8W 7 |j.ov(ov pr. C, corr. C 8 yap dvaXc(p.pavo'[i.£vai W 

9 or om. 7.ai om. Ss, pr. W 10 £l£v om. .V 12 au ei; 3;? U> to 

terf. SW: om. AC 10 post -potEpa add. the, HW to (post oz) S 17 xat alt. 

ex Be corr. W 18 yvtopiacoTepa S eIvoi SW 20 'iyoi W post -rpayfj.a 

add. TO ACS 21 toOto W oiz^-fjvoyz Ttbv Xoi-uJv C 22 Tat? aXXat; AC 

(iiEuBs; W raKr^dii Ws oiniEp xot? S, pr. W '2b d-oo£ixvjEi W 

TToXuyojpo'TaTov A 2(j t] cm. SW 27 dX/ji}ciav S oiaawCetv S, pr. W 

29 fj£v om. AC ])Ost xai priiis add. at Cs 30 aicr&-^(JEtov AC 32 -r^; 

alt. ora. AC 33 Toia'JTTjV Cs dvayzTj W TFJEMISTII IN ANALYT. POST. A 2 [Arist. p. 72 « 8-24] 7 

oixoBcV auxTjv xofjLt'^Eiv X71 stoevcc. -ctr/ iarj-oij, (o^ttso l/si -7. a^twactTa* 10 
Tots -j'ap xoivot? svvoia? dvd'(y.T^ sxaatov s/siv ouasi xal avsu toutcov ouosv 
£3Ti [xai^siv. 6 "cap ©socppaaro? ou-(w? op-'Coxat to o($i«>ij.cc aci'oufj-a eatt 1.") 
66ca Ti; 7j asv sv toT; otirj-j'svicjiv, iiv i,'cf7. 7.7:0 i'^ojv, y] Ss aTrXcb; £V 
5 aTiaaiv, oiov -/jv xaiacpaofiv v] tt^v 7.-6'f7ciiv T7!j-:a "ip x7i)7'-£p 3'j;j/fo-a 
x-xt xoiva -751. 010 X7i Yj -poary-j'Opt'a to'j a;uy[x7T0C* -j-ip 7.7rA(y^ xal 
irt -vvKov ■?! oXtos £-1 xojv otAOYevuiv tiOctai, xautov a$totji[X£v x7t £-[ --'o 
xtovos. £v [J.SV o'Jv tPjOi xTjC 7[jL£30u Trpoxa'ssoi? Toiixo* i'xspov OS bia'x, 
r^xi; avaTToosixxo; jasv xal auxyj, ou [xsvxoi Trap' eauxou ouvaxai ccsociv 
10 otuTVjv 6 [i.avOa'v(ov, aXXa Tiapa xoCi otoa'orxovxo? /p-)] Xapeiv. Dsasto; os -'5 
x6 [Jtsv opiaixo? xaXsixai, xo 6= uTto&satc. opiCfxo? (jisv ouv sofxi X6-j'o? 6 
oux sTvai xo Txpayixa t^ [xyj slvat X£y«>v, aXX' oxi xoux' saxiv | auxm-xo 11 
XI 7JV sivau xat'xoi i'-ixai [asv auxot^ xal sivai xo -payfjia ou Xi^ouoit xov 
opiafiov aXX' ou xouxo Xsyou^i TrporjouiJLSVtoc, 7XX7 xoijxo ixsv uCTa'ovsiv 

15 cjuu.pcp-/jxoc, 7rpo-/j-j'ouu.£V(u^ os xi saxt }.i'(ODai' xo-j? 7ap opiajxous u-ovov 5 
cuvisa&ai osu 010 xal a-opy^asisv av xt^, si Trpoxaais oXco; 6 optaij-o^- 
tcfoouvajAst Y'^-P ~'? ''jvouaxi. xal Yj~£p '.p-/j3'.v 'ApicfxoxEXyjc ou XaajBa'vsi xo 
sTvai r, |i.rj siva'.. -(o; ouv, zi xiq irpoxaaiV sofxt, rrpociYsvoix' av sioo^ xr; 
aixsaou rpoxa'iscoc; aXXa xouixo tisv STxiaxErxiov. £3X(o 0' o'jv xoOxo sxspov 10 

20 sioo; xr;^ ^iastoc, i'xspov 6c tj uTToOeais. xoivov p-sv oSv aTra'ar.c u-o- 
Oissw? TO [xrj ix xrj; ouoftXY)^ svvoias vjpxr^a&ai aXXa xt&scj&ai Trapa 
xo'j x£)(vtxoa xal ixpoxactiv sivat. '.pavspov [xsv yap (xo) xouxo slvat t^ [jlti 15 
stvat T:a'vxa>c, oiov xtvyjaiv elvat (t) p-yj slvai), sx xou [xt; ovto; [xyjosv slvat, aTio 
Tiavxoc a-j'sa^ai ff/jp-s-'ou stcI irav arjpisrov su^sTav aXX' oaai jxsv -(Vfuptp-o'. 

25 xouxcuv et3l xal oaa? aixa T(p -uf^sa&at -postsxai^j aov&a'vtuv, uro&scjci; auxat 
xaXo'jvxar osa'. 0' ou <yy/ss~.: xal oa Y^f^'^p^M^^^i ouxai aixv^aaxa XeYovxat, 20 
oTov iaxiv £v YSfop-sxpia xa; aTx' sXaxxovtov rj ouorv opSuiv sxPaXXop.sva'; 
Gr'ju-Ki-xciv. a-Xais [asv o5v at xoiauxat uiroOsast? xs xal aixvjjxaxa. tq-q 
OS XsYovxat xivs? utto&sssi; xai xiva aix7)[xaxa O'jxs atxscia o'jxs ava-o- io 

30 osixxa, aXXa osojieva (}i.sv) diroosicea); XaptPavoasva os /(upU otTroosusuj? 
ev xoT? Xoyoi?. xal etViv otj-/ a-X(L; u-oOsasi; xa-jxa o'jxs atxr^uaxa, aXXa 
TTpo; sxstvov ij,ovov xov oiSovxa xal aoy/^uilpowxoL' aXX' af 7s aTTOOst'^si? 12 
O'JX sx Xuiv TOIOUTOJV tzXX' SX X(J5v Tupoxsptuv oiopiapicov. 

Ti \ikv ouv saxiv ap.sao; Trpoxasi; xal xi droosr/.xtx/j xal xi utto&soii? I auTov C TO dci(0|j.a AC 3 Biocppaaxo?] Wirameri fr. LXXI 4 £v priiis 
om. C <orov> £dv coriicio cf. p. 18,30 23,9 5 y^p] os A a6;j.c.o[Ta C 

8 -ouTo] Tcoc A 9 ayxr; AC 10 Xa,apc<v£tv SW 1 1. 12 iattv 6 Xoyo; ou/ 6 A 

II 6 om. C 12 oby) s fj.r] 0111. SW 14 otXXd^lS rpo/jyo'jijiEvw; oin. W 
OTOpyEtv A: urdpyei Cs: eaxt S 15 a'jp-Peprjy.uJ? A (aovo'j; C 16 ^jvisaOcd 
coiT. W: Suvt^vat pr. Ws: ^uvielaOat ACS 0X0; A 17 dr.zp S 18 post q 
add. xo S Tcpoayevotx'' AC, corn W: -/.at yEvoix' S, pr. W 19 toOto alt. om. A 
post mpov add. .aev SWs 20 post inictc/jc add. tyj? AWs 22 cpavspov C: tpa- 
vspui; ASWs [jiv Y'ip induxit W xo addidi 23 -/.(vrjai; W yj [j.)) elvat 
addidi 2.'» oi? S\V 6 ci/.o'jojv SW 27 oueiv CS 28 oov om. C 

post xat indu.Kit xtva W 30 |j.ev addidi :j4 ante dzoo. add. Dwi;, S, del. W 8 XnEMISTII IN ANALYT. I'OST. A 2.3 [Arist. p. 72 a 24-1*15] 

Zal OsStC X7.1 Tl Ctrf/jJXOt, £X TO'JTUjy £3tl Cp7V3rvOV. 7. OS £l'-0[XEV OilV 12 

TTpoarsivat xaic dpyai^ xr^^ d-oSst'caojc, xai)' szctaxov auiojv (zvaXa[5ovTs; sri- 

aX£'jitOlJ.£l)<Z, £1 XOtXuic El'-OfXEV. (p7[Jl£V TOl'vUV OTl TTpOJTOV [J,£V EIXOTO)? 

£ip7]xo[a£v -j'Vtopiua)X£pac elvai xic TrpoxaGsic Iv xotT? «7roo£iq£ai xou cujjl- 
5 TTcpaSfj-axoc, £r-£p 5£? TT'orxEusiv x£ xal Eiosvat x6 au[iK£p7(j[xa 6t' dxsi'va?. lo 
del -j-ap or? av uTrctp/ir] xauxov, i)ax£pio o£ oia Oa'xepov, £X£iV(o jjlSXXov 
uTrapj(£'. Si' xoti xcp Xoimp xoiuxo xouxo i3U[i.p£pYjX£v wax' EiTtsp xu> 
auix7r£pa!j[j.axi oia xa? Trpoxaasic uTcctpyst xo TiiaxEusaOai xal '(lythav-zSK^ai, 15 
xat; TLpoxaassiv av jjiaXXov brAoyjA' xal "/ap £t xov TiatoaYo^T^'-' 9'-Xoua£V 

10 oia xov Tratoa, xov TraToa cpiXoTjisv av fiaXXov. wax' i; ava'^xr^? 'jViopt- 
txtoxcpai ox TTpoxa'astc. -oXXa'xi; [i£v ouv xal azaaai oi' div 6 auXXo^iafio?, 
TcoXXaxi? o' ou"/ aTiaaai txsv aXX' £c ava'^xr^c sviar svi'a? ^ap ou acpoSpa 20 
YVtopt'p-ou? oijaa? 01' sxspcov a-oo£t^avx£? ouxo) ypaftjisOa. si os osi xa? 
Txpoxaasi? siosvai [xaXXov xou au[i.~£paa[iaxo;, ouoiv OaxEpov avaYxaiov, y] 

16 xal xauxa? siosvai 01' a':TOO£i?£to; v] psXxiov oiaxsia^ai 7:£pl auxac xr^? 
aTro8eic£«)S • oSxto -(ap syojisv i:£pl xa aqiwixaxa. ou [xovov 8s xr^c stti- 25 
cpopa; £Tvai §£1 TitaxoxEpa xa Xa[i,pav6pL£va dXXa xal xuiv Eauxoi? ivavxtwv 
£1 -yap piyjSsv [i-aXXov xouxoi? t] £xsivoi; T:iax£6oi, ou x(o | au[i.7r£pa'a;i.axi 13 
[xaXXov 7riax£ua£i xou ivavxtou, wax£ r^Yoix' av auxo ouvaxov £Tvat xai 

20 aXXoj? £/£iy xal oux av daExa'Tcxtoxo? si'/j xou auvayDsvxo? 7; £7riax-/j(x-/]. 

o. 1(0 OS Trap' "/j[J-'^v y.aXm; XEyofxsvto ou xaXcuc xivsc yptoasvoi 5 
dvaipEiv £-i/£ipouaiv ditoosuiv. f^ijisr? [j.£v "(dp oi6;i.£0a oeTv, si'-Trsp saxiv 
diroSsicts, xd? ixpoxdaeis iiriaxyjxdc Eivai [xaXXov xou aup-TiEpdaaaxo?* ot os 
xouxo fi£v auY/fopouaiv, ouSev 0£ £7:iax7jxov Eivai xiOstxsvoi jxyj 01' d-o- 

25 Ssi^scu? 7tv£xat, oux STriaxr^asa&ai "/jpidc piaXXov cpaai xds TrpoxdaEis, si [jltj 10 
xal auxd? 01' dTioo£U£a)s -iaxa)a6[i£0a. wax' £t [xsv dsi xtjv XaiiPavo- 
fxs'vr^v TTpoxaaiv st? osT^t'v xivo; TidXiv aux7]v 61' sxs'pa? diioo£ixvu[X£v, si? 
d'TTEipov TTOir^aop-EOa xyjv dva^jW^r^v douvaxov os xd d'TTStpa oisX&eTv. si i5 
OS axyja6[xsv)d 7:ou xal dTtauorjaop-sv, d'-j-vwaxa sTvai auu-Pv^asxat, si'-Ep oux 

30 sax'v auxd "jvwvai 01' dTroosicso);* d'^vwaxuiv os ouawv xcov d.f^ywi 
zw; dv -j-svoixo £? auxwv xi Yvtoaxov; div -j'dp oux £3xi xd -pwxa 
siosvai xal xd$ dp"/d^, oux saxiv ouos xd sx xo'jxwv s-i'axaa&ai, 2» 
£1 [XTj xdya s8 UiToOsaswc, si sxsivd saxi. xouxo fxsv ouv opUwc 1 77 (ante ■Osats) A i}£at;] utio superscr. S'- xt om. C aiTrjixaxa SW 

o£l W, pr. S 2. 3 it^vi't.t'bd^.z^a A 3 ott om. AC eixotou? om. AC 

6 aiEi A av UTra'p/rj SW: £V'j7:c(p-/£t AG oid om. 8W 7 xctuTov SW 

8 TO SW: xai AC TxiaxOeaSat S 9 £t yap W e)iXotV|[ji.£v SW 10 cptXoOfiev 

tj.aXXov C: inv. ord. SW 11 a'l -po'repai AC ouv om. s 12 oe v.al 

o'j-/ W 15 xEia&at AC 17 -tato'TEpa elvai oeI As auxot; A: £v auiol; C 

18 Yj superscr. A TriatE'ju) AC 19 TOOxEiaco AC: -tSTE'jaot S auxui W 

21 Tjpiuiv ci. fort, rectc Spengel 22 yap om. W 24 post (j.£v add. 

O'J AC 25 0U7. W: OUTS A: o-j-e CS (superscr. 6e S'O 26 oXz\. SW 27 d-o- 

0£ixvjoi|j.£v SW 28 d'(w^r,w SW 29 dravT/jaojXEv s 30 auxd -31 ohv. ssxt 

om. W 33 -/.d/Eiva om. ei C ouv W: om. ACS THEMISTII IN ANALYT. POST. A o. 4 [Arist. p. 72M5-73a20] 9 

Xs^oucfiv auTi/avov --ap TOt u3-£pa "I'lvcuaxE'-v jxr^ Ta TOtota s-icrtaaEvouc. 13 
aXX' oux op8(o? TiOcV-ai to sTria-aaOat -oDto clvai ii.6vov to oi' a-oosi- 
?£to? Tt Y'.ywcjzsiv (scJTi -('ap i-ia-a.abai TcoXXa X7.i dvy-oosixTa s'/ovTac, i5 
oixo'.a -£ aaapTavooat tois 7:avT7. avairoosixTa X^YOuatv oi TravTa d-oostxTa 

5 sTvoc'. Ti&saivoi), aXX' wSTisp ecjtiv evap-j's; -6 :roXXa tt^ 6i' STspcov ttistsu); 
TTOoaosra&ai, ] ouTto? ouoiv tjttov svop^k to -oXXa sTvat -(vtopttia Si' sau- 14 
-a)v, dXXa xai fxaXXov s-'.ar/jTa Tuiv oi' dXX(uv ^ivtoazotiivcuv, ai' ts dp/al 
TT? dKoSoitsto; oux av eisv or^7:ou&£v d-oosiEs'.^ dXXa Trpoxdasi? otuxoOsv 5 
svctpTsts T£ xal d'fisaoi (uv t£ dpX'J] "dXiv 6 voOc, w xob; opous Or^pEu- 

10 OU.EV £; (Lv au^xEiTO!'. Ta d?t(oa7.T7.. TKUTa ^ap djjLEivoi Xe^siv r^ auYytopEiv 
a£v a'jtot; k-iazr^-a £lv7.t t7. oi' dTrooEt^so); ^ivojaxoaEva, ©su^ovxa? 0£ 

TTV £IC a-3ipOV 7.V7.7tO-;};V TYjV X'JxXo) OEirlV TTapCt^ElV. TOUTO 6 £3Tt 10 
XaXOJ to X7.X0V I7.3i>7.l X7.' OOilzU £7:i-/£ipOtJVTa? drOOS'SlV Jxr^OSV TjTTOV 
dvaipclV 7.'JTr;V TOJV TOUTO 7:pOT'(>£U,£V(UV. £l '(ap £X -pOT£pu>V OEl TTjV 

15 (ZTroocU'v Eivai xal 7V(op'.jxa)T£pu)V, douvaTov 6£ tojv auTcov t7. ai)T7. ajxa lo 

■;to6t£07' T£ £lVai X7l USTEpa, doUVKTOV Old TTj? XUxXo) 0£l?£a>s Tl Y'-VtOSZElV, 

si'TTsp fj xuxX(p §£ut; £!3Tiv, oxav oT? /p-/;a6u£0a Trpoc t7]v dXXcuv OEi^tv, 
Tau-7. TidXiv Old twv osi/OivTCDV d-ooeixvucoixiv. I'stoc jjlev ouv xai irpoTEpa 
xal 5tJT£oa Ta auxd Toiv auToiv oovaxov Xeyeiv, dXX' ou/ aij.a -dXXd xai>' io 
20 £T£pov xal Itsoov Toorov, oiov Ta usv :rp6? r|(i,d? xd 0£ irpo? xrjv cpuaiv. 
dXX' r -■£ d-oocici; dot Tov eteoov toottov xaiv Trpoxlptov irapaXaapdvEi" £i 
o' £x TU)v TTpo? Yijj-a? -poTspojv, kiyjixo a£v dv I'acu^ d-66£i?ic, dXX' otjy -JS 
dTrXoic dXXd -po? vjixdr. ou aovov ok toOto £/£i to dTO~ov r, xuxXo) 
OEuic, dXXd xal £•.; -/eXoiov ti -Epii'^Tatai' a'jp-iSaivEi -/dp Xi','£iv auxou; 

25 OTl TO A £tJTlV, £1 XO A ISTIV. £1 "/dp Old JX£y XOL) A TO B 0£lXv6oUC3l, 

Old 0£ XOL) B XO r, Old o£ xotj r auOi? | xo A, o^Xov w; oeixvuouai xo 15 
A Old xou A* ic, 00 Y^p d'pyovxai, £i? exeivo xal x£X£Ux«)(Jiv ouxoj ok 
dTwavxa o£icai pdSiov. •rroXXal 0£ xal d'XXai pLoy&yipiai itapETiOVxai , dc 
£0£ic7.a£v £v xoT? TTEol suXXoYicjjioui xal TcdXiv Xs^Eiv oux dv7."j'xarov. xa-jxa 5 
30 [xov ouv £7tl ttXeov xcJuv ixavfoy £u-/jxuvap.£V £c(oi)£v ovxa TU)V TTcpl d-o- 
oei?e(i)? XoYojv. ETrav'wpiEv ok oOev i;£[3rja£v. 

4. 'EXri'ofxsv xoivuv oxt xal dX-/jO£i? Eivai oeT xd? £ziax-/)p.ovixd; irpo- 
xda£ic, xal ou/ dTrXw? dXyj^Eis dXX' douvdxou; sxipwc £y£iv, OTCsp ouosv lo 1 Y^p 010. A xi prius] x corr. nescio unde A zpotepa Cs 2 xo prius AC: 

-IGX 

-pci; xo SW 4 7.no5if/.xi/.c(; AC 5 TfjS oi' — 6 -oXXd nirg. W 0£(;£ius A 

6. 7 a'jtwv iXXa S 8 o-jx renovavit A 9 xe alt. ACSW: o/) s apyjj SW: 

ap/£t AGs 9. 10 Sfjp(D[j.ev, supra scriptum e-jo A 10 d'aetvov s 12 si? 

om. A zposciYetv AC 14. 15 -/."A Yviopt[j.(ox£p(uv x)]v d7ro'o£i|iv slvat s 

15 xa'jxa W: post o£ s 16 £tvc([ TTpoxspot oiu. ais-i et xs A: d'fAa t£ £lvai -poT£pa s 

18 d7:oo£(7.v'j[A£v A: d7:o6£i-/.v'Jot[j.£v \V 18. 19 post utrumque xoX add. xd AC 

19 i)M AC: dXX' a-j Ss: dXXd au W 21 atet S 21. 22 rj o' W 22 [jiv dv 
om. W: dv om. S: [jiv ora. s 23 to om. SW 25 xo a prius CSW: xdoe A 

29 h xol; 7:£pt auXX.] Anal. Pr. II 5—7 XoYtaao'j pr. W 31 oi AC: xoivjv SW 

32 xal induxit W 33 douvdto'j; scrips! cf. p. 15,22: do'jvdxius SW: do'jvaxov AGs 10 TElEillSTU IN AXALYT. POST. A 4 [Arist. p. 73a20— 37] 

aXXo £3"lv T| ~rj OSIV OLOZa^ a.VOLy/.rj_(rji^ sTvat. X7l TOUTO |i.eV OpOai? IXr(0[X£V 15 

iTTSiOTj ^otp /7.1 -h OE'.xvuasvov dvot'i'xaiov (-otoG-ov 77.p £v Tdi; aTToSsixTixaT? 
STTtaTVJaai; to douvatov aXXto? £/e'.v x7i oti toio-jtov isiiv, oux d'XXo&sv is 
auTO •]'tva)3xo}i.£V Tj tuJ ttjv d-oosiciv s/siv X7i tov s-iSTryUovixov aoX- 
5 XoYicf[i.ov), dvocYXT] xal xa? TrpotdcJcic dva-f/ai'ac slvai ot' (Lv touto aujj.- 
TT£p7.iv6[j.£i>a. (Sat' i<pszr^'; dv e'6] X^pstv xa irpopXv^fxaxa OTroTot sari xa 
£v xotl? d7roo£i$£ai, xal xivot xpoirov xwv Tipo? auxa 7ipoxda£a>v £UTrop7^(jofj,£v. 20 
dp'/y] 0£ 6 TTspi x(i)v 7rpoxd3£(ov Xo"]'''^?* £>t xoux(ov 7«p 6 auXXoi'iatxo?. 
ettcIOy; xoi'vuv ccTrotaa Tipoxaai? e^ uttoxeijxevou xal xaxr]-(opoua£vou xivoc, 

10 Yvwcjxlov oxi xov xax-ir]70po6!i.£vov £v xar? otTTOOctxx'.xai'? 7cpoxa'a£aiv ou-/ 25 
ditXto; 0£r xo'j uTioxEttjLSVou xax/j70p£T5i}ai ocXXd xa!)' auxo. xi xoi'vuv 
£5x1 xo xaO-' auxo, X£Y(0[X£V rjoT], 7rp6x£pov eiVovxcC xi x6 I xaxd Ttavxos, 16 
Itteiot] xauxo douvaxov aacp£s av£u £X£ivoo yEvictBat. 

Kaxa Travxoc }i.£V ouv xouxo X£"y«) av yj [xtj ettI xivos p,£v xivo? §£ 

15 jJ.7], [ivjos TToxE iiEv TiOXE OS fj-Vj. ouxo? Ss Ixspo? xpoTTOC xou xaxa Travxo? 5 
isTiv Tj ov £v ToT? TTEpl auXXo^tajjiou TT7pao£0(i)xaji£v EXEi 7dp TjV xaxd 
TTavxo?, El xal Tupo? xiva /povov aTtaciv uTrTJpj^EV EVxauOa os xal xouxo 
cpuXaxxEov, oiov xaxd Travxb? dv&pw-ou x6 Duov- xa&' ou -^dp 6 d'v&pfoTro? 10 
dXyjOv}?, xal x6 Qv^ov, xal Ei vuv OdxEpov dXirj{>£?, xal {)dx£pov. orjXov os 

20 0X1 xoiouxov laxi xo xaxd Travxoc* xal 'jdp 01 xdc EvaxdcEt? Tipb? auxb 
rpEpovxs? oibvxai xb xaxd Tcavxb? dvatpEiv, £i [xovov eIyj xivl [iq uTra'p/ov 
{■q £t TTOtE ei't] fjiT] uTidpyjjv). xo <x£V oSv X7xd -avxbs xoio'jxov sax'.. 15 

Kad' auxb 0£ Xr/Exai xaxrj-i-opEis&ai oaa xaxd -avxb? xaxr^-|'opoua£va 
£v x(o xt £3X1 xou uTTOxetfASVoi) xaxyj7op£Tx7t, oFov dvilptoTcou xb C"}'^'-' xal 

25 TXaxdvou xb cpuxbv xal xpiytovou -j'pa[ji[j.7^ • xpqo)VOV -(dp xb UTrb xpiwv 20 
Eui}£ia»v K£pt£;(6[x£Vov. ou Tidv "i'dp xb xaxd iravxbs ical xa&' auxo* xaxd 
Travxb? [xev -(dp xuxvou xb Xeuxov dst xe 7dp UTrdp/st xal iravxl xuxvtp* 
dXX' oox £V xo^ 6pt5[i.«S ■K^Tfi'^opzi-zai. Eu [i-EV Sy] xou xa{>' auxb xaxrjyo- 
pouijivou xpoTcoc ouxo? iaxiv, oc xal [xdXtsxa sv xais dTro6£i^£3i 7rapaXa;x- 25 

30 pdvExai. EXEpo? 8e « * * * oaojv 67] aun^e'^-qxoTuiV xial xbv X6-j'ov d-oot- 
60VXSC xd uTToxEipiEva auxoT? cuvEcpsXxofxE&a ev xtji Xoi'o), xauxa xa&' auxd 
uTrdp"/£iv xouxoic XsyExai xoi? uTroxEip-svoic, d TtapaXa[j,pdvo|j.Ev ev xto | 
X6-(U) X(p xb XI ECJxiv auxuiv or^Xouvxi. oFov a-jjox-/;? xa&' auxb u-dp/Ei 17 2 iTid C yap prius om. S 3 e;rtati^}j.at; om. SW 4. 5 tous £;natT)|j.ovtxo'JS 

O'jXXoYtOfJ-o'j; S 5 dvayxr] initio paginae iterat S ot' a; SW 10 to e ci. 

Sp. s dTOOEiXTtxals] xTixotTs in ras. C 12 XeycufJiev ci. Spengel: Xeyofxev libri s 

cf. p. 29,5 post TiavTo? add. xotTrjopelaOat C 13 eTiEiBr)— 14 Travxo? om. W 

Ixsivou aveu S 14 tooto Xeyw] to Xey. in ras. C 15 tou -/.axa Ttavros xpoTro? S 

16 h Tol? Trepl ayXX.] Anal. Pr. I 1 p. 24i>29 drooeowxafxev A 19 dXrj&Es (ante 

xai to) ACS 21 v)Tidp/£iv SW 22 tj— uTrdpyov as: om. ACSW 26 xat om. A 

26. 27 xttTd TiavTos— p. 12,8 ctuxtij cp'jsews om. S, in quo excid it folium 27 ydp alt. 

W: om. ACs 'jzdpyov s 28 6ptcjp.u) ACW: Ti idzi s oij om. W 

29 8; om. W ti om. W 30 lacunam iiidicavi 32 toutoi? om. C 

33 TO A: om. CWs THEMISTII IN ANALYT. POST. A 4 [Ari.st. p. 73 a 37 -''24] H 

ptvi- opiCofJ.svot YJ.rj TTjv S'-iiurr^-a. ptvoc y.otXo-r|TC< Xrj'Ofj.EV. X7.l x^> suilu 17 
-j'pafjLijL-/] • Tt "I'ap iaxiv £ui>6; xo xaxa Ypaiafxrjv ic i'aou xEtu-lv/jv xoi; i'f' 
sctuxTp cjr^asioi^. xotl xo -nrspixxov apti>[J.(o- xt ^ap saxt Trepixxov; c/.pti)[J.o^ 5 
St? aviaa oiaipouusvo?. ouxto? u-czpyouai xat ai apsxat x^ 4'"/'^* ^i^^^ctxr^v 
5 ^ap auxuiv opiCotx^v^^ ao}X7:apct)vr|']>-(] aspyj xtva xr^s '{'UX^*^ ^ ouva(j.eic. 
xpt'xo? 8s xoiv xaJ>' auxa uitapyovxcuv xpono? 6 xaiv aD[j.pspy]xoxojv saxiv, to 
oxav [XT] aXXoK Trpcoxot? u7rap7-(], otov x-iq sTrtcpavsta xo x£-/p(oa;f>o(i. 
xa [jiv oSv xaxrfi'opoutxsva xotxa xou? xpsT? jiovouc xouxou? xporou; xaO 
oiuxa UTrap/siv cpotasv. Xs-i'sxoit 6s xal xsxapxo; aXXoc xn; xpozos xaf)' i'> 

10 auxo, ouxixt xco sxspOL) X7.x/]70p£ri3i)ai aXX' airXoic, oxt, |xy] Si aXXo saxi 
jir^os iv otXXdV xotauxot 77.0 xa axojjL7. xY|C oucJt7?. oos ouv oG'xu)? 6 KaXXt'ac 
Xs-i'sxcc., X7l aixia xiva X7i>' auxot, oaot [jlt] x7X7 aouj^sp'/ixoc xivcov jxrjos •-»() 
xaxa autxTTXWfj.a ai'xta, owv st paSi'C'^vxoc ■r](3xpa'];£v ou ^ap oioxi paoi'Cst, 
rj(3xp7'i/£V, aXXa auvi[3rj' xal si xac, a[x'!rsXoO'; op6xxu)V xi? OrjSaupov supev 

15 ou yap ota xo yP'^^J^'^v wpuxxsv, dXXa auvspv]. si 8s acpaxxovxo; d-s&avsv, 
ouxsxt xouxo Xs70[j.£v oxt auvipy]- xav>' auxo '('dp al'xtov xou Oavdxou. xauxa -'5 
(xsv ouv xou -ixX-if]pou? svsxa ■ixapsu.pspXyjxai xd cyj[j.atvov[j.£va xou xai>' auxo. 
01 8s TTpoxspoi 860 xpoTCOi 8rjXov w? sx xa>v s; dvd-f/yj? uTiap-/6vx(ov siai'v 
ou ydp svosysxai [it] uirdpystv 7] xd sv x(o 6pia[x(^ xaxd | irdvxwv x(ov 18 

20 uTrox£i|xiv(ov sv xtp xt saxt XsYojisva, -5^ irdXiv dv sv xto 6piC[X(5 xou auu^sprj- 
xoxos Xaa|3dvyj-ai xo uroxst'fjsvov. oxt [tsv ouv xd sv X(o optofuto s; rjya-^y.r^s, 
aow-dp'/^zi, cpavspov xai d'vsu Xo-^ou* oxt os xai xoiv (3u[j,pEpr|Xoxojv oaa ou 5 
rjovaxw optaaa&at /wpk xr^? xou uTroxst'isvou oucta?, xal xauta ava^xaia, 
8-^Xov d!v ysvotxo Trspt xouxtov otaTrop/jaaat Ttpoxspov. sxaaxov xot'vuv xuiv 

25 xoiouxtov ou TTScpuxsv d'Tiavxt TupoGsTvai xto osxxtxto* ou "(dp aTrda'o ptvt at[ioxrjC, 10 
ouxs xo d'pxtov dpi&[up, waxs xal surot xic dv [j-tj e$ dva'^x/j? uTidp/siv x/j pivt 
xo cjiaov 7] xo d'pxtov xuji dpif^fjitp. xal saxiv dXTjOk xo Xs^opsvov, si /(opk 
sxajxov xt; xo xotouxov Xap-^avsi. si [i-svxoi •j's svvoTjasisv, oxt xat avxt- 
xstasva sxdsxtp xwv xotouxwv saxi'v, dpxi'u) [asv xo irspixxov, (3t[i.6xY]xt os -J] i"> 

30 7pu-6x-/j?, dXX(p OS dXXo, Yvwasxat oxt Trdvxoj? s$ dvaYX"/;? xb sxspov xouxwv 
xou u7toxsi[jtsvou xaxr^Yopsixaf ird? -(dp dpt&fib? 9] d'pxto? "J^ irspixxoc, xal 
Trdaa 7paa[j.7] tj xafXTzuXrj saxtv ri suOsTa. tj "I'dp dirocpaatc sttI x(Tjv xotou- -'o 2. 3 xEiiJilvi^v — eauxrj? scripsi e Philop. f. 15 f; -/.eqjLSVov — sauxot? libri s G c(i)xa 

W: a'jTO A: auxo (sed xctO') C xpoTtwv A 8 xaxo: xouxouai p.ovou; xpoTtou? W 

1) auxo s oe C : 0)] AW xt; ocXXos s xpoTOS ora. W: post 10 ai)x6 

collocat C post TpoTO? add. xoj s 10 p.r] ex piv, ut videtur, corr. et in 

marg. A 11 o-jtw; ora. W: ooxo? C post KaXUaz add. -/.«&' auxo s 

13 a'j[j.7tx(ujj.a ex a'j[;.7ixw[j.axa corr. et in marg'. A ai'ttov A post ^aoi'Covxo; 

add. Tivo? W 15 post ouve^y) add. <pa|j.£v to'j'zo W 17 jaev om. s svexev 

rapap£,3Xrjxai v.ai xoO W 18 ix om. W 21 Xap.pavy)xat] T)xai in ras. C 

ad 'jTOy.£i[j.£vov, extremum folii verbum, Ct^jxei xa X£i:iovTa et <pav£p6v xat avs-j Xoyo'j 
oxt inducta- mrar. A 23 /tupk ttj? UT:ox£t[j.£vrj; W 24 -£pt xooxtuv om. W: 

post otarcop^aaat collocat 26 post apxtov add. xdi C Einot] £i suiterscr. A 

28 xo initio versus repetit C 28. 29 dvxt7.£i[j.£vov W 29 apTi'ov W 

30 aXXo 0£ aXXo) s 12 THEMISTII IN ANALYT. POST. A 4 [Arist. p. 73b24-3r)] 

x(oy Oaispou daxspov xii)rjCJiv, oxav XsYrjXoti xctxa xoui ysvou; xou osxxixotj* 18 
c/.piO[x6? "j'ap 6 [XT] Tiepixxo; zodhg apxio;, xai pk v) jxr^xs opSrj [av^xs yputtt) 
ai[j.Y] Tiavxoj; scrxt'v sir' iviuiv -(ocp sv TzXtioaiv ■?] avxi'Deai?, scp' oatov vj 
uirsppoXy] zotl v] IXXsi^n? {>£«)p£ixai, STuei xal [xeaox/j? sv xok xoiouxot?. '-'5 
5 oiax' siTTsp sirl travxos 7] xocxotcpottji; tj v] dirocpajic, vj 6s d-nocpaai? xojv 
xoiouxtov au[J.p£p-/ix6x(ov (xi) xii>-/;3i xoita xaiv osxxtxojv, Sr^Xov a>c Oaxspov 
av £? ava'/xi]? uTrap/ot Travxl x(i) Xotp-pavopivio xr^? uTroxsifiivrp auxcui so 
cpusstoc. xo ;j.sv ouv xaxa Tiavxo; xcti X7.&' otuxo OKopiaOoj xoutov xov 

XpOTTOV. I 

10 Kai)6Xou OS Ki-(iii 8 av xaxa -avxo? xs urap/Tj xal xai>' aGxo xat 1!) 

■}] auxo. o'jx' ouv, El' XI xai)' auxo, sii&us xal xa&oXou* 6 -j-ap os'jxspo^ 
xpoiro? xaiv xai>' auxo xat o'l [Jtsxa xouxov scv]; ou xaOoXou* oux' 
St £;i(oucji x6 xaxa Tiavxoc, suSu; xat xaOoXou* xo -j-ap Xsuxov xaxa xuxvou 5 
Tiavxo; xal xo [xsXav xaxa xopaxoc, ou (jyjv xaOoXou, oioxi ou xaO-' auxo. 

15 osi xotvuv ocfj-cpo) auvopafxEiv sttI xoiv xa&oXou, xo (xaxa Travxbc xal xo) 
xa&' auxo xs xal -q auxo. xauxa os (b? xa auxa asyojisv vuv scp' oU lo 
-j'ap {}ax£pov, xal &axspov scpap[j.6xxst. oiov rq 7pa[j[j-(] ura'p/st xa9-' auxo 
xo [j/^xo?* sv -(ap XO) XI saxi xaxvjYopsrxai' xal ou [xovov ^s xa&' auxo 
aXXa xal fj auxo, xal xo su9u Tra'Xiv uTra'p'/si x(] 7pa[ji[j/fl xai>' auxo xal 

•20 "(1 auxo* ou ^ap saxiv opicraaOai xo suOu or/a xr^ Ypaij-'ir^c. ap' ouv lo 
aTiavxa xa^oXou xaxrjYopsTxat 03a sv x(t) 6pta[j.oj xivoc 7TapaXap.,3av£xar, 
xauxa 6' saxl xa "j'svyj xal ai oia'j^opar u-ap/si yap auxoTc xal xo xaxa 
-avxb? slvai xal xb xai>' auxo. -q osi xal xptxyj? T:poa&y;xr^s £i* xb axptj3a>c 
bpiaaaOai xb xaOoXou* oei ^ap xb xa&oXou Trpb; xto -iravxl uTtap/siv xal -'O 

•25 xa&' auxb uira'p/siv, sxt xal irptoxo) sxsi'vtp uira'pj^siv xal fx-zjosvl aXXtp 
Trpoxspcp, oiov xb ouo bp{)a? s'/stv x(p xpqojvo)* Travxt xs ^ap uTra'pys!. xal 
xai>' auxb (sx ^ap x^; ouaiac) xal -itptuxcp 7s xtp xpqfovw* oubsvl -j-ap '25 
aXXtp irpb xou xpqwvou. oux' ouv (iyi]\xa-\. xai)bXou xb ouo op&a? s/siv 
U7ra'p/sf ou 7ap airavxi xal xoj xu/ovxi* ou 7ap xtp x£xpa7toV(p xal xto 

30 TcoXu7a)vq)' oux£ [J-Y]V auOis Tip axaX'/jvcp* -rravxl [xsv 7ap xoux(p xal X(p 
xu;(bvxi, ou I Kpwxu) 8£* X(p xpt7a)V(p 7ap npo auxou. xoi'vuv xtp xu/by-t 20 1 post Tt'9Y]aiv add. yevos cpr^ai (ccaal A) to utiox£((j.£vov (e ruaig. videlicet illata) AW, yevo; C 
oxav— SsxTtxciO om. G post xaxd xou add. UTtoxeitjivou As 3 v] alt. om. s 

4 7) 00). G 5 v^ z. ^ d. s ante xdJv add. ^m s 6 xt addidi 

|j.£T<i A 7 dv W: om. AGs u7idp/oi A: hrA^yzi CWs auxw s: auxYJ AC: 

auT^; W 8 xo jaev ouv] hinc iterum S 10 dv om. C xe om. As ^^«P"/il 

S, corn A: 'jTrdp^oi pr. A: uTidpyei CW 11 6 0£ W osoxEpos ACS: xpt'xo? Ws 

12 To'jxcuv W out' s: ou ydp ACSW 14 ante xopa-/cos add. xou C 

15 TO ASW: -ital G xaxd— xo addidi 16 ecp' ou SW 17 e'fojpfxo'ast SW 

aUTo] TO superset. A 19 y.cd to — 20 ^ auTo' om. AW 21 TrapaXap-Pdvov- 

Tai SW 22 xai alt. om. CW xctTd om. A 24 dcpoptaaa&at SW 

TO prius ASW: xd G to alt. CSW: Tui A 25 ante zptoxto add. xw SW 

ouoEvi s 26 xui (post oiov) A xui superscr. A 27. 28 ouSevi-Tpiywvou 

om. C 29 Tpiyiovu) W 30 touto AS 31 w As TITE.MISTII IN ANALYT. POST. A 4.') [Arist. p. 73br,9-74a 17] 13 

xal -pa)t(i) osr/.vuTat urap/ov. to'jto xotOoXou \j-Arjyzi^ xoi y) a-oosuic 20 

TOJV OUTOJ xafloXoU SCjTtV Y] X'Jpt'tO? "j'S aitoSsiqlC. XCllTOt XCtl T(OV UTtO TO 

xaSoXou' 6 yj.<^ to Tpi^fovov aTTOosicac o6o oo&is i'y/^v losi^sv o'-t xat to 5 
oxaX-/jVov 7.aX' o[)(o; o "j-swasTpyjC ou/ r^ !3xa/.-/)vov i'/st Tr^v c/.-oost^.v 
5 cJ-XX' -^ Tpr,'(ovov. If}) i)opi)[33i'T(o 8' Yjua; -o -^paosrj'av., oti SsT tAvxioz 
TO xaBoXo'j i^iaa'Csiv ts xai avTiGTpscpsiv -poc: to u-oxst'iASvov, ctXX' tSTsov lo 
oTt xat Tot -j'svY] Toti; irposs^^scjt oiacpopaic uTrap/et x7.i)oXo'j, xaiTO!. irl 
ttXsov o'vTa, xotl at oiacpopal toi? siosatv erst at [J.yj touto tic auY/ajpoi'yj, 

(AOVOJV aV SlYj TtOV 6pi5|J.(JUV 7] (ZTioSc'.SlC. 

10 5 A=r OS (irj XavOjzystv oti •KoXXa'xi? cJ.-aTWfJsOa rspl tou xaOoXou* i.-> 

xat *j'ap a~ooeixv6vTc? auTO ou ooxoij[J.£v airoosixvovat, xat [j.t] ostxvuvTSS 
c?.7:oostxv6vat vojAtCoasv. TpsT? o' aiTiat Tr,i; dTraT/;? stSiv. pta fjiv, otov 
Tt Tojv xa&' sxaaTov -^ xat aTO[j.ov ko ou TtoiouasOa -a^ aTtoost'^st?, oiov 20 
r^Xtoc, GcXt^v/j (,7^]), xoSfAOC' sttsI "(ap ouosv £3tiv avojTapaj T(ov toio6to>v 

15 ouSs xoivov, dXX' £cp' Ixa'aTOU to aTouov (stc "-ap | -/jXio; xai |»ta OicXr^v-/) xat 21 
[i''a -j'Ti xat St? oupavoc), oTav Tt toutoic u-a'pyov d-oo£txvuo>[j-£v, v) t-;^ 7"(j 
TO £v [j,£a(o xcTatiat v) t(o oupavto to xuxXoi cpspsa&at. oux ot6[i.£i)a xai)o- 
Xou uTta'pyov aTTOoetxvuvat, xaiToi [x/j xai)' 8 too' ixa'Tspov auToiv xat 5 
aTOtxov 7:otoua£vot Trjv dKo6£t?iv ou ■(Otp xaO' 8 ■^Xto? stc, exXstTCOVTa auTov 

20 dT:o8£i'xvu[j.£v u-oTpsyous-/;? Tr^ aeXv^v/js, dXXa TotauTat st'atv otf Ytv6[x£vat 
dTTOOct^stc, (JO? £t xai -nXsiou? r^sav, opLot'u)? dp[jio3at. a)C~£p toivuv, st to 10 
axaX/jVov [xovov TpiYovov r^v, £0£''xvu[ji£v os auT(j> to ouo opOatc I'aa; e/siv 
u-a'pyov fATjOsv t(o axaXr^vov £Tvat TipoaypwUiVoi dXXa tw Tpt^ajvov [j-ovov, 
ou T(o a'ACiXr^'Jia touto orApyov £0£txvu[xev dXXa T(p Tpt'(cov(p, xatToi fiovov 

■25 Tpi"j'(ovov uToxstTat sivai TO axaX-/)vov, outojc, £-£t6Y] xat tov f]Xtov ixst'Cova is 
Etvat TTp '(r^<; d7roo£txvu[i£v, ou xar)' 8 sF? [j.ovoc ItJTt'v, dXXd xai>' ■^Xtoc, 
OTjXoy w; ou touoI sciTtv q dTtoosi^i? tou y]Xtou dXXa Tcrjyzo: d-Xw; xou 
Totouos. (uGTS X7i 0T7.V "j't'"j'V/)Tat £"1 Toiv xat)' i'xaSTa OVTOJV fj dTi66£t;t?, :J0 
ou TO xai)' £xa3Tov ot-/jT£OV dKOO£txvucOai dXXd to xaBoXou. 

30 A£UT£pa o£ TTj? aTidT/j? aiTia, OTav -^ (jsv rrXstova xat ota'fspovTa s'to/j 

Toc Tr^? auT'7|C dTTOOci^stos xotvojvouvTa, {vq 'q ok ixEivo xaU' 8 xotvfovouctv 
u)VO[j.a(3^£Vov. oiacpspoust [xsv ^^P dXkr^ktav xaT' sioo? dptOpo; xat [i.£-^£i)oc 25 1 UTtdpyov ex u-dpystv corr. G to'jto) s 2 tcov — d7r(5o£t;t? om. W -^ C 

ye ora. C 5 a)aiJ.t3£iT(u C, supra XavSive scriptuin A ufxot; C 6 xe om. As 

8 auyytop^jast SW 9 [j.dvov Ws r; om. SW 11 auxo— OctxvivTsc om. W 

d-c.5ci7.vivT£? (post (j.>j) ci. Spengel 12 ots A 13 tj xat a'rofxov -^ C cI AC 

14 yr| addidi l'> ooolv SW exotSTw SW 16 to'jtcov C aTiooEixvyfiLev AC 

19 cturrjv pr. S 20 a-ooeixvjop.ev s 21 e{ prius superscr. C (ip(xda£t AC: 

(ipfjida£tv s TOivjv om. C 22 ov S (Jp^ai? scripsi cf. p. 3,20sq.: dp&a; 

libri s 23 xio prius CW: to AS 7:fjoa/p(op.£voi] w in ras, A tw alt. (', 

pr. 8: TO AW, corr. S 24 ou tijj — xptywvci) om. C lo£t-/vo[ji£v] cJv desiderat 

Spengel 25 xo om. S (x6> xov ci. Spengel 26 £lvo!t om. AC: fort, ovxa 

28 Y^vrjxott ACs k'xctGxa] a alt. corr. (ex ov ?) C 30 TzlEiui SW 32 -/.otx' 

eToo; 'i/.X/jXwv SW post dtptd|j.6; add. xs SW 14 TIIEMISTII IN ANALYT. POST. A 5 [Arist. p. 7-4al7— 37] 

xotl yp6vo$, dkX' sav xe aptSjiol tssjaps; dvaXoyov (Lai, xctt ivaXXa'^ ei'aiv 
avaXo-j-ov, ea'v te [xsys^/j xsaaapot, lav te "/povoi xEcrcJapsc. Yi'vEtai oe | 
Ecp' ExaGTcov xojpis "/J a-iroostqi;- ou •■dp lariv ovoijia xotvov ouoe csust; Tt; 22 
dvtoxEpa dpiOfxo'j xal jxeye&ou; xal ypovou, Icp' r^ o'jvaxai toSto xaDoXou 
5 U7rdp-/ov dTTOOEi/OriVa'.. xaf)oXou (jlev yap aXr^&Ec to idv tiva ava'Xo-(OV 5 
■(J, xat EvaXXa^ ava'XoYov sivar oux s/ovtEc; os UTroOsrvai xw ' xtvd' xoivov 
ovoij-a (opiaii-Evov x£(j.aytCou3i xyjv aitoostciv, xat oiovxat xadoXou OEixvuvat 

ECp' EXa'cfXOU X(OV £tpY]pl£V(OV, OU OEtXVUVXE? OUXO)?* OUOE ^ap '(■ •() api&fio? oijXE 

[j,E*|'£{}o? ouxE ypovo? aKoypoivxai £1? xTjV aTcooEiQiv. o'jxoj OS xat El xi;; 10 
10 X«>pk [J.EV x6 axaXr^vov o6o opQa? syov oeixvuoi, yoipU ok xo taoaxEXs?, 
xai /topi? xo taoirXsupov dXX' ettI xouxwv [j.=v xo xoivov opaxat, ett' svtojv 
OS eXXeittei. 

Tptx/j OE xr^s aTraxTj? atxi'a xo OEi^avxa?, on ravxl U7rdp/Ei, oiEai)ai 15 
ocTrooEOEf/Evai oxt xat xaUoXou, oFov ei' xt; ost'cEis •(ziuiiixpriq^ lav et? ouo 

15 £u{)Eta; zu^izToL EtxTTt-xousa xajv £<p£crp Ywviujv Exaxspav op&yjv roi-(], at 
EU&Eiat 00 cu[X7r£50!jvxaf r.daaiz fx£V "(ap xouxo o-dry/zi zed; Tioiouaat; 20 
xoiauxa? xa? 7«)vta?, dXX' ou ota xoOxo irpoixov •:rapdXX-/jXof xat "(dp Et 
jiTj ExaxEpav opdr^v, xd? ouo oe a'pia Suaiv opOai? ica? TcoiorEV, ouoev r^xxov 
TrapaXXyjXot SEt'xvuvxat. 7rpa)X0t> xot'vuv 7) aTrooEtEt? xat xa&oXou xou [jtj 25 

20 auixTttTTXEtv xa? 060 * * 4* opOaK I'aa?* xou oe '(Lv IxaxEpa opOr/ xaxd 
iravxo? fxEV ou fi.}]v xailoXou. iroi; ouv yvuxjofisfja Etxs xo xaxd Travxo? 
duOOEi^OfjLEy Et'xE xo xa&oXo'j; or^Xov xot'vuv oj; Et xauxov iart xptYojvco xe 
sTvat xat cjxaXr^vu), xaO^dTtsp XtoTTico xat 'fdpst, 6 osi^as oxt xto (jxaX-/jV(p 30 
xo ouo I opdd? E/.21V uTuap/Et, ouxo; E-iaiaxat xo xaUoXou* st "|dp xat ■/] 23 

25 xpi'Ytovov ouo 6pdd? e/si, dXXd xauxov uTroxEixat xpiyajvco xe Eivat xat 
axaX-/)vto. Et OE (jit) xauxov dXX' sxEpov, uTidpyzi (os) -(j xpi-c«JVOv, ou'/ fj 
axaX-/)vov, 6 os -q a-KOLKrycr^ ot'oixo Etvat xrjv duoostctv, oux oISev oxt xa&o- 5 
Xou. dXX' auxo ^e xouxo au&i? tto)? d'v xt? I^Eupoi, elxe -(j sxaXy^vov ei'xe 
Tj xpt-(ojvov syst xd? ouo 6pi>d?; xouxo ^dp rjixrv Tipo? xy]v otdxpiatv (ov irpos- 

30 OE[j.Ei)a uTroXEtTTExai. ou xot'vuv dvatpE&Evxo? Trpujxou xojv TTpoaovxtov XW 10 
TTpa'Yfxaxt euOu? xat xo xax-zj-j-opoup-Evov auvavatpEixai, oid xouxo xat u-dpyEtv 
auxfo pr^xEov. oiov xtui xptYtovo) xtool TrpoSECxi [xsv xat xo /aXxu) Etvat, 
7rp6(3£5xt OE xat xo (JxaXvjvov, TipoSEaxt. oe xat xo xpt'^j'tovov, Trposssxt os 15 3 IxaOTOu S o'jos] ouxe s 5 xt C dvctXoya SW 6 slvai W: e'axczt ACSs 

post oe add. xo S xiiJ xtva oin. SW -/oivov post 7 (upiarxevov collocat A, post 

ovopia Cs 7 T£tj.p.a/{Couat AS 8. 9 rjv — duoypuivxa conicio 9 xrjv 

om. A 10 E/eiv AC oetzvuet CWs 11 post -/otvov add. o'j/_ ASW 

opaxaij 6 evan. A svuuv] vt corn non liquet unde A 14 d-o8£oeij(9ai Ss 

15 at om. W 17 xa? ante xota'jxas collocat As: om. C 18 exarepav] vAaxi 

evau. A: sxax^p in ras. C opSV^v] & in ras. C Tzoitl W 19 post 

xaboXo'j add. xai SW 20 lacunam indicavi; supple £u9£t'ots xd? Tioio'Jaa; xd? EcpE^T]; 

Yojvias ouo 6p&dc omisso I'aac G 24 outoj; W 25 e/£1 O'jo opftd; SW 

26 0^ prius om. A oi alt. as: om. ACSW 27 oi'otxo SW: orov to A: oio'[a£voc Cs 

30 Ttpo TOO W 31 dvatpEiTctt SW 32 TupdaxEaxi sic C to -/aXxui A: xui 

yaXxu) C: to yaXxouv SWs 33 o£ ubique om. W THEJIl.STH IN ANALYT. POST. A 5. G [Aiist. p. 74^'37— bl8] 15 

y.oX TO 5/T^}ia, -podcSti os xctl -h tA^olzol lytvj. ^,-f^-wi.z\ toivuv, X7.i)' 2!] 

-'. -(OV 7rpO£'.p-/)[Jl£V(OV TO OUO Op&a^ i'/clV CtUtOLi X7.T/,-jOpSrTC(l. acpE/.s 

TOivuv TO -/aXzouv sTvotr ap' o-jv (3uva9f,p-/jxac t7.c o'jo opDac; o-joctaw;. 
aoeXs xal to axaXr^vov oXt' hi lyziz ta^ 7.'jt7.c -,'(ovi'7c. acps/.s xai to 20 
5 Tpr,'(«vov IvTaijila or^ sot TrptoTOV xo xaTrf^opo6[j.=voy auvaTToXXuTar ou ^ap 
£Ti £?£i -a? 060 opOa'^. dXX' IpEi ti?, oti xav to oxr^fxa acpEXyjc, xav 
TT,v £7:!C5ctv£iav xo(v Ta ripotTa, xat to;; ouo opDac cuvxcp^ipyjar,. aXX' ou/ 
fj TauTa avatpEiTCti, aXX' -q to-jtoi? to Tpqcuvov suvavaipEiTai- £-£i -£ e-' -25 
TjV av£U a/r^aaTO? r, -£paT{ov Tpr;(ovov Eivat, xai jiEVouGiv at ouo opOat, 

10 xav EXEiva acp7.ip£B-(^. aXXa to'jto [j.£v ou)( oFov ts. au §£ etticexo-ei oti 

X7.1 |X£V6VTU)V £X£lVtOV, Xi^tO 0£ TO'J S/T^fiaTO; xat TWV TTEpviTUJV, 7.V7tp£t)£VT0? 24 

0£ ToO Tpqwvou auvavi^pr^vTai X7.1 71 o'jo ooOai'. ota touto apa uTrap/ousi 

X7I TOUTtO TTptUTU) xaOoXoU* TtOV -|'7.p XotZtOV T7. p.£V O'JX 7.Vaip£T '7? 8'JO 

opOac 7vaipo6(x£V7, oj? to ya.'ky.ow xal to axaX'/jVov, -a ol ou cpuXa'c3£i 5 

15 (p'jXa3C>6jjL£va, to; to 0/7,5x7 X7i Ta TCEpaTa- o6vaT7i -/ap cs'/Jq\ia. [ih £ivat 
[XT] 060 o£ £y£iv opOac, oFov T£Tpa'*j'o)Vov Tj 7:oX'j"|'ojvov [xov(p o£ TOUTtp xal 
(jtoCoijLEvip au33a)C£t7i X7l 9i)£ipop-£voi auvacpavtCs'ot'-. xoXaJ'S ouv £rpr^T7i 10 
'ou -ptuTOU dcpatpcOEVTO? TO xaxr^YOp'^^i-'-^Q''' cuvavaipEiTai' • auvav7ipErT7'. 
ixEv Y7.p xal TO) c/T,aaTi xal xoi? TTEpasiv, dXX' ou irpaJTO'-c. 

20 6. TouTojv Toivuv v^ixrv oi(uptS[AEv(ov OTjXov (i)? EX Tojv xaOoXou xal 15 

Ta>v xai>' auToc uTcap/ovTojv estIv y] dirooEici?' £i "(dp ISTtv r, d-ooEixTixv] 
Eiriar-^fiTj I? dvaYxaitov dp/wv xal douvd-wv dXXcos £/e'.v, [xova ok dvaYxai(o; 
xaT/j^opEiTai Ta xai)' auToc u-dp/ovTa xal xai>o///j -ou -pd-(aa3'., cpavEoov 
OTI EX TOiouTcuv Ttvtov Y) diTOOEi^i?. TOUTtp T(p Xoyto T'.vEc 7:apapdXXou3iv 1*0 

25 ' £t Ta awpLaxa xoiv C'ptov Ix c"/;puiv xal u-(pa)v , 3tTo? 0£ xal oivo? ?-/;pov 
xal u^pov, £x aiTOu xal olvou Toiv ^mtov £3tI Ta owfxaTa'. dXX', to ^eXtiste, 
oux d-£0£uas 0X1 TauTa jxova qrjpd X7.l uypd* ' ApiSTOXEATjC 0£ itpuiTov 25 
dtcEOE'cEy oxt [jLova xa ouxo)? uTidpyovTa dva^xaia. xaiTOi xal dXXa ToXXd 
T(uv 3uu,p£prjX0TU)y dva^xai'oK u-dp/siv tou uttoxeiuevoi; dv ei'tcoic, oFov 

30 TO Xeuxov t-(5 /lovf dXX' oti "^e cpuatv e/ei | tisIv ixEpot? u-Tj dva-f/atw? 25 
u-dp/Eiv, ou/ ouTfo; ESxlv dva-^xaiov (jUs xd xad' auxd xal Ta xai>oXou 
xaTTj-j'opoujxEva. £$ dXr^&oiv |ji£V ^dp =3x1 xal ixy) drooEixvuvTa GuXXo- 
-(taasSai, otov KaXXi'a? paoiCst, 7:5? 6 [BaotCtoy xivEiTat otd Tcoooiy d7:o- 5 
oeicai 8' oux saxtv, £i [at] 01' dvaYxaitov dp/ujy. Gr^[x£Tov 0' oxi rj d-6- 

1 oe om. W Ct)xw[i£v ci. Spengel: C^QtoOfxev libri s cf. p. 10,12 2 to otn. A 

3 C'jvacpT^pTjsa? A ouoctixui; in ras. W 4 r/ei s a-jTou CW 7 xal] x5v A 

G'jvot'^atpEi; SW 8. 9 Itte^ ye et f^v pr. W: ItteI (Itti, ut videtur, S) 0' w; S, corr. W: 

sit'' eioo; A: ei 0' o-jv 06; sic C 9 [x^vouatv libri s 10 dcpspedYJ pr. W 

11 07) S 15 cpoXaT-Ldji.eva SW to cJ/TJixa scripsi: xa s/Tjaaxa libri s p.£v 
om. C 16 0£ prius om. C -oX'jyo'jviov AC 17 awCstoci SW post si'pTjTat 

to T 

add. o-t S W 1 9 toI; ay/j|xaai S dXX' o'j ex dXXd corr. A TrpioTot;] ot; corr. 

non liquet undo A 21 abxo A 22 douvaTOv SW dvayxaitu; SW: dvaYxotra 

ojv AGs 23 post cpavspov add. ouv SW 27 p-dva ta^i-a s post fxova add. 

xai A TrpdiTo; S 28 ovtios C 31 ouxioj SW: ouxio 6' AC 33 6 om. C 

post -oooiv addideriin KaXXia? dpa -/.tvEixat oid Troodiv, sad cf. p. 21,30. 31 16 TITEMISTII IN ANALYT. POST. A G [Arist p. 74i> 1S-75M7] 

Octet? 1^ ava-,'xc(t'o)V xoit ^ap t7.; lvaxdaet.<; ouTto cplpoixsv Tipb; xou? oto- 25 
jxsvou? a-ooc'.xvuvai, o'-t oov. i? dvayx'/jc. oy)).ov os xat sx Touimv oxt 

"I'sXoToi 7r7.VT£X(OC Ot T(5 £Vo6;(0 XptVOVTE? TY]V TTpOTCSlV TTjV aTTOOeiX-'-Xr^V, 10 

xot^aTTsp tosTo nptD-a'i'opa? d-oOctxTixa? sivat Trpotaasi? xat -oMo.z xov 
5 ETiicj-ati-svov eTrtaTT^[j//jv e)(£iv, tov Ss lyo^-a i-iaxr^iJLrjV EiSsvat xt saxtv 
STtiaxYjfxyj, et ^ap xat xo aA'/ji)^? oux a'jxapxs? t^ooc, otKOOstctv, aXXa Set 15 
xat xo otxsiov Txpoastvai xat ta ak'k'j. a ot(optaa[j-ev, s/oXi^] "ye xo 7rti)av6v 
aixo'/pr^ast. 

'Oxi OS £; ava'i'xat'ojv sTvai ost xyjv a-oSetctv, oavspov xat ex xouxtov 

10 ou ^ap Eissxat, oia xi xo cua-ipasaa ava*|'xatov, 6 [XYj xac Txpoxaasi; ocvaY- 20 
xata; "("ivfoaxwv. d/./.' oxt [xsv dvaYxaiov, t'ao)? av ytvaxixot, otd xt o' 
dva-j'xaiov, oux stasxaf u-a'p;;(£t ^dp ic, dva'-f/.r^c xo Cfoov xto dvSpw-w' 
dXX' St oioxt 7:£pt-ax£t, otd xouxo xtc oiotxo u~dp"/£iv xo Ctpov, oiSe [j-sv 25 
xo £c dvaYxr^? u-dp/ov, otd xi o' £; ayd-^xr^; -j-do/si. TravxsXoi; d-jVosT. 

15 £xi cpi)apr|Vat xov xoiouxov ixlaov ivos/sxat, aio^saOat 0£ xo auaTTEpaatj-a* 
6 OYj otd xo'j xotouxou [j-ssou ^(V^(ji3y.n)v xo a'jjj.~£paa[j.7, r^vtza dv cpt}ap"(j 
xotouxo? (ov, dixoXduXsxs j xo otd xt. xatxot Oaopiaaxov auxov xe atoCo- 26 
[jievov xat xou 7rpdY[J.axos aojCofjivou xat xov Xo-|'ov £)(ovxo? xov aoxov \ir^ 
l-t'axacOat. 

20 "Oxt |x£v oov xo -lofA-spasaa dvayxaiov etvat 0£t xo £v xaT? d~oo£t'c£3tv, 5 

diravx£g OfioXo^oucftv. i-j'/topEi 6s auxo, (past, xat ex [jlegol) 8£ixvuai}at [xvj 
dva-jxatou" saxi -j'dp xo dva^xatov xat [xr] iS dvayxat'tov au)J.07t'c;aci)at, 
(o(3<r£p xat £/. ;ay"j dX-/j&(ov dXrjQi?* ex [ilv ^dp xtov dva-jXataiV Tidvxcoc dvay- 
xaiov, o'j Txdvxoj; OS xo dvayxatov ez dvayxat'tov • ou -jdo ojtjTrsp xo £vo£)<o- lo 

25 [xevov e^ £V0£)^0[i.£Vu)V Trpoxdc»£a>v, ouxw xat xo dt'otov iz dtot'mv. EtV/jxat 
OS xat u-£p xouxou £v xoi? TTspl auAXo-j'tcjixou o'.d -Xstovcov. dXX' ot xauxa 
XeyovxES dYvoouatv oxt ou'/ dTrXoi? sivat oeT xo aufiTrspaajxa dvayxaiov, 15 
dXXd xat otd xtjv dTroosi^tv xo 6s otd -y]v d-66£ictv ouoev dXXo t^ 6id 
xov [jLsaov ecjxiv, ou jjltj uTxdp/ovxoc iz avdyx/js oux Eiasxat dTxooEixxtxai?, 

30 oux' dv xo oxt ostxvud xtc, oux' dv xo 6i6xt. dXX' £i [xsv oiotxo dvayxatov 
auxov [J.Y] ovxa, otv^asxat xat iiitaxaaftat ijlyj £-iaxd[j.£vo?' £t 6s yivtocxot 20 
TY]v cpusiv auxou, ytvtoaxoi dv oxt p.7j0£ sixiaxaxat. xk ok tj 5tacpopd xou 
oxt xat xou oioxt xdXXtov [j.ev ecpecrj? |xai)/]a6[j-£&a, aTioj^pTJast oe vuv ex- 2 ((i7ro)o£i-/.v'jvai— 3 tw lvoo?to cm. W xal oin. C 4 npioTaydpa?] cf. Frei Qu. 

Protag. p. 92 9 slvott cm. AC: post, 6.iz6hzi'zvi habet s -xai cm. A 10 oia 

cm. A 11 av yivwaxsi W 12 uTidcp/Etv SW xuJ Ciowv sic W xw om. C 

13 eloj W 14 ow'xt AC S' om. A xsXco? pr., XEXst'to? corn rec. m. W 

15 oTi pr. A xh initio paginae repetit C post to add. xoiovjxov SWs 16 6 or) 

— auij-TTEpaafxa om. CW xo'j toio'jtou S: to'jxou xou A 17 wv om. s 18 syov-ra s 

21 post azctvie; add. yip W r/ycopeiv s [xtj] toO A 22 dvxyAOiio'J ex avoty/aiov 

corr. W EGTt— dvay'-taiw om. W 23 h. (j.)] A: fj.rj C: £t p.)] I? SW: [j-t] ^; s 

26 OTTsp TO'JTOu AC: Touxo SW post xol; delevit u A Iv xol; Tiepl auXXoyiafAou] 

Anal. Pr. II 2—4 29 o-j ^ei'aExat C 30 oeixvjot A 31 -/at om. SW 

YtvioaxEi CW 32 IJ.7) W 33 xou om. SW ^-fsSrj;] c. 13 THEMISTII IN ANALYT. POST. A G. 7 [Aiist. p. To-' 17-M] 17 

{}scii)c(i TT^paosiYaot. otav asv o5v osr/v-jtoucv ott to x'jzXo'^op'./ov 26 

kSJJL'kT'jV aoitia SOftl, to OTI OSIXVUOIXSV OTSV OS SstXVUWUSV OTt 6i' avTi'- 

cppaciv -r^? 7^; fj tt.? asXr^vr^c 7iv£T7.i sxXsi'j/ic, to oioti. st otj ti? aacpw 
TOtoTot 8iot {xs3a)v oux otvaYxatfov Ssixvuoi, [ oux aTtoosixTixoic TocjTct I'vwacTott. 27 

5 SIZOTO)? OUV T(OV CfU|xPsPr^X0T(OV [>.Y] XCt&' auTOC, OV TpOTTOV OUUp'.aTOft T7. 

xa^' oiuTa, oux i'sTiv dTCOOsixTixrj £T:tc>T7jar^- ou -ap sstiv ec otvocYX'/jc; 
osuott TO auuirspaaaot* to cju[aPcP/jxo? -((zp ivoi/STai xai [*.7) G-ctpysiv -spt r> 
Tou toio6tou -,'ap Xlyto cuii^spriXOTO?. 

Aia Ti o'jv £pojT<o(x£v oXtoc TTpoTaasic Toiot'jT7.c, 31 [j//jO£v auvoc-j'jusiv 
10 '7.v7.Y/7rov; -/j X7.V [AT] -j'r,'v/jT7i x7Ta cpuortv 7'jTo5 TO a'jix-£p7'3<xa czva^xaTov 
E-i T7r^ 7.-0 ToO a-jixpsCi/ixoTO? -poTa'ssaiv, 7.aX' STreTat ic, dvclyAr^q -m lo 

T7; -pOT7'aEtC £X£IV7; l}£lX£VO). 7.X/^' 15(0? TO [X£V £p(0T7.V OUO ' rZTTO- 
0£lXTtXOV oXuji; £3TtV OU Y7.p £X TOU OoOy^Vai T/]V ■iTpOTaaiV 7^ |JLY] OoOr|V7'. 

Tov £-t(jTy)}xovixov 7;pT-7jai}7i rjuXXo-j-tsaov 7rpoa-/]X£i, otXX' ic. aoxr^z ttj^ 15 
15 cpuasoj; Tuiv TrpaYfiaTcov. aaXXov 0£ ETtiaxETTTEov oaa xaf)' 7uTa oTzap-^zi 

TTEpl iXWCTOV "^£V0? UuEp tOV "OtO'JfJli&a T7.? 7.7r00£lC£lS* £X "("Wp TOJV TOtO'JTUJV 
X7l TTSpl TtOV TOIOUTUJV clS'tV 01 X7.t' £KlC>Trj;j.-/jV 5uXXo*,''.CJ[i oT. T7. o' OtX/.WC -'0 

a'j[j-P£p-/]xoTa oux 7.vaY>'a^'x, ou [i.ovov o£ t7. £vo£/6fX£V7 •/7t ;»•/] U-7'p/3tV, 

aXXoc xott osa d£i auvuTT7'p/£t, ixr; X7i>' 76-7 os. etteI x7l 01 017 (j-/);j.£t'ojv 

•20 auXXoYiOfAot Xajxpa'vouai ijlev tous [xiaou; otst t(o up7'7|x7Ti atjvu7i7'p/_ovT7;' 

7£l Y7p TO '(dkoL £X2tV UTCap/Et TtO TET0X3V71, X7i X77TV0? T(tJ TTUpt' OlXX' 25 
Ojito; 0U0£ TOUTOU; XUpUo; OCTTOOEIXTIXOUC Si'tTOIIXSV 7V, OTt Ol' UOTSpOiV TO 
7:pOT£pOV aoX'ko'(lC.rjVXOH. 

7. 'On [A£V O'JV X7l 7.777x717; £rV7t Oil T7C TTpOTOCSctC, cip'/JTat X7l "XstOJ 

•25 Toiv ix7V(oy OTt 0£ X7l oixsr/c, or^Xov ix toutojv. | si -(dp osi X7t to jxiaov 28 

T(p TplT(0 xat TO TTpioTOV T(j) [1£(J0J X7.{)' 7L>T0 U-dp'/ZlV , OT^XoV tt)C OUX 
I^TIV £^ OC'XXOU -(SVOUC sk oXXo YEVO; Jl£T7pyjV7l T7? 77r00il$£lC OUo' £Cp7p- 
U.037'. T7? 7£Oja£TptX7C T7U 7plf)[JLy]TlX7.rc " T7 -'7p X7f>' 7UT7. 6-7'pX''VT7 5 
£X Tr,; 7UTrjC 'iUSiO)? X7t TOU 7UT0U "(SVOUC, SlTTSp £X T7); 0Uai7? £X7'aT0U, 
30 Ot'v(Ol)£V -(7p [XlXpOV 7V7X7pOUai p"/)T£OV. £7:£10/) TptV. iSTt T7 £V T7.''; duO- 

osi'csatv, £v u-kv 0£t'xvuT7t (j-dp'/eiv /j fxTj uira'pysiv (touto o' ssti to 

X7T/J70p0UfA£V0V £V T(0 CrU|X7r£p7'3a7Tt), £V 0£ T7 7Cia)[J.7T7 £? <0V 0£UVUT7t 10 
(7UT7t o' cl'atV 71 TTpOTa'ciii; £X TtOV X7{)' aUT7. UTr7p^0VT(0V), TpiTOV ok TO 
7£VOs TO U-OX£l|X£VOV X7t Yj Ouai? Yj? T7 7r7'&/j X7t Ta X7U' 7UT7. U7:7'p)^0VT7 

1 OTt superscr. S vl r7j; prius om. AC v^ S oe AC 4 6£i7.v6£t Cs 
8 Tovi om. SW(A p. 75a21) 9 7:poTc<sets o/.w? A 10 Y'yTjTott W: ^hn^-cii .S: r^yi^- 

aT]Tai AC EctuTOO CS 12 xa? om. SW |j.ev to SW ouo' C: oox A: 

O'jolv SW 12. 13 d-ooEixTixtu; S 14 -poa-^xet auXXoynJixov Cs 15 sauxa C 

17 T(Lv oifl. CSW 17 otXXa W 18 dvaYxaiov S 19 a^Ei SW 

0'I> SW 20 ctEt TO'j; |j.£aou; W toI 7rpay[j.aTt om. A 21 ctisl S 

u-'ip/Etv S 24 post [i.Ev induxit Eivoti OEt A ttXeIov SW 25 oei] o/j W, 

pi". S 2G o'jx] X add. rec. m. S 27 y^vo; om. C 28 sotu-a S 

29 [lost yiwji add. eivc<[ S 30 xpfa bis C Eial A 31. 32 'h txh 

— a-jfATTEp-iafi-aTt om. S 32 tk ACW: xal S 33 Eauta S 34 la piius 
om. S Eotuxd S 

ComniPiit. Arist. V 1. Themist. iu Aiialyt. Post. 2 18 THEMISTII IN ANALYT. POST. A 7 [Arist. p. 75b 1-20] 

oeixvuouaiv ox (XTcoSei^sic, oiov dpi{)[xo; Tj [as-csOoc, Eiriaxs'j^c.aDai osi ttote 28 
xat -Jo? av £Vos)rot-o iistapaivsiv xac d-oosiccic. orj)v''jv xoivuv Zxi otJtov 
|x£v xd -j'ivr^ otv yj irotvxeXoj? xs/u)pic[i.£v«, wsirsp dpi9[i.rjXixT|? xott •j'£a)[X£xpia?, 
oux i'axt X7)v ci(pi{}fx-/)Tixr)v 7.7roo£iccv £cp7pao(Jai etti xd xoT? [i,£7£&£ai cjuu,- 20 
5 psprjxoxot* xo oe icpctpfiodai \i'[m /p7](3aa{)o(t xoi? dTcooEOEqfiEvotc xd xotx' 
ak\r^v £:rit5x7][x-/jv dTTOOEr/vufXEva. Icp div 0' saxl xotvu>via xoT? ylvEai xott 
ou tlcivxeXwc ai (puasi? dXXT^Xfov Etal xE)(«)ptc»jjLEV7.'. at xaXq E-tcsxTJtiotic 6-0- 
xsifxEVoti, IvEcjxi au7)^priaa3i)c!('. £itt xaiv xoiouxcuv xois xrfi sxipots dcttofiasi 25 

X-/]V EXEpOtV. Ou'x<0 ^dp £5(EI. irpo? YEWp-EXpiCtV fJ.EV OTTXtXrj' aU-fi'EVT( ",'dp xd 

10 u7roxE[[XEVcz dfj-cpoxspai?, [AOtXXov 0' iaxl OdxEpov utto Oocxeoov. ei' -,'£ aX 
eui)eT'zi xal aX Ywviiai xcd xo irapaXXTjXouc Etvctt xal xo auixlTrtTrxEtv xoti 29 
-dvxct, ot? /pvixoti 6 oirxixoc. ex YEtofiExpioi? £5x1 xal xd? dp/d? auxr^ Trap' 
EXEt'v/j? XajxpdvEt. OfjLOifoc xai Trpos xyjv dpii>[i./]xtx7]V (/]) dpixovtxyj cpatvsxai 
i'/m^ri' xo "(dp oiirXdciov xal STrtxpixov xal rifxioXiov exeTJIev rjXEi xoi? oia- •'. 

15 (jirjixaaiv. dXXd xal tj taxpixv] uoXXa^ou cJUY)rpTjXai cpuaixai? aTrooEi^Etji • 
xo "j-dp dvi>poju£iov atJufia, TTEpl TrpaYp-axEusxat, Giro xo cpusixov aaifid 
EOxiv. oxi 0£ xauxa dXrjBr| Xeyo[xev, StjXov dv -[evoixo xal Ivxeu&ev 6 
"/dp Y£<"M'^P''3'> '^^X ^"to^i 21^ "' TtavXiXuic eiVj x£}(topt(5[x£vov xwv -j-paH-M'UJv 10 
xal xoiv ETTtTTEOtov, ouvaix' dv 6-£p auxou YEOiUEXptxoi? aTTOOEl^ai, ofov OXl 

20 X(ov EvavxuDV [Ai'a ETTt(3xr^a-/j, d/.X' ouoe oca xaTc "(pafifiaTc; UTrdpysi xal 
xol? ETriTTEOOtc, jjLT] xai^' Muxd OS [XYjoE "(j Ypa[X(j,al xal £TriTr£8a dXX' £^a)[^£V 15 
XTjs ouata?, quo' uTrsp xouxa>v £)(ei Xoyov oioovat, oiov Et xaXXtax-/j xtov 
■(pa;xtj.u)V 7j £ui)Eta, T| ei [xdXXov dvxtxsixai x^ TTEptcpEpEi irf, XExXaaixEvyjc* 

OU'XE -("dp TTEpl XaXoS XI Xe-^EIV O'JXE TTEpl EVaVXlOU Tipoar^XEl Xrj'EtV XW 'I'EtO- 

25 IJ-stpTfj xa'Jo -i'E«)u,£xpyjS' xoivd ",'dp xauxa xal TrXEiooiv uTrdpyovxa "^EVEaiv. 20 
<6(JX£ TcapaxYjpTjXSOv Et? xds aTiooEtCEtc xal xou; xottou? Ixstvouc; xou? ttoXu- 
ypr^axouc, ou? Iv xoTs oiaXExxixoK TrapEtXyjcpajxEv , Xeyw oe xou? x£ aTio 
X(ov dvxtxEtjxEvoiV xal xaiv 6ixoia>v xal xuiv auaxoiywv :roX6xoivot '(dp xal 25 

OUOEV lyOVXE? OtXEtOV OuSe 'TtpOaEyE? Evl ^[ivZK. TMZ. OUV Xe-(0[X£V ElVai 

30 xoivd xiva dqiojii-axa, ofov dv dro ictov I'aa, xal etcI -avxoc -\^ xaxdcpactv 
7^ xr|y aTTocpaatv; r^ ouoe xouxoi? toe xoivoTs ypoivxat, dXX' Exdcxyj Trpoaot- 01 

I post imax^d'"^^"' ^"^d- ^^ •'^S^' ^\ViQ>A delenduin censebat Spengel 2 ^vo^/etat A 
0510 S: post c aliquid delevit A 3 cev ^ C: -^ AS: ^ W: laxt s 4 oux 
evan. A 5 post Xiyco add. to S xi cm. SW 8 auY)(a)pyjaaa})at S 

9 ouTco; A (JL£v om. C: -/j S 10 c(|j.'fox£poi; S (xaXXov 0' scxl ftctxepov ])Ost 

UTTo ft. collocant SW 'Jt:6 iJaxEpwv W eiye ai AC: at ydp SW: ei.' ye s 

II TiapctXXTjXct s 12 bt (sed Y^wfAExpia?) S auxtov W 13 Xa[j.pdvEtv 
post 6[i.o(w; add. Se S . Tiept S ^ s: om. ACSW 15 t) om. SW 
17 yap SW yEvotx' ctv pr. W, om. xat s 18 et/// xej^toptcffxevuj S 

19 'jt:^ S 20 ouy S 21 lauxa %\ S post xott add. xoi AS 

21. 22 I? ot'JXTjC o'jafa; S 22 xooxov S ooOvoti As xaXXtaxov S 

23 TTEptcp^ xexXciapievT] S 24 X^ystv prius om. s 25 xoivd] cpuatxrj; S 

26 TtapapTjTEOv S 27 bt xoi? oiaX.] cf. Top. II 8—10 30 civ om. Ws 

31 r^ ou(0£) in ras. 7 litt. C 31. p. 19,1 itpoatoxstoiJTai A THEMISTIl IN ANALYT. POST. AT [Aiist. p. 75b 1-20] 19 

xsiouToti auxa tyj ttj; uXyjc oixsta Trpo(3i)r|X-(j, "|E(0[>etpic( fxsv av aTro :J0 
iccwv I [jisYcDaiv, apiBij-r^xixTj 6s av octto api&atov, xai to tr|C 7.vxicpaac(o: 150 
ojioito;* Xs'-|'£i "j-ap sxotstr^ oufxTrXlxouaot to ysvo? Tiept o TrpaYfj-aTsusxai, 

otoV TCSptXTO? ECJTIV T; OUX SOfTlV. OUX apOC (Z'JtapXc, TiOOC CXTrOOSlClV TO TWs '■> 

5 TvpoTa'sot? dXr^Oeic eivai, ouos [jlyjv to avociroosixTouc ts xoti dfxsaouc, dXXot 
osi xal oixstci; sivat xotl jxt] TrXstoat ^^vsaiv scpapixoCsiv. oti touto tov 
Bpuacovo?; T£TpaYtovi3[xov oux av tic si'tcoi •"j-eojixsTptxYjv d-oost^iv /pr^Toti 
"j'ap d$i(i)iJ.aTt dXrjOsi fisv xoiv(i) 6i* toioStov -(otp (to) »ov t7. otuTot [i-si'C'o '<» 
T£ xal iXd-TO), £X£iva sivat iaa aXXv^Xoic' oo yap £-1 a£-j'£Uoui; [jlovov 

10 d}XoL xat £7:1 dpiOjxou xal /povou xal £-' d'XXojv TroXXaiv dXr^Os? to dcico[j,a. 

Tt ouv ioTtv 7rpoaXa[x[ja'v(ov o Bpuawv ioeto TexpaYwvtCEtv tov ir> 
xuxXov, o'jo£V ix£v TTpo; TOV "apovTa Xoyov egti', twv (piXofxai^wv 6' £vex£V 
Etpr^aDfo. x'jxXo?, cpvjai, tiov r/Ypa'^Ofj-ivouv TroXuYduvojv aTra'vTcuv (j.ei'Cojv 
saxt', T<ov 7r£prj'pacpOM,£va»v o' EXocTTtov 6[A0i«)? xal to tloXu-co^vov to ix£Ta^u 

15 "ipacpofxcvov TU)V ts EY^pacpopivtov xal twv irEpqpa'foixsvcov toI xuxX<i)' xmv 20 
auTwv dpa [xst'Cwv ts x:al EXaxTcov sstIv o ts x6xXo; xal toutI to tioXu- 
-(■(ovov, toCTs xal dXXrjXoi? iba 6ia to dcicojjia to sipvjfxsvov. dXXd to 
d^itojxa TO'JTO dXr^»)£s [xev iaTtv, st os ^ouXst, xal d';x£aov xal dva7c6o£txTov, ^5 
dXX' oux s/si aoi T/jv dp/Yjv 6 auXXoiiSfio? otxsiav t(o ostxvuaivfo* ouos 

20 "i'ap Xa[xpdv£i? rj xuxXo? sOTtv, ouo£ -q jjlsyeOos. Ofxoi'oj; ouv sttI toTs aTio 
Ttuv auijLpsPrjXOTtov cuXXoyiCojxsvois* xal "(otp exeivoi toc X7][X(j,aTa tyj; 
<56(3£(o? T7ji; u-oxsi[X£vrj; d7r7]pT"/j[i.£va Xaij-Pdvouaiv, 6 0£ dXr|i}i.va»; ts xal j 3» 
[XT] xaTa orufiPsPrjXOs STrt-jTaiisvo; sx Ta)v dp/aiv Toiv exei'v/j? xal sx xaiv 31 
xai)' auTa uTcapyovTojv ETriGTaTai, &cp' div dva'^xr] tov [xsaov opov xal ttjv 

25 TTpoTaS'-v TY]v auvs/oucav tov auXXo7ia(Aov r|Tot -(s sx xauTou xal evo; sTvat » 
YEvou? uavTa'Traaiv -q suy^evou? ts xal [j-y] Tioppo) oiEaTyjxoTO?, (uOTrsp scpafJEv 
iyj.iv Tot auacptova oiaaTr^p.aTa irpo? too? dpi&fxou;. oia touto *(«? ^"'^ 
T£ j(pr^ai)ai dpri.ovtx"}) upoTa'asaiv dpif)[j.y]Tixar;' rlrji-j'-jx -jdp at Toiauxat to 
[jtsv OTi cpspouai Trap' sauToiv, oiov oxi Guu.cpouvov to oid xEciadpfov otdaTrjfxa, lo 

30 xal OTt au[XTriTCT£tv cpaivovTat Ti6ppo)&£v ai irapdXXrjXoi , to oe oiOTt Trapa 
T«)V dvcoTEpo) Xafxpdvouaf oia ^{h^ tov sttitp'.tov Xoyov aUja'^covov to oia 
Tsaaa'pfov, xal oid laz, sXccttou? ifaivia? aup-TriTTTOuoriv at 7capdXX-/jXoi. ota- i."« 
ccEpoust 0£ ai TOiauTat aTiooEtQEi; Tuiv iv to 7EV0? iynuaiav dxpi^fo?, oti I yetofxETpta] \i.z initio paginae add. rec. m. S liv S et, ut videtTir,A 2 ^otv, 
ut videtur, A 3 yj.^ om. C: hi W 4 post ofov add. dpt&tj.6; s i'pa 
ACS: £Ti W b It om. A (i orj S 7 P'jpauivo? S 8 to s: om. 
ACSW 9 T£ om. C post DA-zxia add. xe W 10 to om. \V 

II iaxiv om. SW B6pau)v SW 12 evexa W 13 fort. ^yYpc(cpop.^vtuv <ijiv) 
TToX'jywviov — 14 7:eptypc(cpo[j.£v(uv om. W ttc/'vxojv 7T0?v'jyiov(juv C 14 sXctxToviov 
A: ^Xaaawv C post ^j[xofoj; add. 0£ SWs 1.5 xe supeiscr. S 17 ha 
CSW: elvoct A post i'aa delevit xe -/.'jy.Xo; xai xo 7:oX'iya»vov S 18 xal prius 
om. \V li) o'joev 8 22 aTtrjOxtau^va A dX7)&ui; As 23 sxefvrjs scripsi: 
£-/£(vo'j liljii s 2a £x xot'jxoO om. S 20. 27 'iyti-i £'x.aij.ev S 32 xeavipiov om. A 

2* 20 THEMISTII IN ANALYT. POST. A 7. 8 [Arist. p. 75b20-23] 

-•?(? u7:opsj3rjxuta? saxlv i-icsz'qiJ.r^'; , to oh, \ii3ov t-?|; av(u-£pa;- to "j'ap 31 
vjpiioXiov (xpii}[xor; uTzdpyzi xoti)' otuxo, oi' OTrsp aujxcpwvov to oiot ttevts 20 

8. Oavspov 03 X7.1 S7.V wcriv ai Trpotassic xocUoXou s^ (Lv 6 auXXo'i-i- 
5 Ofio?, oTi avotyxyj xat to auuTCepctafxa dtoiov sivai tt^? TOiauTrj? aTroo£i^ea>?* 
at "j'otp TTpoTotCEic 710101 xoti dvayx^roit , s? 7.vaYxaia>v os dva'jXCcTov xai 1^26 
dioi'tov dt'Siov. 

'EvTCt'j&a Toi'vuv STriaxsirTEOV to auixTrlpacJfjLot , tto)^ TTpoiTov xotOoXou, 
i'^^ <ov ai irpoxdcjeic Trpoxapai | xai)-o>vOU" ou ^otp av to 7rpa>Tov uTtdp/oi 1^2 
10 iv T(tj suixTTcpasixaxi, si TrpoTSpoic UTiocp^si tou Xr^u.ij,ot(3'v. >^ TrpwTov [xev 
oux dst x«? TTpoTCtaei? ctvaYxaiov iaxiv sTv^i xczi)6Xou' x7.i ^ip sip/jTOti 
^ lav (oaiv , ou^ OTi osi ravTw; eivat TotauTa;. STrsiTot i::! Toiv xoiouTtov 6 

OUOEV X(uX.UEt [J/)j TO CpuaEt XOtl Xa&oXoU TTptOTOV UTTOtp^ElV £V Tip OUp-TTE- 

pdapctTt, dXkcu. to -pcuTOv tu)v o'jvap-EVcov dizoozijprivai. xal latu? d'v ti 

15 Xs^oi ToijTO Xs'i'tov 6 'AXscavopoc. dpietvov os p.7] acpoopa 0(xptPoXoY£ic>{}ai 10 

pi-/)0£ oiaipEiatl^i vop-t'CEtv 'ApiaxoTsXvjv outwc ((oc) to xct&oXou (XSV ev toj 

aupLTTEpdap-axi oeTv uTrdp/siv, to xa&' auto os ev Tai? TrpoTdsECiv outs 

"(Otp Ol7pprjO-/)V -OU Xfzl CpaVEpuJ; TOUTO Slp/jTCtt, O'JTS SUV7T0V awCsoOcd TO 
XOtDoXoU TtpOiTOV EV Ttp (30p-7rEpO((jp.7Tt , El' "(£ EX TOJV XaOoXoU OEIXVUOITO' K» 

20 OYJXov "(ap to; 7.vd-f//j TO xaT-/)YOpo6p.Evov Tip p.£(5a) TrpojTov UTrdp}(Etv, to 
OS (u? dirooEixTov TTpu)TOv (ov) oG'to); Eivoti TO aup.TTEpaapa xaOoXou. irspl 
pLEv ouv Tou TrpwTou aop,Tr£pd(3(i7.T0?, auva'YETat ex twv dpisawv irpoTd- 
(jE(ov, raw? av Xs'j'otTO ■mi^avujg. uEpt oe tojv I'fE^^? xal sx TrpooEOsr,'- 20 
[X£V(ov auva'/opiEvajv tkoi; av eti "/(opav iyoi Xoittov ; ouos Yap oj? drro- 

25 SsixTa TrpojTa exsivoc. (Sgte Tj naQaz xdz TOtauTa? dTrooEust? Trspfj'paTrTEOv 
Tou; TO xai}oXou vopiCovTa; e^ dva'-cxyjs uTrdp/stv T(p auprspa'cp-aTi, v^ cu^- 25 
)^a)py]TEOv xal to xafloXou Trspl T(ov TrpoTa'(5E(ov XsYSCJi^ai, xaO^a'Ttsp to xaU' 
auTo, xal TTEpl -poTacJEwv 8e Ttov TcpoiTtov xal dvaTTOOEt'xTwv, Ei; a; dva'-jSTat 
Yj aTTOOEi^i;* "/) *(ap dxpi^Eia tt^ aTroSsicEo); sv toT? Xv^p-p-asi, T(p aojx- so 

30 TtEpa'cjpaTi 0£ dTto)(prj5Ei to ex tujv ToiouTtov GuvaYsaOai | Tipo; to "ji'vEOfilai 33 
dvayxaTov tov auXXoYi(3p6v. to5to xal auTo; 'ApiaTOTE^r^? o^Xov TrotEi' 
EtTCojv 7ap OTI lav (uaiv at TrpoTa'as i? xa&oXou, ou;^ OTt IstI xaOoXou 1 dTToPePrixuta; A 2 biicfp/ci om. SW 4 xal oxt c<v SW 5 x^c 

ai)TY)? AC n dvocYxaiov] ov corn non liquet unde A 8 TrpwTov AC: e'axat SW 

9 UTidpyot C: uirofp/T] AS: UTOp/ei W 11 aisl S 13 xat om. C It. 1.5 av 

xt X^YOt scrips! : civtiXeYot ASW: avxiXeYcov Cs 1.5 X^y*"'' ASW: X^y^i Cs 6 om. S 

Yap C post §£ add. xal W 1(1 oiopiEia&ai S et, ut videtur, pr. W 

ouTU); A: o'jxw CSW to; addidi [aev xaS&'Xou C iv xoi W: xco AS: 

cm. C 19 £ixe A: zi xal C 21 d/ioOEtxxov C: d7co§Etxxtx6v ASW 

3v addidi post ajixTOpaapia add. xt W 22 ouv om. S 2-S X^y°' ^^' 

xdiv ex wv corr. A 24 £j(r) C 25 TtepiYpaTcxdov CS, corr. A, pr. W: Tiapa- 

YpaTTxeov pr. A, corr. W, s 27 x6 alt. ex xuJv corr. A 28 uepl xuiv TrpoxaSEOuv 

xat xuiv irpox^piov W post xwv add. x A 30 0£ po.st 29 xul collocant As 

dTioyp/jaEt post xotcixiov collocat C xOuv om. A dvdYEsiJai SW 32 oxt 

xa&(5Xou i<sx\ SW THEiMISTlI IN ANALYT. POST. A 8 [Arist. p. 75^23-32] 21 

xoct TO 3utj.7:i[J0((j;xa iizzvr^vrjytv, dXX' oxi 7.ioiov. v] xotvuv xotuTa pr^tsov, 3){ 
Tj oTt ouvaxov apicpto xaDo^vOu U7rap»~/siv, zat to sv tcjI aufXTrepotatxaTi osixvu- 
[xsvov yf.a.1 to Si' ou osixvuTai, otov T(o Tpqwvo) xal to quo 'dyj.iv opUac, 
o-sp saxl TO osixvujjLsvov, xal (to) tyjv sxto? I'ar^v sTvai ouo TctT? svto; x7.t 

5 CX-cVC(VTlOV, OTTSp saTt Ol' OU OitXVUTCtt. TOtUTOC [X£V dva'f/atOV TjV 017. TO 10 

■^p-/;at;xov iqspYacraaOa'.. 

O'j cpTjOfi OS axoXoui^cTv 'ApiSTOTiXr^ T(o tyjv aroosiqiv sTvat xtov 
xaiJoXou X7l 7.iO''a)v au7)((i>pitv sivai T7.? tosa?" oios 77.p x7.i}oXou ttoiougi 

T7.C loiws 01 T'.UivTS?, OOTS £V TOIC X7d' SXaGfTOV U'fSaTtoaa? (OC-JTcp TO 15 

10 x7.i>o)^ou, 7.XX' 'iv sxacJT/jV -apa Ta tcoXXoc xs/topiajxsvr^v oucrav xaO' sauTViv, 
oi' TjV xal Ta TToXXa sivai yotxtCouariv , sttsI to [xsv xaOoXou auv(ovu;xu>; 
xaTr^^opsiTat twv xaiK sxaOTOV, ~S)V os I'Sstuv ofAojvuixo)? toc xaO' sxaaxov 20 
[i.eTaXa|j.[3a'vsi. tojs [xsv ouv tola? oia TauTa oux dvd'f/.ri sTvai, siTcsp airo- 
0£i;i; sSTai* TO xatloXou os dva'/xaiov aXXto; "(ap ou/ ofov ts to (xsaov 

15 Oripsusiv. 

' ExsTvo OS cpavspov, oj? si'-sp aio'.ov sTvai osT to auixTTspaaixa sv Tat? 25 
airooet^sciiv, ou5sv6? dcTTOostcic IcJTat tojv cpilapxwv ouo' STrtaTY^fxyj airXoi;, 
7.}X o3t(o? OTi xa&oXou sotiv auTou. ttcu? -jap av yivotTO dtotov STt 
TO ai)vaYO[j,svov, sv to to cpdapTOV UTroxsttj-svov -rrspis/STai, to ixt^ts dst to 

20 xaT-/)70poul[J.svov 6rdp)(st [jliqts aTrXois dkXd ttots xal tto)?; otov Tip ^toxoaTst 34 
TO C<uov sivai* vuv -j-ap xal ooy^ oTt Smxpa'Tr^?, dXX' oti avUpcoTro?. sirsiTa 
ouSs at KpOTa'ast? s6ouat to xai>6Xou Xoittov STt xal to xaU' auTO, snrep 5 
TO auuTCspaafia cpiJapTov sGTat, dXX' dvd^c/.ri tvjv sTSpav auToiv sTvat cpOapTYjv 
xal (iTj xaOoXou. waTisp os aTroostct? oux sciTiv ouoevo? Toiv cpOapTwv, 

25 ouT(o$ ouos opiaao; sSTi Twv cpi)apTa)V 6 ^ap opttJaos t^ '^pyjl diroost'cscoc 
Tj d-oost^ts dsast otacpspouaa Tj au{x7rspaa[Jia dTtoostcsu)?. dpy/j [xsv d-o- i(> 
ost'cso)?, OTav r/ (u? irpoTaat? dixsaoc 7^ (oc opo? sv -poTaast Xa[*pa'v-/iTai. 
i>scjst OS otacpspouatv dTtoosigSfo? 01 r}]v aiTt'av s/ovtss optcraoi', oTov Tt scjtiv 
sxXstt|<t? fjXt'ou; STTtaxoTr^at? cptoTOs 81' uTroopofxrjv a£Xv]vrjC* toutov ^dp is 

30 IvscTi [xsTaDsvTa? tov opta[x6v ditoosictv Troi7;(3ai, otov f, asXv^vY] xov ■^Xiov 
uTTOTpsyst, TO uTTOxpsj^ov STTiaxoTst. au[xTrspdG[AaTa OS diToSst^stov statv ot 
TfjV aiTiav TrapaXaij-PdvovTS? optaaot. dXXd irspl [xsv twv 6pta[Aa>v dxpt- 20 
[rlsSTspov sv Toi"? scpscY^c f»ai)rjCi6[»£Ha. 1 cto'jvaTov A 3 -/al to— 4 6£tzv6(X£vov oui. A to prius W: om. CS xdJ (ante 

O'jo) W 4 to alt. s: om. ACSW O'jat Ws xal alt. om. G 5 post [j.£v 

add. ouv Cs 7 ou cprjOi xxX.] c. II twv] tVjv A 8 aoy/copsiv om. A 

O'jte ci. Spengel, sed cf. Ind. L) iv xfj G 11 [xev om. C 12 xaxrjyopaTat] 

£l-at in ras. G' 13 -otpaXa[j.3av£'. A 14 £3xai (xuiv xai^oXou) ci. Spengel, sed cf. 

p. 77^6 TO 0£ xa&dXou avayxri G IS post oxt add. ou SWs Arist., sed cf. 

p. 22,8 et Philop. f. 25r otuxou iaxt s Arist. av yip G 1!) at£i S 

20 IwApixi] A 21 post ETOtxa add. 0£ As 23 Eaxai SW: xo Trpdixov As: -puixov G 

a'Jxrjv \V 2') £5X1 om. SW 27 Xo([j.pav£xat i)r. G, corr. G' 28 a-oocf^eioi 

oiacpEpujv G xt] x6 G 31 u7:o3-/,ox£t A ciaiv d7:oo£iS£uiv SW 32 post 

XTjv add. uAix/jv s 32. 33 d-/.pi|3£ax£pov om. A 33 £v xr); W £v xot; if.] 11 10 22 THEMI.STII IN ANALYT. POST. A 8. 9. 10 [Arist. p. 751^33-76 a31] 

A? OS xmv TToXXotxtc -(tvoijivtoV aTroSstcsi? xott £T:t3TT)[j-7.i, oiov asXv^vrj? 34 
szXst'J^so)?, -hO); av eTcV 7.T:oo£ic£tc; t; "jap lzXsi'}ic oux citoiov. r; xctl km 
TO'jKov siooc -I xoivov oaivstai -roiv xaxa tyjv 6[ioiav irspiooov ^ivofjivcov 25 
ou 7(zp £-1 ;ii7.c xo(i xTjCros xr^c £xX£i'}£U)? xfj? xaxot xr^voe x-})v wpotv au[x- 

5 potsr^,- YivEXGC ■?! 7.-6o£i^ic, 7.XX' £7:1 xr^c X017UX-/]? 7.-73-/;?, r/^ oidc xa? loi- 
tt'jxac at'xi'a? aEi -j'lvss&ai dva^cmWy. oux(o<; ouv xat iiri xouxou xo xai>6Xou | 35 
OEixvuxat, 00 x6 xav^' Ixaaxov, el [jt] apa ouxw xo y.aW Ixaaxov, oxt u-o 
x6 xaOoXou, xa{>aTr£p X7.1 £t:1 xo>v cpOapxtov aTrsSer/CVuiAEV. t:(o; ouv xo 
xai)' auxo xal xo xa&oXou ozX TrpoaoTvat xat? 7Tro8£i?£Stv, EipVjc&o) xosctuxa. 5 

10 0. [laXtv 6£ aXXyjv dp/jjv Troivjaapivois p-/jX£Ov. si -{ap sx irpoxiptuv 

-757 7-6o£uis, SrjXov (o? oux Isxiv ou6£[j.ta; £7113X7^ jj-rjs xa? iauxr^c c?pxo!S 
7':roo£ic7r ou 77p Ixt laovxai Ixeivai dpyai, si ot' exspcov Trpoxspwv (ztto- lo 
OEixvuotvxo. 7C £1 [Jt£V xa\ auxa? irdXiv d7ro6£txvu£iv dva'-f/vj, It:' d'TTEipov 
O'jx(o 7:porj;o|jL£V £i ok xi&EaOat o)* ivap-j'Ei?, Ixeivki o/jTrouOsv av eTsv 

15 dp/at, X7i 6 X7UX7? £ioob; xd; dp^d? X7i ex xouxojv dTTOOEtxvu? [jSXXov 
oiOE xo5 xd? uaxEpa? ^ivcosxovxo? xdxEivaic /pojjj.£vo'j. dp' otjv oux ECfx'.v is 
ouo7[A«i? d7ro6cT^7i xdc •j'Ewjj.Expixdc dp/d? ouSs xd? dpii)(j,yjX'xd? ouoe xdc 
[j.ouar/.dc ouSe xd? xaiv d'XXwv smaxrjri.tov; t) Isxt [j-ev, odx exei'v/jc oe xrjs 
£7riaxy][j--/)? xr^; m; d^yjM.q aux7.T? xs/p-zjaEvr;? (ouos -(dp dv ouvaixo exsiv/j -20 

20 x(bv drjyjiiv dpyax Ixlpac TrotEiayai). dXXd xivoc £X£p7? Traofoiv dvouxEpac, 
ucp' -^v Eisiv 71 Trdaai £Tii.cx7)u.7i. ouxoj ^dp £0X71 ouvaxov auxais xs/pTJaOai 
xaic E^EcT^c, £t' laovxai 77:757.1 utc' exeiv/jv, wcjTrEp X7.1 67:0 -j'£(o[j.£xpi7y r^ 
o-zvAT^' a}Ck(j}^ -j-dp dfj-r^/avov, siTXEp ic. oixEtcuv X7l au-,7Evu)v y; d7:oo£icic. -Jo 
7'jtyj 0' EGxtv -/] TToX'juav/jXOC ao'^'r7, X7i X76x-/]v d7:Xa)c ETuiaxTjar^v xXr^XEOv 

25 xal [idX'.axa iTT'-Ofx/jfr/jv, r^ xd 7:pa)X7 d7:dv xwv 7!.xi7 OEcopEi X7l xd ;i.dXiciT7 36 
71X17" tidXicrxa -(dp ot!.xi7 wv ouoev 71x107. 

Aid xauxa oy) 7:dvxa Ei'xoxtuc /aXE7:ov esxi xo -(vcovai si X7x' etti- 
axrj[j//)v I'ajjiEV Tj [J.T^* /aX£7:ov "(dp xo "(Va>v7i ei ex iwv oi'xei'ov ExdcJxoi) 5 

dp/U>V I'OfAEV T| O'J, 07t£p £0X1 XO E10EV71 X7l XO X7x' ETTlOXTr^U'/jV. dXX' sdv 

30 £u'p«>M-Ev dX'/jr)-?; [jovov xd XTj[ji^axa, euOu? dTiooEixxixov 7j"yo6;j-£{>a xov cuX- 
Xo"(ioij,ov xo 0' oux laxiv, dXXd oei au"(-(£V£Tc Eivai xd? dp/d; xoi? oei- 

XVUU.EVOt; /7l £X XaJV X7l}' 7Uxd UT:7p)^0VXU)V. 10 

10. Ae-(co oe Exdaxou -(evous dp/d? d? oxi Ei'ai xiU£ai}7i dy7-(X7ioy, 1 TioXXuiv SW Y£vop.£V(ov AC 2 aTiooei^ei; W : ctTrdoEi^i? ACS 3 to AC 

YiYvo|j.^va)v AC 4 xuiv (ante -/.axd) W 5 xotocaoe SW post TOtauirj? 

add. 5>j C 5. 6 T-?is xotccJTrjS SW 6 aUi S post yivsaOai delevit 

O'jvaxov A 8 TO'j 7.. AC d7roo£ixvufj.£v s post -.(be, add. p.£v s 

10 rr'.tTjacfijivois C, corr. AW: 7:oi.Tjaa[j.Evo; S, pr. W: non liquet pr. A 12 Ezeivat 

cm. C post ^xEivai add oti A 12. 13 otTrooefxvjvTat s 14 cJv om. SW 

17 oJoc([At6; om. SW «P7/J^? ou^- ^ ^8 [xovaoa? SW oe] ouoe C 

1!) /pco[jivrj; A yap om. pr. W 21 Tioiaat a'l SW eiti SW^ 

a'jzy] SW -/pTJa^at CW 22 post br.6 add. Tr]v s •(zwiJ.zTpiaz pr. C, 

corr. C 24 auxrjv A 25 Tiavxcov S 27 Travxuj; Ws eI'xe SW 

•/.ax' cm. pr. W 30 dTiooetxxov bs 31 xoi?— 33 apX'i? om. W THEMISTII IN ANALYT. POST. A 10 [Aiist. p. 7(!a31-77a3] 23 

duooiuoc. 0£ ouz is/rjiyt-rxr ouotv ^otp ovTotv 7. -poYiVfosxeiv dva'CAOLw^ icp' 156 
ctTrotar^; [j.aOy^asu)? Xoyix^?, ozi xs laxi xal xi ar^jiaivsi, xi [xsv ouv ar|;xatv£t 15 
7rpo£"cv(ox£vott oux i~\ X(ov ap/iov (xovov aXXa xoti stti xaiv kz auxwv Oci- 
xvufx£va)v scxiv ocvaYxaiov, cutsp dva^xaiov tjuvisvat xr^? octiOOsicsu)?* xo 0' 
5 oxt saxtv e-t [xsv xoiv otp^^uiv Trposiosvat, =~l os tv>v s^tj; ctTiooeixvuvat. 
•xaXXov ok ouxo) oiaipsxsov. | sttcIoyj xpia iaxlv uirep div Ixdctxr^ Trpayixa- 20 
xcUiXai i-iaxr^ij-^, xo xe Giroxst'fi.svov ysvoc. oTov o(pi{)[ioc r, jxr|'ii}oc, xal 
X7. xai)' a'jxoc (j-dpyvna xoux(o, oiov xo dpxiov xal xo -spixxov r^ xo 
060 opiia? s'xstv Tj xo au[A::tirx£iv, -mi ixpo? xouxoic xa c/.c'.a)|jL7X7, oFov eotv io 

10 laa dvih i'acov, oxi [xev saxi xo ^svo? uTuoxiOsaOai osi, xt os arjfi.oti'v£t xa 
u-dpyovxa xai)^ auxa', a[j.(pcu oi, xal oxt laxi xal xi a"/]aa[V£i, xa d^iojixaxa. 
oia xt ouv £Tr' ixsivtov [X£v Exdaxou Oa'xspov, ctficpoxspa 0' iitl xouxouv; oxt 'j7 
Ota xwv d8i«)[xa'xfjuv ixEiva auva'TtxofiEV irpo? d'XXyjXa xal auva'YO[i.£v. Ivta 
[x£vxot 7r£pixxbv u-iroxi&£av)at , oxav -jfj 9av£pa xal Xi'av svap-j-ri, oiov X7]v 5 

15 'jTT0X£t[x£V7jv cpuaiv oxt ECixtv, oxav -(j (j^oopa 7vu)pi[».o? xal TiaiSi cpaatv ou 
•j'ap GiToxiOsxat 6 (iuatxoc Eivai xt Ocpaov r^ '];u-/pov, ouos 6 taxpo; sivai 
XI dv&pwTrsiov aaifjia. dXX' ^e dpii);»r^xtxoc dpii}[xov u-oxii)£xat xal 
fxovdoa* ou -/ap 6[xotu)c ixcpavrjc: ■?] xo6xa>v ouat'a. 1 sTidXiv. 6' sxEpot xo xt 10 
ar^[j.atv£t Tiaptaatv, oxav £xo-/jXov -(j • -eXoTov ",'«p xa cpavspa scrfi'ctaOat. oux 

'20 atxoufJsOa 0£ sivai xiva d^twaaxa 01' auxuiv Tttaxa xal Ivap-y^ xal ooxouvxa 
Eivat xoiauxa. ooxouvxa 6s oxav \i-[v), ou -a'vxto? Xe^uj auY/wpouasva xal lo 
oioojxsva* 7:dvu •(d^ dv siyj 0X177 xa d^tojixaxa, £t xaux^o xptvotxo. iravxl 
'(dp laxiv svaxTjVai xaxa xov s'EcoOsv X070V, dXXa xaxa xov IvSov -(z otj 
itavxr xal ydp x(o xaxaX£tK£ai)at laa xoiv I'atov dcpatp£i^£vx(ov spi'Ccov dv 

25 "IS £vaxatV|, dXX' y) y^"^''^''^- "^^tJ'ou xax' Kupi7iior|V '.piXovstxsr, v] '-ppv]v ok •-'« 
otjoaawc ouo' •/) 'l^u/y r, os aTroostEis ou -poc xov iz(o Xo^ov dXXd -00c 
xov sv x-^ otavota. ou xotvuv sc wv 'f OsY'iOvxat xptxsov xd dgtwtxaxa, dXX' 
is (uv UKoXatx|Bdvou3f iroXXdxi; "^dp dXXa [xsv cp{}£7*j'0[X£&a, d'XXa 8s voouasv, 25 
(uoiTrsp ouo' ot Y£(o[j.sxpat xs/p-/jvxat xatc -jpau-fxat; uirsp aiv otaXsyovxat 

30 xal ostxvuouaiv, dXX' a; s/oucjtv iv x^ '}t^/."^j <^''' £t<5^ aujx^oXa at ypa- 
c56[J.£V7i. xdv xotvuv X£Ya)3t -ootaiav xyjv ou -oStaiav | 7^ taoTtXEupov xo 38 
oux iookXeupov, ou5( oTc Ypd<pouai TipoGExxEov, dXX' oU voouaf xouxot? y^^P 
ypaJvxai irpo; xvjv dTroost^tv Trpo; asv -(dp xo crufXTrspaaaa xt]v xaiJoXou 1 aTrooEigai — 4 doxiv dvocyxalov oiu. C ovxojv A li oxt xs ex oic corr. W post 

arjp.aiv£t prius delevit to 7ipo[y[xa A xi [^iv &>; arjixoctvst oiu. AS, pr. W 3 [xovouv, 

ut videtur, pr. S 4 ^'rnhai SW 8 ?/ (post ctpxtov) GS 9 xo'Jtrjt; om. AC 

10 anb i'atov i'aa SW 13 otdt AC: 0£ zal SW exEtvwv AC £ii A 14 Xi'av 

7.al AC 1.3 xal Tiaiot cpaaiv deleverim 18 0' oin. AC I'J afy[xaivetv C 

-Gtpfaaiv libri s "JO stoevai pr. W xtva— 21 elvat 0111. W post xtva add. xa S 

auTuiv A svapyTj xai om. S xal alt. om. A "Jl -avxa A 22 xa-jxr,] 

-dvTT) A xptvotxo] X in ras. C 23 eaxtv om. C post dXXd add. xal A 

i'n6<; SW 24 xoi S: xo ACWs xtiiv om. s opt'^cov pr. S 2o yXuiaaa A 

xa-r' E'jptTTt'orjv] llippolyt. 612 (piXovetxEi xax' IvjptTriorjv As 2',) O'jo' om. A 

30 5'J[xpoXa (a'j[xpoXat pr.) eialv W 31 Xeyo-jat W' (xt) SW 32 tho- 

rrXt'jpov pr. W 24 THEMISTII IN ANALYT. POST. A 10. 11 [Aiist. p. 77a3-25] 

YpctixfXTjv iyrjoaiv, sTciostxvuouci 0£ xr^v £^uci;j.iv/jv ou -,'7.p av aXXoj? aoi 38 
xTjv (xX/ji)iv7)v svar;;i.7.rvotv-o. 

11. "Oit OS sSTt T7. acito[i-aTa Xtav sv7.p7Y;, cpavspov. xi yap ivapfs- 
axopov Tou [XYjosv svol5(£a{)ai to 7.ut6 aiia xottct'^avat X7i otTrocsavai; ouxo) 
5 "(ap auxft) ixSTTiaxsuxafxsv doioaxxo)?, oiaxs xs/pr^aUai oxvouixsv zk zr/.; lo 
d^TOOci^stc £V xof?si XT^[j.[i,axoc' 0[7. 77p xo -dvo 7V(opi;xov TrapsXxsiv ooxsi. 
•uXtiV Icjxi 73 £cp' wv dva-f/aiov. tuoxs ouv x7.1 ttoj?; ox7.v ot] Trpoxstfisvov 
fj nspi xivo? aufxTTcpdvaaO-ai. oxi xoos asv laxi, xo ok «vxix£i[Ji£vov oux 
i'axiv, owv oxt 6 x6o|xo? TrsTrepaSfjisvoc [xsv sax'.v, ou TrsTrspaaasvo? 3' oux 15 
10 eaxt, xouxeaxiv aiiEipo; oux laxi* xoxs yap Xt^ttxeov oxt X7x' ouosvo? 
awtjiaxo? svo£)r£xai xo rsTiEpaaii-Evov a[xa 9dvai xal d~ocpdv7i, awjxa oe 6 

X03[X0S. X7t TtOlYiXEOV «£! XYjV [JL£lCoV7. TTpOXaGlV XOlttUXr^V OUXU) "((Xp Xttl 20 

xo aufjiTTEpaatjia ojxotov sofxat. ou [jiovov os xouxo svapysc, oxt oux hoiyzzai 
TO auTO aua xaTacpdvat xal 7.Tcocpdv7t, dXX' oti X7t dccTspov TTEpl Travxo; 
15 £c dva'YX"/;;* xotauxr| -^ap y^ xr^c dvxtcpa'aEojs rpuctc, xotl ou/ wa-cp xd 
hrjy-!.rj_ douv7.xov [X£v auvu7r7'p/£'.v, ou fxr^v Oa'xEpov £c 7.y7'"i'xrj; sirl -avxos. -•"» 

XOUXfO JJ,£VXOt *j'£ "/jo/j TlVc? 7.7r00£l;£l? Cp7V£pa)X£pOV /poJVXai X(i) 7?la)Ji.7.X'., 

xal p.77aaxa 6 oi' douvdxou xpo-oc* | x(u ydp douvaxov d-oocuai xo dvxi- 39 
x£t[A£vov OU [BouXsxai auii.-£pdv7ai}ai xii}r^ai xo Xoittov , iq, oubsvoc sxipou 
20 XTjV dvctYXT^v -poaa'-j'tuv xm Xo^'o v^ xou 0£iv sttI Tiavxo: xyjv xr/.zd'S'aaiy 

Tj XYjV d-OCpatJlV. ETTEt ^dp 7^ auu,tJ,£XpO?, Cprj(3lV, 7^ dauiJtfJLEXpO?, £l ;JL-/J 5 

auajxExpos, ou au|x[j.£Xpo; s? dvayxTj?* xo ydp Cu[i.tj.EXpov r^ ou 3ua- 
[xExpov ouoEv d'XXo EOxlv r^ oxi OdxEpov iz ayd'{xrf zr^z dvxicpdSEtoc, oTcsp 
£t X7.t [xTj Xl-j'ouai otappr^or^v, dXXd yjjia'j'o.i ^e auxou x-(] ouvdasi. ixotouai 

L>5 0£ Ifjiaixtprr^ xo dgicufxa duo xou xa&oXou [j.Exd'i'ovxEC Etc xo -poxEt'asvov lo 
-j'Evoc* ErpTjXat -jdp 0X1 xotc xotvou dcta>[i7!3iv ou/ u)C xo'.voi; /p-zjaxEov sic 
xdc d-oo£ic£i?, dXXd TrpoaapfjtoaxEOv xoXg u-oxEiuEvais cpuSEat xal oixEioxEpa 
-oiVjXEOv jusxeXXovtw; zU xo '(evo; u-£p ou xt. pouXoa£i}a dTxooEuai. eoti 16 
ydp xiva xotvd daa)[xaxa, xaf)' d -dcai xoivtovoucv dXXr^Xat; ai STiiax^jxat, 

30 dXXd xal dXXai ouo SuvdjxEis, wv r^ jxev cpauXoxspa £~icx7][j.r^<?, v) oe 1 ^?£Cjji£vrjv SWs 3. 4 evapysarepov C: evapys? ASW 4 post Kjj.a add. -/.oCi C 

-/axacpavat] x ex cp corr. A b yprjO&at G: -/.ai yprjOi^at fort, recte e ci. Sp. s 

ooxoufj.£v A b. () £v Toct; d;:ooEi?£atv G 6 otd y^P 0: iuaxs. ot« AGWs ooxsiv S 

8 TO 0£ — 9 |jiv sanv itenit G 9 oe, omisso o6x eaxi, SW 10 xo'JXEa-iv — aaxt 

iterat G tote SW: tooto te AG 12 aist SW [xeCoj SW outio? A 

14 tu) a'JTU) A xaTacpcivai A, corr. C: v.al tpavat S^V y.aTd s 16 O'jvaxov 

A: 01) o'jvaTov s l^-V'l f^^''' ^'' ^^ otTioOEt'^EU); C 18 6 oti too S: oxt ot' W 

TtL OS: TO AW dto'jvaTEiv G 19 o'J s PojAetki CW: Po'jXovTat AS 

ouoEvos Ws 21 post aTTO'faatv add. Eivai s, sed cf. Yahlen Poet.^ p. 243 sq. 

daufiLiETpos] ou 3'j|j.[j.ETpo? s £t [j.Tj as : Tj AGSW 22 post p./^ a6[j.|j.£Tpo; 

710 

add. Yi GSW c<cj'j[j.ij.£Tpov (post yap) A 28 dvTtcpdaEoj? A: cpctvaEios SW 

G 24 y£ om. W 25 toO to zctOdXou [XETdyEiv SW 26 Ei'prjTatj p. 18,31 

0£ A 27 zpoaap[j.otT£ov SW 'fjaEi S o(-/.£totEpa as: ofzEtoTEpov ACSW 

28 a'jaT£?JvOjj.£va s iCEpt SW 29 aXXat; W 30 aKkon xcd dXXat, xal ouo SWs THEillSTII IN ANALYT. POST. A 11. 12 [Arist. p. 77a25-M5] 25 

afisivtov, >i7(o OS ttjv oiot>.sxttx7]V -z xctl x/jv aocfi^v. i-r/oivojvoGcjt oi, IM) 
ou/ on ypoivTai. zal auicti xoi? 7.$io'j[i.7.t5i xaOa'-sp al iTriaxr^txcti, aXX' oxt 
iretpuivxat xotuixc/. auvisxav aX).' T| [xsv sx xojv svooSdjv, 7i os xaO' Ixspov 
TpoTCOV. ou Xs','0[),cv 03 £-ic>x-/;;jL-/;v slvai xTjV oictXcXXixrjv , oioxi iirfizv 
5 (uptSjJ-ivov £/£i 7£vo;, oiov i[jc/.ii.iiac r^ c/.pii)[j,ou? , X7.i oux ix xoiv xaU' •-••) 
ot'jxa d-OLpyovxmv ocXX' sx xcTjv ooxo'jvx<ov -cpl sxviaxou -posisi. oia 
xouxo xat bapssi spfoxav xoX oovxo; x= X7.i ti-y] ooyxo; oifsxai osi'cciv o 40 
SouXcXOtr ou "(ap av iypr^xo iravxl x(0 SoUsvxr ocouvaxov ^ocp oia xaiv c/.vxt- 
xsiu,sv(ov SsixvusOai x^ auxo, rjX\a. xal xo Dv/^x/jv auXXo-|'i(3aC(t}7.t xyjv '!/u/-/)v 5 

10 xott x6 af)avaxov, x(o 0£ ociroosixvuvxt i>ax£pov irpoxsixat jj.6vov C'/j's? ^ap 
x7X-/)i)k [J-ovov, oux ipojxa- si -TZp [Jtr] ooiV^ xic on /zsixt'vAiXOC, 7.XX7. 
i)ax£pov, axr^OiXCtt. 

12. ~Ap' ouv ouosTTOXs 6 a-oostxvu? ipojxrjaoi ouo' laxiv Epa)X"/)»x7 i» 
£7:t3x-/)ixovixov wairsp oictXsxxixov x£ xai aocptaxixov; y| saxt. [ikv ipcoxr^ii-a 

15 a~o6£ixxix6v, £r7r£p xotl TTpoxaatc c/.7roo£txxixrj , ou -5v 0£ (ztcoosixxixov 
ou8£ "(7.p -pox7.au TCGcsa d-oosixTixTp 7.Xa' £? 7)c 6 X7H' £X7ax"Ajv otx£roc 
"j'iv£X7t auXXo-j'tatjio;, xaux/jv I'vsaxi [j.£X7X7ijip7!vovx7? su iptoxr^atv oi/sTov >5 
7:oi£rv XTj? £7:iax7Jarp xo £po')X"/)jj.7. ipdjxr^ast ^ap Y-'o[ji£Xp"/;c, ouy fva 
cx XTj? 7.Troxpia£co; X7[3-(j xr^v TipoxacJiv xtjv Tcpo? xov otxeiov auXXo-i'Wjxov 

•20 ('-fEpSt -(Otp 7UXY]V OIXoBeV, X7.V UYj -7p' aXXoU X7lxp7V-(j), (xXX' sl' TTOXE "iO 

aXXou TTEipotsSai pouXoixo xoo -r^v 7uxT|V £T:iaxrjix-/)V £7raYT°^^^''^r''^vou. 
ouxo'jv ouo£ 7.TcoxpiV£rxa'. 7Tr7c TTpo? 77:7V spa>xrja7. 7XX7 Trpos ;x£V xo 
",'£(o;j,£xp'.xov 6 YsojaExp/j?, ou/ 6 fiouatxo?, Tipo; 0£ xo ijLOuaixov ouy 6 
Ycujixsxpri? cJXX' 6 fjLOuaixoc. ap' ouv ouO£ otpixovixol -poar^xEiv 7.v si'tto'-C -'5 
25 7p'.i)[ji-/)xtxov iptoxr^txa, ouo£ laxpuj cpuaixov, ouoe | ottxixov '(Z(aiii-pr^; x7ixoi 41 

0£UVUX7t "j'£ iz 7.pldfJt"/jXlXa>V TTOXXCZ 7ptX0VlX7 X7.1 £X XOOV •IZCDlJZZrjV/.Gyj 
TToXXi 0--V/A. 7.7T0XplX£0V OUV X7t "Spl XOUXOJV, X7l>' XOlVWVOUaiV 7.XXrjX7lC, 

X'.Ofiv E7:taxr]a7tc 7£Vtx(0XEp7i?* u-Ep xa»v 7pya)V 0£ oux airoxptXEOv ouo' scp' 5 
EX7!c;xou X070U, X7O7 KpoEipr|X7i. or^Xov xoivuv oxi, X7V zkz~(yjiTOii '[zm- 
'M jiExpr^c u-Ep -ou ixTj 0'7ipErai)at oiya. xov xovov, ouy fj YswfxExp-/)? iXE-i/sxai, 
fzXX' 7] aujxpipTjXE xm xa [xouaix7. ayvoouvxi "(2o>ij.£xprj Eivai. (uax£ sv 

77£(O[XEXprjX0[? -Epl '(■£«) [JLSXpiXoiv ou 017X£XX£0V Xv^cfEi ^otp 6 cpauXto? 6t7.- 10 
Xs'ptxsvo;* ou Y7.p waTrsp xa>v ivooquiv oi ttoXXoi xpiX7t', oux«> X7l xojv X7x' I d[j.£tvu> A socfiaTf/./jv pr. W 2 ctXX' o| S o auia SW 4 oxtTicp SW 
ouoEv SWs (i ori] in nis. C 7 Sappst SW te om. CSW 

8. 9 ooSevKov 8 9 ctXXi AC: oiov SWs 10 Ci^ixuJv te a: fort. Cif/xuiv y^P 

I I TO ^XtjOe; C IJ./J yip A owtj ACs post clxt add. jj.t] CSW, superscr. A 

El 

cJciy.tvTjtov SW 13. 14 £7:i3Trj[j.ovt/.ov £pii'jTrj[j.ct s 1/J wa-sp S IG e;?j; S 

17 £1 Ss 18 -ja^j 6 Gill. S 20 av A Xaij.pavot ,\ 22 dro- 

-/ptvExai SW 23. 24 6 aryjatxo? o-jy o yswiJetprj; SW 21 si'-r,; W 

25 fctxpixd) ACs 2() Y£tu|-'-£xpi7.(I)v] [j.£ in ras. ('' 27 y.otvtovo'jatv] voj supurscr. C 

28 £;riar/jp.Tj; S ^.p"" e ci. Sp. s: dcp" A: u'f' CSW 29 -/.aSdTTjp Etp/jxai s 

30 otya xov xf^vov C: xov (xov|x6v A) xovov ot/a As: ot/ot xoOxov S, pr. W: or/a xo'j xovo-j 

corn rec. m. \V (L pr. W 31 post dyvooOvxi add. u) A : w; SW 26 THEMISTIl IN ANALYT. POST. A 12 [Arisf. p. 77b 16-78" 13] 

£7ria-7][JLr;V oi dveTriaxrjtxovc?. 6 oh otV£T:iaTif]u.(ov Xi'(ZXO.i 6r/u)?, t^ ko iravTsXoi? 41 
svvoiotv [XYj l/eiv Tou TTpaYiJ-axo? t) xto cpauXcu? l/siv dYstoijiTpr^xo; 77.9 xai 15 
6 [XYjosv Ttcpi x(ov T:7p7.XXy^X(ov eio«)? X7.l 6 auaTrtirxeiv auxots otVj[j.£vo?. 
czXXd xoLt-o 73, £1 xal -,'£to[j-EXpixov Tra»? iaxiv d-,'vorjU,a, otoxi irspi xivrk 
y iaxi T(uv •/7t' £T:iaxrj]a-/jv, ctXXa /'zXs-wXcpov 73 Izci'vou -/.at -oixi- 
Xfji)X£pov -kco; 0£ yaXcTttuxcpov xai -n:oaa/(X); cru[j.j3aiv£t xcd -oic -poc otuxo -20 
£vaxax£Ov, Trotpctowaoixev TcpoiovxEc. 

'Ev 0£ Tois ji.ai)7J[j.7.aiv oux laxtv 6[j.otu)c 6 Trap3tXo"j'ta;xo;' oixxov ^otp 
X7|xpdv£t xo [jicov, £1X3 6fjia)VU|xov Eixfi [JLY]* (opiaxai 0£ sxasxov , xai xo 25 

10 ovojxa £xdaxou cy^eoov Seici's iaxt. xbv 'fap xuxXov dxouacts euOu? opa 
-(E-j-paiJ-'xivov £v auxoj, xai ou cp£p£xai £Tr' dXXo xt arj;j.aiv6[JL£vciv dXX' iir' 
ixEivo ou xov opiajjLOV siroiT^aaxo* £t Se Xl^Exai xai stt-/; xiva xuxXoc, | 
dXX' oux la xaijxa xuxXov -jTioXapEiv xov 7£(ufjixp-/]v 6 xou xuxXou X670; 42 
Evobv iv x-^ ']"-'■/"('• ""^^ Xo^oi 03 oux lyrjutJiv (upiajxlva xa jisaa ouS' srp' 

15 wptatxivtov 7:pa7ji,dx(juv, oiov 01 co'fol [j.avOdvouaiv. ot aav9dvovx£c oux I'aacJiv, 5 
01 aociol d'pa oux Tsaar xo "|'ap txavOa'vsiv xai ettI xolS cruviivxo; oaot'o)? 
xai ETTi xou 8i6acixo(ji£vou. r^ d-dxr^ Se irapa xov [xsaov iv xoTc zai)' 6[j.oj- 
vufAiav uapaXoYiajior? • 6 -,'ap olc Xa[JLpav6[j.3vo; ouxoc, wcxe £V33xiv auxov 10 
eU aXXo xai aXXo arjaaiv6(i,3vov [j.3xaXaixpdvEiv. evi'oxe 0' ou Tiapa xov jaegov, 

20 •niapa xo ay^jJ-a §£ ■?] ajxapxia, waiTEp ei xi? £v OEUXEpo) ayj^\ia-i 060 xaxa- 
cpaxtxaT; yptpxo xai xro xoTs d'xpoi; d[x<pox£pois xo jxesov ETcsaOai. 

El r/^ douvaxov sx '^euoou; dXr^Ok SEi^at, paoiov r^v xo dvaXusiv 15 
dvaXusiv 0£ Xe^co vuv xo xe&evxoc xtvoc dXr^Oou? au[j,T:3pa'i3ij.axos xa; irpo- 
xdasis E^EupiaxEiv 81' aiv awqybr^- xouxo yap dv EuxoXtuxspov STroioufiEV 

25 £V wpiajisvot? zyw-z.^ adXXov xt^v C"/^'x-/)3iv. 3-310)] 03, ei \ihv dXy]{>£K at 
TrpoxdcEi?, dXyjOk xai xo aup-TTEpaajjia, oux dvxiaxpicpEi U, dXX' £vo£/£xai 20 
xt auji7rEpa(3[ia dX'/jOk xai 01' svoo^cuv cjuvax^r^vai, oid xouio yrxUr.hv xo 
• dvaXuEtv £v dTTEipoic "I'dp v] C^^i'l'^is '«JV TtpoxdaEwv. dXXd xai xaux-(| 
otaccEpEt xd fiailr^fxaxa xiov oiaXo-jtov, oxt paov £v exeivoic r^ dvdXuaic. -25 

30 aixiov 0£- ouoEv -jdp '^euoos Xa[ji[3dvoucfiv zk xr,v dTiooEtciv xou autxtrEpd- 
Ctxaxoc, dXX' ouOE dX-/;i)E? dirav duXoic- O'jxe -(dp xoivov xt oux3 auii^z- 
p-/)x6?* dXXd Old X(«v optcjfxwv xai xtov xaft' auxo ] u7:ap/6vx(ov -poiaai, 43 
xauxa 8s suapi&fjiTjxa xai wptapiva. dTiXouaxspa 6e ev xoic <j.aa7][j.aaiv y) 2 'fa-jXio? om. SW 4 saxiv AW: ea-i to CS post oidxt add. xcti C 

.5 y.ax' AC: v.a-A tt^v SW xs Ws 5. 6 TciiJavo'jxepov A: TiotxiXwTepov mrg. A 

7 -potovTcs] c. 16 8 [j.ai)Tj[jLaTi/.ot? SW 6[i.ot(o; oux £C!Ttv As fjxxo^^ S 

9 81 C: yap ASWs 11 au-uj ACW in alt. om. SW 12 ir.i xiva W 

14 epuJv A: 6 u)v Cs 15 t'aaatv] v superscr. A 16 post 6|j.otoj; add. 0£ Cs 

17 xov e ci. Sp. s: xo ACSW 18 -apaXoep-pavop-evos SWs 19 xai aXXo om. 

j)r. W xo A 21 xoJ W: to ACS 22 tjV cto-jvaxov SW Aiist.: o-jx r^v (elvat 

A) S'jvaxov ACs -k'joo'j? CSW paoiov cJv r^v Arist. 25 pctXXov e/ovte; C 

26 ante o-jx add. dXX|' AC 29 dXoywv pr. W, coir. rec. m. pdwv Cs: pdov S 

30 O'JOEv ydp AC: OTt ouSlv S: OTt ouoev y^p W 32 dXXa as: dW yj ACSW 

Tov optap.ov A aiixa As 33 post oe alt. add. xocl W THEMISTII IN ANALYT. POST. A 12. Ki [Arist. p. 78«14-bl6] 27 

ava/vuaic, oti xai r; cruvOsaic ot-Xrjuct-£p7. v.al r^ ocjcr^at; ■/] xwv Xo-^ajv ou 43 
-^ap fiOTTEp £V ToT? SiaXoyois oi/oic r, ao^viCt?, xal toj TrpoaXc(|xPav£tv l^oOsv 5 
xto au(XTr£paa|JLa-i xal ko jiiaou? £7:£[jipc(XX£iv xrjT? X7]a|»,7.(3iv, aXX' i'tspo? 
■cpoTcoc £V TOi? ;xai)r;[xoi(3t (xovo?. a£t -.otp xto osr/ilivxi TrpoaXajxpccvovxc? 

5 O'jxu) Trpotaciiv, oiov xto -p(i)XO> OEajprjaotxi xo osuxopov zai xm 0£UX£p(o xo lo 
Toixov xotl ouxto? Ecpsqfj?' [xESou §£ Iv&ssi? TTOip' auxot? oux laxi, OtOXl [J//)0' 
£«jLU£aov xiva ■KOipoiXa\i'^dvwai -poxotaiv. (octTxep S£ xcti)' £v (y^) (JuvOecjic, 
ouxco xa&' £v xat rj avctXutJic. 

13. To o' £-i'axaaOai oi' otixtou Xi^Exai oi/wc, £v jxsv oxi oioc [x£aou i5 

10 x'.voc* :rav -/ap ji-saov aixiov xv;? auvaYcoYYj? xou aojATrspaaiiaxo?' Sv Se oia 
-Tp xolj Trpa-'aaxo? 7.ixias xou osixvupiEVOu. |_xaxa [X£V ouv xo irpoixov ar|- 
[xa'.vojjLEVOv of.T.a^ cjuXXo-jtcjfjLO? Si' atxiou- xal -(ap -xixct? oia ixsaou xivoc. 
xaxa xo OEuxspov os ou/ of.-c/.; aXX' o oia xr^; otixt'ac xou -pa-|'|j.o(xos* -'" 
xotooxo? OS fiovo; ov xup''u)c a-noosixxixov eXe^oijlev e-ei XE-sxai X7.1 o 

15 Exspo; dTTOOEixxr/oc, otav r/Tj xaXXa "(ouv ocja oiwpiaaixEV. XeyegUco xot'vuv 
xo'j [JLEV oioTi 3uXXo7ia(j-oc 6 oia xt]; aixia? xou 7rpa-|'[xc(xoc, xou o' o'xt -'5 
7x5; 6 3ia [jleoou xal oi' d^\}(av dXy;i}-/-?. Eaxi [xev ouv X7.i X7.X7. xr,v 
auxTjv £7rtaxr|;x-/)v uoxe jiev xb oioxi ETxiaxaaQai. ttoxe Be xo oxi, Ecrxt oe X7t 44 
xai)' EXEpav ji£v xb oxi xa&' ixEpav oe xb bioxi, 

20 llpoixov ixEV ouv Ei'TTtoaEV uwc X7X7. XYjv auxr|V E-i(3xrj;j.r^v. eTc [xev 

ouv XpOTXO; OUxb; ECXIV ETXElOTj ^ap xb XOU T:p7>|'fAaX0? ai'xiOV X7l}' 7Uxb o 

OEi u-7'p/Eiv xai -pociE/a)? ou ESxiv 7.i.'xiov, b tjLEv oi' Eixtiiawv auXXo^i- 
Cojj.£Vo; xb b'xi auXXo^iCsxai, b oe 6i' du-Eatuv w? et:i xb ttoXu xb btbxi. 
otov £-1 daxpoXo'j'ia; 6 {jlIv dTrooEi'cac xd/iov ouveiv xd [jL£ar^[i.[3piv7. xaiv 

•25 i3op£i(uv x(p xivEia&ai £-' iXaxxovo;. TcspicpEpEia; d-£0£icE xb oioxi- oid ^dp lo 
dp.E(3(juv xai Old rpoaE/ou; atxia? xtp ixpd7[i.axr b oe xauxb xouxo suva- 
77.70JV xol TTopptoxEpov Eivai XOU TcoXou EOsicE [XEV xai auxb? 01' dX/jUoiv 
dXr^ilE?, ou ixTjv bid xt^? -poas/ou; aixi'a; xou TxpdYfxaxo? ouoe 01' d\iia(}iv. 15 
zdXiv E-i x?,; 'fuaixTp Ezisx/jixr^s b <x£v oibxi auxoxivT|XO?, di}dvaxov xrjv 

30 '}u/jjv d-ooEua? ou bi' dixiarov, b oe bibxi dp/r) CoJ^/^i oia xouxo d"(EvrjXor, 
bi' dixE-jtov xai [xsv xd cpuxd jxyj dvaTivsTv, bxi [xtj C'i)«i bi' iaaEatov, 2 TO W 3 TO au[x7:e(>aatx<!c xat to C 3 jxeoov s ^irefxSaXEiv A 

4 ixovos a: (xo'vot; ACSWs atei S Tj ouo' s 7 Be oin. W, postea, ut 

videtur, add. S tj as: om. ACSW 8 -/.at ora. AC 13 oe to oeuxepov s 

14 post li'(z-'-xi add. oe W 6 ora. SW 1.^ Tot d'XXa S yoOv om. C 

'2 S l(j 6 oiu. AW: ante tjAA. coUocat G 17 oC £[xix£aiov s 

aXX-^Xtov C xal alt om. C 18 'iazi oe— 19 oioti om. W xal om. C 

20 [j.£v om, C 21 o'jTo; otn. S\V ojtos doTiv l7:ei(orj) in ras. C 

O'J 

22 uTi'yp/ctv oEl SW po.st xal add. |x>j SW £[x[j.£aiov AW 23 oidt 

jXEawv S TO tert. evau. A: toO V 24 post im add. ty]; A 25 Ttept- 

cpopcia; Ss 26 aixeaoo SW oid om. SW 27 toj] to W 

xoi superscr. C 28 ori [xsacuv corr. S 29 'lu/ixfj; ci. Spengcl 

30 Old ToCiTO dYEVTjTo; dclcverim dyevvriTo; AGSW 31 xal 6 - £;j.[j.£a(ov om. W 28 THEMISTII IN ANALYT. POST. A 13 [Arist. p. 78b 10-31] 

6 6s ozt [i-Tj -vsfjjxovot £/2'-, oi' c/.a£(3(ov ou Y^P "^^ l^^ shai C'w'jV -poas- 44 
yhq ctixiov TOO [xrj dvaosTv (r^v ^ap av xoti to sTvai Cujov xou avaTrvcTy 

CtittOV TTpOac/U)?' TToXXa 0£ C<i>^- ['^V, OUX 7.V7.-VSr 03, OJC -7. SVTOIJ.7.), OcXXv. 

TTpaixov ai'xiov xou fx-}; dva-vsiv xo jxy] rveuu-ovv. i'/siv xo ;<«'>'■' ''-jSv l'o 
5 "oppto&ev ol'XyjTrxai ot'ixiov, izu) tAXv^ xctl oox dij-iSw; z7X"/]*,'opo'j[j.svov xou 
dvaTTViiv dXXa 3id [jlssou xo-j TxvE'jixova s;i(oiv, xo oh, (jlyj slvai C^^'^v uTzsp- 
PoX'/]. xotauxyjv atxiav xal Wvdj^apa'.? ] (ZTrooaotoxs xou ;j.7] slvai rcctpoc 45 
SxuUctt? auXr^x7.? xo jxyj elvai 7.tjL7r£Xouc' Troppuj -y^^p 5tal ouxcu;* irpoas"/!? [jlsv 
Y7.p TO fjir] |j.£i>6arx£ai}ai ai'xiov, xouxou os xo [iy] elvai oTvov, xouxou 0£ xo 
10 [JLY] cTvai daTilXou?. -jt'vovxa'. os X7i iv xtp 6£ux£p(i) cjc/^jxaxi xtj? xoiauxr^ 5 
ahiaz auXXo-i'ttJtxot, XEycu 6s [oi] xr^? iroppcoOsv, aia:r£p oi vuv £tp-/j]jL£vor 
STTsi Y°'-p "^0 C<«'5V xaxd [xsv xou dvaTrveiv Tcavxo?, xaxd (puxou 5s ou5£voc, 
xd (Buxd oux dvaTtvEi- xat £7r£t6yi d'jj.-rrsXot uapd [j-sv xoT? s/ouatv auXr;- lo 
xpioa? £1(31, -apd IxuQaic 61 ou(x stat, rapd Ixu&ai; auX-/)xpt6£; oux 

15 £taiv). £X£pOC 6e XpOTCOC, 0X7.V 6l' dfiESOJV JX£V d'lJLCpO), dXX' 6 [X£V Old 

x^? 7ixi7.c 6 6£ Old xou a-/j[j.£iou- 6 |ji£v "(dp Old xou x£xox£V7.i xo ",'7X7 
l/siv dTTOOsixvuai xo 610x1, 6 6s 6id xou ^a'Xa £/£tv xo x£xox£V7i xo oxi* lo 
xai 6 [isy xd? au^v^asts xr^c asXr^vyjc 6id xou acpaiposioouc xo 6t6xi, 6 6s 
xo a'faipo£t6£? 6td xwv augr]as(ov x6 oxi. -iroXXaxis [j-sv ouv au[i.p7ivsi xal 
20 dvxiaxp£cp£iv dXXv^Xoic xo ai'xiov X7i x6 aryijeiov X7i d'[xcp(u 6£ixvuai)ai 01' 
dXXv^Xwv, 6id xou a-/j[jL£iou tjisv ujs xo 0x1, oid Oaxspou 6s (Ls xo 616x1, ot' 2" 
ou (jisv (o? YV"^p^'^'"~^P'^'-> "'^'^ au|X7ispa'ajxaxoc, 61' ou 6s oj; aixiou xou 
-pdYfi-axo?. TToXXdxi? 6s oux dvxiaxpscpsi xd arjij-sia xoi^ aixi'oi? auxaiv 
£1 [J-sv -,'dp X77rv6;, Ttavxcoc X7i Ttup' £1 6£ -up, ou -dvxojc xarrvo;' xotl '^5 

25 £1 !Jl£V X£XOX£V, dv6pl 7:£~X-/ja!'7X£V £1 6£ 7:£7rX-/jai'aX£V, ou -dvXO); X£X0X£V. I 

iiti 6r, x(Tjv xotouxwv tj tji£v xou 0x1 osi^ic laxiv, ■/; 61 xou 616x1 £xX£i7r£f 46 
6id [j.£v 'I'dp xou (j"/][j,£tou xo 7i'xiov I'ariv 7Tro5£r;ai, 6id 6k xou 7ixrou xo 
ar^fxsiov ouxsxi. &ai:ep ouv ou6£ -rhxa xd a'lxid x£ xai aixiaxd dvxiaxpscpsi, 5 
ouxoa; ouSs 7:dvx7. xd dvxicjxpl'fovxa aixid x£ saxi' xat aixiaxd* 5uv7xov -(dp 
30 xou auxou aixi'ou ttXeioj '3r^\izVj. Txpoc akkr^Xoi dvxiaxpscpsiv, oTov xou 7iup£xx£iv 1 6e ex 01, ut videtur, corr. S otoxt Ws otd piaojv A 1. "2 to'j — -6 C 

3 Tzpoatyi<; s waTrsp SW 6. 7 -jTreppoX/jv, ut videtur, A cf. Philop. f. o'Jr 

7 (i-£0(oy,£ As 8 post Sy.'j9ais add. dv&pwTio'j; SW auArj-ptoot? s cf. vs. 14 tijj s 

Ttoppco — 10 d[X7r£Xo'j; om. SW outo; 10 ante xr^s add. ot s 11 aitt'a; 

£1 

om. W ot prius delevi otpr^piEvot A 12 ettsI — 15 o'jv. siat'v om. A 

13 i~z\ G 14 0'J7. etaf scripsi: ou CSWs TzarA — 15 o'Jx statv as: om. CSW 

15 Old [ji^wj pr. A 16 otd to (post ydp) W 17 fort. (d-oo£f/vu;) dnooetxvust ; 

d7:oO£f/.vj(uv addebat Spengel xo alt. ante yciXa colloeat C: xou W: om. s 18 v.at 

6 [j.£v — 19 TO OTt om. A: xal 6 ij.£v — oioTt oin. SW 20 dXX/jXiuv pr. W to atxtov 

— 21 dXXi^Xtuv om. W 0£txvuat S 21 ot' ou — 23 7ipa'yp.aT0s om. A 

22 post (j.£v unc. incl. ws s»ifj.£to'j s tou prius (': toutou tou SWs 25 lTcXrjatc(a£v 

(ante £t) SW post TtdvTio; add. xctt C 2() intir/q AS 27 aiTt'ou] al corr. 

nou liquet unde A 28 ouv AC: oi SW -£ om. C: Ta (sic) S 29 post xd 

add. aixiaxd SW atxiaxa— ai'xta SW ouvaxat SW 30 xauxou S 7:up6s W THEMISTII IN ANALYT. POST. A 13. 14 [Arist. p. 78b31-79al7] 29 

arjU.?.T7. rj ts totp«/}j "?,? dptr^oiotc y.ra r^ -ota2£ Ospaor/;^. osuvuioti fxev 46 
ouv oi' a^^XfjXujv xal xa xoiauxa, xotx' o'josxspov os o xoG oioxt S'j/Ao- lo 
•(•lafxo?, a>Aa xctx' otacpoxipa 6 xou oxt. 

Kaxa jxsv o'3v xyjv auxYjV £T-i(3xrjU.rjV ouxoo -oxe [isv xou oxt, Tuoxe os xou Stoxt 
5 "(ivovxat ot auXXoYtstAOt'. ttw; Ss xax' aXX'/jv xoti aX>.yjv, Xr,'u>|xsv fjOYi. oxav or^ 
xive; STnaxTj[X7t ouxmc iymai irpo^ aXXrjXoc; wax' slvcti xyjv Ixspotv utto xr^v i.". 

SXSpaV, OtOV OTTXlXTjV TTpO? Y^tOUSXpiav, U,rj/7.VlXYjV Ttpo? aXSpSOjxSXpt'otV X7t 

dtpu-ovixTiv Tzpo; dpi{>arjXix7;v xoti xyjv v(zuxixr)v dsxpoXoYtav Ttpo^ xrjv fAaO-ziiJO;- 
xixTjv d3xpoXoYi7V auv(uvuu.oi '("^p a/sSov svi'/i xaiv xoio'jxwv £T:t(3x-/j[-».u>v xo 20 
10 "I'wp ovofjia xo 7.'jxo xczi o X^j^oc ou -dvxYj ixspo;* Kt'^e-ai -|'7.p [xouoixo; xs 
xaTs dxoaic -j'^'pfJ-vaaaivoc xctl 6 xo adt^"f|txa sioojc. oirsp ouv zkiyjiizv^ oxi 
sdv xiv£? ^■Kl1-r^\J.al ouxo); iyioai -poc dXXr^Xctc, xo ix=v 0x1 xoiv «t(ji)yjxix<ov 25 

SlOSVOtt, xo OS OlOXl X(OV [i,Gll)-/)[JlC(XlX<OV OUXO'- Y'dp zyooai Xoiv 7tXl(UV xot? 

d-ooci'csi? xal -oXXdxic oux laaat xo oxi, X7.i}77r3p 01 xo x^OoXou ilitopotjvxs? 

15 -oXXdxi? oux I !.'(57(jl xo X7l>' 3X7(JX0V Ol' 7V£7rtaxS^|/l7V i'(ih Y'OUV, 017 47 

xt' fi.£v au|jia)(ovo<; tj uirdxr^ Ttpo? xyjv jAsar^v laxiv, ix X(ov uaUr^rj.dxuiV Itti'- 
arxot[i«[, cci'oi&sa&at 8e xr^? auti-cpoivtac ou/ oio? xs stjjLt ot7. xyjv irspt xouxo 
d-j'Ufxvaaiav. 7.£i asvxoi "j's 7.7100100731 xo otixiov 7t }i7{}yj;jiaxtxojxspat X7[ 5 
Xo-('tx(uxsp7i X7l [taXXov xs"/p'/i[i£v7i xoi? siosciiv 7V£u x(bv u-oxc[fx£V(ov, oFov 

20 7£tu[isxpi7 -oisi -npo^ o-xtx/jV Y| [xsv 77.P X(o ci'Sst [tovov xr,c suOst'ss 
/p7)x7i, oTsp oux saxi }xsv X7i>' 7UX0 7.XX7. Travxto? sv ouaia xivr xo 770 10 
suHu ri sv «£pi Tj sv X''t)(o Y] sv ^uX(i) r^ sv d'Kho xivr s^sxdCsi 8s auxo 
6 Y2<u[i-sxp7j? ou)^ fj sv xivi xouxfuv ssxiv, 7.XX7. xaD' auxo* 6 os ottxixo? 
X7]v sv xm X7V0VI suOsiav x7t XTjV sv xoj dspi rap7X7[x^dvsi. x7t ouxo; 

25 fisvxot 7s zpos xov cpudixov STTt TxoXXoiv ouxto? s/st, (u; Y£(Ofi.sxp"/)? Trpo; 15 

XOUXOV, OtOV STTl XT^C I'plOOC* OXt (XSV -(Tip dv7'xX7ai? XT^? o'tj/StOs "/) Ipl? 7T:o 
XOIOUOS VSCpOU? STlI xov -^XlOV, CpuaiXO? Xsyst, OlOXt os X0l7UX/j xo Ci)(^[X7 

X7t xo /paja7, 6 OTTXixoc. 7:oXX7t OS xat xaiv iiTj u-' 7XXy;X7C STrtaxvjfJLuiv 20 
s"/oucjtv OUXO)?, oiov ''7Xpixyi -poc -j-sojtxsxptav ox'. |j.sv ^otp X7. sXx'/j xa 

30 -SptrpspY) PpaOUXSpOV U-,'ldCsX7t, XOU l7XpOU S10SV71, OlOXl OS, XOU "CStOpLSXpOU. 

14. T(ov 03 C("/yj[x7xa)v i-iax"/j[xovtxu>X7XOV xo 7rp(oxov 7.1' xs 770 25 
[X7!)-/i[x7Xix7l xu)V s-iax-/jti.(ov 017 xouxou cpspoufji X7; 7Troost?st?, ofov I aTjfjLEiov SWs 5 XeYioij.£v W: X^yofiev ACS (!. 7 Otto tt/v exEpav] hinc deficit A 

7 axepetoiJ.ETptav CW 8 apij.ovtxYjv ty)v xar'a x/jV dzo/jV ^rpo; c(p[i.ovr/)]v x/jv pa^rjfAaxt- 

x/jv xal C 9 T/£o6v C Arist: oin. SW 10 post Xdyo; add. xcti C: oe s 

II Xeyoaev t' 11. 1:^ oxt l«iv] oxav conicin; nam excipitur vs. 5 oxav or, 

12 aJaSrjxuiv pr. W 13 ahiiov C 14. I'j to oxt — i'saat om. W 17 aio^eaDai 

C: aBcti om. pr. W xouxo'j C 18 atsl S 20 rpo? dTrxtxrjv ttoiei .s 

Ei |i.£v S xu) totoj [J.0V10 C 21 post ccuxo delevit 6 oe (iTrxtxos x/jV iv xd) xavovi 

e68eiav e vs. 23. 24 translata W 22 iv (ante Xt'iloj) superscr. S 0^ scripsi: ye 

SW: yip Cs 20 post 07:6 add. zo'j C, 28 dXXrjXcuv C 29 yip xd om. C 

30 ppaS'JXEpa SW Elvat SW xo (to'j S) oe otoxi toj SW 31 3/rj[J.d/iov G 

post ^nixriaovixcuxaxov add. [i-'^iXtoxa Cs (?f. p. 30,5 32 xo'jxajv C 30 THEMISTII IN ANALYT. POST. A U-IG [Avist. p. 7!Ui7-b96] 

api»>tir^xixYj /at -j'So)[j.£-f>ia xctt oTrTtxT] v.7.\ a/zoov osa; EtVjY^xaijLev tou oto-ci 
TTOisiaOai xrjv sxi^J^iv. aTravtcuc -t^P ^^ "'P I [J-ssw a)(Y)[xaxt xotl stt' oXiyuiv 48 
Yj Tou SioTi aTToosi^v?* xoti '(c/.p o'X(o; to aiTiov pouXexai [laWnv xata- 
cpaxixov sTvai xal xoti}' otuio xi oiidpyziv. roate xupicoTair^ -iVfocft? t, xou 
o oioit Ostopia, xott oia TouTO STTiarrifiovixov [xaXiaxa x6 rpoixov ayTj[x7.. 5 
liieii)' oxi xTjV xaiv opiapiajv £TCiaxr][xrjv oia xouxou [jovou i>-/)psua;ctt ou- 
vatov ot [x£v "j'otp opiajiot sv xcS xaOoXou u-ap^siv ouxs os £v xto [lisio 
a)(r|[iC(xi xou uirap/Eiv •i'tv£xat auXXo-jiaixo?, oijXi £v xtp £Cyax(o xai)6Xou. 
£xt -poc xo'jxoic x«ov £[xu.£CJH)v 7rpoxa(J£cov £1? xa? a[X£aou? oia xouxou lo 
10 xoO T/Tf^iia-rj; Tj 7.V7YW7V £v "(^p TOtuxw s/Tjiiaxt £ic xa; aaicoo; 7.vc(Y£X7t 

£XC((5X/j XfOV £IXIJL£a(OV TTpOXCtlSWV £V CO Xal GUVa-jcXCtl " 00X£ 0£ XTjV X7tO(- 

cpotxixYjV '3uvaY£tv ouvaxov oia xo-j os'JxipOD, o'jxe x/jv x^HoXo'j O'.a xoG To 
xptVju. 5^Xov ouv (JUS o'jO£ dv^Yiiv otuxa? ot7. xouxcov su' xa? afxiaouc 
lvo£y£xoti. 

15 15. "Ajxeaoi 0£ Trpox7(3£i? ou xaxacpaOEi? [jovov eisi'v, dXXa xal airo- 

cpa'aEi? 6[xoi'(o; oaai (jyj ouvotvxai oia GulXo'(iaiJfjo o£i)^t)rjvar auxai o' £iatv t-'o 
Ecp' lov ouo£X£pou xu)V opfov (i'XXo? xic oXorj xax/j^opsTxar im '(ctp xuiv xoiou- 
x(uv ava'^x/j ajxlau)? [xyj (j-ndoyziv DaxEpm OaxEpov £t ^ap £axai xi [j-ccjov, 
rhd'^'Ar^ uavxto? auxo Oax£pou xax/]-|'op£Tai)ai xai -j'l'vEa&at oia xouxou cuX).o- 25 

20 YiatjLov x^c aTTOcpa'aeoj?. 

16. "0 0£ xal Kpox£pov [xsv £ipv5xa[j.£v, oux dxpipjo? 1 OE £ipr^xa^£V, 49 
vuv dTroo<o;x£V, oxt oixxov eIoo? d*^voi'as laxiv, Iv [xsv oxav iravxsXa); fj.r^0£ 
£vvota!v xiva ixEpl xou Trpd-Cji-axo? £)((0[j,£v, to; Xe^oivt' av d"(vo£Tv oi rraiOEs 
oxi ouo opdaK iba? £/£i xo xprctovov aG'x/j |X£V ouv dcp£iai)u)* xai 5 

25 "/ap OL»o£v £/£i xE/vixTj? OEwptac OEOfxsvov i'xspov 0£ eTooc: d-j'vota? iaxiv 
xaxd oidtkcriv /i^Exai, oxav xi? £Vvoiav pi£V £/-(j itEpi xou 7:pa'-((j-axo<;. 
ffauX'/jv S£ xal oi-/jijLapx-/)[J.£vrjV, otov ei' ti; uTroXapipa'voi xo xpqwvov xpEts 
^fovtas EX^iv op&dc 7^ [AEiCous xaTv ouoTv v^ iXa'xxou?. XE^sxai oe xaxa lo 
6ia't}£(3iv a-j'voia. oxi oidxsixai ttw; rfiq xax' auxr^v oisxat ^ap Eiolvai xt 

30 8 oux ETTiataxai. xaux-/;v xoivuv auu^aivEi xtjv a-ivrjic/y -j'lVEsQai [ikv xal irEpl 
xa d[x£(3(o? uTia'pyovxa 7| [xt] uira'p/ovxa, •j'lVEaUai 0£ xal TTEpl xa oia xivo? lo 
[xESou, oiyaic 0£ TTEpl duicpoxEpa. r^ -^ap d'vEu auXXoYitjtxou xaU' drXr^v 
Evvoiav, (oFov) oxi xo xpqo>vov oux £/£i ouo opi}a? "jcouvia;, r^ oxi auufxExpo? 1 xal tertium cm. SW 3 yap om. W 4 -/.a»' auxo xt SW: oxt OTca'p/Et 

C: fort. u7rc(p-/ov; an xt delendum ? 5 xo'jto C: to SW xo xotoOxov a/rjixa C 

G l7rtaTrj[i.Tjv om. SW G. 7 post oovaxov add. yvcuatv S 9 ante xoixou add. 

xou C 10 -q om. C x«u auxuJ Cs 11 Ss in ras. C 12 xrjv OS: to W 

15 yap CS IG oaat C: -/.at oaai a: at' SWs auXXoytafiuiv C 17 Icp' om. G 

o'j 6i' Iteoo'j S oXo'j C: d7.Xou SW 18 saTat xt SWArist.: aXXo ti ecJTai Cs 

U) xo'jto C ante auXX. add. xov Ws 20 ttj; om. C 21 TipoxEpov] c. 12 

22 d-oowao-xEv Cs '2?> Eyofxev W XEyotx' S 24 <'jp»a; S piv om. S 

2r}Yotpom.'sW o-jva[j.£vov C 27 UTroXafj-pavEi CS 28 opHic szetv Cs 

xu)v S aa'aao'j; Ws oe -/.at xaxd xr]v W 29 Eior| W Tts C 

30 o-jx om. CS: non liquet W 32 oid auXXoYiafAoO /j xaft' C 33 oiov addidi: 

?/ 8td auXXoytaixovi s THEMISTII IN ANALYT. POST. A 16. 18 [A.ist. p. 79i.9fi_81 1.9] 31 

7] 6ia[»3-poc- -TJ-n. yxrj i'vesii xal X'»p'^' auUoYiaaoij xivoc G-o/^otu-PavovTa; 49 
-r^T.rj.-r^^\^ar oixota yap scjti toi^ xata xas atsiy/jasi? -apopa'jiaatv t, irapa- 
xo'Ji[io(aiv. i'vcSTi 0£ vMi Sia auXXoYi(3(i.o5 xat auva'^a)-,'?)? -fjfjr/pTrjfiivrj;, 
o-co TjOfj -oixtXwtspov • xctl "j-ap ot suXXo'i'iafJ-ol :roixiXot. ixaX^vOv os ot uctp-x- 

5 Xo-'icjaol 01' fijv av tic a-at/jiktr^. to ]xsv ouv c(ji£tJ(o? \ir\ o-ap/ov v^ 25 
iutjiaw? UTTOtpysiv u-oXa[3srv oia cJuXXo7i5[xou iv x(o Trpw-oi txovo) -(I'vc-at 
a'/r^aaxf £~£i ^ap to dXrjUs.; r^v a-ocpott'.xov xctQoXou, to 'j/suoo? s5T71 
xa-acpa-ixov xa&oXou* touto os iv o.Wm T/j^u.axi auva-jSiv oux ivjoi/ctcd. 50 
dvaYxri 8s xoti to '{/Suooc siv7t xaDoXou, sr-so 01' a-oosusws cpaivoacvrp 

10 xott 3uXXo-,'i(3[jLoij ciuva-/i>rjCJ3TC(i , X7.1 o'.a touto -/aXsTKOTctxrjV Xr,'(o TctuTr^v 
TYjV a-^voiav, oti olVjai? scjtiv s-iatr^jxr^ X7i pouXsTai t7.c: ixsivvj? r/eiv 5 
(loioxr^xa;) 8ia -mv x7.«>6Xou 7rpoiO!jC7. X7t toTc sxsivr,? X7v63i ypfuiJ'^v-/). to 
03 a[x3a(oc X7l £[X[jis(u? -navTi uirap/ov ixyjOsvi UTrap^^siv xai £v irptoTo) X7t 
Iv 0£UT£p(i) ayji\iaxi aovdynT oiv, tiots |j.£v aacpoTv toTv ouoTv TrpoTaastov 

15 (j/3U0«)V X7;xp7V0|J,£VmV, -nOTS 0£ TTjC £T£p7C. k(U? 0£ XKl TTOTS OlOV T3, 10 

oi' auTcov 7L»ij.vaGr7a&on os~. tiov 'ApiatoTEXou? X£Q£a>v tjjxTv ^ap av touto 
-oXoYpacpiav -napaa/oi. ctXX' sxsTvo [laXXov prjxsov, oxt Ttpo? Ta; 'j/Euosi? 
-ooTassu . oC (ov ■Kpoi7atv oi ty;; aixaTr^; auXXo^iaixoi, Tot; ivaxccasi? !*> 

7tOir,X£OV OUX i-\ U-SpOUC OUO' aVTl'^aTlXtO^ 7VTIX£IU.£V«C dXX' 3VaVTl7? X7l 

20 x7.i}oXo'j- 0£r -j'oip 70-71? cJo-f/pT^aaaOat -rpoc tt^v 7ko6£iqiv tou 7.X-/iOous 
X7l SV7VX10U -po? XTjV 77r7!x-/)v ouxto ^'otp 7uxr|V x7t xoaiCo[j.3v to; 01 

auxr.s X0UV7.VX10V 77rO0£tCOVT£C. 6 ;X£V oSv Ot7X£XTlXO? £VaxrjC£X7t X7l 017 20 

TT^c £kI fjLSpoo?- X7t ^otp 00 7:7vxojc x7f}oXixbv auxcj) irp6x£iT7i TO aua- 
7r£p7(3jia' 6 o' otTxoSeixxixo; sc avaYx"/;? oia xr^? x7i>oXou KOi-/]Ci£t. 

25 18. OotVSpoV 8s X7t OTt, £1' Tt? 7r'3Qr^C>l? ixXiXoiitSV, 7.V7YXr^ X7l i-t- 26 

ax/]ar(V sxXsXoi-svat, -?,v 7.o'jv7xov X7p£i'v , si'-sp u.7vi}7V0[jl£v y] i-aYto-f/J 
Y^ (/-oosi'cEt. saxt 8' fj [Jisv aixooEi^ic ix Ttov x7i)6Xou, •/; 8s £Tl7yo>Y"'1 ^"'^ 

TWV X7X7. [XSpOC* 70UVaT0V OUV £7:1 TlOV 7iai)/)X(OV I T7. x7i)oXou l}£a)p-?,57l 51 
St lATi 01 ' ST:7Y<UYV* ^~OL-)()}rfVrj.l OS ToT; 7l3i)-/;X0r; 70'JV7X0V [AY] SX0VT7? 

30 ataOr^siv xyjv sxsiycuv Yvo>piaxixr,v. oux 707 £v83-/£X7i X7i3£rv auxuiv im- 
axY]}ir^v O'JXE y«P ^"'^ '"->^ x7UoXou 7V£U £7:7Y(uY"^/?' '^'^■^- -^ s-aY<oYr,c r. 
avso xYj? alax^riazoi^. stteI X7t X7 iz dcpaip£a£to? XsYOfxsva ooxsT p-sv s$(o- 
X£pu> x£Ta{>7i xy;? aiaftr^aEfo; x7i x-^ ot7voi7 YvwpiC£(3i>7i, op,(o; ok X7l 
T7uxa 81' £7:aY«>Y^i^ "''•^'^ 7isi)rja£(o; y^'t^-"*^^ Y^"^P^!-^'"'^^P'^' ~Z T^P ^~'" 1 -jTroXap-PctvovTo; SW 2 d-aTC(3i)c(t s -G(popc<|j.[j.c(atv C 2. 3 Trctpctxpo'j- 

a(j.aatv S 4 otj Cs post ydp add. vmI C 5 1^ oin. S G UTi'ip/etv 

C: (J.TJ 'JTiotpxov SW 7. 8 TO 4;£'joo;--/ai)oXou om. C 7 post to alt. add. os SW 

•bt'Mi om. eOTai S 9 Y'ip s 11 r/tetvct? (' 12 (oiot/jTci? as: OQi. CSW^ 

13 an -7/ £fi,a£acu;? cf. vs. .5 •j-'ip/wv (post TiavTi) W 1,5 oiov te SW: o'joev 

oiovC IG'ApiaxoxeAo'j;] c. 10. 17 -20 a\jxctiG'rcj(_wpfi^oia^ctii' 21 7.o|xuto;j.Ev W 

22 dTiooeiSavTO? SW 25 -/.at oxi S Arist.: xal C: oti W: oti -/.at s 28 T-i 

CArist.: to SW ftewpriaat s Arist.: ^poiTTjaat CSW 20 post o£ add. Iv s 

30 YvtuaxtxTjv s 31 oote 1$ iTtayiuYrj? om. W 3o. 34 xcd tyJ — aJaft/jaeuj? 

cm. C 34 post xal add. 01' s -(htrcti S 32 THEMISTII IN ANALYT. POST. A 18. 19 [Arist. p. 81^9-35] 

cpc(vst'a oTt iir^-Ko; x7.1 -Xatos |j-ovov uTzd[j'/v., txotXXov 7:[CiT3'joij.£V £iray^&£vx£c, 51 
xcti -(o Tfirjcuvco OTi -Xsupcxi Tpsu. xotl "j'7.p £1 [i.7] ojc y^mpiaxa ucps- 
aT/jX£V otuxa xai>' ctuxa, 7.X)v' o5v £3Tt 6t' i-ayo^Yrj^ autoiv i'vtct Ssi- 

XVUVOtt, OTt TOtOVOS IxaOTOV. 

5 19. 'Eust 0£ TToXXotxt? £t'prjxa!i.£v , oti t(5 ij.£v a~o§£ix-tx(o xa x7i)' is 

7.6x7 X7xy)Yopou[X£V7 Tr7f;7Xr^Trx£0V , T(o 6s oi7X£xxtx(i) 0L> Tra'vxaic, otXX' 
svioxs x7[ xa xaxa aujxpip-zjxo;, oxav evooc7 fj xotl -/vujfiiuojXEpa xwv X7i}' 
auxot 67:7p)(ovxa)v, xoijx' 7uxo otopt'aa)[i.£v, -rjaayjiiz Xs^sxai x7xa autxpsp/jxo; eo 
sxepov exspou x7x/)Yopeta&ai. X£*c£X7t xoivov -A£ov7ya>^' X7x' oc^Xo -j'ap 3(0[X7 
10 Xsuxov" xax7. -j'ap xtjv £Trt9av£t7V X7t 7air£Xo? Xzux-q X7x' aX/^o, oioxt 
xouc poxpu7? 9£p£i Asu/.ou^. aXXot X7.V au;j.p£[5-/ixoc c>'jap£[3-/;xoxoc X7x-/;- 
"j'opTjXoti, (oc ~h (xouaixov xo'j Xeuxoij. 7/Aa X7i auii-pep-zjxoc rth'jir/.z xojv i'5 

[XYj X7»)' 7UXa UTrap^OVXWV, (JuC XO XeUXOV XOui OtV&pOJTTOU. ;x7/aax7 0£ 

X£Y£X7t X7X7 auptPcP'/jxoc | x7xrj70p£Ta»)7t, fjt7V Trapa cpucJtv x7x-/)70p9)X7i xou 52 
15 autxpsj^r^xoxoc xo uTTOzsttxsvov, oFov XO Xeuxov ixstvo ttoxI cpa[i.£v £tv7i av- 

5)pU>-0V, OU)J OtJLOUO? Xe^OVXEC X7t XOV OtVl}pU>TiOV £Tv7l XeUXOV 6 |X£V -j7.p 

xov 7vi)p(oTcov Xe'jxov EtTraiV ou xo sxipft) G~7'pyov UTr£i}"/jX£v ouo£ xo 0'.' 5 
i'xEpov ucpECtxous* ouai'7 Y7.p X7i>' auxYjv 6 av9p(oTro?" 6 os xo Xeuxov d'vHpto- 

7T0V El'-OJV UTTOXStllEVOV £X7p£ XO XeUXOV , XO £lV7t Tittpa XO!J (!) aL»<J.- 

20 pipr^XEV l/El. XOi; IXEV o5v OiaXEXXtXW; £-r/£lpoij'7l Xr^-XEOV X7l X7.^ 10 

X0ta6x7C X7X-/j70pr7?, 0X7V lOOftV £VOO;Ol X7l -,'VOjplJJLO!.' X(j) 03 OCiTOOEr/.XtXdJ 

U.7XX0V -7VX0? '■^uX7XX£0V X7.C -7pa '^'JCilV XaXT^^Op-'a? X7t oXoj; X7.C X7X7. 

auij.|3£[:{-/]xoc ttX/jv xmv x7i>' 7ux7. UTiap/ovxtov, (o? oiu)pra7a£v. 

TouixO [JLEV oSv I'cidJ^ X7l 017 Xoiv TTpOXEpfOV (bjXoX6Y-/;X7t. EX0E/SX71 15 
25 0£ TjtXaC aX£t{/l? OUX Ot^EVYJ? TTEpl XfJuV X7& ' 7UX7 UTTap/OVXfUV, TTOXEpOV 
rrjX7.VX7t 71 X0t7UX7t X7.X"/)-|'^P''^-' "0 ^''^' a~2lp^JV TCpot7atV. EdXt OS }A'{lii 
XOIOUXOV. ct -(^p U7ro{)ot'[J.£i)7 £a/7X0V UTiOXEtfi-EVOV EtVat xo r, OU£p 7UX0 ^0 
}X£V X7X' OUOEVO? (xXXo'J X7XyiY0p£rX7t , X7X7 Ss XOUXOU XO B ajXEaoJC X7t 

7rpu)X(u;, xat 7T7'Xiv xou B xo E, X7l xou E xo Z (jua76x(oc, 7p' o5v XOtJXO 
30 7V7Yxr^ axrjV7t, t] £vo£y£X7i ett' otTisipov TTpoiEvat xou [lEv Z TcaXiv xo H 

~A>XXr^'{0lJ0(i]l.Z\>rj'^ Xajlp7'vOVX7C, xou OE H xo 6 X7l 7.SI ECpS^Y)? X7t [Xr^OETTOXE 26 

aTTopotjivxas; [ii7 [xev ouv 7Gxr| xis C"''|~"1<Jt?- £"£p7 OE auOtc xoi7uxr^* st 

Yap TTOtXlV UTrOl}O[[X£07 xo x\ XOtO'JXOV oSaXE 7UX0'J IXEV ur^OEV i'xEpOV X7X-/i- 

YopstaOai, dXX' eivat Kpuixov xat avojxa'xto, 7uxo txivxot xoi cz-jxEcro); 1 7:taT£'J0(A£v s: l7rtaT£'Jop.ev CSW 2. 3 u.tj laxt -/(optcxd [j-tjOe 'jcpEjxrjXsv Cs 3. 4 oet- 

xv'jvai evia s 6 otaXEvcxf/.dt oe Cs 7 xd C: om. SWs 8 XeyExai om. SW 

11. 12 xai — -/.cexrjYopeTxat s 12 dAXct xat SW: xat xav C: fort. dXXd xav 

12. 13 x(I)v — •J7rap);ovxtov deleverim 14 xaxrjyopetxat (post cp'jatv) pr. W 15 tioxe 
om. W 17 o'j SW: o-joe C to prius OS: xui Ws UTrepEOifjxev SW 

18 'jcpESxd; s 20 s/stv C otaXExxf/oT? W 20. 21 xat zaz xotauxas 

om. C 22 -avxo); [xdXXov SW: fort. Tiavxo; fJidXXov 24 op-oXoyEixat SW 

25 otyEvvTj; CSW 27 xotoOxo s EtJ av lec. m. W uTtoSoifXEiJa (tlot in 

ras. C) C: uTtodiofxEOa SW 29 dpa, oin. oov, C 32 ouv om. C 

a'jxrj Tt; SW: i^ xoia'jxrj 0: auxTj rj s 33 ixev om. C, pr. W 34. p. 33,1 

uzap/Eiv dfXEaio; s THEMISTII IX ANALYT. POST. A 19. 20. 21 [Arist. p. 81b35-82a30] 33 

u-ap/£'.v, zai I x6 ttocXiv -m H xal touto tco I, ap' ouv zal touxo 53 
fcj-7.50at ava-,'xr„ t, xotl to-jto st; d'Tre-.pov evSsysxai Trpoisvat, [xrjoev supi- 
CxovTot; stepoy u-oxsiasvov o ay; xax' aXXou xax-zj^opsi-ai ; oiacpspsi os to 
axsajxa TO'JTt toCi rpo-ipo-j xaxa toso-jtov, xa&* oaov sxsT [xsv ei stt' 5 
5 ot'-sipov av£i3i xa xax/jyopouasva, £axo-ou|j.£v, £vxaui>a 0£ £i £-' a-£ipov 
xax£iai xa u-ox£i[ji£va. xptxov 6' iirl xouxot? -popXrjjxot, £t xouv axptov 
(opiauivcuv xotl ovxo? -pwxou xaxrf(Opou|x£you xcd ssyaxou u-ox£iu£vo'j xa to 
a£xa;u a7r£ipa i'axai, tu? «£'. xr^; Xr/i9£tar|? 7Tpoxaa£(os cTvai xtva nhov 
Zrjrj^j x7.t fiTjokv <x\\o oc'XXou dtxiao)'; xoixrp,'op£r30ai. xo 0£ xauxct C^i'^^v 

10 £3xiv, £1 £-' d7:£tpov ai dTToSEicei? Tipoiasi xat del xo Xajijiiotvoasvov ei? 
dXXou OciQiv d7too£ixxov laxt xat auxo, r^ laxavxat ai d-o8£is£ic £i? tds lo 
dtilaou? wpoxdcJ£i? xat xou; icr/otxouc opou?, r^ auxr^ os xal £-1 x(uv diro- 
cpdci£(oy C'/i~/l<3U, £t d;j.£3ot t'.yic £''aiy r^ [J-v xiy£? 0£ at d'a£3ot, T:po£- 
0£t?o(!Jt£y. £kI 0£ xojy dyx'.sxpi'fo'jsojy T:poxd3£o>v ouy 6|j.ot'(ju? xoCixo xo 

15 -po,3Xr^[jLa 6io('.p£X£OV 0'jx£ -jdp xo £3/axoy u-ox£ia£vov u-o&£a£VO'JC C"//X£ry iO 
ouvaxov, £1 £3X1 xt TtpoJxoy xax-/i-(opo6[j.£yoy, ouxs xo irpoixov xax/j^opou- 
tx£yov }.a[Apdvo'ja'.v £T:ipX£7T£tv otov xs, st Isxiv la)(axov 6-ox£i[JLeyov • xoj 
-,dp dyx'.3-p£cp£iv ::dyxa dXXr/oic, xav £-1 Oaxipou Cvjxfl? , C,r(zr^(i^lz Tr£pt 25 
7.ac50X£0(uv 6|xoi(o;, xotl £i7:£p oioy x£ £up£iy £~l xouxouv xo layaxov oixo- 

•20 x£ta£vov, £uOus Suvaxov Eupitv xoti xo TTpoixov xaxrj7opo6a£yov dyxi- 
3xpacp£v -(dp xo layaxov uTCOxiijisyov upuixov xaxyj^opoujiEyov ^lyExat, 1 

20. 21. 'Apxx£ov xoivuv dixo xou xpi'xou Trpo^Xr^aaxo;, xal ostxxiov 54 
oxi xd ii.£X7?i) oux £vo£/£xai d'ir£tpa Eivai, ei ettI xo d'yui xal xo xdxo) 
i'3xc(yx7.t 71 x7xr|7op''a'.- H-ia ok dvcu ixev XYjy £-1 xo xaiJoXo-j jxdXXov, 

•25 xdxto 0£ XTjV £-1 xo X7.xd txipo;. £-' -'do xoD A ovxoc xou -pcoxou xax/j- 5 
-(opO'j[x£vou X7i xoG Z xou £3/dxo'j 07rox£i;j.£vo'j Xi-jO'. XI? xd [x£xa?u d-iiEipa 
Eivat, autx^rjaoxai xco 77:6 xou A dp/oaiyoj ji'/josttoxe xa&T^^eiv etci to Z 
xal dro xou Z irdXiv dp-/oa£yoj ti,r|0£-ox£ dyr^cEiv £-1 xo A. o>3X£ o-jx lo 
ESxai -£7:£p73[i.£ya xd dxpa, d-£p u-6x£ivxat, xal otxoiov xo autxpaivov, cus 

30 El' xt; 7.7:6 xv); uoydoo? d'/pi xtj? OExdoo? 7:£7:£pd3i)ai Xe-ciov xov dpi&[Ji6v 
Tov [i£xa?b xouxcuy d^Eipov 7:oiEr. dXX' aiaTXEp xouxo oux £vo£y£xai (£3ovxai 
"(dp O'jxto; d'7:£tpoi ot dpiOaol svEp-fEta ot [X£xa;u xwy a)p'.3[X£V(uv dpii}[j.a)y 16 
O'jx £5X1 -(dp £y xw Xa;x^dv£3i>ai r, -(£y£3'.; xajy dirEioajv, dXX' £y xoii Eiyai 3 sxepov om. a: fort, tzi^w 4 post ei add. aiEi C 5 ocvsiat] dv in ras. C 

7.aTTjYOpO'j[A£'.ia] -/ctTTjYOpo'j in ras. C 3y.07iou;-».£v s 7 ci'v-co; S: ouxio; W 

8 aiet SW 9 aXXov dcUo-J s 10 et 11 at om. S, pr. W 13 post alt. a[jieaot 

add. dtTro'faaets Cs 13. 14 i:po£0£(;a(ji£v] c. 2 p. fi,28 sq. 14 i-iei W dvTi- 

OTpecpovTw; SW 17 xoj scripsi: to libri s 18 post Cif/Trjacts add. -/.at s 

20. 21 dv-iaxpa'-pev — -itaTYjYopo'JixEvov om. W 23 ItteI, om. si C xo — to Arist.: 

Ti — xo S: T(i — Td CWs xaTw — d'vou S 24 iizi toO W 25 to Cs Arist.: 

Td SW 25. 26 Toii ante TtpcuTou et ante iaydxou om. a 26 X^yet C 27 toO om. W 
27. 28 t,— iTX to a om. W 29 w; C: wax' SW: loaTrep s 30 dubito num recte 

hie et alibi Spengel 7:e7tepdv8at, TieTi^pavToti scribendum esse censeat cf. Them, in Phys. 
(V 2) p. 89,11 n. 31 roioi ci. fort, recte Spengel 32 o'l prius om. SW 

Comment, Arist. V 1. Themist. in Aiialjt. Post. 3 34 THEMISTII IN ANALYT. POST. A 21. 22 [Arist. p. 82a30-83a30] 

7.a\ 7rpouira'p5(£iv), ouxo) xat It:! Toiv optov, dlv etaiv oi axpoi topioffi-Evot, 54 

douvaiov TOO? [xsxaru aTTsrpouc etvai. ou ■yotp 0[xotov to iirl tr|? xoiv cuv- 20 
eyoiv otaiplcjsto?, £cp' (Lv xoiv axptov (upiajjLSVtov tojv [xsta^u jjis'i'sOaJv e~' 
(ZTCeipov Yj oiatpcai?* sxsT aev ','ap ou irpouTrap/si svepYsia xot Xo([jJ3av6ti£vo(, 
5 £vxc(u{)a OS dvotYXVj xou? opouc xou? Xct(j.pavo[JLSvouc TrpoiiTrdpXsiv evspYeta* 25 
Eial ydp, xav [j-t] Xafxpdvwvxar stti 8s xoiv 3tatpou[j,£va)V ou8sv saxi xoiv 
dcpaipoufxsvtov irpo XTJ? d^potipsastos £V£p"|'£ta. (uofxs dva-f/v] xwv d'xpojv wpi- 
ajAEVfov xa [xsaa faxaaOai, xat xouxo oux stcI xr^^ ] xaxacpaxixTjC dTToosicsu); [j6- 55 
vov, dX)^a xal ettI x^? dirocpdxtxri? TrapairXrjaito;' xal "/ap r; dTtocpaat? otEi Ttpoa- 

10 Xr^t];£t xaxacpdasws osixvuxat, loaxE ei'ttsp Taxavxai ai xotxotcpdastc, raxc(vxai 
xat at TcpocX7](};Et; xcov aTtocpa'aEwv. oxt fjtsv ouv xduv dtxpoiv (bptajxEvajv 5 
oux Evor^sxat d'Trstpa sTvai xa p.saa, SsSsixxai txavui?. oxi os xat xa dxpa 
dva'YXTi (opi-jvlat xat ettI xo dvo) xat ettI xo xdxto, Seixxeov e'^s^t;?, xat 
TTptTixov "(E Old X(ov xotvoxsptov STTt)(£ip75a£ajv , ot' (Lv ou xd xai}' auxd lo 

15 pova dXXd xat xd OTrcoaouv xax/j'j'opouii.Eva d7:oo£t?op.EV sts diTEtpov p,}] 
Trpotovxa. 

22. 'Eirst xoivuv dTrdvxtJuv xwv xaxr^'fopoupLsviov xd pisv sv x(u xt iaxt 
xaxYjY'^pstTai, xd os xa{)' sxEpov xpoirov, xaSxa oe xd p-sv xaxd cputjtv xd 
OS TTapd cpusiv, xaxd (puaiv pisv, oxav ouaia? xt aup.p£p7jxrk, Trapd cpuatv 16 

20 0£, oxav ouaia aL)p.[3£[3yjx6xoc, xd? p.£v Ttapd cpuatv xaxrfj'opt'ac lo? p-riSs 
xaxYj^opta? irapaip-EV, xds os d'XXa? S7TtaxE'j/a>p,£&a, eixe Taxavxat Ei'xs p.v]. 
oxt [J.SV ouv xd EV xip xt EOxtv dvaY'f-'ri TtETrEpdaOat, 6-^Xov Eu&sto;* ou -[dp 20 
ctv TjV I'axaaOat xou? optsp-ous iravxoc del ^svous urEpxst'p-svov s/ovxo? xat 
6pia[xov 8s)^opivou, p.aXXov 8e ou5' dv stVj xts oXtos ^vtoptp^o? 6pta[Jio? 

25 Exdaxou xa)V I'svaJv d£i Trpouirdpyovxo? "(svou?, o "cvoivat pisv ouy oFov xs 
d'vsu 6ptap.ou, 6t6xt p,r|8£ irpoixov satt ptrjos dvwxa'xto, opt'aaaOat oe oux 25 
evoE^Exat dTravxa* ou6o ^dp EvSlysxai xd d'Trstpa ote^EXOsTv. xd piv ouv 
sv x(5 XI I ESxt xaxTj'yopoup.Eva otd xauxa dvayxatov topts^at. oxt 81 xat 56 
xd (5up,pEpy]x6xo, 8etxx£ov. o^Xov xot'vuv oxt xauxa oust'a? uiroxstfJiEvrjC 

30 xax/jYopsixat, r^ oxt Tiotd ri oxt Troarj r] oxt itpo? xt tj Trotouaa r^ Trdcjyouaa 
Tj TTou T] TCOXE, oxav ^E EV xa&' svo? xaxyj-,'opTjxat. xaixot cpatr^c dv, oxt 5 
xat xo XEtJxbv Siirr^yu Xs^op-EV xat xov paot'Covxa oiaXsYSSt^at xat xo dpxtov 
otTrXdatov sTvat* dXXd Ttaaat auxat xaxd aup-Psp/jXC)? at xaxTj^optat, xaOdirsp 
oXi'yu) TipoaOsv uTcEp-vT^aapiEV x6 "(dp Xsuxov auxb o(raf/o Xsyop-sv, ouy oxt lo 1 ouTio; W in\ om. pr. W 6 e'axi C -fap] hi S 5v pr. W 

8 OU-/C om. W 10 OEtxvuTai] xa in ras. C 11 izpoX-riiitii S 12 -/at 

otn. pr. W 15 dTroSef^toiJiEV W fj.7) om. S 18 xauxa U om. C 

19 {jiEv om. C 20 ouat'a ci. Spengel: ouat'av libri s cjuixpepifjxo'TOiv SW 

21 xd hi aXXa C iTTtaxEiLdfjLeSa SW 23 del Tiavros Cs u7tEpx£tfj.£vov 

SW: u7ro-/Et'{A£vov C: -/evo; s 24 xts om. SW ante opiOfios add. 6 SW 

25 Y^^'ous om. SW 27 oi C oieXSeIv C 28 cbpi'a&at S: opt'aao&ai 

CW: taToa&at s 30 TroTa — Troaa CS Ttoarj -Jj 5x1 om. pr. W Troto'JvTa 

7j ra'ayovTa W 33 xax^jyopeiat pr. W 34 iJXiyu) Trpo'aBev] p. 32,8 sq. THKMISTII IN AXALYT. I'OST. A 22 [Arist. p. 83a3()-84a32] 35 

auTo xcti)' auto ucpsaxw; tocjoutov ecjtiv, dKk' (ki xo ^uXov iv to xo Xsuxov 56 
xspsxtGijLctxt ^ap £oix£ xo sivai Xsuxox/jxot xtva xotO' auxYjV v^ ^aoiaiv t] 
aptOtxov r^ £T:icJx-/^}xr^v. or^Xov o5v OTisp sXs-yofJLev, oxt xa ao^i^z^r^KOzoi. Tzayxrx 15 
x^c ouai'ots xotxrj'i'opsixai. xa Ss x^? ousia? xaxyj^opoufxeva Txa'vxto? -sirspaaxai' 
5 xa yap Ysv/j xojv xaxyj^opuov ira'vxa TSTrepaaxat stc' a[xcpu> xa axpa. 

'AvaXuxtxojc 8' av xt<; lia xouxtov sTriy^sip/jasis auvxo[xa)X2pov, oxt ouxe 20 
xou? xax/ji'opoufASVOuc opou? ouxs Touc uTTOxeitxEvou? eix' airs'.pov evO£)(£xat 
Trpoisvai xaxa xa; aTioSeixxixa? ETxtsxiQfjLa;, rcspl (Lv y; axi<|it; iaxiv. ai 
fj,£v -^'ap a-rrooEustc 6ta xuiv xa&' auxa uTiap^^ovxtov xauxa os oixxto';* oaa 

10 x£ "j'ap £v xco XI £0X1 xat Iv xor^ opiauoi?, (a<; xo ttXt^&o? xu) dpiO[xto xai xo 26] 
TTOCov xaD' auxo X£-^'£xat uira'p/Eiv, xal (Sv auxa £v xoi? opiatxoi? d'dpyzi 
au[x[3£,3rjx6xtov | auxols, o)'? x(p apiijfitp xo Ticpixxov. xouxcov 6s ouoixspa 57 
£vo£/£xat aiTEtpa £Tvai. ouxs "(a'p, £i xo Txspixxov xou api&[j.ou xaxrjYopEixat, 
aX>vO XI Suvaxai xou Txepixxou xaxr^-^'opEraOai, ouxs xo Txspixxov svuTxap^^st xui 

15 X071P (xou api{>(xou), xada'ixsp 6 dpiOjjLo; hoTzr^piz xo3 Xo-j'to xou ixspixxou* dsl 5 
•yap eXocxxove? 01 opoi xaiv uttoxeijj-svo^v Xaix^a'vovxai 01 xouxov xov xpoitov" 
xaxr^Yopou[X£vot, xal xsXsuxoivxsi; sis xa axojj-a ocTioXsTcxuvovxar wairep y«P 
xo TTspixxov xou dpi&ixou EAaxxov, ouxo) "ixa'^iv Dsaxxov xou -Epixxou xo 10 
xaxYjppouiisvov saxat. tj xoi'vuv oia xouxo avd^x"/] laxaaOai xas xoiauxot; 

20 xaxr^'i'optas, ■») o~i to xip Txsptxxoj UTia'pj^ov xai}' auxo xal xio dpti)[xo> 
u-a'p^si, xal 0(Ja Icps^T^s, Trdvxa xal x(5 op«) xa> uTrox£i[i.£vtp, oiaxE xal 
sv xtp 6ptci[X(p xol Tidvxojv 6 dpti}[jLo; Evuira'pcst.' aTTEipct xs dpa uica'p^si xa xai)' 15 
ouxa uTia'pyovta xtp dpii)[j-o) , xal sv ocTrsipois opiafj.oi? 6 dpiD[j,6s svu-ra'p^st. 
dXXa douvaxov xa xaD' auxd uTia'p/ovxa aTxsipa sTvaf hzp^siq. xs Yo^p 

25 U7rdp)(£i xa xoiauxa xal ajxa. sti oe djxY^^^avov xoj ura'pj^ovxt xai>' auxo 20 
xal ovxi auii-Pspr^xoxt aX'ko xi o~dpyj.iv xai}' auxo au[iP£P'/]x6s* laxai *(ap 
xo au[xp£p"/]x6s uTxox£i[i£vyj xts cpuai? xal ouaia Xomov. ouo& [xtjv oaa sv 
xtp xt ssxiv uTzdpysi, ouos xauxa d'TTctpa* ouSs -yap av sir) opiaaa&ai. 
StjXov d'pa oxt dyd'^xr^ pni^xs six' aTiEtpov Tipoisvat xa? aTxoost^sis [j-t^xs 25 

30 r.dvzn sTvai diroosixxd, OTxsp scpajisv xtva? Xs^siv xax' dpydq. Txa'vxa [xsv 
7ap oux saxiv dTcoo£ixxd, sircEp [xr] Trdavjs Trpoxa'aso)? [xsaov | xiva opov 58 

1 ucpECTCis s y)ost oTi add. xotl SWs 2 T£p£Tia[j.aTa C 3 Xeyo(i.£v C 

8 dTtoScivttixd;] v.xt in ras. C 9 [jlev om. SW auxo S 10 ydp om. W 

xal prius oin. W xwv dpt&.u.div W 11 xa9' aurd s uTcdpxeiv A^yexat Ws 

aixd C: xd SW 12 sufj.pePrjxoxa S toj dpi&fAoT s Arist.: 6 dpi9(i.6? SW: dpiUfAo; C 

TO 7:£piTT(iv s Arist.: xio TtEpixxui CS : xuiv TrEpixxiLv W ante xo'jxwv add. xat S 

13 d'TTEtpa lvo^^£Tat C 14 dXX' oxt W to om. C IvuTidpcsi G 15 xovi 

dpi%l).r/j as: om, CSW 6 om. C 16 ol alt. SW: ofov C 17 xd 

om. C 18 eXaxTov prius ante to tc. collocant Cs ouxcu; W IXaaaov (post 

TcdXiv) W 20 xo superscr. C 21 uTidpxei SW xal alt. om. Ws post 

5p«jp add. xal C 22 xui alt. C: twv SWs 23 auTO dnEfpoi;] in 

ras. C 25 uTidpy£t S: uTidpSEt CWs oxt S xtp xaO' auTO u-dp/ovTt s 

26 dXX' oxi W xa8' auxo uirdp/Eiv Cs 28 oiol alt. s: oiixe CSW: o-j a 

^jv ci. Spengel 30 dTToOitxxixd i»r. W 'i^>a[^.^■^ — '3\ eiTtsp om. S xat' dpydc] 

c. 3 p. 8,21 sq. 31 -jaii C: oOv \V 

3* 36 TIIEMISTII IN ANALYT. POST. A 22. 24. 25 [Arist. p. 84a32-86a30] 

Icfxoti Xa^siv, aXX' ratavxat iroxs si; xac aijiaous Trpoxotasi; • aireOcigajASv 58 
•yap Sxi xojv axpu)v tbpiaasvojv aii-i^yavov xa jxsxctcu aircipa sivat. £~' 
airsipov OS ou TipoT^^ouaiv oti aTroSsicsic |x-/j ouvc([xsvou xivoc asl TrposXaa- 5 
pavsaOcti opou xo3 sup-TrspotapLaxt. 
5 24. Iloxspov OS 7) xai>6Xou osi^t? xrj? sttI pispou; peXxicuv, sTrtsxs'^o)- 

[JLsOot. TTpOXSpOV OS Sl'TXajti-SV, TTU)? 0(V OofsiSV 7) ETTl [ISpOUC OXl XS ^ap 

xaU' ctuxo piaXXov 6 -yap etow?, oxi KaXXta? Aoytxoc, [j.otXXov oios KaXXictv lo 
Xoyixov xo5 Tia'vxa av&pwTtov Xoyixov STrtaxap-svou xai oia xouxo KaXXiav 
EX [isv "(ap XY)? STil p-Epou; ouxo £? oiuxou "I'lvwaxopsv, sx OS xr|S xai>oXou sx 

10 xou xoti)6Xou. sxt xo [xsv xaBoXoi) ouosv saxt, xo 6' sttI [xspou; p.aXXov 15 
ia-i' peXxiojy ouv y] xajv ovxwv droosici? t) xoiv [xtj ovxiov. sxt os 7) p-sv 
diraxa irspl xo xot&oXou* tu? 'jdp uTCdp)(Ovxo; X.^9^^ "^"^^ xaxd p-spo? xyjv 
osT^iv TTOisixar t] os ouosv o pi) saxiv STta-fj'sXXsxai. xauxa os TiiiJava 
[j-sv, '}-su6rj OS aTzav-a. xal yap xo xctO' auxo paXXov sv xui xct&oXou t) 20 

15 sv xip xaxd p.£po;' xo ^dp Suo 6pi>d? sj(siv sx xou xprcojvov sTvat xad' 
auxo pidXXov -q sx xou sxaXr^vov diroosixvuxat. xat ovxo? xotj xai)6Xoi) 
-j'lvsxai Tj d7roosi;i;" ou "(dp op-covup-ov xo xaBoXou S3xlv ouos ocov/j po'vov 25 
dXX' uuoaxaatc, ou ^^topiaxrj piv, wSTrep ou8s xd aup-PsPr^xoxa, svapywc 0' 
o5v Eu-^aivop-sv/] xoi? Tipdypaat. xal TuoXXd xot? xai)' sxaaxa uTcdp/st otd 

20 xo xoivov p.dXXov -q xo xai>' sxaaxov, o)? xo Xo-)'i|x6v Stoxpdxst ouy oxi 59 
StDxpdx-/)? dXX' 0x1 dvOpcoTTO?. exi [iekziiov aTroSet?!? yj oid xou p.dXXov 
atxiou* p.dXXov 6' ai'xiov xo xaOoXou xou xaxd p.spo?' sis sxsTvo ^dp Taxaxai 
7] C'^jXYjst; XOU 8id xt. otov 8td xi xo xpiYcovov xsaaapaiv opOat? I'aa? s/si 5 
xd? sxxb? ^(ovia?; dp' oxi SuXivov; dXX' oux auxapxs;* dXX' oxt cJxaX7^v6v ; 

25 dXX' ouOEXouxo* dXX' oxt xpi7(uvov dirXoi?; ouSs xouft' ixavov dv os siTr(op.ev 
(oxt) sx^iM'^' su0u7pau.pov, I'axaxat tj Cr^xTjai? xou otd xi. irpo? xouxot? t] psv 10 
xaxd pspos xwv dTcsipwv e^yu;' xd ydp xat)' sxacxa d'lrsipa* Yj os xaOoXou 
xaiv TTSTxepaap-Evtov ptdXXov saxtv. sxt dpisivov xo tcXsov ^ivtosxsiv xou 
iXaxxov. Ixt p-aXXov s^ dp-satov otosv 6 otd xiov xa&oXou paXXov stoo)?. 

30 sxt ouvdp.£i "(ivtoaxst xo xaxd p-spo? 6 xb xat^oXou Yivwaxtov, 6 os xo xaxa 15 
pipo; £iou>? ouSap.oi? xb xaOoXou. sxt xb p-sv vo/;xbv p,dXXov, xb 0' si; 
al'a&r.aiv xsXsuxa. oxt [jisv ouv tj xa^oXou psXxiojv xr^; xaxd uspos, xoaauxa 

7) a IV SlpTJa^OJ. 

25. "Oxi OS Tj xaxa'faxixTj xtj? dTrocpaxixTj? [^sXxitov, svxsu&sv o^Xov 20 5 cap. 23 omisit Them. ante rj acid, et C G £r7r(0[j.£v] supra w scriptum S 

xe cm. pr. W 8 xoixou C 9 [j1^ ydp CSW: 6e s 9. 10 ix xoii xa&dXou 

SW: TO xaSdXou Cs: dXko Tictpd to xaOo'Xou temptabat Spengel 11 -q om. C: ri <fj> conicio 
Toiv p7] initio versus iterat G 12 cxTraTa scripsi: aTrctTrj libri s Tizfi tou C 

16 cJxaXr^vov C: axaXTjvou SWs dTtoodSer/.Tai SW 18 ouy^ SpiOTTj W 19 oiv 

om. a cpaivop^vr) C 20 ante Itsiv.pdzzi add. Tui s 20. 21 o-jy oxt ScuxpaTrj; 

om. S 21 psXTtov S, pr. W 23 TETTopaiv S 24 auTaupxES C 

25 Idv s 0£ om. pr. W dum s 2G oti as: om. CSW 27 U 

[xuiv] X. s 30 post 6 prius add. Tt5iv W Tot (post U) C 31 Td x. 

Cs: TO X. voluit Spengel 32 ^eXtiov pr. W THEMISTII IN ANALYT. POST. A 25-29 [Arist. p. 8Ga31— 87b7] 37 

r; asv ';arj ou osTrat a-o'fotasd)?, y) ok ota [».ovrp 7.7:o'^7'(3sa)? oZaa ou aotj.- 59 
TrspaivETaf xoti irpoTspa xa-a'cpocai; aTrocpa'asco? zal a-rrXo'jtJiepa. 

26. 'A[x£t'v«)v OS aroosui; tj Oc'.xxtxr] t9;c st? to aouvaTov d-a^o'jsrjC" 2« 
f^ [lEV ~(ap TrpoTiOsToti £; ap-/r^?, touto xal suXXo-j't'CeTai, yj os xouvavxiov 

5 ou I ^ouAsiai, avsXoDc>7. 6s 8 auvsTTspavsv e-avsicjiv iid to Trpoxit'txsvov s? 60 
dp/Tj?- xal 7) (jisv d-Xv xaT/iYopixyj ^ap ;xovov t, os ;xr/.Tr]- X7.1 ''dp u-o- 
Ostjst Trpos/pr^xai. 

27. 'Axpt[53(3T£p7. OS £nicJT-/;ti.-/; s-i^TT'ii.-/;? xat rpoTspa x^xd -Xsiova^ 5 
Tp6-ou$. xai>' £va aiv, sdv (y) (jlsv) ex tou oioTt to oti osixvu"/), tj 6s 

10 [JLOVOV TO OTt X^9^^ "^^^ OlOTf Yj ^Otp T017.UT/] OT^XoV OTl OU Old XUiV -pWTtOV 

aiTt'toy dXXd 6id Ttov uaxepcuv xal Toiv ar^fj-cidiv duoocixvuat. xot' d'XXov lo 
6s, idv f^ [isv TTspl uTTOxsifASvd Tiva xal aia\}rjXa -paYjj.aTsur^xai, 7) os irepl 
vo-/)Td xal xa&oXo'j, u)S dpiOar^Tixr] -p6? dp[xovixrjv s/si xal "(stoiJ-sxpta T:p6? 
6-Tixr^v, xal ai STrdvto os T:p6? Ta? ucp' auTac. xaTa TpiTov 6s TpoTiov, 

15 sdv Tj [jiv dTrXoucTTSpai? Xp^xat xat; dpyai?, r^ oh i:poai>fjX-/iv Ttvd s/ousai? 15 
xal oiov auvOssiv s-tos/r^Tai xaTa touxo, oj? dpi9ij,-/jTixr] -[swusxpia; dxpi- 
Psaxspa* Yj [j.sv -jdp dp/-^ xs/pr^xai Osaiv oux £/0'j3{j' xotauxyj -(dp vj 
|i.ovd?* 7j 6s TTpoasiXr^cpu-'a xal Ossiv xo'.oijxov 6s r^ axiYfir^- xal axspso- 20 
fjtcTpi'a dxpi^saTspa daTpoXoYta;* r, u-sv 7dp drXdi; au)[xa Xafx^dvs'., r; 6s 

20 xivouixsvov au)^a. 

28. Mia 5' £-icjTr^u,7) isxlv yj irepl sv "(^vo; xd xaf)" aGxd u-dp/ovxa 
Osfopo'jsa' iv 6s -/svo? 00 at irpuiTai dp)^al ai auTai'. jxia ouv e7iiaTr^[Ji-/j 25 
73 to a sTpi'a xal GTcpsof^-STpia 6id touto si'aiv. STspai 6s si'aiv STriaxT^ijiai 
oatov exepat ot dp](al xal [xt] sx xojv sxsptov | ai sxspai, (SaTiep stiI -j-so)- G1 

25 [xsxpia? £ii(£ xal ottxixt,?. 6rjXov 6s xoGxo -jt'vsxat Tipoiouaiv sttI xd? dva- 
7:o6£ixxou? dp'/dc' auxai -(dp si ]ir^oz\i(ay s/oisv au-j-YEvsiav, sxspai ai 
ETTtsxfjfiaf £7rEi6Y] -(dp ai dpyoii sv xco auxoj -(svsi xoi? 6£ixvu[j.svoi?, si 5 
[xrj6£V s'/oiev auTai xoivov Tcpos dXXVjXac, ou6£ Td 6sixvufji£va lEst. 

29. nXsiou? 6s diroosicEi; Eivai toG auTOu E-j-j^topsi xal 6id irXEiovoiV 
30 [xsaujv, ou (xovov u-7XXiqXu)v dXXd TzoXXdxi? xal Iz sxspou -(evouc f dXXv^Xoi?* 10 

£q uraXXr^Xcov jaev, Idv TrXdxavov ouatav 6Eixv6a>[j.£v tioxe \ikv oid xou 
6£v6pou ixsaou, ttoxs os oid xou cpuxou Ix xtj? auxr;? auaxoiyrta?' s^ sxspo- 1 fj oe— dTro^paasu); om. W ouaa om. S 2 ante aTiocp. add. ttj; s 

3 oi CS: 0' -^ Ws C, [j/jvov C: [xaXXov SW 8 imaxri^ri om. W xcti 

::poT^pa post 9 xpoTro-Js collocat C TrXet'o'j; Cs 9 ^ (x^v addebat Spengel 

cf. vs. 12 et 15 11 aWiov om. C 12 ^ (xev om. C 14 ai om. pr. W 

16 iTTtoiyrjtai s: imbiyzrai SW: om. C post dpti)(XTjTtxY] add. -poj C 18 rpoa- 

eiXTj'f'Jta libri s immo y'ip 'i ut vs. 17 18. 19 aT£p£io[x£xpia C, pr. W 

19 post axep. add. oe Cs Be S: oe xal CWs 23 ax£p£tu|j.£Tp(a C, pr. W 

24 ct'i prius om. C at alt. SW: om. Cs to; C 25 Tipoio'jaTjs S 26 ouSe- 

piiotv S 27 post dp-/a[ add. at S, rec. man. W: [al a'jxai] s 28 post xoivov 

add. T.pifixct SW £^£1 om. SW 30 iXk-qlo'-Ji S: ctXXotc xcti d'XXot; conicio 

31 post piEv prius add. ojv Cs oiixviofXEv, ut videtur, S 32 p. 38,1 ix^pou 

Y£VV(I)V W 38 THEMISTII IN ANALYT. POST. A 29—31 [Arist. p. 87b7-88al7] 

Ysvaiv OE |xsa(i)V, lav xov avOpojuOV ouatav oeixvuoDpsv -otI [xsv 8ia xou 61 
X071XOU, ::oTe os 61a xou SittoSoc. aujipaivsi os xa xoiotuxa [lesa aXXv^Xois I6 
ETU. [jLEpous uTcap)^£tv, eTTEtOYj xotxa ircxvxo? api'fu) Oaxspou xaiv axpcov 
UTrap/st. 
5 30. Tou OE ttTTo xu/r^? oux laxtv ETttaxr^jj.7] ot' aTrooEustoc (ou 7ap 

avotyx^iov xo aTib xu/"/]?), ouos ^.yjv otTrXu)? auXXo7[C5ix6?* ouxs -,'ap dva-j'xaiov 20 
o'JXE («? ETTt x6 TToXu x6 diTo Tu/rjc, TTK? OS GuXXo^iap-o? Tj oifx xwv otvay- 
xaiu)V [j.E'Jwv Tj Ota xaiv u)? etci xo tcoXu rrpoEiaiv. 

31. OuX £3Xt 8s GfTUOOElCl? Ol' Otls&VjaEtOs * "/j jJ^SV '((Zp dTTOOE'.Qi; X(OV 25 

10 xai}6Xou, ■?] Se ai'tj&r^at? xoiv xot^ sxaaxa. xat ^dp ei xb xpqwvov -(jor&avo- 
fxsOa oxt ouo I 8p&aT? uJa? ^'z^'? ^^'^ ^'■X'^P-^^ "^ dTroSstciv, oxi Trav 62 
xpt*(a)Vov, dXX' oxt xooxo xb xpiYO)vov [lovov ou Tja&avop-E&ot, xott st xr^v 
£xXsn{;tv EtopuipLEV ETTt xTjC asXi^vY]? ovxE? oxt -(-tvExat xT^? "j'Tj? dvxi(ppotxxo6a"/)s, o 
ob-)[ oxi racia £xXsnj;t? ouxoj?, r^-irtaxdp-E^^a dv, dXX' oxt ■^os [xov/j r^v pXs- 

15 -rro[xEv. dp/7j jasv -|'dp dTro8st'$E(us ai'a&yjai?, xal xb xa96Xotj voouiiev 8id 
xb TioXXdxtc c(iai}£ai}7.f ex "(dp xuiv xa{>' ixotaxa TrXsiovtov xb xaJloXou 
d/jpsusxat xott ytvExai or^Xov. ou txvjv 8id xouxo dixoostci? sofxiv v) ctia&r^at;- lo 
ouSsTTOXs "[dp xb otoxi ostxvustv, dXX' dst p.ovov xb oxr xaftoXou ^dp saxi 
xb 8i6xt xott xb alxiov, ou xou8£ piovoi) xou irapovxo? xott opcofxEvot) dXXd 

20 iravxb? xou xoiouSe' xb I'dp dvxt'fpdxxEiv ou xotuxr^? p.6vov ai'xiov x9)? ExXsttj^sa)? 15 
dXXd Ttdar]? dTrXaic. oatov xot'vuv aixtov sxspov, irspi xouxfov rj xou xc(96- 
Xou "cvaiatc xtptKoxspa Tr^q otia&'i^asto?, xat ou uovov -jE x^s ataBv^ascug sttI 
xouxcov dXXd xat xrj? vo-Zjaso)? xr^? dirX^? xat dvsu atxt'a;, otov si' xt? 
dTcXai; swooi'/j xb xpt^wvov oxt Sualv opdaTc i'cja; s/st xd? svxb; Y«>vtac, 20 

25 8t/a xou "yiVfoaxEiv xrjv Ixxb? oucrav iar^v xat? 860 xat? drcsvavxiov xs xat 
Evxb? ousats. ou Traaa 8£ voyjat; ptsxd xou otdxt xtjS dvsu xou 8t6xt 
xtp-iioxEpa, dXX' oswv EtTtop-EV [io oatov] Exspov xb atxtov, STCSt ^ ys XtOV 25 
irpcuxtov aixt'ojv vor^ofts xat dvsu aixta? xat iraaoiv xtatwxdxyj. dXX' si'irsp 
OUX ESxiv 7] aiai>/]at? EirtaxT^fiy], ttwc, si' xt? at'a&r^ats ExXip-TtdvEt, xat srt- 

30 axT^pir^v scpaptsv IxXtpiTrdvEtv; t] xouxo £tpr^xa[jiEV | ouy^ oxt at(j()"/jSts xauiov C3 
saxiv £-!riax7]pi-o, dXX' oxt ex xr^? ataOr^arsw? xb xaOoXou O'/jpsusxat, sxXst- 
TTouSYj? 8e x% apX^? ''ta't xd (xsxd xyjv dpyji^\> sxXEtTrstv dvaYxaiov. vuv 
p-sv ^dp aTTopoupLEV, r.Sig 8td xr^? ulXou xat'st 6 -^Xto?' si 8s xd? dxxiva? 5 6 auXXoYtciAou C 7 to prius om. W 8 Tiryofaatv C 9 a^aSiQaecov 

((ov compend.) C 11 op&ds SW 12 touto jj.ovov xptywvov SW ou om. C 

•^aOavd[j.e{}c(, [oti ouo op&als laa; 'i^zi,] s ei'ye Ws t)jv om. C 13 ovxes om. C 

YtYvexat S 14 iTziSTd[).t%a SW 15 ^vvooiifAEV s 16 aiaSeaSat ci. Spengel 

Tot — 17 ori).a C 17 i^ aia&Tjats om. pr. W 18 to ott txo'vov C 19 toutou 

0£ C |j.dvov W 20 (Jidvov Taixrjs s 21 dW dTracjrjs s tou s- 

Toiv SW: om. C 22 ye SW: 8e G 23 owv ei yap xt; SW 2G oiiaas pr. C 

ou scripsi: V) libri s raaa om. Cs post vo'rjats add. :f) Cs 27 oaov S, rec. 

man. W ei'7roi[i.ev W e'.p'* oatov S: ^9' ocjov W: ri icp' otJtov C: om. as 

enl W 30 £cpa[j.£v] c. 18 p. 31,25 sq. post oxt add. ;f) s 30. 31 xauxo'v ^otiv C: 

^xXi|j.7:av£[ (e vs. 29 illatum) SW: om. s 31 i;iiarrj[ji7]v W 31. 32 exXtTiouaT); S 

32 ^xXt[XT:ctveiv SW post exX. add. ^v C THEMISTII IN ANALYT. POST. A 31-33 [Arist. p. 8Sal7-b3fi] 39 

swpujfisv StaPatvoucfac, T^TriaxaasOa av ou xotx' ctuxo to opav xal atiOavs- 63 
cOoti. aXXa * * * to xotOoXou xat to aiTiov. 

32. Tac Ss otuxa? apj(a^ -aaojv sivai twv s-iar/jfiwy dSuvaTOV, o-jts 
T0(? 7tpoa£}(sr; ouTo xa? xo'.va; xal Trpioxot?. oxi txsv o5y tocs TrpoGfe/ei? lo 
5 ou/ ofov TS, or|Xov ei Yap au'fj'svsT? fxev at apyai toi? osixvufievois, xa 
osixvujxsva 8s ou xa auxa', a xal iroXXaxi? x(p 7£vsi oieaxyjxEv, ava'Yx>/ xal 
xa? TTpoTa'ssi? t&v toiouxwv exspa? elvat X(p "(Ivef ota Ytxp xaiv xai}' auxa 
uirap/ovxtov aXXai "/ouv ap/al YEcofxsxpiac xal aXXat dpiOjx/jxixYj? , xal 15 
oux(o? dXXai u)? [i-TjOS icpapfxoCstv aXXv^Xai?, wsxs v] xd? Ixspa? xaxd xwv 
10 sxipcuv xaxyj-i'opsTaBat r^ ijjtpdXXsaUai [lESa? T; uTroxsTaOai. dXX' ouos xd^ 
xoivd; xal Trptoxa?, otov x6 airav cpdvat t^ aTroccdvai' ouxs ydp aTrooeixvuxai 20 
XI ix xouxwv {xovcov, dXXd Travxcoc rpdcxsivxat sxdaxiQ x^s Xa[i.pavouarj? 
auxTjv £7ricrxy][x-/]^ otxeiat -upoxdaeis xal Trpoaeysts, oux£ oXto? xoivds auxd? 
cpuXdxxouaiv ot Etc xd? diroOEtbis TrapaXa[a.pdvovx£^, dXXd TrpoofoixEtouv 
15 TTEtpoivxai xtp oix£t(i) 7£V£t. xotvY] |iEv Y<ip c^PZ^ ' ^dv xsaaapa dvaXo^ov, 25 
xal EvaXXdc dvaXoyov' • XafiPdvei 6s 6 Y£">M-2xprj; ' sdv xiasapa [jleyeOvj' , 6 
§£ dpi&jxTjXixos I 'sdv xs'aaapE^ dpidtxoi", 6 oe cpuatxos'£av xEaaapE? xivT^SEt? O4 
r^ j(povoi'. Ext El T^aav aTiaatov xaiv sirtsxrjfiwv at auxal ap/at', yjsav dv 
xax' dpt&<xQV (uptaixEvai, (ua^Ep xal xd YP^^t'lJ-jAaxa' vuv oe au'covxat sttI 
20 TToXu xai)' ixdcxr^v £-tax7]txyjv ettI tcoXu ^dp f^ irpoooo? xoiv au(jnr£pa- 5 
aadxtov. Ext £t YJaav at auxal iraaoiv dpj(at, s? dTraaiov -^v dv OEixvua&at 
oxiouv dXX' ou Ssixvuxat xd Y£"^f*sxpixd sx xoiv [xouatxaiv. waxE ouxs 
Trdvxiov at auxat, ouxs Tcdvxtov sxspat, ouxs Ttdvxtov ao'(^Bvei<;, 10 

33. To Se sTttaxTjxov xal STriaxT^fjLVi otacpspst xou oo^asxou xal o6$-/jc- 
25 Ki'(ia OS x^? dXvjQou? oo^yj;* yj '(dp ^'S'^Syj? oo^a TrpoovjXo? «>? ouSsv eoixev 
£TCiaxT][xi(j. Yj xot'vuv dX/^d/]? oo^a x^s ETrtaxif]jj.Y]? otacpEpEi outJi', xo) xs utto- 15 
x£i[iEvtp xal xiu xp6-(p T% u-oX7]'];e(os' x-^ |j,£v '(dp UTTOXEtxat x6 dvay- 
xaTov xal dSuvaxov d'XXoJC E/stv, x-(j os xo svoej^ojaevov dXXojs E/Etv, xal 
7] [JLEV 6t' dva-f/cat'tov, rj 6s 6t' sv6sj(0[jl£V(«v Trpoxdcjstov • ouxo; ydp sxaxEpa? 
30 xpoiroi; xtj^ u7:oXr/];£a)?. oxt [j-ev ouv irspl xd sv6£)jojxEva dXXoj? ^'^/stv 7) 20 
ooca, or^Xov £X£ii}£v ouxs 7dp STrtaxv^jjiyj xouxwv saxtv r^'^ "j'dp dv douvaxa 
d'XXu)? systv ouxs vous* Xs^o) ^dp vouv sv x(p Tiapovxt tyjv dp/Yjv xr^c 1 ^D£(opoi3[j.£v SW ^TTioxafAE^a W O'j xa-' auto to SW: autw tco C: o-jx ahzw xui s 

2 dXXi om. Cs lacunam indicavi ; desideio l/ovxe; xaTd to opctv xai ata&dvsa&at cf. 
Arist. p. 88 a 14 4 o'jte— 7rpoa£y£u om. W 6 xal prius om. G 9 (j.>j C 11 an 
(ofov te) olov ? cpdvat, cp ex tc corr., G 12 xi om. C [j^o'vov C 7:poa- 
xstvxat, sed ante ttccvtw; a: -pdxsivxat G: Tipo'xeixat SW et ante Tcdvxu)? s VAdazri s 

13 oixelai Ttpoxctaet? xal rpoaeyets C: o(xc(a -po'xaais xal TrpoOEyrj; SWs xotvw; SW 

14 01 om. s 15 xoiVT]— dp-/}] s: xotval— dpyal CSW reaaapc; SW 17 6 
U CS: xal 6 Ws 18 ano TraodJv SW 19 Trpa'yfxaxa SW 20 Tiposooo? SW 
21 -aatJiiv SW: dTrdvxtov Cs i^ drraouiv post ^v av collocat C dv -^v s 23 naauiv 
ubique vult Spengel 24 post xal prius add. ^ s xoj om. W post xal 
alt. add. xr^; s, quod delebat Spengel 25 7rpo5r,Xov s 26 xe initio versus iterat S 
28 post xal prius add. xo G post os add. xal Cs sxaxepac scrips! : exdxcpo; 
libri s 30 ante xpoTro: add. CS 31 exEtOev om. S, pr. W do'ivaxov S 40 THEMISTII IN ANALYT. POST. A 33.34 [Arist. p. 88b36-89blO] 

£7rt(JTY](Xr^C "(j TOU? OpOUC 'p^UipiCoiiZV ' OUTS [XY-jV TjV av Xt? C?V0(-OO£tXTOV £77'.- 64 

aTTjfxr^v xaXsasis, Xe^a) 0£ ttjv Xrj(];iv xuiv djUsafov Trpoxaastuv. st 6s oT; 
aXvjOsuofjLSV xauxa saxt, vou? xal ETrtaxrjjxyj xal So^a, XsiTrsxai | ooQOtv sTvoti 65 
Tcspl xb dXrjds? jxsv £vos^6[j.£vov 8s xal aXX(o? £5(£iv ota xoOxo ^ap xal 
5 a(3spaiov vj ooca, oxt uTioxsixai xal cpuai? aux-(] xotaox/j. Trpbs 6s xouxois 
ouSsk oi'sxat 8o$a'C£tv, oxav oir^xat dSuvaxov sivai ay] ouxw? s^siv irspl xou 5 
7rpd-]'[i.axoc, dXXa xoxs sirisxaa&ai uTioXajiPa'vsr oxav 8s elvai ouxto?, ou 
ay-jV dXXd xal d'XXo)? svo£/£a&ai, xoxs 6o?a'C£iv. oxi os xal tuj xpoTiw xr^s 
uTzoXrfyzij)^ 8iacpspouc>t, p/^xsov. saxi -(dp xal xb auxb xal oid xaiv auxojy 

10 TTpoxdasfov oxs (j.sv £Tttaxaai>ai oxs 6s oocdCsiv, dv xs xou oxi "(t'vrjxai piovov lo 
auXXo'ciapto?, dv xs xal xou 8t6xf oOsv xal Socdssisv dv 6 xb auxb 
8td xaiv auxaiv siSu)? bjj-oiw; £t8svat, wsxs si xax' S7riaxv][i.r^v axspoc, 
xal axspos TrapaTrXr^ai'd)?. dXX' oux dXyjM?* dv [xsv -^dp uTroXajj-Pdvo [jiyj 15 
evSs/saSai aXXtu? iyziv xd? irpoxdastc, dXX' sx xaiv xa^' auxd xal Tr^q 

15 ouaia? xo5 Trpa'Yfiaxos, ou oo^dasi dXX' siriaxvi'asxai- dv |i.svxoi dXyjdsi; 
fjisv uTroXa[i.pdv-irj, [xt] ouxw; 8s s^^siv to; s/ouat, xouxsaxi [jlt] sx xwv xad' 
auxd u~ap/6vx(ov, stosvai 6ocd3£t xoxs xal oux STiiaxT^asxat. ouxoj [xsv 20 
ouv xou auxou 66^av sTvat xal STitaxrjfxrjv hoi'/^^xai, oxi Trspl xb auxb utto- 
XEi'fiSVOV Y] (XSV d'XXo)? 7j OS dXXa>?, xal 0x1 oid xcJuv auxu)V Trpoxdascov T^ 

20 [XSV «)? sv5s)jojx£V(ov vj 8s a>s dvayxai'tov. w? txsvxoi ^s xd? auxd? aXXv^- 
Xai? slvai XT]V oo^av xs xal xrjv STriaxvjjxr^v dSuvaxov d'XXo ydp xb xi r^v 25 
sTvai sxdax'd xal ttoXu Siacsspcov 6 xpoiroc ttj? u-oXr^'^stos, (SsTrsp 56cav 
dXr^v^Tj fisv xal <\>zohr^ irspl xou auxou [[xsv] sTvat £v8s^£xat, ou xd; auxds 
OS* I ou -cdp xauxbv xb d^spaiov X(o ps^ai'm xal X(3 ixsxaTrsosiv ouvajxevco 66 

25 xb dfxsxdirxojxov. oioirsp ou5' oiov xs xbv auxbv irspl xou auxou xal 66?av 
s/siv afia xal STCiaxT^fxr^v d'lxa "(dp dv uTroXafxpdvoi xal sv5s)^ss&ai (xal 5 
[XT] Ev8s-/sa&ai) dXXu)? Sy^stv xb auxo. dXX' sv dXXcu (xsv sTvai Trspl xauxou 
o6?av, sv dXX(i) 8' sitiaxv^txrjv aufxpaivsi* sv 'Etrrxoupq) jxsv ydp 56ca r^v 
oxt XTjS osXr^vrj? uTioxpeyouar^? 6 -^'Xto? sxXifXTtdvsf ojsxo ydp auxb sv8s/sai)at 

30 xal dXXu)? E/siv sv 'Ijz-dp'/io os s-iaxi^fxr;. xvjv 8£ auxTjv c}>uy7)v Trspl 10 
xou auxou xal sv X(i) aux(o xpovo) dfxTJ/avov 6ogdCsiv xs xal £Triaxaai)at. 
oo^a [XSV ouv xouxo soxiv. 

34. 'A-f/i'voia 8= suaxoyia xi? sv dorxsTrxw /povu) xai Xr^^iq xou fxsaou, S 8d?a (ante sivat) SW 4 Ivoe^ofXEVCDV pr. W xal prius om. S 5 bno-Atitai xoti W: 

inv. ord. CSs cpuat; auxTJ as: ^ cpuai; auxris C: auTTJ; yj cpuats SW 6 on oi'etat C 

|AY) o'JTOU? SW: ouTio; C: aXXu); s Arist. 7 UTioXapipdvot S oi s: 8e 6^ov SW: Soxyj C 

8 evoE/exai pr. W oo^aCeiv W: So^ot'Cet CSs 9 xal prius om. Cs 

10 Tozi — TOTE C Yt'YVTjxai S: ■jf'''£Tai W 11 oo^aastev C: ooia^eiev S: 6o^a- 

^oiev W: So^a^oi as 12 toevat, ut videtur, S 13 ydp om. C 15 av 61 s 

16 uTToXajxPavTQ as: Xa(jLpdvrj CSW xouxo 0' ^axl C fj-Tj — 18 xou auxoO om. C 

18 post xat add. oix C 22 otacpepetv SW post waTrep add. xal s 

23 |x£v alt. CSW: om. as 25 dfxexdaxaxov C 26. 27 xat (xyj ^v5£-/£a8at as: 

om. CSW cf. Arist. p. 89^1 21 to om. CS xauxou scripsi: xouxou libri s 

28 od^av (post yap) W 29 6 om. S exXtixTidvsi] [x superscr. C 30 ir.i- 

axi^fXYjv C 31 xauxou — xauxui S THEMISTII IN ANALYT. POST. A 34 [Arist. p. 89b 10-20] 41 

otov SI Ti? i8(6v, oTt rj azkr^vi] to Xata-pov ctsi -po; tov r^h.ov l/si, Ta/sto? 66 
£yev6r|(3o xrjv atxiav, oti oiot to cpuiriCsaDai ix toij vjXiou, r^ oiaXsYOfxsvov 
Oaotaauevos tw xpaTCsCiTTQ I'/vo) on ootvct'Cstctr oiav -((^'p xi? i8a)v t^ cJxoucJa? 
TO xa axpa aXXvjXot? £vuTrap)^Eiv suOu; xov ixsaov vor^a-o , ouxo? Xl^sxai 20 
5 a.'c/ivoog slvoti, xal •?] xoiotuxv] ouvajj-t? iaxtv df/tvota otov ava'Xuat; xi? 
ousa xou autxTTspaijjjLaxo; si? xac Ttpoxaast'; xotl supsais xcc/sTot xotji [xs'aou. | 1 ad TO >.ot[J.7rp6v s 2 svoVjae C 4 vor^aet W 5 auTq tj 5. C 

aute a-j/poiot. add. yj s ofa S 6 teXo; toii Tipui-co'j rubr. subscr. C eEMIITIOr nAPAOPASlI ANAATTIKQN Y2TEPQN B. 

1. "ETTSToti ok suOu? £Ttt(3xl']^aai)on la? twv Cv5'c'>u[J^£va>v Siacpopa;* o(i 67 
6' (xuzai £iat -/at xtov supisxojjisvwv ix Ci^jXTjasu)?, sttsioy] -aaa Ci'5'c"icfic 
supsastos X^^'p'^- C^/XOU[j.£v xoivuv r| ircpi aTrXoij xtvoij xai dauv&sxou t] 5 

5 TTspi (3uv&£tou xal £v -n;poTa3£i. xotXu) os arXouv fx£v o (5r|[jLaiv£xat utto 
[jLta? xotTTj-^opia?, oiov t:rTrox£VT7.upov tj Oeov, auvOetov 0£ apa yj geXt^v/j 
sxXeittsi xal to 8txaiov okjcjsi iaiiv. £i [xsv ouv Kspl aTrXou xivoc C^xor/jjicv, 
Trpwxov [j.£v et laxt Ci'JtouixEV, iTTEixa XI saxr rrptoxov \iev -(dtp C^xouixev lo 
£t laxt 0£6?, £TC£'.xa xt laxt Oeos. et 0£ uTTSp suvf^exou xott £v Tcpoxa'aei, 

10 Tipoixov fi£v £1 U7rap-/£i xo) UTrox£ijA£vo) xo xc(xy]7opo6[X£Vov £V x-(j 7rpoxa(3£t, 
£Tr£ixa oxav xouxo [j-otOajfiev, oia xi o5v urA^jyzi xoti 7T(L? uT:dipyw \ia%6vTe<; 
"I'ap oxi 7] geXt^vvj IxXetTCi, icpE^r^? oia xi'vct aixtav IxX^t'Trei, C'^j'^oufJ^sv. 15 
xsaaapa ouv laxiv, si Isxi, xt' ssxiv, si uTtdpyei xoos x(5os, 8ia xt (jTtdpyei, 68 
8U0 [ASV TTSpt XtOV (ZTrXoiv, 36o OS 7r£pi xibv auYxsifjLs'vojv. 

15 2. My] {}opup£ix(o 61 Tjfxa?, £1 exspav ev xoi? TottixoT? xtov TrpopXyj- 

[xaxojv xY)v oiotip£aiv 7r£Troir^ji£i)a' ;x6vu)V ^ap IxeT xaiv oiaX£Xxixa>v Trpo- 5 
pX7j[xaxcov EppT^ftrjofav at otacpopai', airavxa ok exEiva' laxtv sv cuv&£C£t xai 
p.6v(p x(^ xpoTTU) x% TTpoxa'(3£«)S 8iacp£p£i * -q '(dp 6i<; '(ivo<; xoos xwSs 
uTtdpyeij Tj ^TTsp iotov xoSs xotjios, v] 7] aupLpsPrjxs xoos xtoSs, v] ";^Tt£p 1 0£(j.taTiou— p ASW: 0. ;r. sis to p ttj? d7ro5£txTt7.rjj 'AptatOTEXou; maiusc. rubr. G: 0. t:. twv 
TaTspcuv dvaXuxtxuiv TdO 'AptatotEXous. BtpXi'ov SE'Jxepov. maiusc. s 2 TiExai A 3 C^jxirj- 

Ti^OEuje S 6 apa] £(3Tiv ore, ut videtur, pr. W: oxt, del. laxtv, rec. man. W 7 xtvo; 

om. SW 7 [xev — 8 et om. W 8 yap C: 0111. ASW C^jxoiipiev alt. om. S 

9 k'TTEtxa — Oeo's ora. W zepl Cs 13 ei alt. om. W xdJOE xijSe CSs 

ante ota add. xat AGs 14 piv — 860 8e om. W 15 upas AG ev xois 

ToTitxot;] 14 16 [J.OVOV s 16. 17 Ci'^xr^pidTiov SWs 17 Ipv^&rjoav S: 

Ipi^o&cocjav pr. W otacpopat] ota superscr. A iaxtv ante IxEtva collocant 

SW: etatv A 17. 18 /.at po'vio renovavit A 18 x«uSe xo'oe CS 19 r^ — 

Ktov renovavit A ^Trep prius Cs : eI'tiep ASW ri scripsi: zi CSWs: om. A 

au(j.p£prjx6; C ^Ttep alt. C: et'TiEp ASW THEMISTII IN ANALYT. POST. B 2 [Arist. p. 89b36-90«34] 43 

opirrtxo; To'os Touos. -/at yxp m u-sp opictiJO'j Ct^jTo>[j£v rli7X3xTty.cT)c, 08 
TTpoTaatv autbv Troiv^aavxs? ootto C'i'c'^ijfj.sv, ofov ao' iaxtv yj '|"jj(7j otpiBfAo^ 
eocuxov xivoiv, (o? £V0|i.iC£ Zsvoxpa'xy]^. otav 81 STriatyjfiOVixai? [astuousv 
TO Ti ESTiv, ouosTTO) TrpoxatSi? rjfjLiv TO Cv^xrjjia. aXX' OUOS TO oia TI SSTl 15 
5 irpOiSXr^tJioc oi^XsxTixov ou yap oiSwstv 6 irovOavoixsvo? IXsai^ai to sTspov 
Tr^^ dvT'.cpaaso)? ixopiov ouos yotp ikiY/ou ydpiv TruvOavexai, dXX' em- 
OTV^fAT]? svexEv ijLSTsiai Trjv wtTiotv. 6 tjLSV ouv C^jttov dpa eaTt xsvov, 
■J] dpa yj asXy^vr^ sxXeiTTSi, C>]'^'"jijVTi sotxsv dpa saxi XapsTv ti aiTtov 20 

TOU xsvov eiVOtl XOtl ToGi TTjV asXr^V/jV SxXEt'-SlV. 6 OS clStbc IJ-SV OTl 

10 £3Ti XSVOV. stSco? OS OTl 7) asXr^vrj sxXstirst, C^^Toiv os ti saTt to y.tvw 
xal Old Ti fj asXr^vrj IxXsittsi, Ti'ilsaOai fjtsv cpai'vsTai oxi sen tis aiTi'a xctl 
TIM xsvtij TOU elvat xoti xji azXr^vq tou sxXijjiirdvsiv, C^|TsT os ti; sstiv r^ 2:) 

OtlTlOt. O^XOV OS' OTOfV ^dp S?£up7] Tl' satl TO xsvov, S^cijipS TI SCJTl TO aiTlOV 

To5 xsvov sTvctr 6 ydp opiSjjLo? x7.1 to ti tjv sTvai aiTio? sxdlaTto xo5 
15 sTvctr XOtl TidXiv oTav £csup-(j oid ti y] asXv^vyj sxXsittsi, ezsope Tt? sotiv Tj 69 
aiTia Totj Tr]v asXv^vyjv STiicjxoTsraOai • si ydp sxXstTrsi oid to dvTtcppdTTea&ai 
TO csai; UTTO T^c ^TjC, fj dvTtcppaci; xoij cptoTo; scSTiv aiTia Toui sxXiixirdvsiV. 6 
aiTia? o5v CiQxrjaic TravTa)^ou tj tou sTvai dTuXo)? v] tou toos T(oos uitdpystv. 
OTl OS dXrj&Es TOUTO, cpavspbv svxsu&sv scp' wv -^ap ata&^'j'cbv to aiTiov r^ 

20 TOU SlVOtl T] TOU TOIOVOS sTvOtl, STTt TOUTCOV OUOSV STtlCl(^TSlT7l, OUTS SI S3TIV, OUTS 
Tl SOTIV, OUTS SI TOIOVOS, OUT£ [st] Old Tl TOIOVOS* St ydp VJjASV STtl TT^C asX7]VYj? 10 
Xai TTj? dvTlCppdCstOS -flSd(Zv6[JlSl>0t, outs si SCTIV EXXSI"]/!? ECv]T7^<3a[J.SV, OUTS Tl 

ssTiv sxXsi^i?, OUTS St r^ asXVjvY] (JujxPai'vsi, outs 8id ti aujipotivsi. xai 
ou Xsyu) OTl TO otiaOdvECfiloii TTjc: aiTta? toiutov dv ■^v toj STuicjTaa&on, dXX' 15 
25 OTl £x TOU aiai)dvsa&ai to xa&oXou dv sysvETO xoti to STiiaTasOai. C"1- 

XOUVTE? }JLSV OUV XO OlOTl XO OTl •j'VWplfJ-OV S/OUSV, dTIOOElXVUVXEs 8s TO OTl 

TO Siori TrdvTojc auvscsuptaxoixsv etti y^zp ttj? xupitos dTioosi^su)? tou oti 20 
XOtl TO OtoTi (JuvavacpaiVETCti , siVsp opOai? eXe-j'ETO stti x% diroOEt'^soi? to 
fjLsaov aiTiov sTvoti jxtj tou au[j,u£pdau.7.To; [xovov dXXd X7i tou ■iTpdY[i7Toc. 
30 ou [jL-rjv In' yE tou ti soti X7.i si saxiv 6[xoi(o? ^'x^^ dXXd Trpb asv tou ti 

eaxi TO ElVCll TO TtpdYfiOt UKOXsTaOai -/pSmV aUTO 8£ to SlV^l 0T7V C'/JTr^T^l, 25 

iroXXdxii; [XEV 6picj;xb$ auvsxcpaivsTai, TroXXdxt? os ou, dXXd X7.1 a/jasiov 1 xat ydp renovavit A 2 (7:oi/jaa)vT£? ouko renovavit A ouxco? W 

ofov om. SW eaxi 'i-j/rj C 3 Sevoxparr]? renovavit A 4 to C^jtt]([j.o) 

renovavit A 5 (■iruv)i}avo[j.£vo? renovavit A 6 p-optov ttj? avTicpaaeu)? As 

7 ccpa corr. rec. man. W 8 d'pa (post sotxev) W 10 doCm oe] xai s 

^ om. Ws 12 ToO alt. om. A 13 o-a^ corr. W 14 to (post sxctaxo)) S 

15 oxav ^^eups A rj alt. om. SW IT. ExXeiTretv A 10 afaOr^Tuiv S 

20 iraCrjTelTCitt corr. W 21 ei alt. delevi ota xoiuJvos AG 22 £^t]ti]- 

acipiev <5v> ci. Spengel ; sCiQxo'jp.Ev (civ) ex Arist. scribere malim 23 et ex xt corr. W 

T^ om. W 25 post OTl add. xal AC 26 ouv om. SW 27 auvs;- 

eupicxtopiev S xuptot?, ut videtur, pr. A 28 ^Xeyexo] I 2 auvefi^atvexai ACs 

29 o\> C 30 i-Kzi A 31 '^■qidTon, ut videtur, pr. A 32 6 0111. C 

ante rsr^ixtlow add. -6 ACs 44 THEMISTII IN ANALYT. POST. B 2. 3 [Arist. p. 90a34-b38] 

Ct^Jtouijisvol)' Tot OS Totauta T^c fiev supsGrso); stsv av w; | ap/ai, oux soit 70 
8s xotl Tou irpaYaotTO? ai'tta. -«>? usv ouv ta auv&sTot tojv C'^^tooulsvcuv 
airoosixvuxai, sipyjicti irpoxspov -nspi os -vj xi lixiv simoasv vuv, si apa 
5 oiov xs xotl xouxo ocTroosixvuvai. "xp/i/ Se rfiz xr^c axs'j^so)?. 5 

3. 'Ap' saxt TO otuxo xctxa x6 auxo ot' opiaixou siosvat y.rjx c/.-oostcsu); ; 
xaxa x6 auxo 8s sTttov, oxt Yivtoaxoiasv (p-sv) av xo xprj'ojvov xott 8i' 
6pta[i,o5 XI saxiv, oxi ci;(^fia sttittsoov utto xptoiv -(P^fJ-fJ-tov T:spis/^o[i.£vov, 
7tva)(3xotusv 8' av xai 8i' dtTuoost^su)? , oxt ouslv opOat? I'sa? s^si, aXX' lo 

10 ou xaxa xauxov, aXka xo [jlsv fj xt saxi, xo os fj aufx^sprjxsv auxto sxspov. 
TTpoixov [isv ouv Xsxxsov, St -avxb; ou d-oosut?, xouxou xat opiatjLOc. r^ 
douvaxov d-oosi^ic txsv -(ap xal aTrocpaxixoG xaOoXou, opiaixo? os oux saxt 15 
ot' dTTO'-pa'ssto?. dp' o-jv Tiavxo? o5 6ptar[j.6r, xouxou xat aTroostct?; t] xat 
xouxo Ofiot'oo? dfX7^)^avov at ydp dp/at xaiv dTro6si'?£(ov xat ot -npaixoi opot 

15 opiafKp |i.£v ^vcopifiot ^tvovxat, aTroost'^si 8' ou, Tj st? d'Trstpov ^aotsixat. 20 
'AXX' dpct xivo? xou auxou optaaoi; xs xat diioSst^tc; xouxo ^dp Xot-ov. 
srst xotvuv xsTxai rjjxTv sv xoT; sjnrpos&sv, oxt xo dTTOostxxbv sTrtaxacfOat 
saxt |j.6va)?, oxav s)^a)[jLSV auxou xtjv dTuoostctv, st 8t' opiafiou xb drro- 25 
osixxbv sirtaxaa&at otov xs si'tj, STitaxaixo d'v xts xb duoosixxov xat p,Yj syo>v 

20 auxou xr)v dTr6|ostctv ouosv ydp xwXusi [xyj ajxa s/stv dXX' d'xoTiov ouosv 71 
dpa 8t' dTCOosicsto; aaa S7ttax-/jxbv xat ot' bpta(i.ou. xat -/dp sx x^? STra- 
-j'(u-/rp txavaj? dv xouxo 7:stai}stV^[j.sv ouSsl? "(dp optajib? t^ xaiv xa&' auxb 
uirap/ovxtov d7:o8stxvuaiv t] xaiv u7rap)(6vx(ov -'s dirXo)?* xat -j'dp st Xatx- 5 
pdvot XI xo)V xa&' auxo, dXX' ou 6t' dTToSst'csw? Xajjipdvsf ou -jdp dTTo8st- 

25 xvuatv oxt Ctpov , dXXd XafA^dvei, ouo' oxi Xo-j'txdv, dWa zi^r^avj. sxt 6 
jxEV optajib? xr^v oXr^v ouaCoiv -/vtoptijiov ttoisi, y) 0' diroSsict? xd xai>' auxd 10 
U7rdp}(0vxa' xauxa 8s cpavspSs oux ouata. sxt b jxsv bptafib; Sst'xvuat xb 
xt TjV sivat xou TTpd-j'fxaxo? uTtsp ou Xs-|'Sf ou8s[i,ta 8s d'ir68st?t? xyjv ouatav 
8stxvuat xat aufXTTspatvsxai, dXXd xtOr^at xat XafxJBdvst, otov w<; at [xaf^yj- 

30 [xaxtxat xt jxovdc, xt xb Trepixxov, xat at d'XXat ofiot'w?. sxt uaaa dTroostct? 15 
xt xaxd xtvo? 8stxvuatv sv 8s xui opiafiu) ou8sv ouosvb; xax/j-j'opsixat, ouxs 
xb Cfoov xaxd xou ttsCou, ouxs xb TisCbv xaxd xou Cw>ou, ouxs xaxd xou 
sTTiTsbou xb a/_Tjfia, ouxs xaxd xou a/r^jxaxoi; xb STrtrsoov ouxs -(dp j^prixoLi 20 
x(p xadoXou ■j:poa8iopia[x«), ouxs dXr^^suast, st /pT^asxat. dXX' ou8s xaxd 3 0£ 7.al renovavit A xal om. W 6 xaTa Ta'jxo S: om. A eioEvat 

o' 6pta(i.oij SW 7 TO auxo as: xauxov ACW: xauxo S oe SW: pev CA 

(J.EV addidi 7. 8 xat 01' optajjioo to Tpfyajvov C 9 o[vioaxoi(j.£v A 10 post 

auTiil 2 litt. delevit A 11 [aev om. S post ou add. eotiv SWs 13 ou om. C 

15 -q [xat] sts s 16 XetTTSTat s 17 Iv xoi? efATrpoadev] I 2 p. 71b 28. 29 dTTOOEtxxov 
as: dTOoetxTtxov ACSW itemque vs. 18. 19 cf. Arist. p. 90b 10. 21. 22 l7iiOTa>E&a s 

18 EOTt cm. As 19 V^TrtaraTO av AC xat om. s 21 ante xal prius add. te S 

22 oiSev yap (6) 6pia{ji6s conicio auxa s itemque vs. 24 23 post UTrapp'vTtuv prius 

add. Ti s 23. 24 Xan^wti CSWs 25 post alt. oxt add. to SW 26 auto S 

27 ETi] oxt S 30 TO om. s 34 to x. W dXTjdEuei AC post xaTd add. tou SWs THEMISTII IX ANALYT. POST. B 3. 4 [Arist. p. 901^38— 91b'.)] 45 

avdowTTOU xatr^'/jpciTct', o opioiuoc' ouos "jotp uleoo; 6 av&pwTto? tou optaaou 71 
wdTTsp [ispo? Tou aujx7ripa3tj.a-o? 6 u-oxsi'ixevo? • 6 Oo siTrwv '^ av&ptoTro^ 25 
is-'. Ctoov teCov 81-ouv' o'>^ 6ptc5;x6v sipr^xsv aXXa TrpoTaaiv xov opioffiov 
xaTTj'i'opoufxsvov iyoo(SOiv. sxt sxepov Ci^jTTjixa ^av-sXai? xo xi saxt xat oxi 
5 aux(5 -660 uTTotpyei, xat Ixspct TravxeXtoc, ouy w? xo jisv xaOoXou sTvai xo 
8e uTt' otuxo, u)^ xo | isocxsXs? xai xo xpr/tovov xa>v 0' o-jxto; sxipojv 72 
exspat xat at s-taxYJiiat. cpavEpov apa oxt xoij auxou ouosvo? svosysxat optaixov 
X£ sTvai xat airoSei^iv. 

4. 'AXX' apa auxov xov.optsixov aTTOOsicat svos/sxat, oxt xouSi Isxiv, 5 

10 otov oxt xo C«>ov TTsCov otTiouv 6pi3(x6? saxtv av&pw-ou; xouxo 8s syzoov 
}x£v Y)0"/j rpou-xov saxt xat ota xoiv saTcpoaOsv etpr^jxsvtov, a^tov os xat 
ytoptsavxa? sirtaxsdiaa&at. st otj 7:a^ auXXo-j'ttju.oc xt xaxa xtvo^ d-o6stxvucji 10 
817! xtvoi; [isaot), ost oV^-ouOsv xat xov optap-ov, oxav a7roo£txv'Jr|Xat oxt 
av8pu)-ot) saxt, 8ta' xtvoc a~o6stxvuai}at (Jtsaoy xov os oyj itsaov xouxov 

15 ava*(xrj xat auxov optaaov sivat dvOptoTrou* ooxu) -(dp saxat dTCOOst^t?* 
s-stOY] -(dp dv&pu)-os saxt Ctjlov Ao'j'txov Ov/jxov, C^^pov saxt ttsCov otrouv. 15 
sxspto? 6' oux saxat auXXo'i'tap-o? xou xt 7;v slvat- sixs -/dp s-t -/iov 
jisao? XTjcpOstTj xou dvi)ptt)-ou slxs E-' iXaxxov, sixs dvxtaxpscpot jasv, jxyj 
ev xtp xt saxt Oo xaxrj-^opotxo, ouo' d'pa 6 [xst'Ctuv d'xpo? sv xcu xt saxt 20 

20 xaxr^YopTj&T^asxai. st 8s xaux' saxtv d\ri\ir^, xov d-oostxvuvxa xou dvQpto-ou 
xo xt r^v sTvai TrpoaXa^stv dXXo ost xt r^v stvai. ttoUsv os oxt xo C^pov 
TTsCov o'^TTouv XOU C<pot> Xo'cixou OvT^xou SV xip Xt saxt xaxr^-jOpsTxat, 25 
r, xo C<pov Xo-j'ixov Ovr^xov xou dvOptu-ou; ou -(dp st dxoXou{)st xo A xiu 
B xat xouxo X(p r, saxat xo A xou F xo xt ^v sTvaf ou -(dp Trdvxa xd 

•2b dxoXoulOouvxa ou; 6ptap.ot dxoXoufJouatv dxoXouOst -(dp xat xd -(svyj xai xd 73 
iota xat xd dywptaxa aup-Pspr^xoxa. st |j.sv xot'vuv drXais Xy]<|^£xat xo A 
xu> B dxoXoui^stv xat xo B x(p F, diroosi^st dXXo xt urdp/stv auxui' st 5 1 6 alt. om. S 3 ante C<i>o''' add. to W -eC^v C«Jov A 4 an £3xi (xi)? 

a 
4. 5 oaa aoxw xooe C 5 obyj ak'f? oh/ ouxw; (sic, 5 corr. C) Exepa C 7 post 

i'p^t add. 7.ai SWs post oxi add. ou S xovi aOxou C, corr. W: xo-i AS 9 apa] 

£-1 W EVOi/cxai d-o0il?at C 10 xo om. C 11 {jlev om. C 

-po'j;:xov G, renovatum A: Trpo'j-OTtxdv S\V 12 j^iopiaavxe? S orj SW: [ayj 

renovatum A: y^P s: OCQ. C 13 post xtvo; add. to? C 14 8)] om. C: jjit] pr. W 

15 post elvat delevit xoO S avSpuiTiov renovatum A ouxco? W 16 ^axt 

prius om. SW post ^vr^xov add. in marg. xoio'jio'i os ('^: xo oe Cwov Xoytxov 

yvTjXov addiderim post ofcouv add. recte in marg. av8pu>-o; apa (1. apa) C^ov rsCov 

at 
otTO'jv C- 17 £-£po; A, pr. C; corr. C- esxt A: eaxt CSW 17. 18 Xr^cpdeiT] 

6 (x^co; SW 19 oe om. W ouo' apa SW: apa A: ouo^tioxs s: om. C post axpo; add. 
oux C 20 xauxa [xev dtXr)9^ S 20. 21 xo tI tjv xou dvSpwTTOU xo xt r^v elvat A: 

TO Tt TjV slvat Tou dv8pu)7rou s 21 TrpoXa^eTv post oec s jiost dXXo add. Tt AGs 

Ti alt. SW: TO t( AG: tou auTou xo xt s to alt. om. AG 22 h tw] to A 

23 ti om, S, pr. W: pall. atr. superscr. G xoi a xo A 24 xiu 7 (post a) ci. 

Spengel ex Arist. p. 91b 2 a^avxa SW 25 post "(i^r^ add. xuiv ante lacunam 

5 litt. W 2G d-/u)ptax(u; As 27 ante d-ooetjei add. oux AGs 46 THEMISTII IN ANALYT. POST. B 4. 5 [Arist. p. 91b9_36] 

OS Trpoaoiopisixai sv taT? Trpoxotaeaiv on to B tou F ev to> t'' isTi xctx/j- 73 
'j-opsitai, -0 £V apx"^ X/j^p^"*^' "^^'^^ ahr^dBr ou 7ap pouXctcti xov opiafxov 
otTroosicat, xouxou irpoXotfipavsi xiva opiajiov elvoti X"^f'''» a7roo£iQ£(oc. £X' 
ouosv Tjxxov xal 6 axspo; opiajjib; oia xou sxspou oetxvuotxo, OTrsp dXXo- lo 
5 xpitoxaxov aicoosusu)?. 

5. 'AXXa |j.rjV ouoE yj (ota) xtov o'.atp33£(ov ooo? auXXoviCsxat, xaOaTtsp 
£v xf] avaXu(3£t x-^ TiEpi xa a/Vjixctxa Eipr^xat* ouootjxoii "|'ap i? avaYXTj? xoi? 
XEftEiaiv ETTExai x6 OEixv'SfjLsvov. (ScTTEp ouo' £v xau Eira'i'w/ar-j, aXXa a)(£8ov 15 
a-rra? 6 Xo-j-o? iptuxaxai [J-sypi xou cu[xTr£pa!j,aaxos xal xto auY/iopEicBat 

10 Xct[xpav£xat, ou xw ETteaOai xoi; xei^jlevoic. 7p' 6 avOptoTio? Ctoov r^ a'}u/ov; 
Etx' iXot^E C«JOV, ou auXXsXo-i'tax'Xi. rAh.v C<i)ov a-wv rj ttte^ov t^ EvuSpov 20 
£ix' E^'/jxE tteCov, ou Guvr^'j'^'T^^* ^^"^"^ oiTiouv Tj a'-KOOv; xal oovxo; oiirouv 
xo oXov cpr^alv Eivai Cfu''^v tteCov ot'itouv. opa? ouv (w? ai:a? 6 Xoyo? 81 
Epcoxfjastoc xal cuY/(op7^a£a)C Trposia'.v, ou xo> I/eiv xt ava^^xaiov. aXX 

15 ouo' El xo xai>' i'xaaxov aX-/)i)£c, TjOV] xal aTravxa aaa* ou 7a!p, Et axuxsu; 25 
xal ocYa&o?, t^o-/] xal cxuxeu; o-,'ai)6c. oXX' ouo' ei ira'vxa dXrjft^, rfii] xal 
£v x(u Xt r|V eTvou xocouxov § ' Tj oiatpECii? irpoup-j'ou ttoieT, j oxt xal oaa 74 
auXXoYiafjiio OEi^ai hoijB-ii, xal xauxa irpo-/ErpaJS Xay,pa'v£r evecjxi ^dp 
auXXo"(t3aai>ai, oxt u-Koipysi xa dv&poiTro) xo C<oov, {aecov Xa^ovxa? [xal] xo 

20 afa8/]xix6v, xal e'xi xo tteJ^ov, dXXo xt Troir^aafXEvou? [xov] [xlaov opov. auXXo- 5 
"j'tSjjLov [J.EV xoivuv Tj o'.ai'pEcJi^ ou TTOiEi, oioa'axEi OS o[ji(i>s *j'E xax aXXov 
xpoTTOv ouoE -j'dp V) Eua-j'tt)-,'"/"! auXXo-j'tCExat, dXX' otxoj; otodaxst ••,'£ xt xal 
OEtxvust. fxa'Xiaxa oe y] otatpEcrts -/pr]!jt;jLOS, oJv '(t^v/jxat xaxd xov oEovxa 
xpoTTOv, •irpwxov uEv Xa[j.pdvouaa xd £v xoi xt iaxtv airavxa, Eixa txr^OEV 10 

•25 u-r^xE TrapaXEiTTOuca (xvji)' uTTEp^atvouaa [J-E/pt xtov dxd;x«)V Etooiv. u-sp- 

SatVEt [XEV OUV 6 xo CtO'>V £Ul)u? Et; OtTCOUV xal TToXukOUV OtatpCOV -plOXYj 

-(dp ?^v Yj otaipEGt? Et? xo tteCov xal irx'/jvov. TrapaXiixTrdvEt os 6 xo tteCov 15 
Etc XO StTTOUV xal XExpdTuouv otatpoiv iraptV^at -'dp xb ttoXutcouv xal d'Tiouv. 
dXX' ofito? xdv airavxa xauxa cpuXdxxr^xat , oiatpiQaEt fiEV xax' lirtcjxr^tj.r^v, 
30 ou§£v 0£ ouXXo-ytEixaf ajairsp -(dp ettI xu)V (Ju[XTrEpaa[xdxu>v xaiv d'vEU xou 1 Tpoaotopelxai A TipoxaaEaiv A 3 izpoalctix^d-izi AC 4 fort, tjttov <av) sive f^x-ov 

xav 6 om. AC dpt&[j.6s A post k-ripou add. civ s G ota as Arist.: om. ACSW 
7 eipr^Tctt] Anal. Pr. 131 x^ alt.] xdi, ut videtur, S 9 xo (post xal) AC 

10 ou T(B S: ouTcus ACWs fort. <orov> sive <(«;> 2p' 11 a^rav C«iov SW Arist. 

12 oi] Et A otTiouv] aTTO evan. A: ou Sittouv C: immo xeTpctTtouv cf. vs. 28 

13 cpTJaet; As: cpv^aet C 15 to om. SW xal aTiavxa t^St] SW 17 Tipo 
I'pyou W 18 auXXu>Yt3[J-w S Xa[/.pav£tv A post Xa.updvet add. et SW 

19 Tui Cwov W xal deievi 20 TiltCov W 7iotrjaa[j.£voi W xov ACSW: 

om. as piaov opov ante aXXo collocat s 22 ou W 23 Ytyvrjiat SW : 

y^vTjxat AC: ft^oiTO s p-sxa A xov OEOvxa SW: xo'vSe xov ACs 24 Xa- 

0ouaa SW 25 p-^xe SW: xt ACs dxoHcov A 26 toXuttouv xal oittouv S 

27 TiapaXap-pdvet SW 28 to prius post xal collocant SW Trapi'stai A: Tiapa- 

XeiT:ei C 30 8e cm. W THEMISTII IN ANALYT. POST. 5-7 [Aiist. p. 91 ''3G-92«37] 47 

filaou Xe-j'0[ji£vujv to O'.a Tt ttavspov oux saxtv. outojc ouo' stti toO Xo"0'j 74 
ov auvT['»)-/)aiv r; Siott'psai?, aXX' sxaaxou |x£v I'aw; ttov sv -(o Xo-oj tt,v 
otlziOLV ot~o6a)3£t /pwjxsvo; x,^ oiatpc'asi, oFov oxi i'p^u/ov, 8i6xt oux ot'l-u/ov, 
xal oxi Xo-|'ixov, O'.oxi oux aKn\rjv^ xov S' rxTxavxct Xo^riV opisjxov slvcd oux 25 

6. 'AXX' apa xoDtov =3x1 xov xpo-ov droosicat xo xi' r^v sivai, oFov 
si' XI? uroi>i[xsvo? xai X^ptov, Z~i -5; Xo-,'o; 6 su-xsi'iaevoc ix xwv ev xco 
XI saxt xal | lOi'tov opiafio? saxi xotl x6 xt r;.' eivai, TtpoaXapot 'ouxoc os 75 
6 Xo-j-oc, cpsps xb Ctpov zeCbv oizouv, xouxov su-f/sixai xbv xpoTrov, ouxo? 

10 apa opiatxos esxiv dv&ptoTiOu'; r^ oGxo? xal ttoXXco -j'^Xotoxepoc 6 xpouos* 
cpaveptoxspov ^otp xi&yjcjiv pouXexai osTccti* xb -yap cpa'vat, oxi C^^ov irsCbv 5 
oi-ouv £x xuJv £v xto XI £3X1 x^l lotcov xotx/jopsixat, ouSsv aXXo cpa'vat 
E3XIV T^ 0X1 xaSxa bpi3[io; £3xiv 7.v&pa)-ou. xotT; irpoxasssiv ouv xs&itxs 
xb au!J.Tr£pa3|j.a, ou ouvajxsi (xouxo |xev "(ap ouSev axoTxov) dXX £V£pY£ta. lo 

15 £xt a/sobv ouSev oiacpspEi 3uXXo7iCo[xevou? xe [xal] avxl Xr]aij,axo; TroiEisBat. 
xbv Xoyov xotji suXXo-jiaixoGi xal opisabv a-ooEixvuvxa? avxl TtpoxaSEoj? xi&ivai 
xbv X070V xoui XI TjV oivat, dXX' oj37X£p iv xtu suXXoYt'Ceo&at ou Xrj'oaEV xi 15 
£3X1 suXXo-(i3[jLOC, ouxto? ouoE £v xio XOV 6pi3[xbv arooEixvuvai X£-,'£iv -/pY) 
Ti £3xtv bpi3ti.6?* oeT fJiEv ^oip dxpip«)? £"(v«>x£vat xal xi £3X[ 5uXXoYt3[J.bs 

•20 xal XI £3X'.v bpt3[x6;, ojSxe auxou; ^tvwSXEtv, OTioxav xauxa Troia)ti.£v, xal 
xou; dfxcpis^r^xoGvxa; ouva3i)ai tteiOeiv, txipo; 0£ xa>v drooEicEouv [i/] oi£3i)ai 20 
xou; X670U? xouxou?. 

'AXX' El UTjOE XO'JXOV xbv XpOTTOV, dXX' EC U7roi)£3£WC '(£ ISCO? £V- 

OE/Exai- EC u-oUeseoj? oe Xe7(u vuv £c uttoQexixoui 3uXXo-i'l3[i.OtJ. £t'// 0' 
25 dv ouxo; 6 xpo-o;* £i xou xaxou Xo-jO; £3x1 xb oiaipsxov (esxu) '(-dp xb 25 
oiaipsxbv 6pi3[xbc tou xazoO), £3xat xoCi Evavxtou b Ivavxto?* xoii d-j'aOoui 
dpa X6-(o? xb dotacpExov. dXX' bpd? 0x1 xdvxauBa xb xi tjv Eivat SEtcat 
^ouXotJiEvo; EXEpov XI T^v Eivat XaupdvEt, xal xauxa | ouSsv t^xxov dcpavs; r^ 76 
xb OEixvjixEvov dtj-cpo) "jdp b[ioi(o? y; or^Xa -q dor^Xa xd svavxi'a. cpavEpbv 
30 0£ 0x1 xal xbv xou xaxou X070V OEi^ai [BooXop-Evo? XVj'j^Exai xbv xou dYa&ou* 
xoijixo 6e XI kaxi'^ r^ xb 01' ak\r/Mv OEixvuvai; £9' (Lv Be [jlt^oev £3xiv 5 
Evavxiov, Tr(Jo? scapxESEi -J] jjle&ooo? r^ xo'.auxr^; 

7. Td/a o5v EiTtoi xi? dv 0x1 01' ETra^oj^Tj; ouvaxov. xal rm?; iTia- 
-^(o^Y) [XEV -^dp Ix xfov xaO' £xa3xov, bpi3[jLbs bs ouosU •r«)V xai>' sxasxov- 1 Tt superset. A 6 xoaouxov C xov om. C 7 Iv t«{) om. C 8 post 

-poaXapoi add. 0^ to SW oe om. s 10 post laxiv add. xou S o5xo; xal scripsi: 
inv. ord. libri s 6 om. W 11 o'-ep s oetEetv ('ex~corr.)S to C^pov 

TO tteCov s 12 t( om. W 13 ante inli add. iv s 14 06] 8 A 15 xt b 

xal delevi Xr^jAaTos S 19 osi— 20 6ptC|i.o's om. W ^dp om. C 

23 d] del A dW alt. om. C ye as: te A: ttote C: om. SW 24 utto- 

dlaeoji — i^ om. W 26 6 Ivavxto; toO svavTiou s 27 post dpa add. 6 A 

28 TjV om. W TO-JTo, quod ci. Spengel, in marg. alio atram. C /j] ?yv A 

30 Tov alt. om. W 31 oe alt. om. A 32 post ttiL; add. oux AC 33 xdj^a 

AC: Ti SW oov] dv (nou om. alt. dv) C 34 ExaOTa (ante op.) A 48 THEMISTII IN ANALYT. POST. B 7 [Arist. p. 92^37— b 32] 

xat eTza'((si-{ri \ikv aXko xott' aXXou, opiafxo? ok twv avsu aofXTtXoxTj? Xs-p- 76 
[j.sva)v. It's av ouv Xsittoi xpoTTOc xoti)' Sv osuoasv TO Tt TjV sTvat; ou Yj.p 
07) ttS odXTuXo) -(£ xotl ToT^ op,[jiaaiv tj d(XX-(j xivl ttov aicji)r,a£(ov. sTiel 
x«l tout' av ti? dTTopT^aetEv, si Icjtiv oXui? oeT^i? too it r^v sfvctr dva^xv] 15 

5 Y^-p ■^^v eioota ti saxiv dvi)puj7co; t, onouv dXXo atxa eiosvat xal oxi satf 
TO -(dp fjLY] ov TTwg d'v Ti; siosr/j ti sativ ; dXXd xi [xsv ar^fxatvst xo-jvofjia, 
ouvaxov -/^ivwaxstv, oxav suroj xpa-j'sXccio;* xi o' iaxl xpccjlXccfo;, -jivwaxsiv 
oiV/ evi xov siTCSp saxiv d"(voo(jivxa. oicxs o osixvuojv xo xt' r^v sivai djiot 20 
dv oeixvuoi xott oxt saxtv. dXXd douvaxov svoc -j-dp v] lata osiqi?- xo os 

10 xt £3xtv d'vi^ptoTTO? xott XO sTvai d'vOpojirov d'XXo, xat xou p-sv opiap-oc, xoij 
0£ dTioSetct?* oxt |j.£v ^dp saxi Trpovoia xat 0x1 ftso?, dTroostxvufxsv. tto); 25 
ouv 6 optCop-svo? dpia dv xat suXXo^t'Cotxo ; xatxot xouxo cpuXdxxovxai at 
iTrtaxTjixat, xat X^^p'^'^ F"-^^ "^^ '^^' ^''"•' Z*"p''^ ^- "^^ ^^^ £<3xtv dTro5£txvuot)3iv. 
oxav OS dTToBsixvudjai xo | oxt laxt, xo xt ayjixaivst itptoxov Xap-PdvouSf Xap.- 77 

15 ^dvovxaq -(dp xt ariptaivst xo xpt'-i'tovov, oxt xo T:spii-/z<^\iai utco xpioiv Eu^stojv, 
oSxfo o£ixv6ouatv oxt saxt, auvtaxdvxs? auxo £x xptajv suOstoiv dp/)] -(dp r.dsr^z & 
Cr^x7](j£(o? xb xt o-/i;j.aiv£t. oiaxs t; fit'a irXstovtov osigt; ssxtv ■ 6 "(dp ostxvu; 
xb xt TiV sTvat otjx. si'asxat oxt ssxi. <5avspbv os xat sx xtov dTiOOtSofisvoiV 
opojv (i)? ou oetxvuouatv dp.a x(p sivat xb Trpd^ixa* 6 '(dp Xs-^ov 'xuxXo? 

20 £3xt ayr^p-a sttitcsoov uub p.td? ^pap-fiTj? irspts/opisvov' ou ostxvuctv oxt 10 
Icxxiv ou6£[xta -(dp aixta xou sTvai xbv xuxXov svayjp-aivsxat xoj Xo-(0). dXX' 
ouo' oxt xuxXou X6-(o; ssxtv, eticpaivsxat xt? dvaYxyj* ouvatxo -(dp d'v xt? 
xat opstydXxou cpdaxsiv auxbv sTvaf ouSsv -(dp s^st 7rpoaS-/)Xoup.£VOV 6 xou 15 

XUxXoU Xo-(OC oxt XUxXoU ECJXIV. dXXd xouxo p-SV IctO&SV. £l 0£ [X7J 6£t- 

25 xvuatv oxt Isxtv xb xt t^v £lvat dirooEixvu?, ouxlx' dv 6 optap-b? duo- 
Oit'coi xb Ttpd-(p.a XI saxtv, d}Xb. xb ovop.a xt' air]p.at'v£t. ouxoj 8s /at p-rj 
ovx(i>v laovxai 6pi(5p,ot- xott -(dp tTmoxsvxaupo; a/jpiaivEt (xt) xat ot xd? 20 
£xu[x6x-/jxa? aTTOOtSovxss xaJv ovou,dx(ov, otov dv&pwTiou xb otap&pouv xtjv 
oira xat nrTtou xb I'saOat xotc Trocrt. p,aXXov 8s aTtavxss (X6"(oi) 6pt3p,ot', xat 

30 8taX£70tp.£i>a dv aTravxsc optsp-our, xat (t;) ' IXtd; 6ptap.bc (dv) st'rj, X£-(«> os 1 post |Ji£v deletum ydf, A 2 ouv av s: av SW ei'Ttoi C, renovatum A 

oet'iaiiJisv A 4 post xat deletum too C oXu>; saxt As 8 xwv W 9 Se] 

7dp C 11 |Ji£V cm. AC post aTrooeixvufjiev add. t{ V eaxi updvoia, xat xt Seo's, 

6ptCo(A£9a in marg. man. post., ut videtur, C: totum locum sic restituere malim: ti fxev 
Ydp dan Tipovota <xat xt dsds, opiCd.asOa' 0x1 8' eaxt Tipdvota) xat oxt ^£05, d7C00£i'xvu[j.£v 
12 6 cm. C 14 Trpuixov — 15 aTjpLai'vei cm. W 15 post ydp add. xo C 

17 TO Ti SW: oxt AC 7iA£to'v(ov 0£t?i; SW: ttXeiou? ost^Et? ACs 18 oux om. C 

20 8£ixv'joiv corr. W: oetxvjEi S 21 aWa post xuxXov coUocant As 23 opetj^dXxou 

A: «5p£t/dXxto S: dpiyaXzou s cpdvat s autov om. S TrpoorjXo6(j.£vov AC 

24 x'JxXo'j alt. as: xuxXo; ACSW 25 oxt eaxiv om. Ws 6 alt. om. W 25. 26 otto- 

6£i;oiS: dTiooEt?^' W: d7ro8£t?£t C: imUi A: aTioootT] s 26 xt prius] oxt S 

Touvop-a CWs 27 xt addidi 28 lxu[i.oXoYta; SWs dv&poiTrov SW 

29 tTTZov SW tirxaaOat C Xdyot as Arist.: om. ACSW 30 SiaXsyd- 

pe&a av W optopots C: opiai^ou; ASWs i^ et av alt, as Arist.: om. ACSW THEMISTII IN ANALYT. POST. B 7. 8 [Arist. p. 92 b 32- 93 a 28] 49 

ou -fj'jvoixa akKa ttjv Groy.siuLSvrjV TrotVjS'.v Kji ovoacti, 7.7.1 to "tu ttoiIev 77 
£14; dvopwv" xal To^fjoasv w? exsXsus;" xal xo "avopa [i.oi Ivvstcs, [xouact" 
xai TO "'iXioQsv }i£ cpspwv" • Ixctaxoc ^otp -oaTojv laooovaasi xal toiutov 78 
arjU.ofi'v£i 6 asv spojxrjCJst, 6 os aTTOxpicJct, 6 ok TTpooiauo, 6 0£ oir^-frjSisi. 
aXXa "I'sXoiov /(opU yap xou |i.-/)6e optajxov elvai tov scr^YOujisvov Xoyov, 
Ti a/jfJ-atvEi TO Xe-'Ousvov ovofxa, o'jos ctuto touxo irpoaoT^XouTat £v auTco, 5 
OTi £c dva-i'xr^; isoouvaixsr T(r) ovoactTf ou "(rzp av 9£3£t r^v xd ovoaotTct, ouo' 
<7.v r^sav 6iJ.tuvutJ.tai. sx a£v toivuv to'jtiuv o'Jxc 6pia[»o; xat auXXo-j'tciao^ 
coaiVixat xauxov ov, o'jte xauxou auXXo^'-Sp-o; xs xal opiaaoc, * -.v v^,- o'jx' 10 

10 sTvai xo -paYfxa dTroo£uvuciv, ou&' oxi £X£tvou iaxlv ou d-ooiooxat, osixv'jst. 

8. ridXiv OE ax£7rx£OV, xt xo'jxwv Xi'^ezai xaXw? r^ [i-rj xaXwc, xal ttoj; 

oiov x£ a.TCOOsi^iv opiaaoii "(cVEsOat. XE^oufxEv ouv d'vojOsv dvaXa^ovxEC. 1.") 

waTTcp "j'dp xo 610x1 C"/i'ro'j[X£v z-/ovxs<; xo oxi £3xiv, £viox£ OS xal ajjLa &y;Xa 

"I'l'vExat, ou jjLYiv ■irpoxEpoy ■(£ ouvaxov -/vajpiaai xo oioxt £5x1 xou oxt £3xiv, 

10 o'jToj? d£l C"/ixouii.£v XO XI TjV £tvat l/ovxe? xo £Tvai xo TtpaYaa* txdxaiov 20 
-j'dp, ojc TToXXdxi^ £t.p-/jxat, d-"|'voooa£vou xou Eivat xo xi r,v Eivat TrspispYd- 
Cssf^ai. ojax£ xo'jxoD xeiuevo'j oux dvd';y.r^ -poarooEixvuvai xoo? opiaixou?' 
EVovxE? 7dp auxb u-ox£i'[X£vov ouxfu Tipotaat. xaildirEp os xal d-oO£ixv6vx£C 
xo OTI xal TO otoxi auvE^Eupi'axofjLEV (ot' atxi'a? -^dp r) dTtooEi^tc), ouxw TtoXXdxi; •-'•'> 

20 dT003txv6vx(ov xo Eivat xal xo xi tjv Elvai auvavacpatvExat. ttoxe ouv xouxo 
xal TToJc, dvaXa[3ou3i p-/)X£ov. | xo £Tvai 7:oXXa)((o; £v xai? dTrooEi'csai ixexiixev 79 
EvioxE a£v -j'dp dTTo au;j.pEp-/]x6xos xal iroppo) xvjr ouatas xou irpdYfjiaxo?, evi'oxe 
oe (xal diro xou -pd-(\irxxo;) xal xou exeivou xi e/_£iv, oFov oxt stcjl Oeoi, dro 
au|xpE^r,xoxoc [x£v, 0X1 Eial [5(1)1X01, (i); XpuatTrTioc cp /]aiv, aTio oe xou Kpa-jixaxo^, .', 

25 0x1 i}Epa7:Euouaiv, 0x1 TtpoXrcouaiv, 0x1 xivouvxat tov d'rEtpov ypovov Tioixt'Xa; 
xivTjaEi?. £5Ti OE xol Ttuv dix' auxou Tou TTpdYfiaxo? xd [XEv t('(oxipio xd oe 
■iroppioxEpto, xaOd-iTEp 6y] xal ettI xwv Eipr^ixEvtov uapaoEi.-c[xdxa>v. oaa |X£v ouv 10 
dTio 3uu.pEp-/)xoxa)V -|'iva)axo;xEv 0x1 saxtv, d~o xouxtov ouoEpitav E^OfXEV dcpop- 
ixTjV TTpo? XO EtOEvai xal XI ia~r g/eo6v -jap 060' 0x1 saxi, xr^vixauxa -j-ivtu- 

30 axo[x£v ouSev -(dp vj xaxd aufipsp'/jxo? -(vtoaic dvayxaiov s'x^^* ^^^ ^^ '^ 
aTTO x(ov otx£ia>v xs xal iz auxou xou 7rpd-(;xaxoc, d.Tio xoux(ov fjOr^ odov 1 post dXXa add. xai AC xt? tioSsv -/.tX.] a 170, x 2,')1, a 1, i 39 2 loasv SW 

^^ceXeuac S post [j.ooaa add. toXot'j-ov S 3 ccEps A : cps'pev (' k'xctaxov W 

5 elvcci om. SW 6 d7:ooT,XoiiTat (d;:o reuovatum A) A(' 7 post ovo'aaxa add. 

(iXX' (' 8 -/.at W Arist. : o'jts ACS 9 cpatverat— auXXoyiap-d; om. \V ov ('S Arist. : 

Etvat A Toii auxou Cs xe -/.at optcjxo? iteravit, iterata delcvit C lacunara 

iudicavi; supple ex Arist. p. 921' 37 -po; oe toutoi? oxt 6 optajj-o; 10 post iaxh add. 

EXEtvo'j S dTTOOeootat As post oeuvuat add. oe AC 12 6pta[j.6v C X^youfAev 

W: X^YOfxev ACS Xa^ovTe; A 17 -/.etjjivou SW: (j.ovou AC oux delebat 

Spengel -poerioetxvuvat AC: Trpoaa-ooetxvuvctt ci. Spengel xou opiaixoO A: tov 

optaixov Cs 18 OE xal W: oe s: yxp ACS 19 xo alt. om. s auveuptaxofj-ev AC 

20 dTTOOcixvjvTCDV, (juod ci. Spengel, C: iTrioetxvuvxtuv ASWs xal-elvat oqk W 

22 xou superscr. A 22. 23 ivioxe oe om. AC 23 ctTro -ou 7:pdy[j.otTo; as, xal addidi: 

om. ACSW TO (post xal) S 24 cprjatv evan. S 25 xtveixai S, corr. W 

27 oe S 30 oioe AC 31 dnb alt. s: iz\ ACSW 

Comment. Arist. V 1, Themist. iu Aiialyt. Post. 4 50 TIIEMISTII IN ANALYT. POST. B 8. 9 [Arist. p. 93a28-b98] 

ek -0 XI ecJTi fiET0t|3atvo[xsv. toaxs o'-nrwc av £/top.£V Trapaa/surj? irpos -o 79 
7tvt6a/.£tv TO slvai, ouko; lyrj[xzv TrctpaaxsoTjS lupb; to -(ivwaxstv to ti r^v 
sivoti. -(upaaTsov 8s sm TtotpaoeqfjiaTO^. 7:poxcia0o> CtjTsTv ei asXr^vr^? 20 

£xXsi(];l? £(3TtV. 6 [J.SV 07] OclXVU? OTl ISTIV £X TOU TTCtvalXr^VOV OUGaV [XY] 

5 TTOisiv cxiav aTCo au[jip£[i-/]xoTOC (j.s&oos'ki to Trp6j3X-/j|X7, xctt ouo£v 6 toioutoc 

ZpOUp^OU TTOlEt TTpOS TO £l&£Vai Tt SGTIV £X>.£lt];lC. 6 0£ ki'[(M^ , OTl aVTl- 25 
CppaTT£TC(t TO 9(0; UltO ^Tj? [X£T7.CU TriTTTOUar^S £V X% -7.V(3E^VtO KUTT;? T£ 

xai To5 TjXtou x«i 8ia touto exXeittei, otjxa t£ axpt^to; xai oixsioi^ oiSacyxsi 
aeXv^v/)? IxXei-J/iv sTvai xotl | itpoSETrtoioaaxsi Tt iaxi geXt^v/j? IxXskj^i?* XeT^i 80 
10 -(ap atTi'otv TTjv dxptprj ty]; hlBi^zoi^- auTyj os estiv 6 Xoyoc xat to ti r^v 
eTvo![- aovxrAyei ^ap iirl toutcov 6 tou 7rpot-,'|xaTo; optaixo^ ttj ahh. ot r^v 
eaTt, Tt EGTtv £xXEt^};t?; avTtcppagi;; uuo -f?;? tou cptoToc. aixi'a o6v ectiv 5 
7) dvTi'cppotQi?. Tt EtJTt PpovTTj; Ttupos diroa^Eai; ev vicpst. ot^Xov oe- st 
Yotp [i-ETa^ocXXot; zk to otoc Tt toc T:po<^K'q\iaxrj., auxa ctTToSo&v^asTat cot toc 

15 aiTtOt. otoc Tt' SGTtV ExXEttj;t?; Ota T7]V CtTTO -(Tj? ETrtaxOT'/jatV. OlOt Tt EOTt 10 

ppovxTj-, Ota TYjV aTToaPsstv xou -j:up6?. ot^Xov xoivuv ec (ZTrdvTtov twv st- 

p-/j[X£V(OV OTt TOU 6plS[i,0U XOtl TOU Tt ^V Eivat (ZTCOOEt^ts [AEV OUX ESTt, OT^Xo? 
[XSVTOl "j-t'vETOtt Ol' dTTOO£t$£U)? EC?' OSCOV TO ElVat Ot' aiTta? dlTOOElXVUTat. 

9. 'ExeTvo [jLEVTOt ^E dvctYxaiov otopiaao&at, d); oux £cp' d-rrdvTujv is 

20 TOUTO SUJxPatVEl (OV C^TOtJtXSV TOU? OptOjlOU?, dXXa T(OV dXXot? UTTOtpy^OVTtOV, 
OlOV EXXSI'^EU)?, PpOVTT]?' TaOTH yj.p Xd dTTOOEtXTd, XO(t dXXo ETTl TOUTtOV TO 

fjLEtJov T£ xat TO aiTiov Totji aujXTrEpda[xaTO? xat xou TTpa'Yfxotxo;. stct os 20 

Xoiv xotl)' auxd OVXtOV XOtt [J-YJ ev dXXo) OUXEXt oUv TE £Cp' aTTOtVTUJV x^ 

aur^ yyf^aaadai [jleBoSu)- ou '(dp to (too) sTvai atxtov d'XXo ecjtiv scp' 
25 dTrdvTOiV, OlOV xuiv -pcoxtov X7i>' sxdciXYjV £Trtcfx/j[x-/jV, 5 xat stvai xat xi ECfxtv 25 
GTto&saOai osi /] d'XXov xpOTiov «av£pd TroiT|aai, Iz ir.a•(^ii-(r^^ rj TrtGTEtos v^ 
stxTTStpta?, xat ou ot' d7:oo£t;£cos Td xotauxa* dp/at "(dp Et'atv ditoOEtSso)?. 
OTTEp TJSrj TTOtouatv at ETCtaxrifxar xai ^dp to eTvoi [ [xovdoa xat ti esti 81 

[JLOvd?, 6 dpiOjXTjTlxb? UTTOTt&ETai. OUXO'jiv OuSe £1 EGTl &E0?, St' aTTOOElcEtO? 

30 "(ivETai YVcuptfAov ou "(dp dTToSsixTov TO ^Eou; Eivar ou "(dp laxt XapsTv 
aixiov ETEpov TO "(dp tocpsXEtv xat TO xivEia&at tov duavxa /povov OEtxxtxd 6 
fjLEV xr,s ouat'as xat IS auxou xou ■7tpd"([xaT0'g, ou [jlyjv atTta tou sTvat. 7) 
xdva EOTi xat ex xuiv TOtouTiov optap.ov Tiva dirooouvat, oiov Oso? eoxt 1 &yoi).zv A 3 yap AC 4 orj om. A: ouv s 5 ob%h AC 

(5 TTpoEpyou W 6. 7 Sxt avxtcppaxxexat SW: avxtcppaxxexai A : avxicppaxxsai^at Cs 

8 exXeiTieiv SWs 10 post ydp add. xrjv SW U xouxois AC 12 gaxt. xQ 

laxtv oxt SW YTjv ACW 13 ii om. W andcppa^ts AC 14 (i.£xa- 

Pa'XXois C: fXExa^aXXeis A: (j.exapaX7js SW: fAexapaXeis s 7:p6pXY][A, axa superscr. A 

15 uTto s otTioczoxTjatv A, pr. C; corr. C U' ccTiavxa SW 20 xois C, 

pr. W 21 Ppovxdiv, ut videtur, pr. A 22 x6 om. S 23. 24 xrj abrri 

post xp^aaa&ai collocant SW 24 /pTia&at C xou as: om. ACSW 

dXX' 8 C 25 xuiv Tipa7(j.dxojv C 26 oelv W 29 zi S, corr. W: x( ACs 

d7rooet|£(ov A 30 dTroosixxtx&v W %t6i S 31 xov d'Tieipov SW cf. p. 49,25 

Seixxd S THEMISTII IN ANALYT. POST. B ',). 10 [Arist. p. 93a'28-94al9] 51 

C(i)OV ottoiov suTTOir^Tixov avOpdJutov. rj si'Trsp sorrlv op'.(3[j/j; t^utot, S!ji)'Js SI 
xc(t ai'ttov Toij clv^f to ','ap tt r^v eivai otitiov X7t 7.p/r^. lo 

10. 'Optauo; oz -rAkayCoi Xi'(zxon. zl: [xsv 6 xt (j/-^;a7.iv£i to'jv&jAa 
£Cyfi'oufj.£vo?, '6<; ouo' ootatxo? av xaXoito oixoti'to^ dX\y. X6"^o; ovojiotxajorj;' 
5 TcoXXotxt? "I'ap l/ovTsc xov xotoiixov Xoyov outs ei loixi to TcpaYjxot, ouxs xi? 15 
atxi'a to'j sivai auxo, ~{i)^oi<3-/.nixzv' tt [xsv ^ap a"/j[i.aiv£[ to xsvov, auvieji-sv, 

outs 8s £1 £3tl XSVOV, 0'JX£ Xl^ CtlXl'a too sTvotl XSVOV, £/_Ol[X£V OtV X£Y£IV. 

evt'ots 8s to fjLSV oti latt u.avi)avo|i£v uiro toij toiouxou Ao-j-ou, oia tt' 8o 20 
lativ, ouxsti, olov £xX£i'|/i? iaxcv, oxav TKyvaEXr^vo; ousa [it] cpatvyjta'.. 

10 OUXO? fJlSV OUV 6 tpOTCO? C(7jU.0tlV£t |J.£V Xt, 0£lXVU(Jl 0£ OUolv. oKko^ 0£ 

sattv opo; 6 [XExa too tt satt xat xtjV ahiav Exotoa'axwv ot' f]v iatt, 

XCtl [XOVO? 6 tOlOUtOC,- £atlV OpOC OlOV OtTrOOStEt; tOU tt' £(3Xt Ossst 25 

[x6v(j otacpspfov tTj? dTioo£i'c£toc- tov -j-ip otutov X6-j'ov aXX(o? [a£v airoo£t- 

XVUVtES XsyOfXEV, akkoiZ o' 6ptCo[l£VOl. 7.TrOO£tXv6vX£? (JL£V -(Otp X£-('0ij,£V ' £V 

15 Tip vslcpst iatt TTupo; otTroapECJi;- yj too Ttupoc aTtocjpsat; ppovxv^ sattv iv S2 
tip v£<p£t otpa ppovf/j iattv' • ev ~(ap Txpojto) a;c/j[j.att cuve/ios Ttpostatv o 
XoYo;* optCoixsvoi hh, Xeyop-ev 'ppovf/j satt uupo; otTioapEatc: iv tip vscpst'. 5 
tpt'to? OE sattv opo?, orav too xyjv attt'«v £)(ovto? optapiou auto xai>' auto -, 
Xr(o>[xsv to aupLTTSpaafjia, oiov ppovtT^ satt 'jiocpos ev vscpEt. titapto; sattv 

20 6pia[i.o^ 6 tiov aasatov xat rpiutiov, o? outs ftsaEi otacpipst xr^<; aTtoost^sioc 
(ouos 7ap Sy(£t tr]v attt'av TrpoaorjXoutjLEvrjv ouos •,''^-p sattv at'ttov tt tiov lo 
Trpiotiov xat ajisaiuv), outs autxTcipaafxa otTroosi^Eojc, dXXa piaXXov apy/j 
tr^? aTtoost'cEto; xat ftsat^ tou tt iativ avaTxoostxxo?. acpatpoutxsvou otj xou 
•:Tptotou xpEts av sisv oi aup.Kavxss optajjioi. st; [jlev ouv optaaoc Xoyo? lo 

25 tou tt Eattv avaTOOstxto?' zh os Xo^o-j Dsast otacpsptov ir^; airoostcsoj?* 
El? 8s [Xo'co?] aujjL-rrspaajxa aTxoost^sioc. o os trjv attt'av lyiuv Xo^o? Ti'vt 
toutiov uTra'yotto av; otov opY"/] sattv op£ri- avttXu-rrr^aEto;, fipovt'/j satt irupos ^ 
otTToapsat? EV vscpsi. xct/a ouv xat autot aasaot ts xat avaTtoostxtot. 20 
cpavspov tot'vuv sx tiov £ip"//[X£V(ov, ott duoost^.? [JLSV ouoEVo; sattv optajxou, 

30 <j.6voi 0' EXEivoi toiv optajxojv i)£a£t tTj? d-n:o6st'c£(o; otacpspouatv 01 xr^v 
droost^iv xou 7rpdY[xatOs irpoaExStoa'axovtE?, 0? xat [xdXtata sTrtaf/jfiovt- 
xojtatot tiuv Xoviuv. 1 s'jTtotrjTtxov] 6v corr. W iaxi -aou 6. s 3 ante 6ptcj[i.6s 'add. 6 S\V 

Xr/e-at oin. SW 0, tt ACS 4 ouo'] 06 superscr. alio atrain. C 5 xov om. G 

(J ar^jj-ai'vci in ras. C ^'jvt£[j.£v Ws 7 xevov Eivat A 9 IzXet^'et? (sic) S 

10 xi] Tt ^ati A 12 laxtv 6 xoto'Jxos C xoii xt as: jaxt x6 xt AC: 

xo'i daxl xo x( SW 13 otacp^pov C 14 [aev otn. C l(i post ydp add. 

xui SW 17 0£ om. C 18 daxtv om. A 19 X£Yto}>.£v] X corr. C: Xeyofxev AW 

20 optaiJLOs bis, somel deletum C 21 Ttpoa6TjXo'j[x^vrjv scripsi cf. p. 48,23: TipoorjXou- 

p.^vT;V libri s saxtv om. AGs sxepov xt A 22 post djjiEaiuv add. saxt'v s 

23 xJjc om. SW (ivaiioot7.xo; S oi ASs 2t. 25 (upia|j.£vo? Xo'yos x6 AG 

25 post d-ooEt'^cio; delevit aXX-i |j.oiXXov dpyji './j; e vs. 22 illata A 26 di — aupiTr^- 

poiapa mrg. A Xoyos Spengelium secutus delevi 27 dvxi XuTr^OEioi; As 

30 Y^p C 31 immo aixi'av xou ^A0lc;d37.ovx£; .\C 32. p. 52,1 xwv Xdyiuv Be ahhi AC 

4* 52 THEMISTII IN ANALYT. POST. B 11 [Arist. p. 94a20-b37] 

11. AiTi'cd ok Tsasaps;' ixta ixev to -t' r^v sTvat, jxia o£ sx xivtov 
u-oy.Eitji3V(jov, r^v Xsyojasv uXr^v, stsoa 03. | oOsv yj ap/r, xTj? xtvr^aeou?, sxipa 83 
OS ou i'vsxot. Traaai 6s auxai cpaivovrat sv xaTc xou oidt xt 7.7roosi?eai x^l 
Yivovxai opoi fxsaot xwv xoiouxojv aTcoost'cstov. xctl ttoj? |j,£v xo XI YJv sivai, 
5 cpOacjavxsc si'ttoixsv. ocTrooiooxat os xcd tj GXtj xal XajxPavst xoti jjisaou xtjv 5 
yoipav. [xaXiaxa [j-sv -(«p sirl rA<3r^<; aTroSsi^su); 6 [xsao? esxiv oiov ukr^ 
x(u ouXXo-|'i(Jfi.<o • ouxo? yap 6 Tcoioiv xa? 66o Trpoxaasi? scp' at; xo au^airs- 
pc<G(xo(. ou [iTjV aXXa xai xtjv loi'aj? Xsyoasv/jv G'X-/jv TroXXaxt? aTrooioovxs? lo 
TTSTraufAS&a xou C"/)"£iv xo oiot xt'. ota xt Yap xa r^ji-sxEpa cpOapxa C(t>[xaxa; 

10 oxt auyxstxai s? svavxioiv xo Sy] auyxsraOat sc svavxt'cuv uXvj xs xat [jisao; 
opoc Tou Tot aa»[xaxa sTvat (p&apxa'. ota xt xaXXiaxov 6 xojaoc; oxt Oso; 
auxoy s8vj[AtoupYi'jcJsv svxauOa xo irpcoxov xtVTjOav at'xiov xs xat [xsaov saxi'. is 
Ota XI xa{)rjxst 2]«)xpa'x£i 7a<i.£tv; oxt Tcaiowv scpisaOat auxro xaU/jXSf r^ 
Ota XI u£7roi'-/jX£ xov xoaixov 6 Osos; oxt otYaOo? r^v xouxo 6s saxt xo ou 

15 svsxa. r^ -(ivzai^ oSv xoui [assou xat aixtou xyjv auxvjv oux iyzi xa?iv scp' 20 
a7ravx(ov, aXV ou ixsv Trpwx/jv, wq etti xwv xtv/jxtxtov, ou 6s xsXsuxatov, 
u)S strt xwv xsXwv xat (ov svsxsv, ou 8' atjia, (oq sttI xuiv opiajjioiv xal 
xou xt TjV sTvai. ouosv 5s xwXust xo auxo xat svsxa' xivo? stvat xat e8 
avotYXYjc xvjv u'Xr^v aixt'av ostxvujxsvoi?, oFov ota xt otstat ota xou XaairxYJpo? '-5 

20 xo cpto?; xat -/ap s^ ava'yxvjs 6iEp;(sxat xo XsirxoiAspsaxspov 8ia xdJv [xst- 
Covojv TTOpuiv xat svsxa' xtvo?, | xou jit] rpoaTrxatstv. xr^XauYssxEpov 6' 84 
sTTi X(ov 9sia>v aoi\).di-uiv ' xat Y^p £? ava'Yxvj? xuxXto x'vsixai, ott xo auifxa 
auxoT? ouxs Papu ouxs xoucpov saxt, xat svsxa' xivo?- svsxa y«P '^% ''^P^? 
TO Dsiov 61x0 1(1) as(o?. TrXsiaxa 6s tj cpuaic xat sc avaYX"/;? atxa xat svsxa' 5 

25 xou irotsT* o^sTs y^^P '^^ e'jXTrpos&sv ooovxei; xat ota xtjv uXr^v (s^ oaxsou 
Yap avacpuovxat Xsitxoxspou) xat xou oiaipstv svsxa xtjv xpocp'/jv xat q 
ppovxTj, 8toxt xs aTToa^swufxEvou xou TTUpo; '|o'fsTv ava'Yxv], xat fva cpopoivxat 10 
ot sv x(p xapxa'pqi, xa&a'Trsp ot OuOaYopstot XsYouat. xat oXo)? otxxv) y; 
cpuat? sxa'dxou, ■/) [xsv xaxot xo si6oc, xauxov x(o ou svsxsv 6<pi)aXtjLOU 

30 Y<^P £i6o; xo opav, xat xouxou svsxsv ocpOaXjio^, xat aSxajv xo dxoustv, xat 
xouxou svsxsv (uxa • y] 6s xaxa ttjv uXrjv xat rr^v dvdyA.riv (6ta)ptc>xat 6s is 
sv xoT? Ouoixots 7i(u? XsYotJLSV XTJV uXr^v dvd'CAr^vy st Yap ocpOaXaoi saovxat, I TO s Arist.: ri ACSW e/. xivtuv libri s 3 auxai AC 4 piaot Spot s 
5 eI'ttoixev] p. 50,6 sq. dr^ooibo-z W -/.at alt. om. ^Y G orov oiu. (' 
post oFov add. f; s 8 TroXXa/cL? SW 10 l| Ivavxiujv alt. oiri. SW aixeao; C 

II xcJXXiaxo; C 13 oiaxpazr] A yajXciv as: a.a[jiv SW: xa (xlv A: om. C- 
OTi] oidxt C raioiiov CW aOxdiv A: auxov s zaO^xstv (post a-jxiij) A 

14 TztTioir^-Az AC (e prius superscr. in ras. C"^): iTroiTjae SW to'j ou A 16 Trpioxujv SW 
17 TsXuiv coiT. W ovi (post xat) ci. Spengel svexa s oio' C 18 eTvai 

alt. om. S 19 5£17.v'J[jl£vos A: S£f/cv'j[XEvov C oid alt. W: om. ACS 20 fj.txpo- 

oT 
{jLEpeoxepov Arist. (sed XETrxofXEp^axepov D) 23 auxr^s W 25 Tiotel] eZ corr. W 

TrXaxEl; AC 26 dvacpuovxoti C: dva'fEpovxai ASWs evexev SW 28 ot prius 

om. C et, ut videtur, A Truyay'^'p^'O' -^ 29 xou ou A Evsxa As itemque 

vs. 30. 31 30 TO prius om. C 31 ydp (post otwp.) A 32 h xoi; OuatxoT?] II 8 — 9 TUE3IISTII IN ANALYT. POST. B U. 12 [Aribt. p. 04b37— 9o.>24] 53 

iz rjyrJi-'y_r^i ocT TOia-jT/j? G/."/;?. xal zl ooovxsc, TOta'jT/p. xal y; ixsv toi- 84 
auTTj dva'"|'X"/i au'r^? sxaaim a6}i'f uto;- y) 77.^ uXt] aojjicpuTOS exa'axu), xctl ^'o 
at xax' au-i]y svip-j'sioti o'jtojs dva-iXOtTctt, oit ct/wptCTOi xou Trpd-j-ixaxoc, uj? 
-(•■^ [jLSV x6 xax«)<5ep3c, otoxi pczpsTa, -upi 8s x6 dvcucsspEC, oioxt xoucpov. 
5 otoTTcp ouSs TTOtpa cp'jatv o'jo' £?(oi)£V ouSs pi'ccio; 7) dvGCYxr^, aXXa aaXXov 
xaxa XTjv oparjv sxdaxou x7.t otov ixo'jiio;* ix ■•wp "^js ouaia; opfxaxai xal i'5 
xTi? cpusixTp sxaatoD x^xaaxsuTJc, y; os j^i'otio? dX\a)(6i)£V xal Tiapa xrjv 
opfiTjv xal xr;v 'i'J3iv. ttoisI [isv o-jv xal t] cpuats arcavxa (u? l-o? eiKsiv 
Ivsxa' xou, -o'.ii 03 xal y; oia'vota* xsXou, "(ap ] X"^'?^^ "'^°'^^ aYaOoS 7^ ovxo^ 85 

10 ri cpaivoixivou. diro xu)^-/]; os ou^jsv Ivsxa' xou -ji'vcxai, at xal yiysxai £v 
xot? £V£xa' xou' -j'tvaxat ^ap x-/;vixa'jxa, Tjvt'xa av £X£pov d7:avxr^c»-(j xok "/tvo- 
}i£Voi? ixipou /a'ptv ojpuxxe ya'p xt; cppiap uoaxo^ £V£X£v, ou "/pu^t'ou, xal 5 
7TpoT|X8e Xo'jao|j,£vos, ouy( Tva d-oXa'p-jrj x6 dp^uptov. aufjLpat'vst (n£Vxo'. 
iroXXd xal xaiv ctTio x£j(vyj<; Ytvofj-ivwv r; otavota* xal d-h tnyr^ xal xauxo- 

15 [xa'xou* u^ta'vat -j-ap d'v xt? '}u/po'j ttkov ou}( £V£X£v 6-j'£tas dXXa 61' yjoovv^v, 10 
xal au)0£''Yj av xo axd'fo? £?coa&£v u-b xou Txysufjiaxos et; cpiXa'v&pojTrov 
-/(opiov. dXX' oux otxia 73 drrb tu/-/)c av ^^voixo ouok xXivrj, ouoe -acjai ^'•^^j^ -^ ' 
at x£/vai 6[xoi«); STrixotvojvoust xt] tu/Tj, dXX' at [X£v yjxxov at os [xaXXov, 
jjia'Xiaxa os at axo/aaxtxat. 

20 12. Tauxa }x£v ouv tatu? 7iX£tco xaiv ixavaiv u)? Trpoi; xyjv Trapouaav 15 

GroOsstv. dsl 0£ Y) xax' sTSo? xal x6 xi r^v £ivat atxta auvxpi/st xaxa 
xbv ypovov xoTi; -po; aux-^c v] ouatv tj Y^^'^jp-^^'^t^i ^/'■' £9a[J-£v sttI TroXXoiv 
xal [x£aov opov Xa[xpa'v£3i)at xou auXXo-^tsaou, xal saxt x6 xotouxov ai'xtov I'o 

XOi; fJl£y OUCJtV OV, XOtC 0£ 7tV0fX£V0t; -j-tVOIXSVOV, XOT? hk -j'£7£V/j|J.£V0t? ■(£-(■£- 

25 vr^fisvov, xal xot; laoijLsvoi? iaoasvov. oiov oia xi ystovsv i'x/.si'iitc; oxt 
7£70V£V sv [i£3(p Yj "j-Ti * xal ■j'£vy'^C£xat, otox'. sv usc7(o 'j'sv/jasxa'. ' xal saxt, 
Bioxt £(5xt'. xauxYj xot xal dvxt^xps'^st -cjoz aXXv^Xa x6 ouxu>; ai'xtov xal i-t 
x6 atxtaxov. s-1 os xoiv jxtj d|xa dXXa xo)v ::poXa(iPav6vxtov xaxd )jp6vov , 

(xoiauxa 6£ TroXXa | xtov -otr^xtxwv , u)? xb £i; 2a'p6£t; itxpaXEiv xou tto- 86 

30 X£[i.7)c»ai Trpbs Mt]Oou^, xal xb TrpoapTra'crat ' EXivr^v xou "iXtov xaxasxpa- 
(pr^vat), £-1 xouxojv ou (3a)C£xat yj avxtaxpocp/^', ouos xyjv auxY)v dvaYx'/jv 1 £1] 01 W 2 a-jTfj? AW: ccjTuiv S: om. fort, recte 4 pap-j S avuj AC 

oTi (ante xoO'fov) S\V 5 j^iott'co; SW 9 evexa xou] ex-zaxo'j A oia'vvota (sic) 

W: 'fjat; CS 10 zl -/at mrg. S 11 dTtavr/^aet SW 12 wputtai (sic) S 

•joa-o; ora. ACS ou"/ e've/ev CS: evexa o'j s 13 M'^yr^ s ante a'jtj.[5ai'v£t 

add. xal ACSs 14. 15 toj a'jxojj.ato'j C: a'koij.aT(j'j W 15 'jyiafvoi ACS 

av om. CS Evsxa s 16 I'^ta^vt W 17 y^ om. W 18 xt] x6/r] 

y.a 
om. W 21 TO Ws ;j.£ta A 21. 22 xaxa xov /po'vov om. S 

22 xoT; — o'jitv -?y yivoijivot; s: twv (corr. W: xov A) — oviiov v^ YtvofJ-Evtuv ACSW 

Icpatj-cv] cf. ad p. 52,5 23 (jiaiov W xol); auXXoytapLou; A: auXXoyiapidiv CS 

24 [j.Tj A 25 o-t] otoTi Ws 27 ototi £axt mrg. S 28 x6 om. W xwv alt. 

om. fort, recte as 7:apaXa|j.pavovx(uv S l-/ /povSy, in marg. xaxa, A: xata xov 

/povov s 21) aapf:wo£i;, ut videtur, A ^.apa'XXetv W 30 x6 om. ACS 54 THEMISTII IN ANALYT. POST. B 12 [Arist. p. 95a24'-96a 19] 

Xc([x[5av£i xaxtoOsv -/.ox avtoUsv otpyoiisvoic, dX).' dpyojjisyouv (ikv dtTro tojv 86 
ottTtiov ou6£(i.rav dva'f/YjV sysi xa aujxTrspaafj.atO!, apyojxsvtov os oetto xwv 
atxiaxoiv X7]v dtvocYxr^v eyouaiv ot auXXo^'.cftxoi'. si [isv ^ap oixia, osT 
xoi'you? Trpourotpccti* si 5s xoiyouc, osi OsfxaXia* si [xsvxoi OsfAsXict, ou lo 
5 TTOcvxojs xoi'you?* SI OS xKt Tol'/ouc, ou TTavxcii; otxi'av. 8 i)au|jLaasisv av 
XI?' St -(ap jiYj Travxto? otixiov xo irpoxspov "(ivofxsvov xo5 fisx' auxo -(ivo- 
[xsvou, xt aixiov xou auvstpsiv xvjv -j-ivsatv xotl xou -(tveaBai oti'xiov d=\ 
[jLExa xb Tcpojxov ■j'svcifjisvov xcil [XT] SiaXsiTTSiv ; rj 6 ypovo? auvsyr]? ujy i5 
cpavxacjiav ttoisT xoui auvs/r; sTvott xa 7iv6]i.eva xotc -(syovogiv tj ^ap -/Evsoiis 

10 sv xpovto, STisl xb YSYSv9;aOat irspa? sail xr^? irpoXotpous-/;? 7EV£(5saj? xat 
otov cf/5|xstov Ypajjifxr^?. wSTrsp 8s X-/]cp{}£vxo; ayjij.si'ou or^jprjxott Ypotp-fiYj io 
xal oux saxi Guvsyrj? tj Ecpscr|C: x-^ Tipoxspa, (ouxto xb ys^EVTiaUai oiaipsi xot'? 
^svsasi; xc(i oux saxi guvsj^t]? t; icps^7^c x-^ Trpoxspa)* sv Trspctxi -(■dp XP'^'-"^'^ 
xb Ysyovsvci. dtXX' ouxs oixstot xauxa xr^c TTpcc^-pLCtxstac xtj? Tipoxsiixsv/j?, 

15 dxpi^saxspov xs Ttspl auxuiv sv xoTs irspl xivr^asto? sip'/jxcxi. ib 

'Exsivo S' oijv cpotvspov, oxi sv xoT? STTi xb TToXu XsYOfiEvoi? (ZTrb xaiv 
otixiaxuiv STil xd ai'xia xai ditb xtov uaxepcov st:1 xd Tipoxspa fj dvoSoc saxiv 
dvot^xaia. st [i-sv 7dp cjuvsyr]? v] ysvsgk r^v, Travxto; dv | Trapsvs-iTtxsv dsl 87 
xoo Saxspov xs xcti aixiaxou xal xou Tcpoxspov xs xal aixt'ou [isaov xs xal 

20 ai'xiov dXXo* STrstSrj 8e ou suvsyT^^, laxaxai sic d'jisaa yj Xr/}i? xSiv opa)V 
St ^dp otxia, xoTyoi* si 6s xoTyoi, dsjAsXia* si os OspiXia, Xi&oi xal 5 
TtyjXo?" [xsxaru 8s xwv opwv xouxtov ouosv. 

'Eirsl 8£ bpajjjLsy sv xoT? 71VOJXSV01? xuxXip xivd -^Evsaiv ouaav, siii 
xa)v xoiouxtov xal f; xuxXm ostcis ywpav sysr irdvxa "(dp aXXv^Xoi? dvxi- 

25 axpscpsi xal "(lysxat aixid xs xal aixiaxd, -^ xs dxoXou&t'a TrapairXr^aios 10 
xdxcuOsy xs xal d'vcu&sv dpyofxsvoi?, otov ettI TrapaSst-i'ijLaxos' psPpsYasv/;; 
XTi? "^'^? dvd-(XYj dxfAioa '{Bviabai, xouxou os "(svojisvou vscpo?* xouxou 8e '(s- 
vofjisvou d'jdy/.ri ^sPpsyOai xtjv 7^v xouxo 0' r^v xb s? dp/r^c, waxs xuxXto i", 
■::EpisXrjXu{>£V • svb? -(dp oxououv ovxo? sxspov ssxt, xdxstvou dXXo, xal 

30 xouxou xb -poixov. [xdXiaxa 8' ettI xwv dtOiu>v xs xal dva^xatw? -j-ivo- 
jxsvcov xb xoiouxov s5xtv Sit' Exsi'vcuv "i'ap ^1 '/uxXm SsT^i? saxtv dva-f/aia 
Sep' (uv xal Yj xtv/](3t? xuxX(o xs xal dvayxata. STtl 6s xaiv d)? s::! xb 20 
iroXu -(ivo[i-sv(ov ett' suOstac ot auXXoYitjfxol xal ou luavxayoOsv, «)$ sipr^xat, 2 ej(£iv W 4 ToTxot (post 5e) ci. Spengel 5 -/.al om. W 6 yevoi^evov 

— yevoasvciu W 7 xt W: x6 A: to tkL; CS: ti to s ai'Tiov alt. deleverim 

8 TO om. ACS xal fiTj oiaXEt'-etv post 7 yi'veaBat coliocaut OS StaXtTreiv A 

9 rj] -/at S 10 yeysv-rj a{}at, v ex y corr., A: yEv^adai W: fqovivrxi CS 11 ante 
Ypa[j.[j.Y] add. T; s 12 ouxexi s outio — 13 zpoxepa as: oin. ACSW 

13 £v] o'JTw; £v Toj W yip post h collocant As 15 xt S au-div as: aurfj? 

Xsy 
ACSW dv Tol; iiepi -xtv.] Pliys. M 16 ouv siiperscr. C yivofxevoi; A: ytvo|X£vots 

malitn cf. vs. 33 18 yctp om. A zapEveTiiTiTSv scrips! cf. Arist. p. 95b 23: rapE-tTTTEv 

libri s 20 oe om. W 23 ETrstorj, om. os, S YEvr)aiv S 24 /wpiuv S 25 dv.o- 
Xo-jSr^ai; s 27. 28 yivo(j.^vo'j W 29 otovoOv A 30 to om. W te om. Ws 

ivayxafcov A 31 speiviov (sic) S 33 XEyofj-Evrnv ACSs -dvToSsv A THEMISTII IN ANALYT. i'OST. B 12. lo [Arlst. p. %a20-bl4] 55 

alky. 7.7:0 T(ov uoftspojv cicp/o;jivoii?, scp' (ov xai loc [liaa ttj? ctuxYjc 87 

cpuasw?, TODxiaxiv (o^ iirl to ttoXu is xotl £Voe}(fj|j.£va. aXX' STravixlov 25 

13. 'EtteI '(ap Tov 6pta|J.6v ou)( otov is aTrooeixvuvat, st xat 0^X0? 
5 Yivc-ai 01' aTCo6st?s(o?, avayx-/] [xsOoSov supeiv 01' tj? ouv-/]a6[j.£i)a supiaxstv 

T£ xotl O'/JpSUSlV XOUs OptGfXOU?. TWV OT] £V X(!) Tl ESXIV | UTCap/OVXdJV xotl 88 

eirl ttXs'ov xa [i,£v ouxcoc em ttXeov uTrap)(£t cSsxe xal £7i£xx£iv£iy £$a> xou 
7EV0U? xotl xTjs 6Trox£'[x£v/)? cpuastu?, xot 0£ ouxto? &CSXZ raxotai}^!. [J.£/pt 
xou -(Evouc oTov x-^ xpifzoi U7rap)(£i ijLSV [apiOfib? xotl] xb ov, uira'p/Ei 6s 5 

10 xat xb TTEpixxov, oiXXtz xb ptsv uTcspxEtvei xbv api{}[jLbv xtzt xy]v cpuaiv s^ tjs 
7) xpiot;* UTCap5(£t yap xotl tzXXoi? a [XYJ si'aiv dptBixoi* xb os [fiypi xr^^ 
cpuCSd)? i3xotxai xtzuxTj?' uTcotpyet [xsv -yocp xc(l x"^ Trsvxotot xotl xfj ip3o|j,abt 
xotl ivvsaot xat xot? ti'XXoi?, otXX' oux £?£iai -[e xbv (zpii}ptov. sxXexxsov o/j lo 
xa xoiauxa xuiv iv xw xi saxi xax/]Yopou[i£vajv [Jtsj^pt xotjouxotj TroioufjiEVous 

15 exXs^iv, SO); av xocjauxa Xa'|3a)[i,£v upoixov, div sxaGxov [xsv IttI ttXsov 
UTra'p/st, otTravxa os [j,rj £-1 ttXeov. oiov x{] xpia'oi uszdpyzi [xsv otpi&[j,o?, 
uTzdpyzi 8o xb TTEptxxov, uTidpyzi oe xb Trpwxov dtxcpoxipoj?, xal oj? ix-q 15 
[xsxp£Ta&at otptO[xo> xat (o? [jlt] (jU'i'xEia&at sq otpiO[io)v xoixo xoi'vuv ecjxIv 
■?i xpidc, dpi&txb; TiEptxxb? Ttpwxo? xat (ooi irpoixos' xouxtov 0£ Ixaaxov xb [jlev 

20 xal xoi? TTEpixxoTs uTta'pyEt -rraat, xb os xat x-^ otjctot, ira'vxa Ss ouSsvl -Xv]v 20 
xy;? xpia'ooc. b'xi oe optajibc ouxo; 6 Xo-p? xr^? xpia'oo?, 6-^Xov saxtv ex 
KovoE. XEi'cOo) 'j'ap TjfAiv xov opiajxbv £c dva'yx"/]? x£ Ssiv uTta'pj^stv xal jj,6v(o 
£XEt'v(p xoj TTpotYP-axt, ou PouXExai Etvat bpiaixo-;-. oxt pisv o5v s^ otva'Yx/jC 
ur.dpysi, cpavspov ira'vxa -(ap sv x(jI xt saxt xaxyj^opsixat • xd oe ouxto 2.-> 

•25 xaxyjyopoupLEva xadoXou xe xat otvaYxaia. 0x1 os xal fxovo), oEtxxEOV st 
ydp fiT] |i.6vo), Sr/ov oxt to? ysvo? xal ettI ttXeov. xt'vi ouv dtXXoj [xy; 
xpia'? £0X1 ; ira? ouv 6 xoiooxo? | Xoyo? opiGfio? laxt xal xb xi -^v Elvai 8^ 
CTjixaiVEt. ouxto xal xbv dvi)pco-ov ExXi^avxEC bpto6ixEf>a xb C'V^JV xal xb I post dXXa add. xat A 2 lu; om. AW x6 om. ACS 6 oe S: o)j ouv s 7 post 
TtXsov alt. add. re AW post lirsxTctvetv add. xai As 9 UKdpjti piius bis, semel 
deletum C piv uTrctpyst As dpti)p.o? xal to ov, UTra'p/si hk W: dpi&p.6s, xoiJTO evo- 
Tcdpyzi OE A et oin. toOto C: optcjAO? Evjira'p/ei os S: to ov s: dptOfAO? xal delevi cf. vs. IG 

II post xal add. £v ACSs to as: xd ACSW 12 laxavxat ACS TauTrjc 
tOTatat W ipcopiT] W 13 xal Ivvd5i AC: xal tt] ^vvdxT) W: om. s £;£CTt' 
A: £;u) OS ToO (ipt9[Aou ci. Spengel: dptOp.ou CS os ACS 14 tuiv 6m. 
pr. W 15 ante exX. add. ttjv s £-/Xri?tv W upcoTov— IG inl ttXeov] waxe 
p.7) ireptoaE'kiv t^Ev ovi k'vsxa stXr^Trxat, IttI ttXeov rjt zlvai tdiv d'XXwv CS sxaatov W: 
£V£xa TOV A 16 u:rdp-/£[— zXe'ov om. A uTcdp^Et (ante aTravia) s p-rj oin. 
pr. W dpt})[j.os [J.EV U7:dp/£i W urra'p/Et (j.^;— 20 U7:dp/£t iterat W 17 post 
o£ prills add. xal C8 post to alt. add. [j.ev CS d[j.cfiOT£pco;] w ex 0, ut videtur, 
•^orr. S 111 -EptTTo; om. CS w Sei TrpwTuj; CS y^P ex Arist. scripserim 

21 oxt— Xoyos] waxE toO»' 6pia[j.6v Elvat s oxt U om. W post 8e add. 6 ACS 

xfj; alt. om. A 22 isTtv (compcnd. superscr.) ix xdivoE A: ^oti CSWs oec CS 

xal— 24 uTidp/Et om. W 23 o-jv i^] hinc deficit S 25 te om. s 2G ,aovov (0 alt. 

ex (1) corr.) A oxt s: o-jv A: o-jv oTt W: om. C post -{iyoi add. dv u7:dp/ot s 

dXXo A 27 iozi piius om. W x6 om. A 56 THEMISTII IN ANALYT. POST. B 13 [Arist. p. 96b 14-25] 

)vO*('ixov xai TO Ov/^xov t] to Cfpov xotl TO tteCov xal to oi'rouv. stiI usv 89 
o5v Toiv aTOjjKov £t8oiy toutov tov Tpoiiov Ttor/]T£oy. 5 

'Eri Ss Tuiv -|'£V«)V T(OV £[? olOY] OiaipOU[JlSV(OV TOiaOS )^pirjaT£OV [X£&00(0. 

Oct Xapsiv TTpojTOV pt£v ixit'vo'j Tou Y^vou? xa aTO[j,a £ioirj, oFov apti^uou 
5 ouaoo!, Tptaoa (xotuTa -(otp aTopia ei'ov] euj av rj xiva aXX^ TOiotuTa), xal lo 
YpaiJixTjs TYjv £ui)£rav xcxl TTEpicpspr^ xal XcxXacfaivr^v, xal Ycuvia? tyjv 6c£Tav 
xal d\>.p.tiav xal opOv^v. sit' Itteiot] axotia TauTa' Ijtiv eioyj, Xyjttteov 
auTuJv TOUs optatxou? xaTa tyjv ucpy^Yrjalvr^v [jls&ooov, xal oaa xotva iv 
Tor? aira'vTwv optoixoT? £V£aiTiv, exX£xt£0v. oiov ti Eu&Eia Ypaptfir]; [jltjxo? 15 
10 otTrXaxk ou toc [liaa ETri-poc&oT toii; axpoi?. xt -£picp£pr]? 7pa1j.tj.rj; jj-t^xo; 
otTiXaTec Trpo; OTCEp acp' ivo^ a'/ia£iou -aaai at TrpoaTri'TiTouaai £ui}£rai laai 
Eiat; Tt x£xXacfpi,£vy] -j-pap-fArj ; ptr^xo? aTrXaTSi; -oiovos. Iv or] uaai toutoi? •-'() 
ToTs opwaoi? TO [X7)xo; aTuXaTsg xo'.vov Evu-ap/ai* touto ouv zywxa;, dva- 
xp£/£tv au&'.c £~l T7]v -j-pafifj-Yjv xal axoiTEiv Iv iroia xa-r^-jOpta, xal £7r£t07] 

15 £V 7100(0, TOUTO) auVl)£T£OV Ttp '(SVEl OSa XOIVOC £UpOiJ.£V £V ToT? TU)V CZTOfitUV 

£ioaiv opiajjioTc. xal IsTai 7pafj.fj.rjC opistxo? Tioaov fj.r|XO? dirXaTES* laTai 25 
7ap ioia Tou yevouc oaa xoiva! laxtv Iv toT? optafxoT? Ta»v ut:' koto dTOfj.ajv 
£iOu>v ouTto yop XaiJ.[5a'v£Tai ~a. xoiva (oc ij-t] uTrepTrtTTTEiv to ^svos* oioxi 

0£ OU^ UTtEpPaiVcl TO "j'lvOC, ULOVtp TOJ ^IvEl UTldp/El* TO "(ap ^IvOs Ix ToiV 

20 £iou)v au'cxoiTat, | xal (oaTtsp IotI Ta ylvyj oia Ta eI'St], oG'tuj xal oaa 90 
Giza'p/Ei aoTto, 6'.a Ta ei'Syj uTia'p/Et. dp/al ouv £taii Ttov opisixuiv o'. Ttov 
d-Xuiv £i6a)V opicjixo''. d-Xa 0£ Xi-jCo Ta d'TOfxa* to Yap d~XoCiv o.^X^i 
Tzavxa'/^Tjo. |v ocoi; [j£v oijv -auTov xal xotvov u-dpy^Ei tojv dTOfjicov 5 
£i6u)v opiaaoic, TO'jTov &ryp£U£Tai TOV TpoTCov 6 To5 "(evou? X070?. £v oaot? 

25 §£ [xr^OEv xoivov [ir^OE TauTov, ouo' dv u'f' Sv ylvo? £r/] TauTa Ta d'TO[j.a 
Ei'^Tj. otov C'lToj Ti laTt {i£7aXoc{;u)^ta • Xafj-pdvco otj TrpoiTOV toc al(sbr^-a 10 
TauTTjc TrjC cpuOEoj?, TOUs xai)' £xaaTov [j.£7oXo(J;6/ouc, tov 'AXxipidor^v, tov 
A'ldvTa, TOV W'/i'Kkia. Tt Sv] TrdvTSS ouTOt xoivov xal oaoiov Isyov; to 
}xr] dv£/£!5i)at ui3piCo[X£vof 6 jj.£v 7dp iTroXiixr^aiEv, 6 0£ Ifj-r^vitJEv, 6 oe 

30 d-rrEXTEivEv lauTOv. dXXd xal .Aio^ivq; [J.£7aX6c]/u;(0? xal SojxpaT/j^. dp' I5 
ouv xal o'jTot otd to p.rj dv£)(£a&at uPptCofisvot ; ouoa[j.«)$, dXX' on xaTE- 
cppovouv ToJv EX TV]; "^(^'/J^- aXXo? ouv X670? 1; IxEtvojv Tojv dvopoiv 
E'jptaxETat ]j.E7aXo^]/u/iac, xal d'XXo? Ix TotJTu)V Icstatv sc Ixsivtov |x£v to 20 
jOiXzTzSi^ Ij^^'^ ^P^^ dTt[j,iav, Ix toutwv Se to xaTacppovr^Ttxw; I'/stv Tr^; 4 fJiev ora. W 5 ouaSa (xal) ci. Speugel av om. AW: ante dhr\ collocat s 7 -/m 
prius] xrjv C post xai alt. add. tyjv ACs eIte rtov ante lac. 4 litt. W 1) xot; 

om. W a7iavTU)v W: d-' auxdiv AC: autwv s 10 00 — 11 d:TXaT£? om. W 00 as: 

fj; AG post iJ.£aa add. (j.)] C 11 post t'aat add. dXX/jXat? coir. W 12 post dTrXaxe; 
add. xal As Tiaat (Trdar) pr.) o/j W 14 post ypaajx/jv add. Sel s post xaxrjyopia 

add. daxf s 15 xo'jxwv A: xauxa s guvSsxov A £Upo|j.£vas: £upotp.£v ACW 16 saxt 

(post d;rX.) C 17 lota W: otd ACs 18 post oto'xt add. fxiv ouv A 19 os, quod post 
fjLo'vw habent libri, transposui 23 -/otvov xal xauxov C £vu7idp/et A : 'J7:dp-/£i iv xot; s 
27 an 'A/tXXia— Atavxa? of. Arist. p. 97bl8 e'pvxes xal ojjtotov W 29 6 [j.ev— 31 

iiPptCofXEvoi om. A 32 x^s 'j^'J/Jj? pr. W 33 exet'viov W: ujv AC THEMISTH IN ANALYT. POST. B 13 [Arist. p. %b25-I)7M] 57 

Tuyyc. ouTOt |X£V o-jv xoiv a-o[i.tuv Etowv sisv av optSfiot'. ro*^ o av £x !)0 
Totixtov 6 -ou 7£vou; yjixTv ^^z'A)dr^; C/jko orj xt xoivov ev xto /aXsTTw? 
£-/£iv TCpo? dxipLiav xat iv x(j) x^xct'f (lovrjxixu)? £X£tv xt]? xu/yj?* Ictxi 0£ i^ 
ouoiv ouo' apot ^ivo? tj fji£-,'7Xo']-uxia, dXX' sio"/; ouo x£XO)piap.£va, ovo- 

5 aaxo? £v6; xotvwvoovxa ixovov, xai>d7:sp xcd xd akla 6}i(i)VU|i.a. £x or] 
xtuv £tpr^fi£V(uv 8^X6v £(3xtv oxi iroUd} paov iaxi xo dxofiov £ijoo? opiactaOat 1)1 
7] xo 7£V0?- xd "'dp uTidp/ovxa x'jivd xoT? xcti)' ixotsxov -,'y(upi[i.(o-£pd eaxiv 
Yj xd xoT; £'0£ai- sovxi'&£xai os £x [j.£v xa>v xoii}' fxctaxov 6 xou sioou; 
6oi3[xoc, £x 0£ xu)V £too)V 6 xou -,'£vo'jc. YjXxov 5' dv xal 6»J.(ovufxta oia- r. 

10 XdUoi xotxd xo £too» t] xo -jivo; ivouaa, oxi xo tjiv £100; 7tai}-/)xa)^ X£7£xc<i, 
xot'jxa 6£ X£7£iv laxiv £ix£ 6[ji<uvu[i.a £ix£ \i-q, oiov xov ■,'£7pa[j.;i.£vov av- 
apo)-ov xal xov lii-'J/u/ov, Tj 0£ £V xoT? -flvEaiv otJLcovuaia xaxd x-})v dvct- 
cpopdv X7]v £Ttl xd £107] "(vojpiCExotr C'oov 7dp otxcuvuti-oj; xo <^£7patj.[j.£Vov, 10 
oxi xal dvOproTTo; oatovuixto; 6 -(SYpatxjjLsvo?. £i o"}] xauxa dX-/]v}r| X£70[i£v, 

15 pdov saxtv, (o; £otx£v, d-6 xoiv £toa>v auvxt!)£vxa? IboptaxEiv xou? 6pia[xou? 
7] dzo xwy 7£va)v oiatpoovxac. dXX' op.a)? Tipo; xb Xaapdv£iv xd xaQoXou 15 
7.7.1 xaf}' aoxd xax'/j^opoufXEva "/] xaxd xd? oiacpopd? oiaipESi? xtov -(evuiv 
ypTjCJiaoc, £-£10-}] xal xdc£t xivl /prixai -pb? X7]v IxXe^iv xojv xai>' auxd 
u-ap/ovxu)V d£l -'dp auvxii)£Taa xio otaipEOivxt 7£V£i X7]v oiacpopdv xo 

•20 oXov 7£vo; -oici, xal TrdXiv £x£iyo oiaipoQaa TipoEiaiv, i'u)? dv ::ot-/]3rj xov 20 
6pia[i.bv £x Suo aua7rX-/]po'j;ji£Vov, xou 7IV0U; xal xr^? x£X£uxat'a? otacfopds. 
"I'svou? o£ eTttov, 0X1 Tcaaat ai -pb xr^? xfiXsuxaia? oia<popal [J^£xd xou '(evou? 
auvxi&iiiEvai iv -j-evo; ettoiouv xb oXov , £vl jxev ou r.rhzoi'; (uvotxaap-EVov 25 
ovoixaxi ouvaijLtv 0£ svb? syov ^svou?* ettI ttXeov xe ydp xal sv xto xi ESxi 

25 xax/jYopEixai. oe xoiouxo? xpoTto? Oaufxaaxoj; Tidvu aujj-PdXXExai irpb? xy]v 
xd?iv xal (xb) jx-/]0£v 7rapaXi[XTTdyEiv xwv ev x(o xt saxiv uTiap'/ovxajv • dvaYXYj 
^dp dsL xd; (xst'Cou? 8ia<popd? irpoxEpa? xiOsvat xal [jlt] uzEpl^aivEiv, etteI 92 
[IT] xouxov xov xpoTTOV TToio'jjjLEVoi x-}]v otaipESiv oi£Xoi[j.£v dv TToXXaxi? xo 
"I'Evos oux Ei; xd; xou -(svou; Siacpopdc, oiov xb Cmov d: bXo-x£pov xat 

30 (jyiCoTTXEpov ou "I'dp Etsiv auxai xou Cipou oiacpopa'', dXXd xou 7rx-/]vou Co)ou- 5 

xou OE CoiOU ~0 T.TTlVOV, XO TTsCoV, xb EVuSpOV, El's xauXa? XOIVUV OIeXOjUEVO? 

TTpojxov xb C«>ov xd? oia'f opd? Xoiirbv xou tcxtjVou C<{jou Xap-pave u)? evo? -^evou? 
oia'fopdc, xb bXoTtxEpov xal a/iCoTrxspov. Ttpoixai xoivuv xou -,'evou? oiacpopal 10 1 ouToi — o XT); pj/r;? oin. C ouTOt as: o'jto) AW av 6pta[j.otas: iiiv. ord. A: 

ot opia-Aoi W 2 ft 5r; A 4 o-V/. ctpa A 4. 5 bo? ovofxaro; W 5 -/.otiTTEp W 

OE G C eattv om. s sa-tv opiaaa^iai xb aTOjj.ov eioo; 7. 8 saxtv rj CW: 'i'iii 

?A A: rj s 8 GovTtaivTCd s 9 T(Lv stouiv oe C S). 10 Xai)ot C 10 evoOaa 

om. 15 ajvTSr)£vTa; A e-jptaxstv As 16 xo -/.. As 17 eauxd W 

18 xa;£t coiT. W ID auvTeSstaa C -r>jv om. 20 civ] ou W 21 £z as: 

£(; ACW au(j.7:XTypo6[J.evov as: (JUf>.T:Xi(]po'j|j.cva AW : TrXripO'jjj.sva G 24 r/ov, quoil 

ci. Spengel, C: s/ov-o; AWs 25 Sau[j.aaTos W 2G to aiidicli ;rapc<Xtp.7cc<v£t G 

28 Tov TOOTtov TOUTov As 29 T0\i siiperscr. G ;51 C<''j&'J Se A 32 x-i; 

om. W -xTjvoO om. pr. W 33 ;:p(uxr,— oiacpopdt s xoivjv ileiat G 58 THEMISTII IN ANALYT. POST. B 13 [Arist. p. 97al-b26] 

£[? aTCOtv £[X7rtTrxouat to -(evo?, C«J0u [J-sv sic cctzmv C'oov, opvt9o? 0£ ei; 92 
aTcavTOt opviv, t)(i)6o; os st; airavxa i/ftuv. outcd "(ap paSi'CovTi aoi xaxa 
TYjv TOictuTTjV ooov T£ xat xa'^iv £(3Ti Yivtocxciv oxt ;j//)0£v Tr7pc(Xsi7rsi?' aXXoj; 
0£ avayxaiov X7t TapaXnierv xai [i-y] stolvai. ^LTtsuaiTTTroc os. ou x7.Xa»; is 
5 X£-j'£t cpaofxwv ava'f/taiov slvai xov optC^ji-cVov Tra'vxot siSlvctr oeT uev "(ap, 
cp-/j(jt', -(tvwaxEiv X7.C oiacpopa? auxou ira'aa?, ais xwv aXXcov oisvtqvo^sv, 
a66v7.xov OS stosvctt, xa; otacpopoc? xac Trpoc sxaaxov [xvj £i66xac auxb 20 
sxaaxov. Trpoixov [xsv oSv ouz dva^xatov Tta'a^s s?8sv7i xot? oiacpopa'?' 
fiupiai yap X7.i auo cjujj-iSePyjxoxcov eicjiv, aU oXlrffMV -oXXa otacpspovxa 

10 ofxtos uTco xauxbv sloo? Isxiv, 6)<; ^^toxpctx/j? nXa'xtovri? xal Ha'vOo; KaXXtou" 
at xotauxai -j'ap ou Troiouaiv sxspav ouaiav ouo' opiafxov. £Tr£ix7 xov 25 
6isX6a£vov TO I'svo? SIC xa; TtposEj^sTc xat 7.vxtxsi[j.svac oia(pop7c, oiov xb 
C(5ov £1? xb Xo^ixbv xat xb aXo^ov, xat ^ivwaxovxa oxt b avi}p(juTto; sc 
ava-yxr^s UTub ftaxspov xat Xa^ovxa xb Xo-j'txbv ouxsxi ava'f/.aiov sioivat | 

15 xa{>' o(jo)V xb aXoyov Xs-^sxat, tj Exspa Stacpopot' auxapxs? yap -rrpb? xb t)3 
Xo^ixbv 7iV(o(jx£tv oxt [XY] 6tc' exeTvo Tjv 6 avi)pw-oc. xat rra'Xiv oxav xb 
Xoyixbv Ctuov 8i£X-o Etc xb bvY^xov xat d&avaxov x7t XaPd oxt dvvjxbv 6 
dv&pajTroc, oux s^sxa'crst xaxa izoamv xb dOdvaxov. oxav os oG'xo) pao-'Cwv 5 
scpapfJLocj-Cj xov Xo'j'ov X(o siosi xat [irf/Aii TrpocosTjxai oiacpopac, i'?s'- xbv 

20 X670V XTjC ousiac. ou6c ^dp sxsivo saxtv siTtstv, oxt xb -dvxouc sa7r''7:x£iv 
xb sISoc Etc; x/jV ETspav xwv dvxtxsijxsvwv oiacpopwv atx^txd saxi jat] au*(- 10 
5(o)pouijL£vov El ydp at Tzpoaty^sX^ zoo -j'svouc X-/jfp{)£r£V xal oG'xwc dvxtx£t<j.£vat 
(o; firjosjj-t'av iiz-ct^h stvat, dfj-Y/avov fiYj •rit'Tcxsiv uixb [xiav xouxtov xo siooi. 
npb<; 8s xb auvxii>svat xouc bptcjfious otd xuiv oiatp£3£«)V xpiwv osi is 

25 axo)(dCE(3{}ai xouxtov Trpwxou [jlsv xou Xa^stv xd xax'/jYopouixsva sv xol 
xt iaxt (xaijxa 8s saxt xb ^svoc) xat auvxt&svat xdc to6xu>v ota<popdc* 
dcpopfidc 0' £iXyjcpa|Ji£v sx xaiv Toirtxcuv (uairEp oxt auij.[5spr|X£ x68s xolos, 
oGxujs xat oxt ^Evo; x68s xouos xaxaaxsudCsiv xat oxt oiacpopd ouOKoorjC. 20 
OEuxspov Ss cppovxtaxsov xou xd?7i X7C ot7cpopdc xbv osovxa xpoTrov xd^si? 

30 OS ouxu)?, odv Ttpoxcpav X7]v ij-st'^ova Xa[i.[3dv(jC. xb os Sy] xpixov !J.E}(pi 
xouxou TTpod'cstv xTjv otatpsatv (oc xsXsuxdv stc axoijiov st8oc 75 oXto? 25 
scpapjxoCsiv xat s^iadCEiv xio optaxto, xd'Trstxa oux(o Oappouvxa xaxaaxsDaCsiv 
oxt opiaabc b xoto'jxo? Xoyoc, Eursp ev x(5 xt Isxt xax/j-j-opsixat xal s^iadC.si. 
'Ast oi za-i Tide opo? xadoXou, xaOdixsp otj xat irdaa siriaxT^fxri xat 30 

35 irdaa xs^v/j xuiv xaOoXou* xb ^dp u'ctstvbv 6 laxpb; ou xou8s oiSs xou 

1 et 2 post Ji; add. ubique i!? W £|j.7ri'7tTouat (': eaTrtTTxeiv A: £[j.7:t7r-£t Ws xou yevou; 

pr. A aitav alt.] 3? -iv corr. W 2 os oin. Ws 3 svsaxiv W TrapaXtTrr)? A 

4 Tie'jJtTnro; AC 5 an optCoV^'^o'"^ (xt) ? 7 stodxa ci. Spengel 9 zal om. C 

hia'^ipovTCii AC 10 Etatv W ?oiJ&os C 12 to alt. om. W 14 Xc(fj.,3G(vovta W 
dvzyxYj (post o'JXETt) C 15 autpExes W yap cm. C IG iv.tivo r^v AC: 

£X£tvrjv corr. W: exeivo s 19 Etpapp-daEt pr. A eI'Sei as: EioEvai ACW 20 post 

£X£ivo add. ys s 21 ota-^opoiv scrips!: otacpopiv libri s 22 post 7:po(j£)(£i? add. at A 

23 TO'JTO) W 24 atp£a£(ov W 26 xd yevt) s 27 x6 xoioE A 28 xooe] xd super- 
scr. C xoOoe] 6 ex t corr. C 30 otj om. W 31 TipoadyEiv AC 33 xat evan. A 
d;iad^£tv W 34^aTt] oxi "W 35 xoO x. W iiyiEivov as Arist.: uytaivov AC: uy^^C'^v W THEMISTIl IN ANALYT. POST. B 13. 14 [Arist. p. 97b26-i:»8a24] 59 

occSaXti-orj dXk' a.T:\S); zw sioou; /al aTiXoj; xotj ocp[}7A[jLO'j. (jjSTrsp | 8s 1)4 
STCi Toiv dTTOOSi^Sfov -pmTov 7TTavtcov airctiir^-iov xo auXXo-jiatixa); TrpOTj/Ooti, 
ouTcog STTt Twv opiafj-iov TYjv ac(a)r|Vciotv. dcracpetac 6s TioXXa [xsv xai d'XXa 
aiTict, [xdXia-a 8s ai [xstacpopa'', 5^ cpuXaxtsov sv xoT; opia\iolq 8ta to 5 
5 sXxeaOat im tzKzuo. irspl ixsv ouv opi^ji-ou, ::«)? '(I'vETai o^Xo'; 8i' aTco- 

8si££a)?, X7t TTO)^ OST l)-/jps6stV MUtOV, apXclTfU xoGauiTa. 

14. Uph; OS X7]v dir:o8oaiv xou 8ia xi xctl xo ouvotaQai xoi-j xoDxo 
STrtCr^xotjai -po[3X7]aaai paotcos diravxav xal xauxa? uapaaxsuaaxsov xa; lo 
oiaipiazK; xotl xa? dvaxoiiai; s/siv osl irpo/stpou? ocjai 7rsTcor/)vxc(i 'Api- 

10 axoxsXsr ai '(ap otxsioti xai)' sxctaxov y^vo? 6a>5ouaiv dcpopfAot? i^po? ~V 
duoooaiv xoij oia xu xa ^otp uirapj^ovxa xotva sxotsxo) •(^'■'si 6ta xoaxojv 
xs&sojpr^vxott, ofov xto C<1>«J' x6 [xsv yotp eti-'j/U^ov xotl O!iai>"/)xixov sx xaiv 15 
otatpiasojv oisXojxsvot -(ap xrjv ouat'otv sk sji,']/u)^ov xal d'hoyov xo Cwov 
supofisv sv xoj E[j,(j;u}(q) , xai ttjv ouai'av xr|V S(x'|/'j^ov st? xtjV «iai)rjXixrjV 

15 ts xai [JL7] xo C<»ov £upo}jLSV sv x-^ [J-'i^'p?- "^'fl aiciO-Ajxix-^. xo 8s oxi irav 20 
Ctpov s; uypoS xivoi? xai axspsotj ota xuiv dvaxo[j.a)V El'Xr|7Ttat. irdXiv sttI 
Ttov 7rpoa£)(«)V sioaiv xo5 Cio'jU, otov xou opviOo; r^ xo'j i"/_i)6o;, xauxb 
kOi-/;xsov, xa xoiva xai Travxi uTTCtpj^ovxa 7^ opvi&i -q v/^di xa [jlsv ex xtuv 
oiaipsasojv xou dvtoTspto -j-svou? Xapi[5a'vovxa? xa 8s sx xaiv dvaxoiioiv. si 25 

20 "I'ap xauxa s/oasv 7rpo)(Sipa, stti iroXXuiv supr^aoasv xo 6ia xr 03a '(ap 
Travxl xw yivsi uTra'p/st, Sia xo ysvos Gua'p^si xoi? si'osai. oia xi i^X^C^- 
xxspov 6 dXsxxpuwv; 816x1 opysov. 8ia xi ] Trvsupiova oux s/st 6 '/Xdvic; 816x1 1)5 
i/v)6c. xav [XT] ^Evoc 8s fj zh xoivov [xr|8' d)VO[xacpLSvov svi 6v6jjiaxi, dXXa 
TTa'Doi; XI xoivov -Xsi'oaiv uira'pyov sx cp'jasujc, oiov xo xspa-o<c6pov, axousTv xai 

25 xo'jxo) 8sr xa S7r6[x£va, ofov xo s/Ivov sysiv, xo [jlyj d[j.cpu)8ovxa sTvai (xauxa 5 
8' sx xr,c dvaxouTjc), xai TzdXiv xi'aiv i'Tcsxai xo xspaxo<p6pov, okjv pousi'v, 
sXa'cpotc, Tipopdxoi** sxa'axto "(^p xo6xa»v uirdpyst xa siroijisva xtu xEpaxocpopoj 
8ia jiESov xouxo aux6. 8ia xi pou? lyivov s^ei; 0x1 x£paxocp6pov saxi'. 6ia 10 
Ti s'Xacpo? ij.axp6[3iov; oxi d'yoXov. dXX' svxauOd saxi ixsaov ic. dvaxoixr^; 

30 ErXr^Tixai, ou xo s7i:6u£vov x(u [xsato. ciu}x{5aiv£i os xoTc jjlsv xaxd Trd&o? 
xoivoi; xd £7r6usva ex xaiv dvaxojj-iov s;supiaxsiv xai sx xuiv oiaipsasoov. 
saxi 8e xiva xaxd dvaXo'i'iav xoivd, oiov ayjusiov xai d'xav^a xal osxoijv 15 
xai auxd 8' sxXsxxsov si'c xrjv Ttspi xd TtpopXrjixaxa EUTroptav. 

15. Id 8e auxd 7rpopXr^[j.axd saxi x(o xo auxo ai'xio'v xs xai [xs'aov 

1 dXX'— 6cp9aXp.oO cm. W xoj alt. om. C 2 -zo'j a. W 4 Biacpopal C 5 TrXeiov A 
post o'jv add. Toi) As G dp/si'-ui ci. Spengel: apxstaOco libri s 7 xo as: xoO AOW 

9 TrpoyEtptos AGs 10 xrjv om. s 12 xo Cwov W 14 et 15 £upaj|j.£v 

17 xa'jxov C 19 dvtoxepto W: dvcoxepo'j Cs: non liquet A dxd[j.iov A 20 xo\> A 

21 Old xo'j yevou; C 21. 22 /(Conxcpov A 22 yXavi;, om. 6, W 23 d-q AC 
24 -/epotTO'ff^po; W: xspcticpopov s 25 ouxo) xov (ante iy.) W p.)) om, AC 
dp.cp(5oovxc( C 2G -/spaacpopov ACs 27 ydp] 0)) s xepaacpopio ACs 28 oid 
pEao'j OE xo'jxou (Z'jxrjt; C y.Epctacf opov s 29 E'Xctcpo? C: d'vt}p(D7:os AW post laxt 
add. xo s 30 00 G aup-potivst bis C piv om. s 31 dxo'piov A sOpiaxEiv W 
■/.al om. A £•/. ail. om. (' ,32 xtva om. C -/.otvd C: xtvd A: xa-jxd W a/,7:tov s 
-/.ai prius om. s d/.avDav A 33 an xrJxa ? 6)) s xr^v om. pr. \V 60 THEMISTII IN ANALYT. POST. B 15. 16 [Arist. p. 98a24-b33] 

£/£iv, otov oia Tt' yj XiOo? yj ixa-yvrjii; sXxsi zat x6 -/jXexxpov xat tj aixuia; 95 
TuavKov -((ip -0 auto fjistjov xs xotl otixiov, -f) otvxi-spiaxaatc, ojs cpyjat FlXaxfov. 20 
iav, OS xauxov xo asaov tj siost 7^ •(•evsr sl'Ssi [xsv 8 Trposip/jxar aspo? 
7ap avxtTTspiaxaai? ocTravxtov alxia' -j'svsi oe oFov oioc xi' r^/w; xai oia xt 

5 £V xoT? xotxoirxpoi? sauxou^ 6p«>|j.£V, xotl 8ia xi ipic; iravxct [xsv "(ap ot' 25 
avaxXotatv, aXX' ou jilv ots'poc, ou 6s o^sto;, ou os cpojxo?. waxs xat xa 
•jTpopXv^fiaxa axoXouOv^csi xui \iicno, xal xa ixsv xto s'losi xa auxa saxai. 
xa OS x(p '(svst. saxi os xal xai)' sxspov xpo|7:ov xa auxa dkXr^Xoig Tipo- 90 
j3X75]xaxa, oxav Oaxspou xo aixiov £?7]pxr^[i,svov j^ xr^c Ooxspou aixt'a? xai 

10 xaxx'/jxai utt' sxsivtjV. oFov oiot xi 6 NsTXo^ ^pOivovxo? xou {J-r^vh^ ixaX^.ov 
psT; otoxi );;st[xsp'.a)Xspo? (pdivtov 6 jj.r^v. xai ssxiv Sv 7:p6pX-/ju.a xouxo. 5 
oia XI OS cpStvojv 5(£tfj.spta)xepo^ 6 }j.r|V; oioxt tj osXt^vyj xrjVtxauxa diio- 
Xsi'ttsi [xo cpw?]. xai ouo tJSyj TrpopXr^jxaxa aysSov 69' sv jis'aov saxl xai 
jxi'av atxi'av xyjv auvooov- dXXa xou |i.sv Txpoasywc al'xiov, xou XsiTrstv xb 10 

15 9«>c, xaxa osuxspov 8s X070V xou Y^vsci&ai xbv jjir^va ysijjLspiwxspov, xaxa 
xptxov 8s xou [j-aXXov psTv xr^vixauxa xbv iroxajxov. 

16. rispl 8s aixtou xai ou al'-tov xai xdoe d'v xi? aTropr^asis Tipb? xoi? 
sipyjusvots (Xs^to 8s al'xiov [jlsv xb jj,saov, ou ai'xiov os xb auaTrspaSfia), (st) 15 
waixsp xouos ovxo? xou jxscou xoos sTrsxai xb au[xir£paa[xa, ouxa> xai xouos 

20 xou aufxTTspdcriJLaxo; ovxo? x68s saxlv s? dva/fxrj? xb aixtov. si \ih/ -(ap 
ouxojc, dvxitJxpscpst xs dXXTJXois xai xuxXo) auxa osixvua&ai ouvaxov, tocj-sp 20 
oxi £xX£i''7r£i f| (j£Xr|Vy] oia xb xtjv 7T|V £v (jlegw sTvai, ouxto; oxi f^ i'Tj sv 
fxsato saxl 8ia xb xyjv osXtjv/jv exXsi'ttsiv. dXX' d'xouov sv aTroost^i xb 01' 
dXXrjXojv xai a[xa. aXX' ouos 01' aixiou Oa'xspov ouSI 8ia Tipoxs'pou x*^ iirivota' 

25 ou ",'dp saxiv aixiov xou X7)v -(^v sv jjisau) sivai xb xtjv a£X-/;vr^v IxXsi-rrEiv, 25 
dXXa [jLEGov xou auXXo-^iapiou xai xou aupiTcspdajxaxo; I'cfco; aixiov, xou 
7rpdY[i.axo? 0£ ouoaao)?. or^Xov os* ou "|'ap sv xm opicum xr^? 7^? xai 
xou fxsarjV sTvai yj IxXsi'Li; sfjLcpaivsxai xt)? az\rivr^;, dXX' sv xto opiGfito 3o 
XT|? sxXsi^j^soj? xb X7]v "j'YjV SV [xsoo) sTvat. £1 I 8s oux dvxiarpscpsi xai xb 97 

30 }J.sv aixiaxov, (xb) suixirspastxa, xb 8s oux aixiaxov, xb [xsaov xs xai ai'xiov, 
ttXsioj [xsaa IvosyExai sTvai xai ai'xia xou auxou aufiTrspa'cjaaxoc. dXX' 
douvaxov xaOoXou ^a'p saxi xo x£ aixiov xai ou aixiov, xai dacpo) btxoitoc 5 
uTidpyEtv cKpsiXEi x"^ uTToxsifxsvo cpuast, ■^xi; TTOx' av -(]• oiov £1 xoi$ Ssvbpoi; 1 Ti superset-. A i] primum cm. W to om. AC aixua b, at cf. Them, in Phys. 
(V 2) p. 45,2 2 cpTjOlv 6 A flXccTwv] cf. Tim. 59 A 79 B 4 ti prius superscr. A 
5 Tt superscr. A 7 Tauxd A iaxi G 9 Saxepu) (post xrj;) G 10 TO(TTr]Ta[] TaixTjv W 
cf>8ivovTos— 1 1 -/£i[Ji£piu)T£pos offl. pr. W 12 TT] acXrjv-/] s 12. 13 TO cpws dTToXeiTtEt \V: 
TO cpd)?, quod cm. Arist., delevi 14 tou prius s: to AGW dxolzinuw s 15 cpw; 
om. pr. W 17 post oe add. toj s 18 d s: om. AGW 21 an ouvaxo'v, (ofov)? 

22 £v prius superscr. A 23 oti toO A 24 all' ou5e scripsi: ou AGW: aXX' ou s 

26 [Jieaov toO as: \j.h tou AV: tou piaou AG post i'lui; add. to W 28 \j.i<3o<j G 

excpafvETat A 29. 30 7.ai tio piv aiTi'io TauTov a'J[i.;iEpda[j.C(Ti oe ou7, lit oe touiov to 

ixiao'^ W 30 Toprimum addidi te om. C post xai add. to AGs 31 xai alxta 

post (ju|j.7tepa(j(j.aT0$ collocat C 33 o'fEiXsi uTrapysiv G ij G: r^v AWs THEMISTII IX ANALYT. POST. B IG. 17 [Arist. p. 98'';j3— 99a 18] Q\ 

OtlTtOV TO'J CpuXXoppOSlV TO -XaT'J'Z^o'/J.V^ 'f^ TO ~r^'(V03\)ai TOV OTTOV, ol: Ti !)7 
TO (puXXoppOSlV, TOUTOt? XOtt TO -7j-,'VUai)o» TOV OTUOV, Xal Ot? TO 7r/|-J'VU(3l)ai 
TOV OrOV, TOUTOt; xal to CpuXXoppOSrv. OUOSV O' dcTOTTOV, £1 TO TOtOUTOV 10 

aiTtov £v xal avTiCTpscpst irpos to aujjLTrEpaajxa* ou -j'otp ojioi'tu? os'yi)rja£Tat 
5 ot' aXXr^Xuiv, aXXa to jxsv oj; auXXoYtau.6; [xovov, to os xai m; dr,6hzic.i; 7^6/]. 

17. nXsio) OS TauTOu (xsaa ts xal airta sTvai ou)( oiov t£. si [ayj apa oia ir. 
(jufiScSr^xoTo; Yj osicic ■?! oia arj^j-siou irpoior oiov oia Tt toc osvopa cpuXXrip- 
post; SioTi puTtSouTai tj oiot'. XsuxaivsTar r^ to Trap xsxau-ai; oioTt av- 
{)paxs; uTToXsiTTOVTai 7^ oioTt Ts'fpa. aXX' srprjTai -KoXXa'xi? oti ouos aTio- -Jo 

10 osictc TO TOiouTov ouos altta tou 7:p7!'|'ii.aT0^ Ta ToiauTa, aXXa Toiji au]x-spa'- 
aaaToc ixovov. s^opiaTsov ouv a-avTa ;xsv t7. TOiauTa, [xa'XiaTa os to xaTa 
au|xp3|3-/)xoc ToJv a-oost^scov ou 7ap -a zpopXTj[j.aTa irspl to>v xaToc au;x- •-'.". 
PsxTjXo? iouixaxav ouosl; "I'ap C,'t]-zsi, ota Tt dvaosvopa? (puXXoppost Y| [xsXaiva 
-/) Tj ajx-sXo; rj 7] TrXa'Tavoc; yj a|ji(piXacp7]^ ts xal u^j^vjXt], dXXa ota Tt' 

15 osvopov (puXXopposr. TO'jTou OS £v aiTtov 7:aat toT? osvopotc, xal {la'Xa 
stxoTU)C' TO -j-ap aiTioy Toii ccuX|Xoppoetv 6ptS[io-; sGTt ToGi cpuXXoppostv 98 
xal TO Tt TjV stvat, oiov to Ttrj-cvuaDat tov ottov, xal ty^s sxXsttisojc yj dvTt- 
'■fpa^t?, xal sa-iv iv Tat? d:roost?S(Jtv ou (xsv aiTiov to ixeiCov dxpov Tuiv 
sv ~m aujxTiepa'aaaTt ootov, to 6' aiTtov TouXaTTOv, to o' aiTtov to jxsaov, •"» 

20 Xo-'o^ ouv Tou ast'Covoc axpou Ta)v sv toj aujx-spa'ajxaTt to |xs(3ov estI xal 
7:a'vT"Aj o[j.oiov sxst'vm' si [xsv ouojvujxov, ojxotov sxeivco xal to |xsaov* st 
o' dvdXo^ov, xal to aaiov tov auTov TpoTiov. 

rispl OS Tou dvTiaTpEcpsiv dXXYjXotc TO Tc a'lTiov xal ou aiTiov xal o) lo 

alTtOV ttios E/Et. Xe-j'«> OS Oi IXSV CclTtOV TO UTIOXElfXSVOV, TO OEVOpOV r^ TYjV 

25 auxY^v, ou OS ai-Ttov to cpuXXopposTv , aiTiov os to 'irv]7vu(3»)at tov ottov r; 

OTtOY^TiOTE. TO }XSV OYj aiTtOV Xal OU aiTlOV ElpYjTai OTl S^ avd-j-XY^s TTpO? 15 

dXXrjXa dvTtciTpscpEt, si'Trsp out<u; s/st Trpo; aXlrfkci lo: optdTOV te xal 

OptGfXOC. TTpO? OS (to) UTrOXSt[i.SVOV TTto;; TOUTO -j'dp OtOptaTSOV. Et IXSV 

or] Tt TTjC cpuasoj? ttjC uTroxsi|XEv/)? atcj^Y^Tov TS xal xai>' sxasTov Xdpots, 

30 oux dvTtaTpE'^st, OIOV st:1 tou ccuXXopposiv st Xdpot? d'lXTrsXov yj aux/^v • -'o 

ETul ttXeov ^dp ExdcTTou xttl TO dTTO^aXXstv Ta ccuXXa xal to TrYj-|'vuai)at tov 1 To5] TO A TO TiXax'jcp'jXXov vj TO iu ras. C xov] to C 2 cpoXXopoeiv A 

TO'JTiov C -rjyvT^aSctt xai tov W post ot; atld. v.ai W 3 to alt. oin. W 4 cJvxi- 

axpE'f ot ]ir. A GuXXoYtaf^.oj— <i-oo£i;£t s 5 to? xat A G TrXelatai W xo^i 

auTovi Cs 8 oioTi alt. pr. W: ota xt W corr., s 9. 10 ouxe— o'jxe ci. Spengel 

10 dXXd— 11 xa Totctuxa C: om. AW 13 yj] rj post lacun. G litt. W 14 i] primum 

cm. W TiXaxavTj C rj t&rt. om. W 15 atxtov gv A 17 xo prius om. pr. W 

xctl alt.] i, W ^/ om. W 18 O') C, pr. W: ou A, corr. W (j.£v pr. W, s: 

yap A, corr. W: om. C post xdiv add. y^P AW 19 w o' C, pr. W: ouo' corr. 

W: ouvc A xo prius CW: w A: 8 s 21 eJ alt] tj A 22 avctXoyov C : ava- 

Xofla AWs 24 iyti om. A /; C: [xyj AWs 25 xo prius] xoij A 6^ alt. 

om. pr. W xo alt. ex xoO corr. W 2G ])0st dvay/.Y]; add. xa A 27 Tipo 

oEXXt^Xoc l/st C 28 TO s: om. ACW 29 xtj; alt. oin. C 30 cpyXXopoeTv A 

oic 
XdfiTj; A Tj W: -Ard AC's 31 Y'ip O'u. pr. W xo alt. om. s G2 TIIEMISTII IN ANALYT. POST. B 17—19 [Arist. p. I)9a20-i^34] 

oTTov El OS -avra oaa cpuXXoppost, citv-iGTpEcpst is xal i^iaoDtott. oeX (otj) 08 
Cr]T£Tv xoivfj Tiaaiv uira'p^ai xoi? cpuXXoppoouaiv, otiojc exsivfo auxa uEpi- 25 
X7.jjiPava)[i,£V xoti £t:' ixei'vou C"']'^oiM'£V ''^o ot<i '^'^* '^'^uttp ^ap Trptuiip ai'ttov 
Icjxat TO [xeaov xal Tcpo? xouro auxo avxisxpscpsi. supi'axu) Sy] xo TiXaxu- 
5 cpuXXov xoiv^ Traat xoi? cpuXXoppoousiv u7cap/ov irpo? xouxo ouv avxtsxpi'-fEt so 
xal xo ai-xtov xal ou alxtov. ^ivovxai ok IttI xaiv xoiouxtov TtpopXripia'ttov 
xsaaaps; opoi, xo cpoXXopposiv, xo TnQyvua&ai. xov oirov, xb TrXaxucpuXlXov, !ty 
Ti tJuxfi, ouo fA£V axpot, o6o OS [xsGOf aXX' o [jlev xoj L>7roxst[xiv(o 
7:poa£-/rj; xs xal sttI -Xsov, 6 Ss x(o xax-/j-,'opou[»svo) Kpoasxr]; xs xal 
10 avTisxpscpiov. 

18. Ti o-}j [jiaXXov al'xiov spsT; scp' mv irXsuo xa [jiscra; yj xb Ttpoas/s; & 
ixaaxdJ" oi' sxsivo -(ap auxto xal xb Tropptoxspw U7rap/st, otov x(j suxyJ 
xb rXaxucpuXXov [xaXXov alxtov xou cpuXXopposrv oia xouxo -(ap aux-^ xal 
Oa'xsoov alxtov uTra'pyst, ki^ai 6yj xb TTY^^voaUat xbv ottov. aXXa Trai; iir' 

15 ivt'tov tcXei'o) cpavEpui? xa aixta; £xX£i'']/£(o; ^ap xal xo X7]v -(r^v iv [xsam lo 
Eivai xal xb x/jV asXr^v/jv. v^ ou xy]? auxr|?, dXXa xb [xsv xou YjXt'ou, xb 
6e xtj? geXt^vyj?. ap' ouv ouoe saovxat ttXei'ous xo'j auxou bpta}j.or, T; xou 
piEV ovojjiaxo?, ouxEXi 0£ xal xou TcpocYfJiaxo? xou auxou. TiEpl \iev ouv 15 
a7T00Ei?E(u$ EipY/xai xal TTto; ECJxt xal Tzmq '((vE-ot.<.' sip'/jxat o' a[xa xal TTEpl 

20 airooEixxtxTj? £Trtaxrj[JLYj?' xauxrj? yap Ipyov a7ro5£t^i?. 

19. riEpl Be xa)V apyaiv xr^? duoSst^Etoc, ttoJ? xe -[ivovxat ^vwptaoi 
xal xts Yj -(vojpi'Couaa s'ci?, svxeuOsv saxi oyjXov TCpoaicop'/^caat Trpaixov. 20 
dva-j'XY] 7ap "/]X0'. ■(ivcoaxsiv xd? Tipioxa; ^97p'^ 'h V-^ "(ivoiaxstv £i os 71- 
vwaxEiv, fjxoi 01' d7ro5st^E(o^ 7^ dXXov xpoTiov, rjxot oi' STriaxr^jxr^? r^ ot' 

25 sxEpa? ouva'|x£(o?* iroXXd -(-dp "/«>pk dTiOO£tb(uc: ETtiaxdaEda, xaSdirsp oyj 
xal xou^ bpiapouc. oxi [jlev ouv dva"(xatov -j'tvtoa/stv xd? dp/d? xto [jleX- 2"> 
Xovxi -/vwasa&ai xd ec exei'vwv, slpY^xat Tipoxspov, xal oxt "jE [xyj ot' aTro- 
OEi'cEu)? oiov XE. X£iTC£xai xoivuv £'j:iax£'']^aai)ai , zoxspov STriaxr^iJiYj xuJv | 
du.saa>v dpyoiv stJxtv Tj sxepov xt "^svo? ouvdfxsu)?. dp/Y] os xauxr^ 100 

30 XTj? 0£«)piac" dpa £^ dp/^? svouaai oiaXEXrjilaaiv rj[xd; r^ uaxEpov xeXeiou- 
[XEVot? £-^Yivovxar, xo x£ ^dp Evouaa? oiaXavOdvsiv douvaxov ouos ^dp aTto- 5 
OEiStv £)(ovxa? XavQdvEiv Suvaxov, [jitqxi "(£ oyj "(vaiaiv dirooEi^so)? dxpi- 
BssxEpav xo XE Xaji-PdvEiv [jly] lyovxa? irpoxEpov oux £uoidi^£xov xoT$ xt&£- 
|jL£vot; iraaav oioacJxaXiav xal (xd&r^aiv ex Trpouirapyouar^? "ifivsadai ^vtoaeu)?* 

35 ouoEV "(dp TipoxEpov x(J5v dpyaiv. akktoz ouv oux ESxt oiacpuystv xauxa? 10 
xd? dTuopta?, £t [ATj XI? EupsOsiVj ouva[xic xr^; '^u/y); xa&' r^v oiov xs 71- 1 i^isoua'^ai (sic) C oyj addidi: ouv s 2 ^-/.eivo A, pr. C; corr. C cc'jto AC 

3 Tipuitov W 4 toOto] to W auxot? A: auxa C dvTtaxpe'fEiv AW 

6 post xal alt. add. xo W oe] ouv s 12 tw A Troppo'tspov s 15 -Xei'to 

om. As TTjV om. A IG v} — 17 asXrjvy]; om. C -Jjxoi W 18 post ovo'[j.aTo; 

add. EOovxcti s xou prius om. As xou auxou 0111. W 21 xcd -ui;, om. xe, C 

22 EGxat s 25 koXM G 27 Ei'prjxat] c. 3 fz om. W 28 Trpoxspov W 

29 dpyrj oe (tjOe) conicio cf. p. 44,5 post oe add. /.od CW xotuxry; CW: dTiXoxT^; A 

anXdii s 30 apa A: ap' C: oxt apa W 32 jjl/jxoi As 33 dSidOexov A TIIP:MISTII in ANALYT. post. B H) [Aiist. p. 99b34-100M3] 03 

V(o3Xiiv [Lr/jiv i'-cpov -potspov auxr^s 7'-voj5/.ovt7.c* t^'jttj ",'7.p ;j-ovt, -po3rjX''H 100 
av Y) Xr,'l>i; Tojv dpymv. ocztvstat 0£ auTV] "(c ttS^iv uTcapysiv toI? C<l>oi?' I5 
dyouai 7ap ouva[jiiv auix'futov xpitixTJy, r^v xaXoutxsv aiai)"/)C>iy. evous/jc 6' 
at(3i)Y](3£(o? xois fJLSv Toiv Coi'tov SYYivsToti jj.ov)] Tou (xta<)rj[xaTOc, xott cpuXat- 

5 ~0'J31V £TTt TToXu XOUtO 01) "(jaOoVTO, ToT? Ss OUX e'Ci'lVSTai, ToT.; [iSV oXnK, 

uia-ep suXotT? xai [xaiais xctt itxTrig t, xoi^ o' 7[i,fjop(o; xal oXt'Ywv, oiov 20 

OpV£U)V Ttdl ©UiVuiv xal fiOCoV UiroC'J'i'l'oi;. OaOl? JJLSV r,Z\> JJ-TJ £[J,[i.=V£'. TOC 

ctiaB/jijaxa £v tq '|"J"/"^5 xouxoi^ oux Isxt paiai? £^a> xaiv cxtaUr^astuv. 
0(301^ 03 xoti oi'/a xo'3 7.[at)"/)xr/!jl Suvaxov xo ai'ai^ifjfAa lysiv £v x(j 'j"JX'(i' 

10 ofov xal aTTEXf^ovxoc ^(oxpaxouc xov xuttov xal xyjv <j.opcpr]v, xouxoi? -poi- 25 
-,t'v3tat xal ixipa -pajat^, yj ixvyju/j, xal xot? |j,£v ax£X£(3X£pot? (oax' £/£'-v 
xov x'j-r-v tjiovov £7t1 koXu X7p TipoXapouar^s aicj{)TQ|a£«>c, xoTc oe waxo xal 101 
xa oijLOia auva-xEiv ouvaailai xal icpapixoC^iv* xal xauxa rjo'/j xiXsia xs xal 
Xo-jixa', £v or? ■?; xoCI oixoiou i)£(opia x£ xal oiaxpiai;. £x [x£v ouv xti? 

15 at(3t>rja£U)C i^^ivcxai (.ivrjtxr^, tocjTrsp Xsy'^J^^v , £x oe [jLvrj[j.yj? iioXXaxi? xoO 5 
auxo'j -(•tvo[j.£vr^; £[A7r£tpta* al 'j-ap TioXXal [i.vr,[j,a.i xtp apifttxto [ita ijjLTTEtpia 
EGxi'v. oxt \izv '(ap xociz saxlv iXXipopo? x6 xaOr^pav, -(jG&exo xal £[j.v/)- 
ixovsuGEV dXXa xal oxi xoo£ iXXsPopo; xo ira'Xiv xai>-?jpav, -^joOexo auOi? 
xal iijivr^fiovsucis, xal aunt's 73 IxEpov xal i:dXiv d'XXo, iroXXuiv 0£ 10 

20 [xv/jatov £x TcoXXoiv ai^OTjtJcOjv -(ivoixEvrnv £[j,Tretpia dOpot'Cfixat [xi'a xou 
xatjaipciv xov sXXsIjooov q: aovau?avo[j.£V7j; x£ xal irposXafj.pavouayj? 
ala&yja'.v oixoiav xal u.vr^[j.-/iv irrjYvuxai rjo-zj xo xaOoXou xal Ijxixevei x'/j i'> 
4"-*Z'fl5 ^'"^^ '^^^^ cXXEpopo? xaOai'ps'.. xal Icjxi xo xa&oXou xo oixoiov xal 
xauxov £v xoi? xaD' fxaaxov xal xo Iv xoTc ttoXXoi?, xal xouxo xi-/yr^z 

25 apX^ ■'t^' £7TiaxY][xr^?, xl^J^r^? [x£V, £i iTcpl x»ov utt' auxr^? ^tvofAEvcov, etti- 
axr^a-/j; oe, zl UEpl xaiv uiro cpuGEu)?, oaxE ouv ec, dpyr^z Evura'p/ousiv at 20 
dp/at (xeXeioi "cdp dv £-|'Evoa£{)a), oo'xe aTi' aXXr^c e^eu)'; i'fcivovxat -|'V(o- 
atixojxEpa? wax' iz dyd-i-x/jC xi KposiOEvat, dXX' aTto aia\}r^(J^(u; xal [jlvt^ix-/;? 
ot"j'£tpovxat xal dSpoi^ovxat. oFov ydp ev fxa'/'(j xpour^; "(EVOfXEvr^? zl^ £'3~"'i, -•"' 

30 xal -dXiv i'xEpoc ecx"/], xal irdXiv dXXoc xal rfiq xoaouxoi waxe 7:apdxa;tv 
xal dp/Tiv a'Ji)i; 1^^'Z'i^ "(svEai^ai, ouxcu txEivavxo; ev x(j '{^^X"^ xutiOU auv- 
r^p[i.oai)y] xal d'XXo; xal au&t; d'XXo?, xal xoaouxov tjo/j xo TrXT|{)os wc 
tayopov xb xai)6Xou "(svia&at. t) 'I'ux"'] '^"''■' ^'^'^'^ xotaux/jv iyooaa. 96131V 3o 
a)3X£ xuiv 1 aicj^/ixaiv TiapappEOvxcov ETrtXaapdvss&ai xaiv oixot'ojv xuticov xal 102 on 
1 immo auxTj 3 £[Acp'jTov W 4 tr^s A 6 cb? A oXt'yov Ws 7 opveot? Ws 

0'J7. s 11 xctl alt. et [xev om. C\V post dxeXECx^pot; add. o-jtios s 1G yivo.usvo'j AG 

17 Dli^opoz C itemque in sequentibus 18 dXXa — 19 iiAVYjaoveuae om. W 

18 au3i; 0: ojv A: om. s 19 post lfi.vY]iji(5v£ua£(v) add. au&t; A: TidXiv s exepov 
Y' t] 21 a'jva'j;&uiv/j; .s 22 po.st oaoi'otv add. os W ante tyj add. ev Ws 

£1 -fl 

24 £/.aaxa W 2.'). 2(; T£-/v/,;-l7:iaT/j[j.r,; uin. VV 2') tj A: r^ C 2G e( A: 

Tj (' Y"-""^^"^' ^^ -^ £Y£vvo)[j.£!)« s O'j-ce] out(os pr. W £YYtv£a&at C 

29 r/cipovxat W 30 k'cx/jTai pr. W 31 jj.c(yrj;— 32 ccj^t; om. W y^"'^'^*« 

as: -jz^ioiiirrii AC 32 toaouxot b VjOrj to superscr. C 64 THRMISTil IN ANALYT. iPOST. H 19 [Aiist. p. 10()a 13-^5] 

EvaTcoTiOsaikt f^ !J-vv]u,"fi, auXXs^ouaav xo xaUoXou to ev toic xaD' excotov 102 
o[jioiov, ou X7i autr^ tiu>; tj ai'ai)/;!?!? cuvE'-paTrxsTai. oxctv -j'otp ^w/pa'xo'j; 5 
otiai)avrjxat, auvavxtXafxpavExat xal avi}pa>T:ou, xoti oxctv xouoi xou Xsuxoi, 
auvaiaOavExai xal Xsuxou- ou -(ap o); xauxou TzavxekSi'; auyatai)av£xc(i Kc(XXiou 

5 xe xal avOpwTrou- ouxsx'. '(ap eTtcev (av) avf)pu>7Tov fxspov £i [jly] KaXXi'av dU' 
oxav 007. I'wxpa'xr^v, xoxs opa ev auxto xal x6 Tipos xou? d'KXouc oiioiov xal lo 
xotvov. rocjxE xpoTTOv xiva xal araO/^Gis toG xaOoXou, dXX' ou/_ ouxto; oiaxs 
auxo x<optaai xal dcpsXEtv xal xa{>' sauxo -(vtovai, dXXa au7XE/u[x£vov xe xw 
xai)' Exaaxov xal [xaXXov sk s/sivo dTroxexpaa[J.£vov. dXX' EXEpa ouvaiiu 15 

10 iaxiv, 7] xTjC aiai)rja£(o; irspl xo xaxd [lepo? £V£p7o6a-/j; xo Sv ex iroXXuiv 
xal xo dotdrpopov sx oiacpopdjv xal xauxov £? sxspiov auvd^Ei, okjV xov av- 
f>p(oTrov EX KaXXiou xal 'Apiaxtuvo? xal xo C«)OV s^ dvi)pa)7ro'j xal Xeovxo^- ^o 
xal xYiv ouctiav sx cpuxou xal C^ow d'vsiai "(dp [j-sxP'? o^v Et? ev TiavxEXoi? 
xd TToXXd rha'(d-(Q xs xal cuvor/S'/jxai. waxs er.a-^m^cq 6 xpoTro? sous xr^? 

15 auaxdaEw; xou xaDoXou xal xt)? Yvwasu)?, xaOo Xi^Exat ETCaywYri ira? 6 
EX xu)v xaxd li-s'po; xo xaOoXou xE^aXaioutxsvo? Xoyo?, ■/)§■// Se xoD xoiouxou 25 
Xoyou xd (JiEv X7|[j,[xaxa U/^aouatv at aiaOr^aEi;* dp/al ydp auxai xal atti'ai 
x(~jv xaxd [lEpo? uTToXr^t];^*"^' "^V ^^ xai>6Xou siricpopdv 6 vou; -oir|CJExaf 
xouxou ydp Epyov -/jov; xd TiroXXd evouv xal xd dirEtpa, otteo or^al FlXaxfov, so 

20 Ttlpaxi ouv8rjaaai)af xal ydp otatp£|xixoc xal auvOoXtxos (xal) [XExapaxixo? 103 
x£ xal dXXoj? TcoXuxpOTTfOs Euxivr^xoxaxoc. laxai ok ou/ ucp' ev ouo' £ui)u; 
ouo' EV Xp6v(o oXr/to -^ xe xwv Xrjixixdxouv xr^? ETraYWj'yi? xaux'/j; ai'ci&Tjai? 
xal Tj xou xaOoXou EKicpwvvjat?, dXXd tiXei(i) ypovov |j.Exa8u TrapEiJTrtTtxsiv 5 
dfxcpoxsptov dvoLY^ri. xal xd u-sv Xr^uaaxa euiih; q Trpwxrj 7,[jiv dp^aixEv/j 

25 ai'a&-/jai? xti>yjai, Tioppto oe r]oq TtpoEXOour/j? 6 vou; ec auxoiv xo xailoXou 
cu[XTCEpat'v£xai. otd xi ;jivxot 8id jxaxpou; etteiot] otd /povou auvaYEt'pstv 
irscouxs xo xaBoXou. XavDdvEi oe auxo? o xpoT:oc ETraYfwT'l' '^'^ ^"^5 ^" 1 aovctyouaav As post -/.aJJoAou add. rpcotov 0£ to xatfoXou W 2 olj xai as: 

ov)x ACW a'jTT; AG y; om. AC auvcizxexai A 3 post abSav/jxat 

add. auvavxtXaii-pocvT^xat A covavxtXajxprivETat] s ex yj, ut videtur, corr. A post 

ou 
Xsuxo'j add. auvataaavrjxai {-q corr.) W 4 J)? A 5 elSev C: eIttc!? pr. W 

av, quod post yap add. as, post sTirsv addidi 6 too? ot'XXou? CW: dXXrjXou; As 

7 (iiSTisp pr. W ahdriaa C post y-otSoXou add. dvTiXa|i.pav£a8ai C 

ou/ om. A 8 autd (' sauxd G te toj as: t£ to A: to CW 

9 dvaT£Tpa[j.[Ji^vov A 11 to oictcpopov W aulUyzi W 13 TravTeXw; om. W 

14 dvaydyy] te as: dvaydYr,Tai ACW v.at] non liquet A auvOTjcsTai pr. C; 

corr. C ' 15 xa»' ov W 16 Xdyo? om. pr. W 17 ante dp/at add. at G 

19 evouv] gv oe W post xctt add. TTEpat'vEiv s nXdxwv] cf. Pliileb. c. 14 

p. 27 D 20 Guv8rjaaa&at A : o'jyhtUadai C oiaipETtxws - cuvOcTf/.w; — (XETa- 

^aTr/.tB; AC xat tert. as: om. ACW 21 te om. As ucp7.tvoi pr. W: ocp' evo; 

corr. W post eu9us superscr., ut videtur, yj A 22 auvSEat; W 23 im- 

cpopct W TToXuv s Trapsp-TTtTiTEtv as: zapaTrtTTTEtv ACW cf. p. 54,18 24 d[j.ttio- 

TEptuv as: dpLcpoTEpoc (TEpa renovavit A) AC et post dvayy-T) W dp^apevrj y^i^-Iv As 

25 auTo'j AC 26 otoxi s stieio/j oti om. s auveyEipEtv AC 

27 auTo; G: auTov AW: om. s TITEMISTII IN ANALYT. POST. B 19 [Aiist. p. 100'.5-15] 65 

/(xl Ttapa T^? cp6cc(t); kaa^iavziv dW' no r.OLo' kao-oo ooceisv av Totc ivvora; 10,» 
Tois ocTretpoTspotc. oti os vou? iofiiv 6 Ta? xocOoXou xott dasaouc irpotdasi; 
S7xaTa(3X£uaC^{j.£Voc xal ouosui'a (aXXr^) 6uv7|i.tc, o^Xov xdviouOsv xcTjv "jOtp 15 

TTSpt TYjV OldvOtaV £$£(0V TaT^ |J.£V OUX 7.£l 7.A"/;»)£U0U.£V, TOtt; 0£ d£r oux 

5 (Z£t [x£v ooS'O xal Xo7icfii.<p, dticporv jxsv ovtujv Trspi -tov ocaXoxe aXX(i>? £/ovt<ov, 
dXXa T^; [J.£V eU auTVjv ty)v i)£(uptc(v d7roT£X£uxa»5"/)? iroXXcfxu, xoO os £U 
•;r&7^tv 7.7roT£ivo;xEvou x6 auvoXov olU os dsl ouvdixsaiv dXr^{)s'jo|x£v, stti- ^o 
cjx"/j<i."/j saxl xott vou?" xat oux laxtv sTtiaxrjfxr^ xoiv dp/ajv 6i' d-oosi'csu); 
70[p t] -(s dxpiptos STCtaxYJa/j* Xst'-Exai or^Xov oxi vouv £ivat xov "(Vfopt'Covxct 

10 xric otpyd?. xoti 70tp OY] 7rpoar^x£i ijiev dsi xott? dp/atc; dxpipiaxspov 71- 25 
vuJaxEaf^at xaiv [xsxa xa? dpydz' [jovo? o£ vou; dxpipsaxspo? s-iax-zjif/jc, 
vou? ouv 6 Xr^TTXixos xtov drj-zCo"^, vou'j os 6 -rrpaJxo? x«l uTto xr^; cp6a£(o? 
eYxaxciax£uaC^ja£vo; x(o Xo'jixtu Cono. oovofpiEi os ouxoc (ov iixiv d-XooGfxaxoc 
xai (oa-sp dXo-j'o^ xk xott otxoixo; xr^c 'l^u/r^c o'j^t?, xoti)' | y^v sq dp/Tjs 104 

15 saxt ci'jcjsi Xoyixov ^mov dvi)p(OKO.?. 00x0? os vouc X7.t TrpotoOoriv r^iiiv 
auvau^dvsxoti ot£t xott cuvETriotoioSt, xo ixsv irptoxov £t<j x(X<; (XTrXa;, or'37r£p 
opouc ovo[xc(Coa£v, xat xa>v otauvi)sx(ov xott aTrXouaxocxtov xou Xoyou csxoi- 5 
yziiov &sasi; xott xa; otTrXa; 7.vxiXY|i£ts* av&ptoTrov -(dtp v^ Xsuxov oipyzxai 
xott Xs^stv -ptoxov xa rottota xott voeIv, £7r£t07.v £'f/otxotax£UC(C"/)xott Xoyoj 

20 otuxou* TTpopaivovxo; OS TjOYj xat xou auvxi&ivat xatixa xa otTrXot ouvctjxtv 10 
TTpo'jXotii.pdvsi xcti xt dvOpcuTTOs iaxiv f^8/] otavosTcBat. sTrsiodv oe T:X£tovot 
la/uv Xdpo, xott irpos xyjv xou xaSoXou aoaxaaiv xoil vorjaiv ouvctxwxspoi 

•'lVO|JL£l>(Z. £€U? dv XV]V Xo-^lX/jV S^lV, XOtl)' r^V TjO-/) Xo-,'tXOt YE-jTjVOtliEV, aOGXTj- 

atoaeOa Tzaayrjoi^-qz xt xyjs ^'->X"^i^ Trpoaotj-oiov X(tj atoaaxt* xctt -dp xoljxo 15 
25 dp/oixEvov jx£v x£Xsto5(ji}ott TTpwxov [x£v la/uv Xottxpdvst TTpo; c('jx/(V xy;y 
otavdax7.3tv xat xy]v 01' sauxou /7.[j.rji>£v opt^watv, siD' G'ctxEpov xctt Trposicriv 
£1? xo Trpoai^sv stti ixtxpov, xott ouxto? dst xsXstoufxsvoy si? ■Trspi'Traxov x£ io 
xoti opofiov xott XY)v T:po? X7.ux7 pottxYjV TTpospysxott. ouxo) 07] xott 6 vou? 1 Trapa corr. W 3 a'JYxcfTaax£'jaCop.£vo? A ot'XXirj as: om. ACW -jip 0111. s 

4 TTctpa AC xat; prius corr. W 5 p.£v alt.] oi A la—'iyo^na. s 

6 auxTjv om. s xyjv om. AGs dstopfa; A -oXkdxi^ om. W: ante dTioxeXeu- 

Ttosr^S collocat s 7 a7r0T£ivo[AEV0'j] ou corr. noa liquet unde A 9 EiiiaTYJixr] om. W 

10 </-/.ptp£aT£pov W: TO dxptiSiaxtpov As: xui dxptpEaTepu) C 11 xoiv] xa A 13 O'jva- 

[xts, om. 0£, W iaxtv deletum W 15 9'jO£i om. A post riixtv add. xal W 

IG 0'Jva'j;c<v£TC(t C: auvotugavoasvo; As: auvau^avofA^vot; W dst xat om. W post 

[i.£v add. yap As post aTiXa; add. £V£pY£ta; [xovov dp/ujv xi anXaJv TrpayiJ-axcuv xd? 

voTjOEts W azEp CW 17 ante xdiv add. xdc C -/.at alt. om. AC 18 cxot- 

7_Eiov A post axot/. add. xd; AWs -/.at om. W post Ae'j-/6v add. d'v- 

ttptuTTOv W 19 -/.at prius om. W Trpiuxa A et post Ttatoi'a C '20 autou AC 

post o'jvapiv add. iaxt A, df/Exat C 21 TipoaXapiPavEtv AC to AW 22 post 

hyb^ add. 6 vou? W Xd^T) C: Xd^ot A: Trpos Xd^T] W: Xd[;i(u;i.£v s -/.at prius 

om, W O'jvaTaatv W auv£Tu>TEpot As 2;:) '(i^mij.z\)a W: yEvwixsOa, -pOi3ai- 

vo|AEv jj.aXXov C YEydvaaiv W 24 7rda/£i Yap xt r^ 'L'j/yj C post Traa/o-iarj? 

add. Y£ s Tipo; o[j.oiov A 25 fXEv prius om. CW 2G auxoy W 27 im. 

ci. Spengel: Ext libri s xeXeiouix^vou, xeXeio-j renovatuin, A 27.28 TiEpnrdxou;— 

op^Hiou; W 28 oe C 

Comment. Arist. V 1. Themist. in Aualyt. Post. 5 66 TREMISTII JN ANALYT. POST. B 19 [Arist. p. ]OObi5~l7] 

TO [X£v TrpcoTov ovo;jiaC£iv ouvatat \x6vov xat xdc utto t« ovofxczToc vosTv 104 
Trpa'Yjj-aTa, s^r,? Ss xal auvtiBsvat zal oiczvosiaftac, elxv. to TsXsuTaiov 
xa&oXou Tiva xpi'txaxa j3ej3ott(«aa[i.£vo; sv auToT (ZTroTtOsToci. vou; ouv dpyr^ 25 
s^rtaxT^fAyjc, xal ■?] ijlsv apyy) t(ov dpyoiv -{vGiaig, Tj oe iraaa STriaTr^fi-r^ tou 
5 Travroc s-taT/jTou' tu; -j'^r'' "'i ^PX"'/ '^P^^'» "^V '^•P/'l^; ou-«o^ y; 717.37 Tipo; 1 ouvaxoc W 1.2 Tot? — 7ifjC(Yfj.actv A xa ovo|j.c«t(x as: toT; ovdfxaat (6vdfjiaat 

renov. A) ACW ?> post xpvmTa ailtl. otXrj&rj W abxw scrips! : ocjTto AC: 

auxrj W: sauToT s IvaroTtilsTat W 5 Vj piius 0111. Ws (! tt^v C: 

Tiaaav AWs teAo; ttj; toO {jEjj.taTto'j 7LC(po!Cppc<a£co; st; Td tyj? dTfJOStxTf/.Tj; toO 

ocptaTOTsXcu; lubro subscr. C INDICES 1 1 N D E X V E R B R U M Apepato; 40,24 

ctYaSos (toO d. Xoyos) 47,26 sq. 

ofyav 2,2 

aye IV cuOeiav 7,24 

dyev^C (ax^dit? oux «.) 32,25 

dyEVTjTo; 27,30 

dy£(o[Jt£~pT]Tos expl. 26,2.3 

dyvota (otiTov doos) 30,22 sq. /aXeTiujTdT/j 

31,11 
dyvoTjaa yc(up.£Tptxov 26,4 
dyjij-vaata (7:Ept xouto) 29,18 
dy/_ivota oiov dvctX'jai's tt; oOaa xoO au[j.- 

-cpdaij.aTO? £ts tds Trpoxdaet; -/ai s'jpcat; 

ta/Eia Tou jxeaou 41,5. 6 
dy/tvo'j; expl. 41,5 
dotd'fopo; 64,11 
dot5d-/.T(os (TiiaTEUEiv) 24,5 
do'jvatos. 6 ot' douvd-ou xpoTir); 24,18 .sq. 
d£l7.tVT]T0S ('i'u///) 25,11 
d-i^p (dvTtTrspt'aTaai?, dvdxXaai;) 60,3.6 
d^dvaxo; (Xoyixov C^ov) 58,17 
dapot'Cctv (ex zoXX(Lv ataaVjaEtov) 63,20.29 
dt'otoc i. q. dvayxalos 16,25 20,5 sq. 
aia&dvsa&ai t^? aitfas dist. eTitaxaa&at 43, 

24. 25 a(a8rjxd (coni. UTroxstjAEva) 37,12 
ai'a&r)3i; (xd oi' aJaft^aetu; yivtoaxo[JiEva) 

2,23 3,26 xoiv xat}' exacxa (dtjxt) — dpy;}j 

dTToSefStto; — o'joI-oxe x6 Stoxi OEixvuatv, 

dXX' del [jiovov x6 oxt 38,10sq. xpOTiov 

xivd xoii xa8o'Xo'j (iaxi) 64,7. 10 
ataOr^xixo; 46,20 59,12.14 
aixEiv x6 £v dp-/;/| (coni. Xa|xpdv£iv) 4(!,2 

med. 23,20 
ctixrjfAtt dist. UTidihat; 7,26 sq. d-Xwj opp. 

;rp6; xov Stoovxot xocl auy/topouvxa ibid. 

28 sq. (i)] auy/(opo'j(jievov 58,21 cttxi'a. 6 Old xrj? aixtas xoii 7rpdy[j.atos ouX- 
XoyiOfj-o's 27,13. 16 (opp. 6 otd xoii ar]- 
p.£(ou) 28, 16 T:poa£/T)c atxt'ot 27, 26. 28 
ndppo), 7idpp(u9Ev 28,5 sq. afxt'ois (irizri'Sig 
43,18 -q xax' eToo; xczt x6 xt TjV Eivat 
aWa 53,21 

ctJxiaxds 28,28.29 53,28 sq. cf. ai'xio? 

al'xto?. Tioiv at. xat TipdxEpov xo^i <iotou(i.£Vou 
xai otxEiov auxiil oxt (j-dXtaxa 5,26 oXto; 
x6 at. pouXExai [j.aXXov xaxacpaxtxov eJvat 
xxX. 30,3. 4 xa&dXou laxi x6 5to'xt xal 
x6 at. 38,19 waTrEO ouoe Trdvxa xd atxtd 
x£ xai atxtaxd dvxtaxpEcpEt xxX. 28,20 sq. 
cf. 53,27 atxtd xtva xaO' auxd opp. 
xaxd a'jfjipEprjxo'c, xaxd a'J,a7ix<o[J.a 11,12. 
13 xd TrpuJxa dudvxtuv ai^xta — xai xd 
|j.dXttJxa at. expl. 22, 25. 26 Tipoaz/U, 
7rpo5E}(u)s, TTputxov, -opptoxEpu) aixiov 28, 
2 sq. 60,14 62,12 oid xd>v Trpwxtuv at. 
drrooeixv'jvat opp. otd xtjiiv uoxEptov 37,11 
fj -(iJv -pwxcuv atxitov vd/jat? 38,28 ai'xtov 
M' ouOEv ydp 26,30 

dxo/] plur. 29,11 

axoXou^Etv logice 21,7 45,23 sq. 60,7 

dxoXoui^t'a logice 54,25 

dxo'jEtv c. inf. 3,8 

dxpt^Eia x^s drooEt^Ew? 6;27 20,29 

dxptjSrj; (TratOEi'a) 1,14 (atxi'a) 50,10 

d X p t p X y £ t a {} a t 20, 1 5 

dxpixoi (coni. d)voyo;) 65,14 

dxpo;. xoi; d. dp.cpoxEpoi; 26,21 -6 p-Ei^ov, 
eXoxxov 61,18 sq. 

dxxi; (oiapatvouaa;) 38,33 

dXExxpuiov 59,22 

dX/jOEta 5,29 6,19 

dXr)ȣ6etv 44,34 xiv( 40,3 70 I INDEX d^Tj t}ivo'; (tptXi'a) 1,15 
uWd iu apodosi post st xctt, xav sim. 14, 
25 17,11 44,24 dXXd— ye 24,24 26,4.5 
47,23 V. praeterea ys 
dXXaydOsv 53,7 
dXXVjXcuv. St" d. OEiv.v'jvai 29,2 to ot"" d. 

xat afAa 60,24 
d'XXo&Ev (yivtbaxeiv) 10,3 
d'XXo? xal d'XXos 4,33 2G,19 29,5 cf. 37,30 
d'XXcp d'XXo 11,30 atJMc, piv — dXXws oe 
51,13.14 
otXXoTs aXXoj; 65,5 
dXXdxptos super). (dTtooet^Etos) 46,4.5 
aXoyos 47,4 58,13 sq. 65,14 
a (J. a. TO ot' dXXrjXiov y.ai ap-a 60,24 
dp. a 5})^; 3,8 
dfjiapTta Tiapd tov [xsaov, Tiapd to o/r^ixa 

26,20 
d[j.i3X6? (yiovta) 56,7 

d'p.sao; coni. dva7ro'o£r/.TO? 51,28 Tipoiaat? 
(coni. d|tu)p.a) 6,11 30,15 33,12 al. dzo- 
cpacts 33,13 dfjiEacu; uTidpyctv 30,18.31 
31,5 sq. 32,34 -/.aTTjyopetv (coni. TrptoTw;) 
32,28 33,9 
d[ji£TdzTtuT05 8,20 40,25 
dp.7jxavos 3,2 9,1 22,23 35,25 36,2 40,31 

58,23 
a[j.7:£Xo; 61,14.30 Xeux/j 32,10 
dp. uopdi? 63,6 
dp.cc[Xa'f Tj? (TiXdTavo;) 61,14 
dp.cp[aprjTsTv 47,21 
d'pitpoj. -/at d. 5,20 dp.cpoiv toIv ouolv zpo- 

Tdaecov 31,14 
dv c. opt. fut. 48,25 in apodosi irreali 
omissum 13,24 26,22 43,22 c. optat. (?) 
35,28 
dv te — dv T£ 40,10.11 
dvaystv £t; logice 6,12 30,10.13 64,14 
ava^-Aaltiz opp. Ivo£/o'p£vo; 39,29 40,20 
if. [J.EV ydp Ttiiv d. TidvTO)? dvay/alov, ou 
Tidvxui; 0£ TO d. £? dvayxaioiv 16,23. 24 
cf. 20,6 drXuis opp. otd ttjv d7ioo£i;[v 
16,27.28 £X£iv Tt d. 46,14 
avdyxr) logice 24,20 53,31 sq. olov £7.ou- 

ato; ibid. 5 sq. 
dvayioYV] £t; logice 30,10 £t; d'Tieipov 8,28 

9,12 
dvaoEvSpd? /j p.£Aatva 61,13 
dvatp£lv 8,22 9,14 10,21 14,30sq. ul. 
dvdy.XaCi; d^pos, o<bz<az, 910x0$ 60,6 diio 
TotouOE vEcpou; ztA tov -l^Xiov 29,26. 27 dvc(Ao(|/.i3dv£tv (Td \ApiaTOT£Ao'j:) 1,118,2 

9,21 dv(oi)£v — dvotXapoua'. fyTjTEOv 17,30 

sim. 49,12.21 
dvaXoyta. xaTd dvaXoYt'ccv xotvd 59,32 
dvdXoyov 39,15. 16 61,22 
dvaX'JEtv expl. 26,23 
dvdXuat; opp. a'Jv5)Eat; 27,1.8 too aup.- 

Tr£pdap.aTos Etc Td? TipoTdact? 41,5 
dvdp.vir]ats 1,10 dvap-vrjOEts TioidJv Td; p.a- 

OVjaEis (nXdTcuv) 4,29 
dvaTivslv 27,31 sq. 
dvaT:o5£[7.To; 9,3 sq. dpyat 5,14 37,25. 

26 £7naTrjp.y] expl. 40,1.2 Ssat?, Xoyo; 

Tou Tt ESTtv dvotTtooEf/.To; 51,23 sq. 
dvotrop-Tj. iv. xr^z d. 59,26 sq. 
dvaTpE/£tV ETTt Tt 56,13.14 

dvacpopd (etiI xd eioyj) 57,12. 13 
Anaphora 14,32 sq. 43,9.10 
dvacp'jEa&at (eS ooteou) 52,26 
dv£TitCTrjp.(uv XEyEToci ot-^ws 26,1 sq. 
dv/jXEtv logice ird ti 33,28 
dvJ^pa? 61,8. 9 

dvr}pcoTr£to; (auip.a) 18,16 23,17 
dv»pw7io? 4,10 38,1 def. 45,lsq. 46,10 sq. 

47,10 sq. 55,28 olov dv!}p(o7:o'j (sTupo- 

T/j?) TO otapOpoiJv TTjV oTia 48,28 Y'Tf-'^;-'-' 

p.£vo?, Ep.'Luyos 57,11 sq. 
d VIE vat logice 64,13 i%' d-£tpov 33,5 
dvooos ItX Td aiTtot, Td TipOTcpa 54,17 
dvTtScat; 12,3 
dvTt-/.£tp.Evo; (to'tto; ar.o twv dvTtxstp.Evtuv) 

18,28 dvTttpaTtxdic 31,19 
dvTt'Xr^J^ts plur. (dzXat) 65,18 
dvxtX6;i7jCts 51,27 
dvTtTiEptaxasts dEpos 60,4 
dvxtcpaat?. xo ttj? d. 19,2 r] Tfj? d. cp'jat; 

24,15 TO ETEpOV TTj? d. poptov 43,6 
dvTi'f aTt'/.w? dvTtxEipEvo? opp. EvavTt'os 

31,19 
dvxt'cppa^t? xTjs YT;; 17,2.3 
dvTicppdTTEtv pass. 'jj:6 t?js y^j? 43,16 50, 

6.7 
dvto log. expl. 33,24 dvwTEpio 19,31 (yevos) 

59.19 dvwTEpo; (cp6atj,£7i[axrjp7]) 14,3 20,1 

22.20 dvcoTdTcu (coni.TvpoJTov) 32,34 34,26 
dvw&Ev dv(;(Xap.pdv£iv 17,3049,12 dp/saftat 

54,1. 26 
dvcocpEX^C 1,3 
dvwfEprjc 53,4 
d^touv 7,7 
d^tcup-a def. 6,11 Theophr. 7,3 sq. tj Trpoa- VERBORUM 71 Tjyopta TO'j a. expl. ibid. 6 to-j? opou; e^ 
u)v a'JY"''-£i'i^ai i^^ «• ^i^O iTrtarififjLV); 18,8 
xotva ibid. 30 19,8 24,2G cf. 23,9. 11 sq. 
ccTiaiTsTv 59,2 

ctTiavTav (r-ceivws) 4,11. (;rpo; ti) IS 59,8 
dTiapTav seiungere. diiTjpxYjfAEvo; Ttvds 19,22 
diTdTr^ error 13,12 sq. (Trapd tov ijiaov) 

26,17 ol Tr); d. auXXoyiCfj-ot 31,18 
dTra'Jodv coiii. latocaOat 8,29 
d'TTEtpoc. xd d. TOpaTi csuvorjaaaDai Plat. 

G4,19 TOV a. ypo'vov 49,25 
d-Etpo; imperitus. ot d-stpOTEpoi ()5.2 
d-EvavTiov. Totl; evto; xal d. (ycuviat;) 

21,5 38,25 
dTrXaTiq; (fAvixo?) 56,10 sq. 
duXo'JS opp. {AixTo's (dzGOEt^ts) 37,6 (eIoo;) 

56,22 coui. daiviJETo; 42,4 sq. super]. 

(OTOt^^Elov) 65, 17 d-X(u; coui. xupt'io; 

5,8 
dzopdXXstv cpijXXa 61,31 
d-oo£txv'Jvat c. ace. c. inf. 13,26 27,24 

47,5 oij.oid T£ dpiapTavouat toI; -dv-ct 

dva-oBctx-a Xsyouaiv ot TidvTa dTroost- 

7.Td Etvat Tt&EijLEvot 9,4 cf. 33,11 35, 

30.31 50,21.30 (b; d-ooEixTov -pwxov 

20,21.24 
dzooEtxTix o's (XrjijLpa) 6,5. (TTpoxaais) 32 

10,10 16,3 (£pu)xir],u.a) 25,15 xupt'co^ 

(a'jXXoYiaij,o5) 17,22 27,14 6 dTroosixxf/.o; 

31.24 32,5. 21 dTrooEixxtxou; Eiosvat 16, 
29 ytyvibaxEiv 17,4 

d-oo£t?[;. eloo; tt); etcicx-^ij.y]; 5,16 Ipyov 
XTJ; d-oOEixxtxTj; E-iax/jp-T]; 62,20 tu7 
E-iaxaa8c(t xo xaDoXou 3,26 xiiJv xa&o'Xou 
(^axO 38,9 Old xuiv xai}' aOxd •JTiapjfo'v- 
xiov 35,9 at x£ dp^ai x^? d. oux dv 
Etsv oi^Tou&Ev dTtoSEt'^Ei; 9,8 cf. 35,29 

62.25 dp/T] dTiooEi^Etus a.h%q(jic, 38,15 
o'JO£u.ia d. x/]v ouat'av OEixvjct xai au[A- 
-cpaivExat, dXAd xi'^Tjat xal Xap-^dvEt 44, 
28 vj dxptj3£ta xt^; d. ^^ xol; X-^u.fjiaat 
20,29 x6 otd x)jv d. (dvay'-'-atov) expl. 
16,28 d-Xui; opp. Trpo; -/jfj-d; 9,22 xu- 
pi(o; 13,2 43,27 cpatvo[j.£V7) 31,9 xaxot- 
cpaxtxTj, dTTOcpaxtxTQ 34,8 sq. 36,34 ot' 
d7:oo£[;Ecos Xc([j.pdv£iv 44,24 ywpU d. 
zpoXaa^dvEiv 46,3 dXXoxpitoxaxov dico- 
6£(;£(u; ibid. 5 £ts xov -£pi d7:oo£i?£(o; 
Xoyov (auvxEiVtiv) 2,2 

dr ooiodvoct cjifiibere, prutsture 30,22 xov 
Xoyov xtvo; 10,30 atxiav, x6 at'xiov 28,7 29,18 47,3 xds £xu[j.o'xrjxa? xdiv 6vo[j.dxu)v 
48,28 pass. 48,18 50,14 52,5 al. 

dTro'ooats (xo5 oid xt) 59,7.11 

dTrdxpiat? 49,4 

dTToXETrxuvEtv pass. 35,17 

dTTopEtv 32,32 £( 7,16 xoOxo, xdoE 48,4 
60,17 

diiopta 62,36 

d7:ox£tv£tv med. ei; 65,7 

dzoxsXE'Jxav Et; 65,6 

dTTOXt&Evai med. h auxoT 66,3 

d-0Xp£7tEtV (d7:0X£Tpa|AiJ.£V0V £t?) 64,9 

d-ou? 46,12.28 

d-dcpaat;. x)]v xaxdmctatv yj xr^v d. 7,5 cf. 

12,5 18,31 d'[ji£ao; 33,12. 13 dEt Tipoa- 

X7]'ict xaxacpdasto; OEt'xvjxoti 34,9 otd p-ovr^; 

d. Etvat 37,1 V. xaxdcpaat; 
dTTOcpaxtxds. 7) d. (d~do£t;t;) otd [J.'rriii, 

dTTOcpdacO)? ouaa o'j aup.7r£paiv£-ai 37,1 
dTio/p^a&at? 14,9 

dTTo/prjvat 16,8.33 20,30 44,1 cf. 14,9 
dp a. C^^xoJv dpa laxt xevo'v 43,7 cf. 2,32 
dp a in apodosi 45,19 st dpa 44,4 Et [j.-q 

dpa 22,7 61,6 
dpY'jptov 53,13 
dpEx/j 11,4 
dp tt}[j. rjxtxd; (irpo'xaat;) 19,28 i'ip/Ji) 22, 

17 (Epu)XY][j.a) 25,25 sq. 6 dpit}(j.rjxtxd; 

2,10 23,17 39,17 rj dptSar^xtx/j 18,13 

39,8 
dpt»(j.o's 19,2.10.27 23,7 sq. 35,3 39,17 

dTTEtpos, twptajj.£vo; 33,32 
dp[j.ovixds 25,24 fj ap;j.ovtxrj 18,13 19,28 

29,8 
dpxdv. -/ipxfjaSlat ex 7,21 17,14 
dpxTjpta 29,1 

dpxto? 23,8 al. xo d. ot-Xdatov 34,32 
dp/T|. cpijjtx/j 2,6 7) Xfjdn? xuJv dvarooEtV-xiuv 

d. 5,14 dpyat xdiv d7:oO£t';£tov 6,31 al. 

OEt a'jyyEVEt; stvat xd; dp/d; xot; OEtxvj- 

[jivots 22,31 cf. 37,26 39,5 ExXEtTro'jOTjs 

x/j? d. xal xd fj.ETd xtjv d. ExXEt'irEtv dvay- 

xatov 38,32 dirXo'jaxEpat opp. Trpoa&rjxr^v 

xtvd Eyoucat 37,15 dXX/jv d. 7tof/]aa[j.Evot; 

pvjXEov 22,10 E? "p/7/' 37,4 (;3,26 

65, 14 xax' dp/d? 35,30 
daxpoXoyt'cc 27,24 vauxtxr, , [j.ai)7]|j.axtxTj 

29,8 37,19 cf. axEp£0[j.£xpta 
da6{i.jjt£xpo; 24,21 
da'JV&Exos coni. d7:Xou; 42,4 65,17 
dxEXrjs 63,11 72 aitfiiot I INDEX dxi fj.i'a 56,34 57,3 

aTO(j.os 11,11 13,13. 15. U» (sto/j) 46,25 

56,2 sq. 
otTOTios 4,6 9,23 44, 2U 47,14 60,23 61,3 
a 'J TictXiv 4,1 

auOi; (o'jT£ [j.rjv c<'j8ts) 12,30 14,28 32,32 
auXrjTpt'c 28,13. 14 
au^sa&at em ttoX'j 39,19 
a'j;yjCi; xtiiv Xoywv 27,1 Sf|. asXrjVr); 28, 

18 sq. 
aixapxrjs (Trpo'sTt) 16,6 19,4 36,24 58,15 ai. 
oiTdflev 6,10 9,8 
auTOxt'vrjTos ('I^'J/Zj) 27,29 
a^aipelv (acpeXe) 15,2sq. 34,7 51,23 (coui. 

-/(upi'Ceiv) 64,8 
G(9atp£Ct? 84,7 
dfOL^rqc. 2,21 5,2 
dcptEvat (ctcpeia&o)) 30,24 
dtpopav Tipo's Tt 6,19 
d'fopix-q (k'^siv otTTo) 49,28. 29 (Ao(;j.,3c<v£[v 

^/.) 58,27 (otoovat Tipo's ti) 59,10 
a/oXos 59,29 
d/pi c. gen. 33,30 

d/wpta-o? (to: d. a'j;j.fl£prjy.OT0() 45,26 53,3 
d'Vjyo; 47,3 59,13 Baot'^jtv 15,33 34,32 

pet St at? 35,2 

pd^pov 3,9 

Pap'i; 52,23 sq. 

Pepatos 40,24 

Pspatouv med. 66,3 

pEAxtCTos. d) pdXxtaxs 15,26 

ptato; (dvdY-/.rj) 53,5 

ptpXtov 1,2.8. 17 

pdpEio; 27,25 

pdxpu; (Xeuxo;) 32,11 

Po6X7][Aa plur. (ttJuv iv x&t; ptpXiot; y£Ypci(p.- 

[Asvtuv) 1,7 
pous 59,26 s(|. 

Ppa)(i)XoYta (a'jvryiJ/j;) 1,18 
p(u[A,ds 49,24 Vdla £/£iv 17,21 28,16. 17 

Ya|j.£tv 52,13 

ydp scilicet 3,27 

y£. Yj -/.upt'to; Y£ d;ido£t^t; 13,2 siin. 4,11. 12 24,7 38,27 49,14 dXXd— y£ 5,15 7, 
32 9,21 14,28 23,23 al. y-xot fz 19,25 
■/.ctt — Y£ 2,12 12,27 62,27 63,19 al. 
xctttot Y^ 3,15 25,25 pivtot -(z 11,28 
24,17 23,18.25 40,20 50,19 al. o(j.u); 
Y£ 46,21.22 
YeXoios 9,24 16,3 23,19 47,10 49,5 
Y£V£at; 54,7 h ypo'voj (laxt) ibid. 9 
YEVf/.d? com par. (^7:taT/.[j.T]) 25,28 
Y£vo;. xctildXo'j xaxr|Yop£txctt 12,22 xai; 
7:poa£-/_£CJt otct'fopctt? \)Tzd(jyzi xaOdXou 13,7 
£v Y- O'J ^i "pdixoti dp;^at at auxai 37,22 

Y£V£t OtECTTJXEVOtt , £X£pC/V EtVOtt 39,6. 7 

(b; Y- u-tf^'p/stv 42,18 lota io'j y. 56,17 

Ix T(Lv £t5(I)v a6Y"''-i'T^'">(t it>id. 19s(|. 57,9 
YstofAexpYjs 2,9 6,26 13,4 18,18 sq. 25, 

23 sq. 29,25 
YEUip-expta 7,27 18,9 sq. 22,22 37,23.24 

39,8 
Y£io(j.£xpi7.ds 25.23 sq. 39,22 (ditdoEt^t;) 

19,7 (dp//j) 22,17 -(zuiiJ.zipiY.Cb:; dr.o 

OEt^at 18,19 
Y?) 13,14 sq. 50,7 sq. ujg y^i '^^ '/-aTiotpEpE; 

(a'J|j.cpuxov) 53,4 
Ytv£a&at. xo y^T^^'^j^'^^' Ttspct; satl tr^; 

/ipoXcepoiarj; y^'^'^'*"* 54,10 £v TiEpctxi 

■/pdvou x6 '[e'(o\i\ai ibid. 13. 14 
Ytvway.Etv 8t' a{a9-i^C£to; 2,23 ouvd[j.£t 36, 

30 7.7.i}' Eauxd 64,8 Y'^toSTds 8,31 y''"^" 

axEOv oxi 10,10 
YXdvt; 59,22 
YXujT-ot (Eurip.) 23,25 
YvtoptCEtv dist. ptav&dvEtv 

4,31 XT] otavoia 31,33 
Yv top I p. OS (ot' iauxtuv) 9,6 

Yvtoptpdv xt e;(eiv 43,26 rotEtv 44,26 
Yvwptaxtxds (al'aOrjats) 31,30 
Yvdiats dist. p-d^rjats 3,13 /] TjUEXEpa y"'- 

6,19 7.'jpt(oxdxrj 30,4 y.ottct ayppEprj/.d; 

49,30 
Yvtoaxixd? compar. (£?t;) 63,27.28 
YoOv. clxav £■/■/) xdXXa yo^"'' 27,15 
Ypdij.[j.a plur. (y-ax' dptOpc/v wptopivct) 39,19 
Ypap.p.axE tov 3,28 
Ypajj.|j.T^ 10,25 sq. 18,18 sq. (yj ■/ca{}dXou, 

dX-/]9iv(] opji. r; ^^'japtEVYj) 24,1 54,11 

(e-j^ew, TTsptcpEpi^s, x£7.Xaafj.EVTj) 56,6 sq. 

def. ibid. 16 
Ypdcflctv Iv xois ptpXioic 1,8 dv&p(i)-ov, 

Cwov 57,11 sq. geometr. 3,18.23 (|-i.£- 

xa^'j) 19,15 23,30 sq. 26,11 3,12 sq. def. 
(-aiot) 23,15 YERBORUM Opouo: YP'jTio; (pt;) 12,2 
Y p 'J 71 6 T Tj s 1 1 ,30 

Y'jiavccCeiv ined. (zapi xarj-ra) 3,11 (-rat; 
dxoai;) 2y,ll (oiot Tuiv XeSscuv) 31,16 

Ytovia 18,11 (6?£ta, aii-PXeia, opOrj) 56,6 AdxT'jXo? 48,3 

0£t-/.vjvai. TO 0£[7.v6[i.£vov (irpaY[Aa) 5,21 

21,4 37,27.28 39,5.6. 46,8 47,2'J al. 

med. 52,19 

OElXTtXo'c TIVOS 50,31 T; 5. d-oo£i?t; o|tp. 

rj £1? do'jvot-ov d-dyo'jaa 37,3 sq. 
OElSis 8,27 33,11 36,13 48,9 tj -/.'j/.Aio o. 

9,12 sq. 
o£iv. Tov ojovxa Tpo-ov 46,23 58,29 

Ocovno; 1,15 
5£v.ds 33,30 
OEXTtxo; 11,25 12,1. 6 
OEvopov 37,32 
oEpfAa 2,14 

OEajj-o;. Tot 0£a[Ad ttj; -icprjirioo; 1,6 
o£/£a&at 6pta[j.dv 34,24 
OTj. o£ oTj 45,14 58,30 Xeyw otj 62,14 
ofjXcs. ofjXov 0£- OTav Y^P 43,13 sim. 50, 

13 60,27 OTJAov z.otEiv 20,31 
OTjjJitoupYEtv 52,12 

OT^TIOTE. XI OE 0. 3,9 

orjrouaev 9,8 22,14 45,13 

oiapat'vEtv 39,1 

Old!) Eat;, v.oizi otdSsaiv ci-poia expl. 30, 
28 sq. 

oiatpslv T/jV Tpo'^TjV 52,26 yP'^W-T'' "^'^^ 
YEV£3E!c 54,11. 12 logice 23,6 33,15 
34,6 £i; 2.11 11,4 -/.ctT £7riGr/^!Ji.rjv 46, 

■Jd d-6 T(I)V YEVdJV 0]!]). dTtO X(I)V EtOWV 

ouv-iOsvat 57,16sq. med. 20,16 oi'y/a 

(-6v Tovov) 25,30 
otat'pEai; log. (-rtiiv guve/iLv, i-' drrEtpov) 

34,3.4 (tujv TrpopXTjudxcov) 42,16 sq. 

S'jXXoYtaiAov o'j ttoiei 46,21 s(i. 
o[ai.pETt7.o; 64,20 

oiaxEiaDat ,3eXtiov -spi -t 8,15 -o'j; 30,29 
Ota-/. pi'vEiv 1,19 
otdxptats 14,29 63,14 
otaXsYEaUai 34,32 
oiaXE(-£tv intr. 54,8 
otaX£7.Tt-/.o; (coni. aocptsxixo';) 25,14 (irpo- 

i3XTj|jiaxa) 42,16 xd o. i. q. xd ToTitxd 18,27 6 otaX£-/.xud? 2,16 31,22 32,6 
Tj oia.Xv/.riY.ri opp. rj oocpia 25,1 sq. ota- 
Xexxixw; £7:r/£tp£tv 32,20 C^jXEiv 43,1 
otdXoYo;. o't o. dist. xd [xaSi^fxaxa 26. 

29 sq. 
otaaapxdvEtv. • 0[r,ij.apxrj!J.£vos 30,27 
otavctoxctai; 65,26 
ototvoEiG&at 65,21 66,2 
otdvota opp. ai'o&Tjais 31,33 opp. cpoat; 
53,9 6 £v XT) 0. XoYo? opp. 6 e'Ew Xoyo; 
23,27 
Gta-opEiv -£p'! xtvo? 11,24 
otctpBpouv xT,v OTia 48,28 
otappi^oTjv 20,18 24,24 
?jtdaxrjp.ct music. 18,14. 15 xd a'j.u.csujva o., 
x6 otd xEGodpcov, x6 otd -iVXE 19,27 sq. 
oiaGo'^CEtv 6,27 
ota'fspciv. o[£v-^vo/E i. ((. otct'fspEt 6,21 

58,6 
otczcpopd log. 12,22 7rpoc£/_£tc 13,7 npiG- 
v/tlz -/at dvxtXEi,u.£vat 58,12sq. xEXEUxata, 
zptuxT], fXEt'Cwv 57,21 sqq. 58,30 o'Jatworj; 
ibid. 28 
1 d 9 p ; 64,11 
otoaaxaXta. -dGav o. -/.ctt [j.d&rjGtv £7. 

-po'jTrap/o'jaT|; y''''''^^*' y''*^"^'*"' ()2,34 
otoda7.£tv. 6 otodaxwv 2,7. (otd /.oyo'j) 

16 7,10 
otodvGtt concedere (colli. G'JY/tupEtv) 7,32 

17,13 43,5 al. 
otEYEt'pEtv 63,29 
otspxecdat 52,20 
0f/jY'»lGt; 49,4 
ottEvat 52,19 
otiGxdvat. zdppto ot£Gxrj-/£vat log. 19,26 

X()) Y^"''' 39,6 
ot7.ato; (cp'JGEi) 42,7 
otoptCEtv 12,8 16,7 27,15 32,8. 23 ai. med. 

50,19 
otoptGij. d? 7,33 
ot-V(/'j; 34,32. 34 
ot-XdGtos 18,14 
5t'-ou; 38,2 46,12 sq. 
or/a otatpEtG&at 25,30 c. gen. 12,20 38, 

'25 63,9 
otibvcEiv 4,25 

OOXEtV. £7. xdiV OOXO'JvXtUV TTcpl ExdGXO'J 

opp. i-A xujv xai}' auxd UTtap/ovxtuv 25,6 

00? a dXT,8^;, '|'£'->5'i? 39,25 o. dXr,8rj; xtj; 

EriGx/jfj-Tj; otacp£p£t o'JGi ibid. 26 sq. 
6pdp.o; 65,28 I INDEX oOva-Ais (c(gtw[J.aTO?) 24,24 trj; 'W/tj? 62, 
25. 29. 36 pliir. 24,30 xaTa o6vo(ij.iv 1,9 
5'jvcf[jiEt 65,13 

O'JVCfXO? (Tipd; Tt) 65,22 

o'jv£iv 27,24 

ouotaxo; 6.25 

ouayepai'vsiv 2,1 'EotV T£ — EfZV T£ 14,1.2 

£au~<Jiiv. sauTCi'j; opcupsv 60,5 

£poo[j.oc; 55,12 

i-iyhsaboLi 63,27 

eYYpacpstv 7:o?vUY«)vov 19,13 sq. 

£y7.aX6-:iT£iv. tou; Xoyou; oij; Ey/.E-z-a- 

?v'jfj.jj.Evous dvo[AG(C'^u5iv 01 aocpiaxat 4,o 
lyy-aTaaxsuotCeiv pass. (voOs, Xo'yos) 65, 

13. 19. med. ibid. 3 
£to£voci. taxEov oxt 3,6 13,6 
£10 o;. xol; £io£atv avE'j xdiv u-oxEtfjivuiv 

29,19 x6 axo;j.ov eI. 57,6 sq. xaxa x6 

El., XaUXOV Xtfi OU EVEXEV 52,29 
Et/.OXWS V. EOfiCEVai Etvott. xo Eivai Tiapa xtvo; £/£iv .2,19 xt T,v Eivai (xixiov -/at ap)rTj 51,2 ouoev 

[J.EV -pos xov uapdvxa Xdyov ^axi 19,12 

EirEp 2,21 4,12 5,17 8,5.7.22.29 9,17 saepe 

Eixa. Et&' 'jaxEpov 65,26 

EtXE — EiXE utrum — an 14,21. 22. 28 

eI'xe — eI'xe tj.ri 26,9 34,21 57,11 
£7.aaxo; i. q. Exaxepo; 23,12 xcLv (oewv 
6,u(uvuaa); xd ->ca&' £7.aaxov (jiExaAa|->.pav£i 
21,12 xd v.a9' £'-/.a3xa otTTEtpa (£axt) 36,27 
£-/jia(v£tv. oSev £i£prj(j.Ev 9,31 55,3 
£-/pc(XX£iv geom. 7,27 
£7.0£/Ea&at 32,24 
ly-OT^Xo; 23,19 
EzoiodaxEtv 51,11 
EZEivos praenuutians 31,17 50,19 54,16 

58,20 £7.£tvu>; 4,10 
£7.Aap.pdv£iv (xd pouA7j|J.axa) 1,7 
£-x>.£Y£iv 55,13.28 59,33 
ixAEiTiEiv deficere 28,26 38,31.32 
EicXEtdits xfjs OE^VT]? 17,3 50,4sq. def. 

51,9 opp. xou -qXioo 62,15 sq. 
ev-Xe^is 55,15 

£7.Xt|XTrofv£tv 38,29.30 40,29 43,12.17 
£7.o'jG[os. oFov £. {rhdyy.ri) 53,6 
EXxi&Evai med. 16,33 
exxd? (Ywvia) 21,4 36,24 38,25 iy.ria'rqz 23,18 

EXacpo; 59,27 sq. 

eXey/ecv pass, uzip xo'j c. inf. 25,30 

eXeY^os 43,6 

£X7.£tv (xov aiOTjpov) 2,29 60,1 pass. ehI 

tiXeiu) 59,5 
iXXspopos 63,17 sq. 
iXXEiTTEtv omillere 1,4 iiitrans. 14,12 
eXXehIus opp. OTTEppoX-^ 12,4 
£[j.pdXX£iv pass. ((AEOa;) 39,10 
I[A(X£V£IV x^ ^^X^ 63,22 
£[ji.[X£G(us uTidp/Eiv 31,6 sq. 
i[j.7C£ipta 50,27 
^p.7:t-x£tv g-eom. 14,15 
i\).-iz 63,6 
£[A7rp oa&Ev. Ev xot? £. 44,17 otd x(uv I. 

£ip-/jfj.Evu)v 45,11 
£p.'f ai'vsa&ai 48,22 xoT; r.[A-l\'-''J-'J^ 36,19 

£v xuj opicjxiu 60,28 
k'(^.'Vj7_o; 47,3 57,12 59,12 sq. 
EvaXXde 39,16 
^vavxt'o; opp. dvxicpax'.y.d); dvxi7.£t[J.£v&; 

31,19 d'ljLcpco 6[j.oicos Vj ofjXoi Vj doTjXc< xd 

£. 47,29 Tipds xt 31,21 
EvaTioxtSsvat med. x'^ F^'^^IJ^Ti ^"^'^ 
Evapyris 2,20 6,10 9,5.6 22,14 (X(av) 24, 

3 sq. al. Evapyuis 36,18 
£vo£t7,v'jvat med. 44,1 
£v6£/d[j.£vo?. i. TTpoxdaEt? opp. dvay7.at'/;i 

39,29 40,20 x6 e. iq, i- TtpoxdaEwv 16, 

24. 25 
EvBiaxptpEiv xivt 2,3 
ivotodvat "pd; xi 4,28 
Evoov. zaxd xov e. (Xdyov opp. 7.axd xov 

le^M 23,23 

EVOolo;. XUJ £. 7.plV£tV 16,3 £7. X(I)V £. 

a'jvtsxdv 25,3 xu)v £. ot -oXXoi -/ptxat 
ibid. 33 

EVEtvat. EVTjV 1,20 EVt 48,8 
EVSpyEtV 7i£pt xt 64,10 

£vy£3ts jXEao'j 27,6 

z^%''j\).-t\\i.o. coni. zapctOEiyu-a opp. aoXX 
a[j.d; 2,17 

EvvEds 55,13 

EvvoEtv d-Xui; 38,24 

Evvota xtvd; 2,10 xotv^ 7,2 cp'jat7./| i 
21 dTrXTJ (d'vEU auXXoyta|AOu) 30,33 (c 
d'vE'j aixtas) 38,23 Evvotav s/Etv 
xivo? 30,23 sq. Xa[i.pdv£tv -apd 
cpyaEwc, Trap' sauxoii 65,1 

evoOv xd 7:oX?.d 64,19 oyi- bid. 
oiii. 

ZEpt 

xTj; VERBORUM iv3ry.aatv£tv med. •J-l,'.* pass. (xoT Xo'yt;)) 
^8,21 

svaTaats (cpspstv) 10, "20 (-ot£tai)a[, -/.oiai- 
Cctv) 31,18.21 

evTOfJ.o;. xd £. (C^ia oOx dva-vei) 28,3 

£VTo; (ycovioti) 3,17'21,4 38,24 sq. 

svoSpo; 57,31 

iiayyeXAetv 1,8 

^^apiS(j.£iv med. 6,4 

£Sapx£lv 47,32 

E^apxav. £|rjpx7ja9a[ xtvos G0,9 

l^epyaCes&at 21,6 

E^ExaCstv 29,22 58,18 

£Seuptax£tv 4,25.27 26,24 43,13 sq. 57,15 
59,31 

i^rr(zla%a.i 23,19 49,5 51,4 

i^ri-(T]ai<; plur. 1,2 

Ecfjs 66,2 oi [ji£xa xoOxov £. 12,12 xd k. 23,5 

£?i£va[. d'XXo; (Xdyo;) iv. xo'Jxcov Ijctatv 
56,33 log. c. ace. 55,13 

slic 63,27 Ko-fVA-q 65,23 

£^iac«'C£iv (coni. dvxtoxp£cp£tv) 13,6 58,32.33 

i^iao'j^ pass. (coni. dvxiaxp£cc£tv) 62,1 

i?opt^£iv 61,11 

E^oJ (coni. O'jx du.£aa);) ■iCaxTf|'opo'j[j.£vov 28,5 
-pos xov £. Xoyov opp. TTpOS XOV £V xr] 
otavot'a 23,26 £;{uxEpto -/.Ela&at xr^s afaSi^- 
SEcoc 31,32.33 

£;lU»}£lv. xo czdyo; E^toa&Ev 53,16 

IgtoilEv TTpoaXaapdveiv 27,2 dXXd xo'jxo [j-ev 
£. 48,24 Twv Xoycuv 9,30 xr^; oucia? 
18,21 xaxd xov 1. Xoyov (opp. v.axd 
xov Evoov) 23,23 coni. -apd cpuaiv, [iiaio: 
(dvctyicr,) 53,5 

Eoiv-Evai xtvt 39,25 43,8 64,14 c. intin. 
videri 1,16 4,28 (us lor/.EV 57,15 £r/-0- 
x(us 8,3 17,5 22,27 xai im/M ei. 61,16 

ETayT^^^^^^^'' ™^f'- 25,21 

ETzaycoyri coni. a'jXXoy[a|j.o? opp. TiotpdoEi- 
y[j.a 2,17 E; I. (opp. oC aT.oozi^zuii) 
50,26 £■/ xuJv xa&' Eicacxov — aXXo v.ax' 
oXXo'j (opp. 6pia[jios) 47,34 sq. del 64,15 

E-otvt£vat o&Ev £?£firj|j.£v 9,31 55,2 i-i x6 

-pOXEtJJ.EVOV 37,5 
E-dvu). a'l £. (l-i3xr|[j.ai) 37,14 
£-£t etenim 13,8 27,14 31,32 48,3 ir.d ys 

15,8 38,27 al. 
ETTEp-pctXAEiv (j.£(jo'j; Tocs X-iQiji(j.aa[ 27,3 
ETiEiilai c. iufin. 42,2 log. 26,21 46,8 sq. 

(;0,19 c. infin. 7,13 

ETIlpXETCElV £1 33,17 ETTtOEr/, V'JVOtl 24,1 

ETTt^TjXEtv XI 59,8 pass. 43,20 

£-lXOlVCUVElV 25,1 (xtJ X'JXT[j) 53,18 

ETTtxpu'Lt?. £']; £. ij.EfATj/avriavlat 1,17 
EiTiXafj.pd vEiv med. xwv oaouov x'j-iov 
63,34 

ETTtVOElV 2,3 

irA\Qia. Tipo'xEpov x^ ^. 60,24 

iT.iT.zhoz (oyw-a.) 48,20 x6 e. 18,19 sq. 

iTitirpoc&Elv xols dzpotc 56,10 

£-iax£7:x£a9at 7,19 8,2.3 17,15 18,1 al. 

ETiiaxo-Etv 15,10 

ETitaxoxElv 21,31 pass. 43,16 

£Zta-/.o'xTjac; csioxo? 21,29 octto yr^; 50,15 

EiitaxaaHat 5,5 sq. xoii v.'jpt'io; e. xpo;:&i 
ibid. 13 def. ibid. 28 ssxt ydp ZTii- 
axaa&ai -o?.Xd xal dvaTidoEt/xa syovxa; 
9,3 cf. 62,25 opp. ah%rhza%ai 43,24 sq. 
iTaOT-qxoz 8,24 sq. 44,21 66,5 

£-tax-^(j.Tj coni. ;j.c(&r;au loyiyJi 2,5 dist. 
XE-/V7] ibid. 12 dist. r, dXr^b/j; od|a 39, 
26 sq. -/(xil^ a-jx/jv 35,3 -/.'jpiw; /.at 
dTuXuis 5,8 sq. dr:?^^;, ij.oiXiaxct 22,24 
d-/.ptp<Ls 65,9 o'j-/. laxiv o'JOE,utd; i. xd; 
EKuxTj? dpyd? d-QOEt^at 22,11 xpt'ct iaxlv 
uzEp ujv E/daxY) 7Tpay[j.ax£'j£xat I. 23,7 sq. 
dpy)] l7r[ax-i^[ji.rjs 66,4 ETrtax/jp.Tjv e/eiv 
16,5 ol xax' i7rtaxrjp.r)V auXXoytCfAot 17, 
17 -/.ax' c7xtax^p.v]v EiOEvat 22,27 sq. 

E-iaxTj|j.ovtx6; auXXoyiafxds (expl.) 6,21 sq. 
10,4 17,14 Trpdxaat; 9,32 ipcoxr^jj-a 25, 
14 superl. Xdyot 51,31 £irtaxyjfj.ovr/.(J[); 
(jLExiEvat 43,3 

EZtXp£/_£tV Xt auVXOrj.ldx£pOV 2,2 

E-i'xpixoc 18,14 Xdyo; 19,31 
Err-pdvEta 11,17 15,7 32,1. 10 
£-i'^EpEr; oxt 21,1 
E~[cpopd i. q. a'j;j.-£paap.a 5,20.21 8,16. 

17 (-/.a^dXou) 64,18 
ETTttfxuvTjats (xoii xaDdXo'j) 64,23 
^Tit'/EipElv 4,11 Old xo'jxtov 35,6 c. iufin. 

8,22 
i7:i)r£tpTj3t; plui'. (xotvdxEpai) 34,14 
£-o;. (b; £. EiTXEiv 53,8 
Epi'CEtv 23,24 

EpJJ./j VE'JEIV [J.0C/.pdxEpOV 1,20 

Epcuxdv -poxdast; 17,9 x6 e. o'Jo' dno- 

OEUxtxov oXco; Eaxt'v ibid. 12 
£ p cij XT) [J. a (E7riaxr/|j.ovi7,dv, oiaXEv.xiy.dv, 3ocpt3xi- 

7.6^^) 25,13 sq. 
£pujxY)ats 49,4 opp. a'jy/cupT|at; 46,14 76 E.ayazo; I INDEX EdyaTO? opo; o.'>,12 

£T£poY£v/j; 37,32 

exepos -/.at Exepo; 9,20 

STUfjidTT)? plur. (tujv ovo(AaTujv) 48,28 

£uapt&ii.7)To; coni. (opia(j.evo5 26,33 

£UOtC(&£TOC 62,33 

£u»u?. TO £u86 (clef.) 11,1.2 29,22 £ul}£ict 
(Ypajj-fxVj) 7,24 10,26 14,15.16 18,11 29, 
20. 24 clef. 56,9. 10 £^96? adv. logice 
5,16 12,11. 13 22,30 51,1 £u»£co; 34,22 

£uxt'vT]Tos super). 64,21 

EuxoXos 1,10 £UX0XlbT£p0V 26,24 

txiXr] 63,6 

euTTOtTjTtxos (dv9pa)T:(ov) 51,1 

E'jTCopelv 7rpoTC(a£cov 10,7 

EUTTopict (7r£pi xd TTpopX^jj-axa) 59,33 

c'jpsats (xa-/£ta xOu [jiaou) 41,6 42,4 44,2 

icpapp-oCetv coni. auvc(7tx£tv 63,13 xt xtvt 
17,27 58,19 iTzi xt 18,4 expl. ibid. 5 
intrans. xtv{ 19,6 39,9 58,32 al. 

£cpap[j.oxx£iv iz.l xtvt 12,17 

iifB^Qfiz 6,32 16,33 32,31 34,13 42,12 xal 
ouxcus i. 27,6 xotl oaa £. 35,21 i. dv 
SIT] 5,4 10,6 iv xoi; £. 21,33 xd L 
coni. £% 7rpoo£OEiY[X£V(ov auvayopLEva 20,23 
at i Ytovtai 14,15 all. (i7riaxrj|j.a0 22,22 
Tj £. (Ypa[j.[Ari, Y^vEais) 54,12. 13 

£cpt£a{}at ratotov 52,13 

£y£tv oiixtu; 7l£pt xtvos 5,12 TIcpt xt 8,16 
OTiuj; dv £'yu)[J.£V 7rapaax£ufjC — ouxtu? 
£/0[j.£v TiapaaxEUT]? 50,1. 2 c. intin. 4,10 ZT,x£tv XI 2,20 sq. 33,9 xdXr)i)£s 25,10 
ini, TiEpi xtvos 33,18 xds xujv CjiTO'Jixi- 
viuv otacpopdc 42,2 

C/jxrj[Aa 43,4 45,4 

C/jXTjOi; 32,32 33,13 36,23. 26 Tidaa C- 
EVcxa xou |j.av8dv£tv 4,21 £'jp£a£io; ydptv 
42,3 dpyv) Tidaif]? C- '^o "^^ ar]|i.atv£t 48,17 
£v xtvt E/eiv X7]v C- 26,25 sq. xd £upt- 
axd[j.£va dx C- 42,3 

CojYj. dp/T) C<A>rj? 27,30 

C(i7ov (at xoO C- otacpopai) 57,29 sq. (e^.- 
J;'jyov, a(a&T|Xlxov) 59,12 sq. 'H comparat. oraissiim ante dativ. 8,19 18, 
23 PsXxiov otaxEtoiflai TiEpt a'^t^^S t^J diioO£t|£U)s (i. e. yj TtEpl xtjv drcooEtgtv) 

8,15. 16 
Y]orj OE initio enuntiati 7,28 logice 6,11 

46,15.16 49,31 61,5 63,13 al. 
Y]XEtv. xo otTrXdatov — exeiSev rjxEt xoi; 

oiaax^^fxaaiv 18,14 
rjXsxxpov 60,1 
T^Xtos 13,14. 15 sq. |j.£t'Cova Elvat xy^s -(ffi 

ibid. 25 ExXsttj^t; 21,29 sq. cf. 40,29 sq. 

50,8 r.tuz otd x?i; 'jeXo'j xaiEi 38,33 
r||j.toXtos. TO /j. 18,14 20,2 
rjvixa dv c. coni. 3.28 16,16 53,11 
■fixoi, y^xot Y£ — v-j 62,23.24 19,25 9app£tv. i}app(I»v 58,32 

OapOEtv e. infin. 25,7 

i)au[j.aaxu); -dvu 57,25 

iJeTo;. 0. acbpiaxa 25,22 x6 it. ibid. 24 

&£|i.£Xtov 54,4 sq. 

Oeo's. eJ Eoxt &eg'; 2,32 42,6 sq. 48,11 49, 

23 (o'jOE — ot^ dTTOOEi^Etus li'jzxai Yvt'jpt- 

jj.Civ • ou '(up drooEtXTOv x6 i^cou; Etvat) 

50,29 sq. a'!)x6v (soil, xov xoa(j.ov) £orj- 

[xtoupYrjOEv 52,11 sq. def. ibid. 33 
yEpaTiEUEtv 49,25 
&£pfj.ds 23,16 
i}£p[i.dxT]s 29,1 
Oeois plur. xtvd; 65,18 Dsatv E/Etv 37,17. 

18 ^EaEt 49,7 logice ewo; xrjg d[j.£ao'j 

TTpoxdaEou; expl. 7,8 sq. 
»£(op£tv 37,22 pass. 59,12 al. 
SEtup-fjfAa 27,5 
^EtDpt'a 62,30 65,6 xiyyv/.r^ 2,1 30,25 t; 

ot^ optOjjLuJv %. 5,14 xoij otdxt 30,5 xoO 

ofAotou 63,14 
&7]pE'j£tv (xou; opou?) 9,9 (xo (jiaov) 21,15 

pass. 38,17.31 56,24 
%•^■q^z6z {XoivAO^ C*?^"'') 58,17 
t)op'j^£tv. (XT] ^opupEtxto OE Tj(j.d; 2,23 13,5 

42,15 'l5a{)at xaxij) xo xaxdv (v. Aeschylus) 

9,13 
iaxpixi^ 18,15 
?axpo'; 6,24. 26 23,16 25,25 

tOEa 21,8 sq. 

I'oto;. fiTTcp I'otov xo'oE xo'jOE 42,19 xd iota VERBORUM ( ( 45,2G coni. t« ^v tw t( ion 47,8. 1"2 
■zo'j ysvous 5G,1" iotat'xEpov 24,25 
lOTTjS pi. 31,12 

vet I med. xoT? iioat 48,29 

avoe. Itti ttXeov, TrXetio tojv ixavuiv i),;')0 

17,25 53,20 
::ro/. Evxaupos 3,3. 4 42,6 48,27 
710?. "tutio'j (itufioTrj;) to i'sa^at Tots izool 

48,29 
IS def. 29,2G 

oouvafxstv Ttvt 7,17 49,3.7 
oTrXeupos 23,31.32 
oc. ^"iv laa dTTO i'auiv 7,4 18,30 sq. 23, 

10 /.axaXdnza^ai i'aa twv i'aiov dcpaipe- 

i)£VTtov 23,24 i^ i'ao'j v.eTa8at Ttvt 11,2 
Taatlat 25,12 zk Ta? djj.sao'j? TipoTctast; 

33,11 !-t£7pt 'o'j -(i^o'jz 55,8 12 
-/'J;. tr/uv Xaixpdvetv G5,22. 25 KaOaipetv G3,17sq. 

xa&-^X£tv log-. Itti Tt 33,27 decere 52,13 
xa&o'/.o'j. TO vc. expl. G3,23sq. auvto- 
v'jjj.co? -xaT/jYopelTat TtLv xa&' exhotov 
21,11 TO -/c. o'jS^v Iotc 3G,10 tbs uiiofp- 
yovTos X<opte Tuiv xaTd piEpo? ibid. 12. 
TO xa9' auTO fxaXXov Iv T<ij x. vj sv 
Tiu xaTct p.Epo; ibid. 14 O'j yip 6(JLto- 

V'J[i.OV TO X. IGTIV oijOE CpOJVYj [AOVOV dXX 

uma-otGi; xtX. ibid. 17. q x. (otuo'- 
OEtEt?) Twv TTE-Epaapidviov fjiaXXov iOTlV 
ibid. 27. 6'jvc<[j.ei y'''^"'^^^' '^° xaTa [Aspo? 
6 TO xa&oXo'j Yt'''i"5xcov ibid. 30 to x. 
vooupiEv otoc TO TioXXdxtc (JtJa&EaDat 38,15 
coni. voTjTot 37,13 

xat'Eiv 5,22 38,33 Gl,8 

xctivos 1,9 

xctt'Toi 7,13 13,2.24 15,28 16,17 al. c par- 
tic. 13,7. 18 xatTot ys v. ye 

xaxo;. El Tovi x. l^yjc, iazi to otaipETOv 
47,25 S(i. 

xaXos. xctXXtov pi,av5}dvEtv 1G,33 

xavtuv 29,24 plur. (iTxtaTTj.arj;) 31,12 

xaTivtJj 17,21 28,24 

xaTapdXXetv med. TrpayfJ-aTEta; 1,5 

xctTavoTjai; 2,3 

xaxaaKOTiav 1,1G 

xaxaaxEuctCE tv oti 58,32 

xaxaaxE'jrj (cpuatx-^) 53,7 

xaxaaTp^tpsiv pass. 53,30 xaTot '.paaic. ^tiI iravTO? i^ x. // tj ciTiociaat; 

7,4 12,5 18,30 TTpoxepa dTtocpdaEoi; -/.at 

dTrXouOTEpot 37,2 
xotTacpaTtxo c. ei Tt; Iv OE'JT^po) G/7j|xa-i 

O'JO XOtTCtCpaTtXCtlC TipOTCtOEat XpfijTO 2(5, 

20.21 r^ X. (cJTTooEt^t;) o'j OEtToti d-ro- 

cpctasuis 37,1 
xaTa9povErv tujv Ix r?!? T'JyrjS 5G,32 
xGtToicppovYjTixco; eystv ttjc t'j/tj; 56,34 

57,3 
xaxE/Etv iv Tatv yspotv 4,4.5 
xaTrjyopEtv. to xc<TT)yopO'j[jtEvov 17,32 o't 

X. OpOt Opp. 01 UTTOXEipiEVOt 35,7 cf. 10,9 

TTpOuTOV xctTrjyopo'jpiEvov 33,7 sq. xotrd 

cpuatv, irapd cp'iatv 34,18 sq. ^x tujv ev 

Tuj Tt EGTt xat tot'ojv 47,12 
xaTT^yopta 42,G Trapd cp'jctv 34,20 xd 

ysvY] Toiv X. TrdvTct -ETTEpaaTott i~^ djAcpo) 

Td d'xpa 35,5 
xaTTjyoptxo's (dTio'oEt^t?) 37, G 
XKTt^vat logice ztC aTiEtpov 33,6 
xdTOTTTpov 60,5 
xctTU) log. expl. 33,25 
xdT(o&Ev (d'p/EaSai) 54,1.26 
xaTwcpEpi^s 53,4 
xevos. Tt aT][j.a(vet to x., et egti xevov 

^iXTTSTTsqT -'^^ 

xspaTOcpo'poe 59,24 sq. 

XEcpdXatov (y^ Td^ts tiov x.) 1,19. 22 

XEcpctXatoyv med. if. twv xaxd (j.£po? to 

xctHo'Xo'J G4,16 

XlVEtV. TO TlpUJTOV XtVrjCOtV 52,12 XtVEtGtlat 
Otd TTOOtLv 15,33 TOV dlTEtpOV, TOV 

d'TiavTa ypdvov 49,25 50,31 
xtvTjats 2,30 7,23 Tdaaaps? x. 39,17 
dp-/)] TTjs X. 52,2 xuxXtp 54,32 

XIVTJTIXO'S 52,16 

xXdetv. x£xXaop.£vrj (ypapLfjirj) 18,23 def. 

5G,12 
xXtvfj .53,17 

XOtXoTTj? pivds 11,1 

xotvds (rpos dXXrjXas) 37,28 Evvoiat 7,2 
d?ta)[Jia 19,8 dp-/ai (coni. TipdJTai opp. 
7rpo3£-/_Et;) 39,4 xotvo'TEpctt ^Trt'/Etp/pEi; 
34,14 TO X. 59,23 opp. to xa&' Exaaxov 
36,20 xctTd Tid&o;, xaid dvaXoyt'av 59, 
31.32 xotvdj; (opp. x'jptuj;) 5,5. 6 xoi- 
vo'Tspov (^TitOTaailat) 4,2 

xotvoOv med. Ttvt Tt 1,14 

xoiviovelv TTj? auTTj? droOEtsEcu; 13,31 
(JvdjjiaTos ivd? 57,5 78 I INDEX XOp.lL,£[V 017.01 7,1 k'vaxaaiv 31,21 -^rjpae 12,14 

-/.o'afj. 0? els lo,l4 TrsrEpao^JiEvo? 24,9 sq. 

Old Tl XaXXtaxOV; — St« Xl 7T£7lOtr;X£ xov 

X. 6 flco;: 52,11 sq. 
xoucpos 52,23 sq. 

XpTjTTl? 1,G 

zpt'fjLa 66,3 

-/pt'vEiv Tdj ivodiitj 16,3 xa6x7] 23,22 ^i 

tov cpSeyyovxai ibid. 27 
xpiT-^s 25,33 
xuxXo? (x£xpayiovt'^£tv) 19,12 s(|. 26,10 sq. 

def. 48,19 y.'JxXiu cp£p£ai)ai 13,17 -£pi- 

£p-/£a&ai 54,28 yevEais ibid. 23 xi'vTjais 

ibid. 32 rj xixXw oet^t; 9,12 sq. (expl. 

ibid. 17) 5G,24sq. 60,21 
x'jxXocpopixd;. TO ■/. 7i£[ji,7rxov adip.c< ^axt 

17,1 
■/.6xvo; 10,27 12,13 
x'jptos (xivo's) 3,26 superl. 30,4 xupt'co? 

(opp. xoivois) 5,6. (coni. aTrXuis) 8 Aoytxd? (opp. d'Xoyos) 38,2 47,4 58,13 sq. 
(coni. xeXeio;) 63,14 X. £?ic, v.ci&' '^v 
TjOTj Xoytxol yeydva[j.£v 65,23 fxadrjat;, 
(XEyooos 2,5. 22. 25 23,2 ai Xoytxu)X£pat 
(STiiaxrifjLai coui. fjLa&r](j.ctxtxu)Xcpat xal 
aaXXov x£/pTf)fi.£vat xol; eioeatv dv£'j xuJv 

U7lOX£t[X£VlOv) 29,18. 19 
Xdyos coni. d:rdo£t8t; opp. aiaDyjat; 3,26 
cpav£p6v xal dvEU Xdyo'J 1 1 ,22 Xdycv 
otSdvat uTOp xtvo; 18,22 i. q. optap.d? 
47,16. 17. 25 sq. 48,22 sq. al. xov X. 
£"/£tv XOV auxdv 16,18 6 xoy x'jxXo'j 
Xdyo? svojv £v xY^ 'r"-*/fI 26,13 VM-a 
Oc'JX£pov, xpt'xov Xdyov (opp. TTpoaEyto?) 

60,15. k; 

XoiTidc. XotTrdv adv. 20,24 21,22 35,27 

57,32 
Xo'jEtv med. 53,13 
Xuiut'ov 14,23 Aotp.p'zvEtv 37,19 -ap' dfXXo'j 25,20 oxi 
24,10 auXXoytap.iij 3,25 Tipdxctatv £['; 
3ei|[v 8,26.27 33,10 opp. dTTooEtxvjvat 
44, 25. 29 coni. xil^Evat opp. auXXoyt- 
CEoScct 46,10 £v xoj Xa[).^d\zQ%ai opp. 
Iv x(u £lvat xai TrpooTudpyEtv 33,33 

X^yEtv. Xlyto 0^ 15,11 18,27 25,1 39,25 
40,2 al. Xsyui crj 62,14 iaui; dv xi XEyot 
xouxo XEytov 20,15 

XEiTTEtv intrans. 7-elirjuum fi.f.se 48,2 deficere 
60,14 XetTTExat iTitaxE'Lctaflai 62,28 c. 
aec. c. inf. 65,9 

Xs^t? plur. ("Aptaxox^Xo'Js) 31,16 

XeT:xofx£prj?. x6 X£7rxo[i.£p£axepov 52,20 

Xetcxos compar. ((5ax£ov) 52,26 

XeuxaivEiv pass. 61,8 

XsuxdxTjs 35,2 

X7([jL[xa logice 2,19 5,20 19,21 20,10 22,30 
(Iv xd^Et X7)[j.(i.axoc) 24,6 27,3 47,15 
64,17. 22 sq. dTiooEtxxixdv 6,5 -i] dxpt- 
^Eta xrfi dTtooEt^Ewc ^v xot? X. 20,29 

XrjTixiicds (xuiv dp^uiv) 65,12 

Xrj'iii; xwv dpyuiv 5,14 63,2 xwv dii-ESuiv 
TrpoxdGcUJv 40,2 xoO ji.EGou ibid. 33 
xdiv optov 54,20 

X^av dvapyV]? 23,14 24,3 

XOos 2,13 54,21 ^ X. (^ (j.ayv7)Xts) 2,29 60,1 Mayvvixtc Xt'&o; 60,1 

(jid&Yj[j.a 29,11 plur. ibid. 16 opp. oi oid- 

Xoyot 26,29 sq. 
[;Lai}7]fJiaxi7.dc (ddxpoXoyict) 29,8. 9. (opp. 

atoDrjxtxo'?) 13. (compar.) 18 
[jid&Tjais 2,8 coni. oioccjxaXta 62,34 Xoyr/.^ 

2,22 23,2 
[jiaxpdpto? 59,29 
[J. ay, pd;. oid fxaxpoo 64,26 pioixpdxEpov 

EppLTjVE'JOVXEC 1,20 

[xdXXov. fxdXXov 5e 4,27 17,15 18,10 23,6 
31,4 34,24 48,29 al. dXX' Ixeivo p^aXXov 
p7]X£0v 31,17 (idXXov Tcavxo's 32,22 
fxdXtaxa superlative additum 51,31 

[AOtvildvEtv dist. yvwpt'CEtv 3,12 sq. 4,31 
01 Trap' dXXwv [j.av&dvovxES opp. oaot 
auxo( XI C^ixoOotv 2,19 6 \).. 7,25 plur. 
26,15 sq. 

p-dxaioe 49,15 

{^L^ysdos math. 19,2. 9.20 23,7 39,16 

fA£i}ap[i.dxx£tv med. (coni. [AExaxtJlsvai) 1,21 

[jleSooeueiv (x6 TipdpXrjpia) 50,5 

[xeSooos 47,32 55,5 56,8 

piE&'jaxEiv pass. 28,9 

[XEt'Cwv Trpdxaais 24,12 oiacpopd 57,27 58,30 

[jiev omisso ouv 21,5 

Hi^vEiv 15,9.11 

[i-ivxot 1,7 4,33 7,9 al. ft^vxot ye v. yE 

[i.dpo;. x6 6' ETtl [xdpous (opp. x6 xa&oXou) VKRBORUJI ij.a/./.ov 'irszi ofi,10 rj /.'x-zii, ijipo; (dito- 
oit?t;) 7(I)v (i;r£ipcov v(-('Ji ibid. 27 ouva- 
jj.£t y[v(b3X£i TO -/axa pipo; 6 to xa&oXou 
ytvcoaxiov ibid. 30 at xotxct [i.£poc u-o- 
Iri'hziZ G4,18 

fAcCirjajSptvo'?. Tct pi. 27,2-1 

lxi(joz. -iim iiiao^ aixtov xfj? cJuvaycuY/j? 
ToO auij-Tiepctcpiaxos 27.10 cf. 43,29 6 [x. 
Eativ oiov uArj Tip a'jXXoyiatiiij 52, G Ini 
T(juv C'jpiitspaapiaTUiv tuiv d'vE'j too ixEaou 
XEyopiEvcuv 46,30 sq. -/j piarj iniis. 2;),ir) 
Iv pL. -iC£ia^ai 13,17 

[jLEaoTTj? 12,4 

p. £ T o; 3 c( t V £ [ V cJ-o - ivo ; £ t ; .W, I 

p.£TC(l3c(AX£tV El; (Td -po|jATjp.aTC<) 50,14 

[i.£Taj3aTtxo'; 64,20 
ij.£TO(Y£[v £is 24,25 

pi£TO(XtV£lV (X/JV 'A&TTjVaV XTjV <P£lOl'o'j) 1,6 

|i.£TaXapi.pc<V£tv Tlov (o£oiv opL(uv'jp.io? 21,13 
£[; 25,17 2G,19 

piEXa^'J TOTCTEtV 50,7 

[jLExaTrtTTTEiv 40,24 
[XExaTroteta&at xtvos STriax/jjAT]; 5,11 
p.£Taxi!)£V7[ 1,21 21,30 
fx£xi£vat xt (l7rtax7]fxov(7.ui;) 43,3. (t)]v 
aWav) 7 49,21.22 

piTj, p-^/jOE, pTjOEl's post OXt 16,32 pOst 

otoxi 25,4 27,6 34,26 58,21 /y p.>; -/.aXoi,' 

in interr. obi. 49,11 cf. dxt 
p.rjxo; Tuiv 'j7rop.VT)pLaxa)v 1,12 jfeom. 12, 

18 32,1 dTrXaxES 56,9 sq. 
[i.T|X'iv£[v ^Til t:Xeov t(Lv r/ctviov 9.30 
p^/;V. ouSe pir^v 19,5 38,6 o'j p.y)v (zXXci 

xat 52,8 
p-Tjxt YE 0-^ 62,32 

ljri/a\ri^. tiz iTrfy.p'j'kv [/EixTj/avrjailai 1,17 
\i.rf/'u.'nv.q 29,7 

[-llXpO?. O'J p.l7.pOV OtCt'^EpEt 3,12 ETIt aixpov 

(;.5,-'7 
[AixTo; (d-ooE[;i; op p. aTiXTj) 37,G 
p.otpa. Iv x-^ p.. x-^ al'j^-ff.v/.r^ 59,15 
l^ovct; 33,30 
|j.ovo;. Ei; (j.o'vos 13,26 
lAopcpi^l 63,10 
;j.o-jat->co5 (apyrj) 22,18 25,23 32,12 39,22 

6 p-'/jsixo's 2.5,23.24 def. 29,10 
yo/O/jpta pliir. 9,28 
p. 'jic( 6 3,6 
.a'jptoi 58,9 Nat 4,4 

va'JTTTjYStv med. 2,15 

vauxf/. o; (daxpoXoYt'a) 29,8 

vEcpo; 29,27 

voctv (ojjp. c&JlEYYEsOat, '(^A':jtvi) 23,28 s(|. 

(xo xa^oXo-j) 38,15 65,19 66,1 vor^xd 

(coni. xafto'Xo'j) 37,13 
voTjat; 7j d-Xrj -/.at d'vE'j atxi'a; 38,23 p.Exd, 

dvE'j xovi otoxt ibid. 26 xuiv TTptoxtov 

atxt'wv ibid. 28 xoo xaftoXou (coiii. 

aoa-aat;) 65,22 
vovJ;, iij xo'j; opou; Orjp£'jop.£v 9,9 ex pi. 

39,32 X7]v xatlo'Xo'j ETrtcpopdv Ttot/jaExat 

64,18. 19 pio'vo? d-/.pt[:i£ax£po; £-tax/jij.rj;, 

XrjTtxtxo? xojv dp/uiv G5,llsq. Sirjpo's 15,25 sq. 
^uXtvos 36,24 

? 'J V t £ V a t V. ay V '0. -apd xoO 0) a'jpLpEpTjXE 32.19 

ooE. xdoE piaenuntiaiis £t 60,17 

000 c 63,7 

''joo'j; (ot £p.7rpoa9Ev d.) 52,25 53,1 

oiJev quare 40,11 

otEa»)at. otp.at (in pareuthe.si) 4,25 

otYjat; {irM-ritxric,) 31,11 

ot'-XEto;. otxEtio; (coni. dxptp(7j?) SiodazEtv 

50,8 
otzExrjs 3,8 4,25 
o^/. t'a 54,3 sq. 
ot'xooopiEtv 2,13 

oixoSIev (<p£p£[v, xo[j.(CEtv) 2,8 7,1 25,20 
olvo? 15,25.26 28,9 
otov (OS 44,29 tamquam 37,16 52,6 53,6 

54,11 scilicet 61,17 
dxvEtv c. inf. 24,5 
oXo'v.Xrjpoe (-paY!-'-a~3t'^) 1,5 
op. p. a 48,3 
6p.oYEVT^s 7,4. 7 
op-o'yXujtto; 3,8 
oiAOtos (xditot d-6 xwv 6p.ottuv) 18,28 xo 

Tipo; Tous d'XXo'Js optotov 64,6 
6p.otu>ats TTpo; xo 9eiov 52,24 
6p.oXoY£iv 4,28 (6p.oXoY£ia})io) 5,16 16,21 

(Old xuiv TTpOXEptOV (JUp.oXoYT^iT'^O 32,24 

6ijioXoYO'jp.evov (coni. cpavspov) 5,1.2 80 ou,a>vu(>tot 1 INDEX XoYia,aoi;) 2G, 17. 18 (pliir.) 49,8 57, 
9sq. 

6 |j. (o vu ij. ; 2(5,9 30,1 7 57,5 sq. (5 1,2 1 ojmo- 
vufAtu; (xuiv {oEoJv p-eTaXap-paveiv) 21,12 
57,14. 15. 

ovo(jLC( 49,(J sq. to o. excJcto'J aye56v oeT;i; 
eari 2(j,10 opp. Trpayixa G2,18 xi uro 
Toi 6. •Jtpctyp.aTa r){),l 

ovofxaC^i^ GG,1 iovo[j.aa(Ji£vov £vi (2vofj.o(Tt 
59,23 

6-ds Gl,lsq. 

d-Ttxos 25,25 6 ^TiTtxo's 18,12 rj (Stztix'^ 
18,9 22,23 29,7 37,14.23 

OTTUji;. ouy_ o. — aXX' ouoe 18,18 

oTTioaS/jTTOTe 5,G 

OTTUlGoOv 34,15 

opav. opfs 4G,13 47,27 

ip'(f'l (ief. 51,27 

(5paos. pt? 12,2 ycuvt'a 7,27 14,15 sq. al. 

opStoai;. TTjV ot' eautoij yafj.oft£v o. G5, 
2G 

opt'Cetv. optaacDai oux £vo^y£Tat aTcocvra 34, 
2G TO opiaxo'v 58,32 

optapLOs (to Tt YjV Etvctt orjXaJv) dist. to Tt 
ar^piatvEi 3,5 sq. cf. 44,27 expl. 7,11 sq. 
Tous 6. fxo'vov ^uvtEaUai Set. oto xai dno- 
pi^aEiEV (i'v Tis e^ rpoxaatc oXto? 6 opiapio; 
ibid. 15sq. cf. 43,1. 2 48,1 atxio; Ezaaxiu 
xou Etvcft (coni. to xt y^v eIvki) 43,14 oux 
£3X1 bC dTto<friaz(o<; 44,12 Xoyos auyxEi- 
fAEvo? Ix Tcov Iv Toj Tt ^cxt xai iSt'cov 47,8 
optapos ouoEis Twv zai)^ Exaaxov ibid. 34 
dist. Xoyos (Jvo[j.aTwory? 51,4 iv. 660 
a'jaTrXijpO'jpLEvo;, toj yEVou; xal tt^s te- 
XEUxotfats oiacpopa; 57,21 TiXEtous xoo 
Gtuxo'j bpia^Kol (xoii fjLEV 6vo(xaxos, ouxeti 
6e xal xou Tipaypiaxo? xoO auxoii) G2,17 
fj ot' optGfAuiv ■&E(i)pia 5,14 

opfAao&at ^x (Tipo; to Ct'I'^eTv) 2,21 53, G 

opvEov 63,7 

opo; expl. G5,17 ot xpEt? 0. 19,34 01 
Ttpdixol 0. 44,14 voOs tu xou; 0. &rjp£'j- 
OJJLEV 9,9 iTltaXTjpiT) -^ xous 0. YV(opt'Cop.£v 

40,1 
(Jp'jTxsiv 53,12 

0;. 01' ou fxEv — 61' ou 0£ 28,22 
oaTtsp 4,7 9,33 20,2 21,4.5 22,29 al. 

•^TOp adverb. 7,17 42,19 
oaxEov (XETiToxEpov) 52,25 
oaxtaoTjTtoxe 61,2G oxav yE 34,31 

ox^ — 6x^ 40,10 

oxt ante verba citata 20,32 

ou pi^v — ou o£ 52,10. 17 G0,6 

o-j post Et 4,22 16,6 17,4 60,29.30 

ouoE — ouoE 53,5 60,24 61,9.10 altero 

ouoE excipitur 35,28 
ouoETTw logice 43,4 
o-jHei's 2,9 24,19 cf. 50,5 
ouxExi logice 11,16 28,28 48,25 51,9 58, 

14 G2,18 al. 
oov i. (|. yoOv 3,8 o' ouv 7,19 36,18 54,16 

xt [J.EV o'jv post ^ea. absol. 23,2 uK)? 

o'jv in apodosi (post xcti st [xtj) 32,3 

«p^ O'JV ibid. 29 otd xt o'jv 42,1 1 
o'jpavo; 13, IG. (to x'jxXoj ccEpEatlcti) 17 
o'Js 52,30. 31 
o'jcfa 64,13 coni. u7rox£tfj.EV7) xt? cp'iats 

35,27 xtvds 3,10 al. Eptd^u^ros, a(L'j-/o;, 

ataSrjxixrj 59,13 sq. xa xr^s ouci'ot; xctxr^yo- 

po'j[j.Eva uotvTiu; TiETTEpaaxai 35,4 £x xrj; 

ouat'ots (xoii T:pdyp.axos) 12,27 17,29 40,15 

Trdppco xfj? ouafas xou Trpaypiaxo; 49,22 
ouGtiooT]? (otctcpopd) 58,28 
ouxE — x£ 54,14. 15 ouy — oute 7,31 ouoe 

— O'JXE 21,8.9 
oijxos praenuntians infin. 9,2 £{ 48,4 ad 

seqiientia referendum 16,9 17,25 xat 

xauxa (touto?) 47,28 
o'jTuj? post partic. 8,13 20,21 48,16 49,18 

o'jxtos oxi 21,18 40,17. 18 53,3 
(icpEt'XEtv c. inf. 60,33 
^jcpSaXpio? 52,29 sq. 
S<li cox. x6 otapBpouv ttjv otcc( 48,20 
o<i/t;. dva'xXctci; x7jc o. 29,26 ttj? 'i^'J/JjC 
' 65,14 ria&o;. to xa&oXou tt. (ouctoo;) 4,6 xotvov 

irXEt'oaiv brA^ym 59,24 
-atoaytuyoi; 8,9 
TratOEi'a (dxpi^rj;) 1,14 
7tat5tov 65,19 
Ttats 8,10 23,15 30,23 52,13 
TraXaid;. oi tt. 6,11 
TrdptTtoX'JS. TrctfJLTToXu (ota^EpEi) 3,6 
Tiava^XrjVo; 50,4 sq. 51,9 
TiavTct-aat 19,26 
Ttavxaxd&ev 54,33 
TtavxeXui? 4,12 16,3. 14 45,4.5 64,4 al. VERBORFM TToXu? 81 ravTYj -29, 10 G\,-2l 

-'ivTws 7,23 11,30 1-2,3 13,0 16,23 20, 

12 saepe oj -. l(i,24 23,21 28,24.25 

31,23 a!, 
-a'vj 23,22 24,6 57,25 
-ccpa. Tt'SsaOai Tiapi to5 T£/vt'ro'j 7,21 -(j) 

Trap' rjfxiv' (yjjjlujv?) -/aXco; Xeyoji-evw 8,21 
::apctpc(AXetv Tt xtvt 15,24 
-apc«Y£iv (osc^tv) 9,12 
-apaytVEaSat (oia [xoi^rfinu^, iv, asDoocj 

XoyixTJ;) 2,25 
-apccO£tY[J-a (coni. £v{)'jpLrj[j.a opp. i-.a-nii-fi]) 

2,18 13,5 17,1 
-apaSiodvat docere 10,1G 26,7 
7:otpa-,co'ja[xa 31,2. 3 
napctXaij. |3c(V£tv (ev tciI; d;roo£t;£aO 1(I,2'J. 

(ev TO) XdyoO 32 (iv toj optoij-w) 12,21 

18,27' (ty)v aiTt'av) 21,32 (Trpoxactv) 

27,7 29,24 32,6 (eu to? d-oosi^si?) 39,14 
-apaXEtTTSiv (coni. uTrep^at'vsiv) 46,25 
T:c(po(XtiJiz;c<v£iv 46,27 57,26 
TTGtpdXXrjXo; 14,17 sq. 18,11 (G'j[i.-t-T£tv 

cpat'vovtoti -oppto&Ev al -.) 19,30 sq. 
7:apaXoYfj|J.o; (xcti}' ciu.wv'j[jL(av) 26,17. 

'18 31,4. 5 
-apocppEtv 63,34 
-apacxeudCEtv (oiaipECst;) 59,8 
t: a p a a -x £ y :^ 50, 1 . 2 
-apctxa^ts 63,30 
-apaxTjpEtv 9,26 eJ; 18,26 
-apEY"/Eiprjats plur. 1,5 
-apEivat. Tipo? xov Tiotpovxa Xoyov, x/jv rapou- 

Gotv utio'Seciv 19,12 53,20 xoy Trapovxo; 

xai 6pu)ii.£vo'j 38,19 h xoj zapovxi 39,32 
-apEXxEtv 24,6 

7:C(pE[J.pCtXX3tV 11,17 

rotpEfA-izxEiv 54,18 64,23 

7:ap£-£cj»at 9,28 

rapUvat 23,19 34,21 

rapopiapxEiv (xtJ O'jvxopita xoucpiXoad'fO'j) 1,9 

-otpdpapia 31,2 

Parlicipium absolutum subiecto omisso 

36,12 49,20 64,25 65,20 
za'jEtv med. xou C^xeIv 52,9 
zeCos 57,31 
~Et&etv xo'JS djjLcpiapTjxo^ivxa; 47,21 txctva); 

av xoOxo T:Eiai)£iTjjji£v 44,22 
rEtpaOtJat aXy^oy 25,21 
TEjA-xo; (auJiAct) 17,2 
ZEpatvEiv (TTspotv) -z-tpdn^ai 33,30 34,22 

::E7iipaaxat 35,4. 5 

Comment. Arist. V 1. Tliemist. in Aiialjt. Tost. TTEpas geoin. 15,7. 9 sq. /po'vo'j 54,13 
zep lYpaccEiv 1,22 20,25 geom. (opp. 

£YYpd®£tv) 19,14 scj. 
TiEptEpYaCea&at (xl) 49,16 
TTEptsyEtv pass, geometr. 10,26 48,15. 20 

log^ Ev 21,19 
TiEpitcixacOai (ei? y^Xoiov xi) 9,24 
-EpiXati.pctv£tv logice xtvi xt 62,2.3 
TTEptXEiTrstv pass. 4,23 
TTEpt'ooo?. xuiv xaxa xrjv oaot'av tt. yt'^o- 

tj.^v(juv 22,3 
-spiTiaxos 65,27 
TrEpt-tTTXEtv xtvi 4,20 
TteptirotEiv med. 2,12 

-sptxTos def. 2,10 11,3 praeterea saepe 
ZEpicpspEta (xiv£Ta}}c<t £-' EAaxTovo; -.) 

27,25 
-EptcpEp/^;. xpczuaa (1,24 Ypc([j.[j.yj 18,23 

def. 56,10. 11 
t:-^ [J.EV — • 71-/] OE 4,16 
-TjYvuvat pass, (xov o-ov) Gl,1.2sq. (x6 

xaSdXo'j) 63,22 
;:rjXds 2,13 54,22 
-tdocvd; (opp. 'LtUOTjc) 36,13 -tSavoj; 

(Xeyeiv) 20,23 
TTivEtv (L'jypou 53,15 
TiiiixEtv log. Oitd xt 58,23 
-iGXE'JEtv perfect, i. q. praes. 1,16 24,5 

x6 TTiaxEUEG&at 8,8 
TTtGTts (ot' etsptov) 9,5 50,26 
TitGxd? (auxd^Ev coni. IvapY'/js) 6,10 
Titcxoijv med. (oi' duood^tm;) 8,26 
TzXaxavos 10,25 37,31 (q diAcpiXacp/j; xe 

'/.ax b'br^Xri) 61,14 
-XctTo; 32,1 
-Xrjv. ttXtjv EGxi ft 24,7 
TrX^pTjc xou TiX^^po'j; EVExa 11,17 
7:X7)3idC£iv dvopi 28,25 
-vEyjAwv 28-1 sq. 
TtodEv. t:. 0£ oxt 45,21 
zotYjxtxd? (GuvaytoY^S' "^^^ Y'^^^'*^^' '^^ 

Guva/aEv) 5,25 53,29 
7:ot7.tXos (y.tvTiGEts) 49,25 comjiar. (coni. 

yaXeutoxEpov) 26,5 31,4 
zoXo?. xiij TtopptuxEpov Eivai xoij :r. 27,27 
TzokoypoLtoioL (Tzapr/Eiv) 31,17 
-oX'JYcovov 12,30 15,16 £YYP^'■?'V^''^^"^ 

-spiYpa^popiEvov 19,13 sq. 
TtoX'Jvcotvo; (xoTtoi) 18,28 
-oX'j-ou; 46,26 sq. 
7:0X65. xtov Ivod^tov ot TToXXot xptxai 25, 

6 82 -oXu-po-(o; I INDEX 33 i-ni TToX'j au?£a»at, Tipoooo; 39,19. 20 
xa Ejrl TO -. Xsyo'ijxva, Yivo[Jieva54,16.32. 33 

TToXuTpOTTO)? 64,21 

TroXuufjLvifjTos 22,24 
TtoX'j/prjaxo; (to'ttoO 18,27.28 
■jToXu/ibpTjTos compar. (ox^[i.a) 6,25- 
Tto'ppto (aWa) 28,8 (ttj? ouat'a;) 49,22 

TioppioTEpov elvat 27,27 to -oppcoxepw 

(aiTtov) 62,12 
iioppoj^^Ev (cptXox[[J.to(; dvcu^cXoij?) 1,3 aiTtov 

28,5 
TTpayjjia. toO iip. aixta tou 0£1-/.vu[A£Vou 

0])p. ETTtcpopd 5,21 sq. opp. a'j[j.7t£paa[j.a 

43,29 50,22 60,27 61,10 opp. supeosw; 

dpyat 44,3 6pic>p.os opp. ovotj.a 62,18 
rpayiJ-aTEia 1,5 (7tpoxEt[j.£vr]) 54,14 
T:pay;j.aT£'j£ai}ai Tispi ti 18,16 19,3 37,12 

UTTEp TtVO? 23,6 

TTpoctYEtv (xTjv otott'pEatv) 58,31 pass. cuX- 

Xoyi3ti-/.tos 59,2 
TipoatpElaiJai sz6z proponere 1,13 2,3 
TtpoaTCOOEixvuvai 49,17 
:rpoapTidC£tv 53,30 
Trpo^aivEiv 65,20 
TrpoflaTOv 59,27 

TipopXyj jj.a (otctXEXTixd) 42,16 .sq. 60,7 sq. 
i:poytv(oax£tv 2,6 sq. 23,1.3 
Trpoy'^iuci'? 2,31 
TT p 00E17, v6 vat 20,23 33,13 
TipoorjXos 39,25 
TcpoEtoivai 23,5 63,28 
TipoETiiGTaaSat 2,14. 15 3,22 
-po£p-/_£al^at 53,13 (Tioppui) 64,25 {zh) 

65,28 
TrpoE/Etv yvdiaiv 2,13 
Tipo7)YEta&at. 7rpo7]YOU[j.Evtos 7,14. 15 

7ip01Q7.ElV ^Tt' OCTTEipOV 22,14 36,3 

TipotEvat £[? TO TrpoaftEV 65,26 aetate ibid. 
15 7tapo[0(bao[X£v TipoiovTES 26,7 logice 
27,5 49,18 (iv TipwTw aj^/jp-axt) 51,16 
57,20 al. dTTO tiviov 6fj.oXo70'j[j.EV(uv 5,2 
iv. 25,5 Ota Tiviov 26,32 31,12. 18 38,8 
46,14 61,7 i7:\ zk aTiEtpov 32,26. 30 
33,10 34,16 35,8.29 £-1 xds dva-o- 
OEI-/.TOUS dpyds 37,25 

zpoxEltJ&at. Toc 7:pox£t[J-Eva (PipXtce) 1,17 
TTjs Tipayp-aTEta? xfj; 7:p. 54,14 

7tpo7.Taa&o(t perf. (evvoikv) 2,10 

-poXotfApdvEiv c. ace. c. inf. 46,3 /»vie- 
ceileie TipoXaajiidvuiv (xctTot /oovov) o3,28 
54,10 63,12 T^po^EyEtv vaticinari 49,25 

Tipovoia 2,32 48,11 

Trpoooo; xuiv a'j;A-£paa[j.ccT(ov 39,20 

Tipootaiov 49,4 

Ttpd?. ToT; TTpo; auTY]? vj o'jatv v) yivoaEvot? 

53,22 
itpoaayEtv ttjV dvctyxrjv ..toj X-o'yo) 24,20 
TtpoaapfjidCEtv ti tivi 24,27 
Trpoayi'vEO&ai 7,18 63,10. 11 
TtpoaoEia&at 6,10 9,6 58,19 
TipoaoTjXoijv. £y_£i 7rpoaorjXo'jp.£vov 48,23 

51,21 
TTpoaotopt^Etv 6,5 med. 46,1 
7rpoaotopiS!j.d; (-/.a&dXou) 44,34 
■irpoaElvat i. q. ujtdp-^Eiv rivt 8,2 11,25 

14,30 sq. 16,7 22,9 

TTpoaEXOtSdOZEtV 51,31 
-poGETiiotoday. Etv 50,9 

TTpOCiEyEtV TTpds Tt 2,6 TtVt 23,32 

7ipoa£-/rj; (tivi) 18,29 oiacpopat 13,7 58, 
12.22 al-da 27,26. 28 sq. dp/at 39,4 
TipotctaEts (coni. ol/^zlai) ibid. 13 e'iotj 59, 
17 opos (xoj u7roxEt(ji.Evt{j, xcjj xctxrjyopou- 
ixEvoj) 62,9 sq. TrpoGEydi; (uirdp/Etv coni. 
7.ar auxd) 27,22 (atxtov) 28,3 60, 14 

TTpOGYjyOptCl 7,6 

TIpdaftEV. dXl'yd) TipdCilEV 34,34 

TipoaO/jXTj 4,14 12,23 19,1 37,15 

TrpoaiEaSai 7,25 

TtpoaXapLpdvctv 37,18 63,21 65,21 logice 

19,11 (£?10&£V TOJ C0[A7r£pd(j jJ.!XXt , Xlj) 

OEr/SEvxt) 27,2.4 36,3.4 45,21 47,8 
t: p d ij X Tj dj t ? pi. (xwv dTiocpdaEtov) 34, 1 0. 11 
71 p a 1 7. E 1 5 V (xio oixEt'oj ysvEt) 39, 1 4 med . 

18,31 
— poadjAoto? 65,24 
~poC7Tt~x£tv geom. at irpoa-tTixo'jaat eu- 

i)£lat 56,11 
TipoGTrxaiEiv 52,21 
Tipocf/pfjC&at 13,23 37,7 
TipdxaGtc xiu a'jXXoyiC[j.i;]l oeI xd? zp. 
at'xfas Elvat xou aufXTTEpdaptaxo; 5,18 sq. 
EtiiEp xtiJi cuptTrEpdajJ-axt otd xd? Tip. UTrdpyEt 
TO TitaxE'kaDat xai ytvwaxEaOat, xais Trp. 
dv ixaXXov uiidpyot 8,8 sq. cf. ibid. 23 
d'Tiaaa -p. i^ utioxeijaevou xat xaxrjyopou- 
IJ.EVOU 10,9 dvayxat'a, hhtyo\).i\^ 39,29 
iv TtpoxdaEt (coni. G'jvSexos) 42,5 sq. ~w 
xpo'iToj TYjc Tip. StaccEpEtv Ibid. 18 
Tipdxepov. xo'j; rpdxspov (sc. i?rjyr,xd;) 1,4 
zpoxiȣvat med. 9,14 14,29.30 37,4 VKRBUIMM a'J!X-7.00!AC(a,J7.V£'. -po'j7rap-/£tv (ivipystfz) 34,1 sq. 54,4 xtvos 

34,25 
TrpouTTTo; (oid tcov Ei^-poailcv £tpr||i.iV(ov) 

45,11 
-po'jpyo'j -otslv 4G,17 50,6 
-po-^£ipo;. Trpo](£ipov Tt £-/£tv 59,!). 20 

7:po/£(pu); Xaij.pav£tv 46,18 
npioto;. Ta -p. xctJ}" EXctOTrjv lKtaTT^(J.TjV 

50,25 -pioTw; (colli. ctij-Eau);) 32,29 
-■jv)}av£al}at 7,25 dial. (6 -•jv9c(vo[j.cvo;) 

43,.5. 6 
-Op 5,22 sq. 17,21 28,24 61,8 
T^'jpe-Lxev (ar]pi£[a) 28,30 'PaaTiovrj 2,3 
p/jt(.jp iilur. 2,16 (;,22 
pu- 11,1 sq. 
p'jTtoo'jv pass. 61,8 
pii'ju./j (-pos TaoToc) 65,28 In'ol^'icia 59,3 

a7.'f fjvt^£tv 1,13 

c;£/.v>Tj 13,14. 15 s(i. 21,29 sq. 40,29 42, 
6sq. 50,3 sq. 

rjTiii.ai'izi'i. TO ti aTj[J.C(''v£i (list, to ti r^v 
£ivo(t OTi'/.o'j-J, TO Tt £3T[ 3,5 sq. ctp/r) 
■niarii C,r^zrlac^oz 48,17 xuiv aTjiJ.atvo|J.£V(ov 

UCp" £7,0(5X7)? CpCUVTjS 3,7 XCt Grjp.OdVOIJ.EVa 

ToO 7.aS}' (X'jxo 11,17 olio xt a-/]fi.otivo'- 
p.£vov 2i;,11.19 TO -ptoTov c. 27,11.12 

aTjixeiov. oi Ota ar,a£t'a)v auXXoyiatj-ot 6,23 
o|)|). Old XTj? aixi'a; 28,16 sq. oict xdjv 
a. ci-oostxv'jvat (coni. otd xcJuv -jaxEpajv) 
37,11 geometr. (def.) 2,9 7,24 11,3 
.54,11 

TioTipo; 2,29 

ai/.uia (ai7.'ja b) 60,1 

at:^o;. t6 a. 11,27 pt; def. 12,3 

a '. ij. T /, ; 1 0, 33 sq. 11 ,25 sq. 

3tTo; 15,25.26 

';7.ctXT]vos (xpiywvov) 12,30 sq. 14,23 sq. 36, 
16.24 

axcfcco; 53,16 

'j-/.£|x[j.a 33,4 

GXE'Lt; (o'j7. (iY£v/|?) 32,25 44,5 

5/.'JX£'j; 46,15.16 

a7.'JX0T0(Jl£tV 2,14 aijAXri 2,14 

GOO in (jj -oX'Joij.vr]xo;) 22,24 (opp. ota- 

).£7,X17.-|]) 25,1 

aocptapia 4,28 

COCptGXT^? 4,3 

ao^taxi7.o's (coni. oic(X£xti7.o; opp. £-iaxrj- 

[Aovtxo'?) 25,14 
3 epos 26,15 
OTiavia); 30,2 
ax£p£0[j.£xpta. Gtxpt[j£ax£pa dcxpoXoYt'a; 37, 

18. 19 [Jiia £-taxTj}Jirj -(ZioiKiTpia. v.a\ ax. 

ibid. 23 
cx£p£os 59,16 
OTOt^iIov (da'Jvl}£xa 7.al oi7:?.0'JaTO(Ta xo'j 

Xdyou) 65,18 
axo/aaxtxo'j (ziyyon) 53,19 
S'JYY£V£ia 37,26 
a'jyY£v/j; (ai dpyA xoi; 0£f/.v'j(;.£vot?) 22,.31 

39,5 
auYYtvwaxEtv l,li) 
auYYpacpV^ 1,14 
a'JY"''-«'^'='&£°'' '^'il'^ 
O'jyv.zla^oii (iv.) 47,7. 9 auY'''-'''M-^'''^' ('JPP- 

dTrXoi;;) 42,14 
S'JYX^'^ pass, xtvi 64,8 
auYXp-^a&ai 18,8. 15 31,20 
auY/ojpsIv (coni. otoovat) 7,32 9,10 46,9 al. 
a-JY/fufi^'s (opP- 'piuxrjat;) 46,14 
a'J7.fj 61,25.30 62,8 
a<jXXi-(tL'i TO xa'doAo'j 64,1 
auXXoYi'Csodat {}vfjrfjv x/jv iu/rjv 25,9 
auXXoYiGp.o? colli. eTraYtoyV) opp. £vt)'jij.Tj(j.a 

2,17 Tiij a. Oct xd; TipoxotaEi; aixt'a; £tvat 

TOO a'ja-£pda|j.axo; 5,17. 18 o't xr^; dndxTj; 

a'jXXoYi5jU.oi 31,18 opp. 7:pdYp.a 60,26 

£v xot; u£pt a'jXXoY'.a-wJ 9,29 10,16 16,26 
a'j[j.[3atv£tv 22,4.5 x6 cjix^cttvov 33,29 

xtvt 43,23 c. ace. c. inf. 5,30 8,29 

9,24 38,2 40,28 perfect, xtvt 42,19 al. 

X6 a'J(Ap£pTjx6? £VOE/_£Xai -/.at (J./j U7:dp/£tV 

17,7 oxt 0£ xai xd a<JiJ.^z^f^Y.6xa (soil, 
wptaxai) 34,29 sq. xd a'j(j.p£iir]7.o'xa jictvxa 
xTJ; o'jatct? xaxTjYopEtxat 35,3 cf. ibid. 26 
xd dycii)ptaxot a-JiJ.^z[iT^y.6-'x 45,26 cf. 36,18 
7.ctxd a'j|xj3£prj7,6; a't'xtct (coni. 7.axd C'j(x- 
-xuj;xa) 11,12 /;■ y.axd a'j[j.|3£i3Tj7.o? Y'^<-"^i? 
49,30 

au[j. pdXXEtv raed. Ttpo? xi 57,25 

a-ja^oXov 23,30 

a'j|ji.[A£Tpo; 24,21 .sq. 

a'J[i.;rapaXa[j.pdvEtv 11,5 84 I INDEX a'jp.7:as. o't o. 6pta[j.o( ')l,2-i 

O'j fi-TrepatvEtv 37,5 ined. 10,5. G (irept 

Tivo;) 24,8. 19 37,1 (coui. o£[-/.v'jvaO 44,2'J 
au(j.7:£paap.c(. tu7 a. ota tc(? npoTcccst? 

U7rc(p/_£i TO TriaTEusadai v.a\ YtviuaxEOi^at 

8,8 sq. cf. 5,18 ouy aTT^^ui? elvat OcT 

^■^(x-CAaio'i aXXoi xal Std xyjv d7ido£t?iv 

1G,27 aixtov toij aufJiTt£pa5(j.aTos 0[)p. toO 

-payfJiaTos 43,29 50,22 00,26 61,10 
suiir.iTZTiiv geom. 7,28 18,11 19,30.32 23,9 
au[i.7:X£X£iv log. 19,3 
au[j.nXT) pouv pass, (^z o'Jo) 57,21 
a6finrTU)[j.a. -/.axa C'jo.7tT(op.a aiTta 11,13 
a u [A epulis (^'poO 19,34 
a6[j.cp'JTo; (tivi) 7,5 53,2 
au[xcpiovia 29,17 

a'jfxcpiovos (o[ct(jTrj[j.aTa) 19,27. 29 sq. 
auvaystv (coni. auvaTiTStv Tipo; aXXr^Xa) 23, 

13 i. q. suXXEyEtv (to aotcccpopov £•/, ota- 

cpdpujv) 64,11 concludere d,25. (c. ace. 

c. inf.) 31 8,20 (iy.) 20,24 21,19 (oca 

Ttvcuv) 26,24.27 46,12 al. 
auvayEi'pstv (x6 -/.a&dXou) 64,26. 27 
auvaywYiQ 5,25 to'j au,a7r£pda[i.aTos 27,10 

•/)fAapTrj{A£vy] (coni. auXXoytaij-d?) 31,3 
auvaiaSdtvsa&ai 64,4 
ouvavatpEtv 14,31 sq. 
auvavacpat'vEtv pass. 43,28 49,20 
ayvavxtXaij-pavEiv med. (dv&pwT:ou) 64,3 
O'jva-oXX'jvai med. 15,5 
auvaT:T£iv (7rp6; dXXvjXa coni. a'jvdyEtv) 

23,13 (coni. IcpappLo'Csiv) 63,13 
auvapfj-d^eiv pass. 63,31.32 
auvaugdvetv pass. 63,21 65,16 
auvGcif atpEiv 15,3. (fut. med.) 7 
auvacpaviCstv pass. 15,17 
auvoEcv tned. (coni. £t? £v dvdyEiv) 64,14. 

(to; otTiEtpa Ti^paxi) 20 
auvEtpsiv (T/jv yEveatv) 54,7 
auvE xcpoti'vEtv pass. 43,32 
auvEcEupitJjcEiv 43,27 49,19 
a'jvETTtStSdvat (coui. auvauidvEa&at) 65,16 
auvEcpdTTTEai^at -tvo; (-/j al'aJJrjat;) 64,2 
ouveibeXxeiv med. (tcc u7:o-/,Et'[j.£va ev tw 

XoYoj) 10,31 
a'jv£/£iv (tov cuXXoYiafidv) 19,25 
auv£](rjs 34,2.3 54,8. 9 sq. auvEyio? 1,12 

51,16 
suviQ^-A); (PpayuXoyiot) 1,18 
auv&EGt; (opp. dvdX'jat;) 27,1. 7 (etti- 

odxEO&aO 37,16 (ev a. Eivat) 42,17 auvSETtxds 64,20 

aivDETO? (coni. ev TrpoTdoEt) 42,5 sq. 

auv'iEvai Ttvds 3,8 23,4 tou? 6pt^p.0'j? [j.ovov 

;uviEai}ai OEt 7,16 
auvtaxdv 25,3 
auvtaTctvat (Tptyuivov £■/. xpioiv E'ji)Eia»v) 

48,10 med. 65,23. 24 
cuvooo; 00,14 

G'jvoXo?. TO 3. adverb. 65,7 
^uvTctTTEiv med. (E^rjY'i^^'?) ^)- 

aUVTEtVEtV Et? 2,2 

a'JVTEXEiv e[; 2,8 

auvTi&Evat (Xdyov) 47,2 (tw y^'^'^O 50,15 
(Iz) 57,8. (opp. otaipErj) 15 sq. (opta- 
fio'j;, oiacpopds) ibid. 24. 26 (toc iirXd) 
65,20 66,2 

c u V T p. t a 1,8 

a'JVTOp.OC. CUVTOpiWTEpoV 1,22 
G'JVTpE/EtV 5,20. 24 12,15 TlVt 50,11 (xCCTd 

TOV ypo'vov) 53,21 
cuvurdp/Eiv log. 11,22 17,19.20 24,16 
cuvtov6[i.tos (-/.axrjyopElv) 21,11 
a u a a u) ^ £ t V 15,17 
aucTctai? Tou xot&dXo'j 64,15 65,22 
cuaTEXXEiv Ei; 24,28 
a'jGTOf/O; (TOTTOt Gt-6 Tuiv 0.) 18,28 
Sep 08 pa (yvcopip-os) 8,12 (otxptjjoXoyEtaiJcti) 

20,15 23,15 
0)^9) p. a (coni. y^puJij.a) 29,27 £7:i'7:£Oov 48,20 

iogice o:p.apTta Tiapd to a/, opp. -apd 

TOV p.£a0V 26,20 OEJTEpOV, [JIECOV 28,10 

30,2 sq. 

a-/[Co7^T^£po? 59,21.22 

c/oXi^. s/oX^ yE 16.8 

cwCEtv 6,r 9,13 15,17 16,15sq. 20,18 53,31 

acou-a (xd a. Toiv Cwujv) 15,25 (Trsij-Tttov) 
17,2 (dv&pibTiEiov, anjatxo'v) 18,16 24,11 
(dTiXdJ;, xtvoup.£v&v) 37,19.20 (otd ri 
xd 7j[X£T£pa tpHapTd a.:) 52,9 sq. 65,24 Td;i? (x(Lv xE'faXaiwv) 1,18 52,15 57,18.26 

EV xd^Et ^^rjij.p.axo; 24,6 
xapa/Y] (xTjC dpTTjpt'a;) 29,1 
TdxTEiv uTtd xt log. 60,10 
xautv] (xpt'vEtv) 23,22 (o'.'xcpEpEtv) 26,28 

xa6r/] xot 53,27 
xd/a 47,33 50,33 51,28 d p.fj xd/a 8,33 
xa/6s- xdjfiov 27,24 
xdyoi. SUV xd/Et 1,8 VKRBORUM 85 T£ — Xc 62,31. o3 
teXeio; 63,U5. -27 
T£X£io-jv pass. 62,30.31 65,25.27 
■zzXzuzaloQ. TO T. adverb. 66,2 
7E>.£uxav eis log. 9,27 35,17 58,31 
teXos. u)sIt:i Tuiv TsXtbv xal lov evexev 52,17 
xeaayiCet'' ('^^'^ aTrdSei^tv) 14,7 
TEXpaywvtCetv xov xiixXov 19,11 
T£xpayu)V[ap,os (Bpuaiovo;) 19,7 
TExpaytovov 12,29 15,16 
xExpctTTO-j; 46,28 cf. ad vs. 12 
xE'^pa 5,22.23 61,9 

XE-/VT] dist. ETrtax-^tAT] 2,12 opp. cp'jai? (io, 
25 xd c<7:6 xej^vy)? yivofj-eva yj oiavotct? 
53,14 ouOE Tiaaat a'l xs/vai 6[i.oi(o; dirt- 
xotvwvo'jat x-^ x6)^^ ibid. 18 
xE-yvixo'c (Sewpia) 2,1 30,25 
xE/vt'xY)? 7,22 

X ■/] ?. a u •(• Tj ?. xT]Xot'JY£ax£pov 52,21 
xTjvr/.ot-jxa 49,29 53,11 60,12. 16 
xiilEvat Et; 6,13 xt xtvo;, --cax-i xtvos 12, 
1. 6 opp. d7:oo£txv'jvai, auvdyttv (coui. 
Xc(,apdv£tv) 44,25.29 46,12 47,11. (xal? 
TtpoxdaEai x6 au[j.TrEpaaij.a) 13 med. irpo- 
xdoct; 17,12 c. ace. c. infiii. 8,24 9,2.5 
62,33. 34 
xixxEtv 17,21 28,16 sq. 
X 1, xa'jxr, xot 53,27 

xot'vuv 2,26 5,24 8,3 9,32 10,9.11 11,24 
12, 15. 31 al. fjiEv xot'v'jv 45,26 46, 
21 a). 
xotoaoE 29,1.27 32,4 43,21.22 56,12 se- 

quentia praenuntians ibid. 3 
xotoOxoc sequentia praeuuutians 32,27.32 
xciiyo; 54,4 sq. 
xovo; 25,30 
xo-o? dialectics 18,26 
xoaoOxo?. £ip-/]a9a) xoaauxa 22,9 xoaoOxov 

-oxt 46,17 
xpa-ECt'xTj; 41,3 
xpa'j[j.a (o'jaiaxo'xEpa) 6,25 
xpipwviov 6,30 
xptycovov 10,25 30,27 sq. 32,2 38,24 del. 

44,7 sq. 
x'j-o; xTj; a'jyypacpfj; 1,14 (coni. (J-opcprj) 

63,10. 12.31.34 
x'jyjrj. xaxotcppovr)X[7.uis l/Etv xyj; x. 57,3 
x(ov £7. xrj? X. 56,32 xctxd x'j/TjV 4,20 TytaivEiv 53,15 

•jyirj? los. 4,12 

'jypo? 15,25 s(|. 59,16 

'jAt) (^7:iaxTj[j.r)?) 19,1 i. q. va xfviov uro- 
xetiJEvcov 52,2 Xa[-».pdv£i xo^i [jiaou x/jv 
ytopav ibid. 5 sq. touo; XEyopivr) ibid. 8 
^ 0£ ((p6at;) ztzxd x)jv 3. xal xyjv dvdy/.TjV 
ibid. 31 

uTidyEtv xivt log. 51,27 

u7rdXXY]Xoc 37,30.31 

urdpysiv zEpi xi 3,22 [xoiXXov 8, 7 sq. 
do'jvaxov xd xaft" auxi uiidpj^ovxa dTiEipa 
Eivat 35,24 

uTiaxo;. -fi uTidxTj uuis. 29,16 

uTiEp c. gen. i. q. iiEpf c. gen. 17,16 18, 
19.22 23,6.29 24,28 25,28 42,9 43,1 
44,28 al. sXEyxEaSctt 'j:r£p xou c. inf. 25,30 

u TIE p Pa IV £ IV log. 46,25 57,27 x6 y£vo? 
56,19 

u-EPiSoX/j (opp. eXXeii};!?) 12,4 28,6 

'jTTEpxETaOat log. 34,23 

uTTEpTitTixEiv log. TO ylvo? 56,18 

u::EpxE[v£tv log. xov dpt&[Jiov 55,10 

'JTTO. [Aavi)dvo[j.£V uTto xo'j xoto'jxou Xdyo'j 
51,8 oby^ bcp' iv ou8' £u8'j? 64,21 

UTioPatvstv. XYJ? UTTopEpTjxuias l;i[axi^[J.rj; 
(opp. x^s dvtuxEpa?) 20,1 

u 71 p lA -/j (seX-^ v/] s) 2 1 ,29 

'jTio^'jyiov 63,7 

•jTidi^Eat? expl. 7,11 sq. dist. OLizruj.a ibid. 
25 sq. d-rrXui; opji. Tipo; xov otoovxa xai 
C'jyyojpoijvxa ibid. 28 sq. OTro&£a£t rcpoa- 
ypTja&oti 37,6 i^ ^TtodESeiu? expl. i. q. 
i^ utioSexixou auXXoYia[j.o'j 47,24 to? Trpo; 
xTjv rc(po\Jaav u. 53,21 

u7io&£Xtxds (a'jXXoytsij.d;) 47,24 

uTTOxEta&at xivt 10,31 12,7 40,5 al. 6 utio- 
x£t[j.evo5 (opo? opp. 6 xaxr]yopo6fj.£vo;) 10,9 
35,7 45,2 EO/axov uTioxEtpEvov 32,27 33, 
7sq. xo uTTOXEi'piEvov 61,24sq. dXdxxovES o't 
opot xwv 07roxEtp.^vu)v Xap.pdvovxat 35,16 
•j-07.£t[xEvd xtva xat atai}r;xd 37,12 utto- 
/.Eixai c. ace. c. inf. 13,25 14,25 al. 

u-oXc(fj.pdvetv 5,10.29.30 saepe opp. 
cp&£yy£a»at 23,28 

u7rdXr)diis. xpoTTO? XTJ? u. 39,27.30 40,9. 
22 xaxd [A^po; 64,18 

uT:o(JM(xviQa-xetv 34,34 

U7rdfj.VT)|j.a 1,12 

UTToaxaais opp. cpwvrj 36,18 86 U-OTlUsVOtt I INDEX VERBOKUM uTTOTit^Evat 32,17 xivt ovci[j.a 14, G med. 

Ti 23,14 33,15 oTt 23,10 sq. c. ace. c. 

inf. 23,1G 32,27 
'jTcoxpe/eiv (yj asXYjvrj) 13,20 (xov -(^Xtov) 

21,31 40,29 
uOTEpos. 0(' uarepiuv to -pOTspov auX^.o- 

yit^sadai 17,22 
ucpatveiv 2,15 
ucprjystafta t. ■/ccTa x/jv 'j-^»)Yrj;j.£vr,v piilcoov 

' 56,8 
ucpiaxavat. ucpsax/jxsv aurd xab' a'jxa 32, 

2. 3 TO oC exepov ucpeaxw? ibid. 18 Iv 

xoT; zat}' szaaxov ucpeaxiuaa; (ioeae) 21,9 <PavTczat'a xtvo? 54,9 

cpctpo? 14,23 

cpspsiv xt oixoilsv 2,8 25,20 Trap' sccjxo'j 

7,9 19,29 evaxaaiv 10,21 ct^pe 47,9 

cpepsaSat ini xi 26,11 
cp&dv£iv. cpSaaavxe? £t7to[j.£v 52,5 
<fx)iy( za^ai 0[ip. uTcoXaupdvstv, vostv 23, 

27 sq. 
93etp£tv pass. 15,17 16,15. 16 
cptXdv{}p(o7To; (/(optov) 53,16 
(ptXta dXrjSiv/j 1,15 
cp t ?, [J. a 1^ s 1 9, 1 2 
cpi), V£t7. eiv 23,25 
cpiXoaocpo?. cp. i. e. Aristoteles 1,8.9 

(OlX0Tl[J.i0L (dvWCf/£XTj?) 1,3 

tppEctp 53,12 

'fp-/]v (Euripid.) 23,25 

(fiu?wC(OS£iv, cpuXdxx£tv serrare 10,18 15, 
14. 15 39,14 46,29 63,4. 5 ^>'A'■hxza^a^ 
xt 48,12 

cpuaiy. o; (dpy-at) 2,6 (Evvoia) 7,21 (cctio- 
0£i?£t?) 18,15. (ad>[j.a 0|)p. dv9p(o7isiov a.) 
16 (^pwxrj[^.a) 25,25 (£7rtaxTj[j.-fj) 27,29 
(xaxaaxe'Jifj) 53,7 o cpuctxos 23, Ki 29,25 
39,17 

cp'jat? opp. xr/vY] 63,26 xtvo? 2,14 16,32 
17, 15 (xr;? dvxt'fdaEws) 24, 15 plur. 
18,7 oXtu; otxxT) yj cp. £xdaxoa 52,29 sq. 
dv(ox£p(z 14,3 uitox£tij.£VT] 12,8 17,34 
19,22 (colli, ouata) 35,27 55,8 60,33 
61,29 plur. 24,27 zt. xtjs auxYjs cp. (coui. ToO auxou yevou?) 17,29 £■/. cp6a£u>? 
('jTtdp/ov) 59,24 xaxd cp'jatv 6,20 17,10 
-apd cpuaiv 53, 5. 8 xax-/jyop£lv, xaxTj- 
Yopi'at 32,14 sq. 34,18 sq. 7:p6; xyjv cp. 
opp. Tipos %.d; 6,15 9,20 
cpuxov 10,25 27,31 28,12.13 37,32 
cptuv^ 3,7 plur. 63,7 opp. uTio'axctat; 36,17 
cp(b? (czvxtcppa^ts zo'j cpcuxoc) 43,17 50,7 sq. 
cpuiXtCeiv pass, (ex xoii r^Xt'ou) 41,2 XaXcTid)? E/si''' -^po; (ix[[j.t'av 56, .'54 57,2 

■/clX-ae.'jzi\ 2,15 

y_a[j.o'&£v 65,26 

■/pEwv 43,31 

)(pYiai}c(t. Xc/p-zia&at i. (|. /prjcjilat 2,17 

22,19.21 23,29 24,5 29,19 37,17 
■/povoc 2,30 19,10 (xEoaczpEs) 39,18 (cjv- 

£;(>jC (uv) 54,8 TTpo; xtvct yp. 10,17 

xaxdt xov yp. auvxp£y£[v, TrpoXaapdvctv 53, 

22. 28 otdt ypo'vou 64,26 
ypuat'ov 53,12 
ypdi[j.a 29,28 

y_ p u> vv 'J V a t. x6 x£y ptuai^a t 11,7 
ywpa. yiopav £/£[v 20,24 54,24 Aocrj.jSldvctv 

(xou piaou) 52,6 
yiopt'Cctv 45,12 57,4 (coiii. dcpsXEtv) 64,8 

-czpd xci TToXXd XEywptapivYjV o'jsav xoti)' 

sa'jx/jv (xY)v iO£av) 21,10 yioptaxo? 36,18 
ycopi'c adv. 14,3 y. |jiv — /. 6e ibid. 10 

48,13 >F'j//j 23,26 (Ov/jt/j, dSJccvaxo;) 25,9 27,30 

(dpi9|J.O? EMUTOV xtvtbv) 43,2 E/EtV, ivzhdi 

Ev XY] -L. 23,30 26,14 
'i'jypos 23,16 53,15 "tip a 22,4 

a)GX£ in apodosi post £t 4,23 

(OCpsXctCt 1,9 
OJCpEAElV 50,31 II INDEX N M I N U M Aia; ([j.£yaXd'W/Os) ex Arist. exemj)!. 56,28 

Aescliy lus. fragm. 349 Nauck- 9,13 

'A X £ ; a V r> ? (tacos otv Tt Xsyot tovJTO Xeywv) 

20,15 
'A A X ipi [ c< rj ? (ij-cyaXotLuxo:) ex A rist. exem pi . 

5G,27 
'AvaX'JTi7.cz. TO -poTifjOV T(I)V "Yatspwv 

ctvaA'jTiiCttiv 1,13 
'Avcz/apat? ox Arist. exem pi. 28,7 
'Apiaroxs^Tj?. Td "ApiaroxEXou; 1,11 ;roXXi 
tj.£v o'jv £0i7.£ Twv 'ApiaxoTEAou; PtP>a'iov 
£t? l-tV.p'J^"''' [J£p-rj"/av-7jc8a!, oi)/^ 'iixiaxa 
oi 'AoCi Tot ■;rpox£t[j.£va xtX. ibid. 16 VjUEp 

CpTjIlV ""A. 7,17 TTpWTOV dTOO£l$£V OXl [AOva 

Tot O'JTw; UTtdpj^ovTa dvotyxala 15,27 da£i- 
vov 0£ [i.rj acpoopa dc-/ptPoXoY£tai)c<t p.rjos 
otaip£i:ji)at vo[jm'^£'.v 'ApigtoteXtjV 20,16 
TOvJTo -/at aixos "A. oviXov ttoieT ibid. 31 
'■.'j 'j-t]<ji 0£ dzoXo'j&elv xol x/jV (XTrooEi^iv 
clvoii xiov vcatloXo'J 7.at dioi'tov auy/copetv 
Eivat xd; lOEa? 21,7 oi" auxuJv •/■'-'[•'■vd'ja- 
a'lat 0£i xdiv 'AptflXOXc^^OU? X£?£IUV 31,16 
xd; dvaxofid; '^yj^^^ 0£i TzpoyEtpo'j? 'Tacd 
TTE-OlTjVXat 'AptCXOXEXEt 59,9. 10 

'Ap[axox£Xiv.os (PtpXuov) 1,1 

'Apt'axtov cxempl. 64,12 

'A/tXXeus (|j.£YaXo'L'jy_o;) ex Aiisf. exeinpl. 

56,28 
lip'jatuv (xEXpayuivtaao;) 19,7 S(|. 
Acvys-ri; (|j.£y7.Xoi'J/_o?), uhi Arist. Lysan- 

dri exemplo ntitiir 56,30 
'EXevt, 53,30 

(l;TjYTjxai)- xo'j; T:pox£pov 1,4 rf. 4, 1 1 .S,21 
^E-i7.o'jpo; op|i. "IrTiotpyo; (fr. 347 Useueri) 

40,28 EuptztSrjs (Hippolyt. 612) 23,25 
f0£[jLtaxio<;]. ^E[j.ol — 067. ihuv-zi T.oppmik^ 
£lvai cpiXoxtuta? dviocpEXoOc — y.aivdv t£ 
sodxEi xctt xtvoc 6)'XiiXziaw TrapE^EaSat — 
x6 OY] Trpdxspov xuiv 'Tax. dvaX. ouxcu ca- 
cp/jVi'sat 7ipo£Xdij.£vo[ aoi upcuxw xcv x'J-ov 
xoivoutA£9a xTj? a-JYTP^T^S 1,2 srpj. rj|j.Ei? 
OE xc(i xatjxa EXEpa XsyofAEv Eivat xxX. 4, 
30 sq. rjjJiEts [j.£v Y«ip o{d[j.ESa zxX. 8,22. 
23 dyiu yo'^'^ °^°^ "^^ P-^'^ aip-cptuvos r^ 
uTtdxT] 7tp6; XYjv [j.£ar]V Isxtv, £x xwv (j-ai}/)- 
[j.dxuiv ^7rtaxa;j.c<t y.xX. 29,15 
0Eo'cppaaxo; O'JTto; opi^Exai x6 d?iio[jia 7,3 
"IXtov 53,30 

"iTTTiapyo? opp. 'Ej:(xo'jpo; 40,30 
Kc(XXtc(c exem 1.1. 11,11 15,33 36,7.858, 

10 64,4 sq. 
Mevwv Platonicus vid. Iiid. Ill 
Myjooi 53,30 

NeIXo; ex Arist. cxempl. 60,10 
Hctviloc exempl. 58,10 
HEV0 7. pdxTjs- dp' iaih q <l>'^xh dptSfxo; 

EGC'jxov v.tvuJv, ws IvdfAiCs H. 43,3 

fi)[j.rjpo;] a 1. 170, t 39, a 251 49,1-3 

llXdxcov dva[AVTj3Ei? TTOtdiv xd; |j.oii)Tja£tc 4,28 

-dvxtov x6 auxo ijeoov xe -/ctt ai'xiov, /j 

dvxtTTEptaxaai?, to? c&rjOl OX. 60,2 exempl. 

58,10 cf. Ind. Ill 

II poixaydpa?. xa&dTiEp o^jexo Tip. aTtoOEi- 

7,xr/.d!; Eivai TrpoxdaEi? /cal xauxac xov etxi- 

axd;j.£vov £7rtaxTj[j.rjv e/eiv, xov oe l/ovxa 

£7:taTrj(j.rjv EtOEvctt xt iaxiv £-[ax/,pj 

II'ji)aydpEtoi ex Arist. exempl. 52,28 

SdpOEt?. xd Et? 1. i,apaX£iv 53,29 

^apodi. xdv £v ilapdoi pctoi'^ovxa 4,9 

^x'j{}ai ex Arist. exempl. 28,8 sq. 16,4 88 2x6Uot II INDEX NOMINUM Xp-ja^TtTTo; 

1-AulXa 3,4 ToTTixd 42,15 58,27 v. Ind. Ill 

^/TEuatTrTro; ou /aXdJ; Xeysi cpoiaxcov avay- U>£iSias. tyjv 'A&/;vav — t/;v tpeiotou 1,G 

xalov £tvat Tov b[>i^6ii.z\o'j Tidyxci eioevat tpuar/ct 52,32 v. Ind. Ill 

58,4 Xp'iaiTiTios. oxt £{ai fleoi, cjtto C'j[Ai3£j3tj-/.o- 
^co-<cfidTY]s exempl. 21,20. 21 36,20.21 58, to; [jiev, ott £iai ^wpiot, lo; Xp'Jai--o? 

10 (;3,10 64,2 sq. 6id ti xa»rjx£t Sw- cp/jGtv 49,24 

xpc<T£i yc([ji.£Tv; 52,13 (j.£yaXd(iiu/o; 56,30 III LOCI PLAT ONI CI ET ARISTOTELICI Plat. Phileb. c. 14 p. 27 D .... 64,19 Topic. 14 42,15 

Meno c. 14 p. 80 1) 4,18 118—10. . 18,27 

Timaeus c. 24 p. 59yV C.36 p.79B 60,2 II— IV 58,27 

Arist. Anal. Prior. I 1 p. 24^29 . .10,16 Physic. II 8— 9 52,32 

I 31 46,7 VI 54,15 

115 — 7 9,29 ADDENDA ET CORRIGENDA p. 2,23 not. u[jLas SW] 1. CW 

p. 3,14 not. (xav&ccvEi — ^Trt'STaxat cm. SW] 1. CSW 

ibid. 19 not. xai W] 1. t£ -/.otl W 

ibid. 29. 30 not. aXXotpoTiov] 1. d'XXov TpoTiov 

p. 5,10 not. 'jTCoXafAJBdvofXEv, supra] 1. u7roXa[i.pc<vo[/.£v W, supr; 

p. 39,29 not. ante IxatEpa? add. 29 

p. 42,7 not. 7 [jlev— 8 £t] 1. 8 ei— piv 

p. 48,1 1. aufjiTiXoxTj?. COMMENTARIA 

IN ARISTOTELEM 
GRAECA EDITA CONSILIO ET AUCTORITATE ACADEMIAE LITTERARUM REGIAE BORUSSICAE VOLUMINIS V 

PARS II THEMISTII IN PHYSICA PARAPHRASIS BEROLINI 

TYPIS ET IMPENSIS GEORGII REIMERI 
MCM THEMISTIl! 

IN ARISTOTELIS PHYSICA 
PARAPHRASIS CONSILIO ET AUCTORITATE ACADEMIAE LITTERARUM REGIAE BORUSSICAE HENRICVS SCHENKL BEROLINI 

TYPIS ET IMPENSIS GEOKGII REIMERI 
MCM PRAEFATIO Libii mauuscripti, qui Physicorum paraphrasiu a Themistio conscriptam 
sive iutegram sive eius partes tautum coutineaut, mihi inuotuerimt hi: 

ViNDOBONENSis pliilosopb. et pliilolog. 1888 (deseriptus a. P. Lam- A 
becio Comm. VII p. 85 sqq., quem exscribit ut solet Nessel Catal. part. 
IV p. 106 sqq.), olim loanuis Sambuci; ohartac. saec. XVI, scriptus a 
Mathusala mouacbo (fol. 134 v. MaBouaaXot? 6 ao/yjiT^; — — sv vy^aio --q 
K'jTrpw), de quo cf. quae infra expouam iu describeudo codice V. post 
Simplicii prooemium (usque ad 8,30) et Georgii Pacbymeris quaedam ad 
Physica spectantia continet Tberaistii parapbrasin integram foil. 9 — 134. 
singulis libris praefiguutur inscriptioues tales: 6s[jtiaxiou Tiapacppaat? xou -^? 
(iD prime libro add. 'Apiaxo-sXou;) cpucrixT]? aXcpa. inspexi Graecii. 

Vratislaviensis Magdalenaeus 1442 (accurate deseriptus a lacobo B 
Freudentbal Catalogi codd. graec. qui in hibliotheca urhica Vratisl. adser- 
vantur p. 80 sq.); bombycinus, saec. XIV ineuntis. continet inde a fol. 44 
(nam quae praecedunt, ([uippe ab alio scriba exarata, pro peculiari libro 
babeuda sunt) post Simi)licii prooemium (usque ad 8,30) Tbemistii para- 
pbrasin mutilatam; exciderunt enim inter fol. 128 et 129 quattuor folia 
Integra, in quibus scripta fueraut Tbemistii verba inde a 139,8 irsptjcpsoeta? 
usque ad 148,16 acpo[pi(5T£ov, et simili iactura factum est ut a 163,3 mTrsp 
lotxsv usque ad finem desidereutur omnia, singuli libri inscriptione carcnt, 
nisi quod ante tertium librum legitur -az^oXoxo. xou -^^^'^ pip>.iou Trspl xtvy^asb? 
TTspi ocTTSipo'j et ante quartum xscp ocXaiot tou o'^'-* pi[3Xtou ttsoI xotcoo irspl xsvou irspt 
■/povou ; utrumque nisi fallor ab alia manu insertum. codex est lectu diffi- 
cillinius, non solum propter minutissimas litterarum formas et compendia 
plurima, sed etiam proptcrea, quod pleraque folia nuidore infecta sunt, 
ut in marginibus baud pauca expalluerint aut paeuo prorsus evanuerint. 
contuli ipse Graecii. 

Parisinus 1888 (cf. H. Omont, Inventaire sommaire II p. 159); membr., C 
saec. XV. continet Tbemistii parapbrasin in Aristotelis Analytica poste- 
riora, deinde para})hrasin Physicorum (fol. 38^ — 143'^) cum Simplicii 
prooemio (us(|ue ad 8,30), quam excipiunt eiusdem Tbemistii paraphrases VI PRAEFATIO 

in libros De aiiima et iu Parva qu. voc. Naturalia. libri singuli himc in 
modum iuscripti sunt: Bstxiaxiou ircfpacppaai? too ir^c cpuaixr^? aXcpa. contulit 
et descripsit diligentissime C. Kalbfleisch. 

D Parisinus 1890 (cf. Oraout 1. c); cbartac, saec. XV. Pbysicorum 

parapbrasin solam continet. liber primus inscriptus est: 0£[jLia-iou irotpa- 
cppact? (zk TO zpwTov add. maniis altera) xr^g'ApiaTo-IXou^ cpusixTJc dxpoaastoc. 
xscpaXotia xou Tipw-ou xxX. excerpsit nounulla A. Torstrik. 

E Parisinus 1889 (cf. Omont 1. c); cbartac, saec. XVI. nibil de eo 

compertum babeo praeter paucas quasdam scripturas a Torstrikio enotatas. 

F OxoNiENSis Baroccianus 152 (cf. H. 0. Coxe Gated, codd. bibliothecae 

Bodleianae I p. 564 et Diels Pracf. in Simpl. I p. XV); cbartac, saec. 
XV. continet post Simplicii in Aristotelis Physica libros I II III integros 
et nil mutilatum inde a fol. 360 Tbemistiauae parapbraseos librum 
quartum ; quern additum esse, ut iactura ilia operis Simpliciani aliqua 
quidem ex parte compensaretur, recte perspexit Diels. inscriptio baec 
praefixa est: Qz\i\ci-iox> cptXoao'^ou irapcz/fpaai? zh to TSTapTov xr^c, cpuaixr^? 
axpoocaso)?. specimina quaedam scripturae ipse sumpsi Oxonii. 

G OxoNiENSis Bodleiauus Miscell. 133 (cf. Coxe 1. c p. 697); cbartac, 

saec. XVI. continet post Tbemistii parapbrasin in Analytica posteriora 
(inde a fol. 81) parapbraseos in Pbysica libros I et II, scripta a Leo- 
nello Leono Patavii a. 1518. inscriptio primi libri baec est: ©sfjuaTtou 
TTotpacppaaso)? tU ib. Tispi cpuaixTJ? axpoa'asfo; too 'ApiaTOTs'Xous pi|3Xiov Trpaixov; 
secundi baec: Osixiaxiou Eu<ppa6ou (!) et? to SsuTspov twv cpuatxuiv 'AptaxoxIXou?. 
lectiones nonnullae excerptae sunt a Torstrikio et me ipso. 

K Parisinus 1886 (cf. Omont 1. c); cbartac, saec. XVI, continet Tbe- 

mistii parapbrasin in Analytica posteriora, scriptam a loanne Francisco 
Asulano, delude ab alio scriba exaratam (inde a fol. 41) Pbysicorum para- 
pbrasin, tum parapbrasin in Parva Naturalia (rursus ab Asulano descriptam), 
denique iterum parapbrasin in Analytica posteriora, a tertio quodam 
librario confectam. titulus primi libri: ©sfxiaTiou Tiapoccppaais zU to a. tt^? 
'ApiaTOTsXous cpuaix% dxpoaasco? . xscpaXaia tou TrptoTou. scripturae specimina 
excerpsit Torstrik. 

L Parisinus 1891 (cf. Omont 1. c); cbartac, saec XVI. continet Tbe- 

mistium in Pbysica et (inde a fol. 142) in Parva Naturalia, denique capi- 
tula parapbraseos in Analytica posteriora (fol. 174 — 179). inscriptiones 
librorum tales sunt: 6£,u.i(3tiou irapacppaatc si; to a^v i~f^<; (tou add. raanus 
altera) 'AptaTOTsXou? cpuaixr^? dxpoaasto?. totum librum contulit et accurate 
descripsit C. Kalbfleiscb. 

M MuTiNENSis Estensis 4 (II. A. 4); bombyciuus, saec XIV iueuntis. 

continet Pbysica Aristotelis et (inde a fol. 108) Tbemistii parapbrasin 
integram. formae miuimae est litterisque minutissimis et compendiis satis 
frequentibus memorabilis atquc bactenus codicis Vratislaviensis (B) non 
dissimilis; differt eo, quod multo uitidius conscriptiis meliusque conser- PRAEFATIO VII 

vatus est iiuaiii ille. uuum damnum siistulit, cum in M. 120'' parva 
lacinia, qua ag-g'lutinata librarius chartae fissuram texerat, i)erdita ea 
quoque, quae illic scrii)ta erant, perieruut; ut nunc eorum loco lacunae 
exsteut atque ea, quae liuius editiouis pag. 23 vv. 21 — 26 leguutur, liauc 
fere specieni praebeaut: 

6i; xal 

i^ ccttXoi) Tivo? X£*j'«)[X£V 1^ ixoo 

OTCV XsYtotisv £$ a /^ xov Yivea&ai 

xa \ aujj-aTO'J "jpotjx y^ (ol'^z rj-:oy to afxouaov 

jxouat ^\ y^ paauaxixov Tauxov ";ap O"/;!-'- 

puOtXlCtUflcV STTSI 0£ XCll XtX. 

quod detrimentum reparare studuit saeculo nisi fallor XV amanuensis 
quidam verbis Sxav— [jL£-apu&atCiou.2v in margiue additis. — singulis libris 
iuscriptiones praefixae sunt hae: Seyncs-iou (inde a secundo libri Tou au-ou) 
zapa9p7.(ji? el; to A ©usixr^; oixpoaasw?. libruni pretiosissimum neque a 
T. W. Allen Anglo neque ab Italis inter codices graecos Mutineuses 
receusitum mihi indicaverat Hieronymus Vitelli, decripsit bunc breviter 
V. Puntoui in Lidice dei cod. greet d. bihl. Estense d. Modena, Studi ital. 
IV 384. ipse contuli. 

Xeapolitanus Borbonicus III D 7 (cf. Cyrillus Catal. II p. 380), iam N 
a Dielesio Simpl. I Praej. p. XVI, deinde a Vitellio Philop. Praef. p. XI 
commemoratus; accurate denique librum descripsit multaque specimiua 
excerpsit in Dielesii usum idem Vitelli, cuius scbedis utor. praeterea 
ex octavo libro uonuulla enotavit E. Lommatzscb. est chartae, saec. XIV, 
contiuetque Aristotelis Physicorum et De generatione animalium libros. 
Physica duplici commeutario instructa sunt, cuius altera columna Pbilo- 
poni nomine praefixo excerpta e Simplicio plerumque facta praebet, altera 
(quae Simplicio uomen prae se fert) Tbemistii parapbrasin exbibet 
iutegram praeter 54,1 (xauTct) — 19 (IlpcoTctp/o;), quae omissa esse ad- 
notavit Vitelli. 

Parisinus 1887 (cf. Omont 1. c); chartae, saec. XVI. eadem The- 
mistii scripta continet, quae in Parisino 1888 (C) leguutur eodemque 
ordine collocata. iuscriptiones librorum tales sunt: OEaian'ou Trapa'cppaais 
-o'j zr^z (puaixTj? a, specimina excerpsit Torstrik, descriptionem diligen- 
tissime factam suppeditavit K. Heinze Argentoratensis. 

Barberinus I, 23 24 25; chartae, s. XVII potius quam XVI. tarn Q 
parvae est formae, ut e tribus, quibus constat, volumiuibus i)rimum 344 
paginis compositum libros I et 11 tautum contineat, secundum libris III 
et nil, tertium libro VIII explcatur. desiderantur libri V, VI, VII. 
singuli libri inscripti sunt hunc in modum: Tou 6£[j.ta-iou £i; xa 
TTEol (puatxr,? 7./.po7!(3£(o; [5i|3/.tov o.. primo libro praefixa est pars pro- 
log! Themistiani in Aualytica posteriora usque ad o'jv7.;j.£vo'.? (p. 1, 16 VIII PRAEFATIO 

Sp.). scripturas quasdam enotavit Torstrik; ipse deinde librum Romae 
inspexi. 

Vaticanus 1025; membranac, saec. XV (commemoratus a Dielesio 
Simpl. I Praef. p. XVII). inde a fol. S"" usque ad 56'' contiuet Themistii 
libros I II III integros et IIII usque ad 112,3 d7ro[XeXuxai Aristotelis 
verbis commentarii instar in margine adscriptis. quae praeterea in eo 
insint, ignovo. librorum inscriptiones in eo non inveuiuntur. ex exemplo 
maculis vel foraminibus foedato eum descriptum esse aut saltern originem 
ducere iude adparet, quod in omnibus pagiuis a seriba spatia vacua 
relieta sunt, contulit totum librum accurate lo. Tscbiedel. 

Laurentianus Mediceus LXXXV, 18 (cf. Baudini III p. 277); mem- 
bran., saec. XV. continet Themistii parapbrasin in Physiea nee quic- 
quam ultra, inscriptio primi libri talis est: OspiiSTtou -jrapacppaasu); to 
:T:p«>Tov £t? cpucrixTjv dxpoaatv; in reliquorum librorum titulis ultima tria 
verba omissa sunt, in tertio irspt xivv^aeio; xai dTtsipou addita. totum librum 
diligentissime contulit W. Kroll. 

Laueentianus Mediceus LXXXV, 14 (cf. Baudini III p. 273); chartac, 
saec. XV, olim Harmonii : Atheuiensis {a^xri tj ptpXoc iaxlv 'App-ovi'ou xou 
'Ar>7jvaiou . syst cpXoupia t' fol. 1' scriptum est), contiuet (a fol. 1 usque 
ad 151) Themistii parapbrasin in Physiea a duobus librariis scriptam, 

TC 
cui subseriptum est xaxa txr^va au xs' ivo^^? s ; deinde duobus foliis vacuis 

interpositis Platouis quaedam sequuutur a tertio quodam seriba exarata. 
inscriptione libri carent praeter secundum, cui rubricator hunc titulum 
praefixit: ToG auxou Trapdcppotatc zU to P' outjtxr,? dxpodaeoj?. hunc quoque 
librum totum exeussit W. Kroll. 

Laueentianus Mediceus LXXXV, 13 (cf. Bandini III p. 272); chartac, 
saec. XV (non XIV, ut visum est Bandinio). Physicorum parapbrasin 
solam continet. librorum singulorum inscriptiones tales sunt: ©stxiaxiou 
Tcotpdcppaai? sic xyjv cpuaixrjv dxpoaaiv xou 'ApiaxoxsXouc pi^Xiov a. scripturae 
specimina a W. Kroll et me ipso enotata sunt. 

ViNDOBONENSis philosoph. ct philol. 110 (cf. P. Lambecii Cofmnentar. 
VII p. 79 et Nessel part. IV p. 65 sqq.); chartac, saec XVI. in fol. 243^ 
haec subscriptio legitur: MctOoucfdXa? 6 [xova/o? xal za6xr^v tyjv dyaOvjv 
Pi'pXov laoxoll s?£Ypa'J;£y sv xoT aYitovufxio opsi aiva (cf. fol. 11'' Ma&ouadXa? 
ixovdCtov 6 [i.a/£tp), quern Mathusalam complurium codicum philosophorum 
Vindobonensium scriptorem eundem puto atque librarium codicis Sinaitici 
128 (cf. Gardthausen Catal. p. 25) a. 1548 exarati. codex ab Aug. Bus- 
beckio Constantiuopoli emptus post Georgii Pachymeris in Physiea ad- 
notationes Simplicii prologum (usque ad 8,30), cui iuscribitur Ospitsxtou 
Trapdcppaoii? TtpoXs-cofieva ek xy)v cpuaix/jv 'ApiaxoxiXou; dxpoaaiv, alia (piaedam 
ad Physicen spectantia, deinde (a fol. 12) Themistiauae parai)hraseos in 
Analytica posteriora prologum et initium (usque ad sXXst'Trsi 22,14 Sp.), 
deuique fol. 28"^ Physicorum parapbrasin contiuet Simplicii commentario niAEFATIO IX 

quasi selioliis marginalibus circumdatam. sequuntur paraphrases iu libros 
de anima et in Parva quae vocantur Naturalia. inscriptioues librorura 
eaedem atque iu Parisino 1888 (C), nisi quod iu })rimo libro WpiazoTiXw; 
additum est. ipse excussi Graecii. 

Venetus S. Marci 205 (cf. Zanetti Codd. graec. S. Marci p. 112); W 
chartac, saec. XV ineuntis. coutinet (inde a fol. 17) Aristotelis Physica 
et Metaphysica. Physicis praefixa sunt folia quaedam, in quibus inveuiuntur 
Simplicii prologus (usque ad 8,30) et Themistiauae paraphraseos libri I 
II iutegri et III initium usque ad 68,15 aUr^Xa (quod in primo folio 14a 
legitur foliis 15 et 16 vacuis relictis). deiude ab eodem, nisi fallor, 
librario inde a tertio libro Themistii verba in margine textus Aristote- 
lici adscripta sunt (ita ut initium tertii libri usque ad 68,15 bis in hoc 
codice exstet) usque ad sci'staxa'. xal (193,16), primus liber inseriptionera 
banc gerit: GeaiaTtou [xs-ra'^paat^ to-j T/p 'z,\j^v/Srfi aX'oa; ceteri libri titulis 
careut. ipse contuli Graecii. 

Parisinus 1859 (cf. Omont, Inv. somm. II p. 153); bombycinus, saec. X 
XIV. coutinet Aristotelis Physica et De partibus auimalium libros et 
ilia ([uidem cum commentario marginali e Simplicio Philopono Themistio 
couliato (de cuius indole cf. Diels Simpl. vol. II Fraej. XI sq.). loci 
Themistiani, (pios indicavit Torstrik, si exceperis pauca quaedam verba 
e sexto libro excerpta (202,29 i'-i — 203,4 dotaiVystov), ad octavum librum 
spectant (sunt autem hi: 221,7 Trpoi-ov — 15 xtyciv; 17 xoX -[bs^ — 222,1 
6-'£iav; 14 waTrsp — 19 ava-veov; 223,15 xctl xr^? — 17 cpi)op7$; 20 oTov — 25 
ava-f/.vy?; 224,6. 7 xal TiaXiv — 9 to-ov; 15 6 -j'ap — 19 oiaxt'O-zjai; 26 d 7ap 
— 225,6 xivsTxai; 226,1 uatspai — 4 uirap/si; 229,30 lazi — 230,12 atispwv; 
20 xtvou.asvov— 231,9 {XcXatvs(j{>ai ; 233,1 ipx^ — 3 suOsrai; 16 6-6 — 234,10 
oyoijv) neque ipse, dum librum Parisiis evolvo, praeter haec quicquam 
inveni. 

Taurinensis 158 (cf. Pasini Catcd. p. 229); chartac, saec. XV Y 
exeuntis. coutinet fragmenta codicis cuiusdam olim, dum integer erat, 
Parisini 1888 (C) simillimi, nunc turbato ordine, ut fors ferebat, congluti- 
nata. indicabo, quae in codice etiam nunc legantur, ne quis post me in 
couquirendis laciniis denuo operam consumat. 

Them, in Analyt. post. fol. 1—22 et 109—114 Them, iu Phys. 85,14 7:£-£paa|jivoti— 111,5 ro-o fol. 23— 36 

125,14 o-jTs potpl> — 138,26 as-ap^XXst xo^ fol. 82— 88 

138,26 xa— 154,23 r^A^\thz xi; fol. 73— 81 

171.16 7.Ua xa; — 187,17 r^usu- fol. 103— 108 

187.17 a'rf/topou[iev — 207,31 aTroooSvat fol. 94 — 102 X PRAEFATIO 

227,20 etc ctuxYjv usque ad finem; deinde 

x£cpa).aia Tuiv Ttspl 'iu/Yj? jStpXt'tov ctpiSToisXouc fol. 61. 62 

fol. 63. 64 vacua 
Them, in librum I de auima — 16,21 H. xtvr^ast? fol. 37 — 45 

libros II et III 69,3 oV-ppr^ai?— 80,19 ouosv fol. 89— 93 

Them, iu Parva Naturalia fol. 65—72 et 53—60 

Z EscoRiALENSis <]> III 9 (cf. Miller p. 171); bombycinus, saec. XIV. 

'coutiuet Avistotelis Physica cum excerptis liberioribus ex Simplicio et 
Themistio quorum utrumque citare solet' Diels Simpl. vol. II Praef. p. XII. 
unum tautum specimen (52,16 dW' — 24 Isti'v) suppeditavit Torstrik. 

His libris manu scriptis XXII aduumerauda suiit duo exemplaria 
typis impressa: 
a Editio Aldina a. 1534 a Victore Trincavellio curata, descripta a 

S. F. W. Hoffmann {Bibliograph. Lexikon vol. HI p. 469); in qua Physi- 
corum paraphrasis exstat inde a fol. 15b usque ad 63b. siuguli libri 
huuc in modum inscripti sunt: 0£[xiaxrou Trotpacppaaic stc to Trpw-ov tt^ to5 
'ApiarxoTsXou; cpuar/yjc axpoa'aso)?. usus sum exemplo quod adservatur in 
bibliotheca universitatis Graecensis, in quo homo quidam vetus hie vel 
illic meuda, quibus scatet liber iste, sustulit. 

Praeterea codicis instar habenda est: 

Hermolai Barbaei Patricii Veneti versio latina absoluta et Sixto IV 
papae dedicata a. 1480, proximo anno (cf. Hain Rep. hihliogr. 15463) 
in lueem emissa. saepius repetita est (cf. Hofmann 1. c. p. 470); ego 
usus sum exemplo Graecensi editionis Venetiis per lohaunem Hertzog- 
a. 1500 impressae (Hain 15465), quae ex editione Veneta a. 1499 (Hain 
15464) pendet emendata, si titulo fides habenda est, positis in locis 
propriis castigatiouibus quam plurimis quas auctor idem post primam 
huius operis impressionem addidit'. Descripto librorum numero satis magno iam quanti singuli aesti- 
mandi sint quibusque necessitudiuibus invicem eoniuncti ut cognoscatur, 
proponam scripturae varietatem iutegram ad (piosdam locos e quam 
plurimis libris enotatam atque primum quidem ad prooemium (cap. 1) 
insertis, ubi ex re visum est, lectionibus ex Hermolai Barbari versione 
petitis. excerpti sunt libri ABCDEGKLMNOQRSTUVWa; 
moneo autem libri E scripturas non ultra 1,13, K non ultra 2,4.5, G 
usque ad 2,7 tautum mihi praesto fuisse. litterarum a^iices elisiones 
V s^sXx'jaxixov talia non curavi. 

p. 1,2 -zTfiz] h T^jjoe E: o" h x^oe Q marg. {autem Hermolaus): r/j' Kj || ypatfvj' Q || 
TOiT^oaoSott W COVA: explicare Ilerm. || ttjs te] xrjv ttj? DKLQa || o xauxa non vertit 
Herm. || 4 xal om. DKLQa et Herm. || ccv om. DKLQa N || £-/o[j.£v 0: possunt Herm. || PRAEFATIO XI 

5 ye MoT W., DKLQa N {G'f): te Mi COVAE BRSU || 6 iijl — yvtusoijivo) T: Tw-yivw- 
axouEvu) M WCOVAE BRSU NG: too — ytvioaxOM-Evou DKLQa: is-qui-cognoscit Herin. || 
9 ExaSTOv 0113. DKLQa E || ovofia om. W COVA || 10 [jisXXwv B KLa (de Q et D am- 
bigo II Old TTj;] oia DKLQa || 11 ouvafAsvoys ai-d StaWetv W COVAE || autd om. R || 
-xal £[■; r,,uLiTovta DKLQa || av] .alv DKLQa || 12 Tispi dp/wv MT WCOVAE SN: Tiept xtliv 
dp/wv BRU G DKLQa E jj [Aerd] fiev DL, || e/oi[x£v )iyetv [XE-d d-ooei?£(us N jj syofj-ev 
MT Oi II et] co; DKLQa: ut-demonstretur Herm. || ^ ex et Bo || 13 td TipoTepov LQa jj supsiv 
superscr. C || 14 post oiaiv add. eart DKLQa: solet referri Herm. || 15 to] tou DjLj jj 
yviopiao'-Epov C || 16 post ovojiara add. tAv ypafJ-M-dxcov N || -(^ayxijATm-^ M marg. (yp.) 
BRSU G DKLQa: arotyst'tov M text. T W COVA N || 17. 18 ypdajxaxa twv (5vojJidTiov] 
o' ctor/cia fjo'jv -:d auvfts-a N || 18 dvotTiaXiv os] d^dzalh te DKQLa (R?) || Tropfa K || 

Td 
19 -o6; 0£ T7)v cp'iaiv N: R om. haec vocabula iu lacuna IV Htt. || zpoTEpov T (iu 31 
compend. scripturae) DKLQa || twv om. N || 20 auv^ETa] diiXouaTEpa U || p. 2,1 twv xifj 
cp'J3£t X II ui:oo£(co[j.Ev DKLQa || xuiv om. N || 2 [xev om. COVA || ixEt'vr) post d-o'o£t^i; 
N II 3 pt.rj in marg. suppl. U || 4. 5 oh xapaxxEov MT WCOVA BRSLT GL2a: ou -aoaxxEov 
X'Q: o'JTios dpxixov DK: o'jxwc dpxxEov Lj || 5 xo6xou D^ || yvcoptfj-dxEpa C || yv(up[{Aa)TEpa 

— (6) u.dXXov sic vertit Herm.: cognohiliora si quidem nobis communia sunt aliquanto quam 
propria, sunt enim taviquam compositiora quam propria \\ 6 olov ydp] Et ye DLQa || 7 offO'J 
S II 8 xEcpaXVJ Di II Ei,'-ot av xdytov W COVA: xctyiov av Eiiiot N || oxt cm. COVA || 
9 -poaubv SU II 77 om. D |j -^ MT: v] oxt rell. libri || hr.o] d-b R || Xdyov a || 
10. 11 xai'xotyE Lj : w; y£ SoD^Qa || xat'xot — ouyxEyupiEva] quippe que magis promiscua con- 
fusioraque sunt quam particularia Herm. || 11 oXov \>.h xt W COVA DLa N: oXov 
IJ.EVX01 MTQ: fjiv oXov BRSU || 12 otj VA || ante ;j.£p7j add. xd N || loxat-spiMT: TTEpt 

V 

cett. 11 xoivw D II xEcpaXEiov L || r.z^X om. DLQ, (in marg. add. man. 2) a || 14 oe MT: 
om. cett. II 15 xovj om. W COVA N || auXXoytafxo'j; CO (in W compendium scripturae) || 
TTpoxdxxExat {zd-Tz in ras. man. 2) B: Tipoxexaxat V (et in marg. yp. TipoxExaxxat) A: Trpo- 
xExxaxcit II xat StaXexxtxo-J om. Q || 16 xd iota ixd'SzoM W COVA || 17 xd om. DLQa || 
oiExpivo,uEv COVA II 07] VA || 19 -AoX [xrjTEpa;] [xr^xspas oe W COVA || xd? om. a || 
i'ppEv xat &fjX'j DLQa, Herm.: pdov COVA || 19. 20 -/axaXctiApdvovxe; DiLj || 20 xotvov 
DLQa II Ttptv ri otoptCEiv W COVA || yovotv D2 (e ysvolv) LQa || eitteiv D: EiTrets Li || 
21 x6 ovopia R || xo-j; opiapious DLQa || post hi add. -xal Q || 22 dv9pid-o'j LQa || opt- 
c.u^vov DLi II fxEv om. Q || 23 xe] xt MT || xat om. OVA (G?) || 23. 24 xa&' dxEptuv Bj || 
24 xoj om. B| || y£yp7[x|ji£vo'j] 7:ET:Epa5ij.Evo'j OVA (C?) 

Deinde, ut de libris NXY indicium fieri possit, addo lectioues codi- 
cum ([uatenus mihi innotuemut ad tres octavi libii locos spectantes: 

p. 22G,l-4 (MTCVSLaXN) 

p. 226,1 (d; ucjxepa MTSLj: uaxEpa L.^a: ucxEpat X (qui in iioc vocabuio incipit) V 
(C?) il ^Sopd; S,Ci II oxt om. XCV || ctuxo^t X || aoyxptst; xat otdxptais q yEvsois xai t] 
cp8opd to; A. oi^Exat duyxptatv XEyiov x/jV y^^EGiv, otdxptatv oe ttjV (pDopav eixe xxX. X || 
2. 3 Tj yEVEGt; xat r, cpSood X 1| 4 'j-dpyoi S (ot in ras.) L.,a: •Jna'p/r; M: -JTrdpyEt XCV 

p. 229,31-231,9 (MTCVYSULQaXN) 

p. 22J),31 xo v-jv om. X II Tr^pas -Jiev ydp X || 32 xa»'] ^.zV VX (C?) || 230,2 piaXXov 

— (2) Izxvi h C.I om. Q || 0' X || 2 dnox^Ovr^xE T: xeOvtjxev X || 6 SioxpdxT]s X || xt om. 
CVY II 3 7:p(i)xu)s CV (Y?) || dTtox^avijxE TSUQNX: d7rox£8vr,ox£ MLa: d7:£8v/jax£ CVY || 
(1)5 superscr. T — xov om. LQa X(?) || TrpoaTjxe X || 4 to? Srxaxot Trpdypia Y || oe] 5t) N jj 
5 TipoarjxE X || 6 Ixt] 0x1 CVY || xov Stoxpdxrjv T || iv xo^ oXo) \: oXoj (om. Iv) Q jj 
7 xat om. T(C?) VY || 7. 8 toj [A^XXovxt ouxo; (sic U!)] xw a(o(Jiaxt ouxcu? S: xtj) (;.^XXovxt 
o-JTio; N il 8 ei-(9) dp/_7^ om. Q 1| £y_£iv C |i 9 Xeyotxo CVYxN || droavr,r/.£t U || 10 XII PRAEFATIO 

TOUTO — TeOvT]XEvat om. V || xcd om. Y 1| xov Stuxpd-crjv CV(Y?) || 11 xa vuv om. X !| 
12 dXXd — (20) avw praetermisit X || 13 or/eioxepov T (in M compendium scripturae 
ambiguum) || ok om. Q || 14. 15 XoyixoTepov U || 15 oet'Setev — (16) cpopc«v om. Q || |xrj&ev6s 
V II 17 £;Tt TO' r^k^t (cum lacuna) || 18 ys in M non satis perspicue scriptum: te T || 
19 ecp' — cuveyuj? om. CYY || 20 oe MTYQLa || d'vco MTCYYXN: av xal SULi: av 
QL.a II [j.Yj superset-. C || 21 Eiau/dCet QLa || 22 xdxto dvu) xai et xctxaiSsv ouvexoi? 
xtvEia^at X || 23 xat outcos] xal ouxos T, : ouxtos (om. xai) X || anav] apa CVY || 24 £-c xdiv 
dvu) X II 25 £711 x6 xdxio om. QLa || dcpatpolxo MTCVYSDNX: dcpaipoTxo dv Lj: cpatpolxo dv 

El 

Lja: cp^potxo dv Q || 27 Xao.pavo[xdv7) T || axdcEt] axaais M: axdai? TSUN || 28 xwv EipTiiJ.£V(ov 
om. X II 30 /ptB[i.a oFov x6] ex xo\i (xsXavos U |1 30. 31 oxt xu/jr] xai eV/e to Xsuxdv X || 
231,1 07)] 0£ VY(C?) II 2 oxt] £v LQa || x6 auxo X || fJiExaPaXXst] [AExaXafxpdvEt M || 2.3 
Ix xoii Xeuxou TidXiv X || 3 Iv dXXcp] sv dXXo X || drf] eIev X |i h om. MTCVYN || cpopd 
N II 4 ^avxoO Q II ri ysvEOu Yj || yeveou] TTCtXtv ix Q || dx] xoti Ex X: t] CVY j| 6 xai 
om. T II lacuna in M 9—10 litt., in T 8, S 13, U 15, Q 9, L et a 10: sine lacuna 
CVY: 3u TcptdfAii) X: Trpo'xspov Ei.'Tcoij.EV N || 7 eit]] rj X: eitj x6 auto QLa |] xotl] xo T || 
8 xoO] in M compend. non satis certum: to T 1| Tispas om. X || 9 tou] to T 

p. 233,16-234,10 (MTCVSLaXN) 

p. 233,16 xtv£ra&c(t om. CV || 18 -XEi'ovd x£ X: -Xiov axE CV || 19 ev om. N || 20 
xivrjoot dv CVN: xtv^asiEV dv X || 21 i~i Stcrjjj.Epi'av MCSLaN: o'jair]ji.£pt'av TV: rjij.iarju.E- 

O'J 

piav X II £V dxapEl /povw] dvaxapEt ypovcu Tr]v X : iv dxotpEt y_povu) T || TrEpidyst] TTEptE^Et 

■71- 

X: TieptYpdcpEt T || 24 -ETiEpotCfXEvov M (-£ alt. in ras.) || 25 XsirrExat LaX : Xei M: Xei'toi 
CVS II or] X II 26 rjxoi] v] V || 27 dXXr) [j.£i>v CVN || 28 ocov om. X || xov auxov 
oyxov xtvEi T II TiXEt'tov C (cuv in ras.): ttXeiovuiv La: ou TrXEt'wv N || 29 saxiv X || OTiEp] 
7] x£ X II 30 Xoyov ■}{] ypovov X || 31 wOTiEp] waxs X || oaouv MCV: oaov X || 234,1 rj 
d'TTEipos o'jvap-u (fj ccTTEipos postca om.) X || oau):r£p N: ocov X || 2 xou ipo^o'j — (3) xoO] 
xa&' ov xtvEiTcti if) d'TTEipos xiv7]aie TO oidaxrj[j.a r^ X || xt'vrjatc] S6vaa'.; V (marg. yp- 
xtvr](5[s) II 3 -^ V text., r] marg. || aivoXov T (X e corr.) |! 4 r,] TCS (raarg. rj) L,: 
xt'vrjot? X II o] 0'jvcz(Ats 77 X || IXdsacov M: IXdxxiov CVSLaN: 7T£7r£paa[j.£v-^ x£ xai IXdxxujv 
X II 5 oXu)s] oxt CV II d[A-/ixavov] doivaxov X ]| 6 [j.e(C«> MCVS2N: [XEtCiov TSjLa: p.EtCov 


X II 7 dpxEt oe] dXXd xat X || v.cd om. X !| 8 [J."}]] xai X || 10 eXxiov S: eXxcov La 

Ex his facile adparet librum Taiiiinensem (Y) quam arctissime coliae- 
rere cum CV, sed ita ut propius ad Vindobonensem (V) quam ad Parisinum 
(C) accedat; id quod certius etiam demonstrabitur his scripturis e septimo 
libro excerptis: 205,9 del xou cpi}iyovtoc] -/7.1 tou ©d. C: om. haec verba 
VY II 13 xotTaixa»ot C (?): fi£xa}i.cf&ot VY || 18 xaXxov'C: xot^^^'oGv VY || 29 ^s] 
Tk C: Ti V: Tis 5v Y || 30 xh CY,: t-)]v V: r^v Y, !| 32 tj C (?): xai VY. — 
non eadem est constantia codicis Neapolitani (N), etsi baud paucis locis 
cum C V congruit ; immo mixtae ut dici solet recensionis eum esse multis 
testimoniis eviucitur. cf., ut exempla proferam praeter ea quae iam 
antea indicata sunt, 8,22 to r.dvm MT: toc iravTa WCVBRSLa: to ok tol 
T.dvzoi N II 5,12 i'/ov BRLa: s^ovTa S: om. MTWCV: in N superscr. || 11,15 
El's] 6 ek NT II 2,29 72 om. BRSUN et Simpl. [j 13,27 Xapousa] Xapouaotv 
LaN II 4,12 6'HpofxXsiTo? N cum Philopouo || IG o-josv] ou N cum Aristot. || 
28 Ttoaov xat ttoiov (sic FI Aristot. 185" 27): iroiov xat ttogov N et E Aristot. 
(cf. Diels Zur Textgesch. p. 13) || 35,11. 12 auToi? ap/V s/ovTa] eauxois s'xovxa PRAEFATIO ini 

dpxV N ex Aristot. multa poteram addere, (luibus pro certo denion- 
stratur eum qui Tbemistiaiii textus recensionem, qualis codice N traditur, 
instituit scripturae varietatem uudiqiie nou indiligenter congessisse; at 
sufficiat exempla quaedam luculeutissima adferre, quibus manifestum fit 
Neapolitammi libium ex arcbetyi)0 marginalibus notis referto derivatum 
esse. ef. 1,16 — 18 (supra pag. XI) || 5,1 zXmi] slvai aoii^e^r^v.h^ apot (apa 
superscr. W) WC et (add. t) ouatav) V; ib. 2 iizTzoq] fTmo? r; (oc aufiPsf^yjxo? 
Sv TO ov N; ib. 3 oiovtat [xsv Yap cuu-Pspr^xk orn. WCVN || 8,20 (cf. app. 
crit.); ib. 22. 23 aixr^yavov] xat tov 6pia[i.ov otfxvj/avov, oiov N (| 10,21 ^poasTi 6s] 
Et Y7.p larat to o-sp ov to auxo xcd Xeuxov N quae verba ad ea ([uae 
in Tbemistio sequuutur si — Xsuxov ex Aristotele ISG^^G olim margini 
adscripta fuerant. praeterea homo ille multis locis suo tantum ingeuio 
iuuisus multa novavit: cf. 3,18 tj cpusixrj] 6 cpusixo; N || 5,13 tii.a-tov] ijxaxtov 
xoti Gapoc xal IvSoaa N || 7,4 cpGt[isv xauxov] xauxov oaniv N || 9,14 xaxa'cpaaic (sic 
leg.)] xaxoccpaat? saxiv N || 10,30 sTvat ttocXiv auxo] TzdXiv auxo sivai, raultaque 
alia. — quodsi iam in libro Neapolitano adeo grassata est interpolatoris 
licentia, ut interdum paraphraseos paraphrasin legere tibi videaris, magis 
etiam hoc verbura cadit in codicem Parisinum X, cuius excerpta Themi- 
stiana e libro quodam codicum CV non dissimili sumpta esse videntur. 

Codex Baroccianus F, qui quartum librum solum exhibet, iam propter 
crebras lacunas quasi gemellus Vaticaui (R) aestimandus est, ex eodem 
libro mutilo atque ille descriptus. ne desint exempla, hos exscribam 
locos, in quibus, quae desunt in R, uucis quadratis [ ], quae in F, rotun- 
dis ( ) inclusa sunt: 

103, 1 vov [xai}a':rsp (Iv xoi? d'c^zirji; xai ixsvst [J-£v)] 6 
2 xott [(sxspa Tfov Otoiiaxtov) sx ot)] xouxou 

20 auxa [(|J.£v ouxe iysi xotiov ouxs) xal] xsixat 

21 xa&' £[(auxa x-(j os irpo;] Tjjxa?) ayiaii 

22 [xat voEia^ai]; 

104,10 Xo-j'ou? [(o" Tupoc X(u \irfikv auxoj irpoaxQIIevat y.a\ xa&ara? auxov 
c/.vatpoucit(v . SI Y^P sitr/sipTJcrsi?)] cpaai 
30 [dlXd (dSuvaxov. xi Y«p) oiotast] xr^? 
ib. x^? [axi'diriq (ouos xr^s TP^'i^mO] ^^^^ 
vides Vaticanum librum aut ab homine sive segniore sive hebetioris 
oculi aut eo tempore descriptum esse quo communis fons iam magis 
depravatus erat. notabile praeterea, quod 103,1 pro svsaxt F babet saxt, 
proximo versu autem pro ol/sxai svor/sxai; ib. 20 pro xivsixat xsTxai R, 
xai xstxcti F. ceterum baud raro inter se dissentiunt velut 102,8 a'^q^ 
R: 7j G'f'Y^ F II 103,16. 17 tj cpusi? ante -a[xi:oXu coll. || 20 xauxa] xa R; ex 
F nihil adnotavi || 28 8g] ot F || 29 aux(f)] auxo F; ut baud iniuria mireris 
exempla ex uuo eodemque archetypo descripta tantopere inter se dissen- 
tire. — Bodleianus (G), ex quo in prooemio perpaucas tantum lectiones 
enotatas liabeo, ut suo generi adsignetur, sufficit has scripturas e secuudo XIV PRAEFATIO 

libro adferre: 64,30 TroUotyou] TioXXaxi? GSU || 66,3 svexa GSU |1 14 yip] 
OS GSU; imde verisimile fit libris SU et ipsis artius inter se cognatis 
quasi tertium socium eum aduumeraiidum esse. — minus certa res est 
in E, quippe qui, cum alioquiu cum CVA faciat (euotavit Torstrik ex 
eo haec: 3,7 -oaota-a (om. 7s) CVAE || 10 oOv om. CVAE 1| 11 -outou CVAE, 
tamen ter (cf. supra pag. 1, 2. 9. 12) ad DKLQa propius accedere videatur. 
mixtae fortasse recensionis est. — Escorialensem (Z) denique (si quid e 
versibus paucissimis a Torstrikio collatis coucludere licet; cf. pag. X) 
cum B ubique facere scito, nisi quod non desunt in eo verba oG'tw? xotl 
TO xofxtffacj&ai 52,21 in B omissa, at similem propter causam omittuntur 
V. 23 (I)? sqe eiY] XBia.'^\iivo'v. 

Restat Hermolai Barbari versio; quern, cum plus decern iustris ante 
Trincavelli editionem in lucem emissam opus suum absolverit, codiee 
quodam manuscripto usum esse manifestum est. at quoniam verba 
Themistii adumbravit magis quam vertit, multa male intellexit, multa 
loquacius quam accuratius expressit: ipse efifecit, ut etsi uonnumquam 
sive verba latina sive sententiae cum hoc illove codicum geuere (sae- 
pissime cum WCVA) consentire videantur, tamen nusquam ad pristinam 
scripturam redintegrandam immo ne ad textus quidem bistoriam quam 
vocant illustrandam ullus libri sit usus. specimen propono e cap. 10 libri 
octavi (usque ad 234,5 douvaxa) sumptum. 

Prohatum est supra primum motorem oporteve immobilem et sempiternum 
esse: nunc parte operis summa indiuiduum et incorporeum esse dicebamus. 
ac primum quidem constituamus : omne quod monetur a corpore non natura 
nutuue suo : sed aliena vi atque extrinsecus moveri : cernimus non eorum 
quae hoc g'enere mouentur et mouent : vim m,aiorem diutius mouere idem 
ponderis : quam minorem : sed et velocius idem spatii conjicit : quo valentius 
fit quam quo infirmius. eadem mola asinus aut mulus die integro tantum 
tritici exterit comminuitque : quantum biduo sit optabile homini molere. 
item mulus momento propemodum versat : quamquam liomo via; hora tor- 
queat. hec si latissime nota perspectaque sunt : impossibile est ut id quod 
perpetua mouetur : moueatur a corpore. nam aut finitum dixeris corpus 
mouens esse aut infinitum, certe infinitum esse non potest : finitum ergo, 
si finitum deinceps : quero finita sit vi : an infinita. si finita : afferri igitur 
poterit vis maior alia hec : aut diutius eandem molem ac magnitudinem 
permouebit. aut quanto vis minor, non diutius quia tempore infinito nihil 
est diutius. nee quanto vis mijior : quia quae maior est equalis minori 
esse non potest, dices infinitam esse vim corporis celum mouentis. quicquid 
igitur tempore finita vis mouet : mouebit infinita non tempore : quia vires 
ille nulla proportionis consensione iunguntur. prohinc quemadmodum assi- 
gnari non potest : quanto infinita vis finitam excedat : ita non potest quanto 
minus illud sit tempus : in quo infinita vis mouet : quam id in quo mouet 
finita. aut ergo in/inita vis non mouebit id quod finita et minor potest : 
aut mouebit momento non tempore, quorum utrumque absurdissimum est. PRAEFATIO XV 

Hos quoqiie versus perlegere ne pigeat te, ut discas, qualibus lumi- 
uibus Themistii ovatiouem simplicem atqiie ieiuuam exoriiaie studeat 
Italus ille (graeca verba leguntur 226,4 oGxto \ilv — 6 ^deipeadcti). 

Ita prima pars propositiom's nostre asserta est : sine motu locali nullum 
motum posse consistere. nunc paucis altera quoque verissima esse monstra- 
bittir : sine ceteris motibus motum localem posse institui. sed quid hoc 
faciliusf quenam obsecro necessitas? vt id quod in loco fertur : augescat et 
alterascat : nascatur atque intercat. 

Itaqiie operae pretium non esse visum est versionis illius scrii)turas 
(duobus tribusve locis exeeptis) in commentario critico commemorare. Ex iis, quae adbuc exposita sunt, satis puto manifestum est quattuor 
librorum genera esse distinguenda baec: 
I) MT 

II) W COVAY (E?) NX 
III) BGSU FR (Z?) 
nil) DKLQa (E?); 
cumque bac discriptione omnino bene convenire titulorum, qui singulis 
parapbraseos libris praefixi sunt, rationes qui operam impenderit non 
negabit. at cum, bi libri omnes ut eonferantur eorumque seripturae 
accurate enotatae proponautur, nee facile fieri possit nee pro buius edi- 
tiouis rationibus necessarium sit, iam quaerendum est, quinam libri in 
unaquaque classe optimi ideoque digni sint qui eligantur, ut totius classis 
quasi imaginem referant; nee minus qui, ubi vetustiores aut meliores 
deficiunt, in illorum locum substituendi sint. 

Atque in prima classe res plana et aperta. etenim Laurentianum 
85,14 (T) cum libro Mutinensi (M) coniunctissimum esse, ita ut ex eo 
pendere aut certe iuxta eum nullius momenti esse videatur, vel eo 
eviucitur, (luod quae in M desunt (cf. 6,30. 20,16. 28,20. 25. 53,10. 54,3 
al.) in T quoque desiderautur cuncta quodque nonnuuquam eiusmodi 
iacturas T suo Marte explere vel sarcire conatus est; velut 151,16 oC; in 
o'.o mutavit et 196,2 oisXyjXuOs ti tou [xsYsOoug post xivr^-ai inseruit. (piin 
etiam nova eaque satis gravia damna accesserunt in receutiore libro, 
in ([uo, ut e multis exemplis pauca quaedam adferam, omissa sunt baec: 
18,2 Ysv'/j — (3) trprj(j{>£v; 38,22 ouito — (24) siost; 57,2 vous ot'pa — (4) ai>[x- 
i^spTixo?; 66,7 xai s&sp — (8) dva^xr^?; 72,19 xctl Trpos — exa'axou; 74,9 yakz- 
-TjV — (10) sr-ojijLsv; 217,23 oia — (28) xivsixott. adde quod baud paucis 
locis codicis T scripturas vix explicare poteris nisi e Mutiuensis libri 
lectionibus, ut 4,23. 7,15. 39,23. 47,2. 70,2 (cf. Corrig.) 131,14. 134,33 
(cf. Corrig.). 137,16; et quod saepe vocabula in M per compendia exaratain 
T corrupte scripta inveuiuntur. cave igitur, ne Laurentiano libro pro- 
priani quandam virtutem attribuas sive propter ea quae in illo emendatiora XVI PRAEFATIO 

legimtur qiiam iu reliquis libris (cf. 1,0. 33,6. 51,2. 138,27. 145,17) sive 
ob Spengelii couiecturas nonnullas occupatas (cf. 20,14. 89,13. 166,17, 
196,10. 199,10. 201,2. 212,5. 31) neve te fallant menda tritissima, quibus 
scatet M quaeque qiiilibet homo mediocviter doctus corrigere poterat, in 
T sublata (velut 8,30. 16,17. 21,16. 17. 43,11. 47,23. 49,23. 57,10. 88,18. 
95,20. 229,15). quae scripturae utrum ingenio nescio cuius grammatici 
debeantur an ex aliis libris sumptae siut, parum refert; hoc verisimilius 
puto, quouiam peimultis locis T a M discrepans modo cum hac modo cum 
ilia classe cousentit, atque saepissime cum secunda (27,13. 89,13 oTfj,' si. 
100,2. 131,4. 133,20. 156,24. 177,23. 184,23. 185,30. 193,1. 196,19. 203, 
18. 216,22. 219,21. 221,8. 225,4. 19. 234,28), aliquanto rarius cum ce- 
teris (cum tertia: 93,15. 99,17. 18. 160,16. 200,10. 203,27. 204,11. 230,27; 
cum quaita: 96,8. 101,1 ouv. 142,2. 144,31. 145,10. 227,14; cum L^a: 36,4. 
192,17.18. 203,26; cum WB: 147,26. 149,25. 203,18; cum WL: 195,4. 
234,17; cum BL: 85,9. 196,8. 210,5.6. 233,31; cum codd. Paris. 1888 
et Vindob. 110 saepius, velut 27,15. 34,7 xal om. 47,24 xt] ou; cum 
Paris. 1888 198,26; cum Vindob. 110 212,3. 217,19). praeterea T ad 
Simplicium eiusve libros propius accedit 8,20. 146,4. 12. 150,26 (F). 
153,17 (E). 163,5. 192,7. 223,2; secundum Aristotelis verba correctus 
esse videtur 20,24. 108,19. 138,12 (E). 140,5. 143,12. 171,13 (E). 196,7. 
his exemplis quae e schedis meis facili negotio augere poteram, satis 
demonstratum esse puto T descriptum esse e libro codicis M alioquin 
simillimo, sed scripturis discrepantibus et coniecturis asperso. mani- 
festum tenes interpolatorem 63,16 (xa (Iv x^) cpussi) et 199,25. 

De secundae classis libris ut certius indicium fieri possit, scripturis 
antea p.Xsqq. enotatis adiciam selecta quaedam exempla ad primum librum 
spectantia e Parisino 1888 (C) et Vindobonensi 110 (V), quos integros 
collates habui: 5,3 ouv om. CV; 6,17 67]] [xy]; 8,14 [xt] pr.] jisv; 8,29 ens.oei- 
$a|jLEv] dT:£OEt^jC[jL£v CV et N; 9,15 ouy om.; 10,11 av om.; 10,15 ouoev; 
16,20 ev pr. om.; 16,30 dfr/ai; 17,8 dvr^vuxa (ut MB); 17,11 iv xuJ v(5; 17,24 
cf. app. cr.; 25,32 ^ap om.; 29,3 cf. app. cr.; 31,23 rj xal; 32,5 x6 pr. 
om.; 32,9 75 (ut MBL); 30 to; ib. auxTJ?] aO (C^VA); 33,32 cpastpsxai om.; 
34,7 xal om. satis iude apparet in hac classe libros C(0)VA similem in 
modum a W distare^) atque in prima T a M: nempe ut quae W habet 
sive bona sive mala in illis repetantur novis mendis plurimis, perpaucis ') Notatu dignum est, quod eius discrepautiae vestigia in ipso codice W supersunt. 
in quo initium libri tertii (usque ad 68,15) bis scriptum est, primum in fol. Ma (W), 
deinde in margine textus Aristotelici (W"), utriusque partis lectionibus sic inter se dis- 
sentientibus: 67,3 dvayxatov MBLW: dvayxrj W"C — 11 -JTrapx°i MBLW: bndpxzi W"C 
— 20 auTT]; MBLW: aoTwv W"C — 21 aXXo om. W"C — G8,2 oidv it MBLW: oiav xe 
W'C. reliquae scripturae ambobus communes sunt, observabis ubique W cum reliquis 
libris consentire, W" cum recentioribus secundae classis codicibus: unde iure colligas 
librorum I et 11 memoriam, qualis exstat in codicis W primis foliis, paulo meliorem esse 
quam reliqua, quae in margine Physicorum exarata sunt. PRAEFATIO XVII 

quae i)iol)ari aut saltern laudaii possint; simulque in adliibeiulis iibris 
CV iiide a 193, U) (ubi W deficit) siimma cautione opus esse, ne omnes 
horum codicum scriptuvae toti elassi adscribantur. nounumquam in his 
quoque libris Themistii verba ex Aristotele inteipolata (cf. 29,7. 94,8. 
155 3. 177,25. 179,4. 186,3) vel secundum Simplicii et Philoponi testi- 
moiiia iramntata leguutur (cf. 27,28. 76,1; 58,21. 149,8. 152,1. 153,25); 
cum reiiquis classibus ravius cougruere videntur quam T (cum tevtia 
19,7; cum quarta 10,32. 60,14. 96,17. 152,15). ueque desuut exempla, 
quibus deraoustretur siugulos quoque libros, nee solum C et V(A), 
sed etiam, quod magis mirum est, V et A ab eodem librario exaratos 
interdum inter se discrepare. in quae accuratius inquirere operae 
pretium non est. hoc uuum commemorabo in librum Parisinum a re- 
centiore quodam amauuensi baud paucas scripturas illatas esse e diver- 
sissimis foutibus congestas; et supplevit homo ille interdum quae in 
WC,V omissa sunt (velut 19,10. 30. 27,2. 7. 33,2) et multa emeudare 
studuit sive alieuis opibus usus (C^M 53,19; C.^L 49,14; C,R 39,2 si] sloo^; 
a Sirapl. 143,2. 198,26; C, Aristot. 171,24. 172,24) sive suo ingenio 
(142,29). at(iue talibus scripturis, quae ne in V et A quidem prorsus 
desunt, etsi nihil valent ad verba Themistii receusenda, hoc saltem 
manifestum fit artem criticam vel per saec. XV et XVI numquam peni- 
tus neglectam iacuisse. — longe aliter res in tertia classe se habet, 
cuius libri plurimum inter se dissideaut, nisi quod S et U propiuqua 
cognatione inter se coniuncti esse videntur; cf. praeter ea quae p. XIV 
exscripsimus haec exempla: 4,27 xal X7ta ta Tzpd'^ixa.m SU; 5,7 os om.; ib. 
prfih- 7,23 acptuvw; 8,10 osT^ai] slvai; 10,9 o] xo; 10,10 Se] -(e. a SU(G) 
ali(iuautum distant PiF, multo magis Vratislaviensis (B), qui etsi reiiquis 
libris duobus fere saeculis est antiquior, tamen tantum abest ut illorum sit 
arclietypus atque fons, ut ne multis quidem numeris pluris aestimandus sit. 
plurima enira in eo omissa sunt (cf. 45,2. 27. 51,18. 103,15. 104,27. 106,3. 
116,32 al.) vel temere immutata (cf. 67,20. 103,5. 113,31. 114,25), quae 
in reiiquis incorrupta leguutur. quid? quod ex omnibus illis scripturis, 
quas ut libro B peculiares in adnotatione critica commemoravi, hae 
tantum ceterorum huius classis codicum auctoritate confirmantur: 2,29. 
3,15.33 (ok). 6,7. 13,21. 15,19. 18,28. 25,13. 40,2. 49,24. 54,12. 55,17. 
71,27 (cf. Corrig.) 76,8. 78,7 (iv£p-,'9i RS). 80,14 sq. 82,30. 84,4. 87,8 
(ooT«»? ovKo; BRS). 88,19. 93,16.19.32. 95,24. 99,5. 101,11. 104,10. 
109,15. 112,3. 120,5.8.31 (oXo^?)- 136,8 sq. 154,4 (xo i^spoc); reliquae in 
solo B leguntur et praeter eas multae aliae quas consulto omisi. ubi 
B deficit (139,8 — 148,16 et inde a 163,3 usque ad finem), S elegi, non 
U, cum in hoc neglegentius scripto permulta omissa esse viderem. 
quae in primae et secundae classis libris notavimus ea in tertia cpioque 
observare licet: scilicet S(U) et R nounumquam ad alias classes propius 
accedere (SL 5,8 utoxsiusvou om.; 26 xaXXta SU, unde orta est stulta 
ilia codicis L scriptura xaXXiot?; praeterea 6,21. 36,3. 110,25. 120,24. 

Comment. Arist. V '_'. Tliemist. de 1'hys. I> XVIII PRAEFATIO 

129,22. 162,11. — RL 7,7.8 auxov slvai] elvott auxov L: auxov R; 40,14 vuvi 
RL; 100,2) vel cum Aristotelis libiis couseutire (S 38,28. 44,6. 153,25.— 
R 94,4) vel cum Philopouo (102,12) vel cum Simplicio (58,22. 93,9). 
couiecturas memoratu dignas enotavi e S 26,20. 32,7, R 101,3. 102,15. 
atque haec exempla ut specimiua pro multis similibus, quae adferre 
poteram, hie posita esse scito. — ad quartam deuique classem quod 
attinet, in adferendis codicis L scripturis acquievi, quouiam is nisi spe- 
cimina quae mihi praesto erant falhmt duplicis receusionis L, et L,a 
vestigia exhibet plenissima et integerrima, D autem eius plane gemellus 
aut paulo inferior est, cum K potius cum L^, Q cum L^a facere videantur. 
Aldinam editionem e L^ totam pendere e quavis fere huius libri pagina 
coguoscitur (cf. 17,25. 58,21. 65,7. 110,25), etsi Trincavellius nonnulla 
e L, recepit (70,7. 73,7. 115,19. 206,21), alia coniectura emendare conatus 

est'(cf- 19,23. 206,17.). 

His igitur libris M (vel C) B (vel S) L L.a nitendum nobis est in 
Physicorum parapbrasi receusenda, plurimum inter se dissentientibus 
quorumque nullus Prodromi Tzetzarumque immo ne Planudis quidem et 
Metocbitae tempora superet, plerique autem vel post Tricliuii aetatem 
exarati sint. en fundamentum uimis iustabile. quo inteutiore cura ali- 
unde quaerenda sunt auxilia, quibus utamur in libris istis recte aesti- 
mandis. circumspicientibus vero nonne ultro se offerre videntur eius- 
modi adiumenta, quibus nihil optatius nobis contingere possit? habemus 
ipsa Aristotelis verba, habemus Philoponi et Simplicii commentaria an- 
tiquis et bonis libris tradita, quorum uterque baud exiguas Themistiani 
operis partes exscripsit. et sane expedita esset via, si in arte critica 
exercenda his testimoniis ita nobis liceret uti, ut discrepantibus Themistii 
libris scripturae cum Aristotele vel Simplicio vel Philopouo consentientes 
essent recipiendae, reicieudae quae dissentiant. sed invidit nobis hoc 
fortuna. quid enim quaero faciendum, ubi ipsi quos adigi oportebat 
arbitri inter se dissident? talis discordiae haec collegi exempla: 

59.17 M = Arist. : WBL = Philop. 

77.13 M = Philop. : BL = Arist. : W = Arist. et Simpl. 
134,5 MW = Arist. : BL = Simpl. 

184,11 BL = Arist,, Simpl. : W = Philop. : M lacimosus 

69.14 MBL = Philop. : W = Simpl. 
75,1 MWB = Simpl. : L = Philop. 

75.18 MWB -icaa' : sift' vel ska Philop. : xai L, Simpl. 
117,8 MW = Simpl. : BL = Philop. 

151,25 MW = Alexander : BL = SimpL 

35,7 MW = Arist., Philop. : BL = Simpl. 

84,12 /.(uX'jEi M, Philop., Simpl. : xwXuaei WBL; cf. 87,21 xwXuEt M : 
xcoXuast WBL, Philop.; 134,30 xwXust M, Simpl. : xtoXuaet WBL 

43,27 M = Philop. 233,1 : WBL = Philop. 232,33 

62,17 M2 = Arist., Philop., Simpl. 377,25 (cf. Corrig.): WBL = Simpl. 383,23 

161,25 MW = Simpl. 764,25 : BL = Simpl. 762,3 

71,27 cf. adnot. or. PRAEFATIO l>raeterea frequeuter accidit, ut iisdem locis et Theraistii et Philopoui (vel 
Siiiiplicii) libri minim iii modum iuter se et cougruant et discrepent, velut 105,1 MBL Theinistii 


= K Phi 


ilOJ)01U 


: W = (iM 


116,20 MBL 


= MK 
: W = G 


109,23 MBL - 


= M 
: W = GK 


81,18 MBL 


= LK 
: W = JI 


105,1 WBL 


= GM 
: M = K 


75,11 sqq.MWL - 


= K 
: L == LM 


75,26 MWB 


= LM 
: L = K 


87,20 MB 


= M 
: WL = KL 


135,0 M 


= E Sim 


plicii 


: WBL = F 


147,1 cf. app. cr. 
119,28 MWBo - 


= E 
: BiL = F 


179,10 MW 


= F 


- 


: BL = ACM 


149,7 MBL 


= F 
: W = E 


80,12 MB 


= F 


- 


: WL = E (cf. G6,lGsq.) 


166,15 MWB - 


= MoACF 


- 


: L = M, Aliam adfcrt difficultatem, quod neque Philopouus neque Simplicius 
quos adferunt Themistii locos ad vevbum exscribere, sed eadem fere 
liceutia, quam ille iu Aristotelis verbis reddendis adhibuit, uti solent') 
(cf. quae Diels adn. ad 951,30 = Them. 188,13) et ibi quoque ubi 
verbum verbo redduut minutissima tamen quaedam immutata exhibent 
(velut Simplicius 192,18 — 21 ter articulum a Themistio omissum in- 
seruit). quod quin plus semel factum sit, ut sermo Themistii impolitus 
et vulgari propior^) aliquauto elegantior evaderet, nullus dubito (cf. 52,4. 
106,14 et imprimis 193,11; iu Philopono simile quid observavi 129,24). 
neque prorsus ueglegeudum est fieri potuisse, ut iam Simplicio, quern 
pluribus Themistii exemplis usum esse constat (cf. 1051,9 6 ©efxiatirjc sv 
oU syvcov £7(0 pip).iot?), hie vel ille locus turbatus aut varie in variis 
libris mauuscriptis traditis legeretur (fortasse tale quid accidit 156,3). 
deuique, quod summi momeuti est, Themistii verba ex utroque per medii 
aevi tempora interpolari potuisse nemo puto negabit, qui secum reputa- 
verit in libris NXZ commentaria extare e Themistio Philopono Simplicio 
excer])ta; Themistianae paraphrasi in V integrum Simplicii commenta- 
rium iu margine adscriptum, in ABRCOVW Simplicii prooemium prae- 
fixum esse; in F Themistium ad supplendum Simpliciani operis defectum 
adhibitum esse, quid? quod in libro B inter ipsa Themistii verba 4,6 
post tpi-j-wvou haec leguntur: uui? xouxo aouvaxov oxi ouari<; jjlsv oucjia; -/jxot 
xauxoy laxai ouata v.cd ttoiov, t] aim Iv xs xotl ou)( Sv x6 ov. [atj ooaq^ oe 
ireiOYj [XYj laxt xr^c ouaias /(uptaxov xo tuoiov quo' av auxo si'/j (del. man. 2 Ne hoc quidem dedignatus est Simplicius, sententias e variis Thcmistiaui sermonis 
laciniis consutas pro genuinis veaditare; ci. quae adnot. ad. 155,26. 

''') Quin etiam obscurior interdum, nisi Aristotelis ipsius verba in comparationera 
vocaveris. neque id Themistium cgisse putaverim, ut quasi alterum Physicorum exemplar 
conderet, quo lecto superseder possit labore archetypi inspiciendi, sed ut subsidia prae- 
staret ad recouditas philosophi sententias serutandas. 

B* XX PRAEFATIO 

et in marg. adscr. to a>[:i£Xta[i£vov s^ciX'/jTixai £i^ to xetixs | reliquis cum 
iiiargine abscissis), quae verba ad Aristot. iSb'^'ZQ = Th. 5,7 spectautia 
e Simplicii quodara libro ED simili (ed. Diels 75,14 sqq.) olim margini 
adscripta deiude a librario inscito textui inculcata esse patet. his om- 
nibus respectis longe absum, ut e libris Themistiauis quo quis saepius 
cum Philopono vel Simplicio congruat, eo meliorem habendum eum esse 
existimem. immo contrarium sentio. itaque quod secunda et quavta 
classes frequentius quam reliquae cum illis auctoribus faciunt (quod ex 
tabula subiecta facile adguosces), id suspicioni magis quam laudi verten- 
dum esse censeo '). 

cum Philopono faciunt: 

M 85,6. 107,13. 

WBL 56,6. 62,1. (75,13.?) 91,15. 110,26. 119,8. 

W 56,1. 75,13 (?). 79,9. 82,1. 106,1. 122,27. 

Bo 104,33. 

L 31,16. 55,15 sqq. .56,6.10. 75,1.6. 76,5.19. 80,23. 82,4. 92,12. 113,13. 

Lsa 109,24. 

MWB 91,16. 92,4. 

MW 65,1. 68,24. 

WB 136,2. 

WL 96,18. 

BL 56,1. 7.5,13 
cum Simplicio: 

M 119,27. 134,30. 148,14. 151,2 192,19 (M,). 

WBL 5,34 (Wo). 43,9. 46,16. 47,8. 54,8. 61,14. 72,2. 114,12. 141,25. 163,22. 
170,5 

WBL,a 162,19. 

W 53,14. 60,23. 77,13. 84,10. 98,18 (?). 134,2. 148,29. 150,29. 151,5. 154,23. 

W2 152,8. 159,5. 

M2BL 71,21. 

B 2,29. 40,2. 109,15. 163,21. — B2 151,16. 

L 4,2. 39,2. 49,17 sq. 52,1.4.23. 53,21. 61,2 62,3. 64,1. 73,21. 75,18. 84,10. 
125,32. 133,21. 161,18. 

Lsa 162,17 sqq. 163,21. 192,17 sq. 

MWB 43,29. 55,1 (M,WB). 57,12 sqq. 64,3 sq. 6.5,24. 77,4. 161,13. 163,6. 

MW 88,1. 170,23. 188,20. 

MoW 192,16 sq. 

WoBo 16,7. 

WL 61,5. 66,16 sq. 117,13. — WL..a 130,25. 

BL 7,29. 43,27. 67,21. 130,18. 156,3. 
praeterea uotanda haec: 

WBL cum Simplicio et Philopono 55,6 sq. 84,12. 

BL - - - . 55,7. 117,6. 

L - - - - 55,6. 59,16. 84,10. 

L cum Aristotele et Simplicio 32,30. 165,9. 
Idem fere in Aristotelicis testimoniis examinandis experieris. nam cum ^) Interpolationis exempla manifestissima qui quaerit, inspiciat 162,11 sqq. (Loa) vel 
159,5 sqq. (W). PRAHFATIO XXI 

Themistii parapbrasin non solum florentc etiamtum antiqua doctrina sed 
etiam receiitioribus sacculis cum Physicorum tcxtu conferre numquam de- 
sierint grammatici (cuius rei documeutum pracbct ipsa paraphrasis in M 
Aristotelis operi adiuncta, in WRNXZ sive integra sive una cum aliorum 
commentariorum fragmentis marglni scholiorum instar adscripta), rairum 
plane esset, si nulla omniuo talium studiorum in libris Themistianis supor- 
essent vestigia'), et exstant adhuc, cum in libro M, in quo bis (77,14. 
198,1) Aristotelis nomeu invenitur, dim in margine puto additum, ut le- 
gentes ad philosophi ipsius verba revocarentur, semel (171,13) amplissimus 
Physicorum locus simili quodam casu inter Themistii verba receptus le- 
gitur, turn in multis codicum siugulornm vel complurium scripturis cum 
Aristotelis verbis cousentientibus, quas raaximam partem antiquitus e 
Physicorum textu illatas esse mihi persuasum est. lapsum igitur opinione 
esse censeo Torstrikium, qui in censura editionis Spengelianae {Litt. Cen- 
tralhl. 186G p. 1135) omnia ad Aristotelici textus amussim couformare 
studuit. hac quoquc ex parte observavi primam et tertiam classem ab 
x\ristotele saepius ditierre, secundam et quartam propius ad eius verba ac- 
cedere. etenim cum centum eiusmodi loci colligi possint, ex bis M ab 
Aristotele discrepantem inveni 71 locis, W(C) 49, B(S) 58, L 48, L et 
L,a 39. 

Quodsi iis quae adhuc disseruimus effici videtur, ut M et B paulo digni- 
ores tide esse videantur quam W et L, tamen incertiora baec esse quam 
quibus iusta recensio inniti possit miuime me fugit. itaque, ne quid in- 
temptatum relinquerem, aliam viam ingredi atque instituta quaestione, 
quali Physicorum textu usus sit Themistius, periculum facere constitui, 
numquid inde fructus ad singulos Themistii libros aestimandos redundaret. 
atque indagavi quaedam et per se baud spernenda quaeque sine dubio 
magni facienda essent in quaestione quam tractamus solvenda: dummodo 
frequeotiores aut saltem minus inter se dissimiles essent loci, quibus et 
Themistii et Aristotelis libri dissentiunt. at cum e cunctis octo libris 
quadraginta tantum eiusmodi locos ut colligerem mihi contigerit cumque 
in hoc numero ne duo quidem exempla inveniantur inter se congruentia 
nisi semel (L = I), in tanta penuria omnem spem abiciendam esse cognovi 
certi aliquid elicieudi. ut ipse de hac re iudicare possis, locos in cou- 
spectu ponam. 
27,31 M = E : WBL = F[ 20,32 W = I : MBL = EF 

23.22 M,. = E : MiWBL = FI 36,25 L = E : 2IWE = FI 

77.23 M = FI : WBL = E 17,8 B.L = FI : MWBi = E 
96,16 W = E : MBL = FI 90,27 L = F : MWB = E; I diif. 

') Igitur si quis Aristotelis textum quails fertur in M et W accurate conferendum 
fuisse contenderit, me habebit adsentientem. neque neglegendum puto quod cod. Pari- 
sinus 1859 (X), quern multum valere in Physicis recensendis perspexit R. Shute (Anecd. 
Oxon. class, ser. vol. I p. 175 sqq.), in margine exhibet excerpta Themistiana ad secundam 
classem pertinentia (cf. p. XIII). sed haec aptius iustae ac plenae Pliysicoruui editioui, 
quam ab II. Viteilio exspectamus, reservaiitur. PRAEFATIO 23,15. 49,5 L = I : MWB = EF 
44,28 L = EF : MWB = I (?) 
52,13 Li : Eo : MWBLoa = EjEI 
46,5 Lga = EI : MWBLj = F 
22,15 sqq. MW = FI : BL = E 146,2 B ^= EFGI : MWL = H 
152,30 MW = I : BL = EFGH 122,24 M = F' : variant cett. et Arist. EGI 

102.2 W = GI : MBL = EF 

122.3 B = F : MWL = EGI 
111,5 L = EFI : MWB = G 
108,10 L = EGI : MWB = F 
121,12 MW = FGI : BL = E 179.5 M = EF : WBL = HI 
173,15 M Sim. EH : WBL = FI 
177,28 Loa = FHI : MWBLi = E 

178.6 MW = FH : BL = E 

193,10 L = E : MWB = FHIK 
197,12 Loa = EHIK : MWBLj = F 129,27 M Sim. FGHl : WBL = E 
152,13 W = I : MBL == EFGH 
130,22 W = FGI : MBL = EH 
140,25 W -= FGHI : MBL = E 
144,5 B = E : MWL = F; sim. GHI 
154,12 B = FI : MWL = EGH 236,1 M = FI : MB = EHK (L dub.) 
226,22 M = EFIK : W = H; BL interpol. 
214,19 W = EFHI : MBL = K 
225,1 L -=-. E : MWB = FHIK 

235.30 L = EFHK : WWB -= 1 

235.31 L.,a = FH : MWBLj = EIK 
222,1 Loa = FHIK : MWBLj = E Seel ne labor impensus pereat, liceat hie aliquauto longius excurrere 
et quae de Aristotelis textu a Themistio adhibito explorata habemus ex- 
ponere. itaque iam locos, qiiibus omnes Themistii codices cnm singulis 
vel pluribus Aristotelis libris consentiuut, sedulo cougestos et in uuum la- 
terculum collectos propouo, omissis quae casui possint tribui (quamquam 
in his quoque hand raro memoriae antiquitus traditae religiose adhaesisse 
videntur vel recentissimorum saeculorum librarii) levioribusque discrepau- 
tiis et excluso libro septimo. atque consentiuut libri Themistii 

in libris in 1. IV in 1. IV . , ^ 

I n III 1-8 8—14 ^" '• 

EFI EFGI EFGHI EFHI 

cum E 8 16 18 18 12 4 10 7 VI in 1. VIII 
EFHIK F 


4 


11 


5 


6 


5 


2 


2 

G 3 
H 


8 


1 

1 


I 


2 


3 


5 


5 


4 


3 


4 


1 


K 
EF 


2 


3 


1 


4 
1 

1 


EH 
1 
EI 


3 


2 


7 


2 


EK 

16 


FG 
2 


FH 
1 

1 


FI 


15 


25 


19 


2 
5 . 


1 


1 


FK 

1 


GI 
4 


HI 
1 


1 

HK 


2 

EFG 
EFH EFI PRAEFATIO 
XXIII 


n 1. IV in 1. IV 
1—8 8—14 


in 1. V 


in 1. VI in 1. Vlll 


EFGI EFGin 


EFIII 


EFUIK 


1 I 

KFK 1 


EGH 
3 
EGI 


1 


1 
EHI 
1 
1 


EHK 1 


FGl 


•21 


1 
FHI 
3 


10 

5 


FHK 
2 

GHI 
1 
HIK 1 


EFGI 
4 
EFGH 
1 
EHIK 
3 

FGHI 
22 

FHIK 15 7 

Ilis omnibus computatis atque ad centenarium numerum redactis si 
quaesiveris quoteuis locis inter centeuos contra singnlos Aristotelis libros 
faciat Themistii memoria, liae evaduut ratioues 

1. 1 


1. II 


1. Ill 1. 


IV, 1- 


8 


1. IV, 8— 


14 


I. V 


1. VI 


1. VIII 


contra E 


0.62 


0.65 


0.5 


0.61 
0.63 
0.75 


0.68 


0.41 


F 


0.32 


0.35 


0.55 


0.45 
0.48 
o.;'6 


0.58 


0.64 


G 
0.60 
0.54 


H 
0.44 
0.52 


0.5 


0.64 


I 


0.42 


0.5 


0.43 


0.45 
0.51 
0.36 


0.6 


0.65 


K 


0.45 


0.41 


Mirum in 


modum 


numeros 


Sibi 


constautes 


velim c 


bserves; 


scilicet apparet Themistium in libris I — V omnino libris FI (praeter lib. Ill) fa- 
vere, praeterea in quarti libri parte priore ad librum H, in sexto ad K 
magis inclinare, in his omnibus vero (excepto libro tertio) a codicis E me- 
moria recedere; at rursus in octavo libro codicum EK vestigia sequi'). 
simulque manifestum fit Tliemistianis testimoniis, si qua lis inest auctoritas, 
egregium in modum confirmari opinionem eorum, qui in Aristotelis Pliy- 
sicis recensendis non omnia ad uniiis libri E quamvis antiquissimi et 
haudquaquam spernendi arbitriuui deferenda esse contenderunt. nam, 
si quid video, quod iti octavo libro frequeutius cum codice E congruit 
Themistius, id non istius libri virtuti sed codici K potius tribuondum est. 
Sed iam altera suboritur quaestio. utrum Themistius unum idcmque 
Physicorum exemplar fideliter expressisse putandus est an suo iudicio usus 
e variarura scripturarum vel coniecturarum farraginc quae vera sibi vide- 
rentur elegisse? equidem cur hoc veri similius putem quam illud indicabo. 
primum quibusdam Simplicii locis velut 950,3 'AXs^ctvopo? X7.t 'AaTraaios ■) Cf. quae Diels adnot. ad Simpl. 1123,7 sq. memorabilc certe est Siinplicio nco 
Porphyrium ultra quintuiii ne<|ue Aspasium ultra sextum libnim praesto fuissc vid(M-i. xsiv PRAEFATIO 

xai 8£fxtatto? 7pacpooaiv (sim. 1253,6; cf. 441,38 h mSavb? QefAiaTto?) edo- 
cemur, etsi Tliemistius ipse iustam Physicorum editionem non condidit 
(cf. 854,20 X7.1 6 6. xauxvjv eoixs a7:oo£/£adai ir^v ^pa^^^v; sim. 728,10), 
tamen eius aiictoritatem aliquanti aestimari solitam esse iu arte critica 
exercitanda. qui honor certe ei non contigisset, si uni tantum recensioui 
addictus fuisset. deinde quod Simplicio plura Aristotelis exemplaria manii 
versanti aliquotiens accidit, ut cum eundem Aristotelis locum bis terve 
adferret, sibi ipse obloqueretur (cf. Diels Zur Tcwtgeschichte der Aristote- 
lischen Physik Berol. 1882 p. 26), idem semel in Themistio quoque (149,11) 
observare licet, iuprimis autem ratio habenda est libri septimi, cuius re- 
censionem duplicem iam ante Themistii aetatem exstitisse certum est. 
cuius exordium, quale apud Themistium et in utraque Aristotelici textus 
recensione legitur, exscribam, quo luculentius appareat, quam caute et con- 
siderate paraphrastes modo ex hoc modo ex illo fonte hauserit modo sua 
interposuerit. 

Aristotelis recensio Aristotelis recensio vulgaris Themistii paraplirasis 

principalis (243 a 11) (243^21) p. 204 

(ZTiav OY] TO cp£pd[i.£Vov -Q a::av or] to cpepOfAEvov r^TOi iTiEiOT] Ttav to cpepofxevov ucp' 
ucp' ia'JTOu v.tvslTat V] UTi' auTO ucp"" auToii xivstTat v) autoij xiveiTctt /] u::^ d^Aou, 
aXAou' oaa [j.ev ouv auTi ucp' ETEpou' zi (xev ouv 6'aa [t-h 

ucp' auTiiJv ziVE tTot, cpavspov 'jcp' auTOu, cpcivepov Ocp' kaoxo'j y.vkIt'j.i, StjXov 

£V TO'JTOi;, oTi aiJ.a to xtvou- 5 u)? £v emutoj toO xivouvto? 5 to? d'lj.a h sauTOt? to xtvouv 
[J.EVOV y.ai to xtvouv laTt'v uitap/ovTos a[Jia to xivoOv zai 'iyzi. £v- 
evuTrdpysi ydp auToIs to to 'xivo'jjjlevov saToti — ■ — — UTiapyst ydp a-JToT? if) xtvrjTt- 
TTpdiTov -/Lvouv — — — — — TO 5' UTT^ dAXo'j xtvo'j- 7./] 6iva[At5. oaa Se uti' 
(15) oaa 5' uTi^ dXXou xt- ij-evov d'XXou xivstTai ttjv -/.aTa to'tiov 

VElTat, 10 10 tpopdv, £711 TO'JTtDV ETTiaZETITE- 

(244a 18 O'jSeV [J.ETa$'J too Xt- OV, E^ [J-TJOEV EaTt fJ.ETa|;U TOU 

VO'JIJiEVOU Xat TOU ZtVOUV- T£ -poa£)(<IlS 7.tV0'Jv|T0?: 7a 

TO?; infra v. 27 toj cpEpo- to'j tpcpofXEvou. 

TETpa)(ui; dvdyxT] yi'vEa&ar ixevou) TETpayuJ; TETpaydi? toivuv u:t' dX?>0'J 

TETTapa ydp £t5r) t?;; utt' dX- 15 v. tvEtTat. ai ydp ucp' ETEpou 1o TauTa vavEtTat. r} ydp e'Xv.ovto; 
Xou cpopac, sX^ts wat; -/.iv/jast; TSTTapES Etaiv, coat; rj wSoovto? 1^ o/o-ivTo; yj ot- 

o/Tjat; otvTjOtc. ocTraaai y'^P eX^i? oj(7]atc oi'vrjacc 7.ai ydp vo'jvto?. ::daai y^P *^'' "'^«'rd 

at •/, aTa tottov 7. tv/jOEt?. Td? d'XXa; Ttdaa; Etc Ta-JTa; totiov xtvi^aEts Et? to'jto'j; 

dvdyovTat si; Ta'jTa; — dvdyEa&at a'j[j.pat'v£t tou? Tpdrou; dvdyovTai. yj 

— — • — — 20 '20 ydp pi'i^t; xal a-jT/] j-o t/jv 

(19) oTav TO d::' auToij zivoOv loat'v ^aTtv. 

EiiaxdXouSov (e - a 7. X u 9 u V 244''>21 ■/] oe pI'Lts O'fdSpa ydp coat's ^OTtv q 

dett.) coStJ — (20) Tj 07) pipits, ptii; auTOU piv oyx £:i- 

OTav acpoopoTEpav iToi^aif] Tr)v axoXou&O'JVTOs acpoopoTEpa; 

d~' a'JTOu xtvrjatv 2.j oTav SaTTcuv tj 25 f 'jtio tt); p'Jp.Tjs f OTav auTTj 
t7j; xa-d cpo- xtV7)at? yEVTjTai tt; ; xaTd y£V7)Tai tt); xaTd ttjv cp'i- 
atv tfopa; — — — <f\joi^ TOU cpEpop-Evou acpo- aiv xtvrjaEiu; too ptcpDEVTo;. 

opoTspas ytvopivT)? tt)s e[ oe 

(cf. supra V. 15 T^Txapa ydp co3£co; XEOCJapES ouTOt Tpo'-ot xrfi 

EtOT) T^? u::' d'XXou cpopa;) ."50 ;iO utt' d'XXou cpopa;, 

(244^14) do'jvarov S^ -q do'ivaTOv oe y) <ii&ouvTa p.?) 

dcp' a-jTou Ttpo? ct'XXo -Jj dit' a::T£ai}at /; tov eXxovth y) PKAEFATIO XXV 

aXXou 7:p6; a'j~& /.iveTv ar) (-.'44 "2-1) xov otvoQvxa /^ xov oyoavra, 

i-TOfjiEvov, (oaxE cpavspov cpavspov orj oxt x6 xivou- ofjXov (os xou 7.ivou(j.evo'j xc(t 
oxt xo'j xctxa X07I0V v.tvo'j- o5 p. svov xal x6 xtvoOv a[J.a xat .So xoO 7:poac"/u>? -/.ivoyvxo; O'joev 
tjiEvo'j xctl xivouvxo; ouosv ooDev aOTtov EOxi p.£xc(5'!). [XExal'j. dX>v' 
EOT! ue -a 5 6. dXXa ,a7]v 'J S £ dX^vi ij.)jv ouoe xo'j dXXotou- ouoe xo'j c(XXotou(jivou v.aX 
TOO dXXoto'jfxevou xal xou [jivo'j xat xoj dXXotcuvxo; xoj dXXotoyvxos* 
dXXotoiJvTo;. Touxo 61 o^Xov o'JOev EOxt [J.£xa5'j. xoiixo oe 
£5 eTTayioYrj;. £v d'Tiaat y^P '^0 or^Xov ix xr^? ETraywYTic. ev 10 

au[ji3«t'v£t d'fjia Eivaixo sa/a- ocTraat ydp cy[j.patv£t c('[j.a d'p-a ydp au|j.pat'v£i xe Etvat 
xov dXXoioOv xott x6 dXXot- sivaixd x£*)dXXoioiJV£3)(axov x6 Igjclxov dXXotouv xat 
O'JUEvov — — ■ -/. aiTOTipoixovdXXoto'j- to TTpuixov dXXoioup.Evov. 

(■245a3) dXXotoiJxctt x6 dX- [j.evov. x6 ydp zotov dXXotou- dXXoioijxai ydp Td atcjJJrjTd 
Xoio6u.£vov UTTO xwv aia&rj- 4.j xott xw atcSrjXOv Etvat. aia&ir]- 45 xod utio a{a8rjTuJv. oitaSrj- 
x(i)v) xd o' eaxt'v, oTs StacpEpouat xd oe saxtv xaiJxa, oi? oia- 

xd atuptaxa dXXVjXcov**), ofov cpEpEi auiij.a a(o[j.axoc, Pap'JTrjs, 
Pap6x7]?7coucpdxrj? — xoucpdxrjs -/ai l)£p[j.dxTj? J;u- 

(244i>9) xai ^ i}£p[j.dxr]; XP'^'^'i^ '^'-^^^ "^'^ 3'jaxot)(a. 
50 xai rj 4'UXP°'^^'- ^^ 

[*) xe om. E] [*''•') at a co [j. a d'-x£xat 6e xal xo Sippial- 

a«i)[xaxoc otacpepei sex vov /tcci xo <i5yov xai x6 

Bekkeri codices ad 244 Ij 18.] XEuxalvov x«t xo x>jv ai'siJTjatv 

(2441>11) T] ydp aio&T]ais fj (244b2(;) fj ydp svEp- -/woiJv. xal ydp at v.ax' 

xax' EVEpyEiav xivT]ats ^axt .05 yEta ab-wi xivrjai; Eaxi oid .55 EVspyEtav ataD/jaEt; dXXoito- 

Oid xou aw}j.axo;. Ccof^.axos. ast; eijiv. 

similem in modiini discrepantes Aristotelici textus scripturas coiiflas.se vi- 
(Icri Themistium aduotavi 92,22. 105,1 sqq. 

Ultimo denique loco pono, (juo res mihi coiifici at(|ue absolvi videtur, 
si quidem in materia tarn subtili absolvi qiiicqiiam potest, ctenim fre- 
quenter animadvertimus, ubi Aristotelis codices inter se discrepant sive 
verbis varie collocatis sive aliiini in modum, Themistii paraphrasin neutram 
partem sequi, sed quasi tertiam viam iiigrodi vocabulis aut alitor collo- 
catis aut omissis aut nova quadam voce iuducta. cuius consuetudinis ex- 
empla potiora, cum permagni momenti siut ad Themistii rationes perspici- 
endas, adponam additis ubi e re visum est Philoponi et Simplicii testi- 
moniis correctisque vel suppletis nonnullis quae in adnotatioue minus 
recte aut minus plene scripseram ^) (Si' Si" Si^ eadem sigiiificare scito 
atque apud Dielesium Zur Textgesch^. 

a) 45,27 (195 •'»25) O'joev dyaSov auxo EtrEtv Tli. et ([J.y]OEv) DE Si*; o22,2: [j.rfiv) d. a'j. 
dy. E Aristot.: au. jj.. Et. dy. Fl Aristot.: [).. au. dy. zi F Simpl. 
49,31 (l9Gb5) xr^v v'r/riy atxt'av [j.vi Etvat Tli.r ij.ev Etvat atxt'ct // x'jyrj Si' i»32,o3: 
el. at. IJ.. Tj X. E Aristot.: eI. u.. ai. q x. Kl Aristot.: Eivctt p.Evxot ([j.. eI M) q x. 
Phil 2GG,G. 

93,31 (206b28) o-io iizoirjSz xd d'TiEtpa Th.: oudoa TOt/jaat xd d. 8ii> 499,4: 6'jo xd 
d'TT. Itz. E Aristot. et riiilop. 473,5: d'r. oio ir.. VI Aristot. ') Non recepi locum a Dieiesio Zui- Textgesch. p. 26 commeraoratum 1841)23, quia 
Themistii ilia '',-f(zo'rnt^ (3,4) et iC^lwjv (2,5) ad Aristot. 184^22 et 25 spectare 
fxistimo. ; PRAEFATIO 

99.14 (208a 10) d'XXou yEVEaiv thai Tli. et Siiapl. 515,27: OaTepou si. y. E Aristot.: 
y. 9. si. FI Aristot. 

167,27 V. adn. cr. 

181,8 (231*28) ouO£v eayaxov xoO ajxepoj? Th.: e. t. d. ou. E Aristot.: e. ou. t. d. 

FHIK Aristot. 
196,19 (237»26) 8s Tta? xpo'vos Th. (ouv Tia? yp. Philop. exc. Ven. 869,13): yp. os 

Tias E (8' ana?) FHI Aristot.: v.. oe /p. K Aristot. (cf. SiP 995,5). 

221.5 (257 a 30) Trpoxspov del y-al amov Th. : a'l. — 'jrp. -/ai dp/ixwrspov Sip 1233,3: 
ov a'l. dsl Tip. FHI Aristot.: ov dst zp. at. EK Aristot.: v.al -pioTw? ai'. zp. Ptiilop. 
Exc. Par. 833,32 

224,32.33 (260*4) tov auxov dsl -/.tvrjast Th.: del tov au. -/.. K Aristot. ('partiiu 
erasa praebet E' Diels ad Simpi. 1262,32): tov au. ■/,. Simpl. 1. c: dzl ■/,. tov 
a\i. E Bekkeri: ttjv out/jv dei x. t. ao. FHI Aristot. (dsl ttjv aux/jv a/eaiv ^u- 
XofxTov Philop. Exc. Paris. 839,22; cf. 894,4). 

b) 39,11 (1931)6) »6ot? Th.: auxT] co. E Aristot., Philop. 215,1.5.21, Si^ 277,24 et E 

Sic 277,19: cp. au. FI Aristot. et F Simpl. 277,19: a-l t) cp. D Simpl. 277,19. 

60.15 (199*8) teXos laxtv Th. et Sii 374,29: xsXos hzi xi E Aristot.: xsXos ti saTt 
FI Aristot. et Si^ 288,24. 375,26. 377,26: soti -ziloz xi Philop. 308,16. 

63,23 (200*1) E? dvdyv.7js votjiiCoi Th. '): £? d. ysysvYJadat v. E Aristot.: ysy. 1; dv. 

V. FI Aristot. 
73,22 (201 b30) ouvdfxst -oaov Tb.: ouvaxov z. slvat E Aristot.: ouvaxov si. -. FI 

Aristot. 
88,30 (205*26) to airetpov Th.: au. Sip 484,9: tw a. Sip 484,8: xo sv -/.al d. EI 

Aristot., Philop. 446,21. 28 to a. -/.al sv F Aristot. 
99,12 (208*7) d\t]Mi Th.: sTspas d. E Aristot., Phil 493,22: d. e. FI Aristot. 

107.6 (209b27. 28) ExdoTou Th.: I. laxt'v E Aristot., Phil 522,18: I. kv.. FGI Aristot. 
145,11 (219*6) oo-/stTh.: ooy.si xts EGI Aristot.: o. xt F Aristot.: xl; o. H Aristot., 

Sic 710,6 
154,2 (220b 29) 's(xi>.i-j Th.: slvat 9. EF Aristot.: cp. sT. GHI Aristot., Sic 733,33. 

761,15 
154,10 (221*7) ofjXov Th., Alexander apud Simpl. 735,9 (cf. Diels Zur Textgesch. 

p. 6 et praeterea Philop. 749,19 sqq.): 8s otjXov H Aristot.: otjXov 8e EFGI Aristot. 
178,6 (229b 29) ^ xivrjat; Th.: 'j-ozEtaEvot; -q x. H Aristot.: yj -/.. -jtiox. EFI Aristot.: 

'JTTO-/.. Sic 907,2 
225,2 (260*7) 6td x6 dXXw; -/.al dXXto; s/siv Th.: v^orj oid xo a. xal d. I. FHIK 

Aristot., Phil Exc. Ven. 894,6: 6td to d'. -mi a. t/. -i^8r) E Aristot. 
[huic generi fortasse adscribendum est 79,17 (202 b36) TauTrjs ttj; E7:taTi^p.rj; o^/.£ta 

iQ Sswpi'a Th.: r^c in. TauxT); ot. ■/) d. Pbii 390,24: xaux'/j? ttj; s-. o(. ^fj 0. Tspl 

auToij F Aristot.: xauxTj? xr^; £-. ot. /) }}. t; r. a'j. I et ed. Basil. Aristot., 

Sii 452,19 (E: q Trspl om. F): xr^; It., oi. rj rspl aOxo &. E Aristot. Ctj repl 

a'JTo &. E rec. iu lit.' Bekker): ~7]z iu. oi. r) %. xaixr]; Bekkeri textus (nude? 

num ex E pr.?). sed subesse videtur Bekkeri error.] 

c) 58,11 (198b2) TO Th. (cf. SiP 367,18 sq,): to te FI Aristot., Sic 367,22: ydp to xe 

E Aristot. 
74,8 (202*1) XstTiExat Th.: h oyj E Aristot.: X. toivuv FI Aristot. — cf. 27,13 
(190*31) xoi'vuv Th.: oe EI Aristot., SU 212,16, Phil 155,11. ) vo|j.tCsiv MWB, voat'Csi L. at fortasse in ilia littera v latet compendium verbi 

a ,<3aai , 

oat ( y : cf. quae 

ndum esset exemplum. ytyvsa&at ( y : cf. quae exp. p. XXXIII), qua coniectura probata priori generi aduume PRAEFATIO xxMi 

76,24 (202a23) to jj-ev Th.: to [aev ydp FI Aiistot., Philop. o7G,lI. 12: to |jiv o'q 

E Aristot. 
196,12 (237al5) xa&' r/ctaTOv Th.: x. s. rdiv v'jv EFI Aristot., Sip 994,12 sq.: x. 

e. vOv HK Aiistot. om., Pbilop. Exc. Par. 811,9. 
d) 97,17 (207b25) tt7roO£i;o[ji£v Th.: TreipotsoVs&a Xsyeiv FI Aristot.: epoOj/ev E Aristot. 

121.11 (212b 16) is-i Th.: -Epi^/e-at E Aristot.: 8 -zoiiyzi FGI 

219.12 (255a34) ypwa^vo? Th.: Sscopuiv FHIK Aristot.: svEoytov E Aristot. (cf. 
Simpl. 1213,34)1 

Multa in his exemplis incerta stmt quaeque plures ausas ad dubitau- 
dum dent, anue quae Aristotelis memoria in duas partes divergente in 
alterautra legiintur, post Themistii demum aetatem ex ipsis Tliemistii 
scripturis orta siut'). et sane quae in paraplirasi observavimus, discre- 
pantibus testibus silere Themistium, idem in Aristotelis quoque singulos 
libros cadere eis quae sequuntur exemplis demonstratur, in quibus saepius 
itidem incertiis haereas, utrum tot et tantarum turbarnm causae in Ari- 
stotele an in Tliemistio quaereuda sint. 

29,1 (190b 30) Ti aiTtot Th.: Td; dpyd; FI Aristot., Sii 218,13, Si«^ 218.17, Phil 165,4: 

oin. E Aristot. 
86,24 (204b33) arav Th., I Aristot.: a-avTct F Aristot.: a'-av fxiv E Arist. 
99,11 (208a6) xal i^sp^th. Th., SiP 515,20 (cf. Philop. 493,20): iizO^iv^ E Aristot.: 

om. FI Aristot., PhU 493,17. 
107,3 (209b24) rjv d-q^ Th. (r^v Tipo'Tspov oi^p KM Pbilop. 522,14: -p. r^v dr^p G): 

drjp -^v EGI Aristot., F Sic 543,8: dv^p F Aristot., E Simpl. 
111,7 (211al) sTvat to5 -pdyiAaTo; Th., Philop. 540,5 (cf. Simp], 565,13): toj zp. 

el. FGI Aristot.: Toii Tip. E Aristot. 
118,11.12 (212a 7) Tt pieya thai Th., Sic 581,9: i>.i-{OL Tt slvat EGI Aristot., 
Phil 585,5, Sii 581,3: {xeya elvat F Aristot. 

120.5 (212b3) ydp Th.: o' EFG Aristot., Sii 591,9: om. I Aristot. 

135,9 (216b22) cpavspov otovTai thai Th.: oi'. 'f. si. FGITI Aristot., Phil 667,6, 

Sic 682,28 (cf. "lemma v. 19): o'( o. E Aristot. 
140,11 (217b33) d'v Ti; Th.: Tt; d'v GHI Aristot.: Tt; dv xoit E Aristot.: Tt; F Aristot. 

165.6 (224a23) sTvat iiouai-Av} Th. : [x. Ej Aristot.: jx. zl. E.FHI Aristot., Sic 802,19. 
171,18 (226^24) xaTct to tiogov Th.: xat xaTd to -. F Aristot.: xat to r. HI 

Aristot. (cf. AC Sip 858,9; xai om. FM): xat -oaov E Aristot. et Metaphys. 
177,24 (229b3) ydp— to •jyidCscdat tiu voad^ca&at Th.: to voa. ydp '^> 'J"/- F^^^ Aristot. 

(cf. Sip 903,25): to voa. (cet. om.) E Aristot. 
179,6 (230b 6) ^vav-tat xat cpftopai Th.: £v. at (ift. FI Aristot.: at iv oil. E Aristot.: 

h. «p&. H Aristot., Sic 911,24: cp&. sv. Sic 911,19. 
189,5 (233bl8) dXX' oTt xai Th.: dW.d xat oTt EFIK Aristot.: d/.X' oTt H Aristot. 
212,2 (251b21) -/povo'j — saouivo'j Th.: - ea. /p. FUIK Aristot., SiP 1156,15: om. 

ypovo'j F Aristot. ') Themistii Philoponi Simplicii libri sicut ex Aristotele interpolati sunt, ita Physi- 
corum rursus codices ex illorum auctorum verbis damnum accipere potuisse ut credam, 
iisdem adducor argumentis, quae supra adtuli p. XXI. fortasse hue spectat 118,7 (212a3) 
[i.T,T£ 'jXt] ix/jTE eloo; |XT^T£ oiaaTr](j.a Th.: [a. to et. fx. rj b. j*. 6. ti Aristot. (sed to et ^ 
del. E.; oidGT. id Tt F); cf. praeterea 7,4 (185b29) XeXe-jxtoTat Th., Sic 91,22, Philop, 
43,13, Aristot. ed. Basil.: XeXeux(up.^vo; EFI Aristot., Pbilop. 43,21. — non liquet quid 
statuendum sit de 178,30 (230 a 29) zl 5e Th., Bekkeri textus (uude?): zl 5/) FI Aristot.: 
r, zl EH et cd. Basil. Aristot. xxMii PRAEFATIO 

230,28 (-264 a 21) oh [j.ta ia-N Th.: ouv. sa-tv [j.ia FHI Aristot.: o-j [j.ta EK Aristot. 

Quantas difficiiltates illae discrepantiae afferant ad genuiiiam scrip- 

turam recuperandam , luculeutissime demonstretur hoc uno exeraplo, 

cuius forma in libris manuscriptis uovies immutata adparet 224,20 

(259 "2425) 

xa&aTTsp siTTOjj.iv essaiJat xt? a-a'jaro;: y.ai dftavato; xtvrjai; MC Them. 

i-au3To; Tt; - - - SL Them. 

£v Tol? ou3tv - - - - - ed.Bas. Aristot. 

j'aTipoaDcv . - - - - oin. - - - E Aristot. 

h ToT? ouatv £3£a&at . . - - - FH Aristot. 

zat dftotvaTo; tic, - I Aristot. 

ESeaDai xa'dd-zp efeoiAcV - . - - - xt? xcti a&avato? - Iv Aristot. 

oeoet/.Toit GtTxa'jaTO? xt; Iv xois oiatv xal ayctvaxo; - ASic 1260,12 

- v,a\ dDa'vaxo; £v xoi; o'jatv - M Simpl. 

si variae istae sciipturae iu novem libris manuscriptis ad idem stemma 
redeuutibus legereutur, numquid probabilius excogitari posset, quam olim 
iu arcbetypo communi t()tum locum sic exaratum fuisse 
£v Toic ouaiv Tl^ 
xaBa-cp siTTOULSv, EascJ&ai airotuaTOS zotl ai>avaTO? ziv/jsi? 
atque deinde uon solum quae superscripta sunt variis locis inserta esse 
sed etiam in libro quodam, Simplicii et libri K Aristot. fonte communi, 
easaOat illud et sv toi? ouaiv sedes mutavisse indeque illorum librorum 
scripturas ortas esse? at cum non soli Aristoteli, sed etiam Themistio 
et Simplicio res agatur, talem explicandi rationem nemo puto adbibebit. 
Sed etiamsi multa ex exemplorum a nobis adlatorum numero exi- 
menda stmt ut nimis perplexa atque obscura itidemque multa, ut in 
quibus labes e Tbemistio in Aristotelis libros tiuxisse videatur, tamen 
restant baud pauci loci, quibus Themistium, cum testes inter se dissidere 
vidisset, consulto ab utroque recessisse veri simillimum est. quem mo- 
rem neque primum eum induxisse et lougo tempore post eum secutos 
esse grammaticos baud est quod pluribus demonstrem. multo enim ante 
Tbemistii aetatem paraphrases confectas esse idque scriptionis genus 
secundum artis leges exercitari coeptum esse constat, quin ipse Themi- 
stius Eugenium patrem bis studiis se dedisse narrat or, XX p. 287, 10 
ed. Dind. idemque sese, cum admodum iuvenis se ad paraphrases conscri- 
bendas adplicaret, tbesauros tautum a patre et socero (de quo cf. or. 
XXI p. 297,10) pro bereditate acceptos prompsisse fatetur or. XXIII 
p. 355,26. quamobrem nemini mirum esse potest illius immutandi con- 
suetudinis tot scrijitorum memoriae peruiciosissimae non solum apud 
Pbiloponum Simpliciumque ') (quod iam e locis a me cougestis facile per- 
spicitur; cf. praeterea Diels Zur Textgesch. p. 26), sed etiam in Tbe- 
mistii libris frequentissima iuveniri vestigia, e quibus ad Aristotelem 
spectantia haec enotavi exempla: 1) 163,21 TraadJv zvm MWB Th.: e'lvat za^uiv L Th.: TiaaoJv (eIvoci om.) Si 768,15. 
talia saepe iaveniuntur. PRAEFATIO XXIX 

23,15 (ISObS?) Sv TO s-of/Etov MB,. Them., E Aristot., L Philop. 150,14, SU 208,1, 
Sic 208,4: TO h to ax. ^Y: to st. Bi: hi ar. F Aristot.: ev twv GTor/ct'cov L 
Th., I Aristot., K Philop. 

46,13 (195>'15) Tct a-jfATiXExoaEva MW Th.: C'j;j.-X. ill- Th.: C'j[j.-X. -ci'j-'y. Aristot. 

54.17 (1971j8) ouoev— ti -oitl MW Th.: ou.— -oul xt BL Th.: o'j.— -oisl Aristot.: 
Ti -oiEiv (cm. O'J.) Sip 34G,12. 

82.18 (203b28) -oXXa/oo MW Th.: aUot/o'j BL Th.: -'zvtcc/o-j Aristot., Si'- 467,18, 
Philop. 408,7. 

94,11 (207 a3) id Ti EOTtv dfXXo e;io XoL^izvi M Th.: dst xt a. lax. £;(o X. WBL Th.: 
det XI a. £?u) Xa|i.pavE[v s'axi E Aristot.: dzi xt £;(o e. Xaji.^. F Aristot.: rhi xi s. 
eSu) Xa-/^. I Aristot.: £. xi a.zl Xal^Etv (Xai^Etv aEi xi F) s^to Sip 500,16: dst— esti 
Ti-£;(o Xa^Elv Philop. 474,9. — cf. 94,9 (207 a 1) [xt,oev k'sxt l^to X'^pEtv, r,iitU 
0£ ovi dEi xt E3XIV £?to Xa^Eiv Th., indeque Sip 500,10: [ayjoev £3xt X. (X. xt L) 
l;co, syw oe — , oj — d£t xt iaxt X. (X. om. L) l^m Philop. 474,2: [xtjOev e^w, 
dXX' o5 dst xt £;io Iaxt Aristot. — 94,16 (207^8) d£i' xt XctpEtv esxiv e;w Th., 
Aristot. (Xa[jipdv£tv E) : dEi xt s'oxtv e^w Si<- 500,26 sq. 

120,6 (212b3) xd fjLEV xaxd 86va[Atv, xd oe h xdrto MW Th.: xd [jiv -/.. 5. 

Iv X., xd ok BL Th.: xd [aev ecjxiv ev x. Aristot., Sii 591,9: h x. om. Sip 591,13 
122,24 (213 a 10) xo5 M Th. et F Aristot.: o"Jv zoo W Th.: o'jv BL Th.: om. EGI 

Aristot. et Sii 597,4. 
156,16 (221b 19) xai xr^v Ipr^jjitav M Th., Sic 744,25: v.ca xr^v vjp. |j.Expf,aEt WBL 

Th.: ij-Exp. -Aoii x. Ip. Aristot. 
187,28 (233b 6) esxat ttS; xpo'^O' ^^^ Th.: s. yp. (-5? in marg-.) S Th.: ::. s. -/p. 

L Tb.: £. 6 yp. TT. F Aristot.: 1. 6 -. /p. EHIK Aristot. 
212,11 (251b29) elvai xtva M Th. (xrjv) et E Aristot.: Eivat CSL Th.: xivd Etvat 
FHIK Aristot. 
His igitur locis in iu exameii vocatis mihi pevsuasi divevsas scvip- 
turas ([uae in Avistotelis libris circumfenmtur plerasque novisse Therai- 
stiiim iu(iue iis sive pvobandis sive reiciendis non auris, ut ita dicam, 
avbitiio usiim esse, sed cousilio et ratioue operam posuisse. ([ua ([uid 
etfeeerit tabula ilia p. XXIIsq. expressa ostendit. Sed iam unde digressi sumus revertamur quaestionemque iucohatam, 
cui codicum generi praeter cetera fides habenda sit, instauiemus. qiiam 
quaestionem iam missis omnibus extraneis testimoniis in propria singu- 
larum classium virtute examinanda et aestiraauda totam versari deberi 
cognovimus. at priusquam de classibus illis vel codicum generibns 
tractemus, nonnulla quae ad communem archetypum pertinent exponere 
liceat. et constat (piidem omnes quot(iuot exstant libros ad uuum idem(|ue 
exemplar redire lacunis deformatum, e (piibus duae adbuc in cunctis 
libris manuscriptis indicatae sunt spatiis vacuis relictis, 231,6 et 137,27. 
bis adde tertium exemplum omni dubitatione exemptum, 73,18, ubi au- 
axo'./rotc tabula in libris MWB(RS) intercidit, in codicis B margine et in 
L nonnullis((ue aliis quartae classis suppleta est aliunde; aliunde dico, non 
([uia Tliemistium aliud quicquam exbibere potuisse atipie Philoponum et 
Simplicium inter se consentientes negaverim, sed quod ea cpiae B marg. XXX FRAEFATIO 

et L praebent, propter illud vo5; et mca aut e doxographorum copiis 
(cf. Diels p. 282) aut e larabliclio deprompta videntur. praeterea baud 
pauci exstant loci, quibus etsi lacunarura memoria in cbirograpbis eva- 
nuit, tamen in scripturae discrepautia certissiraa supersunt vestigia, velut 
47,20 sq. s-avTJxovta ML, ^xovra W, om. B. similia observari possuut 
12 4. 14 5 (ubi in B pro e^ ovxwv apa oGto) baec relictis spatiis leguutur 
^b . Tcov ! . . . oGto)). 47,13. 78,4. 125,23. 132,9. 184,11 (BL ex Aristotele 
vel Simplicio emendatos esse puto). 202,11 ((Trpw>Tov). id quoque me- 
morabile in variis libris frequentiores lacunas nonnumquam intra pau- 
carum pagiuarum fines inveuiri; velut 152,16 (W). 153,13 et 19 (B). 
154,22 sq. (W). 157,21 (L). 159,9 (B); vel 117,28. 118,1 (B), vel 131,34 
(B). 132,9 (W). 135,12 (B). quamobrem non dubitavi aliis quoque locis, 
ubi oratio aut non cobaerere aut biare videbatur sive in omnibus libris 
sive in melioribus pluribusve, cum in reliquis damnum aliunde expletum 
videatur, eandem vitii causum sumere'); velut 4,2 (L = Simpl.). 31,16 
(L = Pbilop.). 67,13 (L,a = Aristot.). 81,4. 85,9. 153,5. 160,9. 161,29. 
166,2 (L,a = Aristot.) 171,10. 172,26. 193,1. 196,2. 201,5. 202,11. 204,10. 
210 26. 218,1. 222,5. 229,15. et fortasse eadem ratione alibi quo- 
que utendum erat; ut nunc mibi persuasum est 47,1 post m-ovov ex- 
cidisse xo ouvajisvov vel to oFov xe. quamquam cavendum est, ne temere 
insertis quae si legerentur ferri possent Tberaistium emendes, non Tbe- 
mistii libros. velut saepius animadverti in Tbemistii libris brevitati ita 
studeri, ut duobus contrariis inter se oppositis altera pars, quippe quae 
facile audiri possit, omittatur (cf. inprimis 197,24 et 85,6. 196,14. 197,1. 
202 10). — lacunae illae utrum librariorum socordiae tribuendae sint an 1) veieor ne in locis quibusdam tractandis, qui in libro M omissis aliquot verbis 
mutilati sunt, nimium tribuerim huius codicis auctoritati; velut 6,30. 38,32. 47,8. 53,10. 
54,3. 62,6. [nolo diffiteri mihi quoque non panels locis praestantiam codicis M, quam 
negare non ausim, nimis religiose observatam esse videri. mihi quidem quattuor classium 
codices etsi puritate distant tamen omnes aliquatenus genuini fontis participes esse 
videntur. velut p. 162,19 outio? yap av gv a[i.a xoci ou/ ^v Yev7]a£Tai Theraistianum non 
credo, sane sic M; at av omittunt WB et pro iv exhibet av Li. ergo in archetypo fait 
yap 5v a'jj.a, correctum in yap gv a[ji.a: idque quod unice verum est exhibet Simplicius. 
neque magis credo ilM cprjat xo<oe) xt? av tows quod rescriptum est p. 170,8 ex M, qui 
corrupte cp^aat to xt? av habet. quidni simpliciter cum ceteris cpi^aai xt? av? similiter 
crucem ego p. 114,12 tollam scribendo oXws 0£ ouoe ouvaxa Ivvoels ubi MW ouxe ouvaxov, 
BL ouxe Suvaxa praebeat. nam Simplicius sententiam tantum referens scribit II douvaxa. 
quodsi verum esset, quod eruditissimus editor sagaciter coniecit, bonas lectiones deterio- 
rum e Simplicio aliisque commentis baustas esse, cur non simpliciter iilud hi douvaxa 
descripserunt BL? ego in Themistio illud sequor quod in Platone et Demosthene aliis- 
que neglegi a viris doctis graviter fero quodque in Aristotelis Physicis evicisse mihi 
videor, ultra stemmatis rectas lineas ultra citroque vagari librariorum libidinem, quippe 
qui non sint fere stupidi prototyporum sectatores, sed curiosi editores, quales nos, qui 
sive melioribus libris sive ingenio nisi textum corruptum in pristinum nitorem restituere 
studeamus. ergo non canone universali in eiusmodi scriptoribus recensendis, sed sensu 
magis et iudicio ad singulos locos accommodato opus esse videtur. Diels.] PRAEFATIO aicbetypi eondicioui, plerinnque iu incerto est; at codicem ilium, e ((uo 
oiimia (iiiotqiiot exstaut hiiiiis operis exemplaria mauaverunt , passim 
(lifticilem lectu aut situ corruptum fuisse multis lectionibus edocemur, ut 
231,20 (cf. praeterea 166,23 et 225,16); eundemque aduotationibus modo 
brevioiibus modo amplioribus iustructum fuisse multa emblemeta testi- 
mouio sunt (cf. 8,20. 21,16 s(i. 22,20. 175,21. 222,9 [ubi iu m latet ramw 
vol rJTotJ al.). ueque ueglegeudum est saepissime libros ita iuter se discre- 
pare, ut suspicio fiat vocabula vel singula vel eompluria olim margiui vel 
inter liueas scripta fuisse sive explanandi sive emeudaudi causa; cf. 4,12. 
17.17. 25,5. 52,11.73,2.107,1. 124,1 s(i. 198,16. 213,33. et nonnumquam 
accidit, ut utraque demum scriptura iu unum conflata genuina Tbe- 
mistii lectio restituatur aut restitui posse videatur (cf. 84,4. 96,23. 132,29. 
177,21. 197,12). inprimis codex M tales dittograpbias quae vocantur 
servavit (ut 32,6. 61,14. 130,2. 230,27; cf. etiam quae postea p. XXXVII 
de buius libri sciii)turis mavginalibus exponuutur). 

Deuique iu aicbetvpo illo multa per compendia scripta fuisse vi- 
dentur adbibitis uon solum signis tacbygrai)bicis ut aiunt, quibus sin- 
gulae litterae vel svUabae, fiuales inprimis, exprimuntur, sed etiam alio 
illo notaudi geuere, quo diversum iu modum uti solebaut qui diversas 
artes exercebaut, aliter grammaticus, aliter medicus vel iureconsultus 
vel tbeologus: nempe ut vocabulorum ad artera spectautium primae 
tautum litterae ponautur. utriusque generis exempla quaedam adponam 
e codice ]\l, qui plurima buius consuetudiuis vestigia retinuit, collecta. avctvx^'.ov: a'jT(o, ctuTT,^; 7.U (at interdum [icxa[jaXXoi: ;j.s-7pa ■za'jvr^ : Toti) 7.'jt<i) accuratius a-j scribitur) 


o'jV7.;j.Ei: 

i/.aaxo'j : 
rati us 

sXof—ovi: 

£vsp7cia: ; 
£;ava-j"/.rj?: SX7. (at bic vel illic accu- 

H ' 

■J. 
/. 

r vel a rotr^Tizot TrarjaoctyaaTO? : 


7:7[>axi'-;j.3vo;: t: 

a-/]aa''vi[, (j/i|j,atvoi, a/j]j.a.tvrj al.: H Hst, ^^ (at subinde a;i 

(jU(jnr£pa!3jjLaT0'; : S'jia 
auX>/j7icj(i(p : auXX^^ ran ^povoc, — o'j, — 0), — ov: A (at %uC) ZP XXXII PRAEFATIO 

Multa iiule vitia, quae in Tliemistii libris inveniuntur, aut expli- 
cantur aut emeudautur; cf. 4,32. 16,10. 39,28. 47,2. 56,1. 67,12 (L; idem 
error 70,32). 89,13. 136,8 sq. 174,22 (verbi ^r/vsaOai compendia etsi in 
M uon apparent, tamen in W iuveninutur; cf. 17,21 et 64,12). 188,9. 201,5. 
227,14. nescio, an aliis quoque locis eadem medicina adhibenda sit 
(de 63,23 cf. p. XXVI adn. 1). simul vero apparet in vocabulis usitati- 

oribus, (![uoniam una eademque scri})tura a vel au, pro ar^\la(vzl ar^ixuiMq a-/j- 
[xctt'voi adhibetur, non nimium tribueudum esse librorum lectionibus quales 
sunt ar^naivsi av, oxotv ar;;i«i'v£i (vel arjuoctvoi) similia. sed restat aliud id- 
qiie maioris momenti. etenim cum alterum illud compendiorum genus 

(aup-, a-r^) frecpientissimum sit in scboliis atque adnotationibus (maximam 
partem semiuncialibus quae dicuntur litteris) iu codicum marginibus ex- 
aratis, nonne verisimile fit illud quoque Themistiani operis exemplar 
nude omnes qui exstant codices derivati sunt, scriptum fuisse commen- 
tarii instar in libri cuiusdam Aristotelici margiuibus? quidui autograpbum 
Tbemistii exemplar eodem modo confectum fuisse censeamus? 

Expositis quae de arcbetypi indole atque condicione cognosci 
possunt iam inquirendum, quae classis proximo ad commuuem fontem 
accedat. cuius quaestionis discrimen si positum esset in munditie (|ua- 
dam sermonis et specioso nitore, ut quo commodius et expeditius le- 
guntur eo maioris aestimandi essent libri, sine dubio secunda classis (W) 
ceteris praeferenda esset. mirum profecto quot locis eius lectiones cum 
Spengelii coniecturis consentiant; cf. 82,31. 86,12. 92,12. 94,24. 95,12. 
97,10. 104,8. 113,23. 120,32. 121,15. 124,28. 136,9. 137,18. 140,14.26. 
141,21. 150,19. 151,4. 163,19. 167,16. 175,21. 179,1.2. 180,2. 211,33. 
213,12; Victorii emendationes in W occupatae sunt 106,3. 142,7. at- 
tamen id ipsum suspectum esse debet; nonne enim quae Spengelius 
primo quasi impetu in Themistio emendavit eadem quoque graeculum 
quendam grammatices atque pbilosopbiae non ignarum divinando as- 
sequi potuisse censes? quae suspicio eo coufirmatur, quod in W praeter 
paucas scripturas egregias (velut 170,22. 179,24) plurimae inveniuntur 
aut falsae aut prorsus inutiles. saepe in W articuli a Tbemistio omissi 
supplentur (12,1.^) 15,6. 17,9. 19,9. 26,23; cf. quae iam antea de 
Simplicio exposui p. XIX) vel verbum eivai (73,20. 109,30); est ubi 
l)raepositiones immutentur (20,29. 33,14) vel alium in modum Tbemistii 
sermo corrigatur nulla necessitate cogente (1,2. 2,19. 20. 4,24. 13,29. 
19,9. 22,13. 24,34. 29,27. 33,28. 68,13. 77,28. 102,8. 105,1). quam au- 
dacter interdum iu W grassata sit mutandi libido, bis locis inspectis 
facile cognoscas: 3,25. 5,28. 14,21. 21,24. 51,11. 105,9. 141,28. 170,8 sq. 
179,10 al. eodem spectant frequentissima exempla, ubi in W vocabula ') Ubi multa suppetunt exempla, in primi tant.uin lihii locis exscribendis acquievisse, 
e reliquis selecta quaedam addidisse me scito. PRAEFATIO xxxm 

alio ordiue posita legimtur, quam iii ceteris libris (cf. 1,11. 2,8. 16. 3,32 sq. 
9,12. 18,20. 20,21 sq. 22,12. 27. 25,37. 26,1 sq. 27,18. 29,18. 30,13. 31. 
31,10. 33.14). apparet classis W archetypum a grammatico qiiodam 
studiose lectitatum atque quod ad sermoneni correctum esse; quo tamen 
studio liaudquaquam prohibitum est, quiu plurima et satis gravia vitia 
adhuc in istis libris legautur; cf. 3,18. 7,27. 11,21. 16,8. 17,4.21.24. 
18,32. 21,2.5.15. 22,27. 24,14. 25,9.18. 26,11.13. 31,13. 32,14.16.29. 
33,3. 12. 22. addo eleucbum iunumerorum fere locorum qui singulis 
vocibus omissis in W mutilati sunt: 1,9. 2,15. 31. 3,26. 28. 31. 4,25. 5,19. 
6,24. 8,12.26. 11,1. 13,1.2.9.32. 18,8. 19,9.10.16.30. 20,19.24. 22,3. 
20. 23,15. 24,8.13.32. 25,37. 26,19. 27,2.7.18. 28,16. 29,15 sq. 30,28. 
30. 34. 31,23. 32,6 (v. Corrig.) 28. 33,2. 3. 24. 26. rarius plura vocabula vel 
Integra enuntiata exciderunt velut 5,3 (quae verba olim in margine 
exarata postea falso loco rursus inculcata sunt 5,1) et 7,29. 168,8. 175, 
30. — correctoris, qui librum W tetigit, uon magna est auctoritas; semel 
(13,27) verum seusit, saepius erravit (9,1. 104,33. 118,4); plerumque 
cum L facit (3,15. 32. 7,15. 12,8. 13,29. 16,12. 100,18. 105,6. 115,16), 
semel cum M (132,1). Aristotelem quoque et Simplicium adhibuisse 
videtur (cf 152,8. 168,1). 

Quae de W diximus, in L quoque cadunt. in hoc enim ut in illo 
plurima omissa sunt (1,4.9.10. 2,13.17.27. 3,19. 4,26. 5,8. 6,19.23. 
7,9.27. 8,6. 9,11.13. 12,22. 14,15. 15,1. 17,2. 7. 18,15. 19,14. 16. 30. 20,12. 
25.22,33. 23,4.7.10. 25,8. 26,14.27. 28,7.26. 29,1. 30,22. 32,30. 34,10), 
plurima iuterpolataleguutur (1,11.14. 2,10sq. 4,17. 6,13. 7,8sq. 23. 9,5.12. 
10,23. 11,4.11.14.18. 14,9. 16,13. 17,19. 19,10.15.20. 21,12. 26,9. 
27,2. 28,6. 31,26.28; cf. praeterea 69,19. 73,14. 74,6. 84,19. 105,20 al), 
plurima licentius et ad libidiuem immutata (2,22. 3,4. 22. 5,26. 28. 6,23. 
8,2.9. 9,11. 10,9. 11,4.33. 13,2. 14,7.19. 15,9. 16,10 sq. 24. 17,2. 19,8. 
30. 22,1. 24,7. 25,21.22. 27,30. 28,10.20. 30,32. 31,2. 70,23. 
82,22), plurimis denique locis L verba aliter coUocat (3,29. 4,10. 5,13 sq. 
7,7 sq. 9,9. 10,11. 13,10. 16,21. 17,11. 18,10. 20,1. 21,11. 28,25). quam- 
obrem ut in W ita in L quoque diorthotae cuiusdam vestigia mihi ad- 
gnoscere videor, qui etsi iiouuuUa feliciter emendavit in aliis saltern 
acumen ingenii moustravit (cf.2,4 sq. 3,34. 8,30. 10,11. 13,2. 14,5. 17,1. 20,3. 
22,21. 33,18. 20. 60,9 [ubi in idem quod Diels suasit iucidisse videtur]. 24. 
96,4. 130,25. 137,6. 145,8. 175,34. 194,25 [idem Spengel coui.]. 199,25 sq.), 
tamen saepe, ubi corrupti aliquid inveuit aut odoratus est, coniecturis 
indulsit aut supervacaneis aut perversis; cf. praeter exempla iam antea 
adlata 1,6.12. 17,8. 19,11. 33,21. 46,5. 145,18. 169,10. 214,23. 218,20. 
229,11 multaque alia, restat ingens agmen locorum, quorum .scriptura 
in L socordia vel inscitia librariorum depravata est; cf. 1,2. 13. 18. 2,1. 
6.20.21. 3,14. 4,4. 5,10.19. 6,1.21.22. 7,25. 8,12. 9,6.8.13.14. 10, 
11. 11,22.26. 12,7. 13,6.27. 14,21.31.32. 16,2.3.6 17,3.25. 18,10.13. 
20,10. 21,20. 22,28. 24,3. 12. 18. 19. 22. 25,30. 26,10. 18. 30,29. 31,10. 

Comment, in Arist. V, 2 Theinist. de Phye. (J XXXIV PRAEFATIO 

33,9. 34,9. — de codicis L coirectore L^ (cum quo tantum non ubi- 
que editionem Aldiuam consentiie iam antea p. XVIII commemoiavi) 
non ita facile est indicium, qui cum baud raro (cf. 7,25. 58,21. 142,10. 
173,14. 176,17) mauus primariae sciipturas covruptas bariolando magis 
etiam corruperit cumque aliis loeis quin suo Marte rem gesserit dubitari 
non possit (cf. 19,10.22,1. 26,2.27. 28,28. 33,1. 88,10. 108,18. 202,10 sq. 
et iuprimis 167,13 ubi quod olim temptaverat rursus delevit): ibi quoque, 
ubi solus geuuiuam Themistii manum restituit, coniectura eum verum 
assecutum esse putaveris, ut 15,19. 16,4. 32. 50,16. 205,9. 225,29. at- 
tamen euudem aliis libris usum esse in corrigendo libro L multis pro- 
batur exemplis. etenim non solum nonnulla quae in Lj omissa sunt 
supplevit (ut 16,26. 18,7. 23,24. 70,17) et scripturas quasdam egregias 
aut speciosas quae in L, inveniuntur (2,4 sq- 22,21. 194,25) delevit reli- 
quorum codieum memoriam secutus, sed etiam ad singulas classes in- 
cliuat et saepissime quidem ad W (128,27. 130,25. 140,13. 154,4. 158,27. 
161,3. 171,17. 175,14.23. 183,9. 184,7 sq.; ad W^ 134,14); ravius ad M 
(162,13. 171,19. 183,28; M marg. 177,25), ad MW (199,20), ad M marg. 
W (135,6). quo magis mirum est eum et multa alia vitia intacta reli- 
quisse et iuprimis lacunas vel maxime conspicuas praeteriisse (ut 9,13 sq. 
123,6. 124,30. 143,18. 155,1). baud inepte inde suspiceris correctorem 
L„ exemplari quodam usum esse quartae quidem classis sed aut paulo 
emendatiore quam Lj aut passim ex aliis libris correcto et interpolato. 

De tertia classe post ea quae iam p. XVII exposui non multa babeo 
quae dicam, nisi etsi baud pauca in eius libris corrupta aut mutilata 
leguntur, multo rarius in ea quam in secunda et quarta coniecturas et 
interpolationes inveniri (cf. 3,15. 84,4 in solo B 22,22. 67,20. 87,23. 
103,5. 113,31. 114,25. 117,1. 120,16. 128,4). 

Denique breviter eos locos tractemus, ubi bina codieum genera 
consociata invicem inter se opponuntur. atque saepe W et L congru- 
unt modo in probis scripturis (ut 21,7 63,1.27. 74,12. 77,25. 80,12. 
12 sq. 89,11. 100,13. 101,8. 109,26. 120,25. 166,18. 188,9. 234,17; am- 
bigua res est 87,16. 156,29. 197,12; quas tamen cunctas ab bomine 
vel mediocriter docto inveniri potuisse nemo negabit) modo in pravis 
lectionibus quae frequentiores sunt (12,13. 13,4, 17,8. 19,31 [sim. 54,11. 
65,21]. 21,2. 49,9. 54,23. 65,13 sq. 21. 82,12. 89,4. 90,12. 16. 93,6. 94,4. 99, 
16. 27. 100,23. 120,24. 123,25.30. 127,30. 161,1. 195,4. 234,11). baud raro 
W et L leviter inter se differunt, sed ita ut utraque lectio e codieum M et 
B consentientium scriptura orta esse videatur; cf. 17,14 sq. 18,26. 
37,33. 65,12. 77,14. 91,13. 100,2.29. 182,21. 193,7. 215,15. memo- 
rabile sane et correctorem codicis B aliquotiens cum WL facere, non- 
numquam recte, ut 8,31. 76,28. 107,13, saepius prave, ut 13,13. 40,6. 
70,32. 119,8. 124,27. utramque lectionem corruptam deprebeudas 90,16. — 
((uodsi quis ex bis exemplis colligere posse sibi videretur duas illas 
classes W et L e communi quodam fonte iluxisse, egregie falleretur. idem PRAEFATIO XXXV 

enim eodem iiire, immo reotiiis, in classes B et L quadrare coiiteiuloris 
multisqiie probaveiis exenii)lis. easdem euim iitra((ue classis lacunas 
aut servat sive maiores (119,10. 202,15) sive rainores (3,19. 4,26. 7,20. 82. 
8,5.11.14. 31,1. 32,17) aut (28,20) explet; easdem ambo exliibent con- 
iecturas (15,21. 16,32. 21,16. 22,31. 25,2()) vel interpolatioiies (1,12. 2,27. 
5,13. 7,28. 10,23. 15,1. 2. 23. 23,12. 24,5. 28,14. 35,5. 105,14); deuiciue 
eundem saepissime exhibent verborum ordinem a MW disciepantem 
(2,30. 3,24. 4,32. 10,8. 12,1. 13. 15,29. 18,26. 20,13. 32,27 sq.). artissimo 
quodam cognationis vinculo B et L couiuuctos esse iude quoque coguo- 
seitur, quod quartae classis (L) scripturae interdum e tertiae classis (B) 
corruptelis ortae esse videutur; ut 6,7. 36,4. 52,21. 57,26. 86,6. 87,29. 
95,19. 100,25. 129,22. 134,14. 145,18. e contravio L propius abest 
a fonte communi quam S (B deficieute) 188,20. cf. praeterea liaec 
exempla: B.L 3,33. 4,32. 17,8. 28,1. 124,3. 203,18; BL, 23,11. 
107,24. 162,i3; B.L, 12,4; B,L 86,8. 100,1. 119,28. (v. Corrig.). praeter 
ceteros locos memoratu dignus est 130,25, ubi codicis B lectio ava- 

X 

xj5oou.u£Vov nisi ex buiusmodi scriptura avaipo6[xEvov explicari nou potest 
et similia observare licet 17,17. 65,3. 78,26. 129,12. neque uegaveiim 
satis multis locis codicum BL scripturas ut emendatiores recipiendas 
esse; cf. 4,5. 5,12. 6,1. 7,11 (?). 17,14. 24,18. 32,7.30. 46,8. 49,12 97, 
14(?). 107,15. 110,21. 112,17. 130,25. 210,5 sq. 233,31.') at omnino BL 
ubi conseutiunt, deteiiores esse atque fide minus dignos quam MW mihi 
concedes, si praeter exempla iam antea congesta bos locos respexeris: 

36.4. 106,8 sq. 124,3. 126,16. 145,17. 196,8. 222,5 (quibus fortasse addi 
debet 198,23). est ubi utrique parti fidem deneges velut 6,19. 17,1. 

25.5. 119,28. ubi B et L consentientibus M et W inter se differunt, 
primae classis scripturae plerumque geuuinae videntur (17,31. 55,3. 
156,16), rarissime secundae (132,11). — ne tertiae quidem quae excogi- 
tari potest rationis (ML: BW) exempla desiderantur. praestantiores 
plerumque codicum ML scripturae (cf. 41,11. 141,26; 12,27. 23,11. 
33,4. 73,3; 36,25. 42,5. 49,6. 53,3. 81,23. 147,14. 149,25. 151,3. 190,17); 
raro WB meliora exbibent (74,2. 118,3. 144,12). addo Lj saepius cum 
M, L, cum WB facere (ut 15,5. 85,29. 100,18. 127,7. 158,27). 

Satis puto bis exemplis demonstratum, quam late in plurimos rivu- 
los dissipata sit operis Themistiani memoria, quam parum sibi coustent 
singula codicum genera, quam saepe inter se iterum iterum([ue sint 
collata'), ut stemmatis (piod vocaut iusti couficiendi omnis spes sit abi- 
cienda. attamen etsi bac ex parte minus prospere nobis res cessit, ali- Summa tamen cautione opus est, ne fucata specie decipiaris. velut mine 40,11 
Dielesio adsentior, qui o;:u)s illud iu SL traditum reiciendum atque c conupta codicum 

MW scriptura uiaKep geuuiuum illud tkL; (u)?) clieiendum esse recto perspexit. 

'^ Exempla luculeutissima, ut perpauca e multis adferam, invenies 1-J,4. 14, IG. 120, 
16. 192,16 sq. XXXVI PRAEFATIO 

(juicl saltern fructus percepimus ex ingeuti ilia qiiam perscrutati sumus 
variarum lectionum fanagine. etenim nisi toto caelo ut aiunt erravimus, 
mauifestum fit singulas classes eo digniores fide esse, quo propius ad 
primam (M) accedunt, iam hoc unum restat, ut de iis locis, quibus M 
solus reliquis libris oppoiiitur, quaestionem instituamus. atque initium 
capiamus a primae classis scripturis vitiosis quae et numerosae suut et 
nonnumquam sat graves, multa in M corrupte scribuutur (ut 4,1. 23. 
5,17. 18. 7,22. 10,5. 11,29. 15,26. 23,14. 26,3. 28,12. 19. 30,16. 37,4. 38,24. 
51,30. 62,1. 71,10. 94,14. 103,7.10. 107,19. 174,6) vel lacunis deformata 
sunt sive maioribus (6,30. 28,25. 53,10. 54,3. 112,27. 151,15. 153,1. 
214,30) sive minoribus (20,16. 26,1. 47,13. 58,10. 60,8. 62,6. 71,12. 
76,11. 84,12.16. 90,8. 110,14. 122,14. 126,8, 130,3. 206,11). neque 
magni faciendum puto quod in M nonnumquam Spengelii (ut 47,3. 104, 
23. 118,28. 119,20) et Victorii (46,15) coniecturae oecupatae sunt aut 
aliae scripturae emendatiores exstant, quas invenire vel invita Minerva 
cuilibet contiugat (ut 11,18. 20,20. 25,5 [cf. Corrig.]. 198,23); certe talia 
ne levissimum quidem momentum adferunt ad eiusmodi quaestioues dis- 
ceptandas. at duo sunt inprimis quibus prima classis commendari vide- 
atur. primum quod M baud paucas scripturas exhibet corruptas quidem 
sed ab iuterpolationis labe immunes, ita ut vulneris sanandi spes relicta 
sit, cum in reliquis libris coniecturis temere invectis omnia turbata 
sint. cf. 17,1. 21,16. sq. 23,14. 24,10. 31.28. 84,2. 99,21. 113,10. 116,1. 
124,1 sq. 126,14. 166,13. 171,10. 172,26. 173,14; et (quos locos a ceteris 
segrego, quoniam Dielesii acumen virtutem codicis M sub tenui corrup- 
telae tegmine delitescentem perspexit) 53,12.. 93,22. 174,22. de- 
inde frequenter libri WBL coniecturis indulgent inutilibus, ubi codicis 
M scripturae aliquid difficultatis indoctis praebeant vel ofifeusionis fasti- 
diosis, sive propter sententiam paulo reconditiorem (1,6. 33,29. 37,2. 
167,7) sive propter breviloquentiam homine pbilosophante et inprimis 
Aristotelico non indiguam (cf. 6,23 sq. 8,22. 51,29 et inprimis verba di- 
cendi ter in WBL interpolata 24,2 sq. 48,6. 169,6), sive propter simplex 
atque incultum quo Themistius uti solet genus dicendi, quod indefesso 
studio perpolire inde a Philoponi temporibus usque ad saec. XVI num- 
quam desiisse videntur graeculi. velut inseruerunt WBL verbum sTvat 4,7. 
68,16; articulum 31,26. 109,8. 110,5. 131,25; Tioxspov in interrogatione dis- 
iunctiva quae vocatur 17,18; ott in enuutiati bipartiti parte altera (t^ 
oil — Ti (oit)) 2,8. 31,5; dlM, o5v, xat', ut suavius enuntiata se excipiant, 
32,3. 51,16. 37,2. at deleverunt quae abundare videbantur: xai 2,13. 
78,28; XI 8,29; xat (= xouxeaxt) 158,21; non tulerunt av repetitum 71,2; 
x£ pro Ss 110,4; otito pro utto positum 30,14; av cum indie, fut. 
coniunctura 14,25; aXXoxpio? cum dativo consociatum 4,19. cf. praeterea 
5,27. 15,10. 18,20. 25,1. 69,27. 183,24 multaque alia quae enumerare 
longum est. — liber M uonnullis locis a recentiore quodam amanuensi 
correctus est, qui hie illicve coniecturas adscripsit (53,9. 113,10). PRAEFATIO xxxvii 

saepius cum reliqui's codicum geueribus coiigrnit modo cum hoc modo 
cum illo facieus, velut cum W 93,12; 117,12. 147,20; WB 87,9. 152,8. 
199,1; cum WL 120,16. 156,1. 203,27; cum BL 127,9 (et fortasse 116,22); 
cum L 20,19. bis homo ille lectiories iu marg-ine adscripsit: 107,13 
(=WB^L) et 14 (B3L). veliquae (piae in mavgine appareut scri])turae 
ab ipso codicis librario additae sunt, ut mihi quidem visum est'), atcpie 
tribus his locis 

71,21 M text. W: M marg-. BL, Simpl. 

109,21 M text.: M maig. WBL 

214,23 M text. WB: M marg-. (^p.), Simpl., Philop.; sim. L 
quin praestautiores sint scripturae in margine exaratae, dubitare non 
licet, ambigua res est 

10,33 M text. W,B: M marg. (-(p.) W„L 

106^24 M text.: M marg. (^p.) WBL; 
at primaria scriptura praeferenda videtur his locis: 
8,31 M text. W: M marg. BL 
15,27 M text., Simpl.: M marg. (tp.) WBL 
55,1 M text. L: M marg. WB 

114,21 M text. B^L: M marg. WB, 
denique digna sunt quae hie commemoreutur verba ilia ad 83,4 ad- 
scripta, quae fortasse ad commentarium quoddam Philoiiono et Simplicio 
vetustius referenda esse in adnotatione significavi. 

Atque his argumentis et rationibus adducor e quattuor (vel quinque) illis 
quas distinxi codicum classibus optimam esse primam: non quo in ea solam 
operis Themistiaui salutem consistere credara, sed quia, cum Physicorum 
paraphrasis omnino male tradita et multifariam corrupta sit, ilia utpote 
minus interpolata reliquis aliquanto saltern praestare videtur. quamobrem, 
ubicumque diversae scripturae tamquam aequali examine inter se oppo- 
nuntur, primam classem sequi non dubitavi. neque iterum iterumque omni- 
bus quae hue spectaut perpensis est cur banc opinionem deponam; nisi 
quod de quibusdam codicis M lacunis aliter nunc sentio ; cf. p. XXX adn. 

De editione Aldina a Victore Trincavellio curata quae e pessimo 
quodam codice ad genus L, pertineuti expressa est, iam egi p. XVllL 
((ui Trincavellium excepit Leonardus Spengel, ut erat ingenii acuti et 
cum linguae Graecae tum philosophiae peritissimus, multa recte admini- 
stravit, aliquantum adiutus collatione codicis S^)a Pietro Victorio coufecta. ') Etenim propter atramentum pallidum et ductus minutissimos non ubique facile 
dinoscuntur librarii et correctoris manus. 

-) TTunc esse librum a Victorio cum Aldinae exemplo nunc Monaci adservato (A. gr. 
b 1070) collatum, non Laur. 85,15 (U), id quod suspicatus erat Spengel praef. p. VI, 
certiores fimus cum inscriptionibus libri tertii et quarti tum scripturis nonnullis libro S 
peculiaribus, velut 205,9 xa&'] xat— 20G,'29 XeyoiJiev — 206,31 izTihazuK. ceterum hoc loco 
commemorare liceat neque codicem S a Victorio ea qua par erat diligentia excussum xxxviii PRAEFATIO 

sed cum neque primae neque secuudae classis exemplis iiti posset, eum 
in tenebris micantem saepius errasse non est quod miremur. 

Denique de hac editione quae diceiida sunt quam bvevissime ab- 
solvam. codicis M varietatem in adnotatioue adseripsi integram vilissi- 
mis quibusdam (velut xauixaxou pro toiutoij.c(tou) omissis, e W euotavi 
lectiones potiores fere omnes, e B selectas; denique e L L^a attuli 
quibus opus esse videbatur, ut de Spengeliani textus foutibus certiores 
fierent legentes. in Aristotelis verbis confereudis atque Simplicii et Philo- 
poni commeutariis adhibendis post ea quae autea p. XVIII sqq. exposui me 
nimis prolixum fuisse nemo puto insimulabit. miram interpungendi quam 
Spengelius secutus est rationem iam a Torstrikio merito reprehensam ut 
par erat immutavi, qua in re me non semper constantem fuisse sero 
intellexi. indices condidi, quales reliquis huius sylloges voluminibus 
addi Solent, nisi quod Aristotelis vocabiila, quae in parapbrasin suam 
transtulit Themistius, consulto omisi quippe quae commodius e Bonitzii 
indice petantur. esse (velut in prima et secunda pagina hae oinissae sunt scripturae ab Aldina discre- 
pantes: 1,5 ft] te — 11 d<; alt. om. — 12 xuiv om. — 14 iaxi om. — 18 xe] ok — 2,7 oXou] 
o50'j — 19 xi; yuvaixas — Yj d^Xu — 21 xov 6ptap.ov; inde a 9,7 usque ad 13,29 nihil e 
S enotatum est) et Spengelium nonnulla a Victorio adnotata neglexisse aut perperam 
descripsisse; velut 9,8 S exhibet elvai— 14,31 ov) ad 126,27 Sp. pertinet, non ad v. 28 
-27,25 Tzepl ora. S— 142,27 ou] v.a.\ S — 144,26 x6] xo'jxo S— 144,24 'oe om. T Sp.: 
at lineola a Victorio ducta non ad oe spectat, sed ad 'AptaxoxeXrjv in v. 25; cf. prae- 
terea 189,29. ADDENDA ET CORRIGENDA 

3,2 adn. adde: post [jieXavfa; deesse quaedam coni. Bonitz Stud. IV, 382 adn. 13 \\ 
4,20 adn. ante av M adde 31 || 5,i3 adn. post XtoTTtov MW adde (Aristot. ISyl^aO) || 
5,23 post o'jv adde comma \\ 5,25 I. 6(aoiu>?; || 6,22 I. cptXoaocpov; || 6.23.24 I. xai gv xov 
1. xai TToXXd II 6,26 adn. adde ot uaxepov FI Aristot. 185 ''26: ol uarepoi E || 7,2 adn. 
adde xaxol xtX.] cf. Aeschyli fragm. 349 ed. Nauck^ || 7,4 adn. cf.praef. p. XXVlIndn. 1 || 
9,14 I. xatcttpaats || 9,25 adn. I. 186a32 || 10,8 adn. I. to ov outo BL || 10,30 dele comma 
post elvai II 14,16 adn. I. SieXex^Erev MjL || 16,6 I. iTZ\M<i^z\. \\ 16,7 adn. I. to tw Xoyiu 
L2a II 17,8 adn. I. dvdrjTo; Lj || iS,5 Z. rauTa || 23,15 adn. (gv to axotx- xtX.) cf. praef. 
p. XXIX II 23,17 adn. adde Tjfxet;] sic E Aristot. 189 b30: Veis Y^ FI X£yo[aev] sic 

Fl Aristot. ib.: XsyujiAev E I| 23,22 adn. I. X^yotjiEv WBL || 23,26 adn. I. [j.ETapu9(i.{C(op.£v 
MjWB II 24,ir> adn. adde xov] 6 FI Aristot. 190^8: om. E || 24,32.33 I. 'root (xal — 
fAOuaixdv), ojxofu); |1 25,5 ocfn. /. [xev om. WBL || 2(?,2/ adn. adde ei'ye] e'lTe M (^ ye Laur. 
8o,14) II 31,5 adn. et hie et alibi pro s. v. (supra versum) /. superscr. || 31,10 adn. I. to 
dTiXdis (JiTj ov W II 32,5 adn. dele (itj ovtos om. W et v. 6 I. Toij ovtoj om. W toO 

alt.] TO BiLj II 32,15 I. xtupfCei xaxd tov Xo'yov || 36,13 adn. pro e v. 29 I. e v. 12 || 39,11 
adn. cf. praef. p. A'XF/|| 40,16 I. ^jriTisSa. rj ou/ Ofjio^ws, dXX' || 40,18 adn. pro 167,19 /. 

42,11 II 41,2 adn. adde oe 7:epl 8e M || 41,14 adn. I. i^rfik BL : fx^ MW || 43,26 

adn. ante i, GXt) yip adde 26.27 || 44,11 adn. I. 194b 17-23 || 44,29 adn. pro 29 /. 28 |1 
45,19 adn. pro hi] I. U pr.] || 45,22 dele signum corruptelae \\ 45,27 adn. cf. praef. 
p. XXV\\ 46,11 I. atxto;' % 'b \\ 46,21 adn. I. r; xal oXtos FI || 47,1 cf praef p. XXX \\ 
47,13 adn. pro 6ia] xxX. haec I.: 8td — auTo'{J.aTOv] sic I Aristot. 195^32, Simpl. 327,11: 
Old TTjv T. xat 8id to out. E Aristot.: xal oid t. xal otd to auT. F Aristot.; cf. Pbilop. 
259,13 II 48,9 I. dd, \\ 49,5 adn. pro L: /. L, || 49,31 adn. cf praef. p. XXV || 50,16 

E 

adn. sic. I. oidv te L^ja: oiovTai M: oiovxai WB: olo'v te xai Lj || 50,22 adn. I. ixavov 
eOTU) II 52,1 adn. I. L, Simpl. || 54,17 adn. cf praef p. XXIX (/. Aristot. 197b7) || 55,1 
adn. I. (cf. Simpl. 347,6) M marg., WB 1| 56,1 adn. I. W, Philop.: 1| 58' 11 adn. cf praef 
p. XXVI; I.: Ydp TO TE E II 60,15 adn. cf praef p. XXVI || 60,25 adn. pro 25 I. 24 || 
62,2 dele semicolon post xomo-^ \\ 62,6 add. pro 196*10 vel I. 199b 10 vel || 62,17 cf. praef 
p. XVIII, ubi numeri Simpliciani corrig. \\ 63,16 I. dirXius || 63,23 adn. I. fzyzyria^ai iz 
(ivctYXTp vo[x(Cot FI {ceterum cf. praef p. XXVI adn. 1 \\ 63,28 adn. adde TiEcpuxEi L: 'maliin 
T.H'JY.z'' Spengel || 65,11 adn. I. cf. v. 12 jl 66,5 adn. pro cfp/r] L /. dp/T) I || 66,6 adn. I. 
flf^fs^ai E II 66,16.17 adn. post Tispl xapBfav MB adde , Aristot. de anima 403*31 (The- 
mistii paraphrasis 7,31 ed. Heinze); post 392,27 adde (cod. T Aristot. de anima) || 67,4 
I. U, II 67,8 I. cpajAEv || 67,14 I. -Ai^if.ti, \\ 68,6 I. a.« || 69,12 I. [xh \\ 69,22 I. yevd- 
a&ai, II 70,2 adn. sic I.: d oiv WBL: xat oijv M corr. (sed ita, ut prima littera sit in- 
certa et compendium pro at adhibitum simillimum sit litterae y) u ^ai Y°^'' I'^ur. 85,14 || 
71,27 adn. I. ^/Epysta dv B |1 72,21 I. yaXxo; 1| 72,29 adn. dele (an Victorias?) || 7-5,^6' 
/. Otdypa|j.fia || 73,21 dele comma post htp-(zla. \\ 73,22 adn. cf. praef. p. XXVI \\ 74,20 
adn. adde oioTt xtX.] cf. Philop. 366,25 sqq. || 75,21 pro ''^.■^11 76,14 dele punctum post 
xlvTjTtu II 76,24 adn. cf. praef. p. XXVII \\ 77,13 adn. I. otacpdpou; xat IvavT^a; a(Aa Simpl. 
442,29 II 71,14 adn.: compendium illud pro 'AptOTOT^XTf)? accipiendum est \\ 77,26 adn. pro 
W2 I. W(?) II 78,18 I. Ta^TOv || 78,26 adn. sic I.: dv xtu MBL: ouTto W: a-JTio a || 79,15 
adn. dele om. || 7.9,^7 adn. cf praef p. XXVI \\ 79,26 adn. post Spengel adde (ex Them, 
de anima 11,27 ed. Heinze) || 80,1 verba o'jte — TtJTiip parentbeseos signis includenda \\ XL ADDENDA ET CORRIGENDA 

80,10 adn. I. ^Tt; OTTctpoc WBL || 80,12 adn. dele B post Simplicii \\ 82,15 adn. adde 
super xo'jTiov in B legitur TuJv aviSftuv || 82,18 adn. post ujote W adde (ex Aristot. 
2031)27) II ih. adn. cf. prae/. p. XXIX || 87,8 adn. sic. I.: oStw; ovto; MW: o3~(05 ovtuj? 
B: ovTcu? L II 87,21 adn. cf.praef. p. XF///|| 88J adn. I. xd-cu) 7] d'vu) BL || 88,30 adn. 
cf. praef. p. XXVI \\ 89,3 dele comma post aTOp || 89,13 Spenyelii coniecturam occupavit 
Bonitz Stud. 1,201 II 89,20 adn. I. h auToj M || 90,27. 28 pro Aristot. ib. /. Aristot. 
205 b 32 II 93,31 adn. cf.praef. p. XXV \\ 94,11 adn. rf. praef XXJX \\ 95,19 adn. pro 
WL /. WB II 98,11 I. o-jvacpatpolTO || 98,19 adn. adde 'ApiaTOT^Tj?] De caelo V 6 305a25 sq. || 
98,24 LroLUXOL \\ 99,11 adn. cf praef p. XXVII || 99 J2 adn. cf praef p. XA'F/|| 99,14 
cf praef p. XXVI \\ 99,21 adn. pro WBR I. WBL || 100,5 adn. I. TreTtepaorai W: || 102,2 
adn. I. TztpX Tou to'tiou W || 104,8 adn. pro WBL: /. MBL || 104,25 I. '6^rx II \\ 105,2 
adn. dele oXuj; B || 105,9 I. Xeyeiv || 105,13 I. xal 6 to'JTOU || 107,3 adn. cf praef 
p. XXVII II 107,6 adn. cf. praef. p. XXVI \\ 107,13 et 14 adn.: quae in margine vodicis M 
leyuntnr, a man. 2 scripta sunt \\ 107,22 adn. I. iiz^ auTOv W || 108,9 L cf)T]ai || 108,15 
adn. I. ad»pov B, || 109,1 I. fxepei- ws 1| 109,13 I. acopiata, on || 110,5 adn. post WBL 
adde ut EF Aristot. || 111,7 adn. (elvat) cf praef p. A'XF//|| 113,13 adn. post -aoX MWB 
adde (zdx?) || 114,14 adn. ante [j.r^U xt k'tspov L adde 15 || 115,25 dele semicolon post 
ouafa II 116,9 I. ydp || 116,20 dele comma post i^Epo; || 117,5 I. allvii \\ 118,11. 12 adn. rf 
praef p. XXVII \\ 119,28 adn. sic. I. oXws MWB3 et E Simplicii: oXov BjL: oXos a F 
Simplicii || 120,5 adn. cf praef p. XXVII \\ 120,6 adn. cf. praef. p. XXIX \\ 122,24 adn. 
cf. praef. p. XXIX \\ 125,19 adn. I. BLaa || 127,29 I. -/aTapaXXeiv; || 128,25 adn. I. {j.t)Se gv 
xtveta&at E || 128,29 I. U, \\ 129,18 adn. sic I. piicrouvrcuv MW et (u super t) B: piTrto- 
xuTwv L II 132,28 adn. I. xtaaTjpeto; MWLi || 133,1 I. dSuvaxa, xriv uTiotJeOtv Tiotpaixrjxeov, 
01' II 134,30 adn. cf praef p. XVIII \\ 134,33 adn. sic I. ^yexai M (y inc.) || 135,9 adn. 
cf. praef. p. XXVII || 137,4 l|a[pou(J.£VOU M recipiendum erat; cf 114,1 || 136,7 adn. adde 
yXe6xo-j; Tit'Soi] cf. Philop. 699,7 sqq. || 137,1 adn. pro W. 2 || 137,19 l. (X£v || 140,25 
adn. I. xauxov MSL || 141,15 adn. post Spengel adde (om. Simpl. 699,2) || 143,18 adn. 
ante h xw TioXXw adde 19 || 145,11 adn. cf praef. p. XXVI ; pro p. 12. /. p., 18 || 149, 
22 I. 'A&ivTjai 11' 149,22 adn. post 85,14 adde a man.i || 151,11 adn. I. Aristot. 220^9 || 

151.16 adn. de Laur. 85,14 cf. praef. p. XV \\ 154,2 adn. cf praef. p. XXVI \\ 154,4 
adn. (rj] xal x6 fAspoc B) dele x6 (J-spo; || 154,10 adn. cf. praef. p. XXVI \\ 154,12 I. Sv || 
157,32 adn. ad 158,2 pertinet || 158,14 I. S.^a ydp dv eit] |1 160,5 I. VjxpiPoXoyT^a&u) el in 
ndn. adde rfA^\.^oko'{zla%iM libri: corr. Spengel || 160,24 comma post STr^XaSr) transfer || 165,6 
adn. cf praef p. XXVII || 171,18 cf praef p. XXVII \\ 172,22 adn. pro EHI /. FHI || 

175.17 adn. I. in marg. add. man.' || 175,28. 29 I. 7i:pox£t[jievrj?. {non:) \\ 175,33 cuv£x»l« — 
vpovoj parentheseos signis includenda \\ 175,34 adn. L drroOoST] L || 176,21 pro OT] I. hi \\ 
177,24 adn. cf.praef. p. XXVII \\ 178,6 adn. cf. praef p. XXVI \\ 178,30 adn. cf praef 
p. XXVII adn. 1 II 179,6 adn. cf. praef p. XXVII \\ 179,10 I. eivat post XuTiTipdv coll. (sec. 
Aristot. 230b 8) || 184,30 I. utioxi&oito || 188,26 adn. num. 26 transfer ante Stiir] || 191,1 
adn. I. praeter I || 192,17. 18 adn. pro (v. 17. 18) /. (v. 16. 17) || 193,6 adn. pro Fl Aristot. 
/. EI Aristot. II 196,2 adn. de cod. Laur. 85,14 cf praef. p. XV \\ 196.7 adn. pro C /. C || 
196,12 adn. cf praef p. XXVII \\ 196,19 adn. cf praef p. XXVI \\ 203,18 adn. pro (ye) 
I. (yp.) II 212,2 adn. cf praef. p. XXVII \\ 214,19 adn. pro La I. L || 215,15 adn. dele 
) post Laur. II 216,8. 9 adn. ante OTiotaaoiiv adde 9 \\ 219,12 adn. cf. praef. p. XXVII \\ 221,5 
adn. cf.praef. p. XXVI || 222,1 adn.pro Lja I. Lja || 222,5 adn. post eauxo adde (sic MC: 
abT6 SL) 11 224,20 adn. cf praef p. XXVIII \\ 224,32.33 adn. cf praef p. XXVI \\ 
225,2 adn. cf praef p. XXVI. 

Praeterea in locis Aristotelicis qui in summis paginis indicati sunt haec velim 
emendes: 14. /. p. 187a30 || 16.17 /. 188a3 || 36.37 /. 192b34 || 40.41 /. 193b32 1| 
55.56 I. 197b30 |1 60 /. 199al6 || 78.79.80 /. 202b21 || 79 80 /. 203^^8 jj 96 /. b 13 || 
103 /. A 1 (pro A 7) II 123 /. 213al3. THEMISTII 

IN ARISTOTELIS PHYSICA 

PARAPHRASIS Comment. Arist. V. 2 Theinist. in Phys. eEMiiTior nAPA(i)PA3:i2 ei^ to a (DTsikhs akpoaseqs. 

Ed. 

Spengelii 

1). 105 
1. npoxsitai TY]03 vq au"f j'pa^"^ £TciaTr]fji-/)v xiva TiopiaotaSai xr^q ts 5 

9u3£{o; xai xoiv utt' aut^s 7tvc>[j.£vtov. xo asv '(a^ avEU Xofou xauxa 
-(ivuiaxsiv paotov xal Traaiv avi)pa)-oic* aicavxe? ^^^ap ay stuEiv e)(ot{j.£v of 
5 "ji xTiV oti'cJi)r|i3iv uYiatvovxsi;, oxt xouxo (xev saxiv "yy], xouxo ok uowp, xouxo 
OS cpuxov, xoijxo 02 C'uov • oXka. xto fisx' s-isxv^ijivjs Yva>3oa£V(o xal xot? apX<^? *" 
ctuxf^C Trpoxspov dva'Yxy] -pva»(jx£iv. or^XoGai 6s xouxo xotl ai XoYtxtoxspat xmv 
xsyvwv YP°'IJ-M'<^'''^'^'"* T'^P ^^T'^H-sv ^^^ '^''^'^^ sraxouovxa? xuiv ovofxaxtov, 
dXXa xou? st'-srv s)^ovxa;, sc oacov Exaaxov ovofxa au-f/sixai axoi}(£ia)V, [xouat- 15 

10 xouc x£ au ou xou; ai(3i)avoix£vou? xuiv [xsXoiv 8ia xtj? dxo^?, dXXd xou; 
oiaX'jsiv auxd ouvoifxsvou? £15 xovou? xal Tjfxixovia. tcojs dv o5v xi 
■Kcpl dpyoiv ixsxd dTTOOsicsojs syoiaEV XrcEiv, si' ^s "/j }A£V dTCOosi^i? ix 
-poxspojv, £1 OS xd 7rp6x£pa E-tCrjXGtyj[j,£v, dp)(dc xoiv dp/wv £up£Tv ^ou- 106 
Xr^aotxE^a; x6 TrpoxEpov ouv otyw?* xal Ttpo? y][xa; xal irpo? xrjv cpujiv. 

15 i:po? vjfxa? }XEV o5v wpoxEpov xo Yvwpijxwxspov Tjfjitv xal pdov dv xoxa- 
/.a'PoijiEV, oiov xd ovotxaxa xal ai auXXa^al xtov ypaH-fJi'dxtov • Tipo? os xyjv 5 
cpusiv Tpoxcpa xd xaxd xyjv outJi'av dirXouaxEpa, otov xd 7pd(xixaxa xuiv 
ovo|xdx(uv, dvdraXtv 6s -fj Tropsi'a* tjixeTc: jxev ",'dp aTio xoiv cuvi>sxa)V ettI 
xd dT:Xou3x£pa irpo; os xyjv cpuGiv irpoxspa dvaXuofxEv, rj cpuai? os sx xoiv 

20 dTrXuiv xd auvOsxa [x-/j)(avdxai. oxav p.£v o5v Tispl xuiv auyxsifxEvcuv Trottu- 10 Inscriptionem dedi ex M; de ceteris libris cf. Praef. 2 Trop(aaa9ai MBL: Ttoni- 

aaa8ai W ttj; te MBW: tt]v ttjs L 4 xal om. L av om. L 

5 ye MaW.jL: te MiWiB 6 xoT— yvtoaoixivu) Laur. 85,14: tuT— ytvojaxofji^vip MWB: 

Tou— Ytvioaxofjivo-j L 7 a\iXT\z (sc. xf^; cpuaeco;; cf. Philop. 9,17) M: aoxoO WBL 

9 exaaxov om. L ovo(xa om. W 10 fxsXXuiv BL hC dxoii; L 

11 O'jvcfix^vcj; auxd oictX'Jsiv W xal ei? i^^txtrovta L av] |jiv L 12 nepl 

xdiv dpyuiv BL (cf. Simpl. 4,13) eyofXEv M el' ys] wj ye L 13 Tcpo'- 

Tepa] Trpoxepov L malim totum locum sec. Philop. 10,11 hunc in modum consti- 

tuere: -uj? dv — £/oi|a£v H'(zvi; ti ye -^ ^i•^ dTctJSei^t; ix Trpoxiptuv, del oe xd rpoxepa im- 
CTjxotTjtxev, dpyd; xuiv dpyuiv eupetv pouXyjaoixeOa. xo Ttpdxepov ouv xxX. 14 post 

'f'jaiv add. iax( L IG ypajj-pidxcuv M in mrg. (yp.) BL: axoiyetuiv M text. VV 

18 dvdTxaXfv xe L Hi rpoxcpov a (in L compendium scripturae) 

Comiiieiit. Arist. V. 2 Tlieiiiist. Pliys. 1 2 THEMISTII IN PHYSIC. A 1. 2 [Arist. p. 184a 10-184b 15] 

(i,£&a Xoyov,''!/ tSv ouas'. -poiipwv 7.010 airoost'cousv oxav 60 Tzepl ~mv 106 
apy^wv, £x Tiov Tipo? y;[x5? Trpoxsptov. xat lariv sxsivy) jiev tj xupi'cDC aTto- 
Oc'.^i?, autyj OS st xal <X7] xupt'toc, aXXa fj[jLiv txavoi?. sotv ouv dp/cuy-sOa 15 
xou TTspt t(oy dpy^SiV "kofou dizo xoivoiv tivcov xal ttXciosiv u~ap/ovtu)v, ou 
5 "I" xapaxxeov aTio yap xoux(ov sttI xa I'Sia Paoio6ti.£i)o(. 7v«)ptix(oX£pa 0' tjuTv 
X7. xotva x(J5v I'ouov laxi'v ofov '(ap cs6'(Y.ziTai \idikXov xat (jaa7r£p ev xoXg ctiai)-/)- 
xoT?, £1 7rpoar(] xi C<i)ov, oXou xou awtxaxo? Yj o'jit? Saxxov avxtXaapavsxat 20 
Tj xEcpaXr^c x£ xal ysipSiv xal ■nioooiv (ouxfo ^oGv eittoi xa/iov ocv oxi C'pov 
XG Tipoaiov r^ ot'v&pw-oc), ouxo);; iv xoTc utto X670U Oscupoufisvoi? xa 

10 xaOoXou x£ xal xoiva aacplaxEpa YjfjLiv xaiv Tcposs/oiv xal lottov laxi'v, xat- 25 
xoi fiaXXov lx£tva)v auYX£)^u[jL£va' laxt ^(ap xal xtp v(5 oiov oXov \iiv xi 
x6 xai)oXou, orov Se [lEpyj oaa exeivo TrspiXafxjBa'vsL ouxcu Se xal ot pv^xops? 
-oiousi xal TTEpl xojv xotvoiv xscpaXaitov | Trpojxov, sTO' ouxcoc Tispl xwv 107 
tot'tov Eioou? Exasxou 8t8aaxovx£c. ouxco os xal sv xoT? dvaXuxixoTc 6 Trspl 

15 ~ou S'jXXoYtai;j.o'j Xoyo? TrpoxaxxExat xou xs dTzooEixxixou xal otaXsxxixou 
xal aooiaxuou (d-6 yap xcbv xoivtov 6p[i.a»}A£vot paov ixa'sxou xa i.'6ia xal •'» 
xd TTpoaE^^Tj otaxptvojxsv) xal at Trpoixai os Y)tj,Tv cpavxaaiat yivovxai dot- 
dpOpoiXot xal dTTo xwv xoivuiv xd youv TraiSia irpoaaYOpeus'. Ttdvxa? xou? 
d'vopas Traxspa^ xal ijir^xEpa? xd? ^uvaTxa? xo dppEv r^ br^'ko xaxaXafx^d- ift 

20 vovxa o)? xoivd paov, xplv oiopi'Csiy xoiv ^oveoiv xd loia. Euroi; 6' dv 
xaxd xiva xpOTiov 6ti,oi(o? s/stv xal xouvojia irpb; xbv optspiov, Xs-j'aj 6s 

OVOlJia [XEV OlOV d'v&pOJTTOV, Ctp'iV OE TTeCoV OnrODV XOV OpiOfAOV x6 [1£V -,'dp 

bkoayzpCoz xal auYxsyuiJ-Evo)? a/][jLaiv£i xal oiov xe saxi xeTc&ai xal xa&' I' 
Exspcov ttXeiovojv xaxd xou YEYpati-fXEVOu xal 7:£7rXaa[ji£V0t>, 6 os opiap-b^ 
25 £oix£V £1? xd [xsprj oiaipouvxi xyjv uTroxEiasvrjV oucfi'av. dvaXa^ovxi oSv 

dpxXEOV EVXEU&EV. 

2. 'AvdyxTy x/jV dp/7]v r^ [xi'av tj -Xst'ou? sTvat- dXX' Eixs jxiav, r^ xivo-j- 20 
}XEvr^v 7] dzivrjxov, t^ TtETCEpaafxEV/jv rj d'TiEipov sixe ttXeiou?, xal xauxa? *(£ 
au Tj xtvoufiEva? ^e rj dxtvv^xou?, t^ TTETrspaafJiEvai; xax' dpiO[xbv tj irdXtv 
30 dirEipou?. etal ydp xive; xal 01 diiEipou? Oejjlevoi xd? dpyd? wOTiEp 'Ava- 
^ayopa? xs xal Ar^jjLoxptxo?* dXXd Ar^fjtoxptxo? [xev [xiav outjiav xaT? dx6[j.ot; 25 1 UTio8£t$o}j.£V L 4. 5 ou TapctzT^ov MWBLga: outcu? dpxTEOV Lj (apxreov commate 

post Xdyou posito Spengel; exspectes ou Oopu^Tji^ov vel simile quid; cf. Simpl. 18,32) 
6 ofov yap MWB : ei' ye L 7 Trpoatoi Spengel (at cf. Ind. i. v. £t) 8 eiTioi av 

xd/tov W 9 -^ M: v^ oxt WBL 10. 11 xaixoi] xatxoi ye Lj: to? ys Lsa 11 oXov 

fAEv Tt WL: oXov [i.^vToi M: fi.£v 6X0V Ti B 13 xat M: oin. WBL iTEpt (post ouxtos) 

om. L 14 0£ M: om. WBL 15 xoii oin. W Ttpoxa'txExai B (xdTX£ in ras. 

man. 2): Trpox^xaxat Vind. 188 text.: TrpoxExaxxai Vind 110 et mig. (yp.) 188 16 xa 

i'6ta exdaxou W 17 xa om. L 18 7tpo3ayop£6£i] sic F Aristot. 184^ 13: bno- 

AafApdvEi 1: utrumque E 19 xal |j.rjX^pa; MBL: |jirjx£pa? 0£ W xd; om. a 

75] xal L 20 xoivov L post Trplv add. vj W yovoiv L 21 xoo; 

opiafAous L 22 dvdpouTrou L 23 x^] xt M 27 Etxe] elL (cf. Aristot. 184 b 15) 

post xivoufXEvrjv] add. ye BL 28 t] pr.— (30) dnsiponz exscr. Simpl. 42,12 (6 pievxot 

Ivjcppaorjs 0£u.{axto; TrapacppdCtov — cprjalv) 29 ye om. B, Simpl. post TitTTEpaaaEvor; 

add. xal Simpl. 30 xal ol MW: ol xal BL 31 x£ om. W THEMISTII IN PHYSIC. A 2 [Arist. p. 184b 15 — 185 a 14] 3 

6(xo'.o[x£p2ic('.^ I £votv:ioT-/jxa?, i)ep|xoTr,xa? (j^uxpof/jxct?, Xsuxoxr^-a? ixsXavi'a^.lOS 
oiTjpE&r^aav 6s xai ei^ -a; aXXa; o6?a? ot irepl xcuv ovtojv TzdXai cpiXoao- 
OTjaavTs;' ovxa -(otp IvoaiCov xot? ap"/a? ixcTvoi xal C^^xouvxs;, -oaa xa 
5 ovxa, xa^ apZ^-^ ^Cv^'ouv oTTOtJac i>sx£Ov scjxiv, s? [jlyj xa/a napixsvio'/j; xal 5 
MsX'.crsoi; iv x6 ov xai dxivr^xov Xsyovxs; ou \}.iav xtjv apj^Tiv IXsyov xctl 
dy.(rr^-:ry^' f, -/(/p ap/v] TrXstto otjtiou&sv saox^ auvsiaaYsi, xal xoaciuxa -jS 
ocJtov S3XIV ap-/V]- Tupos xt ^dp 7] ap)j7] xal xtvwv. aXXa xal x6 axi'v/jxfjv lo 
Xs-j'S'-v xo ov cpavspou? -kOieT (it) XafiPavovxa; x6 ov avxl XTJ? (^p/TJ?* 'itaig 

10 -j-ap 7.V sxspov XI 7SV01X0 e^ apx^'i^ M ■'tivou[i.£vyjS; £3xi a=y ouv o Ttpk 
xouxou; Xrj'(o^ ou xu) cpucitxa) TrpocrrjXtov xi or^-oxs; avaipouai 'i'ap xa; 
cpuatxa? ap/a'c, (Sa-sp £'^"/)v, [xaXXov 6s xrjv ousiv auxVjv, xiVTjCjtv [jlt; xi&£- 15 
jASvoi. suaxTiGai 6s xas oi'xsia; dp/j^? ouostxiag iaxiv SKtaxT^iirp, wa-KSp 
ou6£ "I'soijiExpia; 7pa[xu.d? xal (37i[j.sra, ou6s dpii)[XTjXixY)? txova'6a?, dXX' sttI 

15 xauxai? uTtoxsifxsvai; Tispaivouai xa sosct,;, sttsI oxi -("s scsxt cpuct? ttoOsv 20 
av 6 couaixo; diroosics'-sv; Tzoxspov sx xivwv (puaixoiv; dXX' atxn^asxat xo 
Cr|Xou[X£vov. dXX' s^ ixspcuv; dXX' ou)( -fl (pustxo; d-oosusi. st \ikv ouv 
l^ei xiva Tipoxspav saux^; ETiiaxTjar^v t] cpuaixv^, Tap' IxEivYiC Xr^-j/sxai xd? 
dpj(d; (SsTTsp xal irapd xauxr^? rj laxptxYj xal Tcapd -j'swfiexpta; vj ottxixt^* -'» 

20 £1 ok \iri, )(pT;(3Exai xifj xoiv"fl Traamv xoiv xs/voJv (xsOooo) x"^ 61' £v6oc«)V 
dXX' £1X2 ouxojs six' ExsLVojg, ou/ fj ouciixo; 6a)(3£i Xo^ov dXX' fj oiaXs- 
xxixo; f^ cpiXdaocpo;. x6 txsv ouv Tioaai xal xive; | at x^; cp6c£(u; siaiv 109 
dpj^al 6i6da;x£tv dvayxatov x(o cpuaixoi, x6 oh o)? laxtv oXo)? y) cpuat;, oux 
Icjxt cpusixou. dXX' ouos cpavspoi? dvaipouci xyjv cpuaiv, dXXd xal si [xtj 

25 Xspuai cpavspui?, dXX' s? (ov Xr^ouat xotjxo au[i.[5atvsi. 6 -^dp xtvr^aiv [jlyj 5 
StSouc 00 Ott)CE£i oi^TTOu xal X7)v dp/rjv xr^? xtvr^asto?, auxv] oi saxiv r^ 
ouatc. ei [xsv ouv xyjpouvxs? xd? dp-/d; sv xoi? s^Tj; xt TxapEXoYt'Covxo, 
dxoXouOov TjV STTtosixvuvat xtp oustxco, ;:"(] cpsvaxt'Couaiv st 6s 6t' uiv 
Trapaxpo'jovxat, xd? dpj(d? auxd? dvatpouatv, oux oixsTov xo Xustv xou? 10 

30 X670U; auxajv xou [xsxtovxo? xyjv £7ctaxr][ji-/jv, sirsl xal xd ^EUooYpacpVjtJLaxa 
oca u,£v auiCst "d? *c£a){j.£xpixd? uTioOsasi? Xuxsov xw •(-"^P-^'^PTi' ^^'^ ^- 
ixd/sxat TTpo; ixsiva?, TuapatXTjxsov, oiov ouo xivs; xuxXov s7:t-/sipY]tjavx£? 15 
XExpa-j'wvt'Csiv 'IiriroxpaxTj? xs 6 XiO'? xal 6 'Avxtcptov. xbv [xsv ouv 'Itttto- 
xpdxo'j; Xuxsov xds ^dp dp'/a.^ cpuXdxxtov TrapaXoYt'Cexat x(5 [xovov jjlsv 1 a'JTOi; M: a-ixd WB: otuxi; L 2 6[J.otO[j.£p(at; L svavTto'xTjTES, depiAOTTj-sc 

6u-/pOTTjT£t, XE'JxdxTjTE; [JiEXavtat BiWi 4 o-o'act L 7 auvetaccyst xxX.] ex 

Alexandre; cf. Simpl. 46,15 13 &'jo£|i.ta a (compendium scripturae in L) 

14 dpidarj-ixov L (Aovczoa L 15 TocJTat? W^L: Ta'jxat; xal; MWiB 

■fi ante cpuat? add. B 10 av om. W 17 <p'J3tx(Jos B -^ cpuaixo;] cf. 

Simpl. 47,11 18 sa-jxiil W 19 -epl bis B rj pr. om. BL 

if) alt. om. L 22 6-oaai L 24 vcat st MW: ei xal BL 25 au(j.paivet] 

■noioOot W 28 0£t7.v'jvat W 29 xa; aixd; dtpyd; L 31 [J.t/ om. W 

32 Ixct'va; WjL: Ixeivo'j; MWi: ixsTva B 32. 33 xexpayuivfCsiv eTii/EtpiQaavxE; W: i~zyzi- 

pTjOav xExpayujv^Cetv L 33 xe] oe B, 6 alt. om BjL 34 xtjJ L: xo MWB 

1* 4 TnEMISTII IN PHYSIC. A 2 [Arist. p. 185a 14 — 20] 

sxtivov Tov [xrjVtaxov tsTpa-cwvisott 8; Ypao-sxat Tcspl t-}]V tou TExpaYwvou 109 
irXeupav tou zk xbv xuxXov £-,7pa90jxEvou , * * * aTroSsi^iv Tipo? 'Avti- 20 
^(ovxa 8s ouxEx' av iyoi l&iziv 6 "(swixsxpyjc, 0? sY^pacptov xpr,'«)Vov iso- 
irXeupov £i? xov xuxXov x«i icp' Exaaxr;? xaiv irXsupoiv sxspov isoaxsXk 
5 ouvicxa? TTpo? x-^ TrEptcpspera xolS xuxXou xal xouxo s^s^Tj? t:oio>v ojexo 25 
iroxE £C2czp[i,o(3Eiv xou xsXsuxaiou -pi"|'(ovou XY]v TrXsupav £ui)Erav oucav xfj 

TTSpiCCEOEia. XOtj-0 0£ XYjV £"' aTIEipCiV XO[JlY)V aVOttpOUVXO; TjV uiro&EOiv 6 

Y£(0[i.£XpTj? Xajx^avEi. Ttpwtov jj-EV oov 61a xouxo 1 a;iov y;v TTOipaixTjGaa^at 110 
TOV nap[X£vioou xc(l MeXigsou Xrr,'ov, ETTEixa oxt xal d-iOavo? xoti Trapa- 

10 60b? Tu)v dvoptov Y] oo^a. xi ydp SiacpspEi x6 Xeyeiv Sv xo ov xou Xe-j'eiv 
Ai(ova xo ov Eivai, r^ Tipo? dXX-/)V Oesiv xiva oiaXEYEa&at xaiv Xo^ou ivExa « 
XE70tx£V(ov, (ijc 'HpdxXEixo? eXe-j-e xauxov slvat xd svavxta; xal ot Xo-^ot oe 
dfxooxEpcov oU xE/p-/;vxat, d'vxixpu; stsiv Iptaxtxor xal ydp xd? iipoxdaEt? 
t|;£uo£Ts x7.t xo 5/9] [xa tpEpouaiv dauXXoytaxov, cpopxixwxEpo? 8e 6 jSIeXiccjou' 10 

15 TTOiEL -/dp ouo' Yjvxivaouv diropiav. ou [xt^v dXX' etteiot] irEpt cp6(3£(o? }X£V 
ouOEv Xs^ouaiv (ttco? -/dp of ^'s dvatpouvxEs xyjv ooaiv;), cpustxd; oe dTCopiot? 
ai)[xpatVEi Xe-j'eiv auxoT?, xd? £x xou xevoS xat xou d-£tpou xal xr^? xivr,- 
SEO)?, I'awc £X£i xaXoi? sttI fiixpov oiaXEy&r^vai Trspl auxwv £i -/dp xal ir. 
cpuaixti) [XT] TipoGYJxwv 6 X6-/0?, dXXd (oiXoaocpw -/£ oux dXXoxpioc. spoSfXEv 

20 OS irpo? xou? d'vopa? ou"/ iva xivr^aavxE? auxtov xr^v So^av Oa)[xEi>a ouxw? 
cpuatv xal xivr^civ xauxa ^'dp -fjfj-iv oid xo £vap-/£? uTroxEiaOw, d'XXoj? oe 20 
£x TCEpiovxo? a Xr/ouGiv EcExaaxsov xal 7:pa»x6v -/£ auxTjv xrjv 6o?av xa& 
lauxrjv X'^P'-^ ^"^^ Xo'/tov ot? £7rt/Eipou5tv auxYjV xaxasxsudCetv. 

'Ap/7] OS oixEioxdxYj Traatov xi a'/jixaivst xo ov auxoT; Epwx^sai, -oxe- 

25 pov olovxai iroXXa/jJi? auxo Xl-j'Ea&ai r^ }j,ovaya>?' £i p-sv ydp TioXXa/wc, 25 
waTTEp T/fXEi? £v xai? KaxTjoptat? ioEt^ajxsv, xaxd xo ovofia dv Xe'/oiev xo 
ov sv, -oXXd 0£ xaxd xr^v uT:6axasiv xal xd Trpd-zpLaxa* zl -,'dp Icxai xal 
ouai'a xal tuoiov xal irocov, eIxe xal aTroXEXufXEva xauxa aTr' dXXv^Xwv 
slxE auv dXlXv^Xoi? xb sTvai lyovxa, TxoXXd xd ovxa -/sv/^aExai, xdv }xia 111 

30 cpcuvT] iidvxwv xaxyi-fopYjXat. £i 0£ ixova/a>?, ouxto oe xol Tpd-j^xaxi 
X£-i'ot£V dv xal xoj cr;[xatvo[X£V(o, dXX' £i Sv irpd-i'fxa crj|xaiv£i, v^ 
(u? -/EVOs dv £v a"/i[xaivoi tj u)? eioo? tj w? dxo[xov. aXX site to? 5 
-/svos, TToXXd xd ovxa- eIxe w? £i8o;, 6}xoi(o?- xaxd -/dp icXEiovtov xal 1 Tiapot M 2 lacuna in L expleta est his verbis insertis: -avtct 0^ fxrjvtaxov oWv 

T£ TETpayaJviCstv Xa^slv ei? (e Simpl. 58,16) 4 to B Ixaor/j L 5 auviOTci; 

B2L (compendium scripturae in Bi): auviaxa MW 7 8e M: hi r^v WB, 0' fjv L 

10 Ty TtBv dvopdiv oo|a L 12 (b; M: oiov o)s WBL (cf. Philop. 29,13) 17 Tdj 

•/•ap ^x L 19 cptXoadcpoj M: cptXoao'cpou WBL 21 aXXois oe] 'fort. dXX' utz Spengel 

23 Xoycov WBL: dXdyiov M (cf. Philop. 30,17), d'XXiov Laur. 85,14 24 auxou; W 

25 yap om. W 26 ws L xat; om. BL 30 W] xal mavult Spengel 

av M : av (post 2 litt. ras.) sv \V: av gv BL 32 av £v MW et fort. Bj : ev av Bo L 

OTjixaivoi L: in MW compendium scripturae (gtj), ar^fxaivrj By. arifxai'vEi Bj 
aTO|xov] cf. Porphyrins apud Simpl. 74,9 TDEMISTII IN PHYSIC. A 2 [Arist. p. 185^20 — b5] 5 

oia'ieoovTtov -ottjia xaTr^Yopsitct. Xe-'rEtai toi'vjv (o? (ztoijlov ev crvat to 111 
ov, (oc 6 KaXXictc, w? 6 Booxi'saXoc iizTzoq, w<; toSI to laiXav. 'JTOTSpov 
ouv o'jst'-av TOUTO £pou5tv Tj auups^rjxog; oi'ovtcc. fjt=v yap suix[3i[3rjxoc, lo 
o-av 6 }x£v a-sipov 6 6s •jTS-epaajxIvov Xsytj to ov to y<^P a~£ipov 
5 xal 7:eTrspa5|X£vov sv Ysvst toj roam- to ijlsv -j'ap Troaov aoic^tr/jTov, 

TO OS ITOaoV (JOpiaiXSVOV. si [JlSV OUV UTTOXStiJLSVOU T'.VO? TOtUTa XaT/j- 15 

•yopoudi, 8uo ay Xs-oiev Ta ovt7., ouaiav xal Tiocpov st os xaTa |j,-/;osyo? 
G-oxsttxEvou cpspouai to ttosov, ToijTO y]8r^ xal aouvaTOv sTvat aup-Ps- 
^r^xo? avsu u-oxsiasvr^? ouaiac. sTt to sv xaT' ap'&txbv wSTrsp to ov, 

10 XsysTat xal auTo TToXXa/oi?. XsYS-ai ^ap sv xaTa dpiSjxoy r, w; auvs/sc, 20 
ui? [xt'ay sTvai sr-oi[i.i ay Tr^v "|'pa[i[ir]y, Tj «)? to aO'.at'pSToy 9'Jast (w? to 
ar^usiov xal t; crTt-,'uTQ, Tj u)c i'va xal Toy auToy s/oy Xo'jOy, oj; sy XsYSTat 
Xw-'.ov xal ijjLa'T'oy. xaTa Tiva oOv Ttoy Tpioiy Tp6-u)V sy Xs-j'oua'.y xa-a 
apidfiby sTyai to oy; O'jts y^P <^o? ci'jysys? (oiaipsTov yap sxsiyo '(s si^ 25 

15 -oXXa), [laXXoy 6s st; a-s'.pa. st ^ap oioti ^ycoTai, Sy auTo Xs-'oucr-y, oti 
£3t1 oiaipsToy spouaiv auTO xaTa touto ToXXa elyat. dXX' (o? 7.6ia''psTov 
osi Xajxpa'vsiv to [ispo? Toui oXou* ia6~'q '■'dp XsysTat, xal auys)(s? -q •/.o.-z so 
sysp ^stdv saT'.y sv. dXXd TipaJTOV [xsv ou6a[X(o; 6iaSTsXXoyTai to xaT' 112 
svsp^siav Toij O'jvdusf srsiTa (auYxs/cupr^aOo) ^dp auToi? touto) sxsTvo "(s 

20 TtdvTU); ou.oXo'j'T^Giouciv OTi tJuvs/Tj Ts xal Tjvcujxsya my^ 6[jLoiou.spr^ fj-ovov 5 
sSTi'v, TrXsTaTa 8s xal dvofiotojxsprp Ta cfwixaTa Xsyo) tojv Ciptov xal twv 
'i'jTuJv -^yojTai "ydp xal toutcuv Ta [isp'/j, xal ou auyxsiTa'. wa-sp acupoc. 
Old Ti o'jy £1 T^s Ypaixfxr^? to jjispo; sv ts xal TauTov -/] -j-pajiii.-^ , oti [x-J] 
oiTfjpr^Tai TTj.; oXr^?, oux sCTai xal yj yslp TauTov ZtoxpaTsi xal 6 tuous 8s 10 

25 6[xoi«);* 6 "("dp auTo; Xo-jO;. si 6' djxcioj Td auTa Tip auTO), xal dXXr^Xoi? 
8r^-oi) Td auTd. SGTai ouv TauTov ttou; )^slp ocpOaXpib? xoiXia. touto to 
^T^TT^txa xaT' loi'av STU^/avs Xoyou 7:apd toTc iraXaiotc, TOTspov TauTov tw oXm 15 
TO uspo? Tj STSpov dzT^vTa -j'dp diropov s; sxaTspou* si ijlsv TauTov, o-posip-zj-ai* 
SI 6' STSpov, OTI xal to oXov sauTOo* ou ^dp ot] tooI [xsv to [xspo? stsoov, Tool 

30 6s o'j, dXXd rdvTa ojxoioj? sTspa tou oXou, TidvTa 5s r^v to oXov. xdv s-l tcov 
sx oKopiaasvtov 6s ixspoiv sptoT7^a-(j? Tov Xoyov, Td auTd d'ropa d-avrr^asTai 20 
otov otxia? 7) /opou. Xs^sTai 6s tj Xuai? sv d'XXoi?* ou -(dp dX-/)Qsc, si 
xa-' lOi'av sxaaTov Tuiv txspcoy Xaapavoji-svov dXXo tou 0X0 u, 6id touto xal 
Trdvxa ap-a Xifjcc&svTa STspa -jivss&ai tou oXou* Ta ^■'■9 "dvTa sxdaTou twv 25 I post elvai add. ao(ji.p£p7jx6s d'pa oiovirat W (czpa s. v.) 3 oiov-ai \s.v) y«ip aotA^e- 
P7)y.o'; om. W 8 uTioxstfjivou om. L sIvaiM: slvai ti WBL 10 yip] oe L 

II -0 dotaipetov] cf. Philop. 45,19 12 lyov BL (cf. Simpl. 81,9): om. MW 

13 Xio-tov MW: XwTTiov T£ BL rpoTriov BLoa: Tpo;:ov MWLj (fortasse recte) 

13. 14 xa-i dpt»(j.6v gv XEyo-Jstv L 14 ojte -("ip — (17) £v] cf. Simpl. 81,16 sqq. 

17 xat om. L O'jve/rj; M f^ WB2L: 77 M, f^ Bj 18 £v] ov M 

19 C'JYXojp/ja9(u L: 5uY/ojp£iaa(u Spengel y'^P om. W -2^ xotXta] xaXXia; L 

(cf. Alexander apud Simpl. 85,8) 27 -aXaioi; M: toXoci WP.L 28 aTropov] 

atonov L -poTjTTopr^Tai W 29 to] tov B 32 £t — (p. 6,1) gXov] 

eadem fere Simpl. (dou Alexander, cuius verba ante illud -jLr,-o-£ oe v. 29 finiuntur) 
84,34 sqq. 34 r/.aSTo-j W.^BL Simpl.: ExasTo) MWi 6 THEMISTII IN PHYSIC. A 2 [Aiist. p. 185b5— 25] 

ev aOioT? Ixspa, ta Tuavta 0£ ^v to oXov. sTsv. dXX' a>s [xsv auvs^/s? Sia 112 

Tauxa oux Ipouaiv sv sTvai to ov, «>? oe dotaipsTov law;. (xovas ouv t^ 
aTjjxstov saTat iravTot toc ovTa 7^ OdXaTTOt oupavo?, ou Tt ^svoix' av diro- 
TtXyj/xoTspov ; iroic 0£ ev ar^jxEt'oi 7roioTr;Ta c?.itoX£t']>ouaiv; ] outs -(ap ayr^[xa 113 
5 ouTE Trd&os £v To> dfispsT. ©poSoov 0£ otuTOig IcfTai xotl TO TToaov ou "j'ao 
TTOsov TO ar]jx£Tov, dXXa Ttlpa? ttosou xat oi>t£ ocTTEipov o'jte TTEircpaap-svov 
TO ov. dXXd xauTOc '(e auTol xaTYj^opoSat too ovto?. exi to TiEpa? doiat- 5 

pSTOV, OU TO Tr£7r£paa[J.£V0V ICTIV £1 0£ (Us TTSpas doiatpETOV TO ov, OTjXoVOTl 

xal ou TTEpots ESTt, xttl ExsTvo ouvciaayOrjaETai' upo? ti -(ap to Tcspas 

10 xal cxeI auv d'XXo). dXXd [ji.T|V ei o)? [xeOu xai oTvos Sv toc irdvTa eoti, tov 
TIpaxXEiTOu Xo-^ov au[i,[3ai'v£i Xs^Etv otuxois* TauTov ydp iaxai Trap' auTot? 10 
xaxd TOV Xo^ov tt;? ouata; cpuTov dvi>pa)ros tcttjVov to d^aSov to xa.y.6v^ 
dTiXw? TdvavTt'a. cuvaXyj&eusi oe outco? xai rj dvTicpaaiS" £i ydp xauxov iaxt 
TO Xeuxov sTvai xat [xlXav sTvai, TauTov EGTai Xeuxov te xal ou Xeuxov to is 

15 Yap [xlXav rjv ou Xeuxov. ei os TauTov eoTtv tj xaTa'cpaat? xal rj duo'faat?, 8id 
Ti xal TO ov oux Ipouai [xtj ov xal to ev ooy^ ev, xal outio? dTOTrtoTEpov ti 
VEttviEuaovTai, ooy^ Iv sTvai to sv dXXa [xr^osv oXoj? ti^£[jievoi; sdv os otj 20 
X£Y«)ix£V ouTO)?, ' 2(oxpa'Tyj? cptXoaocpo; egtiv', 'SwxpdxrjS 8iuy]](u? estiv', dpa 
TctUTov EV dpicpoTEpotv Totv Xo^oiv ayjaat'vofjLEv ; rj ttoXu? 6 '(£k(og xauTov Tto 

20 Tuoaco TO TTOibv UTcoXafipdvEiv xotTa TOV Xo^ov. El ouv Ti; EpoiTO Y][ia? ^ xai>' 
u[Jtd? OS irtos EOTai Sv 6 2o)xpa'T7]?, oTav Xey^jts auTov xal cipiov xal StTrvjj^uv 25 
xal cpiXoaocpov • ou ^o^p St] ttXtjOo? laxai ujxTv 6 SoixpaT/j? dTrXoi?, to oe 
EV auTOU TiavTsXai? dcpctipT^asafts, dXXd owsete xal £va xov IlcoxpaT-ziv xal 
TToXXou; Etvai', TTO)? OUX dvTiGTps^Lsi xal xaO' Tiptoiv I 6 EX TTj? dvTicpdGEw; 114 

25 eXey/oc; TauTov -[dp xal ouxo)? ev te xal ooy Sv dfxa •^evriaexau outo? 6 
Xo-j'o? Auxo'fpova fJiEV xal too; uofTspov twv d[jya((iiv outco; oiEi)opu[3rja£v, 
(SsTS Auxocppo)V [XEV u7roXafxpdvu)V (Sv to e'sti xaTTj^opEiTau Tauxa Eivai 5 
[xova, TTj? [jLEv ouata? to esti xaxr^^opEi otov '^ScwxpaT/^? estiV. ei oe ti 
Tojv GufxpEprjxoTOJV xaT' auTou Xe-jOito, iva [xr] iroXXd ^(ivrji-o 6 ScDxpaTV]?, 

30 (ouxETt TO ESTi ToJv auixpEp/jXOTwv 'rrpo(3xaT-/j-|'opEr ou "I'dp sXe^e ' SwXpdTTjs 1 h a'JToI;] £V auTiij D Simpl., sauxot; Ea div] slvat L [j.£v BL : [a/j M et 

fort. Wi (in quo duae vel tres litterae eiasae) r5 arnxzia Bj 4 droXsi- 

"Louaiv L: dTroXVj'l'ouat ( — iv) MWB 5 ttczO^ M (° in ras.) 6 Tispa; roaou] 

cf. Simpl. 82,11 7 Taurd ys MW: xauxd re B, xauxa xal L 12 num post 

cpuTov excidit C'uov ? xdyaftov B 13 post duXdi; add. oe L auvaXr]- 

Se'kt — (17) Tii}£|j.£vot] ex Porphyrio; cf. Simpl. 82,28 sqq. 19 dfA'^ox^poiv scripsi: 

dp.cpoIv BL: a'JToTv MW q M: 77 WBL 6 om. L Trotw et 20 ttooov M: 

TioaiiT et TToiov WBL 20 ^jp-ds] u(Ads Laa 21 oe] •/£ L: ye hi Laur. 85,18 £v] 

ov M (corr. man. rec.) 22 ufj-Tv MWB: rjfjiTv L 23 7cavT£Xu)s om. L 

dcpatpeSi^aea^E L dXXd scripsi: aXV Et libri kv et 24 roXXd M (cf. 91,5 sq.): £va et 

TToXXo'j; WBL 24 dvnoxp^cpEt a u[j.(5v M rec. BL i-x. om. W 28 [jlovw M 

(in W compendium scripturae) xr^? [jiev— laxiv] cf. Simpl. 91,8 29 y^votxo M: 

yi'voiTo WBL 30 quae uncis inclusi, habeutAVBL: omissa sunt in M et puto iam olim 

deerant in archetype, ad explendam lacunara (si raodo lacunosus est locus) sufficiunt verba 
dzXuJj X(oy.pdxrjs; cetera agrammatico Philoponi (49,22) non immemori addita esse videntur TIlEMISTIl IN PHYSIC. A 2. 3 [Arist. p. 185b25 — 186al5] 7 

Xs'jy/k scj-iv' Tj '2i](oxp7'trjC oi-rjuc saxiv', a)!' a-Xcoc ' I'tuxpa-yjc) Xcuxo- 114 
T£ xal ZiTzrf/o:;', xaxoj xo x7Xov uutxsvo;' Trpotaa'.v "j-ap avTfjpsi xal (Ztto- 
cpotvTixov X670V. nXaT(ov 0£ fASTsppu&fitCe Tov Xo-j'ov otvtl Tou ' Xsuxo; StJXtv' 
XsY^v * XeXsuxtoxat' . r^\iBX^ os cpajxsv xauxov sivat ouvacDai sv xe xai ouy( 15 
5 £v, dXX' o5 xotxa xotuxov^ouos atxa. xouxo [X£V "(ao 7.ij.r^-/7.vov -o)?, £X£rvo 
0£ aXrjOi; x£ xctl Suvaxov, xov auxov xouxov I'loxpaxv^v Sv [x£v Eivat xotxa 
xo u-ox£ru£Vov, TrXstu) 8e xaxa xov Xoi-ov aXXo? ^ap Xo-j-o? [xouaixov auxov 20 
Eivctt xal aXXo; oiT:v]-/uy. oux avxicpaSEt^ ouv xauxa, uiaxE (xa'xr^v s&opu- 
Pouvxo, xai £-1 XTj$ xou auv£/ou? SiaipEaEto; xaux-fj- £t jj-sv -/ap otj xat 

10 EvsStoosav xat xauxov (.bfi.oXo-j'ouv fv xe xal TcoXXa Eivat, aXX' Sv [xev saxo) 
xal -oXXa', ouj^ ajxa 0£, ouO£ xaxa xauxov xa avxix£i'fi.£va, aXX' £V£p"j'£ia 25 
asv £v Suva'fxEi 0£ TroXXa', (ociTrcp £t X£'|'oiji,f xov Trupov ouva'i-isi [xev Eivat 
axa'/_uv EvspYEia Ss [itj' xaSxa -(dp oux laxtv ctvxicpaai?, ei ;jL£[ji.v/]ij,Ei>a xu>v 
otopicixuiv ok /ptoaEiJa Ttpo; xds aocpiofxixd? evo'/XtjSeic. | so 

15 3. Tovos OY] xpoirov £7:iou3iv douvaxov cpaivExai Sv slvai xa ovxa xal 115 

xou^ Xo-you? auxaiv Xusiv ou ^^aXsuov eijOu? -(dp dauXXo-j'icJxo? 6 Xo-co? 
MEXtasou' (pr^sl ^dp 'st ^^TQVS x6 ov, dp/7]v e/ei* 06 -(e-j'ove oe, oux d'pa 
dp/TjV E^Er 810 xal d'zsipov xal fv'. 8eov -,'dp xo xou XYpvxo? dvxixst- 5 
IJ.EVOV TrpocjXaJBEiv xal £Tra-j'a-(Etv xou Tj-puixEVOu xo dvxixEi[j.Evov (ouxco? ■y'^p 

20 cuviaxaxai xal auXXo-j'tajio; xaxd xov osuxspov xu)V uTcodsxixuiv), 6 6s xouxo 
[XEV oux E'lroiVjaE' cuvy^yaY- T^P °^^ ^ H-"^ irpouOExo, oxi xo ov ou Y^Y^vy^xai, 10 
xo 0£ dvxix£i|i.Evov XOU rjou[X£vou TipoaXa^wv STni^vs-fxE xo xou Xr^-('OVxo; 
dvxix£t[X£Vov. xoiouxojv OS auXXo-cicrfjLUJV iroXX"^ xt^ dcp&ovia* 'ei dvi)pa)7r6; 
ECJxi, xal Cipi^v saxiv oux laxi os d'v&pto-oc, ou§' d'pa C'^'^v'. 'ei TrEpnraxEi, 15 

25 xivEixar ou ■JTEptTraxEi os, ouo' d'pa xtvEixai'. sixa xal 6[j.(ovu}xi'a yptoixsvo; 
XTj? dp/Tj? d-axdv oi'sxar d^'/y] '(dp ik iaxi xaxd /povov, (uc Xe^oixev 
dp-/rf\> iyeiv -r^q -(svEdEoj? xo C'uov xtjv )({)£; •fjfXEpav 7] oe xi; ■?] xaxd xo 
7:pd-({xa auxo xal xb (j-e-j'eOoc, oi; cpafXEV ooou xal otaaxvjjxaxo? dpy7]v sTvai. 20 
xal xoivuv oxav Xs-fo MsXiaao? 'd'Tiav xo -(evojievov dp)(7]v e/ei', 'itotav 

30 dpjCTjV;' Epr^aoixEOa auxov aTiav [jlev -(dp dpj^TjV eyjs.i xtjv xaxd Xpovov 
-jivExai xax' oucjcav d-Xui?, uj$ d'v&poD-o; iT.Tzoq sXai'a TrXdxavo?, ou)^ aTiav 
OE xr,v xaxd xb [j,£7£0oc, olov -(I'vExai xax' dXXot'waiv xal dOpoav [j-sxa- 25 5 G([AT)-/avov -(osM: a(j.rjy/y.vov ovxcu; WBL G xov auxov — (8) o^Ttyjyjv] ex Alexandre 

(cf. Simpl. 96,26) 7. 8 ctvat ccjxov L 8. t) post ^yopu^ouvxo add. (xofxTjV os 

d9ofj'j,3oOvxo L 9 xal om. L 11 cjoe om. MW 14 oioptauivcuv Laur. 

85,18; unde otiopiaijiviov Spengel 15 to'vBe orj xpdrov MWiB: xov oe 0)] xpo'Tiov 

ToOxov Wo: xdv x£ OTj xpo'Tiov xoOxov (ex Aristotele) L: xo'voe oy] xov xpo'Trov Laur. 85,14 
16 xo'j; Xoyou; auxdJv exscr. Simpl. 102,31 17 oe om. B (cf. Simpl. 105,9) 20 -/at 

om. BL 22 Xfj'ovxos M 23 roXX-^ xf; iaxtv dcpdovta L 24 xal om. 

L fcf. Simpl. 105,1) 25 oyo' (0' in ras.) M 6[au)vu[jio; L,: 6[j.iov'!)!i.io; L>a 

26 oiexat] cf. Diels Zur TexUjesch. p. IG xaxa )^po'vov e corr. ui. 1 I! (ypovtxiQ 

Simpl. 106,1 et Philop. 52,28) 27 e/ei W yevvriaeu)? L xo Cwov 

om. W(?)L 28 xal xaxd xo (jiyeao; BL 29 e/eiv BL (ut Simplicii libri 

105,32) 29 7:oiav-(30) e/et om. W 32 xo om. BL 8 TIIEMISTll IN PHYSIC. A 3 [Arist. p. 186^15 — 24] 

PoXtjv -[■I'vexai I'ap xat xpusxaXXo; xal xupoc, ou ixyjV satt XotPsiv ap/Tjv 115 
Tou [iSYsOou? oOsv f^p^otto 7tpu)TOV Tr^s TTycEM)?. TiaXiv OS oxav STra'^TO 
'xo [XT] -j-evouLcVov citp)(7]v o5x s'x^i', TTOtpotTCXr^cjra); i^sxctaxlov xi'va Xsysi xy;v 30 
dp)r7^v I xr]V jisv -,'ap xaxa xpovov oux £/£i xo [jlT| -(svofisvov, X7)v xaxa 116 
5 fiSYsOo; 0£ ouosv xtoXusxat s/siv, o)? -^Xio? aeXrjVV] xal xa Xotira aaxpot, 
wtjxo £1 [x£v £v xaTs n:poxaa£0t Trspi xtj? xaxa [X£Y£&Os ap/r^s oiaXsyExai, 
x% jxsv dxoXouOias cppovxi'Csi xou aufi-Epa'aaaxoc, (|;£uo£T?. 8£ ap-cpw Xau.- 5 
pdvei' £^ 8s X7)v xaxa )jp6vov dpyT,v auxq> s/jfiaivci xd dcttoij-axa, (xkr- 
Osusi jxsv Ev ok xiOrjCt, aujiixspaivEi §£ ou)( 8 [BouXsxar ^ouXExai [i£v y^P 

10 av xo ixEYsOo; ctTrsipov osi^ai xou ovxo?, ostxvuai 0£ ou xo [ii-jE&o?, dXXd lo 
xov yjpovov. STTStxa xal dxi'v/ixov cp/jSi xo ov ooos ^dp s^^stv oitou xivvj- 
Or^dsxat sv xs ov xal dixstpov 7ravxaj(T^. oid xt ui yswaTs; oXov p-sv -(dp 
oux dv tjLSxapaivot, xivsTaQai 6s auxo xaxd p.6pta tco)? oux ivoiyzxai; si 
p.7] xal xTjV OdXaxxav dxivr^xov Eivat cp^j?, oxt [xv] Traaa [i,£xaPaiv£i xottov 15 

15 £x xoTTOu, xai'xoi xivoufxEvr^v xaxd ixopia cpavspu)?, aXXoi'tosiv os y^xot xtv/j- 
civ ou vsvop-ixa?; t) 8td xi xal xauxr^v •KpoaacpfjprjOfai xou dicEtpoo* ou -j'dp 
oi] xal xo {)spjji.aivsa9ai xal xo <|<u)(saOat xottou TrpoaosTxai. cpopxixo^ ouv 20 
OTTsp scprjV 6 Xo^Os, xal scp' £vl (3aX£ua)V dxo-u) xto p-ova/o)? Xl'^saOai X7]v 
dp^TJv, OTTsp £1 p-Y] au7/(ypoTxo, Eucptupaxos ■?] xaxoup'i'ia. dXXd "(dp ico); 

20 xaxd xov Xo^ov [xov Xo^iapiov] Sv dv cpaiV^ xo ov. dXX' £i \ih dvxl xr^c 
dpyj^c xb ov £Xd[jt|3avs MsXisao; pnav xy]v dpyr]v Xs-jUiv xaxd xov X670V, 25 
xauxbv dv xiffi cpuaixoi^ EXz'^z. xb Txa'vxa os sv zhai xaxd xbv Xoyov dp-r^- 
yavov, dvOpcuTTOv iirTrov xd Ivavxi'a. TTpb; p£v ouv xouxov xal xauxa ttXei'u) 
xwv ixavwv. 

25 npb; riapp-EVtor^v os kzr^<; pvjxsov. oaa p.sv xoijvuv sipr^xat Tcpb? xtjv 117 

ooQav, xoivd xal itpo? xouxov iota os oaa rcpbg xbv Xo-^'ov ov spcuxa, 0? 
ssxi xoioaos xaxd xyjv ouvap,iv 'xb Tiapd xb ov oux ov, xb oux ov ouosv, 
sv dpa xb ov'. ^j;£uS£xat p,£V ouv oxi povayois Xap.pdvsi Xs-j'scBai xb bv 5 
Xs^bpsvov TToXXayoj?, xa&' oaou; STTsSsi^apsv xpoTrou?* opioiov -^dp xi Xsysiv, 

30 xb Trapd xbv xapxtvov ou xapxTvo? saxiv, xb Tiapd xbv xuva ou xu(ov saxi* 
Suvaxai os xal xb Tiapd xbv xuva xu(ov sTvai xal xb Trapd xbv xapxtvov 10 
xapxTvo?" xb ^dp Trapd xbv OaXdxxiov xuva oux scjxi psv xuujv daXdxxioc, 1 -/p'jSTotXo; MWL 2 0£ om. B ^rayc^YY] L 5 ante t]Xios in B una 

littera erasa xal om. BL 6 xr^s om. L xiSexai L 10 'av delendum' 

Spengel II xal om. E Aristot. 186^ 16 12 Travxcc/oiJ L yEvate L 

p-ev om. W 13 ixt-ia^dt] W, [j.£Tapaiv^ MB 14 cpyjf M; num coT^aet; (?) 

20 Tov ante Xoyov om. B tov Xoytajj-ov MW (ia quo Sv superset-.), B: r^xot t6v XoytSfjiov 

Neapolit. Ill D7: tov opiCfAov (e Simpl. 114,15) Laur. 85,14: xov Xoyia[j.6v del. L 

22 xo M: xd WBL 2G oaa om. W 27 sq. Parmenidei syllogismi formam, 

qualem Theophrastus constituit, ex Alexandre desumpsit Tbemistius (cf. Simpl. 115,11) 

28. 29 ie'JOEXoti — xpoTTou?] cf. Simpl. 117,16 sqq., ubi Xeyeadat om. 29 STiEoetsafAev] 

Iv KaxrjYopiai; add. Simpl. ycfp xi M: yap xoi WBL 30 xov pr.] xo M 

cancri exemplo Simpl. quoque utitur 117,19 sqq. 31 os M (in marg. yip) W: 

ydp BL xov ante xuva] xo ilBj TITEMISTII IN PHYSIC. A 3 [Arist. p. 186«24 — 32] 9 

oupavios OS T] /£p50(io?. xai el' xi irapa -h ov iaitv, otov si xo irapa t7]v 117 
ouaiotv, exstvo oux ouat'ot, iroiotr^? [jlsvtoi -,'e r^ -ocoxrjS sTvai Zwq(Sz~ai- 
xal ei' XI Tiapa xtjv Tioioxy^xa, ou -11:016x7]?, ouai'a }j.svxoi 7s tj iroaox/^? sivai v> 
Suvr^aexat, xal ouSsv xa>Xusi -rroXXa o5x(o? sTvai xa ov-ct. ouxo) jxsv ouv 
5 -j^suosxai [lap!J.£vtor^s- oxt 03 ijlt] cuXXo^iCs-ai, S^j^'iv av -^svoixo sc 'J-oi)s- 20 
ceojs, £1 xol auxoj cxv;[xaxi xou Xrr/ou sxspa X-/][j.[i.axc< £V7.ptji6(3at|j,sv. utto- 
XEi(3&a> ^otp UTTO xoo ovxo? [lovov aTr][jLaivEai}ai x6 Xsuxov, xo os Tiapa xo 
Xsuxov [jir^osv sTvai, xal TrXsxsa&cu irotpaTrXTjCfitos 6 Xo-jo;- el' xi Trcp-a xo 
Xsuxov scxiv, ixeivo oux saxiv Xsuxov, xo os ij-t) Xsuxov ouSsv eaxtv. xi --io 

10 07) suva-j-sxat; xo Tcapa xo Xsuxov iir^osv stvat. ei Ysyovcf; sv xoT? czvaXu- 
xixoi?, oToa? oxi xouxo auval^exai • 6 os sttczysi ' jxovov ocpa xo Xsuxov eaxtv' . 118 
8ia XI ouv eoTj cpopxixwxspov elvai. xov MeXtaaou X6-j'ov; oxi xouxco ;xsv al 
Tcpoxctast; ouvsxsOTjaotv xs/vixo)?- ou -(otp dTrocpaai? xo oux ov ou "(ap av 
sXotpev u7:oxst'|j.svov xo oux ov ev x'q osuxspa irpoxa'ast, dXXa xctxa'paaiv sx 5 

15 [xexaOsaeto?- MsXraato os xctl xa Xr^txjxaxa x-/]v dvxiGxpocpTjV sr/sv ou/ 
671^. dXXd 6-^xa auxco au^/copets&w auti,7reparvsa&ai, }j.6vov d'pa saxlv xo 
Xeuxov. XI ouv xcuXuei iroXXd eTv7.i xa Xsuxa', xuxvov /lova '];i[i[j.u{}iov 10 
Ya'Xa; xaixoi xi Xs"i'u> ; xauxa [j.sv oissxtjXSV du' aXXr^Xtov xal xo TrXr^Ooc 
su'-pojpaxov a-avxt, dXX' sv sctko [j,6vov xo Xsuxov auve/s? xal t^vo><xsvov. 

20 dXX' ouos xouxo sv ssxiv si axo-oiVj? xaxd xov Xo^ov, dXXa ouo xouXa/i- 
0XOV sv auxm xo xs uiroxsifisvov aujjxa xal vj Xsuxoxtj?, ouo os ou/ ojc 1"» 
ouva'[j.sva /(wpl? dXXr^Xtov uTroaxr^vai iroxs- xouxo [xsv ^ap djxiQxavov oX(o; 
Xsuxov slvai XI xa&' sauxo /(wpk UTroxsipisvou xivo?. dXX' o'xi irdaTroXu 
oiacpspouciav X6-(0? auxaiv supi'sxsi xrjv (pusiv xo [xsv "/a'p ssxi awji-a 20 

25 XeXsuxaj[i.svov, xo os yptotxa otaxpixixov o'^so)?. xauxa os outtoj oisxpivs 
napiJtsvtOTj?. dXXa vvj Ai'a cuxocpav-ou]j.sv xov avopa- xo ^dp ov sxstvog sv 
Xs-j'tov ou aujj-psPr^xo? iXs^sv ouos xoiv sv dXXw xo sTvat s/ovxwv, aXka 
xo xupi'w; ov xal txdXiaxa ov xal oj? ocv yjixsT? si'Troifisv, xo oi:sp ov xouxo 25 
■j'dp Yjj.Tv a-/][jiai'vsi xo jxdXiaxa ov, ojtj-sp OXa'-wvi xo auxoov ou -j'dp 

30 ouxto; d-rtozXTjxxos r^v napji-sviori? «>3xs d^vosiv, 0x1 xo aou.[is^rf/.>K utto- 
xstfiEVOU xtvo? dsl ostxai irpo? xtjv u-osxaaiv, OTisp si jxovov si'/j xo aua- 
^£^75x0? ov, auxo OT^jTwOuOsv oux ov I s'axai- sxspov -ydp xou ovxoc, [xdXXov 119 1 7.ai — (4) ovxa exscr. Simpl. 117,22 sqq. saxiv] eoti, touxo oux ov W., ei to] 

£1 Simpl.; t( Ti vel to Spengel 2 post o'jatot add. [aev Simpl. ouv/jcsETcti] 06 

•/(oX'kxoti Simpl. 3 verba v.ai cI'ti — (4) o-jv/jaExai male repetita in L 3. 4 elvcti 

ouv-fjCcxai om. Simpl. 4 outu)? ante ouosv Simpl. 5 |xrjO£ L 6 evap- 

p.oa(u|j.£v I> (unde £vc(p|j.oaofj.£v Spengel 8 Etvat] ouv L (unde ov Spengel) 

7:apazXrj5io; L 9 oux eaxiv Exeivo L 1 1 'JTiayEi [j.ovov (<i'pa ora.) L 

12 Ecpr,v Spengel ^opxt-z-wxcpov r-pr, W xov tou MsXiaaou L 13 d-dcpaaiv 

L (omissis verbis to oox ov v. s.; unde verba 06 fap civ delenda esse censuit Spengel) 
14 -/axct'-paaiv L 17 cf. Simpl. 119, 13 sqq. <in(j.6i}tov Bj, (]>i|x[j.t&iov W 

19 p.ovov EOToj WL 24 6 X(^y°» a^xwv M: auxtJuv 6 Xo'yos WBL to (j^ev — (25) 

Q'bzioi] cf. Simpl. 119,22 sqq. 25 ouriu Spengel ex Aristot. 186a33: oute libri 

27 aWv-i— (29) auxodv] cf. Simpl. 122,26 sqq. 28 EiTiotpiEv Spengel: Ei'rto(XEv libri 10 THEMISTII IN PHYSIC. A 3 [Arist. p. 18Ga32. bl2] 

8s aofxpyjasxai a\s.a xz slvai auto xai \x~q sTvai, sivai [xsv si x(p ovti utio- 119 
XciTctt, }JL7] sTvai OS £t [jLOVov xiScitod eTvai to an^'^z^r^vM' sTrel xal xouxo 
oux Tj-j'vosi 7rotvx(oc, (1)? £t oia xauxr^v xr^v dxoTrt'av xal X7]v ouciiav slvai ov 5 
auY)^ojpr^a£i£v, eTrsiorj ohy otov xs xo cuixpspr^xos oi'}(a auxr^? uiroaxr,vat, 
5 txovov eTvat vofxt'Csi, TroXXa auxoi TraXtv ar^fiotivst x6 ov, iroXXa Ss w? 
Ixotaxov sTvoti xe xal ucpsofxa'vai xax' I'oiov Xo^ov, st xal [xtj ytopi'Cotxo dr' lo 
aXXv^Xuiv. c?.XX' oux hj(zi xaXois dvopl TraXaiw xoctauxyjv svavxtoXo^iav 
TTpoaa'TTxeiv, dXX' ESxto, osooa^oj auxo x6 ov ar^ii-aivsiv xo jidXtaxa ov xat 
OTTsp ov xal X7]v ousiav xal xo auxoov xal 8 fxr-jOsvl auijipspyjxsv d'XXio, 

10 fiaXXov 6e (p xd dXXa auji-Pspy^xev. dXXd xal ouxcoc auxo xo OTisp ov laxai 15 
\i'f\ ov. dpa 8s siTTOi; dv xo OTrsp ov xouxo xal Xsuxov r^ [j-sXav Tj o xt 
Sr^TToxs; uTrdp/siv '(dp xi r(j ou3ia 8r^Xovoxi au7)(«)pr|C£ic", sursp uTroxsixai 
Tiaaiv. ECJxco OYj xo o-sp ov xouxo xal Xsuxov. dXXd xo Xsuxov oux r^v 
oTTsp OV ExsTvo [jLSv "(dp Ea7][xaivs zi^"^ ooaioiv, xouxo os saxi aoii^e^riY.6<;' 20 

15 £1 8s [XT] OTTsp ov xo Xeuxov, ouSs ov oX«)?' [iovov -(dp uTToxEixai slvai xo 

OTCSp ov. OU/ OUXtO? OUV [XT] OV XO XsUXOV (b? TT-^ [XSV Elvai TT^ 81 (x/^ 

dXX' (w? TravxsXoig [xt] sTvai 8'.d X7]v uTto&saiv ouSI -[dp au[xp£py]xsvai xto 25 
Xsu/tp xouxtp xo ov si'ttoi xtc; dv auxo '("dp uTroxstxai. dXXw dizapyov. xou- 
xou 8r] ouxojs s/ovxos xal xou Xsuxou TravxsXa)? [xt] ovxo?, ei X£Y01[xsv 

20 uTcdpysiv auxo xw ozsp ovxi, X(Ij [xdXtcrxa ovxi xo fxdXicjxa [xyj ov uirdp^^siv 
£pou[X£v. dxoTTOV [XEv O"/] , xal xouxo itpoalxi 8s, £1 xo OTsp ov s'axai | so 
Xeuxov, xo Xsuxov oe oux ov, xo OTiEp ov saxai oux ov. xal [x-/]0£k uiro- 120 
Xdp-(j 7rapaXoYtC£!39ai y][xd^' ou "j'dp ettsioy] cuixps[5y]x6; sait xo Xsuxov, w 
xo Xsuxov oizdpyzi, sxsTvo laxat au[x[3£py]xo?* ouocv "c^p ojxotov TrapapdXXs- 5 

25 Tax. 6 [XEV -(dp Xeycdv au[xPs[3r^xo; xo Xsuxov sivat xi xal auxo Siotoat 
-apd XY]v ouatav ov -(dp auxo Travxto; u-oXa[xpdvojv ouxw; Exspto au[x- 
Pai'vsiv Xs-j'si. St OS dXXo ov xo uzoxsiusvov dXXou ovxo? (xsxsj^si xou 
Xsuxou, oux saxat xauxov OTtsp exsivo. EvxauOa oe drXu)? [xy] ov xal 10 
TtdvT'q [XT] ov (pTjtJi xo Xsuxov, ouxouv ouo' CDs aufXjSsp/jxo? auxo xax-/]-|'o- 

30 pT^CEt XOU ovxoc, sTisl 0';^3sxai slvat, Tia'Xiv auxo. st Se sTvat, xal oTisp 
ov sTvar xal TrdXiv ojcauxwc xo OTisp ov ttXei'u) avjfxatvst. dXX' 
el [XT] o); au}xp£p-/jx6? Y] -(Svos r^ £180?, aTrXui? ouv oux ov xo 15 
oTTsp ov. eTsv dXX' ouoE aa)[xa I'acu; xo d'-stpov ouSs j- [xsysOou? 
Maiv spouaiv, fva [xt]xs sic [xopta rroXXd 8taipErv dvayxdCo^vxai [x-,qx£ 

35 au[xp£p-/jxoxa Trpoaa'Trxtocfi. Tcoxspov ouv opiouvxai xb oirsp ov xal Xo-j'ov 20 1 El] -^ L, item v. 2 5 ov] 'h M 8 auxo xo ov MW: to ov a'Jto BS: to ov auTw Spengel 

8. 9 y.ci.\ orrep ov M: xal to oTiep ov WBL 9 [xrjOa|xd); L 10 oe] to a (ys 

codd. Laur. 85,13 et 18) 11 W] ydp L eitioi; L: emT]? MB, el'Tirj W 

Xsuxov xal pLsXav L 18 aXXio Mg Lj, aXXo MiWBLga 22. 23 uTioXapot L 

23 o-j] o'JOE L post £7i£to)j add. xolX BL 28 egti L 29 oiSe W 

32 V] yevo; q eIoos scrips! : (o; ■(ho<; -q sKoe MWB: ib; '(VJOi tj w; eIoo; Paris. 1888: 75 cos yevos 
7) (OS eIoos L 33 |X£Y£&o'Js Seatv MWB: [xeyEx}os e/^^^ M in marg. (yp.), AV-^L; quod 

si probaveris, malim e/ov vel potius fj-eyeSo-Js (j-etej^ov. nee taraen deaetos notionem ab hoc 
loco prorsus alienam esse contenderim (cf. Philop. 500,15) 34 avayxa'^ovxat BxWj THEMISTII IN PHYSIC. A 3 [Arist. p. 18G''I2-22] 11 

Ttva auTou xr^; ouaiot; ocTroowaouai-v v] xctl -ouxo acpatpiqaovTai ; si [xsv 120 
-yap acpaipTJaovxai xbv 6pia[xov, oux oloa xi Xoittov uTzIp auxou Suvtq- 
cfovxat Xs^siv Y] Ypa'cpsiv, ei [xVjxs (o; au;x[3£[5r|Xo? (xt^xs (u? "(evo? [xr^xs 
«>; £100? }X7]X£ o)? Siacpopav fx>5x£ 6}q opiaixov, oXco? txr^os u>? oTzo-^pnor^v 23 

5 scousiv auxou xaxr^Yopiotv si os iwon^aovxai xtva Xo^ov, xouxov ava-f/'/j 
SiatpsTaOcti si; o-sp ovxoc- otov (uroxsia&o) -("zp avOpa»T:o; slvai xo o-sp 
ov) cprjixl oxi xat xov optatxov xoij av&pw-ou dva-f/.y] £? oizEp ovx(ov 
au7X£Tai)at xal sTvai OTi£p ovxa xal xo C^wov xal xo 7r£Cov xcxl xo | oittouv 121 
£1 "I'ao txT) o'K£p ovxot, cu[xp£pr^xoxa ita'Xiv ^svi^asxai, akV oux svosysxai 

10 xivi ao|xp£,3rjX£voti xa xov opisaov auxou ao[Xi:Arjpouvxa. oxt os xouxo 
dXrjOs;, paoi'to; olfxoti oiodcsiv. xd auixps^r^xoxa xotvuv r^ xotauxd laxtv 5 
u>S Old x£ 6irdp-/£iv xal [xt] u^rdpysiv, w; xo xai}rjai)ai xat oiaXs-i'ssUat, 
■J) xoiauxa w? sv x(o Xoyu) xou auixpsprjxoxo? xo uTuoxsiasvov irspis/sailai, 
o>S {Ji[x6xrj; iv pivi, xo tusoixxov ev x(i) dpt&[x(o xai xo dpxiov ai;x6x-/;; 

15 xs -do S3XI xoiXoT/p iv pivi, Tispixxo; X£ dpii>[xos £ic dvicja oiaipouasvo;. lo 
xaxd xiva ouv xwv xpo^wv xouxwv C'ja[5s[3r|Xo; saxat xo C^oov; Tioxspov 
xaxd xov TTp6x£pov; ouxouv saxai itoxs oux£ Cmov 6 dvOpojiro; ouxs 
TC£Cov o'jx£ oiTTOUV, ouxs oiaXscExai -ox£ oux£ xaf}£OsTxat. dXXd xaxd 
xov o£ux£pov : d>A' douvaxov, ou -(dp 6 dvf>p«)7:o; £vu7rdpysi xoT Xo-,'to 15 

•20 xo'j ^u'iou xai XO) X6"(io xou tteCou xal xto Xo-jW xou omoooc, aXX 
£xsTva £V x(o xouos opistxto irspts/sxar xai^oXou -(dp oaa xtvo; sv x<o 
opiaxix(o X6-;(p 7capaXa[xpdvsxai, sv xro xouxujv opiaum xo opiaxov Girdpysiv 20 
dSuvaxov saxat -(dp ouxco; xo oXov xou [xspous |xspo;, [xspo; [xsv "(dp dv- 
OpoiTTOu xo C<uov [xsxd -(dp dXXojv auvxs&sv ttoisT xov d'vOpwTuov si os 6 

25 d'vi>pu)-o; svuirdpyst xtS Xo-(o) xou C'oou, xo oXov svuirdpcsi "«> [xspsi xai 
saxat xou |xspou? ;xspo;* ouxs -jdp si,' xi au-'xsixai sx irXsiovtov oFov xo 25 
XsXsuxcDfxsvov sx xou Xsuxou xal xou awfxaxo?, xouxo oux svuirdpQSi x(o 
xou Xsuxou ypfufxaxo; 6piC[x«). dXX' huiq oux dvOpwiro) xo C«>ov xal xb 
Stirouv suaps^r^xsv, dXX' sxlpu) xivi. £-,'(o §£ xouxo | £[X7:apaXi|x-dvoj, (o; 122 

30 6 xouxo X£-|'(DV ouo T|Oyj xd o'-sp ovxa iroisT* dXX' sxeivo aTropoi, ixdXXov 
o£ oioa, w? £1 xauxa stjxai auixpsp-/)x6xa, xal xo £x xoux(ov laxai aufx[3£- 
p-fjxo? 6 d'vOptoTco? Tj xt or^TCOXS saxi xo oi:sp ov. 010 xouxo txsv xal 5 
Xs-(Stv TToXXr,? [xavia;, si os [xrj au[Xj3s[3r^xs xauxa u>; srsosua xw dvOptu- 
TTO), or^Xovoxi 6 Xo-'O? xou dvOptoTiou £i; oiiEp ovxa oiaips&Vjasxai. oxav 

35 OS si'-(u xov Xo-'ov, XY)v oucJiav Xs-c(o xal xyjv cpucJiv ^xi? dv -(] xou o^sp 
ovxo?. TtoXXd ouv xal oux(o xd oirsp ovxa, £i xal dywpiaxa xal doia-'psxa 10 
xou OTTsp ovxo?, xal xo OTTsp ov iz d/(opiaxujv fxsv xal doiatpsxcov uTrdpcsi, 

1 a-jTou cm. W 4 ^-lypa'frjv L (cf. Philop. 72,12) 6 ante avDpiu-o; add. L 

9 ov Ti EI Aristot. 186 b 17 (sed ovxa F) 11 ra ante xotaOxa add. L 14 -/.ai ante 

TO Tiept-Tov add. L (at cf. ex. c. Philop. 73,3); ceterum cum toto hoc loco cf. Alexander apud 
Simpl. 76,12 sqq. xoT om. BL 17 6 cm. L (cf. Simpl. 128,12) 18 post o^tiouv 

add. wSTiep L o'jte (ante xa&eoeiTai)] ouoe WBL 21 Trept^xovxai W 22 opiaTixoI] 

6p[C[X(.7 a (typoth. err.) to] tov L opiaxf/.ov Wj 26 eaxt L 29 £[j.nap£Xi[x- 

Ttavu) M (nuin ^jxTrapexXiixTiavui ? de p.£v 7:apaXi[j.7:avu) cogitavit Spengel) 33 d;:eoei;a L 12 TIIEMISTII IN PHYSIC. A 3 [Arist. p. 186b22- 187al] 

iz OTTEp OS OVTOJV. OJIO)? XOUTq) [i-EVTOt T(j) XoYO) ZOtl TipOSSTt '(Z ~m 7Af 122 

vfovoc, 8? sx Tou auv£j(£? T£ sTvai xal otoiaipsTov sv slvai to ov xotrsaxsu- 15 
aCs, Xsyujv w; ei ot^tpsixai, ouos Icrxoti axpipoi? fv, oia ttjv vk aTrsipov 
TO[j,y]v Toiv acufxaxoiV [xax/jv evsooaa'v xivs? yjSt] xotl uTrs'/wp-zjaav Xusiv 'j-ap 
5 auxou?: eus^st'pouv oux auxou? exsivou^ xivouvxec:, otXXa Ixspa eiaa'covxc? 
d7:opa»x£p7. Hsvoxpaxr^s fxsv Tipo? xv;v etc' (ZTCstpov xopLYjv xa? axojxou? 20 
Ypctii-jxa'c, ivot ou'co xauxov sv xs xal tcoXXoc Xe^eiv, r^v dvxicpaaiv xaxaj<; 
uTCEXdfxpavEV, Exspa TrEptsTrirxEv dvxtcpdaEi yaXzriwriprj. xauxov oTfjia TCoiaiv 

[i-EYESoC X£ XOtl OU [XE^E&O?. XaiXOl XOtUXOV 1J.EV £V XE XKl TCoXXd Xe^EIV 25 

10 oux saxiv dvxix£i'[j.£vot, Et oiaipotxo xi? xo ouvdpiEi xal EVspYEia* xauxov os 
TCOtsTv Ypa[x}xr^v xe xal dSiai'pExov, d'vxtxpuc Icxtv tcoiouvxo; xtjv Ypa[jL[xTjV 
OU YpaatjLTJv. nXa'xojv oe xo TCapd x6 ov oux ov Eivat oiSous xo irpoxEpov 
Xr^txixa xou napu.E|vioEiou X070U, dXXd xal xo ov sv sTvai auY^wpuiv, oTUEp 123 
f (oExo 6 X670? auva'^Eiv, ouxe'xi xd iravxa sv eTvoi cuvojixoXoyei* sTvat Yj.p 

15 s'faaxE TTto? xal x6 [xt] ov xo jxev ydp ovxco? ov dTiscpaivs xtjv losav, 5 
XT]V OS d[xop<flov xal TCpoixr^v uXr^v sTvai ptsv, |jLr|Osv 6s xou ovxo? slvar 
ciu",'XErai}ai ydp xo ov rdXiv ex xs xou ovxo? xal sv sivai soi'oou, 
xdx xou U.7J ovxo? xTjv uXtjV uTCsXdjiPavEV. s^oj OS oux oloa otcok 
xat ouxos cpu"|'(Jbv xY]v dvxtcpaaiv TCapaosj(Exaf si -i'dp sv p.sv ar^iiai- 10 

20 vsiv XO ov GOY/^ojpzX, (fTjal Se TCapd x6 ov xouxo xal sxspov sTvai, a[ia xs 
sv Xsysi xo ov xal tcXei'cu tcoieT xd ovxa, xouxo 8s xt Stacpspsi xou xb ov 
sv xs xal ou)( £v Xe^eiv; ouos ydp Sioxt xb [lev xupi'oj? sTvai OTjGt, xb Ss 
OU xupioj?, dTCocpuY^dvEi xb dxoTCOV, ei [jlt] xal [xdXXov dXiaxExar otacpopdv 15 
^dp xu)V ovxa)V tcoiojv tcXei'o) cpavEpui? dpii)[j.bv auxoT? aTCOOiowaiv. t^jxei^ 

25 OS cpauEV SI xal sv a7][xatv£t xb ov, o[jl(o? £V0£)(sa9at xal xb [xt] ov sivat 
Xs^ovxa? jxY] xd dvxix£i[xsva Xsysiv ou ^dp xb aTCXw; ixyj ov xal eqw xou 
ovxoc Eivai cpafisv. xouxo ^dp d'vxixpos xyjv dvxrcpaGiv utco[xsveiv iaziv xal 20 
GU75((«p7)(3avxa jxiav Elvai cpuaiv xou ovxo? TCaXiv sxs'pav Eiad-j-Eiv, dXXd xb 
xl [i.7] ov xouxo xal xl ov oux oxvoup-Ev Xs^stv. xb -('dp pn'av cpuaiv tjyjfjiat- 

30 vsiv xb ov OU TCdvxou; X7]v xax' dpii>abv jAiav cj-zjixaivsiv EcJxi'v, dXXd xal 25 1 ovxtov oe BL 1. 2 ante Zi^vtovo? add. toO W 2 dx — xaTsaxe'jaCs] eadem 

fere Simpl. 139,20 t£ auto elvai Simpl. E: to auto slvai cett. Simplicii libri 

3 Et — (4) atofxctTwv exscr. Simpl. (6 Beixtaxto;) otatpoixo Simpl. ouoev Simpl. 

libri 4 (JLctf/jv scripsi coll. Simpl. 138,23: ^^jv MWiBoLia: om. BiL,: eras, in W 

7 cpeuyT] L 8 UKoXajj-pavtov LW2 9 [aev ora. B xaixov — (12) ypa[jL[j.Tjv] 

exscr. Philop. 83,85 sqq. 11 avxtxp-j; tcoieiv daxi Philop. 13 nap[j.evtoou WLj 

£v elvat TO ov BL: [jlev et (et om. D) ev to ov Simpl. 134,19 (unde ex Alexandro haec 
sumpta esse docemur) 14 f tiTexo] wexo xov Xo'yov vel w; weTo 6 Xo'yo? a-jvotYst 

Spengel; at mihi weTO e Philop. 81,31 pro genuine vocabulo wcpeXev (cf. Philop. 82,8 
ojiep TO Tou auXXoytap-ou ou,a::e'paa[j.a ^PouXeto) hue illatum esse videtur 17 auyxels^ai 

— (8) UTTcXajj-Pavev] isdem fere verbis usus exscr. Philop. 82,5 sq. to ov ttc^Xiv] to 

Trav Philop. 18 (ante ttjv) oTiep Philop. post uXrjv add. elvat Philop. 

21 TOUTo — (24) dnootStoatv] cf. Philop. 82,16 sqq. 22 xat ouyEv post Xeyetv Philop. 

ou8e] 01) L 26 XdyovTe; Spengel (commate post elvat posito) 27 post touto 

add. {xev WB 28 auyj^topi^aavTa [xiav elvat ttjv toj ovto; cpuatv Philop. 82,20 THEMISTII IN PHYSIC. A 4 [Arist. p. 187*1 -26] 13 

TYjv xaiot 7SV0S xotl ttjV xax' eloo?. xi ouv xwXust to ov xouxo u>; ^svo? 123 
ev elvai: saxou oyj Cw^v to ov 6 xoi'vuv Xsywv xov x6va [jly] ov sTvott, oux 
iz(a xo5 ovxo? xo [xtj ov Xa[J.pav£i, aXX' oxt cp rjOflv 6 x6(ov oux tov t'lriro; 
xuojv iaxt'v. I oux ssxiv ouv xpsta uap' aux^ x6 ov aXX'/jc cpuasto; eiacci'o- 124 

5 jxEVTj?, Tva [XT] Tiavxa -j-avr^xott iv, dXX' sxeTvo jj-ovov 3-/jaaiv£X(o xo ov xo 
auxoov xai oirsp ov. a).X' ojxfo; oux cz-oxoxXstaixsBa xou TroXXa Xs-j'siv 
xa ovxa xax' api^[AOV r^ xax' siSos u)-; sipr^xai. irpo? \ih ouv OapfXEVt- 5 
SvjV xai MsXi(33ov apx£ixa> xa eipr^jxlva. 

4. Oi OS xo ov dvxl x^g ap)(^? Xotfi-Pdvovxe? ou; xai 9U(Jixou? sitteTv 

10 oux oxvY^asioV dv xi?, ouxoj? Xs-j'ovxc; xo ov oj? [xt'av dp/r|V, £t? 8uo oi'dps- 
Or^aav xp6-ou;- oi jjlev ^dp £V xt xoiv axoi/eiwv xyjv dp/7]v uTcoxiBsvxai lo 
xducixa sx xouxou xd Xoi-d orjfxioup-j'ousi tcuxvoxtjxi xai [xavoxr^xi. )^pa)[X£- 
voi, ojv Evavxid xaSoXixtoxspa dv xi? sluot xtjV u7:£po/T;v xai xvjv £XX£i']/tv, 
u'f ' 7. xai xo |ji-j'a xai xo jj-ixpbv at flXaxajvo? dp)(at. dXXd HXaxajvi !.'> 

15 ijL£v xo tj,£-|'a xai xo (xixpov xtjV uX-/jv ar^jxatvsi, xo 0£ sv xtjv Ttor/jxtxTjV 
aixiav, Xl^u) OE xo stoos* oi cpuaixol 0£ xo [xsv Sv tcoioucjiv u-oxsiti-svov 
xai uXr^v, xd svavxia 0£ otacpopd? xe xai £i07]. Ixspot os xaiv axoi/sttov 
u£V ouo£V, dXXo OS TTUpo? [J.SV 7ruxvox£pov dspo; §£ X£7tx6xopov, <ju? 'Ava- 20 
ct'uavSpoc. ouxo; 6s ouxexi dXXoiojsst /pr^xai Tcpo? xt^v -j'evscjiv xaiv Icps^r^, 

20 dXX' Exxpivsa&ai cpr^ctiv i? d-£ipou xou axoi/stou xd? svavxtoxrjxa? ivu- 
irap'/ouaa?, wa-£p 7s xai 01 iroXXd; u-o&£p.£voi xd? dp/ds, Iv 0' atxtov 25 
xo TTOirjxixov, 'Ava^a-yopa? x£ xai 'E[XTr£OoxXrj?, 6 [xev xd? x£ 6p.oioij.£p£ia? 
xai xov vouv, 6 0£ xd axrjiyjXa xd xESCiapa xai xov acpaTpov xai -/dp ouxoi 
TrapaTrXr^aio)? 'Ava^iji-dvopoi ou xs'/pr^vxat irpo? xrjv yevesiv dXXouo(j£t, d'XX' 

25 EX xou [xqixaxo? ixxpivouotv (b? svuTrdp/ovxa 7^07; xd r^\uv -/ivssOat 00- so 
xojvxa- dXX' 6 jxev xai TrauEt xtjv £xxpi|civ xauxr|V xai irdXtv d'p/sxai 125 
xaxd TTEpiooouc, 'Ava^a^opa 6s aira^ «PXV Xa^ouaa ouxexi xeXeuxS' xai 
xouxm <x£v dusipa xd axoi/Eia, xio os xd xsxxapa. Quo os 'Ava^a^opav 
sotxsv El? xauxTjV xYjv oocav un:d-|'£St)ai Jiv ijlev ev saxiv xo opdv sx xaiv 5 

30 svavxt'tov 'I'qvofj-sva xd svavxia* ou ^dp rjYoujjLEVO? ouvaaOai xo ivavxiov st? 
xo Evavxiov {AsxapdXXEiv (cp&stpEa&ai -(dp dv ouxo)? xd? dpyd?) IvuTrdp^Eiv 
i^'(tXxai xoT? Evavxtot? xd svavxta- Ssuxspov os xai [j-dXtaxa fj xoivvj oo^a 10 
Tuiv cpucfixaiv xad' r^v a^avxE? ofxoiu)? ouosv sx xou jayj o'vxo? -(ivsaBai 
uTrsXdtjiPavov 8td xotjxo -(dp Xs-^ouaiv 'tjV oiiou -uavxa' xai 'xo 71VS- 

35 aOai (5u-(xpiv£a&ai ssxi xai xo cpi>£ip£ai)at oiaxpiv£Cfi>ai'. xaixoi -(S 1 TO Sv om. W 2 Sv L: om. MB: post elvai W xotvuv] ouv L ov om. W 

3 iovj ov a 4 -ap' MB (Tipo; s. v.): Ttpk WL 6 dTioxevcXetfAeaa L (de M ambigo) 

9 7.al om. W 10 av ti? ante etelv L ov in ras. M 13 xaOoXr/.toxEpa MB 

text.: xa9oXixu)T£pov B superscr. WL 15 £v] ov W 21 ttoXXoI B xd? 

dp/ots] xd ovxa E Aristot. 187a 22; cf. Diels Zur Texlgesch. p. 16 27 dvaSaydpa 

W2: dva^ayopa? MWiBL XaPouaav L (unde 'Ava^ayopas — Xa^wv coni. Spengel) 

28 d'TiEtpa M (d e corr.) 29 uiraYay^aaat W fi.£v gv] Sv |i.£v W.^L 

32 xai om. W. 34 xd Trdvxa Aristot. 187a 30 praeter E 14 THEMISTII IN PHYSIC. A 4 [Arist. p. 187.-'32 — bl3] 

'Ava^ct^opa? aXXoiouicj&ai tq "j'tvsaf^at Xi'(ei, dXX' sx toiv Trpaytxax^v 3^X6; 125 
£5Tiv ou '|'iva>5X(ov xy)v ousiav <pa)V7]v ttjv "(ap au^xpitjiv dX/.ot'coaiv ovo- 
[xdCei, dXXd [xr^TCO) -auxa. dXXd xat aolXo^iaiiM vA'/j^rf:ai Tipb; xctuTyjv 
x/jv 6o?av SuSiorj -av xo yivojjlsvov s; ovxojv Tj ex [xt] ovtouv, oux ex [xtj 20 
5 ovxu)v 81, eS ovxu)V aptx* ouxo) 6s axoXouftsiv xo Tcdvxa IvuTrdp/siv Exdax(o 
e$ ou Yiv£(3{)at xi cpaaev, oiov sv xojol X(5 u8axi Tpi)^a? oaxa vsupa adp- 
xa;, dvat'a&yjxa oe yj[xTv sTvai 8id [xtxpoxr^xa. xai xouxo TrpoasXot^sv i'^s- 
^fjC TT-av £v TT^vxt [xsjxiy^Oat Xsytov, etcsiSt] xal "(ivsadai Tiav £x iravxo?. xi' 25 
Ttoxs ouv aixiov xou }xy) Trdvxa 0[i.oia cpaivsaOott, si' 7s -avxa 6[xota); ex 
10 Trdvxtov; oxt [xvj -dvxa, cpr^cJtv, Ic I'cirj? ev sxdsxoj xaxa xo TrXf^So?, dXXa 
xaU' exaaxov i'v xi Trdvxtoc u-zrAyei xai TiXeovdCst, otov ev x(i>6t fXiV 
uodxia, ev xtooi oh adpxia • xal xoi'vuv xo | cpaiv6[xsvov uStop dizh xou itXeo- 126 
vd'^nvTOz o6'x(u; Soxeiv, eTtet |jl7]X£ uowp etXixpivaic xt [i.yjxe aofpxa [xr^xe 
"j'TjV elvai. 

15 f^X^ '^'J^ dxoXoui}ov [X£xa xou? dvaipouvxa? -avxEXu)? X7.s ap/«S "^j"* ^ 
ctTrsipou? xa; dp'/a? Xeyovxa? eTTiaxs'^aai^ai • si yj.^j xotl auxol otsXs^x^^^sv, 
(ujjLoXoYr^x' av yjorj xo xd? «?/«? sivat xaiv cpuaixaiv TreTrepaSfxeva?. irpo)- 
xov |x£v ouv ixeivo OaufidCw, Trois £7ri(5xy][j.7jv xivd irept cpuaEto; uapaowsetv 
Tjixiv uTTiaj^voujxsvoi Xavi)dvou(3iv dSuvaxov xyjv xaxdXr^(|/iv auxaiv eTrtSeixvuv- 10 

20 Ts;* El -[dp ETTiaxatJ^ai \ikv xoxs i'xaaxov uTioXafiPa'vofxev, oxav EtSuipLEV 
auxou xdc dp/ds xal xd alxia, xaiv otTrEtptov os e/stv yvoiaiv oux eY5(«)pEi', 
6 xd? drj-fdz "youv Xeytov aTreipou? dvaipEi xyjv ETCiaxr^p-r^v xou Tcpa'-j'fxaxo?. la 
xal ei [i-Ev xo 7rX9)^o? auxfiiv d'luEipov AE^tov 'Ava^aYopa; xd? iroioxyjxa? 

dtpll}(J(.(p TTEpKuptCsV, £^ OTTOCJOUV [XEV ExaSXOV, OUX dv Elj(0[l.EV aTCooioovai, 
25 EC OTTOIWV OS EUirOpV^aOULEV d'v VUV OS OUOE XOTs El'OEaiV OUXE XO) 

TtXr^Bst xd? 6|xoio[XEpEia? dycov si? dpiOfxov csEvaxiCet 6iod?Eiv iiraYYEXXo- 20 
JJ.EVO?, a Tcpoixo? auxo? ocyvoeiv oux dpvsixat. xouxo [lev ouv l^u) xou 
TrpdY[J.axo?, exeivo oe auxtp ttw? oux d'xoTiov ocTravxi^asxat otd xouxo 
uav ev Ttavxl fietxi/Oat Xeyovxi, oxi xoiv 6[i,oio[XEpa>v szacxov ouvaxov stt' 25 
30 d'TTEipov xal au^eiv xal xa&aipeiv, xal ouxe xouXd^iaxov ouxe xo pteyiaxov 
XaPcTv; oxi 6r] xouxo dSuvaxov, evxeuOev cpavepov. Ofi-oXoyeTxai [xev "(dp 
aTrav xo auv&exov ex [xsptov ex [xepoiv oe XeI^w xoiouxojv a xal /(opia^r^- 127 
vai ouvaxcti xax' Evep^etav aXXv^Xov xe xal xou oXou, xal xo oXov xoT? 
(lepEaiv dxoXou^Eiv xaxd xo [jieye&o? , oiov si ixixpd xd ]xi[jr^^ [xixpov 4 ItteIB le ovTtov M: -/^ £| ovtojv WBL (ex Aristot. 187 a 33; cf. Philop. 89,9) 

5 TO L: xu) MWB: num axoXouSel aixiij ? 6. 7 actpxes a 7 a(j.ixpdT7jTa L (ut P 
Aristot. 187 a37) 7ipoa£Xc!([i.pav£ L 8 \>.z<j.v/%ai hie et ubique libri fere omnes 

9 TO ai'xtov L [j-tj] [jlev M (et Paris. 1888 a man. 1) ys] te y«P ^I 

15 Td; cm. L 16 oteXEy/SErev M2W2: oieXe/iJeTev M-.-L (in quo ut in a oieXej^Oeiev), 

5[aXE/&£iEv BW] 17 u)[jLoXdyr]~' Diels: tojxoXo'yrjTai M: uj(ji&Xo'y7]to BWi: ofAoXoyoito WjL 

19 U7toa)^(j(A£voi L 21 aurd; L aTiEtptov] dp/div W 25 £'j7ropi^ao(jiEv ih 

Eiiropi^aaixEv WBL: "fort. £U7:opi^aatji.Ev' Spengel oooe] o'jxe Spengel 30 xaSai- 

peiv B 31 or; WB (de M ambigo; Laur. 85,14 orj): oe L evteuIJev do'jvatov 

libri: corr. Spengel 32 <2] ajv L THEMISTII IN PHYSIC. A 4 [Arist. p. I87M3-22] 15 

TO oXov St fis^aXa Ixslvot, as^a xal xw-o, xal £i'-i'£ si; aTCsipov £tc' axotviov 127 
7) TTpoooos etc' du.cp6-£pa, £-' a-eipov slvoti xal tou (3uvi}£-:ou' xal (£i) 
aa'pxa xal v£upa xal osxa OTir^Xixaouv -(ivsa&ai Suvaxov, ivoi/sxai. ot^ttou 
xal Ct»ov xal si xa nirjq xou cpuxou, xal auxo xo cpuxov xal x6 avxiaxpi- 

5 cpov xoi'vuv 6[xo''a>^ d\r^M<;, st [xy; ouvaxov x6 oXov, ouSs xa [J.£prj. (up'.axai lo 
6s xa (xs-i'si)-/] xaJv xs Ciowv xal xoiv cpuxaiv xal xax' auxov 'AvacaYopav 
oipiaxai apa xal x«iv {loptoiv xal oux £VO£-/£xat otct^XixtiVoGv £Tvai aa'pxa 
dvOptuTTOU, (i)? ouvaadai xal xr]v £v x£-f/ptp [jLsxd 7ca[j.[xupta>v dXXtov uTzdp- ir. 
5(ouaav £xi xaOaipstv sirl x6 iXaxxov ouaav Ixi aa'pxa* xoSxo -^dp &au}xaaxov. 

10 dXX' I'aco? cpaiT] dv irpo? auxou? ouxoj'; auxu) jxa/OfXEVOu? 'Ava^a^opa?, wq 
o'jx dv s^oi au'c^^cop'iQsaiixi x'^ xtov ojxoioixepoiv au^v^asi xe xal \izuuazi xal 
xds Siacpopds dxoXou&sTv xd? xaxd [jisyeOo? xtov xs C«)")V xal xuiv <p'jxcov 20 
xouxo -(dp u-kTiP/sv dv, st xd C«va xal xd cpuxd ez sxdaxou xoiv ofi-otop-s- 
po>v sioou^ aiav otxoiojxspstav el/e, [xtav oaxou xal [xiav at'fj-axos xal irpo; 

15 uiav s'-s' sxdsxou xciiv d'XXojv. vuv Bs TrXTjUoc scp' sxdaxou xaiv ofj-oto- 25 
{jLsptov si'oou? xa&' sxaaxov stoo? xGiv Co>«>v. ouSsv o5v dxo-ov adpxa [xsv 
sir' d'TTSipov xai^aipstv, C^ov os fx-/;xsxf xyjv -(dp sv x(5 Ciow adpxa sx 
7:Xst6v(ov aapxoiv sTvat xa>v d)c dp/cov xal axot/siwv. dXX' st xal xouxo 
ouxcus S-/SI, dXX' opiaat | ■,£ /pr] xoiv axof/stoiv xouxtov xo [xs7Si}o^- opou? 128 

20 "(dp owasi 6757:00 xtvd dptv^fiov dcp' ou auvxs&svxa xd axot^sta xauxa xrjv 
sv C^ot" adpxa itoioijatv. saxco os xai>' uro&satv ouxo? 6 dptO(j.o; xsxxd- 
p(uv 7] TTSVXS aapxtcuv. st o-q ouvatxo xuiv aapxoiv xouxtov sxaaxov sir' 5 
d-rrsipov xai>aipsTai>at, saxai sx xsaadpouv x'/jXixauxv] adp? ouxw? [itxpd, 
OTTT^Xt/'/jv stvat xr]v sv C«>fp adpxa dtx7]-/avov, [xdXXov 6s xi -oxs saxt xo 

25 Xs-^siv XTjv dvOptoTTOU adpxa sx ttXsiovcov sTvat aapxi«>v; 6td xt "(dp xal 10 
xtov aapxiwv xouxov sxaaxov oux saxat sx -nXstovrnv aapxttov, sqs st:' 
d'TTStpov xaiv 6[jLOto[xspsi(ov Tj otat'psat;; dXXd xdxstvo T:a-f(sXotov xtjv ptsv 
xou EXscpavxo? adpxa s^ sXaxxovtov sTvat aapxttov, X7]v 6s xou xtovto-o? sx 
•nXstovfov. ou6£v "(dp sxi 6ioiast xo sx -nrXstovtov 7^ sXaxxovtov Xsystv 15 

30 doptaxou XTJV dp5(7jv ui:dpj(ovxo? xou (is-^s&ou^ xal si:l xo [xsiCov xal 
£7:1 xo sXaxxov. oXto; 6s xo xadatpsTv st:' d'7:stpov adpxa ou6£ adpxa 
Ixt cpuXdxxstv saxtv to? [jlsv "(dp atoixaxos oux d5uvaxov S7:' d'7:sipov 1 -ital ante to oXov add. BL ye] te M in'' ante Ixeivtov om. L 2 xal d 

scrips! : xal MW: xal ydp B: zi yap L 3 oaxoOv (sed a s. v.) B 6 auxov xov 

dvalayopav W 9 xctSatpsiv B (ut v. 17) to-jXaxTOv L 10 auTou? M: tou? 

WBL 11 T£ om. Simp). 6[j.otou.£p£tuiv aF Simpl. 12 xd; xaxd (xeYeSo; otacpopds 

dxoXoij8£tv (om. xal) Simpl. 13 £{ — (14) at[i.axos, (U) xt]— (12) cpuxuiv, (15) 8^ — 

(16) el'oou;, (16) axoT:ov — (17) ii.qy.i-i exscr. hoc ordine Simpl. 168,25 14 o.uoio- 

[A£p£tav] xYjv G'JvxtDEiaav add. Simpl., qui alia quoque immutat 15 icp'] I? Simpl. 

6[j.ot&[A£p(Lv ML, Simpl.: o,aot&[^.£p£iuiv WBL^a 16 eioous a 19 eyot B 

o'po'jg Loa: opa MWBLi 21 0^] orj BL 23 £x] i-A xuiv BL xexxaptov 

L, V B 26 EtyE] eixe M 27 6(ji.o[0[Ji£pi(Jov L oiatpEat; M text. (cf. Simpl. 

170,17): xa»a(p£(Jts M marg. (yp) WBL rayyEXoiov \V 29 Xsystv 'q sXaxxo- 

v(ov B i'q iu ras. 5 litt.) L 32 au)[A« L, unde atopaxa a 16 THEMISTII IN PHYSIC. A 4 [Arist. p. 187 b 22-188* 2] 

vosia&at TTjv To^r^v, uj? 6s aapxb? aixv^/avov iravxsXoi;* oiacp&stpsxai "(otp 128 
oux Etc [xaxpov TO aapxibv. touxo 6s oux ol8a TrpoaojjLoXoYouixsvov 'Ava- 
zOL'ppoj.' acpUapiot ^ap xat' auxov at ap/at'. ei ot] xauxa dXr^ i)9j Xsyofisv, 
xctt TO }jL£Yev>o? (Sptaxai xr^? sXa/iaxr^? aapxo?, dva'i'xato); douvaxov ev 25 
5 sxdaxio Trdvxoc }X£ixTj(^ai. xt 6v^-oxs; oxt irav aaiixot TrsTtspacjixsvov, st xal 
apiixpoxaxa cxtt' auxou KSTispaaixsva dcpaipoixo, ofxo)? e-iXsi^'Sts Ttoxs, "(t- 
YV£ai)co 6s 6 X670; fjiv] xaxd x6 Xo^to | Osojprjxov. xal (ei) xoi'vuv sx xou8e 129 
xoiji Goaxo? f| adpc aTCOxpivotxo auvsyjo?, dvaXwasi ot^ttou Trasav xyjv Ivu- 
Tra'p/ouaav ou -(ap olov xs stc ditsipov Trpoisvat xyjv sxxpiatv xr^? sXcc/iaxr^? 

10 aapxo? wpiapisvrj?. 6uorv xoi'vuv dvaYxatov Odxspov, r^ X7]v Ixxpiaiv stti- 5 
XsiTTStv xat [XYjxsxi x6 XotTTOv u5a)p aa'pxa l/siv ^v xcj) au^xpriiaxi, t] xau- 
XY]? fAYj TiauOjUSvy]? sfxTTEptsiXr^cpSai TrsTtspaaixsvo) [xsysBst (Xsyto 6s xo xou 
u6axOv) d'TTStpa aapxi'a xov dpii)[xov xd 7)5r| xal svu-dpyovxa* xouxo -(dp 10 
uTTspaipsi Trdaotv Oauixaxoup-jiav. -Jipos os xouxoi? st irdv [xsv a(u[xa dcpai- 

15 p£i)svxo? xivo? sXaxxov dvd-(v.q YiYvsaBai, xtjC os aapxo? wpiaxat x6 izoahv 
xal [xsY£i>£i xal caixpoxTjxt, cpavspov w? sx xr^? sXa/icJxr]? Gapxoc; ouosv 
Exxpi&T^asxai soifxa' sofxat ^dp sXaxiov xi xtj? sXa/i'sxr^?. irai? ouv dirav 15 
sv diravxt; 7^ ai[i.ixpoXoYOuii.E9a xauxa Xsyovte;; si ^dp dirav sv aTzavxt, ou 
adp^ Isxai [xovov sv x-^ iXay^iavq aapxi, alXd xal alixa xal oaxouv xal 

20 £"f/cscpaXo? xal TidXtv sv Ixdaxtp xouxtov oFov sv xo) ai'ij-axi adpc stspa xal 
aijjia sxspov xal oGxouv dXXo xal 7:p6? '^s auili? iv sxdaxtp xo6xa)V oiiot'tos 20 
xd d'XXa iravxa- xal xouxo soxai dirspavxov. xal iroi'g ou irXaxu? 6 Xf^po? 
sv xm Gfitxpoxaxw aapxi'o) adpxa dirsipov U7rdp)|^siv xal uo(op d'Tistpov xal 
YTjV xal d£pa; xal xauxa, OTTEp 6y] xal Trpoa&sv scp'/jv, ovxa f;6yj xal utps- 

25 axcJuxa xai>' sauxd xal dXXv^Xojv xs)(a)piC[JLSva xal [xdXiaxa dxoTtov sv (5 25 
^dp xsy(a)piaxai, Trs-Epdxojxai. opou? ^dp xd )^(optCo[A£va aTi' dXXv^Xfov xal 
[xe^eOei xal xoTTtp XajipdvEi' laovxat ouv xax' auxov ai dp/al xal xaxd 
TrXfi&o; d'TTEipot xal xaxd [xsys&o;* xouxo 8s saxiv dTrsipdxis duEi'lpou? Etvai. 130 
El OE xt; PorjOoiv 'Ava^ayopa xd^ [X£V dp'/d? oloixo d[xtxxou? sTvat, iTxsiSrj 

30 xal dp/d^, sv 8s xoi? aiaSyjxor? xal auyxpiixaai iravxa sv Trdst jxEixTyOai, 
[xsxsvsYxdxto xov X070V xal sttI xwv au-i'xpi[i.dxa)V oiov uoaxoc ai(3i)/jxou* 5 
XOUXO) ^dp 8r^iTou&£v 6[j.oia>? svuirdp^si adp; xs xal ocxd diTEtpa x£)(u)pi- 2 (J.a7.pav L: (Atxpov W, olaSa Wj 3 oe L 4 ibpiaftat Wo et fort. Lj 

dvaY-iCaicus Loa: dvayxalov MWELj : num dvaYXir] ouv ? G inikd'hs.ii tiote L 

7 TO XdytiJ W2B (to in ras.) cum Simpl. 170,27: toj Xdyw MWiLj et fort. Bj : to tiu 
Xoytu L (Td Xdytu Simpl. D) zi post zai addidi, post TOtvov W 8 i^] d L 

8 a-j^vw? W 10 dvofYxat'tov B, dvdyxT) L (cf. Pbilop. 105,17) 10. 11 
diioXefeEiv L 12 to] toI WjL 13 r]oT) xd in ras. spatii angustioris M 
post ydp ins. or) L 17 ti] t£ M 19 xal post ar[jia om. M; fortasse scriben- 
duin aifxa xal ajj.a 6a-ouv (cf. Simpl. 172,8 adpxa xal alfj-a 6[j.0La); xal lyxecpaXov) 

21 dsTouv ST£pov xal ar[j.a dXXo L 24 EpLTipoa&ev L 26 TrsTiepdTCDTat] om. Lj: 

TTSTTEpacfTai L^a 20 ei oi tic — (p. 17,4) 8iaij.apTup£Tai] ex Alexandre (cf. Simpl. 

173,8) 31 xal M: om. WBL 32 to-jto) Loa: to'jto MWEL, oaToOv 

BL (cf. Simpl. 172,24) THEMISTII IN PHYSIC. A 4. 5 [Arist. p. 188^2—19] 17 

Ofxeva, suYxsxpiasva ovta xott xctuta sx Travifov ai5i>r|Ta -j-ap xai £xxptv33t>ai 130 
Suva'fxsva, oiaxs xal xoutwv (sv) sxaaxo) irdXiv Ixspa uTrapSai. ou ^ap Srj 
8taxpi9if]a£Tai ttote si? xa? s^Xixptvei? xal Trpwxas ap/as* xouxo -(ap 7j[xTv lo 
auxo; d\).riyavov elvai otajxapxupcxai. Troi? o5v xouxo auxo irpaxxsiv 6 vou? 
5 Tcpo&OfAsTxai; irois 8s oux dvor^xo? xoT? douvotxois k-nix^ipdiv ; xatxot xo [ir^- 
SsTTOTS xd ovxa oiaxpt&T^SEaDai xaxd x6)(-/jv opi>a>; cpyjcjiv 'Ava^aYopct;* 15 
d/oipisxa "(dp xd c>ufj.[5spYjx6xa x^s ouaia? scxi'v. xi ouv s^si Tispa? 6 
cppovifJLwxaxo; vou? rj dvv]vuxot [i,o)(0(uv; sqs [J-Tyxs xaxd Troaov oiaxpt'vst 
Ttoxs xds ^J-^'/S'-'^ (-^'■^ diTcipov "cdp auxai otatpouvxai) [j-r^xs xaxd xo ttoiov 

10 (d/topiaxa -j'dp xr^c ouatas xd TrdOr], oFov /pcufxaxa Xs^w xal Ibf; xal xd 20 
Xoiird auu-Pspr^xoxa), wtjxs xo [xsv ouos sxctvo? xco vtp auy/copsr, xo os 
f^tjisT? Old xo dXrjOs? dcpaipouixs&a, smsl xal xouxo oux opBois 'Ava^a-(opas 
xo Old xouxo oissO^ai xtjV cjdpxa Ix aapxi'tov auvxi'fteaOai xal xov •/jjoahw 25 
EX /puaitov, STTSiOY] xal oiaipsta&ai irdv ofjioiofxspss si? 6[jLoio<j.£p9j a[jLixpo- 

15 xspa uTtsXajj-Pavsv si oi xi cpOsipojxsvov oiaXuexat, s^ sxsivwv yivsa&ai 
auvxi{}£ixEVOv. xouxo xot'vuv ou*/ txavov Trpos dTc66si;iv 6 -^j'dp tt'/^Xo; xal | 
St? TTT^Xou? oiatpsixai xal si? uowp xal y^v. iroOsv o5v dv [xdXXov snroi? 131 
Y^vsa^ai xov Trr^Xov; sx lir^Xapiwv [iixpwv 7^ fj-aXXov sx -f7^? xal uoaxo?; 
7^ xouxo [jLsv saxiv ovxto? "(ivsaOai ur^Xov, sxsivo 5s (xsiCto "civsa&ai; ou ^dp 5 

20 to? ai irXivftoi cuvxt&Efisvai xov oTxov Troiouaiv, ouxcd? oxav s^ dspo? uocup 
"j'sv7]xai, uodxia jxixpd auviovxa xo Tidv uSojp etioiei* xouxo "ydp auxoi? fj 
xa^Tj au'(xpicri? pouXsxat. dXX' auxov jaev opaiji-sv st? u8a)p [xsxaPaXXo(xE- 10 
vov xov dspa xal dXXoioujjiEvov xal xouxo ssxiv s^ dspo? uoa>p ^Evsa^at. 
ouxa> OS xal 'Ep-TCSooxXr;? xrjv "csvECfiv xaxaaxsudCst (xaxd -(dp auyxpKJiv 

25 xal Sidxpisiv), dXX' 0[X(o? xoucpoxspa dfxapxdvsr -nrsTrspaaixsva? '^ap xtOsxai 
xd? dp/a?. dXX' outko xaipo? irspl xouxwv. is 

5. 'AXX' Exstas sTidvsijxi, oxi xdvavxia airavxE? dp;(d? iroiouaiv of xs 
Xs^ovxs? sv xo Txdv xal dxivr^xov, oi" xs TcXsito, [xdXXov os aTrsipa* xal "|'dp 
6 riapixEViorj? sv xoi? irpo? So^av xo ftspp-ov ttoisi xal xo <|;u/pov dpyd;, 20 

30 (liv xo fxEV TTup xo OS 7T|V TTposaYopsuEt, xal 'Ava^KYopac sv xai? ojaoio- 
[ispsiai? xrjv svavxicucfiv xal 'Ava^ifxavopo? Ixxpi'ast xrjv Y^vsaiv xaxd auy- I auYXExptfjiva scripsl: suyxEfixsva M : auyzpfp-axa WBL Ixxpi'vea^at L: lyxptvEadat 
MW(?)B 2 iv addidi raXtv oin. L 07:ap?atM: U7ic«p$£i WB: svuTrctplet L 

3 TO £tXixptv£c L 4 a-jTO W (in M comp.) 6 ovxa M (a in ras.) 7 t^c 

om. L 8 •?)] xal mavult Spengel dvTivuta MB: dvuvrjTa W, dvoVjTO? L, dwuxa 

L2a, (i'v'jTa Spengel [-"■'''jxe] [J.)] M (fortasse recte) xaxd to ttooov BoL (at cf. E 

Aristot. I88all et Simpl. 17G,3 et 10) oiaxpi'voi WL 9 ante xaTd add. xd W 

II xd [JL£V M, 6 (A£v Li cuyycopEi Tw vdi L 12 xdXTjS^s BL 14 ;(puai'tov BL: 
yp'ja£(uv M: ypua^o'j W 14. 15 apuxpoxepa MB: a,atxpoTaTC( W: a|AixpdT£pov L 

17 ouv dv MW: dv ouv B, ouv L (dv in marg. add., sed rursus del.) a dv ante -(hza^ai 

add. L 18 Ix M: Tro'xEpov Ix WBL 19 xov ante TrrjXov add. L "21 ylvrjTat 

ML: yi'vrjTCd B: y W ap.ixpd L aur/] W 24 ydp] xr^v W (om. in Par. 1888 

Tp 

et Vindob. 110) auyxpiatv (a pr. in ras.) M 25 ota^pEaiv L xoucpo L (unde 

xo'j'fOTEpov a) 31 lxxp{a£i BL: lyxpiSEt M: £v xp(a£i W 

Comment. Arist. V 2 Themist. in Phys. H 18 THEMISTII IN PHYSIC. A 5 [Arist. p. 188a 19-36] 

zpiaiv, (Stjxe xal otaxptaiv, xat Avjaoxpixos TrXr^ps? xs xal xsvov, dUoc xat 131 
biazi xal ajcr^jxcxxi xal ta?£i xas -i'svscfsis iroioiv Evavxtwast ttoisi- yevT) 25 
7ap ocTiavxa xauxa iaxiv ivavxt'cov, yj ^iai<; xou avto xaxto, TipoaOsv 
oirta&sv, dptcJxepoG osctou, x6 ^xr^IJ-a £u9uYpa'u.[xou Trspicpspou^, a xax' 
5 exstvov eaxiv Ivavlxia* irepl 5s 'EixttsooxXeous xal IlXa'xtovoc xal xuiv clXk(av 1^2 
cpusixaiv oaoi jidvtoGtv xal ixuxvcoaiv ixiOsvxo xd evavxia, xal Tcpoxspov -j-s 
7rpo£tpv;xa[ji£V. xal vrj Ai'a zi)l.rr((a!; £[xoqe ooxouaiv sttI xoSxo ajravxcS 
eXTjXuOe'var osi -ydp xd? dp^d? ixpuixov [jlsv s^ dXXrjXtov txTj sTvat (Icxat 5 
-/dp o5x<o; sxdaxTj a\ia ap'/ri xe xal oux dpj(r^), Seuxspov Ss [xyjSs e^ dXXfuv 

10 (si -j'dp jiYj irpoixai elcV, ^S; dv eiev dp/ai;) xal xpixov Ix xoux(ov slvat xd 
Tcdvxa' xouxo -(dp [xdXitJxa iSiov x«)V dp/oJv. xauxa Stj airavxa xoT? Tcptu- lo 
xot? evavxioi? UTrdpj^ei. Txpioxa os svavxia Xsyo) xd Ysvixwxaxa' oux ki 
dXkoiV [icV -/dp, cixt 8yj xal Trpwxa* oux ic, aXkrikoiV os, oxi ot] xal svav- 
xia. xal Jj-Tjosv zapayj^^z' Xs-cofjisv -(dp sx Xsuxou xo jjisXav -(I'vss&ai, oG'xcu? 

15 [J.SV -(dp -(ivsxai s^ dXXv^Xwv xd svavxia, oTtsp xupiiuxspov si'ttoi? dv oux s? is 
dXXv]Xcov, dXXd jjisx' d'XXrjXa. dXXd ttoj? eittov [i/j 7tvsa{>ai sc dWr^kviV 
xd Evavxia; o)? Xe-(0[xsv ex /aXxou -(qvsa&ai xov dvopiavxa* ou -/dp oi? 

UTTOjJLEVOVXOS daXSpOU ^dxspOV iXExd xou CpuXdxXElV XT]V OlXEiaV CpuSlV -(EVVOJV- 20 

xo? x6 Evavxi'ov Ssi [jtsv -/dp auxd aui Csa^^ai O)? dpjdq, si os atoCojASva 
20 £1? dXXrjXa [isxapdXXsi, suvuirapj^oi dv xd svavxia, OTxsp dixi^/avov. ttoj? 
8s xal EX xouxoiv xd dXXa; oxt xaxd [xsxapoXYjv rj -(svsaic, co? Ssij^Oyjasxai, 
El? OS xd svavxia iratja ji-sxapoXv]. dXX' sttsioyj jit] acp65pa auxo&sv -fvu)- 25 
piijLOV x6 Xs-(6jxEvov, EixiaxE4'a>[J-E0a auxo [jtixpov d'vtu&sv dp^dfXEVoi. Xr^Trxsov 
or] zpoixov oxt xSv ovxojv ouosv ouxs ttoisiv irscpuxsv ouxs irda/siv 

25 x6 XUjhv UTTO xou XU/6VX0?' ou "(dp TTOIEIV TTSCpUXEV d'vi^pOJTTO? nXTTOV, OUXS 

TTScpuxs Tra'cj(Eiv 1 dodijia? utto aiov^pou* xal xoivuv ouxs -(qvEoBai irscpuxs 133 
x6 xu^ov sx xou xuj^ovxo?' ou "(dp dv -(svoixo Xsuxov sx [xoutjixou, dXXd 
Trdvxo)? sx [AsXavo? r) ^avi>ou 7J xivo? Ixspou xaiv (xsacov ^ptojxdxcDV. xai'xoi 5 
cpairj XI? dv oxi xouxo oux dXvjiyE'?* suroi -/dp dv xi? xy]v d/jOova Xsuxyjv 
30 EX tJLOuaixr^? 7£-(ovsvai. dXX' ou)^ -q [xouaixT] Txpoxspov r^v, dXX' -^ [jLEXatva* 
ETTEtOT) -(dp aup-Par/] irox' dv xm tj-sXavi xal [j-ouaixm sTvai, xoxs oux 
dv EX [xsXavo? oi'si -(qvsaOai xo Xsuxov dXX' ex [xouoixou; dXXd oiaipsi lo 1 TrXrjps?] sic etiam I (et fort. E) Aristot. 188a 22: xo axepeov Aiistot. vulgo et Simpl. 
(cf. Diels Zur Textgesch. p. 11) 7 vt] Ai'a om. Lj (ut Aristot. 188*27) 8 [x)] thai 

cm. W 10 [j.fj yap L Ttpuixa L 11 or] M: os WBL (ut Philop. 110,32) 

12 ■^viv/Mna.-z'x] sic Simpl. quoque 182,14: yevtxwTspa Pbilop. 111,1 13 d'XXou L 

15 yoip om. L 16 emov om. W, , add. W2 in marg. 20 fxexctpaXXei M; 

[jiETapdXXoi WBL TtuJ; — (22) [j-erapoX-;^] exscr. Philop. 118,7 sqq. 21 xa d'XXa] 

cf. Diels ad Simpl. 182,12 oxt] saxi W (ut vid.): oioxi Philop. 22 xdvav- 

xfa L 24 xu)v ovxwv M; aTidvxcov xujv ovxtuv WBL (ut FI Aristot. 188*32: Tidvxwv 

xuiv ovxmv E cum Simpl. et Philop.) izdayzi a 26 Trdaj^etv Trecpuxev BL 

TOcpuxE Ytvsoftai W o!jx£ MB: ouoe L (ex Aristot. 188 a33 vel. Philop. 111,11), ob 

W; obversatur alterum membrum o'jxe cp&£(p£a9at E15 xo xup'v cf. 19,12 27 xo Xsuxov 

Aristot. 188 a35 praeter F 28 exdptov B 32 Xsuxov] (xouaixov W TIIEMISTII IN PHYSIC. A 5 [Arist. p. 188«36— bl6] 19 

-00 xott}' auTG -6 xctta aua|3£[5rjXoc xal -dvTm; supiyjasic ex \ii\oivo; r^ 133 
?avi}otj Tj cpatou xai)' auio -^qvofisvov to XsuxoVjOuoev 6s xtoXusi xo [liXav 
xoGi-o Tj ixouarxov slvai r^ -oXixixov r^ (3xpax7j"(ixov -q yaXxEuxixov wcJXc 
oux av 'z,{)dvrji^ xal ex ttoXixixou x6 (jisXav -(qvEaOai Xsymv xai iz otpiUayj- 15 
5 xtxoG -aXiv xoti EX -xrjvou xai sx oiizooo;, otXXa -aaat ctuxai xaxa aua- 
[BcPr^xo^ ai 7£vs3si;, xott)' otuxo os yiyvexmi x6 Xeuxov sx jxEXavo? rj x6 
cfuvoXov £t-Eiv EX fJiTj Xeuxou xal EX xouxou -(E ou;( aTTavxo? (xal -,'ap 
i-TTOXE'vxaupo; o'j Asuxov xal ax'jXXa o'j Xeuxov), aXXa icp ' o-j xo cpaiov 7^ 20 
xo ?av06v Yj xo spuilpoy apao^st XsyEiv. oG'xcos xal xo jiou^ixov ex ixr] 

10 [jLOusixo'j, aXX' oux ex xo'j x-'ovo; ouoe xtj^ vew^' aXXa xal auousov av 
xt? cip{}(I)s -posayopsuastE xal si.' xi jxExa;u [xo-jsixou xe scrxt xal dij-ouaou. 25 
ouoE 6y] cpOEipExai XI £i; xo xu/ov otj yap cp&EipExai xa&' auxo xo Xeuxov 
El? ijLOUtJixov ttXtjv El (x)] xaxa a'jajSsjS/jXOs, orov cpi)ap£r/] -ox' av Xeu|x6x-/j? 134 
ETt'.xau&Evxo^ dv&pwTCOu, cp&apEtVj 0' dv ei? [i-EXavt'av. si oe xal au[X|3ai7j 

ly xal tjLouatxov Eivat xov avDpouTCov xaxa auii,3£[3rjXo?, xal si? jiousixov cp&a- 
pTiGsxai fj XsuxoxYj;- 6uLoi(o; OS xal xo jiouaixov si cpOsi'poixo, si; xo djiouciov a 
oux £1? XO fjLsXav 9&ap-/]aExai. otj txovov os scp' (Lv xax' dXXoioiCJiv -?; "i'svecji?, 
(oc ettI xwv EtpTjijisvajv, dXXd xal scp' wv xaxa auvxpiiiv xal oidxpicjiv 6i; sttI 
x«)v aovxii)£[j,£Vo)V 6 ydp aoxo, Xoyoc, Xav&dvsi 6s ettI xo'jxouv evioxs, oxi avj lu 

20 xEixai ETTi TToXXaiv xai? avxixsifiEvai; 6iai)Ei3£3i auv/j&s? o'vojia oSorjiEp xtu XeuxoT 
xal xto fxsXavf dXX' stt' svi'tov jxsv ai axspv^asi^ xo6x(i>v ovofxdCovxai, etu' eviojv 
6s OUOE auxai, dXXa ai xtov sxipwv dvxicpdasi? fxovai. xa [xsv yap xotvd 6v6- 15 
li-axa sl'TTOtfiEV dv ettI xaiv auvi}sx(ov diravxajv dpixoviav xe xal dvapixoaxtav, s$ 
(av ai YsvscJEis xal si; d ai cpUopat, xd os loia xa&' sxaarxov oux iyjj^zv ex xt^c 

•25 auv-/ji}staj, dXX' oaoj; d-av -(ivsxai xo yipptoGrixsvov s^ dvaotxoaxou xal cpbsips- 
xai El? dvdpfxoaxov oux £i; xo tu)^ov, dXX' si? xo dvxixsifxsvov ou "(dp f^ dv- 20 
i)pa)7rou dpfxovia cpSstpExai si? xtjv TTnTOU dvapiAoaxiav ouos y; xou xuvo; si? 
X7]v xotji ©uxou ouos -(ivsxat a sx£iv(ov, dXXd cp&srpsxai txsv d'vt>p(o-o; si? 
dvi>pa>-ou dvap[xo3xiav, cp&Ei'psxai os irrTuoc si? itcttou, xdv dvxl xou r^puLOJ- 25 

30 tjLEvou xal dvapfxoaxou xo xExayjAsvov xal dxaxxov 6voad!^rj? xdv xo auv- 
Uexov xal xo djuv&Exov xal xo £GE/-/;[i,axic>ij.svov xal xo da;(riu.dxi(3xov, oixu)? 
xauxov sv ixdaiv supi^asi?. Xd^s -(dp xai)' sxasxov rrapdosrj'fjLa • vj x/j? 1 too] xa (inc.) W 7 ys om. B, 8 ax'iXXa o'j lvy/.ri I, 9 to ante Pavftov 

om. W ante [j.tj add. tou W 10 oux om. W ouSs] ohV va L post dXXct add. 

Lja 11 7Tpo30!Yop£'jaei£ xal scrips! sec. Simp). 185,17: TrpocJayope'jaEiev MBW: Tipoaayo- 

p£'j3£t£v -q L [AO'JSuoO T^ ^GTi M: Ti IcjTi p.o'jstxo'j W: Ti soTi ([xousixoo superscr. man. 2) 

B: |j.o'j3ixoi3 £3Ti L 13 £k] £t; TO E Aristot. 188ii-4 -/.axa to 3'JiJ.p£[5r]xo; B (at cf. 

Aristot. 188''4) 14 £y.xc('j9^VT0s Laur. 85,18 xai um. L 15 post d'vl^pwTrov ins. 

TouTov L 16 OE om. L £( om. W 20 TO/.Xai; W (at cf. Simpl. 185,27) post 

a)S7r£p add. -/.oii^L (exe! Simpl. 185,26) 21 to'jtcdv] auTwv xotvdi; Philop. 120,1 

22 auTcti MBW (a't OT£p-^a£i; Philop. ibid.) oivTt-paat; B,: a7ro'fa3£is Philop. ibid, et 

114,31 23. 24 verba i'z S}^ — {27) dvaprj.o3T(c(v his scripta in L, sed ita iit priore loco 

omittantur verba (25. 26) dvotppioSTov — (27) cpi). eU 24 a\ om. Lia 29 tTTTtou] 'fercov 

an tTnro'j in M legendum sit, incertum 30 xal (ante aTaxTOv) om. W 31 to ante 

daovDETov om. I- xal (post d3Jvi}ETov)] xdv L to ante d3/rjudTiaT0v <jin. WL 20 TUEMISTII L\ PHYSIC. A 5. 6 [Arist. p. 188b 16— 18Da 12] 

vscos, aXX' oi'a 'j'svoiio av oi/ict? axacia ex too jit] au"'('>'-£^<3&ai xou; Xi'i^ou? 
u); Oil xoti X7.; 7r)a'vi}ous, xctl cpOcipsxott xot'vuv £t? xauxr^v xtjv axa^iav. 
-a'Xiv 6 af(t)poc "j't'vsxott xaiv Trupoiv £x xou fiT] au'f/sTa&at xouc Tiupouc, oux 5 

5 £x xoij }i7] au'cxcTaOat xa cuXa, xai cp&oipoxoti xot'vuv oux si? ?uXu)V oi7i- 
psaiv, aXX' si? irupaiv. 6 divopiac oiioifo? ix xt;? otvopia'vxo? aax>]M-ociuv/i?* 
xcti iva jjLY] X7.&' sxotaxov Xsyu), of^Xov saxiv «)? aTrotv 7i-,'V£XG(t x6 -(ri'vo- lo 
fisvov xai cp&£tp£xat xo cpi)cipo[jievov -q i^ svavxiwv r^ si? svavxia xai xa 
xouxojv [jLsxacu, oF? xat auxoi? s^ svavxtwv yj "I'svsoi? o>? stti xwv ypoy\id- 

10 x(ov oicjxs xaOoXou oiopi'aac&ai aXvjOs?, oxi zavxa xa cpuasi -ji-jVOfxeva tj 
svavxt'a ssxlv v^ Iz svavxitov, svavxia \ikv xa axpa, i^ cvavxi'tov ol xa 15 
[isxa?6. /pr; 0£ (jlv/jjjlovsusiv, oxav XI-jtojj-EV 1^ Ivavxtcuv xai si? xa svavxt'a 
sTvai xa? ^sviasi? xat xa? cpOopa?, tb? oux kc. u-ojisvovxtov ouoe st? uiro- 
fj.5vovxa X£*/ot[i£v (ou'xfo '(ap av Yip-Tv auxoi? jjLa)(oi[jici)a), dXX' w? cpap,£v 20 

15 xoSs dizo xoGos xai xoos "I'qvsaOai [xsxd xoos. H-s/pi [J-ev oSv sri xoaou- 
xov a}(£Oov auv-/jxoXou&7]xaatv xai xaiv d'XXtov ot TiXstaxof Travxe? '[ap 01 
xa axoij^sta xat xa? utt' auxuiv xaXoutxsva? dpydc, xaiTisp d'vsu xou Trsi'dsiv 
sx x^? sTraYWj'Tj?, oaw? xa svavxt'a TlOiouoiv (juSTrsp u-' auxr,? xT|? dX/j- 25 
i>sta? dva"|'xaa&£VX£?* oiacpspouai 8s aXXv^Xajv X(5 xou? txsv Tipoxspa xat 

20 -('svixwxspa, xou? OS uaxspa xat stotxwxspa XafA^dvsiv, xai xou? fxsv Xoyu), 
xou? OS aia&r^ast Y^wptfJifoxspa • ot ijlsv -j-dp dspjiov xai ^J;tjypov xai ^r^pov 3o 
xai uYpov, u'axspa 8s xai stoixcuxspa xat -(va>jptp.a)xspa rq atai^r^asf ot os 1-36 
xo [li'^a xai xo jxixpov xat xo d'pxiov xat xo Tispixxov xat vsTxo? xat cpiXtav 
Tipoxspa' XE xat "(Svtxwxspa xai "i-vcopifjitoxcpa xm Xoytp. tto)? [jlsv s'xspa 

•25 Xafipdvo'jaiv (d'XXoi -(dp d'XXa), irw? os xauxd [xova* Tidvxa xauxa ^dp dvd- 5 
X070V s/si TTpo? aXX'/jXa. <«? -|'dp sysi xo vsixo? Ttpo? xyjv cpiXt'av xat xb 
TTspixxbv Tipo? TO d'pxtov, oG'xto? xb (|;uypbv TTpb? xb 9-sp[i.bv xat xb c'/jpbv 
Tipb? xb u-j'pbv sysf xd [xsv "(dp sx x^? cuaxoiyta? £0x1 xy|? U7:b X7]v 
auY^'tpiaiv xat xyjv UTispoyrjV, xd Ss sx xtj? utto xtjv oidxpiaiv xat t7]v eXXei- 10 

30 '^iv. dXX' oxi [isv svavxt'a? osi xd? dpyoiz sivat, ciavspbv sx xo'jxwv. 

6. 'lv/6[J.£V0V &£ SlTTSlV, 710(37.1 XOV dpidfiOV SlSV dv. OSOSlXXat "j'dp («? 

ouxs [i,tav sivai ouvaxbv ooxs dTTEtpou?* ij,t'av ij,£v oxt 060 xd svavxt'a, aTrsi- 15 1 av YEvoi-o L 3 xd; TiXt'vSo'Js L: xou; ->a'vi)o'j; MWB 9 svavTtov M 

10 OKoptactiiJai li 12 xa oin. L 13 xi; ■•iz\i'^ziz elvai BL 14 XsyofAsv 

Laur. 85,14 (at coiii. Speiigel) 15 iz\ xoaoiJTOv] to'jto'j Aristot. 1881j26 praeter E 

pr. ; cf. Diels Zur Textgesch. p. 1 1 16 xai twv aXXwv om. M 17 ap'/a'; 

om. B I'J xou; M (in ras.) L: xa WB xat ante Y£vt-/.u)X£pa om. W 

20 xd 0£ WB eiotxwxspa M (cf. Philop. 270,28): lOtzwxEpa WBL xou; in ras. H,. 

(item V. 21) 21 yvcoptp-wxepov a 21. 22 iiypov xat J^'J/pov xai ^ifjpov W 22 etot- 

xojxspa M (cf. V. 20): iotxwxepa WBL 24 xat yevixcoTEpa om. W aute tm^ add. 

(iaxE Laur. 85,14 ex Aristot. 188^36 25 ydp ante sxepa transp. W xaiJxa 

om. L 28 auaxot/cia? L 29 utto] TiEpt W (at cf. Philop. 124,17) 32 p.ia. 

W (cum 1 Aristot. 189^12) xd evavxta] sic 1 (juoque Aristot. ib.: xo svavxtov EF 

ante xd evavxi'a add. xat B-. TIIKMISTII IN PHYSIC. A 6 [Arist. p. 1S;)"12 — 35] 21 

pou; OS OTt tot Evotviia a[j.7]-/avov arceipa sivar ot/a "(ap av oiaip3i>£t-/j 13() 
xal Tupoasti xy]v s7rtaTy^[Jiy]v xuiv oVxtov acpaip2i}-/)(5oii.£&ot. eti 6s -spl [xi'av 
cp6aiv X7.1 TTSpl sv "I'svo; jxi'a satlv svaviiwiic, -(svo? o^ sv Xs^Eiai dxpip«)? 

OtJ TYjV 6lC(tp£3lV £i; SlOY] 7rOw6lJLSl)a, o6x £1? "j'SV/]' O'JTCO TTEpt 7po>[X7. TO 20 

5 [xsXav xat to Xeuxov Tj ttsoI tou; /_u|J!.o'j^ to ",'Xox'j xotl to -ixpov svav- 
ti'coatv '(ap Xs^fo t7]v a}(s'aiv twv ousTv svotvtiwv, xal toivov -spl tTjv svuXov 
y.cd "•('£V7]X7]v ouaiotv, -q^ tac ap/a? STiiCT'jtotjiijLsv, jita tj svavti'ujstc, aXXcu; 25 
ts ti xtoXust Xs^siv ■KSTzspaaixiva^; ' E[i7r£ooxXr|s "j'ouv itSTrspaafisva? utto- 
{^sasvos PsXtiov TTOtsi toe -j-q^ojjLsva 'AvaSccYopou. 

10 El OS 6yj taijta dtXyjS^ Xsyofisv xal [xia sctiv | svavticoai? irspl [xi'av 137 

cpuotv, rlpa jxovot? tot? ^9'/P-^ uiro&stsov tot o6o Trptota svavtia Tj osi 
(Su'C^zii^ai ttva uXtjV autot? xal uttoxeiixsvov; stxol [isv totjto xal dva^- 
xaiov ooxsi* axs<|iat 8e xal oh xatd Gautov, si ouvatai Truxvot/j;; ;j.av6trjta 5 
TTOtEiv xai)' Ea'JtTjV T; Osptj-oty;? <J;u-/p6ty]ta r; frjv 's>ik<.>yy xb veixoc: tj 

15 touu.'^c'^^''' sitacJty] tY]v aXX'/jv, ijiaXXov os — tt Xs^u) iroisiv; — sivoti xaD' sau- TiV '■'/ sxa'stY] xal ucpsortdvat t] Ospji-of/j? xaO' satJtrjV t) ^{^uxpotyj? [t^ au^xpi- siv r^ otdxpiaiv]* r| (jiaXXov tpitov ti toutoi? stspov uro&stsov, Trspl o xal 
auta UTTOCitrpstat xal yswrjast td icps^?;? StatiOsv kco; dvd tjispOs to utto- 
xEtjxEVov. autd [i.sv y^-P oij^ <^v uTioitsvoisv aXX'qka ouo' dv uirooscaito 

20 a<pCoji.sv7j tYjv fluYxpiciv Yj oidxpiats V] tyjv jj-avot/jta yj Truxvotyjs, u-o- 15 
/tops! OS dXXy^Xoii; to stspov 6<p' srspoi) tivos dsl to si'aiov oe}(0[jl£vou. 
Old touto xal 01 TraXaiol toK svavttot; t] fxiav ttvd cpuoiv v^ -Xstou? uirs- 
titjsaav. upoi; toutots os opa xal sx totj Xoyou to dva'(xaiov. td? dpyd? 20 
oux sv u-oxEiixsvm ^stsov si'/j -(dp dv out(o<j tr^s ^pX'^i'* °'-PX"'i' '^'^' "i'<^P 

•25 uTToxsifiEVOv TtpoTspov xal "/] otjcjt'a twv sv ai)f(j, td svavtt'a os sv u~oxsi- 
fjLEVo) Tidvtco;* oux dpa dpyal td svavtt'a. TidXtv ooosvl taiv ovtcov opfojisv 
uTroxsifjLSva td svavtt'a, td? os dpyds uTtoxErci}ai Ssi Trdaiv oux d'pa dpyal 35 
td svavtt'a. irdXiv otjx sivat cpajxsv ou3tav svavtiav ousra, ouxouv ouatat 
td svavtt'a, st os [xyj ouctai, o^Xov a>? otjos dpyar ou -j-dp o-/;7rotj td? 

30 dpyd? twv ousitov oux otjaias Tcoiv]ao[jLSV. st totvuv 6 [jlev -potspo? | Xoyo? 138 
cvavttcoatv sTvai ostv sv talg dpyai? dva-f/dCst, 6 osutspo? os ou (pyjatv 2 dcpaipTjaofj-sSa WL te] to W 3 y^vo; — (5) mxpo'v] verbis aliquantum mutatis 

adfert Philop. 135,25 (6 0£[j.taTio;) 4 siorj] yjot) B (corr. man. 1) Wg 5 v^] dzl W 

6 ouElv M: o'jo W: o'jGlv BL 7 YevsTrjv MB (at cf. Sirapl. 191,27) 7.8 aXXco? 

-£] 'wa-E?' Spengel 10 quae a|)ud Aristot. leguntur 189a 17 hi os — (20) fxdvEtv 

a Themistio praetermissa II [xovots M (cf. Simpl. 199,6): 060 {{i') fj.&va; WBL 

iipdiTa 060 L 12 auTctT; M (at cf. Simpl. 199,7 to tois svavTtots UTroy,Et'|j.£vov) 

[j-Ev] [J.EV ouv L 13 rj (/j rj E) TruxvoT/j? Aristot. 189^22 15 kvAaxw W 

-o£ Ti L: 0' ETt MWB 16 yj (ante i}£p[AOTrj?)] ofov BL 16. 17 tj a'jyxpiatv xal 

otcz'/piaiv M (et Laur. 85,18), quae verba ut e v. 20 vel Philop. 140,8 illata clelevi: 1^ aj-p-ptat; 
■/.at otaxpiat; WBL 18 YEvv/jaEt B.jL: -(Evqati MWBi oiaxtftEVTa Laur. 85,18 

(quod probat Spengel) 10 o'jt" — o'jt" scribendum esse monet Spengel u7rop.£- 

vEiEV B,L (unde OTrofXEi'vctcv Spengel) 20. 21 bno-/^opzi L 22. 23 u7toT(- 

ileaav L 24 SIeteov] Elvai W 28 et 29 o'JOtat] o'i'jta bis Ji 22 THEMISTII IN PHYSIC. A 6 [Arist. p. 189b 1-25] 

o.rj-j(a.c, sTvoti -a svavxta, auvaxxlov ot'jxous to xptxov Trpos&svxotc, Xs'j'to os 138 
XTjV uA/jv, 8 xott ijia/v^ov aii/v^ (-poxspov "/a'p), d)A' ojxoj; ostxoti xaxeivfuv 5 
xav)' sotuxYjV "cap ouosvo; auxv] Trotr^xix/j. t^ttxovxo ouv xt^? dXr^Osia? xal 
ot dpy<c(Toi • xal ^otp ixsivoi [xiav xiva cpuaiv u-sxt&ssav xoT? ivavxiot?, oi' 
5 7)V xat sv xo -av sxccA.ouv ofov uooup rj -up v] xo txoxac'J. jBiXxiov os ot 
x6 [x£xacu' xo *|'dp ■nrup r^ovj cpavepto; siiaTrAsxexai xor? svavxioi?* Ospp-ov lo 
•j'ap xal ?y]pov xaxd xy]v otxEiav cpuaiv xo -up, ozl ok }xr^O£V e/siv twv 
ivavxitov £v xu> otxstVo Xo-j-m to UTroxetasvov dva'-fxr^ 7dp r^ u-T) os^^ssi^at 
i^a'xspov xu)v £vavxi'o)v r^ cpi^Eipsabar dixciuj os x"^ Trspi ~r^q OLpyji^ ivvota 15 

10 oiaad/sxai. 6i6 oux dXoYcu; ttoiousiv oi xo u-ox£ifX£vov IxEpov xuiv 
(jxor/£i'(ov xouxwv Ttotouvxs?. xu)v OE dXXtoy oi dspa* xal y«P ^^ drjp 
■^xiaxa £;(£'. xuiv dX)vU)v ata&"/jxd? oiacpopa'?. xptxoi 0£ ot xo uotop 
6-oxi&£vx£^- i)£paatv£xa 
U.SVOV. dXXd -a!vx£? -[z 

15 txavoxyjxi xal xoi [xdAAov xal xio r^xxov, xauxa 6= eaxiv oXcuc uTrspo/Yj xal IX- 
X£n};ts OTjXovoxr xal loiXE -aXaid xi; stvai xal aux-zj y] oo^a, oxi bzX xosi? 
Eivai xd? dpj(d? xo Sv xal xtjv 6-£poyT]v xal xviv sAXekLiv, ■kXt^v xov jasv -ia 
dpt&aov x«jv dp"/aiv xov auxov (ZTcavxe; XsYOustv, ou;( ojaauxcu? 8s a-avxs?. 
01 pLSv "cdp TiaXatol xd ixsv ouo ttoisiv, xo Oc sv -da/siv DXaxcov 6s 

20 dvdTraXiv, wa-sp xal xo -poxspov sip'/jxai. xo [xsv ouv cidvai | xpia [xd; 139 
dp}(ds] xd axoi^Eia (-spl -(ap axoi/sttov xoiv ivuTtap^/ovxcuv xols Yivofisvot? 
yjULiv 6 Xo'/o?) o6?£iEV dv xal Cttoopa suXo^ov eivai, xo os ttXeicu xoiaiv 
ouxsxr TTOo? jisv '(ap xo Tra&siv auxapxs; xo u-oxsiaevov, Trpo? os xo 5 
Toi^sai xd svavxt'a. si os KpoaQsCr^ xi; r^ svavxtcuaiv dXXr^v tj uTioxstfxsvov, 

25 xaO' sxasxov dva'/xaa&r^acxat oi~XaaidC£tv • si'xs ydp svavxtcoaiv d'XX-/;v, xal 

UTTOXSlfXSVOV EXSpOV sl'xS UTTOXEIJJLEVOV SXSpOV, EXSpaV xal £VaVXia>aiV. d [JISV 

ouv xauxd sE Ixaxspa; xptdoo; ^sviijasxat, TrspixxYj -avTsXo); tj dxspa* si! o' lo 
d'XXa EC Exaxspas, ■kPwxov [xsv oux EOovxat Trdvxcov xtuv YEVTjxtov at auxal 
dp)(ai (ouSe El? d'XXyjXa txExapdXXsi xd axoi/sTa ^ry Trup uotop dfip), STrsixa 
30 xt o'^TTOXE ouo [xovov EOCiVxai xptdos; xal ou/l irXsio'j? xal ou/i d'Trsipoi; lo 
ouosva ^dp supisxo) Xoyov, 8; ouo ixsv eivai xaxaaxsudCEt, -Xsiou^ os iir^' 
£1 ^dp o'xt ypr) oiacpspsiv xd? xoJv Coio>v xal xd; xuiv cpuxaiv, oid xi os 
xal xo xad' sxaaxov sloo; xuiv Cw«>v xal xai)' sxaaxov sTooc xuiv ciuxuiv 
ou oioi'tjouaiv; s'-sixa 6pio[j.sv xpscsoixsva xd asv ^ma ix xouv cpuxoiv, xd io 

1 C'JVTotxTEOv LiS. zpoaTedEVTct; L o -/.a&' ccjttjv L cjuty] MWB (et 

Pbilop. cod. K 139,5): a'kri L xctl om. W 6 r]orf] sic E quoque Aristot. 

189 b4; OT) Fl 10 oio -/.cti o-V/. E Aristot. 189b 5 (oto oux FI) 12 xuiv 

d'XXcov £/_£[ W 13 'iu-/paiv£Ta[ W 14 ye Speiigel ex Aristot. 189 bS: te 

MWB: om. L (ut Philop. 142,9) ^v] iv W 15. 16 xai aXstiis or;XovoTt MW 

et FI Aristot. 189b 10 (ubi xe xal legitur): Sr/ovott xai I'XXei-j^t? BL et E Aristot. 
20 TO pr. om. W cpaaxetv E Aristot. 189b IG 21 xct axor/sta Lj (ex Aristot. ib.) et 

Speugel e coni.: xa; dpyct; (quae verba aut e Simpl. 204,28 aut e Philop. 148,20 illata esse 
videntur) xd aTot/ela MWB: xd axor/eta xat Tas dpyd? Loa 22 Trap' ante Tj,utv add. B 

23 ijiv om. E Aristot. 189 b 19 26 xat] superscr. W: 6)) L, 27 i^ sxepas W 
-avxeXuis TreptTTY] W 31 xaxaaxeuaaei BL 32 xd; alt. om. B, 33 xdiv— eioos om. L THEMISTII IN PHYSIC. A C. 7 [Arist. p. 189b-25-35] 23 

outa OS YSvotjLsvz ix xoiv aT'Ji)^£t'(uv. 6i; sTvai <p«V£pav ttjv si? aXXr^Xa 139 

-a'vTCOV [JL£TO([3oX7]V £1 OE OUO U£V Z0tV5aaifi.£V £VOVtl(oa£ls, £V 0£ TO UTTO- 

x£t]j,£vov, ci jx£v ti,£T7paXXoi£v £t; ocX^Xa? , Ttt auToc TTOcXtv axora dxoXou- 25 
lir^azi- el ok xal -j'qvov-ai e? otXXvjXtov, TrEpixxTj ttocXiv £ui)u; f, sxspa* at 
5 auxal yap otXXyjXai? ouxto -^Evr^aovxai. £-£t yap xoiv svavxtcov vj }i£xaPoX7] 
etc svotvxt'cf, saxo) [xtot [i£V iyavjxiuxjt? r; a p, £X£pa 8s tj y 8. £t St] xo a 140 
oj; £tc xo p, oiJx(o? xott £t; xo 0, xauxov av zrq xo p xctl xo 6. xat £t 
xo p (ju? £t? XO a, ouxwc: xott Etc xb y, xauxbv otv Etv] xb a xat xb 7* xctt 
ydp Etc Evotvxtov Y] fxExot^oX-/] xoct sv Evt svavxtov. d)Xrj. 07] xott i'csaasv 5 
10 Tipoxspov Tispt [j-tav cpucitv pttav slvott X7.t svavxtojaiv, [iia os vj csuatc xat fi 
ousta rj YSvr^xT] xs xat svuXoc- st -|'ap xai itXsia) supttJxoivxo, u-o)(&v)sovxat utto 
xa? Tipojxac xac sv x(o ^svsi xat -poasj(£ic X7]c ouatac oiov ojc s-t xr^c ttoioxt]- 10 
xoc supoic d'v xb 7ap [xsXav xat xb Xsuxbv )rpaj{xax6? iaxt -poaEjc}]? svavxt'tosic, 

OU TTOtOXTJXOC. 7] Si' XIC aUXTjC X^C TTOtOXyjXOC irpOCEX^C EVaVXt'toaiC SUpEOst'yj, SIC 

15 £X£''vrjV ava^dyjaovxat xat at aXXai. oxi <j.£v o3v ouxe ev xb aroiyziov o-jxe TrXstto 
oueTv r, xpiuiv, cpavEpbv sx xouxtov ttoxsoov os quo r^ xpt'a, ttoXXtjv aTzoptay sysi. 15 

7. 'QOZ OtJV TjfXErc XsYOtXEV -pWXOV TTEpt -daTi^ XafJoXoU yEVEGEtOC 

stleX&ovxec, ou x^? xax' ouai'av [xovov aXXa xat xr^c xax' aXXot'wsiv, oFov 
ou [XOVOV 7ra»c avOpojTTo? "(vje-zai xat cpuxov, aXXa xat tto); av&pojTroc }xou- 20 
20 aixbc xat -fju? KaXXt'a? Ypa[ji[j,axtx6c- paov yap ex xojv xotvaiv xa Trspt 
Exaaxov iota O£toprjao|jisv, wc xat TrpoudsijtsBa s^ ^PX^i^- ^'^^'^ xotvuv Xs- 

YCUfiSV SXSpOV E^ EXEpO'J "(t'-j'VEaBat, T^ ZC, OtTlXou XIVOC Xs'j'fOfXSV ^ sx (30V- 

&SXOU- E? a-Xou [XEV oxav XsYtofxsv bq dfiouofou [xouatxbv -j'tYVEa&ai xat e^ 25 
dypafifxaxou -(pap.tiaxtxbv Tj vtj Ata */£ oxt xb djiouaov [xouatxbv Y^TVS'at 
25 xat xb aYpa'fjLuaxov ■j'P«!J-}J-a'^tx^v* xauxbv -(ap ar^jxatvEi xdv | ouxu) xtjv X£civl41 
jjLExappu&txtCtufxsv, sTiStOT) xat oxav Xeycdjiev xbv dvO'pojTrov y^'t^-''^^^ H'-'^'^" 1 Yivo(j.£vo( B 4 0£ om. L -jq^oiro Lj, YfYvovxe Lo : '(iy^o^no a (unde de yi'YVOivxo 

cogit. Spengel) 5 ysw^aovtat BL 7 xctl ante sf? om. L e£] sJ? Bj 10 i^ om. L 
■/at post cpuais oin. L 11 YEvvrjTr] M (at cf. Simpl. 207,30) r; ante I'vuXos add. WB 

TiXet'ous BLj 12 xaJ ante iTzl add. BL 13 to — (14) oi» Ttoto'xrjTo? legitur apud Simpl. 

207,9 sq. (to yap Xeuxov xat (;iXav) 14 ou tcoiottjc M 1^ st xt; scrips! sec. Ale- 

xandrum (apud Simpl. 207,11), ex quo hausisse videtur Themistius: el' ti? M: d Tt; ouv 
"WBL dS M (compendio ambiguo usus); dvxl W 15 ouv om. W gv 

TO axoi^/elov MBg et E Aristot. 189*^27 (cf. Philop. 150,14): to iv to OTotj^etov W: to a-oi- 
yeiov Bj: iv OToiysIov F Aristot.: Iv Tuiv aTot)^£t(uv L et I Aristot. 16 ouetv M: Suoiv 

WBL TptoTv W 21 tSta L (ut F Aristot. 189b 32) verba inde cb; 

xal usque ad irA (141,1) mutilata in M (cf. praef.); oTav— (XETap'j9|i.tCwfx£v in margine 
add. Mo oxav — (22) auvSexou] cf. Pliilop. 152, 19 sq. 22 tiS M (oin 

ras. IL) XeycufXEv M2 et E Aristot. 189 b 30 (cum quo consentit cod. M Pbiloponi 

151,7): XeyoiAEv MjWBL (cpa[i.£v Philop. 152,19) 23 v.al — (24) YtyvsTat om. Paris. 

1888 et Vindob. 110 (de W ambigo) 24 rj--(25) Ypa(A(Ji.aTtx6v om. Li -{i^vz- 

Tat MBLoa: y^Y''''^^^' ^^'^ Laur. 85,14 et archetypus codd. Paris 1888 et Vindob. 110 (cf. 
quae adn. ad v. 23) oTav — yi'yvTjxat Victorius e coni. (ut videtur sec. Spengelii 

adnotationera; in Laur. 85,18 certe oxt — yiyveTai legitur) 2G (j.£Tap[i'ji}ij.t^cop.£v L: 

{A£Tap'jO(j.i^(ufji£v 3I'BW £7:£tor) scripsi: ir.zl 5£ MWB: eTiel L 24 THEMISTII IN PHYSIC. A 7 [Arist. p. 190a 1—20] 

aixov, ol-kXoov xai tots Xaixpavojisv ou jj.6vov to jxsxaPotXXov otov xov 141 
av&ptoTTOV, aXXa xal si? o [izxa'^dWzi, to [xousizov. eav [j-svTot au[j.7rX£- 5 
^avTSs Tov a'fxouaov av^ptoTtov "(qvsaf^ai (Jiouctizov, cJuvTiOsfisv sv t(] Xscsi 
TotuTif) TO Ts [isTctpaXXov, TOV av{)poj7rov, xal 1$ ou [xsToPaXXsi, to aixouaov. 

5 T06t(OV TOIVUV Tuiv OUEIV TO auvDsxoV rjfXlV TTOlOUVTtOV, XsyO) OS TOU dv&pO)- 10 

tlOU xotl TOU ajj-ousoi), otacpopa Ttg supt'sxsTat xal xaTa tt^v XeCiv xat xaTa 
Ta Trpa'YfiaTa, si airXa xat Xtopk XsyoiVTO. xaTa [xsv tyjv Xs^iv, oti to jxev 
oiyjo; av aj^yjfiaTta&siVj* X£")'0[xsv "j-ap xal e? d[io6soi) yiYvscf&at jjiouaixov 
xal TO afxouaov yqvsoi&ai [louatxov, Oa'Tspov os ouxsti irapaTtXyjai'to?, dXX' lo 

10 ettI jxsv Toiv rXsiGTcov toos [xovov cpafjLSV ^(Cf.p tov avi)p(oTrov Ytvsa&ai [xou- 
otxov, oux s^ dv^ptwTTou Ytvsa&ai piouaixov, xal KaXXiav 7pa}j,[xaTixov, oux 
sx KaXXiou 7pa[x[i,aTix6v stt' oXqajv os to 'sx to'jos' o6?stsv av suXoya)- 20 
Tspov XsYsaL^a'. r^ to 'toSs', oiov sx yaXxoui dvopia'vTa ^ivscJi^ai cpafXEv, ou 
TOV yaXxhv dvopidvTa xal sx TrXivQtov ^I'vsa^at oixi'av, ou Ta? 7tXivi)ou; 

15 "(tvsa^ai ohia.v. xal aur/j ixsv xaTa tyjv Xs^iv yj oia-fopa', exsivyj Se xaTa t7)v 
cpuatv xal TToXXto cpavspwTspa' to [jlsv yap sv Tais fjisTaPoXars 'jttojxsvei, to 6s 25 
ohy uTCOfjLSvsr 6 \ihv '(ap d'vi^ptoTto? [xouaixo? -^j-svofj-svo? dvSpcuTros scjti xal 
u7ro[j.£V£t, TO 0£ ajjiousov ou)( u7:o[XEV£r out' av xad' auTO Xe'co? to d'fxouaov 
^ivsoff^ai |j.ou(3tx6v, TO dfioujaov u7co[xsv£t, out' av t(o dvOpcuTru) au[ji7rX£x-(j;142 

20 tov d'fjLOucJov d'v&pcoTtov -(ivE.G\ioii fJLOuatxov, 6 djxciuao? dvUpujTro; uTrousvsr 
Xs-yu) OS TO oXov touto xal auvOsTov sx Toiv ousTv. out«> ot] toutwv oko- 
pta[xsva>v TO [xsv uTiofxsvov uXr^v xaXai, to Se [xyj uttojxsvov sxEpvjaiv, to 5 
a|xouaov to d^pa'afxaTov. TauTa os cpavTaai}£t-/;(x£v av Ta auTa sTvat r^j uX'o 
xaT' dpiT}}x6v ouSs "(dp ouvaxat xaU' auTa uTcoaTTjVai ttots, dXXd Trspl tov 

25 d'v{}p(«7rov TO daou30v xal to d-j'pdix[xaTOV OstopstTar 6 Xo^ciS 6s aoi auxd 10 
6iaxpivsi. ou 'j'dp Tauxov dvOptoTto) ts xal d[i.ouaqj sTvai dv{}pa)7ro>. 
[xs|jLvr^ai}at os j^pvj xal twv TtpOTSpcuv 6tacpopa>v oti to fxEV utcojxevsiv 
EcprjV, TO 6s ouy uTTOjAsvstv TOV [XSV "(dp dvi)pco7rov atpCss&ai, to 6s 
dfiouaov JX7]. xal touto sixotu)?* "(ivotxsvr^? -(dp £i? to [xouaixov t/^? 15 

30 fxETa^oXTi? uTiS^iOTaTai jxsv to svavTi'ov t(u sisiovti, [xevei 6s 3 oux 
dvTixstTai. ixavYj os xal yj xa-d ty)v Xs^iv oiacpopd, ItpYjv 6s ettI |x£v 
TY)? aTEpY^ascD? xal TO ' sx Touos' Xri-saOai xal to ' t66e' • xal ydp £$ 20 
dfxoucou [xouatxov xal to d[xouc5ov -yivscOai [xouaixov, ofxot'ws 6£ xal ettI 
TOU auv»>ST0U' ETrl OS TTj? uXyj? ouxsti 6[xoi(o; xai}' lauTYjv Xs-^opisv/)?, dXX' 2. 3 aufXTrX^^avTEs M: aufj-TrXE^avxe; et,'7tu)(x£V WBL 3 tov] to L 4 to] tov L 

5 ouEiv M: ouoTv WBL ante to add. twv BL 7 X^yotTO L 8 xat om. W 

10 TOOE scrips! sec. Aristot. 190 a7: te toos M: to tooe WBL 12 oXt'yov L 13 to 

ante tooe om. W 14 dvoptctvTos W too; TiXtv&ou; W 16 cpavEptoTspax- M: cpavs- 

pwTEpov L 17 YiyvdjXEvos B 18 out"* av] oTav MW (quo servato si in v. 19 cum W dele- 
veris verba to a(xouoov uTiofXEvet et obV scripseris pro o'jt', certe deterior evadet sententia) 
Xeytt];] Xsyofj-Ev L 19 aufxirX^xEi L 21 oueiv M: SuoIv WBL 22 to fxsv utto- 

-/EtfAEVov L 25 aoi a'!)Td] TotaijTa a 26 'fort, otaxptvst' Spengel Ta^Tov] sic F 

Aristot. 190a 17: TauTov to EI djAouaio te xal dv&pio7:ci) slvat (alt. dvSpwTKo om.) W 

32 TO ante to'oe om. W 34 Tuiv auvSETtov W ir.d L THEMISTII IN PHYSIC. A 7 [Arist. p. 190a20-31] 25 

£'f' (ov jjisv Daxspov scp' tov ok Oaxspov jxaXXov 7.p|jLoC£i- xov jxsv avUpto- 142 
Tiov 7ivs5i>ai 7pajx|xaTtxbv oux Iq avOpw-ou Ypauixaxr/ov, ix os ^jXwv ttjV -'5 
vauv, ou xa $uXa ^tvsaOai vauv. zocixoi cpaivj; av o^xeioxspov sTvat xo [xsv 
£x xouos' xfi axcpr^CEt, i>ax£pov 6s x(j> uTrofilvovxi xctl x-(j uXttj- ar^jj-ctivci 
5 [xsv 7ap jiaXXov exEi'vr^ r^ TzzSiaiz xo ix'/wpouv, rj os otj xctl 6cpi(5xa[x£Vov • 143 
ctXX' o[x(os Xs^sxai xb ' sx xouoe' xal IttI xtj^ ol.r^q o)? 7:po£tpT]xaiJ.sv, Xs-j'sxcti 

OS £-' SXStVWV £Cp' (UV OUX lofXlV (OVOtxaOfU-ivOV xb aVXlX£t[X£VOV, 7.XX' SV'JT:- 

a'p/Ei [J.EV x-^ uXif), STjXov 8= oux laxiv. xoxs yj.^ xb ' sx xouos' xaxa zr^q 5 
uXtjs xaxrj7opou[xsv w<; i/ousr^? sv auxf, xal xb svavxiov x-^ |xsXXouaTr| 

10 JJ-opcp-^' xTjV '((xp avxtxsi[xsv-/jv aaopcptotv xco a/T^jj-ctxi xou avopiavxo; oux 
l/ovxsc ovo[xa3ai £x xou /aXxou Xs^oixsv -i'r,'V£5dat xbv avopiavxa oj; svu- 
irap/ou3r^? auxoS xal xtj; d\j.op'Ziia;. c/c3bv ouv xouxo Xs^ojisv, uj; sx xou lo 
dfxopcptoxou /aXxou xaxa xtjv avopiavxo; aji-opoiav -(rcvsxal 6 avopiac, xal 
sx xcov as/Tijo-axictxcuv cuXcuv xaxa xool xb a/yitxa -I'qvsxai y) vau?- £i "(ap 

15 xal xfi Xl^st [XT] oavEpoJc, xfj ouvaasi 7s xouxo cJ-/j|xaivo[xsv oioirsp s? 15 
dpyr^? 6iaipou[xsvo? scprjv xb 'Ix xouSe' xal sirl xou auvOixou Xr^Ea&ai w; 
£x xou d-,'pajxtxa'xou dv&pwrou xbv Ypaixaaxixov, dXX' eiri xivojv jxkv xal 
oiappr^or^v (i); sitl xouxou, st:' £V['(ov 6£ x-(j ouvdu.£t (o? Ix xou y^aXxou xbv 
dvopidvxa. xal xoi'vuv oxav Xr,'(ou.sv 'ec uoaxo? dijp ^t^vsxat', xal xoxs Xsyo- 20 

20 JJ.SV zh^iy. xouoe w? sx xou auv&sxou* auviJsxov ydp laxi xb uotop £x x£ xou 
u7ro[i.svovxo? xal xou dvxixEifXEVOu xco eIosi xio Evu-dp/ovxi [xsXXovxos dspo; 
^'Svr^asaUaf oia xouxo ^ap ouoe uttojxsvovxujv auxwv, aTzsp yjv, ^qvExai xa 25 
ki auxwv OUOE ^ap xa ouvQsxa kU'(Onev u7ro[xsvstv oXa, olov xbv d'p-ouaov 
avi}pu)7:ov oxav Yiyvr^xai [xouaixoc. dXXd xauxa \ih l's(o; TCspa xoiv ixavajv. 

25 AsTxat OS Trdvxto: xr,; axspv^'asoj; r^ uXrj rpb; xa? YEVESEt?* [j-y] -(ap 

ouSTp xaux/p TEpl aux7]V tuw? dv | xi -jEvoixo; iz auxou; t^o/j "(dp dv 144 
'^ildvoi Tj 7qv2xar OEixat [i.£vxoi (b? ou}xp£p-/jxuia? cf.klr^z cpussco? dXX-(i 
(puCiEi, £1 xal [XT] xa^' UTroaxaaiv, xaxd "(Ouv xbv X670V irdXiv '/dp si'-sp 
sv x^ oi'xEta ouaid xt)v axspr^aiv l/si auv£iXr^[x[jiv/;v, ^ilsi'po'.xo dv xai? 5 

30 £1? xb eToo? [XExapoXaTc, EqE xb Elvai auxr^; sv xio EOXspr^aOai. xaixoi 
Xe^ojiev xtj? uX-/j; xb Eivai £v ~m ouvd-xsi, Tj he 8uva[xtc otjXovoxi 
fxExd x^? sxspr^cjsco?- ouoe "(dp sxi ouvaixis (dv) si'/j [xt] auv aux^ 
Trdvxuj? xal x'^? axspT^asouc voou[x£vt)?. iva ouv [xt] xouxo otaxapdxx-(j , 10 
xaXoi? l/st [xixpbv dv(ot}sv dvaXapsiv. sxdaxti) xoivuv xSv 6-(otJOTJ7rox£ 

35 ucoESxwxujv xd ixEv uTtdp/Ei xai>' auxb xpivotxsvo), xd 8s Trapa^aXXotAsvo) 
TTpbs Exspov, oiov xol cuXtp xb [XEV sTvai otTur^/Ei xafy' auxo, xb oe oi-Xa- 15 
51(1) rpb? Exspov. xal xoivuv x"^ uXtj xb [xsv sTvai xt xal uTrdp/siv oX(o; 1 apixo'Cet M: dp(j.oCetv WBL 5 [xiv om. BL ixsivTj M: (jiv r/sivr; W: sxa'vr) jxev 

BL Tj 0£ 07) scripsi: v^ot) oi MW: fjOE oe BL -/.al u'ftCTa[x£vov M: to u'ftaTafxevov 

"WBL 8 TO om. L 9 ectuTuj; W 12 cc'jtoO a (in L compendium scripturae) 

ISYiyvEaSaiB 14 to om. W 17 post tov Ypajj-jj-otTi-AOv add. oc'vOpcoTiov W 

18 iizi TO'jTcov W 21 ^v'j7T:7:p;avTt L 22 yev^OEC&ai] ytvEaSlcd L 2G £; ccjtoO 

MW: ic a'jT?!? BL (interrogationis signo ante £? sublato) 27 /j M: elvai WBL 

30 a'jTw L 32 civ add. Spcngel 37 -r] [xev uX/j to slvai W oXtu; om. W 26 TOEMISTII IN PHYSIC. A 7 [Arist. p. 190.->20-31] 

xctO' auTo, TO Ss 8uva[jL£i sTvat irpoc s-epov ou -j'ap or] xat Trpo? xb uX-^ 144 
sTvoit TO ouvajist e)^£t • st'yj '(O-p otv o'jtcus j- uXvj to GXtq sTvat, dXXa or^Xov, 
u); ouscx Tt irpoiTov otuTT) xal UKCtp/oucta svsp*j'£t'a oStoj? G'Xrj T'.vaiv saxi 20 
xal TO 8uva|X£t Trpb? Tauxa l/et. to \ih.\> ouv ovofxa tt,? uXr^c Travxaj? to 
5 Suva'txct. auvs'-plXxcxai x^l -pb; 7. Xs-j'sxai uXrj, Trpb? Taij-a sail xal 

SuVatJLSl, OU [ATjV TO "j'S SlVai aUTTjC TOIOUTOV SCTIV (jj? aovov zpbc STspa 25 

etvai. dXXa /otXsTrbv jjlsv wc dXr^&o); xaTor.Xr/^&rjVai ■zr^z <syiaeu)^ xao- 
Tr^? d7roYU,avou[jLSvr^v cpavstv] 0' av 7:pO(3x7.pT£po[)VTi. K7'Xtv ouv dvaXyj- 
TTTSov. 8u£iv Yap ovojxdTojv 7:£pl auTTyC X£YOij,£VoiV uTrox£i[X£VOU T£ xal 

10 GXyj? to fi-£v lotxEV aiTTEO^ai [j-aXXov auTr^? £X£ivou too £Tvai xlxTr^Tai so 
xaO' I lauTT^v, TO §£ fj Tipbs £T£pa iyz'.' djxooTEpa [X£v '(ap tcuv Trpb? 145 
aXX'/jXa* xal Yap tj uXtj Ttvb? xal to GiroxErixsvov tivi'. dXX' OTav jxev ojc 
GXr^ Tivb? XaijiPa'vr^Tai, tote IcJTat fiExd aTEpv^cJEfo; xal tou ouvdfi.£r XEysTai 5 
-yap 7) uXrj xou fjnf]Tr«) YSYEvr^jxIvou* OTav 8e oj? UTroxEifiEVOV, ou TrdvTto; 

15 fJtETa OTspTJasa)?' u7rox£Taf}ai jjiev y^P ^^ xojXuExai xal Tto IvuTrdp/ovTt 
eloei, uXtj 0£ -oj? av ei't] to'jto'j Xot-bv ■Kpbc ji'/jxIt'. dyzi to ouva'jjLEi; 
waT£ xal Tov yaXxov, [i.£-/pi ixsv dsyr^jj-a'TiaTrk estiv, Ei'-otg av GXtjv ETvat 10 
Tou dvopidvTo;* OTav os oiopia^-^ t-^ piopcp:^, oux£&' G'Xr^ dXX' GTrox£t[X£VOV. 
ar^jiEtov oi, oti xaxd to G:rox£t[i£Vov [j,£v«)v 6 y^aXxb? auxb? oGxocl dXXoTE 

20 dXXfoi; '{['('jz-o.i G'Xr^* oitEp '(dp cpyjCiv 6 BoryOo?, 7] GXrj iv toi? ttoiois ouxeti 
GXt] oiafjLEVEi' dixopcpo; Y^P ^^^' cf^'^l^ '/-al dvEtOEO? ei'ye G'Xtj, dXX' Etc 15 

UTrOXEtJXEVOV fjOTj TTEpltaTaTai * UEt' ElOOU? Y^P "'^tJlTO xal TTSpaTO? xal GkO- 
XErjl-SVOV SlOEt xal TTEpaTt. 7] [JIEV Y<5tp G'XyJ TCpb? TO £C(6|i.EV0V (l)V0|X7'Cl}at 

(paivsTai, TO OE UTroxEtfisvov irpbc: to rfir^ evov • xal ziTj av to TrpaYI^-a 20 

25 TOUTO, XeYOJXEV GXtjV, UTTOXElfXEVOV Tl (O auU-PEpTiXEV £V TQ CpUSEl TO OEXTl- 

XTjV Eivai Toiv £vavTia)v wa-Ep y^P ~''^^ sl'oou?, oGtcu? xal tt^s cJTEpr^aEO)? 
EGTi OEXTtxT]. iroic oGv ditoiOs xaB' sauir^v; oti vy] Ai'a li.?] GTSpr^citv £V- 
Ta58a ttoiott^to? ar^fxaivct to aTroiov, dXX' dirocpaaiv («; to dYp7'[ji[j.aT0V, 25 
(b? TO dijLO'jaov dvTi too jjlt] Yp'>'l'-[J-«~txou xal [i-Tj [xouaixoG. ei oe iav]- 1 0£ om. M 1. 2 elvai uXr^ W 2 uXtq to u?vr] zhai MWELj: to ouvdfjLst to uXtq 

elvat L2a. manifestum est aut contradictionis (velut ei'Tj ydp av ourtos uXvj to uXt) elvai xotl 
ctfia TO [J.7] uX-/] EtvaO aut circuli qui vocatur vitiosi (velut sir) ydp av outws uXtj to uXifj elvat 
xal TouTO £7t' axreipov) mentionena desiderari; certe nihili est quod praebent L2 a 3 auTTj 

WBL: auTuJ M 7 xa-aXetcpD^vai MB 8 dTLoy'j[i.vo'j[j.£vrj; Paris. 1888: in W compen- 

dium ambiguum 9 ousiv M: C'joiv WBL ijiv ante ydp add. L 10 auxr]? (super ryc 

a 
ras.) M, a'jToO L 11 sxepov W 12 aXXr^XaL: dXX MWB oxav — (15) CTeprjaew;] 

ex Alexandro; cf. Simpl. 211,13 sqq. 13 Xajxpa'vexai W 14 ri om. L 18 oe] to a 

(typothetae errore) otoptaJiTJ B2L: otwptaS^ MWBj uXr^v L 19 auTo; om. W 

20 dXXo); Laur. 85,18 (w corn ec 0): d'XXos MB (fortasse recte, modo scribas 'jXtj): d'XXo'j WL 
BoTjfto;] cf. Simpl. 211, 15sqq., qui non ex Themistio (Zeller III P 625), sed ex Alexandro 
(Diels Simpl. IX p. XXXII) hausisse videtur dXX'— (22) TicpiiSTaTat bis scr. in W 

23 ante rpo? add. ■/) W 24 xal —(27) 0B7.riv.ri ex Alexandro; cf. Simpl. 21 1,20 sqq. 

25.26 oexTixTjv M (os in ras.): ok -/.TrjTixov WB, : OExxr/.ov B^L 27 xal ante -/a&' 

add. L2a auTrjv L vt) At'a om. Lj TUE.MISTII IN PHYSIC. AT [Arist. p. lOO^'ol — ^9] 27 

aott'vs STSpr^aiv, -oiof/jxa av auT-(i irpoasTi'Ost to a:roiov xat ^ap r^ ais- 
p-/)ai? oiovsl TtotoirjC. icp' (Lv -'oSv ylr^rir^'; a-o^otatc, r; | aTspr,ai? ou 140 

aUVSTTo-af OU "cap SCp' div to JXYJ 0''X7.10V, -/7l TO aOlXOV. 0U0£ SCp' div TO 

fiT| xofioiv, xal TO cpaXotxpov. ouootiiw; ouv to sTvai t9js uXr^? iv tuj 
5 £(3T£p^ai)at, dXX' uia-cp 6 xr^po; ouvausvoc Xs'tov -/sviaOai (ouos -'ap av r^v 5 
£Ti xr^po? y)vtxct X£U)V e^Iveto), o3tu> xat to -pcuTOV u-ox£i}i£VOV ouvctasvov 
d-daoiq 6£/£3i>a'. TOt? jj-opcpa^ sv ctT£prp£i \iiv ioTiv aTraaoiv, ou [xrjv xaBo 
u-ox£itjL£vov £aT'., xaToc TO'JTO i'tJTiv iv (jTEpyj^sr o'JO£ '(dp av r^v u-oxsi- 

U.£VOV £Tt, £1 ST£p-/)a£l TlVa JXOpcpYjV aCpwpl'CfiTO, OtXXa Xa{>6 S-JJi^iJ^/jXEV 10 

10 auTm ovTi Ttvl xa{>' auTO xal -pos d'/.Aa oucpuai? i'/fiiv. o-.d touto xal 
opia&iiaa utto tivoc eioou; u-oxsiu-evov [jlev ouoev xu)Au£Tai sivai, GX/j os 

oux i'sTiv £T'. TO'JTO'j. TO'JTO [x£v o'jv xal sk ucjTspov £-iax£'|6[i£^a, £-avi-£ov 15 

0£ 0&£V7r£p £C£p-/;a£V. -rAkOi/Co^ TOtVUV TO'J 7t7V£3l}ai X£70tJ,£V0'J xal TU)V 

[x£V ou -^qvECJi^ai d-Xai; X£'jO[j.£Vcov dXXa xooi ti -j'qvsaOai, d'-Xo); oa -,r,v£Cii}ai 
15 X£70u,£vcov Twv ousioiv (to [X£v -j'dp Xiuxov ou/ d-Xu)^ 7qv£(3i)ai dXXd 20 
Too£ Tt zavTO)?- (Jtofxa ^dp -jtYVETai Xeuxov xal il^.r^■)(^oaXo\> ^qViTai ou/ 
d-Xu)? dXXd toutI to o£vopov cpuTOV [livzoi yqvETai dirXoic xal dvi>pu)7ros 
7r;v£Tat d-X(Ju;), xaxd ToaouTou? ouv too-ou; tou -j'tYVEaOat Xeyojaevou £ul 
ij,£v T(JL)v aua^£,3r(x6Ta)v cpavEpov to uttoxei ij-evov • r^ -/dp C<uov r^ cpuTov r^ 25 
20 aoiixa oX(o; £'f ' ou to -oiov T| to ttosov t^ to -po; ETspov ^t'YVoTat, £zl 
OS T(bv ouc»i(I)V ToJv YqvEcr&ai d-Xoic XE^otj-Evcov or/jaETai ti? ibtoc ^tjOEvo? 
ositjliai u-oxsiuivou" [jltj -(-dp -(qvEaOai ttjv 7iYvoa£v/)v oustav auTV] 0£ 
£3Ttv Tj -pioT/j xal aiai)-/)Trj r^ [xr^TE iv u-o xe'.<j.sv(i) ut^te xai>' 'j-oxE'-ai- 147 
vou. (ijc O'JV xal auTal OEOVTal tivo* u-oxeiuevou Tupbc Tac -'EviaE'-c, zi 
25 xaOoXtxwTEpov TTEol TavTOiV Tujv -(qvotxEvtov ETTUxs'litoiiEOa, -j'EvoiTO dv 

WaVEOOV E'JOTjtJOflEV 'dp xal £Xa'CfT'/)V TWV XotTitOV OUaioiv EX TIVOC 7r,'vo- 5 

aivTiV uTTOxEiu-Evou, ws-Ep Ta C«J« "''•<>'-l "d cpuTd £X Tou a-£paaTO?. xai)o- 
Xou Toivuv a-avTa Td "/qvoaEva 7| [xETa3/-/juaTi3£i -'r;v£Tai aovr| w; 
dvooids (ouoEv -/dp ETspov i?aXXdTT£Tai iv tw /aXxo) ~Xt^v tou a/v]uaTO? 
ao xal TT? Uegeoj? T(bv jxEpoiv), ^r^ T^ooaMaz.: uj? Td au?avoa£va, t^ d-'isaipESEi lo 
OK ix Xi))ou Ep[i.rj?, r, auvi^EOEi ws oixi'a, tj dXXoKoSEt Ti^ te xaTa Tiva 
-oior/jTa TraOr^Tix'/jV, ^Ti? lot'to? dXXoitoai?, xal ty] xaT' ou3iav, r|T'.? 
xupico? [XETaPoXrj' a-jTi) oe e3tiv y] xaTd to Eioo; xal to ti' r^v Eivat is 1 rpoaextBr) B i'-otov M (ot in ras.) 2 /, ante diidccctct; add. L o'J oqi. W 

."j av om. a 6 i-fyvt-zo B: lyiveTO L 7 or/si&at id; [xopccd? om. W 

10 dXXa scripsi: axxa M: allrila oc'-ta W et (axxa) B, dXXa dxxa L 12 £-avtx£iov L 

13 o^Ev 7:ap£?£pT,u£v W et Laur. 85,14 16 Ytyvexai alt. om. W 17 'd'/la del.' 

Spengel 18 drXdis fi^zTOLi W xpoTio'j? om. W 22 a'jxv] L (cf. Simpl. 212,29) 

24 a-jxai L 25 ErtaxE'l/o'iAEOa I.aur. 85,14, Par. 1888, Vindob. HO: £7:iay.£'Lai[AE}}a 

Spengel 28 T/T)[j.axt3£i Par. 1888 et Vindob. 110 lit M Philoponi 156,20 2!) apud 

Arisiot. 190^6 post dvopid? add. in I ^x /aXzoO, sed omittunt haec verba EF: cf. Philop. 
156,24 30 a'j;oij.£va L 31 ib; iv. li^o'j £p;j.rjs M (sim. E Aristot. 190i'7): tu; 

iv. li^o'j £p[J.T,; BL (in quo w; ex 6 corr. man. 2) et sim. Aristot. vulg. cum Piiilop. 
156,32: o'j; 6 za '/.i^o'j Epij.?,; W 28 THEMISTII IN PUYSIG. A 7 [Arist. p. IDOt^O— 29] 

dTca}Xa'(r^. -zr/Jj-a ok a.-rr^-a z'o uTtoxEifiivou xivo?, ou aovov -a aWa^ 147 
aXXa xal Icp' div y; XDpi(o; [XETaj5oX7^' alvat -(otp osi Travccu; xctt uTto- 
xsTcr&ai. Trepl 8 7qv£tai au)Co|X£vov fj [xsTctpoXv], (ac. r^toX o Yri'Vcxoti yj r.rAa- 
^taiq, TTspl 7qv£Tat ■?] dcpai'psaic, irept 8 "j-ri'Vcxctt rj Gtjvi>£ai?" loats 20 

5 OTjXoV EX TU)V £iprjjJl£V«)V, OTt 10 Yt.Yv6[J.£V0V aTT7.V dsi auv{>£-OV SSTIV £X To 
TOU 6~0XEt|Jl£V0U XCtl TTj? JXOpCP^C, waTTcp X<Xl £^ OU iYqVEXO XKl XOUXO 

a6v{)Exciy fjV Ix x£ xoS uTTOx£i|j.£vou X7.1 xou avxixEifxIvou x(p saop-Evto* Xe^O) 25 
OE dcvxixEiaSai [xsv xvjV djjiouciiav, UTCOXEta&at os xov avi)p(o-ov x7t X7]v 
[ji£v da/'/j }j.osuvy]v xcti xyjV d[xop(piav xal xtjV dxa;''av dvxixstfxsvov, uttoxsi- 

10 [j.evov OS xov ya.\y.ov y] xov Xt{}ov Tj xov ^pusov. cpavspov ouv o)^ £i'-£p 
xu)v cp'jCfE'. ovxcuv xcttjixd Etatv dp)^ai xal | ai'xiot, s^ lov w? svuTuap/ovxtov 148 
i'xotaxov 'j-qvExoit xat a aufj-TrX'/jpoi Exdaxou xo zlvai, oxi xotuxd sorxiv e? 
(ov tju-jxsixai Ezaaxov, x6 xe 67ioxEt[xEvov X7t tj jiopcprj* cuyxEixai os ouy^ 
to? EX -XtvOtuv 7] otxiot dXXa x(j) Xoym* dXXo? -cdp dv&pwTrou Xoyo? xctl 5 

15 dXXoij [i.ou5ixou. laxi os xo 6-ox£i,a£vov, oxav ciuxo vor^xai xa&' auxo, 

dpiBfXrj) [XEV EV, Xo-yq) 0£ 8uO' Xe-j'O) 0£ XOUXO 017. XTjV aX£p-/jSlV, 7] CUfJLpE- 

^■/)XEv x-(] uXiQ. ocxouE oh xal vSv. oiacpspouat xw Xoyo), ei xal cv staiv 
dpid[jL(o xai)d7:£p StMXpdx/j; aipioi;, 6 [xev dvOpw-o; xal 6 }(pua6s' xdv ettI lo 
XYjV Trptox'/jv uXr^v ex xouxtov dvEXOifjc, dpti)[ji-/ixd xal x6o£ xi, yp'JSo? ;x£v 

20 xal d'v&ptoTCOS cpavspoi?. v] Se Trptoxr] G'Xr^ udXXov dpii}[i."/]X7j ■?; tj sxEpr^ai;* 
ou -jap O'jaa xai)' sauxTjv dpii)ij.r/xr^, oixio; adXXov ssxiv dpi&jxyjxrj Tj tj 15 
axEpr^ai?" Tj "I'dp a'j-f/piais auV/j -po? xt)v axEpr^siv xai)' ocjov -(dp xto 
c5L)vafxcpox£p(p EGxiv dxptpu)? x65e XI, xaux"/jv adXXov suajiiai'vEi auvsp-j-ETv 
Tj xTjV sxEpYjaiv uT:o[X£vouadv TTto; xal dvacpaivo[iiv/jv exeivvjc UTtEciouarjC, 

25 xaxd xoaouxov i'/Bt jiaXXov oluxt] xo xooe xi, tj Se axs'pyjai? ouoaii-w; e^^ei 20 
xo XOOE xr ::o>; "(dp t) firjSs lASVouaa; dXXd xdx xTj? uXtj^ [xev ou xaxd 
au[j.p£[3TjX0? -(qvExai xb "(ivofiEvov (£V'j7rdp)(Ei ^dp auxtp), Ix 6s x^; axEpv^- 
OEO)? xaxd auiJipEpyjxoc" xb -(O'-P "^'(l ^^^'Q i3U[jLp£|3TjXEvai tj xupt'o)? ssxlv 25 

1 bnoHayri BjL; fortasse dXXay^ ex Alexandre, a quo tota ista dXXotcoSEcos bipartitio 
pendet (cf. Simpl. 214,22), restituendum 3 a(oCo[J.£vrj Laur. 85,18 (at cf. Philop. 

157,22) 3. 4 TTpoOeoi; BjL 6 post waTiep add. ye L 7 xou ante utto- 

xetpiEvou cm. L 9 v^ dTa;(av FI Aristot. 190b 15 (sed E -/at ttjv) 10 o'jv] U L 

11 xauta delendum videtur Spengelio; at cf. Philop. 159,15 et Simpl. 216,18 

12 sxdaxou] sxdaxco M (at cf. Simpl. 210,17; Philop. 159,16) 14 iy. xuiv zXtv8(ov 
BL (at cf. Simpl. 216,28) 15 voElxctt W 16 touto om. W 19 tooe to M 
20 cpavepwe BL: cpavspos M: cpavspov W (<J7rXui; Simpl. 217,13) dpi8f/.rj-txrj L 'q tj 
cSTEpTjats — (21) dpiSaTjT/] om. MW 22 xa&' ocov — (25) xdos xt] cf. Simpl. 217,17 sqq. 
25 piaXXov £/£i li auxiTj Speugel tacite vj oi axspTjat; ouSatxu); e/st xo 
xoo£ Tt om. M 26 xt om. L 28 xo] xiu La^ collatis Philoponi 
-verbis 161,16 sqq.: •/) pisv uXtj 7.0C&' auxo ov ouaa xafl-' auxo av eI'yj -/.aX dpy^q xat xupt'io; 
dp/1^, 7) §£ axEpyjOt;, STtstOY) xaxa a'J[j.p£p7]x6s ov laxt, xaxd 0'j[J,pE3rjV.6s Sv eiVj dpj^Tj haud 
inepte in Themistio aiiquid intercidisse coniciat quispiam. attamen iTrr/Eiv malim in 
loco difficiliimo, in quo tractando Simplicius et Philoponus de ei'oouc ratione prorsus 
diversa tradunt; quorum apud ilium (217,21) de materia primaria v.dv ydp E'Xaxxov 
xo-j Ei'Sous E/v] XOUXO legitur, apud hunc (164,8) [xdXXov xooe xt xou Etoou; rj 'Ski], at 
Themistius siSou; ne verbo quidem mentionem facit TUEill.STlI JN rilYSIC. A 7. 8 [x\.nst. p. I'JU'^ i^U-ltHaSlJ 29 

(zp/y]. fjio-erj xupitoc \ikv Xsytov boo spsi; slvai t(z ^I'tia -(io-/j7ou;j.sv(o^ 148 
TTjV Ts 'jXriV zat ir,v itopsr^v, sirrot? o' 7.v otuia xctt xpia oia Tr,v GTSpr^- 
aiv xotl £3Ti usv (ju; xr/yoy-j'a sislv drjyai (ki-^w ok a-Xo'j(3X3pov vjv 
IvctyttGt -7]v j a-ip^r^a<.v xal to sIooc* asTa T^'Jia -('70 orrco; dXXr^Xoi? avti- 14!) 
5 xsttat £7ct0£i?u)), saxi 8* w? o-j t7. ivctVTicc -acr/siv "lO-.o ctuta 6tc' ^zXXv^- 
X(ov douvaTov. dXXd xat touto oisSfo^djisDa u-ot!.i}£vx£; -y]v 5X-/jv ocuiorc. 
TToaoti }i£v o'jy sialv dp/al loiv -spi 'j'svetJiv cpuaixoiv xal ottoj? zoacxi, 5 
-pOc(pr^TC(i X7.1 or/ov oti osi toU ivavtioi? u-oxstof&ai t'. xal -d ivotv-ia 
6'jo oTvai, TpoTTOv OS xiva d'XXov oux dva"(xarov ixavov ^dp iaxiv to i'xspov 

10 xtt)v £yavxi'(oy irotsiv x"^ diiouata xai -apouaia xtjv [jL£Ta,3oX7]y, oitjts xb lo 
siooc xrjv y^topav d-oTrXripoT xal x^^ aT£pr^3£(o;' y; -jdp azipr^3'.^ ou cp-jai? 
x'.^ xott £io6; £3xiy, dXX' dixoasta xoCi cioouc. 

'H OS 'j-ox£!.;jL£Vf^ cpuau ETxiaxr^xr, xaxd dv7/.o-|iay ws 770 rrpo^ dy- 
opidyxa yaXxb? r| -po? xXt'yr^y ;uXoy, o'jxojs a'jxvj ixpo;: xr^y ouaiay xr^y I5 

15 auyO£xoy s/si xal d-Xa»; -po? d'Txav xo o'y G~ox£ia£yY] "('dp -r^ ouai'a d/j- 
Aoyoxt xal xofc xaux-/) aujaPsP'/jxoativ u-oxs'.xat. TxoxEpov 6£ ouai'a xb £i6o; 
Tj xb 6iiox£ta£yov, outto) o9jXov O'jtto) ds ot^Xov xal o'-to^ xo £i6o? dp/r^' -io 
xal :rox£poy dcpOapxoy d^Txay t] xt xal cpO-apxov xal el [ikv duav d'cpi}apxoy, 
Txo); oux diotoy aTxav, si ok oi»/ aTxav dcpUapxoy, irai? aTxay dp/-/], xa'jxa 

20 §£ d~ayxa dyoxsiaOto vtjy lato? ydp ouos cpucitxti) Ttpi-ajy X670C, dX/.d 
y; Txspl xaiv dion'toy Oswpia xoiii utzho xouxov. -'5 

8. Oxi 0£ \i6v(i>? ouxto X'jsxat xal tj xtoy dp/at(oy dixopia, Xs'jOiisy 
asxd xaDxa* v/jxr^ciavxs? -;dp 01 xaxd cp'.Xoaocptay 7rp£ap6xaxoi xy]v dX^/^Osiav 
xal xYjy ci'jci'.y xcoy d'yxojy scsxpa-r^aay xr^; dX-/ii}£ta? oFoy oooy x'.ya d!XX-/)y 150 

25 d~(oai}£yx£? uTxb dT:£ipt'a? xo'j oiaXsystjOat, oiaxs cpaaly ouxe -(qvzabai xwv 
o'vTwy ouo£v ouxs 9i)£ip£Ci9ai oid xb dvaYxatoy ixsv d£l -j'r|'V£30ai xb -jtvo- 5 
[Asvov Tj £? ovxo? 7] Ix fi,7j o'yxoc, dXX' o'jxs iz ovxo? (eivai ydp fjoyj) ouxs 
£x (XT] o'yxoc (d»jL7]/avov -j-dp' oet ydp urox£ra{>ai' xi Txdyxcoc). o'{>£y dvai- 
po!jvx£? x/]y "i'sysaiv stxoi'ouv ex TxpouTxap/oyxtoy xd ovxa cfo-j'xptasi xal i}£a3i 

30 /al ixxpi'tjst xal xoiauxai? xial arc/yyaX;, -po7/poja£yot, xb 0£ scpscTjc xo'jxo) lo 1 xa aixta] Ti; ap/d? FI Arist. 190^30: om. E ,u£v om. Mi (ct Laur. 85,18) 

xa om. L 3 sJalv] cti L: eiVtv a\ Par. 1888 et Vindob. 110 5 xotvavxta L: 

delevit Spengel 6 uTroftevxe; L (e Philop. 165,13) 7 clolv] sic I Aristot. lOl^S: 

statv a'l Paris. 1888 et Viudob. 110; E Aristot.: a\ F Aristot. et Philop. 166,7 (MKo; 
om. KiL), SimpK 219,20 Sttw?] tiujs Spengel ex .Irislot. 191^4 8 o^Ao'v iaxt 

(o. EGxat F) •j-ioxsia&at ti (ti utt. F) toI? Ivavxi'ou Aristot. 191 ■■»4 11 o'j cpuat; om. B 

■r\ Y<ip oxeprjai?— (12) dc:ro>j3[ct] ex Alexandre (cf. Simpl. 222,22) 13 wc] ciaTrsp E 

Aristot. 191 "8 14 aux/j L 15.16 orjXovo'xt om. W 17 xal ono); — (19) dp/v]] 

exscr. Philop. 168,12 sqq., apud quern desunt verba (18) [aev — (19) ei oJ, fortasse librariorum 
culpa, ut coni. Vitelli 18 /] -/at xi W 20 aTtavxa MW: Travxa BL 22 XEytujAev 

Aristot. 191*24 praeter F 24 x/jv (p'iaiv xrjv xd>v ovxwv Aristot. 191 a25 praeter E 

x^? akr^%v.az xxX.] cf. Philop. 169,15 sq. (ubi dTrstptas StaXexxur)?) 26 del] aut etvat (sec. 

Aristot. 191 a28) aut av. elvai Spengel 27 'q i^ ovxidv yj ex [xt) ovxwv W ante 

etvai ins. d.^yavov ydp H 28. 29 dvaipojvxe? — (30) 7:poa);pco|J.evot] cf. Philop. 

169,26 sqq. 30 TIIEMISTIl INJ'HYSIC. AS [Aiist. p. 191^31 -b21] 

auvtiOsvTE? ouos sTvai ttoXXo; i'cpaaav, d}Xa i'v zl ■j'otp TtoXXrz, SiaoispovTa 150 
saxat, xa os. tou ovto; oiotcpipovxa ii-q sivat. sxeivot [xev ouv xauxr^v sXapov 
X7]v oocotv 017. xa siprjijLsva, TjIjleT? os /.uojisv xyjv a-optav xaxoc 86o xpo- 15 
kOU?. wv 6 |j.sv Ttpoxspo; ouxo;* x6 iz ovxos r^ jxyj ovxo? fr,'vs(jf>at t^ x6 

5 117] ov T] xo ov -j'rj'vsa&ai rj Tuacj^^siv xi t] ttoisiv, iva xaf^oXixwxspov sItco) 
(XdixSavs 0"^ [xoi x6 As^oixsvov oux sirl x^? xupioj? "(zviazui^ [xovov, ojs 
oxav X£Y«)[i.sv ocvQpojTTov Yipsa^at, ocXXa xal Itti izdar^^ a-Xw?, (oc zai 20 
oxotv Xsuxov 7t-j'V£ai)ai Xsy(o;jl2v 7^ tjioucjixov), xctuxaj oyj iravxa Xs-j-STai 8i)(<o? 
xal QUO aviuatvsi. xal iva aoi -(svyjxai ofacpscjxspov xouxo, l-l Trapaosri'iiaxo; 

10 -poixov xaxa'aaDs* Xr|'0[xsv xov laxpov ttoisiv x'. q Traa/siv, xouxo os oij^oi? 25 
Xs^otxEV, 7] xa&' auxo, xouxsaxt xaOo eaxiv laxpoc, r) xaxa aufx^spyjxo?, oxav 
|j.b Ospairsu-^], xa{>' auxo Trotsi xai>6 taxpo?, oxav 0£ otxoooix-fl, ou xa&b ia- 
xpo?, aXX' oxi xio laxpiu autx[3£p-/]x£v oixo6ou.txto sTvar Tra'Xiv av [jlsv ^svr^- 
xai aTTo d'xeXsta? | dviaxpo;, r^dayzw auxov cpatj-sv xaOo laxpo?, av 151 

15 OS -j'qvTjxai Xsuxo?, ou xaOo tatpo?, dXXa xaxd autxpsp-zjxo;, oxi ix 
(xiXavo?, autxpspr^xsi auxoj. xal xoivuv x6 sx [jlyj ovxo; -j-qvEaSai Tj xo 
ixT] ov -^qvsaOat. 860 a/jji-aivsr sv |X£v to; svuTra'pj^ovxo; xou [xyj ovxo? xal 5 
8£70[X£vou XO sTvai, oTTSp saxlv d86vaxov xal xouxo laxiv avjixaivEi xb sx 
ur, ovxos ■•tyvscjilai q [xyj ov. xouxo os toovxo ovjXoda&ai jxovov sx xvj? 

20 ©(ovTjij xaux/p 01 -aXaiol xal oid xouxo dv(jpouv "j'svsstv. s'xspov os, toe 
sctaxaasvou xou [x")j ovxo? xal sxytopo'jvxo; xtu saojxsvo), to; sx xou duou- 10 
300 xb [xouaixov xal xouxo ssxi xaxa auixps^rjxb; sx xou jxy] ovxo;* xb 
-,'dp ouxto? Xs^ofXEVov sx xivo; -cqvEa&ai o); jxy] u7ro[X£vovxo? xaxd aufx^s- 
B-/jxb; sx [XTj ovxo; "cqvsxai. oux(« cpatxsv sx [xyj ovxo; tjixeT; Yqvss&ai xd 15 

25 7qv6}xsva, stcsioy] sx xtj? cfxepy^astuc, f] ssxi xai^' auxv^v ixy] ov, sx)^(upou- 
SYj? xal s^tGxafxsvyj? Y^V^xar 7^ xal ouxtju; xaxd Gu[xp£j3r^xb; sx [xyj ovxoc, 
STisiOY] SX x-^; uXtj; ■(] aufxpspvjxs xb [xt; ov tj axspyjai;* ouxto 8s ouvaxat 
xal £vu7rdp/siv xb |xyj ov, dXX' ou xb xa&' auxb [xtj ov, dXX' tp xouxo auix- 20 
pip-ziXE, XOUXO OS saxiv Tj uX-/]. (joaauxto; os xal xb s^ ovxo; "(ri'vss&ai xal xb ov 

30 -j-qvsa&at dirXo); |xsv d[x7^)^avov xal xa&b ov (vjov] "/dp ssxiv), xaxd auixpspyjxb; 
8s £c b'vxo; ouo£V dSuvaxov. iva "(dp [xdXXov [xdi}-(j; Xsytu, [xsxa^wfxsv si; xi 25 
7:apdosiYixa. uTuoxsiaOto xotvuv xutov ei; ittttov jxsxa^dXXsiv ri d'XXo oxtouv 
Cwov si; oxiouv Ctpov, ov] xal -j'qvsxat stt' svt'tov. oj; ouv sttI xouxtov 6 
Xs-'i'tov, oxi Ctpov £x Cojou ^qvsxai, ou xouxo Xs^si, oxi -^ C<p^JV (ou -('dp xb 2 Toc] Tijj a o TYjV dTioptav] xd £tpr][j.Eva B 4 rj evt pj ovto; Aristot. 191 » 35 

praeter E 6 o-^ M: oe WBL 8 Xeotcov yiyvEaiJai X£yio[XEv M: XEytofxev Xsuxov 

yi'Yvea&at WBL 10 auxo ante, Trpwrov ins. BL post Sr/ui; add. 1^ Tzkto^aimz E 

Aristot. 191112 12 -.cad' auxo] xal xa&6 L ttoitj M 13 <i^\j.^i^T]'At toj laxpoj W 

14 anb M: uiio WBL laxpov M, dv MW: Edv BL 15 yiyv^jTott taeite Spengel: 

Yt(Y)veTa[ MWBL: yw/i^a' Vindob. 110 16 0] w M au|xp£pY)X£ W, aujXjSEpT^xot B 

18. 19 ^-c .urj] sic E Aristot. 191i>9: -x)) e? F1 22 xoii om. L 24 Yi'Yveailai Lj 

(in quo 22 to — 24 ovto; om.) a iu Aristot. 191 b 16 -{i^vz-al -a, praeter F qui om. Tt 
28 TO alt. om. W 29 to pr.] Td L 30 (xev om. W 31 \}.d%r^c, Xsyto 

[j.dXXov W 32 Totvuv] ydp L 33 orj] os a 34 on alt. om. W THEMISTII IN PHYSIC. A 8. 9 [Arist. p. 191b21— 35] 31 

Coiov xa&b C<i>ov I [jL£tapaXXsi eh oik\o C't^ov, av tj.s-apaAX"(] zk akko, ouos 152 
TO 'cqvofxevov Ctpov av -cr,'voixo, xaBo C'pov sx Opou av "(qvoixo), aXXa to 
Xe^oixsvov kaxiv oti i'z tivo?, to aufxpip-rjxs C<p(p sTvai, aXXo icqvsTat tp 
xal T(j) C<V<*> sTvat uTrap/sr outu)^ xal ei -j'qvoiTO 5Su>p ec ds'po;, to ov 5 
5 £? ovTO? 'j'tYvsts&ai Xs-csTat, ou)^ oTt x6 ov r|6y] Y'^T^^'^at ouos to "(qvojjLS- 

VOV I'STIV Tfifi, aXX' OTt I'x TtVOs, OU TO ov XaT7]Y'jp£^~«^ £T£pOV YlYV£Tai 

(o xal auTo to ov br^d^'/zu oSaTrsp 0£ £i YqvotTO C«5ov, xai)6 Ci«6v eotiv, lo 
oux EX ^lanvi av '(i^TvoiTO, aXXa £x [xyj C^iou oiov CTTEpjxaTo;, outco? £i 
■YqvotTO aTzkSii ov s^ ouosvo? av Toiv ovxwv YiYvotTO, aXX' £x tou tovt'o 
10 }AYj ovTO?, OTTEp 07] TiavTsXai; djjLTj^^avov • ouo' oJv YipoiTO TO aTrXtu? ov. 
xal iz ovTo? o5v xal [xt] o'vto; yj y^vegii; xal touto oux ecstiv avxicpaai?* 15 
ou ^dp xaTa TauTO. dXX' ii ovTog [jlev, ettsiSt] sTspov ti Istiv, ex [iyj 

OVTO? Se, ItTEIOY] TOUTO oux ECTIV ^qVETai, xal O.TZkuiC. EITTEIV EX tI [i-EV 

ovTO? ou ",a'TVETai, tI Se [xt] ovto; 8 "j'qvETai, (Sste tj aTspyjaris xal rj 20 
15 ToiauTT] (puais auTYJ? tyjpeT t-)]v -(evesiv, oute too ovto? -^ ov Yqvo[i.£vou, 
oioTt auvuTra'p}(Ei t"^ uX-(j, (oute tou [j-Tj ovto? -(j [xyj ov, oioti oux Evuira'p- 

^£1 T-^ 3Xlfj). El? [AEV 07] TpOTTO^; OUTO? T7]s XuSSW?, dXXo? OE £X TOU 

ouvdjXEi xal EVEpYcia. £x -(dp T7i>; uX-/]>; ^^vjzxai xa "(i-YvotjLEva ex tou ou- 25 

vdfAEl [i.£V OVTO?, EVEp'j'Eia. OE |JL7] OVTOs, Xal Xaur/]? OS TTjs XuSEU)'; •?] TT]-; 

20 aT£p7]C£«)? ccuai? aiTia* auTT] ^dp ecttiv t] -oiouaa t7]v uXr^v ouvdixEi [xsv 

elvai, EVEp^Eia OS [X-/]. OUXOUV TldvTIQ dTrO^X'/jTO? T] CTs'pTjSlS TTpO? Ta? 

Y£V£(3£i? ouOE £V | iQ-f^ X^P? '^^^'^ 0^'XXot? atTioi? T0T5 xaTd aup-PEprjxo; 153 
Xe^ojaevoi?, <ji)s TO Xeuxov 7) jxsXav, Ta Tto dv&pwTtw au[xp£pr]x6Ta t(« 
Yrcvoji-Evto [jLOuaixu)* Ta [xev -j-dp ouSe oX(o? auvTsXEi ti Tipo; Td '(rj-vofiEva, 
25 7] OE CT£p"/]Cis TO oXov TOUTo xaTd 5U[xp£p7]xo? aiTia xal dp^T]' douvaTov 5 

"(dp •j'S'-'^^l^'^l K'] UTldp^aVTO; £V TtO UTTOXEIIXEVIO EvavTt'ou. 

9. "Q^ixt [xEij-TiTEOv oux dTCEixoTojij TOU? TauTr|V TeaptoovTa? T7]v cpuatv, 

OaOl [XEV v« ^'f TOIVUV EVEpYSta irOlOUStV to UTCOXEr;X£VOV xal T7]V UX-/)V, EITE 10 1 aXXo pr. om. BL (at cf. Simpl. 239,17) 2 av ysvoiTO L, quae verba delenda esse 

censet Spengel; mihi aptior videtur enuntiati conformatio qualis legitur apud Simpl. 
239,12: OUOE to ■^\y6\i.z^o'^ C^jjov, idv xa96 C^yov yfvTjxat, ex '^mrM civ fhoiTo 3 ott — 

(7) bTrdpyet] exscr. Philop. 179,9 sqq. 5 to t^oy] ov Philop. (at in cod. M ov s. v.) 

ouo£ M: ouBe oxt WBL 6 ov ia ras. M 7 oj] 8 Philop. aixtj) Spengel; at 

cf. Philop. 179,14 (ubi to om.) 8 outw; -/.tX.] cf. Philop. 180,3 sqq. 9 dlXa 

W et {ix s. V.) B 10 o'-ep orj] iizzwq L c<[x/j^avov otj TiavTeXdii; W to 

ctTiXuis jXT) 8v \V 11 veal i^ ovto? — 13 y'p^faO exscr. Philop. 172,14 sqq. 

12 y-axa TauTo] ■aut'' auTO BjL 13 8 MBL: r; W (-^ Vindob. 110) 15 oiixe 

— (17) uX/j exscr. Philop. 181,9 sqq. IGsq. quae uncis iacl. om. MWB: e Philo- 

pono (o'jTe i/. |J.r] ovto; ri [j.r] ov oioxt cjx 'ioxi auvouai(o[jivr| tj OT^pTjOt; tt^ uXtj) sup- 
plevit L 17 aXXcu; B (couip.) i/. too oyvaij.£i — (19) ovtos exscr. Philop. 

181,16 sqq. 20 a3-Tj xtX.] cf. Philop. 173,21 23 dv&pwTio) om. B 

Toj om. W 26 -pO'J-dpcavTo; L evavTtou M: tou ^vavTt'ou WBL 

28 ^7i' ante ^^epyeia add. L collatis, quae leguntur apud Simpl. 242,20 o'aoi to ov ^v 

Tioioijaiv Tj oaoi TidvTa ivepyEta 7:po'j7idpj(£tv X^yooat et apud Philop. 182,14, lacunam indicavi, 
quam WBL sarcire studuerunt verbo elvat post uoiouaiv inserto 32 THEMISTII IN PHYSIC. A 9 [Arist. p. 191 b 35- 192^15] 

TTup el'te dlpa eixs aUo ti xwv ofwjxaKov, ou/ -^^xovto ouxot tTj? sxsprj- 153 
a£u)s* nXaicDV 6s X7)v uXr^v ptrjosv xu>v ovxojv civai £ii:u)V i7r£pc(>.s ttco? 
xott x-^ axepr^cSEt, ou/ ixavui?. aujaPaivsi ^ap aux(i) T^oieTv xa? -(sveasi; ix u 
xou [XYj ovxos -fl [XT] ov xa&o ^ap STrotivsi nap[X£vt6-/;v Sv Eivcti xb ov XI- 
5 "covxa xal xb irapa xb Sv oux ov, xaxa xouxo au £x xo5 aTtXto? [xy] ovxos 
TTOtsTxat xa? Ysvlaei?- ou ^ap otov x£ svbs ovxo? xou ovxo? X7.i xou Trapa 
xouxo [jLYj ovxos ou Tt-^ [XT] ovxo?, ouo£ xaxoc aufxpsprjxb? [xrj o'vxos, dXX 20 
ctTrXui? [iYj ovxo?, u)$ (o£xo [TapaEViorj?, otoCsct&ai xyjv xr^s uX"/;? cpuaiv, 
-?! Ttfl jj-ev ssxtv k:(] oe oi>, xoti ouvatj-si [xsv s'axiv, EvspYEia os 

10 ou. £t OE EX [J.EV XOU OVXO? XOU IvoS [XOVOV ESXtV , OuSsV CCV 

7EV01X0 (dtxExofpXTjxov -[(zp EXEivo), M Se £1 xt 7qv£xai £^ sxlpou xivb$25 
YiyvEadat, itav Se xb irap' exeTvo xb ov oux ov, iravxEXo)? 6 xyjv [xev 
oo?av xauxr^v dr.oUy6\iz\>o<; , -(ivssiv 0£ Eivott otSou? £x xou [xyj ovxo? 
aux7]v Trapd^Et, | xav 6iappr;0rjV xouxo ;xy] XI^^. dXX' ouo' exsTvo opi>cus, 154 

15 oxi ji.Y] xaxd xbv X6-,'0V ^top^'Cst xyjV uXtjv xr^s cJXEpv^tJEcos, dXX' etceiStj x(p 
dptl}jJi(o xauxov Eisiv, oiExat 6[xoi«)? e/eiv auxd? xal x(o Xoyu) xal x-fj ou- 
vdijLEt xTj? cpucJEojg. TjIxsi? [j.£V "(dp XY)V uXr^v xal axipr^atv IxEpov Eivai <pa[X£v 5 
xal xouxu)V xYjv uXr|V xaxd ao^'^js^r^xh'; [xt] ov, oxi aux-^ suu-Pspr^xEv f^ axiprjat? 
x:(] ou(5-(| TToj? xb Trdvx-(j [xtj ov xal au xyjv [jlsv £771)? xou ovxo? sTvai (e^j'u? ydp 

20 Eaxt xou auv&Exou xai ttojs -/^otj xal [ilpo? auxou), xtjv oe dirouaiav Ixsivou- 10 
xal ouxo)? oux EX xou dTrXto? [jlt] ovxoc Tjijliv at "i'svesei?, dXX' £x xou 
xaxd aufx[3£prjxbs [xtj ovxos xal SuvdfxEt ovxo?- ot 0£ xb ji-E^a xal xb 
[iixpbv XlyovxES, eIxe ev a-/]{Ji.aivouci xoTc ovojjLoaiv eIxe 060, xr^s uXr^s 
ofjiu)? d|xcp6x£pa xaxrjYopoucJiv. exeivoi jxev ouv ou TrpdYfxaxa xpi'a Xeyoucti is 

25 xd? dp/ds dXX' ovofxaxa* xb "cdp [xs-^a xal tb ixr/pbv ou xb [j,£v auxoi? 
XYjv uXtjv arjjxaivEi, xb 0£ xyjv ax£p-/jctv, dXX' d[xcp<u xrjv uXr^v, xrjv os axs- 
pyjaiv TrapEtopujv xal ou ^(upiCouai x(p Xo^to- Tjtxsi? os TrdixTioXu oiacps- 20 
pEiv xauxd cpatxEv y) jxev ydp uXvj ixEvouaa auvaixta xi(j [xopcp^ xaiv 71V0- 
|j.£vu)V ESxlv wSTTEp [xr^xy/p , fj Se EXEpa fxoipa x^s EvavxtwSEoj?, Xeyo oe 

30 XY]V axEpr^cJiv, TroXXdxic dv 9avxac5&Err^ xco upbc xb cp&opozoibv auxr^s 3 oux ^-^o^^^i M: dXX' oux ^'^<^'^^i WBL ex Aristot. 191 b35 et Simpl. 242,22 (at o^x 
txavws 5s Philop. 182,13) 5 au scripsi: fiv libri [ayj ovxo; om. W 6 TroieiTat Bi: 

ot 
noteixai M, tioioIto WB^L (cf. Simpl. 243,7) «v — 7101&I coni. Spengel wJ] to BjLi 

7 ToutoBL: TouTou MW ou BL: q MW (quo servato fortasse enuntiatum t] tty] (xtj 

ovTo; post ouoE xara aufj-PsPrj-xos (xt) ovxo; collocandum est): v^ (in marg. yp tiis) Laur. 85,18 8 aoiCeadat — (9) ou] exscr. Philop. 185,8 sqq. 9?]] ot W 10 si Si 

lx-(14) Xsy^] exscr. Philop. 185,2 sqq. 14 auT/)v] aixa W 15 x^pt'Cst xaxd xov 

Xoyov M: -/.atd xov Xoyov /tuptCet WB et (x^p^C^) L 16 auxd W 17 xtjv om. BL 

17 tr><xi).ky slvat E Aristot." 192b 4 (thai cpafxsv FI) Tr)v uXrjv— (20) sxetvou] exscr. 

Simpl. 246,21 sqq. 19 au ttjv scripsi (zaXtv xV-' Simpl.): auxT] MWL: auxT) B: auxrjv 

Spengel 23 cixe — (24) v.axYiyopouaiv] exscr. Philop. I86,4sqq. 24 ^/.slvoi — (27) 

(3x£pT)3iv] exscr. Philop. 186,8 sqq. 27. 28 xauxa otacpspeiv BL 28 [jiv urn. W ^ 

29 Xeyuj orj W 30 xtu om. L cpOopozoiov scripsi sec. Simpl. 249,7: Tiotov 

MWB: xaxoTTOtov (ex Aristotele 192*15 vel Simplicio 249,7) L aixou MW THEMISTII IN PHYSIO. A 9 [Arist. p. 192a 15-28] 35 

aTSVi'CovTt tT|V ?Ariyr,\av ouos sivoti to T,apd~r/.v- oOapTixr) "j'ap to5 sTva'' K)4 
eait xat xou eioouc, sartv sxaa-w to su xat to a-aOoy. xonTot 9c(uaot3-ov 
[i£v, £t I'sTt cpf^eipo'jsa to etvat. dau[jiaat6v os, st [xv] eoTt Tcoiouaa to 
"('['YVccBaf 00 Yap av ",'r,'votTo ti [ayj csfteipotxsvou tivo?, d/A' r|V aTravTa so 
5 diotot.i 155 

Ta xaxa oov ix TaoTr^? xal ota TotuTVjv fj yap uX-/j tw axsprjaedj? 

Stvai OSXTIXT] XOtt TO OOvdtXEt S/StV daOsVeOiTSpOt SSTIV T) w3T3 XOtTi/£lV del 

xd; [jLopcpd? (Sv [xsTaXafipdvst, Trodsv ouv }jL£TaXa[x[jdvsi; oti ooi-^z-cai to3 « 
Osioi) xctl £cpi£Tat Tou dyaOo-j, X£Y(o o£ dyaOov ts x7.1 IhTov to 

10 irpSTOV £100?, TO TTptJuTOV aiTtOV, TpOC -dvT7. VSV£UXeV, (I) !jTr£66£t 7:dvT« 

6[jLOt(o9r;vat X7.()' osov ix-zciTov oovaTat* o-jvotTOti 0£ oj? -S'fuxsv sxczctov, 

■fj §£ £<p£Cft? OfUTYj -(Tj; £V T"^ uX-(] ; T^ TO'JTO EGTIV dXYjOlVTj 7j TtpOVOia 10 

op£^iy Evu-dpyE'V too xaXou T(p otta/pto xal tio evoeei too otuTdpxouc, 
TouTU) ok Toll EioEt T«) TTptuTo) xal dukto xal /(optaxto xal ToT? TTotpd Too- 
ls TOO yopr^^(ooiiivoi; toi; IvuXot? IvavTi'ov jasv Istiv y; aT£p-/;3t?, y; 6e o\r^ 
V£V£ox£v £-' auTo xal opEYETcti; £t hk lyti tyjv aTc'p/jaiv iv t-(] cpoaEi, 15 
TTp EctuTTjC cpdopa; dv IcpioiTO* cpOopd -j'dp TOO IvavTt'ou 7) irapoosta 
TOO IvavTtou- £1 Y«p 2v] oux dXXo ti -?; aT£p-/jCJic, dXXd tkutov dxp'-Pw; 
r^ G'X-Cj, koj? 0(uC'5tT0 dv iv Tto Ttvoc siooo? fjt£TO(X(Zfipdv£tv; OTt 20 
20 Q5r,cjt, xotl t6t£ £vu7rdp/_£t T£pl auT-/)v dXXou *j'dp i'^xiryr^iai TravTco? 

-?; O/.r^. X7.1 £'- TOOOE T'.VOC U£T7.X7.[i.[jdv£'., SlTTcp SV TCO Xo^di ~^; uX"/]; Yj 

aTEpr^ci? 00)^1 Tooo£ Tivo? dXXd TrdvTtuv 6[xo''oj; dv £iV^. cp&Et'potT' dv oSv 

xdv (ei) Tt [i£V I^Ot TWV £fO(UV, Tl §£ [ir^. £t O'JV [JLTjOS TO £100? £Cpl£T7.l £7.0- 25 
TOO (0D0£ "j-dp £-l8££? £7.UT0u) [AT^TE TO EVaVTlOV (cp^apXlxd "('dp 7.XX-(^Xo>V 
25 Td EVaVTia), XstTTETat TTJV uXr^V ElVat TYjV OpE^OUEV/jV TOO Ei'Sou?, tos-Ep dv 

£t &9)Xu d'ppEvo? ■?! ai3/pov xaXo'j* aiayjihv oe ou)^ to? aia/por/j;* ou 7dpi 
X7.i)' auTTjv a.iayjj6v, dXXd x7Td cu|j.p3pr|Xo? -^ jiETsj^Et tt^? 3T£p-i^a£(o?. 156 
<l)f)£ip£Tat 0£ xal Y^VExat r^ uXr^ iaii [xev ojc, esti oe 00 • xaTa aua- 

pl£[3-/jX0? JX£V '(dp (p&EipETat, ETTElOTj TO CJOtxpEpTjXO? aUTO Cp&El'pETai XOtJ)' 5 
30 aUTO, TOUTO OE EtJTlV Yj OTEpY^aiC* ',p&EipET7l OUV ItTEIOY] TO £V Cf.uzf^ COi^eC- 

pET7i, vK Tov dacpopsa cpOEipES&ai cpajiEv, oxav 6 £V auTto oivo? cp&apiQ, 
xaTd OE TYjv or/.Et'av cpuaiv ou cp&£ip£Tat' ouoe-ots yap d-6XXu3t to ouvd- lo 1 hoLTvnlio^Ti L2a cpSaprrx)) — (2) otyaSov] cf. Philop. 187,5 sq. 2 xctl ante 

TO dyaSov om. W Saup-aaxov — (5) di'ota] exscr. Philop. 187, 15sqq. (ibs 6 0£(jii'- 

axio; coTjat) 3 (j.£v om. W (pSctpeoSat W 4 ante cpSetpoji-evou add. xal 

WB (in quo cpOctpouiiivou) ; at cf. Philop. 1. c. 6 xtfi Laur. 85,14: t/j; MW: tw 

TTjs BL 9 £[ji.cp{eTat L 11 ibjj-otco&Tivott B exaarov om. L: in ras. B-, 

12 dXYj^tvov W 14 /(optaToj zai d'jXo) W Trepi W 16 syot L..,a 

18 £1 L: O'j MWB 20 £vuTrdp/£t L: iw'jr.dpyzi\ MWB 21 v.aX £t scripsi: xal MWB: 

•/.av L (A£TaXaij.pdvTj h (in B compendium scripturae) 22 -dvxa W cpftctpoivx' 

\V 23 £t addidi r/ot M: £y£t W: e/y] BL [a'')0£] fAYjxe Spengel; cf. ind. 

i. V. o'jo£ 24 o'joe] o'j W 26 zi om. W 28 if) superscr. B ante loxt 

add. xat W ante o'j add. ib; L.a (ex Aristot. 192*26) 29 auxo M (cf. Philup. 

190,11): auxr] WBB 31 ib? — cp^apij)] exscr. Simpl. 253,21 sq. 

Coinment. Arist. V '2 Themist. in Phys. O 34 THEMISTII IN PHYSIC. A 9 [Arist. p. 192 a 99 _b 2] 

[X£l, aXX' acpOotfyTO? X7.1 7."j'£V/;-0?. £IX£ "jap "j'rj'V£XO(t, UTOXEia&at' Tt 0£T 150 

TTpoiTov ei ou £VU7rap}(0VT0? "ctvsTat, toGto oe satrv auir^, waxe Tuptv Y£V£- 
s&at laxiv £ix£ cpOsipexat, ei? xouxo acpt'cexat £a)(axov, wax£ scpOapfxiv/j 
iarxi Tuptv cp&ctpTjvat. xal TiEpt [j.£v uXr^; (/.px£i'x(o xctuxa, oxi a©97pto?, oxi i> 
5 aY£v-/jxoc, ott ixepov ZT^<; cjx£pr^a£(oc, oxi rptoxov uTcoxEt'p.Evov, e? r>u Tipoixov 
"(•qvExai ixaaxov huTzd^yovro; jx/j xaxa (3U[i,[3£pr|XOc, xouxo oh Trpoaxe- 
Osixajxsv Txpos dvxtoiasxoXyiv xyjc ax£pT^a£w?- -j-rj'vsxai yap xotl ex xyjc <JT£- 20 
pv]!3£ty; Ti, dXXa xaxa aufipeprjxoc. 7:£pl oe x^? xaxa xo £too; ap/r^c, 
■iToxEpov [ii'a Tj TToXXal xal xtv£? ebiv, ouxixi cpoaixou Sioptorat, ocAAa xr^? 
10 TxptoxTjs cptXoaocpia?' TTEpt 61 x(ov cpuaixwv xal cp^apxtuv Ei'Soiv, a \ir^bh. 
xupi'o); ^^yp-U aXXa xaiv Iv y^vecjei xat (u; ator/£ta>v Iv xoTc u3X£pov 25 
OEixvupievots £poupi£V. 1 dtyivrjTO? W: dtY^vvTjTOS MBL k'(i'(-izxo Aristot. p. 192^29; cf. Diels Zur 

TextgesL-h. p. 5 2 to 1^ oy Aristot. 192a29 FI {i^ oO E) ytvEToti Tt (sec 

Aristot. ib. 32 et Simp]. 254,3) et postea yeveaOat e'axat (sec. Aristot. ib. 33 Spengel 
(at latt Simpl. 254,5 et M Philop. 190,32) aux"^ MWL,>a: auxT] (!) B: auxo Lj 

5 dy^VTjTOS MW: dy^vvTjxo; BL 9 TioXXd L 10 -/at xuiv cprJapiuiv FI Aristot. 

192l>l (cf. Dials Zur Textyesdi. p. 8) V-ffi^^ [>-'fi L eEMI2TI0T OAPAcDPAIIS Ell TO B (DT21KH2 AKP0A2EQ2. 

1. "AXXyjv xoivuv 7.p7TjV •ROf/jaatxsvoi tt^; Trccpoua'/j? Osojpi'ot? or/sto- 5 
Tspav T:etpa&a)|j,sv Sirooouvat, tt iioxs laxi touto o xaXoofxsv cpuatv. eau. 
St] twv ovtcuv xa [xsv oidt cpuatv, xa 8e 6i' aXXa; aixia;* oi' aXXa? jxsv 
5 aixi'a? otov xXi'v/j [Bct&pov axpaxvj^i'a Ovjaaupou sG'pesis (xouxtov y^P "^a 
[xsv oia Ts/vr^v scixt, xa 6s 8ta xuyyjv, xa os oia irpoatpsaiv), oia cpuaiv lo 
8s saxi xa xs C(oa xa't "^a p-sprj xouxtov xiov -^ap cpuasi xal xa [xspyj 
cpucst xal ooy^ (Sazsp sal xoiv xe/vyjxcuv, oixta (xsv 8ia xs/vrjv, Xt'floi os 
ouxsxt. xal xa ^uxa oia cpustv, sxt 8s xal xa airXa xaiv atofiaxoiv, 7^, 15 

10 TTUp, uotop, dvjp. SI 8s Xa'poifxsv, xivt 8tacpspst xa cpuast xoiv fiY] cpuasi, 
xoux' av SIT] cpuai?. otacpspei os x(o xa [xsv cpaivstjOat sv auxoT? ap/V 
s)(ovxa xal aixi'av xivY^aso)^ xs xal axa'asws* cpavspcuxaxa fxsv xa Ctuot* 
xal yap xtvsTxai xottov sx xoitou xal au^sxai xal ©Sivst xal aXXoiouxat sx 20 
x?!? I EV auxoTs aixta?" xa cpuxa 8s xa? [xsv aXXa? iyei xivVjasi?, x^? 8s 158 

15 (jisxapaxixyj? xaxa xottov acp^jpyjxai, wcmsp ys xal xa (XTrXa xtov au)[id~(av 
[jLovT^v s^ auxoiv s/si xrjv xaxa xotcov. ou jiovov 8i xivstxat, aXXa xal 
isxaxat 8ta xyj; sv auxoT? atxia? xa cpuaua a6[XTravxa awixaxa sxxo? xou 5 
dstou' xouxo 7ap xivVjactos apxV ^'X^^ fJiovov sv sauxco, xXtv/j os xal 
!}jLaxiov xal si xt xoiouxov aXXo -j'svo; saxiv, xa^' osov jaev xXi'v/j Xs-^sxai 

20 xal i[xaxtov, ou8E[xrav ap}(Tjv sj^si txsxapoX^? l[xcpuxov i^pstjLsT 7ap dsl xo 
Etoo; XO SX XTj? '-'/y^i^ £T:txsi)sv, xai>' oaov 8s atj[xpspyjX£V auxoT? XiiJi'voi? 
r^ 'j-/)ivoi? Eivai T| [nxxor? sx irXsiovtov axoi/sia>v, xaxd xooxo av xal xa'xw I 8EMimOY] Toii auTou M; de ceteris libris cf. Praef. 4. 5 ot' aXXa; (jlev aixt'ctc 
om. W 5 post GTpaTTjYt'a add. TroXtxeta BL ; cf. Simpl. 2G1,15 xXi'vyjv oixtav auX-rjatv 

7 oi] cf. E Aristot. 192 b 9 et Philop. 202,22 [jipr) toutiov MW ([lipri auxcLv Aristot. 

et Philop. 1. c): xoixcov [xi^ri BL (cum Simpl. 261,29) xuiv yfip xxX.] ex Alexaudro 

* 
(cf. Simpl. 261,29 sqq.) 8 Teprjxuiv Laur. 85,14 e corr.: xe^fvTjxuiv M: xs/vixuiv BL: 

Tsxvuiv W 10 0£ M: 07] WBL (cf. Simpl. 261,9 et 266,6; Philop. 195,51 sq.) 

II xtu] TO M 12 xe] §£ vel ye B cpavcpwTaxov a (in L compendium scripturae) 
13 xal ydp — (18) ka\>-n^ exscr. Philop. 203,5 sqi]. 14 autois tacite Spengel, a-jtrj? W 
Xa o/uxd — (16) TOTOv] ex Alexandre (cf. Simpl. 265,1 sqq.) xivVjaEt; I/ei B (corr_ 
m. 1) 15 xaxd] xt); xaxd Philop. '(z xat] om. Philop. (praeter L, in quo xal) 

18 8£tou] e Porphyrio (cf. Simpl. 264,30) xo jxo — eauxo):] ut E Aristot. 192b 13 

19 xal ei] f; E Aristot. 192*16 xaSoaov — X^Y^ai] cf. Philop. 203,17; Simpl. 
265,12 ante xX(vt] add. V) W 20 dpy/jv] 6p(ji.T]v Aristot. 192 b 18 (cf. SimpL 
265,15) i^pEfiEl — (21) l7itT£&^^] exscr. Philop. 203,21 22 slvai ante Xt&tvotc E 
Aristot. 192 b 19 xaTd] xal xaxd E Aristot. 1 92 b 20 

3* 36 THEMISTII IN PHYSIC. Bl [Arist. p. 192bl8-33] 

cpipoiTO a'fs&evxa xat si? ar^Trsoova av jjLSxapaXKoi, <jj(Jt:£ siV^ ocv tj oucji; 158 
dpyji xal aiTia xou xivsTaOai xcti 7]r>£jj,£Tv ov oi? iaziv. apa ouv cpuatxov 
oa>[xa 6 dvopta; (cpspoixo yap av xaxco) xotl s^^ei xrjv aixi'av sv sauxtj) x9j? 
xtvT^asujs; 75 oux ev saoxcp Tcptoxu) xaOo Xo'/sxai dvopia'?, dXX' sv xw 
5 5(a>.x«); dXX' tj vau? r^v 6 xupspvu^xr^? xtvei, Trtbs ou xauxr^v xr)v xi'v/jatv 20 
cpuorsi SCSI, oaov 7s s-l xto Xo-j-u); Iv aux-^ ydp saxiv 6 xupspvr^xv;? xal 
ev aux"(j Trpwx'O' ou "(ap sv dXX(p xtyt xal Trpo xr^s vsto?* ou *^ap xtjv 
xuPspvr^xixTjv Xs^w auxrj [xsv -yap ev irptox-iQ av sirj x-^ ^t^X"!!!? «^^a '^ov 
xupcpvTjXYjv xov v.a-£yovxa x6 irvjodXtov. dXXd pyjxsov oj? ou xa{>' auxrjv 20 

10 7j vau? u~6 xoui xujBspvTJxou xtvsixar ouxs ydp Iv xto Xo-j-oj xr^? vsoj; 6 
xupspvVjXTjs ouxe yj vau? sv xw Xoyo) xou xupspvifjxou, oiirsp r^aav 060 
xpoTtoi xou xai>' a6x6. 6t6 xal ympiQe-zai xuPspvrjX-/;? vsou?, sttsI jj,yj xaU' so 
aoxo UTzdpyzi xji vrjt, sttsI xal 6 voaoiv laxpos | xal eauxov uYidCfov ev 159 
sauxtp txsv I'/st Trpcoxw xyjv xtvouaav doyr^M, xouxsaxi xtjv xiyy-qv, uyta'- 

15 Csxat OS xal xivsixat ouxu)? ou xa&' auxo* ou ydp ■(] voasi (7:a? -/dp 6 
vosoiv uYtdCexo dv ucp' sauxou), dXX' ■i^ auji-PsPr^xs xw voaouvxi, xal taxpu> 5 
elvai. 010 xal ^((opiCsxat xauxa d-jt' dXXVjXtov, ojxoi'to? 8s xal xaJv dXXtov 
fxaaxov xwv iroioufjLsvtov iroioufxeva ^dp 6vo[xdCto xd xe/vixd* ouSsv "(ap 
auxwv s/si sv saux(p xd? dp-/d? xr^? Tcoir^asto?, dXXd xd [xev sv dXXot? 

20 xal s'Eto&sv s/si, oiov otxia xal xaiv d'XXo)V xaiv y^sipoxjxv^xwv sxaaxov, xd 10 
8e ev auxot? ixev, dXX' oux ev Tcptoxoi? ou6s xa&' 06x6, waTrsp sipr^xau-sv. 
Old oYj xauxa poipiixtuxspov tcoiyjxsov xov 6pia[x6v, oxi ccuatc laxlv dp/7] 
xal aixi'a xou xivsTsOai xal r^psjxsTv sv to Tcptoxw? uTrdp/si xaO' auxo xal 15 
[XT] xaxd cuixpspr^xo?. cpucji? [xev ouv xouxo scxiv, cputJtv os iysi osa xtjv 

25 xoiauxr^v l/si dpyjiV xai si'ai xauxa iravxa ousia* auv9sxa ydp 7]0tj sc 
uXt]? xal sloou? saxi'v -q '(dp cpuai? dsi' xi uttoxsi'ijisvov s/si xal sv utto- 2 oFs'^' M apa B 3 yap post av L, om. Laur. 85,18 4 -pioTco; 

Aristot. 192 b 22 (cf. quae adn. Diels ad Sitnpl. 266,4) xa96 scrips!: xal ou 

MW: y.(n d B: xal Lj: xal f^ L^a 5. 6 ^'iasi Tauxrjv s'cst ttjv xivrjatv L 

7 TEoo Trjs] TTpwTY]? a 8 (Ji£v om. W £t'r] L: t^ MWB. confidentius de hoc 

loco agerem, si minus obscura essent, quae de Alexandri opinione tradidit Simpl. (268, 

13 sqq.). Philoponus (196,26 sqq.) Themistium sequi nee tamen eius rationes intellegere 
videtur 9 laux/jv L 12 8i6J oict xoOxo BL 12. 13 xa&' eauto FI 
Aristot. 192 b22 13 inti suspectum est; aut e v. 29 male repetitum est aut aliquid 
intercidisse videtur laxpoc] (axpo; xt; EI Aristot. 192^24: xis om. F 

14 TTptoTO) L: TiptLxov MWB 15 T:as — (16) lauxou] of. Philop. 204,10 17 dr." 
om. I Aristot. 192 b27 19 auxdiv] aixov B, om. L -otr^aio);] xivi^aeuj; Laur. 
85,18, quod et hie et apud Aristot. 192 b 29 restituendum esse censet Spengel 

20 e'xei] e'/eiv M: om. L (sec. Aristot. 1. c.) 21 xa&' auxo M (cf. Simpl. 266,12): 

xad' auxa WBL 22 orj] 0£ L dp-/7] — xa»' auto (23)] cf. Philop. 

204,24 sq. 23 Trpwxiu dubitanter Spengel (cf. quae adn. ad v. 4) xal om. B 

24 xaxa om. E Aristot. 192 b 22 xrjv om. EF Aristot. 192 b 34 (habet I) 

25 £{ai] EOxi Aristot. 192b33 xauxa navxa MWB et FI Aristot. 192b33: Tiavxa xaOxa 
L etE Aristot. (cf. Simpl. 270,8) ouaia ML: ouoi'ai WB (cf. Simpl. 270,3 et 11, 
ubi aF ouoia) a'jv8£xa xxX.] ex Alexandre (cf. Simpl. 270,15) TUEMISTII IN PHYSIC. B 1 [Arist. p. 192i'33— 193»9] 37 

xsiii-svo) ssTiv, iv b-oy.s,i[iivio §£ ouj^ a>; xa a'Jixpe[3rjy.0Ta, aXK' ott ap/v) 159 
svuXoc. ou Tciiv xa&' auto dao)[xa-a)V. xata cpuci'.v os XsYsxat xa xs cp6aiv 
s/ovxa xal Trpo? xouxois ai xaiv cpuaiv iyjjv-wj v.rjrA cpuatv evipYsiai, oiov 
xo'j TTUpo; rj av(o cpopoc* ouxs Yap <puai? xofJxo (f^ '(ap xt)? cpopac np/i] 25 
5 cpuai;, oux auxT] y; cpopa) ouxs E}(£t cpuaiv (ou yop u-oxsifjtsvov xt saxiv yj 
IvspYsia), xaxa 'f usiv ol laxiv, waxs IttI ttXsTov x6 xaxa cpuaiv Xe'csxcti xou 
ouaiv £/£iv. Xr^sxai 6s xo ' xaxa 'juaiv' xal'cpuasi', dXXa xouxou -{z \ sir' 160 
iXaxxov <pua£t ydp laxi'v xiva oux ovxa xaxd cpuaiv, u); xa ix -(svsx^? 
■K-/;p(6fi.axa. laxt jisv "j-ap xal xauxa spya xr^z cpuastos, acpaXXoixsvr^; 6e 

10 xal my r^ Trscpuxe -rrpolouavjc xauxa [xsv OKopia&u)' a)C o' laxtv tj cpuat?, 5 
TTSipaa&ai osixvuvai. yeXoiov cpavspov "cotp ^'^ roXXa xoiauxa xoiv ovxtov 
£(3Ttv, a oia 'f'jjtv £3x1 xal cpuaE'., xal ajxa ouosv £vap7£ax£p6v saxi xo6- 
xo'j, oia OE dcoavssxipou x6 cpavEpov £7ri6=txv6va'. oux £i66x«)V ssxlv ^p£tav 
d-oo£rc£(oc O'JXE xpivsiv x6 St' auxo xal avj 6t' auxo ^vfyptii-ov. xouxo lo 

15 0£ dv XI? xal TTEpl )(p(oaa'xa)y d^t(6a£ts irr^po? u)v £x yevsxTj?, oiaxs suXXo- 
•j-iaiJLtp ixaOEiv oxi xd ^^ptoaaxa ovxa isxi'v dXX' £i xal Etupa, Trspixxo? 
dv r^v 6 auXXoYiajjLO?* vuv oe ovojidxtov dxouciExat [xovov, )^ptoaaxa oe auxov 15 
6 auXXoYisu.0? ou Stod^Ei* ou ydp auXXoYistxto )jpa)aata, dXX' o<!>ei xpi- 
VExat. El ov] xi? xal xov vouv Krjpb; tov xd svapyT] [xt] f xaOopdv, xouxo) 

20 xdv auXXoYiajiouc ■i:apE)^a)u.£Oa, Xoyous [iev spouixEV, Tcpdyfi-axa 8e auxov 
ou otodcoasv. xouxo |J.EV otj dvEU X6-|'0U OeX£OV. 20 

ZtjXt^xeov OS exeTvo, TTOxEpov Ev XI ar^jxatvEi 7ipd7[i.a fj cpuai? r^ xaiv 
TToXXayai? Xe'iOiaevcov ssxiv. eoixe oe oixcuvuixia xi; Eii-cpaivsaOat xco ovo- 
[xaxr XE'i'Exai oe Eva txsv xponov t; uXrj cpuaic, 6ixx?j oe auxvj, yj jjiev 25 

25 xtov £7:1 [jLEpouc xal xtvo? uXry xt? d[j.6p9a)XO? |j.£v -p6? Ixspov, ou jxtjv 
dirXoi?, w? or/.t'a? TiXtv&ot, irXiv&wv oe 7^ xal uocup, cpuxou oe xd axot/Eia* 
f^ Oa dvmxdxo) xal d-irXoi? dvEtOEo; ouaa. dXXov oe xpoirov r^ [J^^p'-?'^ xal 
xo sToo? xal Yj xaxd xov Xoyov ousia. xpir/j 81 r^ xaxd xrjv -(SVECitv Xeyo-I 30 
[jLEV/j xaXsIxat cpuat?, auxv] 6s sGxiv tj ettI x6 eIoo? xal xyjv [i,opcp7)v xivtj- 161 

30 01? xal 666?. dXXyj 6e tj xaux-/;? atxta xt)? xivt^geoj? ivoTzap'/ouaa Ixdaxtp 
xajv cpuoEt 6'vx«)V, -^xic 6tj xal [xdXiaxa cpuat? Xsysxai. XsyExai 6s xal 
Tidaa oua''a ciuai? oTrtocforj-oxs auvscjxuiaa, eixe dTrXrj eixe cuv&exoc. Ttspl 5 
(jiEV ouv xuiv dXXiov svOa dv irap-^ Xs?oj|xsv, vuv 6£ Trspl xr^? uX"/;? xal xojj 2 ou M: v.ai ou WBL xai3-' auxo M: xaO' auta WBL -/.axct cpuaiv MWB: xaxd 

xyjv cpuaiv L 4 cpopa? czpyrj WBL: cpuaeco? ap/T] M 5 xi bis scr. in M 

6 waxe — (7) e/siv] exscr. Philop. 200,7 7 xouxo L 8 cpuaei xxX.] cf. Simpl. 

271,12; Philop. 200,8 10 oiopia&iu MB 12 evotpYsaxEpo'v L : ^vepyEaxEpdv MWB 

13 dcpaveaxspcov L 7.P''^^ L 15 xal Trepi ypuip.'i'zui^ dv xi; W ^>]poj cov] 

xucpXos CUV W ex Aristot. 193^7 (ubi cov Tucp?v6; EI) 17 jaovcuv BL 19 evapyrj 

£v auTT] L (at IvapyTj a) xa&opav M (quod servari possit vocabulo waxe vel to? post 

lijv inserto, ita ut ad Ti:T]p6s ibv tacite addatur xouxo d^iioaeie e v. 11): xaSopdiv WBL, undo 
xci&opojrj Spengel 21 [jiv] ydp W 22 Ct^xt^xeov xxX.] cf. Philop. 207,19 sq. 

£X£ivo M: exeTvo tAdXAov WBL 24 oe] ydo L 29 fj» M 33 Tiap-^ MB: 

Traprjaoi W: Tiap/^, rws L A£;o;j.£v L post uXr^; add. xe BL 38 THEMISTIl IN PHYSIC. B 1 [Arist. p. 193^9 — 36] 

sioou; sTTicxsTTtlov, Ti [iOtX^vOV av vooTto cpuaic. evtot? [xev 7ap y] uXtj cpusi? 161 
fjtaXXov SoxsT, otov xXivyj; cpuai? to ^uXov, avSpiavios os 6 yotXxoc. xaxa lo 

0£ T7]V OtUT7]V atTlCtV XCtl uSctTOS CpUOl? TO irpoitOV aUT(0 UTTOXSl'li-SVOV rZ[J,Op- 

cpcoTottov T£ XCtl day YjtxaTisxov sr^txsTov 3s ^r^civ 'Avxicpwv, on si,' xt? xaio- 
5 p6csi£ xXtvr;V xal Xofpoi o'jvaixiv f] arjireowv, oSaxs dcpsivai pXaaxov, oux av 15 
7£V£a&at xXiv/]v dXXa ^6Xov, «)S xouxo [jlsv xaxa au[jip3pr^xo? 6i:dp/ov 
auxto, XTjV xotxa pu^p-ov Siddsaiv pui}ix6v yap xaXsT xy]v fiopcpyjv, xvjv os 
ouaiav exEtvYjv ouaav, 75 oiajAsvet xauxa Txaayooaa auvsyuj;. st os xal 
d'XXo XI T:p6; x6 ^uXov X070V sysi, wCiTTsp x6 cuXov irpo? xy]v xXivr^v, 20 

10 Oiovsl tOOTTSp aUXO OTTOXSlXOtl X^ xXl'vO, OUXIO? uSoJp 7j -j^Tj 7^ XOJV otXXojv 

oxiouv uuoxsixat xo) ^6X(i), Ixsiva xyjv cpucttv sTvat xou ^jXou wairep 
TO cuXov x^? xXi'vY)?. oioc xouxo oaoi [xev irup svoiitaav xtjv uXtjv xwv 
o'vxwv, x«t cpusiv xouxo svojxiaav xaiv ovxoiV oaoi 6s uotop uXr^v, 25 
xauxov xal cpuaiv oaoi 6s irXsiou? xot? uXa?, irXeiou? xctl xa? cpussi?, xa 
15 OS d'XXa Trdvxa irddT] xo6xo>v xal s^sis xal otaOsasi?' 6£r jisv -[ap dsl xrjv 
cpuatv awCsaOai xwv ovxwv, xoiouxov 6s xo | Trpojxov uiroxstixsvov [xovov, 162 
xd 6s dXXa -(ivsxai xal cpBsipsxai d-irstpdxic. ouxot jxsv o5v xouxov xov 
xpoTcov xTjv uXrjV irposoixstoScji x-(] cpucsi. 

Oi 5s uTrsp xoij si'oou? laxdjxsvoi xal xouxo dXy]{)sax£pov Xs-j'sa&ai 5 
20 cpucjiv uTcoXaijipdvovxEi; irpoxspov xsypr^vxai xoT? sirl xoiv xsyvyjxojv Tiapa- 
6sq[j.aaiv. w? "ydp ett' dv6pidvxo? xal vstbs xal xoiv uiro xsyvrj? 6yj[j,ioup- 
■^0U[A£V(OV SUpOlS dv OUX EV XTQ uXl(] XTjV xsyvYjv, dXX' sv xo^ siSsi, o3x«) 
xal ettI cpuxou xal ettI l^iaoo xal xtov utco cpucJsto? -^ivoiiivuiv supoi? dv 10 
OUX sv xifj uXt(j XTjV cputJiv dXX' sv xto siosf xal xaSdusp sttI xoiv xsyvrj- 
25 xtov xo £i6o$ saxiv t; xsyv/j, ouxcu? sttI x«iv ccuaixtov xo ei66? ssxiv tj 
cpusis* ou ^ocp xd ^uXa x^c vsobc xsyvv] ouos 6 yaXxo? xou dv6pia'vxo?, 
dXXd TO cjyvjixa xal vj [xopcpv^- xouxo ydp ssxi xo xaxd xsyv/jv -ceyovo; 16 
xal xsyvixov. ouxcos ouv ouos xo irpuixov uTtOXEi'[j.svov rj cpuai?, aXX 6 
X670? Exdaxou xal xo xi y)v slvai* xouxo '(dp saxi xo xaxd cpuatv -(f(o\>h<; 
30 xal xo cpuarixov ouxs ydp 6 yaXxo; xsyv/jv syst, irplv xo ei6o<; xou dvopi- 26 
dvxos Xa^siv, ouxs v] uX"/] cpuaiv, Trptv xtva [xopcpi^v uTro6£'^aai>ai, oIoveI 
6uvd[jiEi adpc xal xb 6uvdfxsi oaxouv, oxov -fsvrjxat oaxouv svsp-ysia. si 8s 

1 voolxo M (0 alt. e corr.) post ydp add. av L 2 Soxei M (e in ras.): Soxel— 

sTvai EI Aristot. 198 a 10 (slvai om. F) 5 d'felvat libri et DE Simpl. 274,3: dvElvat 

Aristot. 193^14 et aF Simpl. 6 w; om. W 8 ouat'av (ut Aristot. 193" 16) 

M: o(x£tav ousi'av WBL 10 obvet MB et (ofov ti) VfL,: otov Lja 14 xai cpuatv 

om. W 15. 16 xrjv cp-jatv del B et (aiel) L 16 fj-o'vov om. L 18 Tr]v u>.t]v 

TipoaotxEtouai M: Tcpoaotxetouatv t))v uXtqv WBL 20 xexvuiv W: TE/vttoJv L 

24 cp'jstv] TE/vTjv M (prave e v. 8 illatum) 25 post ouxtos add. xai L 27 dXXd 

— YEYOvo;] exscr. Philop. 215,1 sqq. fsvou.t^o^ Philop. ' 28 te^vixos a: to te/vixov 

Laur. 85,18 (ex Aristot. 193^32) 30 irplv] Trpo; L,a 31 o'tovsl MWB: oiov ii L 

32 xal TO 5uvd[j.£i (JotoOv om. M. Spengel Y^vTjTai (adp^ xal) <5aT0tjv sec. Simpl. 276,20 
supplendum esse coni.; mihi Philopono potius, qui solius carnis mentionem fecit 215,3, 
obtemperandum atque 8uvd[XEt ca'p?, oxav y£vr)Tai adp^ EVEpyEia scribendum esse videtur 
e£ 0£ ~(39,2) cpuais] exscr. Philop. 215,4 sq.; Simpl. 276,21 sq. THEMISTII IN PHYSIC. B 1 [Arist. p. 193a3fi — MS] 39 

oi'u.'X ~'i> TO siooc Xapsiv xal s^st cpuaiv xat xaxa cpusiv soxtv, xo eloo? av 162 
ci'rj 7) cpuort?. et 8s oujr (i)? 0X^[J-^ o"8£ "jc eustos? sXe^oixsv r^ ouasios?, 25 
aXka xa&' 8 sxaaxov 6piCo[A£vot x6 xt saxiv (ZTrootooucv zai "jotp aS xctt 
xouxo laxsov, oxi cpuaig jjlcV sxaaxou xo eivai sxaaxou x7t xa{)o sofxiv 
5 fxotlaxov saxiv sorxi 8s sxaaxov o sGxt xcxxa xo sT8o;, ou xaxa xo G-o- 163 

XSl'uEVOV (OSXS xo Sl8o> •?] cpuaiC. xouxo 8s TjfJLSlS xo sIoOS OUX sXsY0|i.£V 

-/(upiaxov xaO' uroaxasiv, dUa xaxa X670V, xo 6s sx xouxou xal 5 
x^; GXt^ cp'jcii? [xsv OUX S3XIV, cpuaei 8=' xo -,'ap stoo? xal vj uXy; auvoua- 
aSsvxa ouxsxt Xs^ovxai cpust?, dXXa xo ^svojasvov sx xouxojv, otov xo cpuxov 

10 xat xo Ctpov (puasi jxsv sTvai Xs/Q-TJorsxat, ouxsxi 6s cpuat?. xa{>' sauxo 
jxsvxot 75 sxatjxov xal i8ta Xaix^a'vovxi uaXXov cpuai? xo sT6o? x^c uXvjc. 10 
SI "co'jv sxi Yqvoixo xi xal cpuoixo Tiplv airav xo sioo; a.-o\oi^B<'y, Xsyoasv 
ouTTto xYjv auxou csuaiv s'xst' • sxaaxov -(-ap xoxs xal saxi xal slvat xi Xs- 
■j-sxat, oxav ■}; svxsXs/sta, xouxsaxtv oxav d-siXr^ciTj xr^v auxou ouaiv xal 

15 xsXsioxr^xa, xb 8s si6o? ■?; xsXsioxtj?, (oaxs xal auXXo-jiaa-'usOa dv, o'j x-i^ 15 
irapouaia xd cpuasi ovxa cpuasi saxi, xouxo saxi cpuai?* xrj 63 xou sioou? 
Tcaoouaia xd cpuasi ovxa cpuasi saxi, xb sT8o? dpa ouaic. Trpb; 'Avxicpwvxa 
OS ou yaXsTibv si-siv, w? si 8id xouxo xrjv uXr^v ujsxo cpuaiv, oxi -(svoixo 20 
dv sx xXivr^?, £1 Xd[3-{] avjTrsoova pXa'axYjaa, xb ?uXov ou xXivtj, ^I'vsxai 6s 

20 xal sc dv&pa)~ou dv&pw-o?, -izia; oux dv so] xb sloo? ouats; 6 "cdp d'v&pco- 
7:0; st8o?, (iJs EX xou bpiaji-ou 69;Xov xb [xsv ydp xsyvixbv 5160? ouos rjixsT? 25 
dv siTTOijAsv cpuaiv, SioTTsp ouos xTj? xXi'vTj? TO 3160; cpuai? saxtv • ou "cdp saxiv 
dpyji xivVjaso)'; svuTrdpyouaa. xb [isvxoi cpuaixbv xal IvuXov si8o? dsl s$ oixoiou 
xr^v -j'svsaiv sysr xu(ov -('dp sx xuvb? xal I'lTTroc ic, ittttou. sxi irdv xb yi-jVo- 

25 iJLSVov XsYExai | -fqvsa&ai xouxo, scp' 8 t; irpoooos xal oux dcp' ou. o-.d xil64 
7dp xb ^JXov [3d8pov YiYvsaOai Xs^si? uirb xou xsxxovo; xal ouyl ;uXov 
oxav a/r^ »jLaxtCv)xai si; [3d9pov; 'oxi Trposiaiv , ei'ttoi? dv, 'si? xtjv xoij pd&pou 
(xopciTjv sx XT)? xou ^uXou.' Old XI 8s xb uoa)p El's dspa (xExa^aXXov 
dipa or^<; auxb YiYVsaOat, ouyl uotop; oxi xou jisv aTroXEi-si xb sloo?, xou 1 Xa^Etv oin. W 2 si't) cm. L: post cpuat? transtulit Simpl. cpuot;] aapi Philop. 

£{] £Tt Spengel 3 xa&' 8] w Ej Aristot. 193b 2 aO] ouv L 7 dXXd M et Aristot. 

193b 5: dXXd (xo'vov WBL 8 TQ ouQ. L 8. 9 auvotaailevTa WL 9 cpjast; W 

TO i-A TO'JTtov YEVofAEvov W 10 OUX £(JTi L xa&' a'jxo L 1 1 cpyat;] auTT] cpiat; E 

Aristot. 193 b 6: cpiais cz-jtrj FI 13 eauxou B 'malim l/Etv' Spengel k'xaaxov — (16) 

?' 
cp'jai;] ex Alexandre (cf. Simpl. 277,31 sqq.) 14 d-EiAvfT) L: dreiXrj B: drctA/j'f et MW 

15 a'jX).oYtactia£9a — (17) cfiats exscr. Philop. 209,33 sqq. 16 ante -apouai'a add. x 

(compeudio ambiguo) B 18 liXrjv] 9'jaiv W 19 Xd^rj M: Xdpoi WBL 

7j arjiiEOwv ^Xda-rj[jLa Spengel; at cf. Simpl. 278,11 et yevoiTo ^Xda-r;at? 23 dpyyj 

om. M (post -/.tvYjascu; ins. Laur. 85,14) 24 sti — (p. 40,3) cp6ai;] eadem fere 

leguntur apud Simpl. 279,2 sqq. et Philop. 211,10 sqq. 25 to'jto -fyyta'iiai BL 

26 ysv^a&ai W 27 eiTtots L : eitioi MWB 28 oe to MWB : 6s oxav L: 

0' £1 TO Spengel (j.£Tai3dXXov scripsi: [iz-zol^ol M: fj.£TapdXXrj BL-..: ,a£Ta,3dX>.£[ Lja: 

[j.cTajVjXrj W 29 o'jyi M: o-l)/ WBL: xal o-jy Philop. d7:oXefcetv W 40 THEMISTIl IN PHYSIC. B 1. 2 [Arist. p. 193 b 14 — 31] 

0£ a-S'JOSt X7.,3=Tv. 0!J-O)C Ouv 7.0.1 TO CpUOLlSVOV TjVlZCt C56£3l}7.t Xr;c'.c, lfi4 

irsiOYj Etc: cpuoriv sp/exctt, cpusa&ai Xsysi?* Ittsiotj xai oux c/.-o cpuaato? lo 
fxsv, zpyzzai oe ettI to eToo;, wats xai o5t(o? to eToo? cpusi?. ou "("(ip 
(os-Ep Tj locTpsuai? £p/£Tai jxsv zk uyEiav, ovofj-aCsTai Be ditb xou iroiouv- 
5 TO? TYJ? lotxpixr^s, ou-/ ouTtoc Tj cpuat? Yj w? 7£VEat? EXE', irpoc TO eTooc, 
dXXot [jtaXXov o)? r, uYiavS'.?, oti oooc eic UYEt'ctv, xctl to? OipfJiavst?, oti u 
686? Et; OspiioTyjTOt, diro t(ov zzyyw^ ovojia'Cs'^N ouTto; tj (puai? oti 686? 

El? CSUOitV EOTl, 8ia TOUTO xaXElTai (pUCfl?. EuEl OUV EOEl'cafXEV OTI t6 £100? 

[jL7.XXoy TTj? oXvj? ouat? est-'v, pwaTsov oti y) 960!.? tj oj? fiopcprj Xeyetoci 20 
10 o'./<o?* xai 77.0 7] aTspr^at? sToo? tmz eoti, 616 o'jCiEi xat toc irYjpcotxaTcz. 
d/Aa toGto [jlev otto)? svoE/ETai Xr^Eaf^at, GsTSpov i-iaxE'iioaEHa- ettisxe- 

^J^Op-E^a OS xctl 71(0? 7) GTEpTjCl? EVOCVTtOV Ttp El'OEt X7.1 -(L? £$ dvTtXSipS- 

viov 'r^ ysvECti? d-X^ xai tj tt,? ouoia?. -•■» 

2. Nuv OS I'ato? oux diro TpOTOu DEtopr^sai, tivi oia^EOEi 6 |i7.iy'/;aa- 
15 Tixo? TOO cpuaixou* TTEpl GfiuaTa "cdp d'|i.'fu> xai xd swaaTi aufxJlJEp/jxoTa, 
oiov jxT^xY] I xai CTqjid? xai STEpsd xai E-tTCEoa, fj ou/ op-oito?; dXX' 6 165 

flEV CpUGlXO? (jb? dEt ]XE&' uXtj? OVTa OEWpEl, 6 8s /topiCEt T(5 XOYU) TTi? 

uXtj?- xai 6 p.£v Tf(? ^Etopia? e/ei ttjv dvacpopdv et:! t6 (puaix6v awixa to 
£V xivr^aEi (xai -(dp OTav Ta s/r^p-aTa Ostop-^, (u? TrspaTa ©ucjixou GojfiaTO? 5 

20 auxd dE(opEi), 6 Se aai>-/]paTtx6? my oj? irspaTa, dXX' o)? eI'Stj Tivd ovTa 
xai)' au-d a.rA(Sr^<; lc(» x-.v/jGeo)?. p.dXXov oe isoj? dv oo^eiev 6 daTOO- 
XoTO? £770? Eivai TOO CCU31X0U' Tsol xivo'j;aEV(uv "j'dp ouTO? Tov Xoyov TJjlzX- 10 
Tai, Xe-j'ei oe xai -spl p-E^sdou? xai tteoI s/r,p.aT0?, d xa&' sauTa o-dpysi 
ToT? ctop-aai toT? csuaixoT?, TTEpl oiv dva-f/r^ xai tov cpuaixov EiOEvai. Et 

25 -dp Ti p-EV EtJTiv -^Xto? Ei'sETai, Tajv OE xai>' auTa auT(p uirap/ovTtov ouo' 
OTtotjv, oux ECJTat dXrj9«)? £~'.aTr|p.o)v. Et o-jv dp-cpoTEOoi Xs-j'oua'. xai TTEpl 15 
(3/yjp.dT«)v r^kiou xat asXr^vrj? xai TroTEpov ■/] -jT^ acpaipOEtovj? xat 6 xocjp.o?, 
Ttvi 8ta<p£poiEV dv; Tj xai outoi irEpl TauTa (xev, ou/ waauxu)? Be; xai -(dp 
6 d3TpoX6-(o? 6p.ot'a>? T(p -jEcop-ExpTQ Td auu-^EpyjXOTa ToT? Oeioi? acop-aai 20 

30 OEojpEi, ou/1 -r^v ouai'av auTwv -r:poa£?£TdCojv, ouos oti Td TOiauTa ayj^- 2 X^YEts] XeyeTat B (e Simpl. 279,7) 3 ou ydp -/.tA.] cf. Philop. 21G,5sqq. 

4 Tj om. W 4 (et 5) uYt'etav L 5 ouy o'j-io;] ou-w; Philop.: ou/ o'jtoj 

6' Aristot. 193b 16 i^ tbs yevrpi;] cf. Simpl. 278,36; iizi ttj; y^^e^cio; Philop. 

6 ^ om. L uysiavai; B tj ante Sepfj-avais add. WB2L utrum ort an o-ce in 

M scriptum sit, incertum 9 tt;; uXtjs [jiaXXov W t) pr. superscr. B 11 ottcus 

BL: u)3Z£p MW Cfortasse zuj;' Diels) Xeysc&ai] aT|[j.a(v£a9c(t L 12 xotl post 

ok om. L 13 i-Xf, M: r; a-X^ WBL 14 vjvl L 15 aw[i.a BL, awaaxa 

W; 'fort, acbaaaf Spengel (at cf. Simpl. 290,34) 17 c'o; om. W 18 dvacpopdv 

BL: otacpopa'v MW (cf. 167,19) 20 auTct WBL: auTO M 21 xa»' wj-cl 

ov-a L 23 xad' auxd L 26 xai ante r.tpi om. WL 27 i?;Xiou xat 

csXy'Tjc] sic F Aristot. 193b 29: geXtqvt]; xai r^Xiou El -/.at -oTspov] sic Ej Aristot. 

193 b30: xat 07) t:. E-,!,: xai Srj xai -. F acpatpoctStiJ? L 6 xo'a,u.o; xat tj y^ E 

Aristot. 193b30; cf. Diels Zur Textgesch. p. 13 28 Tauta Spengel: auxd libri 

30 7:po£$£TdC(ov B xd Totauxa] cf. Philop. 220,21 THEMISTII IN rnYSIC. B 2 [Arist. p. i;);]b30 — 194.-' 1L>] 4] 

|j,7.Ta y.al [ji3Y£&7j xcti al y.'.vr^azi^ or/sTw tyj toioiuttj ousta. nuos xa; Suva- 105 
jusic a-jKov, ouos OTi piXxiov ouKo;- Tto ooauin §£ TTSpl tauxa xal £/. 
xo'jx(ov Yj Ocwpt'a. xal oXojc ajj-cpto fxsv Trspl xivoujxsvoiV xaiv dsi'tov atoaa- 25 
X(ov xov Xoyov -oiouvxoti, aXX' 6 jxsv xo ttogov xr^; xtvr^osto;, 6 ok x6 

5 TTOIOV ScSXOt'Cst, 6. [JLSV OXt 6 -^XlO? £V X03(p0£ Xp'^V(p XOaoVOi XlV£lX7.t, 6 OS 

oxi xuxX(p (pipsxat Tj xotwcios si x6/oi, oia x-/]v xoiau.xr^v ouatotv. xal xo 106 
a)(9jijia 6s oxt acpaipuov, 6 jjisv sTrstOTj fiTj Truptvov jxr^os Yr/ivov aXX' aiOs- 
ptov, 6 8s STTsiOYj 7ravxax6{)£v otxouo? opaxai' oXro; Y^-p xyjv uXtjv ou 
Trposro'.oijivxat ot {xa&/ju.axixot TravxsXojc, aXXa xo xpqwvov auxo r^ x-j^ov 5 

10 Xa^ovxs? ouxto? Oscopoustv av£u uXr^? xs xal xtvr^tjsojs. xauxa os si [i£v 
xal xa&' oTTOcJxaaiv s^wptCov, do6vaxa av 'jt[-£xiU£vxo' ou -j-a'p saxiv utto- 
axastc xtov -spaxmv xa^' sauxa /topi? tov scrxiv -irspaxa* vuv os sttsiot] 
x(p XoY'l^ fiovov auxa otatpouaiv, o)? ttscsuxs xal y(opi'C£av)ai, ouoev auxoT? lo 
ETTSxai (|>£uooc* 01 OS xcz? I'osac Xs^ovxEs a fxr^OE x(p Xoyw )(«)pi(5xa', xauxa 

15 xal uTTOsxa'asi ymoClooai. xat'xoi irsptxxov jisv xal apxiov xal £u{>u xal 
xau-'jXov xal s/TjUa xal 7pafi.jjLY|V saxiv opiaaaOai fiTj 7:poaXa[i.pa'vovxa; i5 
£v X(p Xoyu) xt'v/;(Jiv xal uX-/;v, capxo; 6s xal oaxou xal dv&ptuTcou Xo^ov 
d-ooouvai ■?) xou xoiouSs aujuaxo? xal oXcoc: xr^? uXrjs sxXaSoasvov 6ji.oi<o; 
do'jvaxov, a>(3TC£p xou aifxou /(oolc xr^ pivoc xal xou pXaiaou Xwpk xtov 20 

20 cxsXoiv. oxt OS xouxo dX-/)i}£;, or^Xoi xal xtov |j,a&r^[xa'xtov osa saxl csuaixtu- 
x£pa- -poa/prjxai -,'ap xivr^asi x£ xal atcfOv^sst, orov ottxixy] xal dpaovixTj xal 
dcxpovojjLia' '(po-iiiir^v ydp Xa^ousai Trapd 'j'stoio-sxpta?, r^v sxsi'v/] cpuatX7]v 
ouaav ou)^ oj? (suaixrjv scsxa'Cst, dXXa )^(optaaaa xvj? uXr^? xtp Xo^o)' XajSouaat 25 
o'jv xYjv xoiaux-/)v 7pa}xu.7^v, sttsioy] 5(pT{)CoocJiv auxTj? xax' £V£p-|'£iav ucpsofxto- 

25 o/p, ouxsxi )^topiCouat xivv^asfos xs xal uXtj?, dXXd xal xE/pr^vxai ojs cpucftx"ifi| 
x£ xal xivou[X£V(] • x-q ydp oioTrxpa? EuOsi'a [xsi)' uXr^? rfiri /paivxat xal j 
x'.vfjtjstoc. SI OYj xal oaa xtp Xoytp ouvaxov /(opi'Cs'.v oXtoc, oxav ivspysta 107 
ovxa Xa(j,[3a'v/)xa'., ouos xtp Xoytij j^toprCexai, iroatp [xaXXov (puXaxxsov saxl 
^(oprCsiv IvspYEia xd \i.rfik xax' STrtvoiav ytuptaxd; 3 post TTspl add. T B (compendio ambiguo) 4 6 p-ev to rcoaov xxX.] ex Alexandro 

(cf. Simpl. 291,30sqq.); Philoponus (221,lsqq.) Themistium sequi videtur G xotdioe B 

7 inzio-q] oTt W 9 dXX' auxo Tptytovov L 1 1 xal cm. WB aou- 

va-o'v L 12 ocuxct L 14 Ttspl ante xd; loloa add. F Aristot. 193i>36 (j.t,o£ 

WBL (cf. Philop. 225,3. 227,13 et Simpl. 293,29; infra v. 29): [xt] M 16 eaxiv] ut 

F Aristot. 194n3 (laxat El) 19 pXctiaoii Spengel: pXatoaoO MWB: pXecJoJ L; cf. 

discrepantiam scripturae ad Simpl. 124,8 21 Trpoa-/p7ixat] cf. Philop. 226, IG; Simpl. 

294,25 22 Aa,3ouaa L r.apa'] r.zfi fortasse M 23 XctPouaat Laur. 

85,18 et Vatic. 1025: XoctSoOaa MVVBL 25 xe om. L xal post dXXa 

om. L 26 ante StoTixpa; add. £x xfj? L 27 eJ — (29) -/(opiaxd;] 

exscr. Philop. 227,11 sqq. or,] ojv Philop. 28 ovxa] ovxo; L; 

'j'f£Cxr|7,oxa Philop. 29 ^Vcpysia] tt]' uTtoaxdaet Philop. e Them. (v. 15) (jltjBe 

Spengel, ut Philop. 227,13 (cf. 224,10; 225,2): p.TjX£ libri; at cum apud Philop. 224,20 
[ATjOE x(o Xoyoj xal xr; iTTivota legatur, Theinistiuin [xtj-e xaxd Xoyov ij/I^tz -/aT"" £-tvotav 
scripsisse baud inepte conicias 42 THEMISTII IN PHYSIC. B2 [Arist. p. ]f)4al2-33] 

'EtcIOT] XOIVUV V] Cp'JCJl? OiytOv, to TS sToO? XOtl 7j uXrp oicJTTSp 6 TTcpl 167 

ai[i.rjTr|TOS Xs-j'tov irept d[xcpoTv ipsT, xal tt^? uX-/]* xott tou sioou? (toiouto 
^ap TO xoiXotr;? iv pivt), [xaXXov ijlsvtoi zotTa to sToo? opiol (xaxoc yap 
TOUTo si[x(p elvat), out(o? xal Trspt t(ov ciusixfov Xsxtsov ok ev uX"/] jxkv lo 
5 xal |jis&' uXyj? ovtojv, to |i.£v-ot stv7.t a ssti -irapa tou sloou? £/6vt(ov, 
wffTe xal 6 optCofisvo? Trpoa/pT^asTai \ikv x^ uX-fj, opisiTai 6s xaTa to 
sTSoc. xal •('O'-p 8rj xal aTropT^GEtsv av ti?, sttsiot) ouo at cputjst?, irepl 
TTOTspac to5 (pucjixou Xsystv Ttoxepov Tuspl exaTspa? iota r^ Trspl to5 s^ 15 
diKpoXv; aXX' st jjlsv irspl tou kz dfxcporv, Ssi xal irspl sxaxspa? stSsvai. 

10 eh fxsv ouv Touc dpyat'ou; dTro^Xs'Lavxt So^sisv av fiovov 6 irspl tt^? uXt;? 
XoYoc; otacplpstv to> cpuaixtt)* ItuI [xtxpov ^dp ti }j.£po? 'EjittcOoxXtj? xal 20 
Ayjii-oxpiTO? TO £100? tovsipoTcoXr^aav, 6 |j,£v to vsixo? xal ttjv cpiXtav dpyd? 
dsfXEvo? ctoo-oioui;, Ar^fj-oxptToc o£ Ta o/r^ tj-axa" st? §£ ttjv ex xuiv Ttpo- 
£ipry[j,sva)v dva'-j-XT^v fiaXXov 6 irspl t^? [iopo-Tj? xal too £ioou?, ou [jlevtoi 

15 *|'E «)? Tr^s uXr^? iravTa'iraatv sxXavddvsa&ai. si yap yj Tsyvr^ [xiij-sTTai tyjv 25 
cpuaiv, TTj? OS auTT,? Ts/vrj? siosvat to eiooc xal tt^v GX/jv fisypi Ttvo? oFov 
taTpixTjC, ()'(z(ay xal yoXr^v xal cpXsYjjia sv 01? ■?; uysta, 6[xoi«)? 8s xal otx^- 
Soii-ou TO TS sToo? TTjS otxta? xal tyjv uX-/jv oti irXivJ^ot xal | ^uXa, xal 168 
Tu)V dXXtov ouTo)? 6[jL0t(o?, xal t^c cpusixY)? dv eit] to -i'vcopt'Csiv dtj,(poTspa? 

20 Ta? (pussic. sTi TS T^? auT^? TO TsXo? EtOEvat xal Ta TTpOs TO TsXo?, OlOV 
laTpixY)? uystav xal Ta irpo? uYEi'av. ou dpa to eiSo? Ytvtocjxsiv, toutou 5 
xal T7]v uXr^v svsxa 7dp tou eioou? tj uXtj. oti y«P "^o £^o^^ 5^^' "^ 
TOiauTT) 9631? Ts'Xo? T(ov ousi'/MV GtofxaTODV ESTtv , o'JTto? dv xaSoXou 
[xdSot?, oTav xivoufxsvov Tt auvsyw? xdxa dcptxofi-svov si'? Tt sayaxov xal 

25 TsXo? irauS'/jTat t^? si? to icpoaOsv ooo.a. touto ttj? xivi^cJEto? tsXo? sTys 10 
xal to ou svsxa. vo£i 8e jj.oi ttjv xi'vr^atv dvsjiiroStcfTov irpotouaav xal 
TTEpaTOutxEvr^v xaf>' our/;v, oux Icojilsv tivo? aiTi'a? auTTjV siriayousr^c. 
ToiouTov o5v TsXo? TO slooc' sttI ToijTo "(dp at ouatxal xivVjasi? sXOouaai 15 
7j YEVESt? xal rj au^yjct? TsXstoijvTat ts xal I'sTavTai xal Eirsixa dvaxdji- 

30 iTTOuai. YsXot'u)? OS 6 iroir^Tv;? ' sysi teXsutyjv rjairEp ouvex' e^evsto' . eoti 
[xsv -^dp Tt sayaTOV xal 6 Odvaxo?, ou irav os to sayaTov tsXo? xal 
ou svsxa, dXXd to [BsXtiov (r^av "j'dp d^aOou tivo? EcpiSTai), xal r; au'cr^at? 20 
ou {^avaTOU ydptv syivsTO sqs xal irpo tou Savdxou irausxat iroXXdxi?, 1 Irst E Aristot. 194 a 12 2 ai[j.o"j E Aristot. 194a 13 irspt ap.tpoIv] cf. Simpl. 

299,30 3 ydp to] yap tj dubitanter Spenjjel 5 [xevtoi WBL : [jiv xi M rapd 

M (corap.) L: Trepi WB 6 6 om. L 7 ot/tL? dv.oprfizu\ E^FI Aristot. 194a 15 

IttcI EI Aristot. 194al6 TiEpl om. W 11 (jitxpov Tt yap W 12 6 piv — 

(13) ay/jfJiaTa] cf. Simpl. 300,16 sqq. 13 et;] zi W 15 ixXavOaveaOai BL: l-/.Xav- 

^c(V£Tai MW 17 'JYt'stoiv et uyi'eia L 20 te] 'aut Se aut delendum' 

Spengel to alt. om. W 21 uyteiav bis L 24 post [jA'don iterat av W 

oxav M (5 e corr.) o-ctv — (27) iTricyouarjs] exscr. Philop. 235,13 sqq. xaxa] 

sTxa Li ut Philop. 27 ou-/. e^cu^ev xivo;] ouSsfAias Philop. 30 ante xeXeuxtjv add. xr)v L 
ouTTsp W ouvEx' MW: o'jvcv.ot B: ouv eve-za L 31 xeXo; xe xal WBL 32 PeXxiaxov 
Spengel (ut Aristot. 194 a33); at cf. Philop. 236,17 33 eydvexo WB eiye] ei'xc M THE5IISTII IN PUY8IC. K 2 [Arist. p. 194 aSS— 194M0] 43 

dXXa TTJ; TsAstorr^Toc xat toO sioooc. y.oX la-OL-ai xai)' otuxrjV, ot7.v su 108 
TO TOtouTov teXo; a'^izTjTCd, 6 OS Uotvatoc: tsXcUTCtlov ouy u)C axoTioc, aXX' 25 
u)? avayxr/tov c6a--a)[i.a ty); ToiocjxrjS outJi'ot?. Iti xal irotouaiv at xiyyox 
TYjv 3X-/)V at fJLSv ocTrXaJ?, ai os suspyov airXtu? jasv oixooojxixt) Ta? ttXi'v- 
5 {)ou?, £usp*cov OS TrXasTixTj xov xr^pov. st os xaic KOi'/j-ixats auupaivsi 
TToXXa^oGi TO Tcoteiv ttjv j uXr^v, tto)? ou TaT; Ostopr^TixaT? to "ctvcoaxctv 161) 
a'jTT]v avayxaiov; aXXa xai rijASic tsXo? ovts? (TioXXa yap xal Y,ii,(uv -j'rj-vsTai 
/a'piv) o'j fxovov laiXiV xa v^awv i'vsxsv, aXXa xat ypa)|x£^a autoTc. -(u; 
03 "/)}X£rs xai oTi ot)^u>; to tsXoc, h) toi; Ti^uoT; XsysTat axi[X[xaS'.v. o-j 5 

10 yyr\ 8s OaujxaCsiv, si Tiotouaiv sviat xiyyw. ttjv uXtjv, okOu ys xal osai 
auTuiv dp-/iTsxTOV',xai, arrrsp ooxoGiai fxa'XiSTa too si'oou? svsxsv sTriTa'TTsiv 
TaT? utc' auxdc, o[jl«); xal -zr^q oKr^q X670V iroiouvTat. 060 os sotiv siorj 10 
Twv ToiouTojv leyymv xal o[Ji«); ajicpto t9j? uXr^s cspovTtCst, (Sv tj [xsv 
ypTjTai T(p siosi [x6v(p, r(j 6s utt' auTVjV o-oiov touto sgtiv xal ottw? av 

15 "j'svo'-To, sTTi-a'cJSsi' ouT«> yap l/st xu,3spvr^T'xy] Tipo; vauTrrj^ixr^v • yrjr{zai 
(XSV yap T(o siosi t^? vsw; 6 xu^spvY^TTj;, ucp'/j-i-siTai os spYaC':)!xsyo) tiu i5 
vauurjY^^ tloTov <jyr^\y.'j. vswc -XwiawTsoov. ou [j-svtoi '[z sx TayTOs cuXou 
vauTrr^-j'^J'^^'^'^^ ava's/oiTO av, dXXa jxiXst xal uXr^ auTfo* to "c^.p sToo; w 
yor-^ox Toiaaos uXr^? TrpoaostTai, st [isXsi to saoToo spyov su d-oo(63siv, 20 

•20 dXX-/j OS Tl'; S3TIV TWV dp/lTSXTOVtXtOV Xs-|'0(i.£V(OV, t) XpTjTat tXSV OUXSTt T(0 

s'.osi, dXX' sp'j'a'CsTai auTo xal ttoisi, TaT? 8s utt' auTTjv sTriTa'aasi TSpl 
TVj; uX-/j? (Jb; vau-r^YrxTj rifj ts 6Xoto[xix-(j xal r^ TrpiaTix^. wairsp os sv 
TOi; xaTa xiyyry Zza^ yqyyjTat utco ttj? TS)jvyj; tj uXtj, tou sioou; X^P^^ "^ 
yiYVSTat xal tou spYOu, outw? scp' uiv ou yivsTai dXXd sstiv, tou £i8ous 
25 svsxsv £3T'.v xaOditsp Ev ToT? 9U!JixoT?. sipr^Tai os oti toj to tsXo? 
■(tvwaxovTt xal xa irpo? to tsXoc -p/wSTSOv. sti Toiy | irpo? Tt tj uXyj' yj 170 
-j'ap uXr^ Ttvo? eioou? xal aXXvj 7s aXXou, or^Xov os uj? Ttpoasyv)?, uiaTS 
6 OdTspov £io(u? xal Oa'Tspov si'ssTat. s? d'^d-r/.r^q. rrspl [jlsv ouv tt^? uXr^; 
ixs/pi ToaouTou 6 csutJixo? si:iax£'}sTat , (Scjts t7]v Tispl auTTj? i}£a>piav £ic 5 I ante xal hzazai ins. dpi/.Ei L xai] w; B 2 toiouto W 3 k'-t] 
i-Kzi Aristot. 194*33 4 y<ip ante pr. a-XuJ; add. L d-XdJs (jiv — (7) dvayxaTov] 
cf. Simpl. 303,3 sqq. tcc;] tous W 8 g-j — auxoT;] cf. Simpl. 304,6 sq. 

9 post 7j{ji£Ts add. teXo; WB et (add. to ante teXo;) L sec. Simpl. 303,29 (iXXa tkL? r,ij.£i; 
TeXrj xal -di; ypcop-sSa Tiastv; r^ ott ot/aJ; to teXo;), qui genuina verba Themistii, qualia 
M praebet, male intellexisse et interpuuxisse videtur r^ o-t in Themistio coni. 

Spengel (sec. Simpl.): oxt (om. xal) W 10 £{ — (12) -oiouvxat] cf. Simpl. 304,21 sqq. 

II [x-iXtaTa om. W (at cf. Simpl.) j-tTaTTst M 12 0^] sic E Aristot. 194b 1-. 
orj I: 0/] xat F 14 ix6ww MW: [xovov BL 15 l-tTa3£t La /peiTai L 

17 7:Xotrj.wT£pov B 18 .uiXXst MW uatj?] in ras. M^, £ioo'j; W 19 fjie^^ MW, 

[jiX/.Et !i 22 waTTsp — (24) laTt'v] cf. Simpl. 305,17sqq. 26 eTt] eoTt W 

-/) 'j/:r, yap cod. M Philoponi 232,33 27 eioo'j; M: etoou; uXt/ WBL (e Philop. 1. c. ; 

at cf. Philop. 233,1) i^ ante irpoas/T^; add. BL (e Simpl. 305,31) waTc xtX.] 

cf. Simpl. 305,29 28 7r£pl-(44,l) ^Travacp^pEtv] exscr. Simp). 306,5 sq. 29 6 

'f'jotxo; iT.iTAi'bt-ai MWB, Simpl.: STrir/.^'LETat 6 cpuatxo; L 44 TIIEMISTII IN PHYSIC. B 2. 3 [Arist. p. i;UblO_36] 

TO £100? eiTotvaospEtv, irspi 6s autou tou siooo? a/pt xivo? t^ wsts u-yj 170 
ywpi'Csiv auTo ttj? uXt]?, dXX' wa-sp 6 larpo? vsupov s^sxaCsi. ouTto? o 
cpuatxo; avi>po)Trov. £i -(ocp xat ytopiCsxcd' ttots to s'vuXov eioos, aXXoc 
Xo^o) ^e, ou"/ uTTOSTOtasu [xoipTupiov OS Tou iravTa IvuXa slvai Ta ©usixa lo 
5 Eiovj TO TiavTot, oaa ^ivsTOd u-o toio6-a>v, xoti au-a -j-qvss&ai TOiaijta- 
ayf>pu)Tro; 7ap avOpojTrov -j'svva X7.1 -qho; , wSts ajxcpoTSpa svuXa za r.ovr^- 
Ttxa ar-tot, X7.1 TO Trpoisysc; o av&pui-o? xal to ttowtov 6 rjXioc. st os i» 

Tt yoJOlSTOV StOO? XKt' OUOftaV SaXl XOtl 0-(O; S/Sl TrpOC T7. '^U3Sl XCtt Tl 
£5Tl, TTj? TrpcuTYjs Ip^OV ccdoaocpia? OlOptSai. 7:Spl fiSV T(t)V ap/wv TUJV 

10 tij? CToiysifov ixava toc eipr^ji-sva laTO). 

3. 'xlvaX^PovTSC OS avtoi>£V iispi xoiv alxioi'j ■Ksrpa&io'J.sv a-ooouvai 20 
xai>' oaou? Xs"(£Tat TpoTtouc. ha i.tsv ouv Tporov aiTtov Xs-(STai ic, ou 
'(LVSTai Ti £VUTrap/ovT05 , otov 6 ya'ky.h; tou czvopiavTo; xal 6 ypuao? tt^? 
'^\dkri<; X7i Ta toutojv -(svyj* irpoasyu)? fxsv ")f7.p uXvj ttj? cpta'Xr^? outo? 6 

15 youark, w? -(svo; os 6 ypuao? xai to a«)ixa. oc'XXov os Tpoirov to eTSoc 25 
xal TO TrapaosiYixa, toutsotiv 6 X670C to5 ti r^v sTvai. Trapa'oeqjxa os 
sI-kov ouy ojc; o'l Ta; losa? XsyovTS? auTo ti xaJ)' auTo 6<ps(3Ta)? xat yto- 
piCTov sloo?, aXX' I STTcior, ojpiaTat to sIooc sxa'aTOU twv u-o cpuasoj; 171 
7'vou.svaiv, o^ov avi}ptoTLOu itt-ou poo; sXaiac auxr^; TiXaTavou, xal Yj xauTa 

20 oy][JLtoup-(oucja apyr] JJ-^/pt tooo-jto'j Trposiat xivouaa t7]v G'Xr^v «i.syp'.s ou 
TO sToo; TOUTO xal ttjv [xopcpvjv TsXstu)? Evapjioaai t-^ ohq. £Tt oOsv tj 5 
ctpyrj irptoTTj ttj? jjLSTaPoXyjc, oFov 6 pouXsuaa; aixtoc xal 6 iraTTjp to5 
Tsxvou. TTpwr/jv OS sTtcov oTi xal Ta op-j'ava ooxsi xivr^asto? aiTta '(i- 
7vsc3i)ai, dXX' ou TtpoJTa. irpoc toutoi; sTspov aiTtov to; to teXoc, touto 10 

25 OS £3X1 TO OU £V£Xa, OFOV alxiOV TOU TTSpliraTsTv Tj U^Sta xal ou [JLOVOV 

TOU TrspiTTaTEiv, dXXd Trdvxujv dirXw);, 03a u-o tou ttoiouvto; to teXo; 
7iTV£Tai asTacu tou tsXo'jc, dXXo zq dXXou, T«uTa»v dira'vTojv airtov yj u^sia, 
oiov layvavata; xaQapaso); cpap]j.axsia;, tojv Trpo; TauTa op-^dvfov Txa'vTa 15 1 Ttepl — (3) av&pwTTov] exscr. Simpl. 308,11 sqq. (6 ©sfAtatto? TrapacppciCwv cprjai'v) 

Ttvos codd. Themistii et Simplicii: xivoc; Spengel et Diels [at] superscr. B 2 laxpov 
EF Aristot. 194b 11: xov fatpov I 3 £( yip — (4) uTTocxotaei] ex Alexandre; cf. Simpl. 

307,27 5 ante towjtcov add. tcov L G ante r^Xto; add. Laur. 85,18 (ut 

F Arislot. 194bl3) 9 Trpwrrj? ttj? cpiXoaocptoc; otopiaat epyov F Aristot. 194b 15: cpiX. 

£pyov Stop. TTj; Tip. I: cptX. xr^; TrpcoxT]? inih E xiov ante (b; om. W 10 xd 

£ip7)iA^va saxu) MVV: saxio xd £lprj[j.jva BL 11 Aristot. 194b 17 — 25 praetermisit 

Them. 12 Xsyovxat W ahiov xpo-ov W 14 Tipoasyws — (15) cui(i.a] 

cf. Simpl. 310,13 sqq. uXrjv B IG 6 Xdyo? 6 EI Aristot. 194b 27 (6 Xdyos F) 

7:apd8£tY[j.a — (18) eIooc] cf. Simpl. 310,23 17 aOxd xt BL: auxd&t MW (auxTjv -xa&' 

aux/jv xtva E Simpl. 310,23; xtva ora. cett.) 17. 18 yioptaxov — (21) uXyj] cf. Philop. 

244,20 sqq. 19 post ititou add. -/.at B 20 dpy/iV W (jiypt xoaouxou 

xxX.] ex Alexandre (cf. Simpl. 311,18) Aristot. 194b27 — 29 praetermisit The- 

raistius 22 6 ante raxrjp om. L 23 Tipcuxov W xai xd opyava — 

(24) Trpwxa] cf. Simpl. 315,15 sq.; Philop. 245,25 25 al'xiov om. W (ut Aristot. 

194 b33) uyiEia L (item v. 27) 2G post dXXd add. xai W 27 post 

xouxcov add. (j.dXXov Laur. 85,18 29 iayvavata; MWB et 1 Aristot. 194b36: iayvaatas L THEMISTII IN PHYSIC. B3 [Arist. p. 195a3-27] 45 

•j-ap -00 xiXow; i'vexa tauta xal oaa £p-|'a, (o; to -sp'.-at£rv, x7.l ocra o'p-,avc(, 171 
u>s atxuia a;xt^. ta ixsv ouv aixia a)(£Sov xoaczuxa/u)^ Xl^excti, au[i.|':iaiv£i 
0£ TToXXayois X£"|'0[i.£V(ov Tu>v otiTicDV TioXXa xo5 auxou 7qv£ai}ai ai'xia, ou 20 
xaxa au!Jip£pr|Xo? [xsv, o'j jxyjv xaxa xov auxov X070V oiov otctXr^? /puao- 
5 )(6os x£ xal /puark' aix-ipa) [jl£V ai'xia xa{}' auxa, dXX' 6 [i£v (u; 6-/)[xi- 
oup'io?, 6 6£ (JUS uXrj. ouvaxat 0£ xiva xal aXXr^Xcuv aixia £ivai, otov ot 

TTOVOl XTj? £U£Cia^ xat aOTTi XOU TTOVEIV, dXX' OU XOV OtUXOV XpOTTOV, dXXa 25 
x6 [J.£V (JU; xiXoS 7j £tJ£$ta, 01 TTOVOl OE (JUs dpX>i "^j? XtV7]a£a)<J' -oiY]xtxol 

yap 01 TTovot xf^s £U£cias xal xeXo? ■/] £U£?ta xoi? ■ttovoi?. i'xi 56vaxai. 

10 xa'jxov aixiov clvoti xwv evocvxioiv, dXX' ooy oiaauxojs s'x^v. 6 ^dp | irapwv 172 
ai'xio? xr^^ acoxr^pia; xr^ veois ouxo? d-wv xtj? dvaxpoiiYis, u>; 6 xU|j£pvv;- 
X7j?. aTTOtvxa [xsvxoi 7£ (oc-sp i'cprjV si? xiatjapa? xporcou? itt7rx£i xou; 
cpav£p(oxdxous xal irdXtv 7£ auxou? dxpipsia? Ivexsv £capii}|j,-/jX£OV. Trptoxov 5 
|x£v £1? xYjv uXtjv xal x6 uiTOX£i[X£vov, OU/ EU OE 6 xpoito? x^? uXr^?* 

15 dXX(o? ydp uTCOXEixai xd cxoiysia xai; auXXapai? (xaxd cfuv&saiv -j-dp) xal 
dXXto? 7] xupuu? -jXyj 8£/£xai x6 eIoo; (xaxd dXXoiwCEi? ^dp)- 77^ oe xal 
u8(up xax' d'|j-cp(ii xois xuiv Co^wv dwaaai. xal xd (xip/j xm oXcp xai>' exe- 10 
pov xpoTiov xal at irpoxdaEt? xou auXXo^iajxou xw aufxTtEpdajjiaxi. oEuxEpov 
OE x6 XI TJv Etvai xal xov Xoyov. xal xouxo 0£ Xs^Exai TroXXa/u)?, oXov 

20 [ih £-1 XOT? £X aEpojV aUYXEtlJ-SVOlC, OXOV OE OU auV TOIC [lEpESt (XO'JXO !•> 

"j'dp rjovj to suvajxcpoxEpov), dXXd xo ettI •Kdaiv auxot? Saif^Ewpouti-Evov xe 
xal £7:iYiT^o[J'£vov oFov -Jj xEXeioxy^?, xal f xaU' oXov Xs^sxai oXa, G'jv- 

{)E(Jt? OS E-irl XoTc auVXl&EJJlEVOl?, SlOOs OS £Ttl XTj? XUpt'cJUs uXtj?. Etc XplXOV 

OE xYjV dp/Y]v XTj? xivrjastog, oiov x6 aitspua xal xov taxpov xal xov [^ou- 20 
25 XEuaavxa xal oXto? x6 tcoivjxixov alxiov. XExapxov 6s to xeXo? xai to d^a- 

{>ov xo fdp OU EVExa piXxiaxov xal xeXo? xtov dXXojv si}£Xei Eivat, 61a- 

cpspst OE ouOEV dyaOov auxo eitceiv t^ cpaiv6[jiEV0v d-j'a&ov. xd [xev ouv 25 

aixia xauxa xal xoaauxd saxtv. 

'AirootoovxE? OE auxd iroXXa/uis d-KOOioofxEv scp' IxaGtou siSou? xaiv 
30 atxitov, otov ETtl XOU itoiYjxixou xal xTj? xoiauxTj? aixi'a?- rjxot -I'dp irpoaexwJ? 2 (1); atx'Jta a[j.a-r] om. B (cf. Simpl. 316,7) atx6a Spengel Tosauxa L 

7 .^5t^t_(9) £,:,£?i'c(; om. W auvri Spengel: ajtrj libri (auxo Lj) 8 xfj; ora. L 

9 exto'jvaxat vcxX.] cf. Simpl. 319,4sq. 10 i'yov Spengel e Simpl. 319,9: dyovxwv libri 

6 yap Tiapcbv al'xio;] ydtp Txapov oci'xiov et postea xouxo dziov Spengel coll. Aristot. 195ar2 et 
Simpl. 319,1 1 : at fortasse iu scriptura ilia vitiosa d/dvxwv ansa emendationis quaerenda est 

12 xexxapa; WL tiitixsi totou; E Aristot. 195*15; cf. Diels Zur Textgesch. 13 

13 ev£7.£v MWi] et ed. Aid. Simpl. 319,22: evexcc L (om. libri Simplicii) 15 d'XXto;] 
cf. Simpl. 319,32 aov^catv (et v. 16 aXXouba£is)J ex Alexandro (cf. Simpl. 320,1) 
19 0£] 'fort. 0' zii Spengel (cf. Simpl. 320,12) 20 oXov 6e oi-(22) imYtYvo'nEvov] cf. 
Simpl. 320,14 (ubi post oh add. xo) 22 -aolV oXov] 8 om. L; ego in loco diffi- 
cillimo quicquam decernere non ausim 23 auvx£(}£t[j.^votj WB, 23. 24xptxov 0" tk 
Spengel 24. 25 [douXeuaovxa W 25 oXov L 25. 26 xdyaaov L 27 ouoev 
M: oij{)£v WBL ((j.TjO£v ziutl^ ot'jxo dyadov E Aristot. 195^25 : auxo (xrjoev ei^eIv dy. Fl) 
a-jxo— dyaOov om. B 3U ydp om. W 46 THEMISTII IN PHYSIC. B 3 [Arist. p. 195a27-- ^21] 

Tj xoivoTspov, Trpoa£)^(o; [i£v oxav XsYtojiev otixiov t^c | uy&ta? tov taxpov, 173 
xotvoxspov OS oxav xov xsy^vixr^v. ttocJ^iv t^ xa9-' auxo r^ xaxa au[jLpc[5-/)xo;' 
xa{>' auxo [xsv ^ap aixtov xYJs 6-i'Stac 6 taxpo?, aXX' eTrsiSr] au[xp£p-/jx£V 
auxu) 'AxoufASvuii sTvai, alxiov av eiuoifxEV xal xov 'Axoutxsvov xf^? u'{zi'x<;. 5 
5 xal xa Tzepiiyovxa xo aufjtpeprjxos [aixiov] xal auxa xa al'xia ttoXXocxi? 
Xe'fsxai, oFov av&pwTo? xr^? u^sia? aixto? xal x6 C,i^w. laxi 6s xal xwv 
aL)[Ap£[3-/jxoxo)v d'XXa aXXcuv Ttoppwxspa xal s^Y^xspa, oFov 6 Xsuxo? xal 6 lo 
txouaixo; aixio? Yi'Yvsxat xtj;^ 0'(t(a<;, -^ ao\i^i^rfAZ xoj laxpto Xsuxto 7^ 
jjLOuaixo) sivai. TtaXiv xauxa eaxiv aTiooioovai ri aufjLTrXsxovxa? t^ X*"P'''>' 

10 aufXTrXIxovxas [i£V ' 6 'Axoujj-cVoc laxpo? aixioc x^; u-j-stac Tj Xsuxb? taxpo?' 
5((upk §£ '6 'Axou(i£v6? alxio? r^ 6 I'axpo; aixio?'. sg ou oi xpoirot xoiv is 
aTTOooasiov tj yap (u? x6 Tzpoazjh^ xal xaO' Ixaaxov, t^ (b? xo ^evo?, t) 
f xaxa auixjBsPrjXo;, t^ (b? xo ylvo?, t) uj? xa au[X7rX£x6[j.£va, t) ytopt'?. xouxo 
Oc oux IttI xou Tcoirjxixou [xovov, dXXa xal etcI xwv dXX(ov supoi? av ouxu) 

15 YtYvofjievov, oFov sirl xr^? GXr^c. ouxo? 6 )^aXxo? aixto? xo5 Aiaooujisvou xal 20 
(XTrXoi; 5(aXx6c xal xo ctojxa. Tra'Xtv xo spudpov (laxto ydp Ipu&po? 6 
)(aXxoi;) xal ccTiXai? 6 Ipu&pb? xal Ixt jxaXXov 6 x£j(paj[jLaxi(3[A£vo? xal 
tjuvxi&sl? 6 epuOpbs -/aXxb? t] 6 [jiXa? yaXxo?. xoi? 0£ atxi'otc dva'Xoyov 25 
xe xal £^t!jou xal ] xd aixiaxd Xs^sxai" 7^ 'cdp Trpoasxo)? atxiaxbv dnroSi'- 174 

20 OOIXSV Tj xo Y^VOS XOUXOU, olov rioXuxXsiXO? STTOlTjaS XOVOe xov Aia^OUfXEVOV T] 

xov dvoptdvxa r^ oXco? X7]v sr/ova* Ofioi'd); sttI xou xaxd a;u[xp£J3-/jx6xo?, iva 
jxTj xa&' sxasxov dTro[j.Trjxuva)tx£V. ixaaxo? 0£ xaiv £^ xouxouv xpOTctov Siytoc 5 
auOt? dirooiooxat, 7^ Yap 8uvd[i.£i 1^ IvspYEta' oiacpspEi os, oxi xd fjiEV 
IvEpYOuvxa aixta aaa xs loxt xal oux laxi xoT? EVcpYoup-lvoi? atxiaxot?, 
25 oiov 6 xlixvojv XO) x£avo[i.£V(p xal 6 Trpi'CoJV x(y 7rpiCo[jt£VU), xd os xaxd 10 
o6va|xiv oux dd' cp&sipsxat -^dp ouy ajxa 6 oixoootxo? x^ ot/.ia ouo£ 6 

1 xotvcuxepov L uytetas L (et sic ubique fere) 2 xov om. W 3 6 oiii. 

E Aristot. ISSi'SO 4 dxo'jp.£V(u M: d7.o'j[i.£vto WB: xa7.0'Jjjiviu L av] dtp" W 

£i;roi[j.Ev post 'Axo'J(a£v6v L tov om. L 'Axou[j.£v6v] cf. quae adu. antea 

5 TO aufApePrjxo; aiTtov MWB: delevi aixtov (coll. Aristot. ISS^^SG): to xaTd S'jp.pe- 
^Tjxos ai. L (e Simpl. 323,8) xa ante a'lTta om. L2a (et EI Aristot. 195^29 

7 Tuiv ante dtXXtov add. L TioppoiXEpov v-al ^yyuTEpov Spengel (ex Arist. 195^2); 

malim TroppwxEpio v.od ii'(M'zip(a (cf. Simpl. 325,1) 8 U7£ia? B: iiyida^L, aJtias MW 

■q] 'fort. -AaV Spengel 10 (et 11) 'A-/oij(jl£v6c] cf. quae adn. ad v. 4 (v. 11 in M quoque 

dxo'j[x£voi; legitur) 11 o'j MWB: wv L 13 J] (u; to au,ap£prjx6; Spengel ex 

Aristot. 19a b 14 et Simpl. 324,14 sqq.; possis etiam >] (cu; xd) xaxd aujjiPcPrjxos supplere 
post 7j (o? TO -jiwi; inserendum esse xou a'jp.p£pr]x6To; (sec. Simpl. 1. c.) censet Spengel 
Td ante au[i.TCX£-/opLEva om. BL: aufj.TrX£xo'[j.£va TauTa Arist. 195 b 15 w? ante x*"P^s 

excidisse putat Spengel; at cf. Simpl. 324,16 15 otaooufxevou M et Victorias e coni.: 

SioofA^vou WBL 16 TO ipuSpov M: to'5£ to Ipu&pov (e Simpl. 325,3) WB: toSI to 

Ipu&pov L 17 6 pr. om. M (in quo pu&po in ras. man. 2) W 19 atxiaxd] cf. 

Simpl. 324,23 20 to'voe tov scripsi (sec. Simpl. 324,27): tooi to MWB: xo L 

(unde xov Spengel) 21 -fj oXw;] sic E Aristot. 195b8: -q xal oXtoc F an aofji- 

^EpTjxd? ? 22 d::o(XTjX'jvo[j.£v W exaaxo; MW: in B comp. inc.: Exaaxot L 

23 dTTooiSoxat MWB: diiooioovxai L 25 6 bis om. E Aristot. 195bI8. 19 upiCwv] 

cf. Philop. 253,15 26 6 ante oixoo(5|xos om. M (cf. Simpl. 826,3; Philop. 253,18) THEMISTII IN PHYSIC. B 3. 4 [Arist. p. 195i'21 — 196*5] 47 

xexTtov t(J) paDpoj. to ouvajisi oh ki-((a vuv ou (xovov evsp^rjCJat, aXXa xcti 174 
TO TTE-autxIvov TTj? ivspysias. osT 03 dst to aif-'.ov sxaaxou to xupioj-axov 
xctl 7:poa£-/£(3TaTov ^Tjtsiv, xouxo S' lativ £9' (o Tzauz-OLi r^ Cj'^si; xou is 
oia xt, otov 'ota xi' ai'xio? ouxo? t^? otVa;*, oxi otxoootxo?. Sia xi 8s oXco? 
5 oixooofxo; otrx'.o; oixiot? ; oxi xrjv oixo8o[xixr)v l/si x£)^vrjv' . Ivxauila 6s 
eX&ovxa axYJvat avaYx-/]* y; yap s?^? £U7^9yj? iptoxr^cji?. TzptoxTj dc'pa fj 20 
X£)(V7j ot ixia XT]? or/tas. X£xx£ov os y.cd xa yivr^ xoiv ysvoiv alxia xoti xa 
xa()' Ixotaxov » •» #, oiov avopiavxo-oioc usv avop'.a'vxo; czixio;, oos os 
xouot', X7.1 xa ;j.£v ouvausi aixia xoi? ouva'ast, xa 6s evspYouvxa xoT? svsp- 25 

10 70L)[ji£voi; aixiaxoic. -oaa (xsv ouv xa a'lxta xat ::o(ja/o)? aT:o5i'6oxai, 
8t(opi(3xat xaO^' Ixasxov rjU-iv. 

4. A£-j'£xai 6s xat rj xu/tj -iroXXoiv at'xia xat xo auxofxaxov xat tzoXXci. 
xat etvai xat ^;v(vea\}ai 8ta | x6)^rjv xat x6 aux6ii.axov. xauxa jxsv utto 175 
xt'va xpoTTov xtov 7Tpo£ip-/)[x£vtov aixtcuv laxtv xat Troxspov xauxov ~(>yjf] 

15 xat xo auxoaaxov r, sxEpov xal oXu)? xi soxtv sxaxspov, s-itSxSTCXSOV. 
(•Trpoxspov ETtiaxsTTXSOv) OS, £1 Isxtv oX(o?' OLO'/j^ '(ao aSjTq. cpaiT] Y^P ^ 
d'v xic xsvov ovoij-a xtjv xu^'/jv Eivaf xat ydp scp' wv ai'xia /iysxat 
xat 6vo[jLdC£~at, -dvxto; laxtv aixiov (bpicixsvov Xa^stv sx xtov 7:00- 
a7ro6£8oasva>v xponcov vjatv £v xot; ejiTrpoa^ysv, otov dg xtjv dyopa'v xi? 

20 sXOtov, fva xtui osivt 8taX£)(t>£t'yj , xaxsXaps xov Ixaipov s? diroSTjfitas STravT^- 10 
xovxa, ov e^ouXsxo {jlsv tosiv, oux (osxo 8s xr^vtxauxa. xouxot) ydp st spoio 
XYjv aixtav xat OTrto; xaxsiXr^-ps xov sxaipov, otTro xu/vj? [xsv cZv cpaivj, 
xevoXoYsT 8s. iroic ydp otTro x6/yjs, dXX' oux d-6 xr^? auxou Ttpoatpsaso)^, 
xad' TjV ■jrpost'Xsxo st? X7;v dyopdv TiposXi^sTv; xt ydp; st [xv] xouxou Tcpo- is 

25 TjX&sv svsxsv, dXXd d'XXou xou, d'XXvjv xtvd atxt'av xr^g dsa? xou (pikoo 
irspipXsTTXsov xat 06 xtjv 7rpoo5ov. si 87] xtjv jxsv xu/-/)v dopiaxov atxt'av 1 TO 8uva>£i — (•2)lv£pY£(a;] cf. Simpl. 326,7 2 oel— (5) texvtjv] cf. Philop. 253,30— 

254,1 TO 7.'jptu)TaTov Spengel: to xottptibTaxov W: to -/.atpttoxspov M (praeterea v. 3 

TrpoaE/EOTcpov Laur. 85,14): to zupiwTepov BL; at vide, ne ilia verba ut glossema e 
Philopono 253,30 illatum delenda sint (cf. 258,16) 3 oe WB w M et Spengel 

e coni.: 8 WBL 4 oia ti --ctX.] cf. Philop. 258,20 sqq. 5 ivTaiJ&a — 

(7) oixi'as] exscr. Philop. 258,21 sqq. 8 lacuuam iadioavi, quae in WBL verbis 

dvTt&£T£ov Toi; ■/,«&' ExotSTov (sBC. Simpl. 326,31) expieta est; fortasse Theraistius scripsit 
Ta •/«&' £7.aaTov twv /.aft'' Ezaaxov 'iv.aa-a bis FI Aristot. 195i>26 ooe scripsi: 

b Zk M: 661 WBL 9 [xh cm. W 13 xat Elvat cm. M: xat cm. B 8td] Std 

TTjv E Aristot. 195^32: xal otd F (oia post xat repet. EF) fx£v M (fxrjv Laur. 85,14): 

l>.iv ouv WB: o'jv L 14 a(Tt(Lv L if) t'j/t) Arist. 195 b34 praeter I 15 TauTopiaTov 

WBL 15. 16 alterum i7:iax£7:T^ov excidisse recte sensit Spengel; sed erravit eo, quod 

ydp delendum esse censuit, cf. Simpl. 328,16 et Philop. 259,18 17 xevov ovo|j.a] 

cf. Simpl. 330,28; Philop. 259,25 18 gaxtv aixiov] elvai ti aiTiov Arist. 196 "1 (at ti 

om. F): Tct aiTia Simpl. 328,27 18. 19 irpoa7rooioo|j.£V(ov a 20 Ixaipov] ^^pEioaTTjv 

Simpl. (v. 33), cpO.ov Philop. (v. 28) 20. 21 ^TiavTjxovTa ML: r^xovxa W: om. B 

21 IpouXEUETO L (et K Philop. 259,29) 23 ante dzo tuj(T); add. oix M solus 

auToij Spengel 24 upO£(y£To L xi y^p; £^ scripsi: ei y«P e^ libri: xal ydp d 

Spengel 25 Evexa L 26 £( or) xtX.] cf. Philop. 260,6 sqq. (ubi TiS^pievoi) 48 THEMISTII IN PHYSIC. B 4 [Arist. p. 196a5-ll] 

xal ot TtOlvTs; vojxi'Couatv, Icp' sxa'sxco 8s xoiy cctto tu/T;.; XsYOfjLSvwv saxiv 175 
aiTiov (wpictfi-svov Xa^iciv, Tiois oux ovop-a Xsyousiv d'vsu irpaYiAaxo; ot xtjv 
Tu^r^v oj? aiTiav xtvoiv dTcoaejjivuvovxec; ou Txapo-xsov 6s ouos xou; TxaXai- 
ou?, osoi Txspt atxicuv IcpiXoso'f/jaav, (ov ouos xi? auxrjv Iv xouxoi? xaxa- 
5 ptO|X7](3aixo.. xauxa [xsv ouv si'iroisv ocv xtjV xuy-/jv s?£.Aot6vovx£? ex xa>v 25 
7rpaY|j.ax(uv, tju-eTs os xov [j-sv Trpoxspov Aoyov xoi>v7.vtiov Tispat'vsiv ou 
PouXsxai. ^ryjKzxai \ [asv -,'ap avatpsiv x-/]v x6/-/)y, Xavi)av£t 6s a'jxrjv 176 
[xaXXov xpaxuvojv. et "(ap i'/ov-zq aTravxs; 3.-o.v-rj. xa -j'T^^M--^^^ ^^'^ 
ajpiSfisva? aixt'a? ava*|'£tv asl, xal xoOxo oux dYVoouvxss o'lxtu? ou)( auavxa 

10 aTio xu/Tj? ^evsa&ai XsyojjLSV, aXXa xa [jlsv xa 6s ou, ot^Xov m; al'xiov xi 5 
Txapa XTjy tbpiafilvyjv atxi'av tj xu/rj, eiys aTropoupisv jisv ou6stcox£ ojpiajxs- 
v/)S apj(Tj?, aixiu)[Ji£i)a 6s sti' svi'odv ou xtjv (ypiOjjLsvrjV xal TrpoSrjXov 
dpy-fjV, dXka xtjv x6/r|V «>; ouaav Ixspov 'irap' ex£iv"/)v. 6ia x( y«P i® 
'A/iXXsus fjLSv £x -poatpsssd)^ Xs-j'sxai dv'opr^xivai xov 'Exxopa, "A6pacjxo? 

15 6k aTTo xij/r^; xov Kpotaou 7tai5a; i^P^^ T°^P '^'^'^ xoijxov £x Trpoaipsasaj? 
X£"(£iv xaBa'TTsp xov 'A'^iXXsa. l^r^pxEi ydp auxoi? xdirl xouxou Xr^peiv, obs 
£1 [i7] TTposiXsxo d<p£rvat x6 56pu, oux dv 6 Kpofoou TcaF? dvT{jp£&/j' dXXd 15 
irposiXexo [xsv oxe dcprjxs xo 56pu, irpostXexo os ou xaxd xou Kpoiaou 
Tiatooc, dXXd xaxd xou i)yjptou. xr^s [j-sv ouv d'iiiaoa><; aixiaj xyjv Trpoaip£- 

20 aiv, xou cpovou 6£ [xr^* tto)? -|'dp; o £t Kpo^j5£i au(i,[3-/)a6[j.£vov, oux dv 20 
zT.z\i'\iz x6 dxovTiov waxs xaXoj; diro xu^"/)s X£"j'£xat xal oux dTto Tipovoia; 
6 xoiouxo? (£>6vo;. ouxco; xal au•{'(V(Ji[^.r^q sttI xouxoi? xu^ydvouofiv, xal 6 
Kpoiao? Eu^vajixcov Tjv ou 7rapo^uv6[jL£VO? Trpb? xov opdaavxa. £t 6s u.7j6£k 
£[xvr^a6v£U(3£ xuj^r^; xoiv TiaXaifov, xi xouxo; £X£t'v(uv *j'dp E^xXr^fia xouxo, 25 

25 oo-/\ x^? ■^^X"')^ dvaipssi?. cpaivovxat jisv ^dp to? dXryOoi? ouoaixou Xopv 
7U£Txot"/j[x£vot T:£pl auxTj?, OUX 'E(i.7r£6oxXrj?, oux 'Ava^ayopa?, oux dXXoc 
xt$' ouxs ^dp £V (I)V sXe'cov aixttov, (povxo Eivat xy;v xuj^r^v, ] oiov cpiXiav 177 
Tj [xo] vsTxo? 7] vouv •?! Tiup, OUXS XI ■:rpoao[jLOtov xouxoi?, dXX' ou6sv xouxo I -ical om. W 3 ouos cm. L 4 icctXoaocptsav L ouosU (an ouos eFs?) 
— (5)-/aTrjp[S[r^aaTo Spengel; ouosls — c/.i:7jp[9[i.-^aaTO Phllop. 2G0, 18 sq. 4. a xaxa- 
pu9[j.^aa[T0 W 5 ei'iioiEv scripsi: £i'7ro[[i.£v libri 6 [xiv om. W ante 
TouvavTt'ov add. (pap-sv WBL TiEpaivecv Spengel: TrotpatveTv libri (Trepavetv Laur. 85,18) 

7 poOXexat [jlev — (22)tuy/c(vo'j3iv] isdein fere verbis Simpl. 329,27 sqq. 8 xa om. L 

9 del om. Simpl. 10 d7r6 — ta Be ou] aliter Simpl., cf. Philop. 260,26 0' WB 

II t'jyvT] (!) M T'j/T; xal TO auTo'fAaxov. ti ydp Simpl. 13 cb; — ^/.ei'vtjv] aliter 
Simpl. 15 lyprjv — (16)u)s] xot^xot -/otl ojxos Simpl. 17 d^riwai BL 

6 xou Kpotaou Simpl. 18 oxav dcpTixs libri (quod defendere non audeo ; cf. Scbmid 

Auicismus 11,60): corr. Spengel: dcpelvat Simpl. et Philop. 261,7 19 dcprjOEo)? W 

(inc.) atxtdi] atxt'av — prjx^ov Simpl. 20 [j-q- ttoj? ydp;] ouSaf^.cos- tkLs ydp 

Trpoet'Xsxo Simpl, 21 'iT.tiJ.iiz om. W 22 ouxiosj 016 Simpl. xouxot;] 

xol; xoiouxot; Simpl. 23 Euyvcbtj-iov r^v scripsi: EuyvojpKuv wv libri fere omnes 

tov 
(euYVio{j.(juv J), EUYvio|j.a>v L,, iUYvwudiv cov Lja): EUYvtufj-iov Spengel; EUYviop-ovcLv \ ictorius 

26 dXX*" M 27 atxtov L 28 xo del. Spengel (cf. Arist. 196 a 18; Simpl. 330,11) 

7:up q vouv !<"! Aristot. ib. THEMISTII IN PHYSIC. B4 [Arist. p. 196all_b5] 49 

TTpo; Tov Xo-cov £(3"t'v, STTsl xal Ttcoi (zXXtov roXXeov ouosva £-oirjCrc(VTO 177 
Xo-j-ov, aXX' ^e /povo? Ixavb? sSsupsiv ty]v aXr^Oeiav. xaixot UauaacTTov 5 
}JL£V, et jjir^Ssv uTroXafi-PavovTs? fijv xu/r^v ojao)? oux IttsiOov too? otvUpw- 
irou? (JO? £7:1 x£v6v ovofxa cpspovxai, Oauji-aaiov 8s, et YtvtoaxovTs; ouaav 
5 xax£Xt-ov Sioa'cat otko? sofxi'v. £Y<Jt> os avafxiixv^jaxo[jiai, w? 'EixtccOoxXt^c 
xai axtov 7t£piTCiTrx£i irou xqJ ovojxctxi xat )(ptoix£vo? £is aTTOooatv xr^ lo 
(po(3ioXo-(iiy.q ■zf^ Toyj;, iroXXaxi? XavSavsiv oiexcti* xtj; yap xou a£po? dizo- 
xpiasto'j xTjv xu/"/jv aixtaxai Xsy^ov 

(o; ouxto a'jv£xupa£ Os^ov xoxs, TroXXa'xi 5' d'XXo)?, 

10 xotl xa jjtopiot xaiv Oooiv xa irXEiaxa octto x6j(rj? Y^vlaOoti cpTjOtv. dXX' 15 
ouxo? [X£v cc's [xtxpd aux"^ xaxG(}(pf"!J'-v^?i £t' iJ-vjSiva auxr^? 7r£7:ot-/jxo!i X670V, 
^xxovo? dcio? xaxTjYopia? av eo], Ar^fioxptxtp 8s xal xoT? dXXoi? Tidis 
oux dSiov lYxotXcTv; 0" xd p,£Yt(3xa ctuxi^ Trpocjxi&ivxs? ouO£ sXa/isxou 
XoYou jxsxaosooV/cxcjtv dv&ptuTrotc xou? aTrstpou? oupavou? xal xyjv otvrjv 20 

15 xal xTjv xox£/o'jaav xd^iv £[? dXXo [jlev ouo£V aixtov dvacpspovxE?, T6'/r^<; 
ok dvd'}avx£? ji.6vrj? xal xou auxojxa'xou. xat'xoi xal xouxo auxo xa{)' iauxo 
Oau[i,a'C(o x(Jov dvopoiv, £t xd [xl^iaxa xal Osioxaxa xoiv cpaivopivcuv, xov 25 
oupavov xal xtjv xuiv d'sxptuv )^op£tav, sv 01? ouosv dopiaxov ouoo d'xaxxov, 
eU x6 auxofiaxov dva'^ouat xal xtjv -6-/t^v opoivxs? xal xd cpuxd xal xd 

20 Ciua xaf>' u)piaij,£va? aixia; xal xsxa^ji-sva? yivofxsva, £ix£ ouaiv eIxs vouv 
sl'd' Ixspov I XI? ovo[x7'C£tv pouXoixo xd? aixta?' ou -(dp •n:£pl xouxou vuv 178 
8tacp£po[i,at, dXX' on -(•£ :r6ppu){}sv x6 aXoyov xal d'xaxxov xal auxofxaxov 
XTj? YEVsasu)? xouxojv or^Xov saxiv. otd ~i "cdp ou ■(■qvsxai xi £xuj(£v s^ 
oxou £xu)jev, £t -oyji xo ai'xiov r^v, dXX' I? dv&pwrou |ji£v d'vi>pa)-o?, sx 5 

25 8s iXai'a? sXata; xal ouosl? d7:6 xuj^/j? cpr^alv utttov £? urTuou xsxs/Oai ^ 
xov aa-rr/w sx xou Tcupou PspXaaxTjxIvai. si xauxa jx£v ouxo)?, d xal 
Ifiiroot'Csxat xal oiaxoirxExai iroXXdxi?, 6 Ss oupavo? xal xd djxpa xal yj lo 
dxi'vr^xo? xal oiaKovi^ousa xd?t? ou xaxd vouv ou8£ xaxd Xo'j-ov auvxsxaxxai, 
dXX' £x xauxoadxou xal toyrri;, dixcpox£pa ouv dfjiapxdvouat, xal oxi ira'v- 

30 T(ov auxTjv atxiaivxat xal oxt [xr^Ssv uTrsp aux^? v)ixd? 8t8daxouaiv. £t!3l 
6s xivs? 0" xYjv xu)(7jv aixidv [ikv sTvai xal Tza'vu -oXXaiv irsTriaxsuxatJtv, 15 
oux l/ovxs? OS (~spl) zr^v cpucJtv auxf^? aTrooouvai sua/r^ji-ova Xo^ov aTiG- 2 9au|j.aOT6v — (5) OTiius ^axi'v] exscr. Simpl. 330,27 5 izapiXmov (e Simpl. 330,29) 

L: I Aristot. I96a20: uapeAeiTiov EF Aristot. post dvafi.t[i.v7^c-/ofjiai add. vuv WBL 

6 r.tpiT.ir.Toi WB 9 Emp. 167 Stein TioUdxt? WL 10 cprjsi'v] cpTjolv o5to; 

E Aristot. 196a24 11 p.TjSev a 12 xaxr^Yopta;] cf. Philop. 2G1,31 (sTitatdaetos 

Simpl. 331,16) 6-/][A07.ptToj BL: OYjfj.d-/piTos MW 14 Xoyoi? W ot'vrjv 

L et Paris. 1888 corr.: oi'ztjV MBW 16 auxo om. E Aristot. 196*28 xotd' 

a'jTo L 17 xa (i.^yt''''^^ — (19)'^'JX^i^''] exscr. Simpl. 331,30 17. 18 xov oupavov 

L (e Simp].): xuiv oipavdiv MWB 18 t/^v om. W dox^pcuv W (ut aDF 

Simpl.) 19.20 xd ante Cwa om. BL 21 si' -i exspov Aristot. 196*30 (xt om. F) 

23 Old x( — (25)xex£/8ai] exscr. Simpl. 331,26 sqq. xi] oiV^xi M 24 xuxoi B 

29 ouv om. L 31 slvai afxt'a piv 1^; tu/t] E Aristot. 196 b5, slvai [Jiev atxfa fj x\i/ri FI 

32 TTEpl addidi auxots Mj post ctTrooouvai add. eic L 

Coiamciit. Arist. V. 2 Themist. Pliys. 4 50 THEMISTII IN PHYSIC. B 4. 5 [Arist. p. 196 b 6— 21] 

oiopa'a/o'jstv ao"/jXov auxYjv ottxiav dvv^pcoitiv-^j oiavota Ti&sfjievoi. lotzaai 178 
o£ s^ tov Xi-iouaiv \}eX6v xi xai SaitxovKoxspov auxTjV uTroXotapavsiv xauxTjsiSO 
0£ xal 01 TToXXol x^? oo^Tj? £1(51 C£i3rj[j,£voi X7]v xiS^^Tjv xai v£«)? or/o6o- 
,aouvx£? otux^ fx£xa xaiv Ocwv.. (3x£'irx£0V o5v TjIjliv w(j'ir£p ^''-pr^v, irEpl 
5 otux^? xaxa xtjv auvTJOyj [xlOooov. 

5. "Oxt {x£v o3v Icjxiv xal Iv ok laxtv yj tu)(7), Xapot[ji£v av ouxoj?. 26 
xtov Yrj'V0[jL£vu)V xa \i.ev oiSaoxoii; del ^(qvezai w? xa otiSict, xa 0£ tog im 
TO TrXsTaxov uj? xa cp63£t, xa Se dvxixeifjicva xouxoig «)? xa sir' iXaxxov. 
STxeioTj ya'p Eiat xiva oj? £irt x6 ixXEiaxov -yqvojjLEva, SrjXov oi? Isxi xiva xal Itt' 

10 EAaxxov, a | xrjv dvayxat'av IxEivtov "(svecitv otaxoirxst. iroxEpov ouv £v xoTc 179 
£^ dva'-yxTj? 7j xuxT']; xal xi? av suroi xov ^Xiov diro t65(7j? dvaxiXXEiv t^ 
66£(Ji)at x7]jj,£pov; dXX' Iv xois IttI x6 ttXeiuxov; dXX' ouSeI? Xe-^ei KaXXtav 
£x xu/yj? iTEVxaoa'xxuXov Y^vsadai tj xaufxa Iv xoT? utuo xuva rj )(£i[xu>va 6 
xaxa xov xoBxtjv ovxo? rjXtou. dp' ouv Iv xoi? Itt' IXaxxov rj tu^tj; 

15 xouxo I'dp Yj xotVYj oo^a cpyjai* xd x£ 'cdp Giro tuj^tj? *(iv6[X£va aTravitocr 
oKv x£ auji-ParvEiv xal xd cSTiavio)? aufx^aivovxa diro xu^r^? oFov xe ^tvE- lo 
ai)ai* xal xouxo [jlev IvxauOa |j.£V£X(o x6 xr^v xuy//)v Iv xoi? lu' IXaxxov 
Eivat. TrdXtv os aXXto? oiatpoup-Evoi? xuJv Yivo|jL£va>v xd [aev svExd xtvo^ 
yivExai, waiTEp ootov Stdvoia xal oaojv i] cpuat? Brjixioup^oc, xd oe ouSevo? 

20 X'^'p^^' wSTTEp oxav r|[jLEi? IxxEivtopiEV ipc/^cnq T; xdpcpos dvaipa)[i.Ei)a. xouxwv 16 
OTj Txou xaxxEov X7]v xujc/jv ; 9yj[Ji.l «)^ Iv xoi? Evsxd xou, tto)? oe, dvapiEi- 
vai jj-ixpov pouXofjiat" vuv Se dva^EfxIvoi? xouxo. ou "(dp sf? {xaxpdv dTio- 
OEi/OvjaExat, TO ofujxpaivov 8s Ix x(ov Xrjjjipidxcuv auXXoYtart6[j.E{}a. xEixat 20 
8y] XYjV Tojir^v Iv xoT? lii' IXaxxov Eivai, xEixai 61 xal Iv xoT? IvExd xou. 

25 Tt 87) TO Ix xouxfov au[j.7:£paiv6(jtEvov ; x6 xiva ■^ivzodoa xal Itt' IXaxxov Iv 
ToT? EVExd xtvo? "j'qvo[X£vois. xou 07] /dpiv uTz-q'/^^r^v xouxl auXXo-^iaaaSat 
TTpo XTJc Oaxspou xoTv X7j[x[xdxoiv otoaaxaXia?; oxt x6 svsxd xivo? oux Iv 25 
tot? (x)C7aux(o? I^ousi |j.6vov, oux Iv xoT? IttI to ttXeTstov 6|xot'to;:. dXX' 
ou 6eT Oaufi-dCsiv, ei xal Iv xoT? Itc' IXaxxov EupEdEtr;. eTev. Ttoi? ouv 

30 ■/) "^uX'^i '^'^'- "^^ auxojxaxov Iv xoi? ivzy.d xou; | TxpoaSEi y«P 0^ xouxou 180 I aorjXov xtX.] cf. Simpl. 333,3 3 aspop-svoi xtX.] cf. Simpl. 333,12 6 Xapot[i,ev 
Spengel: Xd^iup-EV lihri (an Xdpu)|ji£v otu outws scribendum?) 7. 8 im to ttoX'j FI 
Aristot. 19Gi>ll: IttI tioXu E 9 ^TOtorj MW(?)B: izti fort, e Philop., qui haec verba 
usque ad (10) StaxoTTxei a Theraistio mutuatus est 267,7 e(ai] tan BL (ut Philop.) 

II eiTiT) B Y)Xtov] cf. Simpl. 343,14 12 X^yei om. W 13 nevxa- 
SaxTuXov] cf. Philop. 267,25 /etfAuivt Mi 14 apa L 15 toutI W 
xal post toOto y«P add. WBL utio Toyr] B aTtavtw?] cf. Philop. 267,27 
16 oldv xe] oi'ovxat B, oto'v xe] oi'ovxat MiBW: ofdv xe xal L^ 18 Tia'Xcv] of. 
Philop. 267,29 19 xd Se MWB: x6 6e L 20 woTisp om. W exxs^ 
vu>[A£v MWB: £xTeivo,aev L; cf. Simpl. 335,14 dvatpou[A£&a WB 21 toij 
xaxx^ov xxX.] cf. Philop. 268,3 x'j^tjv] 'b'^yj]'^ L 22 ajAtxpov L dvaO^- 
(jLEvot Spengel; at audiendum puto dvaSept-evois xouxo Ixavdv iaxi\ 23 auXXoytao'piE&a W 
24 07]] 0^ tacite Spengel (fort. Bj) 26 U7:£t')(drjv W 27 Tipos xot; (xoT; in 
'^Tjj corr.) B 28 o6x MWB: ouo' L 30 xoiixou scripsi: xouxcu MWB: xoOxo L THEMISTII IN PHYSIC. B 5 [Arist. p. 196 b 21— 29] 51 

Tfiji X6-j'(o. Tra'viss OS cuji-cpaisv av, oxi oaa y'-^^"^'^ ^"^ oiavoia; xal utto 180 
cpucfstos, sv£xa xivo? "/ivExai, owv x6 TrpoeXdeiv £?<o tyj? oixtas (tj '(ocp xou 
Xouaaa&at svsxsv t^ tou tu) cpi'Xci) StaXs/O^vat) xctl to Trsssiv ex xou 5 
axsyou; xt]v xspajj-i'oa (xou ^otp si? x&v oixeXov ivzybr^Mai xottov, (pyjfxl 8s 

5 El? xov xczxto TO papu xal yt^i'vov a(o[j,a, dTcsiOYj ou)( txavais avEt5(£xo). oxav 
}j,£V ouv exeTvo x6 xeXo? auxot? c/.Tro(vxrjaio jxovov, ou xal xtjv apxV Z"P^^ ^•^ 
EYivExo, ouoEv £vxau&a £)(£i xotvov Y) xu)(rj* oxav 0£, (SaTTEp Ei'oDik iroXXa'- 
xic, Exspov XI Trapa xo TcpoxEtpiEvov 1^ «PX^?» evxau&a dva^ai'vExat yj xuj(y; 
xal x6 auxofi-axov. irpo^XOE [xev ^ap uTTEp xoij Xooaaabai, TrspieirEaEv 8^ 

10 xto Xuxxoivxi xuvr xal xaxY]V£5({}y] jjlsv yj xepa[xk uTTEp xo5 X7]v otxEi'av 15 
ytupav ocTToXapEtv, etteiSt] irapa cpuaiv ^v aux^ x6 aitopsIaOai, ettXtj^e oe 
irapiovxa xov av&pwTiov. laxi [jlev ouv xal xaiv oGxo)? aufj-Paivovxtov t) 
XYjv cpuaiv 7] XTjV TrpoatpECv aixt'av ttw? eitteTv, aXX' ou xai)-' auxr^v • ou 20 
yap xouxoiv /a'piv ouxe Trpo^XOsv 6 av&pu)TT:o? ouxe 6 xspaao? xaxYjvs)(&yj, 

15 aXX' El apa, xaxa auii^e^rf/.o^. xouxo ouv saxiv q xu^vj xal x6 auxofiaxov, 
oxav atxia •(ivyjxai xaxa a;uji,[5sp7]x6? yj cpuai? xivo? y] yj Trpoai'pEat?. ouxto? 
eXe^ov TYjV xu)(Yjv £v xoi? EVExot xivoi? sTvai , oxi £v xoTs airo Siavot'a? xal 25 
oLTzo cpuCEfO';, oxav -(EVYjxai xauxa xaxa au[j,p£pYjx6? xivwv aixia, ^I'vsxai oe 
xaxa aufjipepyjxo? xtvtov aixta, oxav aXXa xiva auxois aitavxY^aifj xal [jiy] (ov 

20 X^'P^^ £"civExo' laxi "(O'.p wairsp xaiv ovxcov xa [xsv xa&' [ auxa, xa Se 181 
xaxa au[xPepY]xos, xai^' auxa jxev yj ouaia, xaxa aufxpEpYjxos os xa xauxifj 
au[j.p£pY]xoxa, oux(os xal xwv aixttov xa [xsv xa&' auxa ai'xia, xa 81 xaxa 
aufxpE^Tixo?, xa^' auxo jxev aixiov x^? oixias 6 oixooo;j,os, xaxa aujjt- 6 
P£p-/jx6; OS 6 Xsuxo? Tj 6 fjiouatxo?* xal x6 [isv xai}' auxo (upiaitsvov, x6 

25 OS xaxa sujjlPsPyjxo? dopiaxov dTrstpa ^dp dv xio oixooojxo) auij-PaiY]. 
xotouxov 6s xal yj xu/yj xal 8td xouxo do'pioixov. oiacpspEt oe xwv dXXtov 
xoiv xaxd aujA^EpYjxo? aixi'cov yj xux'i'j, oxi sxstvtov [xsv sxaaxov, etceiot] X(o 10 
xa&' auxo aixiu) aujj-PEpYjxE, ouxw? aixiov xal auxo Xs-^sxai xo Xsuxov 7^ 
TO [xouaixov T^ xo TispiTtaxouv Y^ xo xa&v^fisvov, oiOTrep ouSs aixtov xupuo*; 

30 saxl xo xoiouxov, ettI oe xtj? xu^"/]? y] au'CY] irpdci? xal [xta dXXou [xsv is 
xai>' auxYjv aixia, dXXou os xaxd aufxpspYjxo?* xo ^dp opu;ai xou [xsv 1 oe MWB: o-q L oaa xe Aristot. 196^22 praeter F, qui om. te ylvq-zai L 

2 fl^o-^zoii L TipoEX&sIv Laur. 85,14: TrpoOEXdEiv libri rell. 3 gvexa L xo scrips! : 
Toii libri 7 dY^vsTO M: iyiwtxo WBL 9 ydp om. W 10 xal om. a ttjv om. M 
(cf. Philop. 261,15) 11 at(op£la&at MB: avco -/ela&at W: i^cop£la9at L 12 xov 
Trapi(5vTa W: Tiaptovxa (om. xov) L 14 yap] oe B 1G YWjxai MWB: ysvirjTat fy 
post ouTio; add. ouv WBL 17 post oxt add. iaxiv L h xoic (ante duo ota- 
vo{as) om. W 18 atxia] om. Aristot. 196 b 23; cf. Diels Zur Textgesch. p. 26 
Yfvexai — (19) aixta om. B 20 dyi'vexo MWB: lydvexo L 23 xal ante xatJ' 8 
add. Laur. 85,14 24 6 ante [aouoixo; om. L 26 xal alt. om. W oiacp^pst — (27) 
au[j.p^PrjX£] exscr. Simpl. 337,15 sqq. 27 oxi] oioxt Simpl. iTtetSr)] xaxd aupi- 
PEpYjxo? al'xtov XdyExat, otoxi Simpl. 29 xo ante piouaixov om. L xal xo xaS;^(Ji£vov B 
al'xiov M: al'xidv xtvos WBL 30 £7tl — (p. 52,6) yivoiJidvots] Simpl. 337,19—27 et 
32—35 xi^rj?] GXy]c M 

4* 52 TIIEMISTII IN PnYSIC. B5 [Arist. p. 196b29— 197^6] 

(puTsoar/.i /ai)' auto airtov, xou 6s tov i>-/iaa'jpov s-jpsiv xaxa au|j,psp7ixo^, 181 
(Saxs sxsi [x£v sv xoi? olixioi; yj oiacpopa (to |xsv yap xa{>' auio, x6 8s 
xaxdt auijL[5£prjX0c), svxauda os Iv xoi^ xsXsctt xou fiev xa9-' aoxo, xou os 20 
xaxa au[j,[3s[3yjx6?. I;(st iisvxoi 72 xal x6 dopiaxov fxyjosv fjxxov, st [xyj xal 
5 fxaXXov, f^ "^iJX^' x6 Yocp supsTv xov Orjaaupov iroXXor? av xal dTusipot? 
atxiots e7:t3u[jipatrj X'^'p'^ dXXou xivog Yivo}xsvoi;, xou cpuxsuaai /dptv 25 
opuaaovxi, xou OsjjisXia xaxapa'XXssOat, xou Sia^aYsrv oj^sxov cppsaxst'a? 
fvsxEv Xdxxou [j,V7]ji,axo? i^ptou jxupicuv d'XXtov. xaOa'Trsp ouv iXs/Oy; xat 
irpoxspov (ouSev yap axouov a)(oXrjV d'yovxa xa auxa iioXXa'xt? aacpr^vstas 
10 svexev dvaXa[i.pdv£iv), oxav | xa Ivsxd xou ■Yivojisva Ysv/jxat xtvos aixia 182 
xaxa aufxPspYjxo?, xd xouxoi? outo)? dityjvxr^xoxa diro tu/r^'S Xsysxai -^e-^o- 
vsvat 7] xauxo[xdxou, oFov Ivsxa [xev xou Xouaac&ai Trpof|X&£v, aTziXoL^e 6e 
x6 dp'cupiov r£pixu'/(bv xiii SsoavsicJixEVto xofJLiCoiJ-£vw xov Ipavov zoo '[dp 6 
diroXaPsiv aixtov xaxd aup-PsPvjxo? xo 7rposXi>£iv (ou '(dp xouxou /dpiv 
15 iyi'vexo)* (Us £t xouxou 7s fvsxev, oux dv sXeyexo dTro TU)(rj; dTisiXr^cpsvai 
xb dp^upiov dXX' ouxs ei xaxd dvaYxv^v si? xov xotcov Ixeivov scpoixa, ouxs 10 
Et xaxd auvr^^ysiav (b? etti xb TrXsiaxov ouxex'. yo^p Tzapdkoyjv xb xoiouxov 
ouSe STidviov. xal xouxo Ss ettI xtj? xu)(7]? dstoprjxsov, oxi xb xaxd cfuji- 
pcPyjxb? oux etcI xou Trotrjxixou jxovov atxi'ou, dXXd xal ettI xou xeXou? 
20 EupisxExar waitEp -(dp xb irpoEXdEiv xaxd au[jipsp7jxbs aixiov xou xoaiaaaOat, 13 
ouTo) xal xb xofAiaaadat xaxd auixpE^r^xb? xeXo? xou TcposX&Eiv xal xb jxev 
(1)? irotrjxixbv ai'xiov xuj^y] xaXsTxai, xb 8s o)? xsXixbv xb aTib xuj^r^s. osi 
Se xal xouxo doptsxov sivai xal \iri XExa"([xEvov, d)? Ei'j's si-'y] xExa'CjxEvov, 20 
ouxEx' dirb xu;(rj? saxt'v. euXo-(0)S Se xal xouxo doptatov xaxd ao\i^e^7i- 
25 xbs "(dp xal xouxo xal oiov xs •^v ou xb xojxiaatjdat aTiavx^aat [xovov xb 
ttpoeXQeTv, dXXd xal xb TrXvjYvjvai xal xb bzdaoi.a\}ai. xyjv 7rojj,7r7]v ev jaev 
-(dp saxtv ou X^'P^^ £*(£VExo xb Trpo£X{)£tv, d'TiEipa 8c xd xouxm 8uvd|XEva 25 
£7ri(3uti.prjvai. 8r^Xov d'pa Ix xuiv EipyjfAEVcuv, oxi xuj^tj esxIv aixi'a xaxd 
au[j.pEpy]xb? ev xot? ouxs e^ dvd-(X7]? ouxe IttI xb iroXu yivoii-EVOt?, dXX' ev 
30 ToT? £7t' I'Xaxxov xal xouxouv -^s. sv xoi? £V£|xd xou xaxd irpoaipESiv 183 1 TOO 8^ L Simpl.: to 8e MWB 4 epi L x6 ante doptsrov om. BL 

[jLyjB^v MWB: ouosv L, Simpl. zl xai [xy] W 5 post [xdcXXov add. xdiv d'XXcov 

Tciiv vcaxd cu|xPe[3tjx6s ctixt'ouv Simpl. 6 aixt'ots om. L xou cpuxsuaat — (8) 

p.up((ov dXXiov] cf. Simpl. 335,35sqq. 9 xd auxd TioXXotxts MW: TroXXdxts xd aixd BL 

aacprjvefa;] auvacpEt'a? Laur. 85,18 10 TuapaXap-^dvetv L 11 XeyExat L: Xeyexat 

xat 
xal MWB (fortasse in archetype Xeyexat fzyo^dw^xt -q xauxofj-axou scriptum erat; cf. Aristot. 
196'>31 diio xauxopLdxo'j xal d7i6 xu/v]?) 13 xo[AtCofA£vo; Lj (ut Eg Aristot. 196 b 34 5 

cf. Diels Zur Texujesch. p. 5) 15 ifi-^txo W 16 £t] if] L 17 x6 xoiouxov 

MBL: 6 xotouxov W 19 [j.o'vov MWB: [jlo'vou L 20 ai'xiov M: aixiov Trotrj- 

Tixov WB, TOtrjxixrfv daxt L 20 xo(j.foaa&at MWB: dTroXaPelv L 21 xo[j.(aaa&ai 

MW (in B verba ouxto xal to xojjLi'iaa&at om.): dTroXapelv L 22 ws ante teXixov 

om. W 23 eiye] etTe M post T£Tayp.Evov add. te xal wptapidvov L (fort, ex 

Simpl. 338,2) 25 'dTiavTTJaat delendum videtur' Spengel; at cf. Simpl. 338,34 

25. 26 TO 7:poeXȣlv MWB: xtS 7tpoeX9eiv L 28 dntpr^vat L THEMISTII IN PHYSIC. B5 [Arist. p. 197^7-26] 53 

oioTTsp sv oaoic oiavoia, ev toutoi? xc.l tu/Tj* yj -(ap upoatpsai? oux aveu 183 
otavoi'otc. aopiaict jxsv o5v -a aixia czva^x'/j sTvai d^p' (ov -(svoixo av -o 
ctTro Tu/Tj?, oOev 6ox£i f| Tux^j dopiSTov civar Travxa -,'7.p toc xa-a au[j.- "> 
Pep/jxcc aixta x6 (bptatxEvov oux e/et* xoturfj yap [AotXiaxo xSv xai}' auxa 
5 otacpspsi, oxi Itt' sxsivwv fjiev laxiv opicavxot? eiTrsTv xoSs xouos otixiov, 
otov xbv oixo86[xov xr^? otxias, sttI 8s xtov xaxa cfujiPeprjxb? ou* ouxexi 
^otp [xaXXov 6 Xeuxb? t^ 6 [xouaixoc. ouxto; ouv xcti xou xojxiaota&ai x6 lo 
dp'j'upiov TtposXOovxa ocTrsipa x6 ttXtjOo? alxia* xal -,'ap tSsTv xiva xctl pou- 
Xofxsvo; xal Skoxojv xotl cpsu^tov xat Osactotjxevo;. si jj-sv ouv xa xai>' 

10 auxoc aixia Xs-j'St, ouosv av -(ivscBai 66?sisv d-Ko '^dxTi^- i^ap«'Xo-,'ov os ouosv is 
DauijLaaxbv xy)V T6yr^\> X37ECJi}at (6 -(otp Xo"i'0? sv xoi? s^ dvd^xy]? v] (us £7rl 
TO TToXu), dXX' STTsl xaxd au[xps[3r|xb? ai'xiov tj xu/t], dsl 8s sv xouxoi? r^v 
Tiva s-fcuxspto XE xai 7:oppu>xspu) (sYpxspo) [isv 6 IIoXuxXeixos aixioc xou 20 
dvop'.a'vxo?, iroppfoxs'po) 6s d'v&pto-oij), ouxm ^svoixo av xal sv xoTc ditb 

15 Tuyr^s aixiot?, olov u^sias aixiov s-j-svsxo xio vocouvxi t] TrvsS[xa t] eiXyj- 
ds'pTjat; Tj x6 xsi'pac&at xai dpaiu)i>Yivai X7)v xscpaXyjv ixyjosv xouxujv svsxa 25 
XT,s U7£ta; TroiYJaavxi, dXX' r^ xou irpa^ai /a'piv r^ xou dsdcaa&at xiva t^ 
Tou X7]v xofjir^v aTToOsaOar xai ^dp svxau&a irpotJs/saxspov xr^? uysias xb 
TTVsufxa al'xiov xou xsipac>i>ai. oxav |x£v ouv xd xaxd aufxpsP'/jxb; dXXy;Xou 

20 dvxscExdatofjLSv, | saxtv supsTv irpocrsysaxEpa xai Tcopptoxspa' oxav oe 184 
dTrXoJ? C^jX7^cJ«)|j,sv, xi' dv ai'xiov ^svoixo xou aTib Tuyrj?, oux saxiv opi'aav- 
xa? siTTEiv xoos XI • dTTEipa -(dp xai dopiaxa XrjCpi>r(Vai ouvaxai, xaUaTisp 
EC5i)r^[jL£V iroXXdxts TrposipVjXOXE?, f> 

Euxu/ia 8s saxiv, oxav xoiouxov xt dT:avx7]C-(j xsXo?, oiov dv xi? xal 

25 irpoEiXsxo zc, dp/Tj?, dxu}(ia 8s, oxav [jlt] xoiouxov. "^^'/Jl 8s d-jai)}] ixsv 
Xs^Exai, oxav d^aOov xi duop^j, cpauXyj 8s, oxav cpauXov. suxu/ia 6s xal 10 1 -xat MWB: vj L 3 dzo xr^^ "^'J/Jj? ^'^'"■' ''^"^ '1 xiyr] — etvat ooxsT E Aristot. 197a9 

ddpiaxov ML (cf. Aristot. ib. xou dopt'arou): ddpiaxo; WB 4 Tauxr] — (6) ou] exscr. 

Simpl. 340,22 sqq. twv za&' abxd BL: xrjs xa^' ctuxd MW 5 on] -/aOo 

Simpl. [X£v om. Simpl. post ai'xiov add. elvat Simpl. 6 ofov — ohiag 

om. Simpl. o5] o-jxki Simpl. 8 -/ai ante pouXo>£vo; om. BL 9 y.ai 

&£aac(|i.£vos MjWBL: xat d£aao'[j.£vos M2 Spengel e coni. ; om. haec verba E Aristot. 197^17, 
ante xal cpE-jycuv leg. in FI; cf. Diels Zur Te.xtgesch. p. 6 10 post x'jyT); ins. WBL 

haec: £1 OE xal xd (xd om. W) xaxd a'jfxp£pT)x6? -apaodyoixo, yiyvotx' d'v xi xat d::6 x'jyrjs, 
quae ex Aristot. 197al2sqq. ficta esse videntur. ceterum qui sententiarum ordinem apud 
Tbemistium ab Aristotelis verbis valde discrepantem respexerit, non sine veritatis specie 
coniciat in Themistii libris hie nonnulla turbata esse; cf. etiam Simpl. 341,20 
12 d£t U h Diels: o'jo£ h M: h oi WBL; cf. Bhilop. 277,24 sqq. 13 -£pai- 

xepto W £YY'jx£pov L 14 7ropptbx£pov WL d'v8p(07:os MBL : 6 dvOptoTto; W, 

Simpl. 342,30 15 atxtot? fort, delendum (cf. SimpL 342,28) 19 atxtov M 

(Par. 1888 in marg.), Spengel e coni.: akioM WBL xou] x6 W oxav xxX.] cf. 

Simpl. 343, 10 sqq. 20 oxav — (22) o-jvaxai] exscr. Simpl. 343,12 sqq. 21 yT'°^'^° 

L, Simpl. xoO] xuiv Simpl. ante oux add. xdxe Simpl. 23 £cpTj(j.£v W 

24 Euxuyta— (25) xotouxov] paraphrasis sunt eorum quae in cod. E Aristot. ante 197 a25 
le(Tuntur (cf. Diels Zur Textgesch. p. 36); mirum in modum Themistii verba cum iis quae 
sequuntur confusa reddidit Philop. 279,17 sqq. 54 THEMISTII IN PUYSIC. B 5. 6 [Arist. p. 197a26-bl5] 

atu/i'a, oxav [jlsys&o? e^^ xaoxa. xal to irotpa [xixpov jxeycc dYai>ov Xapetv 184 
xal Ysv6[jL£Vov I^Yug axuj^ia [XE^aXrj, oxi «>? urocp/ov auxo 7]07] Xs^si tj 
8tavota (xo yap Trapa [xtxpov (wSTtsp ouBsv arej^siv ooxsi). opLorto? Bs xotl 

TO Tiapa fjLtxpov) fxeYct xotxov Xa^eXv £uxu)(;ia? Xs^excxi sTvai {j-SYalrj?. aXka 16 
5 xott apipotio? 7] ehznyia £6X670); • vj "^ap xu^v] apipotto?- o-jxe ifap 1^ 
dvocYxv]?, ouxs u>? IttI x6 ttoXu. 

6. "Ecxi |i.£V o5v xai TO aux6[jLaxov aiTiov xotTa aufxpspr^xo?, w? irpo- 
EipTjTat, Iv Tol? It:' iXaTTOV -(Evop-Evois xal svexd tou, oiacpEpei Be t^? 20 
xdyrf, OTi to auT6[jLaxov ettI ttXIov loxl xal Xl^exai. xo ixsv ^dp dub 

10 x6)(7]c Tiav xal dirb xauxo[xdxou, ou Trav 0£ xb dirb xauxofxdxou xal dirb 
t6/7)?* 7] (xev 7dp x6)^>] xal to a-Ko to^vjs ecjti'v, of? dv xal to £UTU)(^'3at 
uTidp^O, xal oXo)? Trpa^i's ti?* oib xal dva'Yxif] Tispl toc upaxTa eivai tyjv 26 
Toyr^v, irpaxTa Be xd xaxd Trpoaipeciiv, u>s Iv 'H&ixoT? sipyjxai. ar^[xeTov 
o£, OTI fj £UTU)(ia ooxEi | TauTov £ivai tt[j euBatixoviot, rj Be euBaifiovia 185 

15 euTipa^ia ti? xal Trepl irpdciv, waTE oaoi? \iri IvBs^^STat Tipd^ai, oute 
dirb xuyrric. xi TroirjCJai, toutoi; lvo£)(ETat. xal Bid xoGixo ouxe d^tux^^ 
ouBev ouxe Orjpi'ov xi ttoisi dirb xu^^r^c:, oxt oux ejei Trpoatpsatv, ouBe 6 
£uxu)(i'a ouBe dxoyia xiTzd^yzi xouxoi;, ei jxt] dpa xa{>' 6[jL0t6xrjxa, 
(oSTCsp ecprj npa)xap5(o? euxu/ei? elvat xou; Xi'doug ii div ot ^(Ojxol xal xd 

20 d7dX[j.axa, oxt a£p6[jL£i}a auxou; [xtjBev ei? xouxo auvxEXlaavxa?, xou? Be 10 
6[x6Cu7a? auxwv, dv ouxco xu^id, xaxaTraxou^xev. U7rdp-/£t Be xoiv d^^ux^^v 
xtal xal ouxoj? xb dub xu^"';?? ^xav ti? ditb -zdyrf Tt Trpd^iQ Bid toiout(ov 
opyavfyv, oiov b Tbv Tupavvov npo[j.ifji}£a irXi^^a? fxev uTrep tou dvEXetv, 
8iax6(j;as 0^ Tb cpupia xal laadfi-evoc* eutu^^^ To^P "^^ o^'"^"* Xe^oito Tb lo 

25 ^tcpo?, ETrel upoaxuvoiTo uirb tou Q-spaireu^^EVTO?. Tb Be auTojxaTov ouxexi 
xaO' bjJLOioxr^xa dXXd xuptcu? dv xal xoic d<];6)(ois uirdp^oi xal xoi? dXXot? 
xwv Ctpwv dXoYoi?, otov in-KOc, Ix xauxofxaxou Iffto&T] Xr^cpOek uTtb xwv 1 E/T]. xaiJTa 0£ xal to W 2 druyta et v. 4 EUTU/fas] apparet Themistium sequi 

scripturam codd. FI Aristot. 197a28 ouaTu/etv -q eutux^i'*' (Ei)Tuj(£tv t; diu^Elv E); similiter 
Pbilop. 279,24 sqq. erravit igitur Spengei, qui Euxu^^ta et axu^iocs edidit 3 wOTiEp — 

(4) [j-txpov om.M: iu WBL fort, ex Aristot. 197 a 30 locus expletus est; nam Themistium illud 
ditEyEiv sine ulla explicatione transcripsisse mibi persuadere non possum (cf. Simpl. 
243,32 dTi^ysiv TOU oXou et Philop. 280,6 tou teXous aiziyzvi) 4 slvai Xeyexat L 

5 OUXE yap MBL: out" (om. ydp) W 8 yEvofiEvots M: ytvofxEvoic WBL, Simpl. 345,10 

(at cf. Piiilop. 283,27) 10 uav xal] xal deest in Aristot. 197 a37 (FI om. Tiav), at cf. 

Simpl. 345,21 11 to ante dtTto tu/yjs om. WL of?] oaot; EF Aristot. 197b 1 

(iv oaot; I): iv of; Philop. 284,25 12 bm^lzi (W?) B: u^pSat Spengei: U7rdp?£iv 

Aristot. 197^2 Ttpaxxd WBL: TrpdypLaxa M (nonnulli alii) tt]v om. E Aristot. 

197b3 13 Td om. B 'HOtxois] Nic. A 1, p. 1094a 19; cf. Simpl. 345,23 

Xi^zxai W 15 oaot;] oTidaot; E Aristot. 197 b 5 16 efjul^uyov W 17 Orjpt'ov 

Tt TOtEi MW: 9rjpiov Ttotet xt BL; om. Tt Aristot. 197b8 21 uudp^Et E Arist. 197b 12 

22 Trpd^Et W (cf. E Simpl. 346,22) 23 ofov — (25) {^epaTreuaEvxo;] exscr. Simpl. 

346,23 upofAU&Ea WL, ut E Simpl. utted] dTio W: ^7:1 Simpl. 25 fortasse ItieI 

<xav>: xal Td/a dv xal Simpl. TipoaxuvetTO W (ut E Simpl.) OspaTiEUOvTo; a 

Td hi auTOfxaTa W 26 xup(ot; W UTidpyot L: uTidpyEt MWB 27 twv 

C^Jtov dXo'yot; MWB: dXtSyot; twv C^tov L Xrjcp&El; iatbdv) (corr. m. 1) TIIEMISTll IN rilYSlC. B 6 [Arist. p. 107 b 15 -24] 55 

tzoXe\i<m\>, r'jTi yjXOs |i.£v TOO TTisiv svsxsv, sXDobv OS £au){)yj Trapa lou 185 
ossttotou* /at 6 xpi'Trou? sx Tauxoaaxou xsitat ouxcoc (Sots xotOf^a&ai stt' 
CtUTOU, OU TOUXOU XaX£Tr£(5£V £V£X£V xctl xo x£Xo; 61 x6 (ZTravxTjaav IctoUcV 
£Tvc(t osi xotl oux £V x"^ (^osei xou Trpa'Yfxaxos* £t ^ap 6 tcecwv Xtdo? 25 
5 xu^ixov £)(£t XO sXT^iia, oux £x xauxo[i,axou xsixai Trpo? xo xa&sCscfOai 
£TxixrjO£t'tt)g* Iv x^ cp6a£i yap -^v otuxou x6 uavxaj?, £i Tri'-XEt, xotxa xoiouxov 
Tr£a£Tv xpoTTOV. xal oia xouxo ouo£ | xo Tiup octto xauxofxa'xou xiVEixai avcu* 180 
cpuat? 7ap auxv] xou irupoc. xo jxsv ouv cxtco xauxo[xc(xou xoiouxov Xi'iiu, xo Oe 
xoivov 8 xat £7rl xr^? xu)(^? av Xl^oixo. diih x6)(-/)g os Icxiv oaoL -j-i'vexai . 

10 aTTo tauxo[Jiaxou Iv xoT? Trpoaipsaiv £)(ouaiv, ouxixi os ocTuavxa xa irapa 5 
XTjV irpoaipeaiv su&u? airo xuj^yjs Isxiv x(5 -j-ap irXsuaavxi j^stjxajvo; d~r^v- 
xr^ae [xlv ou xaxa TrpootipEatv tj vaua-j-ict, ou [j-tjv ouos cztto x6yri<;' im xo 
TToXu '/ap ouxtoc (ju}i[3atv£i. oxi 0£ xo otuxopiaxov xoiouxov esxiv otov £ipV lo 
xafjiEV, arjixsiov eaxiv oxt [laxrjv Xsysxai IxsTva -j-svia&ai, oF? oux aTCT^vx-zjas 

15 xo xsXo?, (I)V X*^'?^^ ^'^P^X^'1' ^'^^'^ 1^9 Paoiaa)[jL£V uTilp xou xrjv -j'aaxipa 
oia/wp^aoii, xouxo os fxr; aufxpspv^xirj, |jLaxrjV cpatxEV PsJSaotxIvai, (o? xouxou 15 
ura'p^^ovxos [xaxTjv xo Tiscpuxo; aXXou fvsxa, oxav jjlt^ xi "/EV/jxat ixsivo, ou 
£V£X£V T^v T^ £Tr£cpux£i' £ir£i El' xi? cpaiT] XEXoua&ai [ioixr^v, oxt oux s^sXtirev 
6 fjXiOs, 7£Xotoi; av eitj' ou -yap vjv xouxo exei'vou £V£xa. oux(o 6s xat 

20 xouvo[ia xou auxo[JLa'xou irapa xo [xaxyjv -j-^T^vivat. iroXXczxi? \ikv ouv X(o 20 
fxaxrjv ■Yqvofxsvcp ou6£v £X£pov Y^xoXou^r^asv, aXXa ijlovov xo xou oixeiou 
xeXou? 7j(xapxrjx£vat, «)? xcp 7r£pt7raxouvxi xo [jlyj xai)ap&r(Vai, xat xouxo £3xt 
[xax7]v, TToXXaxi? 6s £X£pov XI xat ou/ ou TrlTxpaxxat £V£X£V, mq xo xpucft'ov 25 
£up£iv xuii Pa8tCovxt Ota xa'Oapaiv, xat xouxo scrxi xo dizo xauxojAaxou. 1 hz-AOL L TiapctML: utio (cf. Simpl. 346,6) margo MWB 2 xa&£la9at Bj: xa&£- 

a 
adrjvai L 3 svex B -/.at— (8) TTUpos exscr. Simpl. 347,14 sqq. xal to 

teAo; 8s to d::avTTjaav] xaXuic Se to (XTiavTrjaav t^Xo? Simpl. aTravTrjCjav BL: aTiap- 

T^aav M: dirapTiaav W 4 oet MWB (oeiv cpifjat Simpl.): ooxeI L post Tcpotyji-aTos 

add. Simpl. eiTiep 1% TauTO[Ad~ou yhoizo et yap — (8) Trupo;] exscr. Philop. 288,19sqq. 

5 E/Ei libri Themistii et Simplicii (Ipi E corr.): Treaot — eyiov Philop. to cm. L 

xslTai — (6) IttittjOec'coc] cJv XeyoiTo rrpo; xotdEopav dTTiTrjSet'ios xaTaTTsaEiv Simpl. xad^- 

CeaSaf iTitTirjoEto; ydp iv r^ cpuaet Philop. 6 tti'titcI MWB: ztTTTOt L, Simp]., Philop. 

6. 7 xctTa TotoOxov Trsaetv TpoTiov M: toioOtov xaTaTtsaeiv Tpdiiov WBL: toOtov TpoTiov xctTaTicSelv 
Simpl.: ToijTOv xaTaTreselv tov Tpo'iiov Philop. 7 xal om. BL, Simpl., Philop. 

8 TO [xiv — (9) X^yotTo] cf. Simpl. 347,25 10 uapd MBL: Tiepl W 11 xcp 

ydp — (12) T'jyrjs] ex Alexandre (cf. Simpl. 348,12 sqq.) 12 o-i in ras. M^ 

ante im add. uk BL 14 G/jfxETov ioTtv ora. W 15 to teXos M: Td t^Xt) WBL 

Pao^au)[AEv MWB: paofaifi [jiv Tts L (e Philop. 290,2) 16 auix^z^x-Q scripsi: cs'jtj.^i- 

Prjxe MWB: aup.pTrj L (e Philop.) post tJ.dT7]v ins. auTov L et Philop. touto-j 

UTidpyovTo; jxdTTjv libri: toOto UTidpyov to [j-dr/jv Spengel (at cf. Philop. 290,5) 17 dXXou] 

a 
dXX' 00 M [AT] Ti M: [j.rjT£ B: (j./jte touto W: fj.r] L 18 svex M: evexa WBL 

fjv rj libri Them, et Simpl. 348,25: rjv xal FI Aristot. 197^27, om. K Aristot. 19 8^] 

orj Spengel (sec, Aristot. 197b 29) 20 -o'j Ta'jTO[j.dT0u W [j.a'Trjv] a-j-o ij.dTr,v Spengel 

(sec. Philop. 290,7) iroXXaxij xtX.J cf. Simpl. 348,28 24 ^aTt to M: ^cjtiv WBL 56 THEMISTII IN PHYSIC. B 6 [Arist. p. 197b24-198a5] 

oiacpspei ok to otTro xauTOfxaTou to5 [jiaTTjV, -^ xal xeXixov xou TroirjttxoS, 
xaOairep xat to diro tu^tj; Trji; T6j(rj?. oXto? ^ap oxav | ti toioutov 187 
d-Ko^fi, oTTep £/£i fx£V otxsta TTOir^Tixa, ^I'vsxat os [xt] tSv oixsitov irpo- 
UTTOtpcavxajv, aXX' sxsptov xivoiv, oFg xal auxoT? exspov oixeiov i^xoXou&st 

5 tIXos, x6t£ Ta [xsv Trpou-irap^cxvxa fjiaxrjv XsyExai "ysYovsvat, oxt jj-tj^ -(l-covev £? 
auxaiv oTTsp TtpoExsixo" xa 8s z7ciau[i^dvTa sx xauxojxaxou oti [jlyj TipooTrap^a- 5 
arjs SYSvsxo t% otxsicc? ap)(^?, otov 6 XiO-o? xaTaTCscwv STraxab xov Tiaoiovxa- 
svxauOa ^ap x6 [jlev iraxocCai xsXos, to 8s ttsosTv ttoitjxixov alxiov ei'ttoiusv 
av. aXXa xat x6 Traxa^ai. exspav sTj^sv otxeiav dpyr^v ou xo Trsasiv, aXXa lo 

10 cpsps xo pXvji^YJvat UTTO xivoc, (5ax£ xt iraxa^ai* xai x6 irsosTv ou xb iraxa'cat 
xsXo? ^ly^zv, aXX' ei? xbv oixstov £V£)^{)fjvai xottov, aXXr^Xcuv 8s s^svsxo 
xaxa aufx^spr^xb? xb [xsv ai'xtov, xb 8s xsXo?. o 6s Trpoi'ojv [xsv uirsp xou 15 
■7rpa?at xi, TrXr^Ycts os xal avaaxpscj/a? [jLa'xr|V fisv irpOTjX&sv, aTib xauxojxa'xou 
8s erzXri^-^, Taya os ouxo? xal oltzo xuj^tj?- xb aTib xauxofxa'xoo yap sttI 

15 irXsov. '(vrjir^q 8' av xdxsTOsv oxav ya'p xi Trapd cpuatv ^svrjxai, oiov 
TToXXa xepaxa xixxsxat, xoxs oux dirb TU5(r^?, dXX' sx xauxoaa'xou 9ajji£V 20 
'^E-'^ovsvai, otov xbv s^aSdxxuXov t^ axpoui)ox£cpaXov tj xauxa oux s'sxiv aTib 
xauxojj-dxou; s'j^st -[dp oixsiav aixi'av X7]v TrpouTrdp^aaav sv auxoT?* t) ^dp 
tl^u^iv Tj eXXsicj^iv 7] TrXEOvafftjibv xr^? 5Xy;c. dXXd cpv^asi xi? oxi xal 6 irsacbv 25 

20 Xi&o? IvSov elye xrjv papuxr^xa. dXXd xou ttessTv fxsv auxYj irotrjXixTJ, xou 
TxX^Cai Se ou, 8 £<pa[xEV Ix xauTOjiaxou. ti [xev ouv sstIv tj tu/"/] xal Tt 
Tb auTOfiaTov, slpr^Tat, xal ti; yj irpbg d'XXvjXa xo6x(ov 8iacpopd. dvd^ovxai 
8s £1? xb TTOirJxixbv £180? xaiv aixia>v, oxt Trotr^xixoi; aixioi? ETiiaufxPatvci 188 
^ cpussi r^ 8iavoia, cpuasi [jlsv xax£V£)(ft£l? 6 Xti}os 8[d xb pdpoc ETidxab, 

25 8iavoia 6e Siopuxxtov OejaeXiov Sr^aaupbv supEv saxt 8s ob'xs Tb oiopuTTEiv 6 
Tu/Tj? xa{>' sauTO, oute tou dyjaaupou t] Eupsofi?' opu^Eis -j-dp d'v ti? {>7j- 
caupbv Eupv^aEiv sXTriCtuv, dXX' oxav xouxo exei'vou jjlt] "/sv/jxai /dpiv, 
dTcavxYjO^ 8s dXXT^Xotg- xal otov <ju*i'xpouTo, tj xouxtov auv8po[XY] x6j(tj 1 ototcpspEi — (13) teAo;] exscr. Philop. 290,25 sqq. to dro TauTOfj-axou roij }j.ctTTr]v 

W: Philop. TO dtTTO xauT. xoT; [jic(tt]v M: to dnb TauT. to fAoiTrjv B: too otTio toiut. to 
f;.aTT]v L TO ante TeXr/.ov add. BL Philop.; xeXixov aiTiov Alexander apud Simpl. 

349,18 (ex quo totum hunc locum sumpsit Themistius) 3 post dTroprj add. teXo? 

Philop. post 7roi7]Ttxd add. atTia, item post oJzeIov (v. 4) aiTi'tov Philop. 

6 ocTTEp M: S WBL, Philop. ix TauTOjj-ctTO'j L, Philop.: I? auTO|j.c(Tou MWB 

7 6 cm. Philop. Trapto'vTa] TrpotovTa Spengel 10 post cpsps add. e^tteiv Philop. 
Tt scripsi: to MWB: om. L et Philop. 11 lyevovTO Philop. 14 outos MWB: 
ouTOJS L 18 'iyj.i — (22) o'j] exscr. Philop. 291,13spp. TcpouTrdp^aaav 
MWB: Tipo'jTrdpyouaav L 19 cpr^ast MWB, Vitelli ad Philop. e coni. (cprjaete 
codd. Philop.): cpyjaf L 20 [aev om. W 21 o'j, 8 L: oux MWB (fortasse plura 
exciderunt) 24 cpucst xtX.] cf. Simpl. 353, 26 sqq. 25 5iavota 6e 8to- 
p'jTTOJv WBL: otavot'ot otop'jTxov M; non desideratur xis (quod habet Simpl. 353,29), 
sed ante cpuaei (jlev deesse videtur otov supe M 26. 27 -/.at ante 
8T]ao;'jp6v add, BL 27 supi^axetv a (unde eupfaxeiv Spengel) 28 suyxpoi- 

C£t L THEMISTII IN PHYSIC. B 6. 7 [Arist. p. 198a5 — 27] 57 

xaXsixat. sttsiSy) 8s t] tujti xai to auxofjiotTov eir' sxsi'vtov STreo£i/i>r,(5av, 188 
io (ov vou; t) cpuaic "(svoixo av aixia zaxa aufiPepr^xos, vouc apa xotl 
cpucjtc TrpoTspa '^(>X''^t^ '^•'^^^ otuxotxaxou* ast -(ap upoxepa xa xai)' cxuxa xoJv 
xctxa sufij^spTjxo?, (Saxs oaoi xouos xoui T:avxo; "^'^YJi^ aixi'av 7.7rooioo7c;iv, 
5 OTjXov oxt vouv TTpoxspov x7.xo(X£i''j'ou3tv. £t ouv £^ civa'^x-'i; auxoT? otxoXou- 15 
OsT Tov vouv otixiov x['i}£at)ai, opa ttw? xo Xemroixsvov -j-eXotov si ^ap x7.xa 
aufxpspr^xo? ai'xio^ 6 vou? too oupavou, ou)^ supraxoo xi'voc xoti)' auxov ssxi 

TTOlTJXtXOs. 

7. 'Oxi OS xotjctuxcz aixiot xov dtpii)[jL6v oaot Xsyo|jiev, StjXov sxeiOsv. 20 
10 spcuxwjjLSvoi -(cap scp' sxaaxou 816x1 eaxiv fxasxov, tj xov 6pi(J(j(.6v aTioxptvo- 
[xs&ot eayaxov, u>s sv xof? fjLoi{)yj[j.axtx''jr;, oiov '8ia xi' Gtios I'aat; oxt sv 
x6xX(i) ocTto xoij xsvxpou" 8ta xi 8s 7.1 atro xou xsvxpou sv xuxXco lar/.i-^ ot- 25 
oxt xuxXos £(3xl 0/^j[J.a STriTrsSov' x«l wOTrsp opiCovxoti ot ■j-sojtj.sxpaf r^ xo 
xtv9)(3av TTpuixov, ofov '8ta xt s-oXsfir^tjav Otoxsuct Orj^aioi; oxt sauXr^aav 
15 ot OtoxsT? xov vEtov', Tj xo ou | EVExsv, ' Ota xt ETroXstxTjas xot; 'EWvT-atv 6 189 
PaatXsu?; tva ap^-q xaiv ^EXXvjvcov', tj stti xyjv uX-/jv zT/d-r^^ £p)(6[x£i)a, 
otov ^ 8ia xt EaotiTT] xo PctOpov ; oxt cuXtvov r^ . 

'0 (puatxo? OS Ets aT^daa^i ava^tov xo ota xt airootdaEt. ota xt 5 
avi)pa)Tro; aTro&v^jSxsi; Tj "cap oxt Cu^ov saxt Xo^txov &vyjx6v, t; oxt xo 

20 TTOtTjxtxov auxou fj 'I'UX^ Trposiat xat aTiEiatv, tj oxt ic, uXvjc saxt cp{)apx%, 

75 oxt ^sXxiov aux(5 xo dTro&vcjaxstv. Ipytxai 8s xa xpta sts sv TroXXa'xi?, 10 
xb £t8o?, xo ou svsxa, o&sv tj ap)(7] xt^ xtvT^asco?* fj ^o^p <pu<5t? >t^'i «>s 
xsXo? xat (i)? sT8o; xat u)C Trotrjxixbv aixtov xoiv cpuffst •j'fj'vofxsvcov saxt'v, 
oti-ot'tos 6c xat fj i{;o-/7J, aXXa xat a'v&pojTTO? av&pcuTtov * * * auxb; iov xaxa 
25 TO sToo? x(o YsvvtofjLsvto' xat ra'vxa os oXws 05a xtvou[j.Eva xtvsi xs 'KpQ<3zyJoc, 15 
xal ou 8t' svbg ixs'sou 6ixoiost8^ saxt xoi? utt' auxoiv -(tvofxEvoic, Xe^oj 

1 ItzA W (cf. Philop. 293,8 et quae adn. Vitelli) STrsoeiyarjactv M: ^0£r/»7]aav W: 

dTisScr/^rjaav BL 3 ■/.«&' eauTa W 4 Gjaxe oaoi xtX.] cf. Simpl. 354,19 

Tou om. E Aristot. 1983 12 dTroBt'ocoaiv L 7 oupavoii Spengel: dv&pcoTiou libri 

xad" auTo Spengel e'cxt MW: k'arat BL 10 optOfjiov WB: dptt)-p.ov M: opov L 

(eToos Simp]. 361,24) 11 laat hie et sim. saepius MB 12. 13 otoxt MWB, 

Simpl. 361,29: oti L 14 ofov om. W xi] xoijxo L Ocoxsuai Qr^paTot] 

cf. Simpl. 361,33 la'jXXrjCav M 15 svexa L; malim evexev, ofov oid xt] otoxi 

L (et sic saepius) IG e'aya L, Icj/axot a 17 sadTirj] eaio&r) M 18 Ttctaa? 

BL, Aristot. 198a23 et Alexander ap. Simpl. 366,18 19 6 ocv&ptoTro; Philop. 297,24 

cod. nonn. /|] hie et in vv. 20, 21 zal Simpl. 362,8 20 -q 4"JX^ auxou BL (ctuxuiv a); 

ceterum cf. Philop. 297,27 Trpoastai Simpl. 362,9 et Philop. 297,26 (praeter L) 

21 CK'Jxoj W £(; xo £v Aristot. 198^25; cf. Diels Zur Texlgesch. p. 6 22 o&£V MBL: 
7.al 6'!}£v W, xo o8£v Spengel (sec. Simpl. 363,33), xo 0' oSev Aristot. 298*26 22.23 
y.al tlj; eIoo? xal to; xeAo; W 24 'h\iyj\\ cf. Philop. 302,9 sqq. quae in lacuna 
interciderint, cognoscitur e Simpl. 364,11 xat laxtv al'xtos 6 -axryp xn7 YEvvcofxEvt)) xauxov 
u)v a'ixiij xaxd xo eToo;; in L yevva 6 (ex Aristotele) insertum est 25 yEvvtufx^vu) soripsi 
sec. Simpl.: ysvopivt;) M (i super ys) B, Yt(Y)vo[j.£vo) L, yivdjAEvov (om. xtj)) W Tidvta ol] 
7rdvx(ov W xc] xo M. nescio aa totus locus aliquantum turbatus sit; cf. Simpl. 
364,22 sqq. 26 ou 01' evo; MW (cf. Simpl. 364,22): ot' ouoevo; BL 6,u.oto£t07j 
MWB (in quo 6|ji.oto 6t) cum lacuna): 6p.o£to^ L (ut Simpl. 364,21 sqq.) 58 TIIEMISTII IN PllYS. B7 [Arist. p. 198a27 — b9] 

8e ettI Toiv <pu(Jtxa)V Tcept "csvsssto; ^otp toutov tov Tpo:rov a/cnrouai xot? 189 
ctma?, Ti "civstai jisxa ii (i'vsxa p.p xou sloouc v) ©uat? xtvsTxai irpb 20 
auxoGi xat oxav auxo Ibp^aa'/jxat, rauexat xr^c ei? xo TrpoaOsv Ttpoooou), 
xt £7ra&£ xal t^XXokoi)?] OTusp saxtv uXt], xt eTroi'yjOsv xai sxivYjasv. dXXa 
5 xouxo *(£ 00 Tiav, (/AXa xo Trposs/s; xat si' xi xivoup-svov. ei 6s xi dxt'vr;- 
xov ov dpyji xotl xivr^asu); -j'rj'vsxoti , ouxsxi cpuaixoc av dXX' 6 Tipuixo? 25 
cptXocfocpos oiopiastsv. oio xai xpsi; at Trpa^fjiaxETat, yj [jlsv icspt xtvoufisva 
xat cpi>apxd, yj 6s irspt xivou[jisva acpOapxa 6s, t) 6s Tispi d'fi}apxa xat 
dxtvr^xa. 8txxai yap at dp/^al at xtvoucjai cpuatxtbc, uiv t^ sxspa ou cpuai-| 
10 XTj* 01) yap s-/£t xivTjCsw? dp/Tjv sv aux-^ ou6s cpucjtv, xotouxov 6s saxiv 190 
si,' XI xivst [XT] xtvou[j.svov, ajSTTSp xo TravxeXs? dxt'vrjxov xat xo Trdvxcuv 
Tipoixov. xaxd Tzavxa? oSv xob? xpoTrou; dTro5oxEOV xo 6ia xt, xaOotTrsp 6 xat TTpostpr^xafxsv xat ira'Xiv £poL)[xsv -pii-vasia; j("p^^* ^^"^ '^'' '^^^- ^T' ;vsxo : £7rEt6rj x66£ -^v auxou ironrjxtxov, Oiiep sv [xev xoTs dt6tot? dirXws irotst xat 
15 ez dvd'f/.T^q (xuj '(ap Trpioxco xo osuxspov STrsxat), sv 6s xoT? ■j'sv/jxoi; a>; 
£~i xo irXstaxov, xat ettsiotj xoos jxlXXst -j'Evv^asaBai, dvot^x-/) xrjv6s 7:po- 10 
uT:dp/siv xrjv uXr^v, wtJTisp sv xw auXXo^iaixto ou)^ oKv xs ysvsa&ai xo 
auaTTspaaixa [x'T] TrpoXrjcpdsiauiv xuiv TrpoxdtJscuv, xat oxt xoux' vjv xo xt r^v 
slvat xat 6 Xo^o? xoS 7rpdY[xaxo?, iroXXaxt?, wSTTEp sf r^v, auvxpsyst is 
20 xm ou EVExa, oxav Xafjipa'vrjxai oxt piXxtov ouxco? s^stv auxco* d'jxstvov ^ap 
TjV xoi6v5£ £t6o; sTvai dv&ptuirou xat [jltj d'XX(o>. xo ^sXxtov 6s ouy^ diiXais, 
dXXa irpo? X7]v sxdaxou ouatav Xyjtixsov ou 7ap sv Traoitv xsXo; xo dpiaxov 
sv "cdp av 9;v xouxov xov xpoTtov aTra'vxwv xo xsXo?, dXX' dfjia xwv sv X'^j 20 
olxsior ©ussi 6uva}ji£va»v sxaaxoo ^EvsaBat. oxav fAsv ouv ouxw Xafi^avr^xai 
25 6 Xoyo?, u)? EuOus Ej(stv xo ^sXxtov ouxco; Tj aXX(uc, 6 auxo? -^ivsxat xu> 

OU EVEXa, WOTTEp ETTl XWV cpU(3tX(UV OXaV 6£ [XT^XSXl sY^wpfj XOUXO TZOir^fSai, 25 

[XEVsi xo £160? !i.6vov, waTrsp sttI xoJv [xa{}yj[i.axixa>v • ou -(ap (Sarcsp stt 
dvOptoTTOU xat uTTrou xat cpuxou 6uvdixsi)a £Trt5Eixv6vai U7:dp)(£iv dsl x(o 1 Tiepl— (4) ^xtv7]aev leguntur apud Aristot. 198a33— 35: (5) ti U xt — (9) dx^TjTa ib. 198a28 
—31. unde apparet Themistium in ordinandis enuntiatis Alexandri opinionem secutum 
esse, de qua rettulit Simpl. 3G6,15 2 ti [j.£Td xt yivstai FI Aristot. 198^34, xt 

[izTOL'fhtTai E evexa — (3) Tipodoou] cf. Pliilop. 303,21 sqq. 3 Tia'kTat WBL: 

TiauTjTai M 4 fj uXtj W G dp/rj -/at] dp L, d'pyov a 9 al post 

dp/at cm. L 10 iv eauxi^ Laur. 85,18 (ut FI Aristot. l98bl): om. M 11 xo] xo xe 

FI Aristot. 198 b 2, y«P xo E TiavxeXuis Spengel 12 post Tipuixov desunt, 

quae leg. apud Aristot. 198b3 -/at xo x^ iaxt— osl xaxd ::dvxai] xai Trdvxtus E 

Aristot. 198b5, 7:dvxcos FI 14 atot'ots BL, Philop. 305,19: aiot'tos MW 15 xuj 

ydp — (16) TiXsiaxov] cf. Philop. 305,19sqq. IG pro i-i — yzv-fjasa^ai ia W legitur 

TO otd xi xaSdTtep v.cd Tipdxepov £[pi^xa|j.£v (cf. supra v. 12sq.) 20 xw] xo W, xuiv Lj 

o'jxws p^Xxtov W 21 elvai eioous W d'XXw; Par. 1888 et Simpl. 369,G: 

d'XXots MWB: dXXas Li: d'XXo; L^: d'XXo a xo peXxtov — (22) ouaiav] cf. Simpl. 

369,6 22 o'jdav Xtjuxeov] ouaiav. Aexxeov (hinc cap. 8 incipit) Aristot. 198 b 9. 10 

"^v ML: h WB ddptoxov Laur. 85,18 (ut E Simpl. 369,10) 23 av] lac. 2 litt. 

in M 24 oxav (aev xxX.] cf. Simpl. 368,33 sqq. 25 olUmz] dXTjftw? W 

xuj] xo B 26 sivexev L iy)((opet W THEMISTII IN PHYS. B 7. 8 [Arist. p. I'JSblO — 34] 59 

siSsi TO Tou xpsiTxovo; eaTO/a'(ji)ai, wy outoj? sirl xiov [xaUyjacmxiJiv 
X^pos "^ocp el.' XI? £-tI/£ipoi'"/j osixvovai, oxi xol {xsv xuxXo) psXxiov T|V to 191 
tas (ZTTo xsvxpo'j YP^H-P-^^ '^''^^^ ^'Z^^'''5 ''^"^ Xcxpa"j'(ovoj 03 xa; TrspiEyju- 
aas auxo. 
5 8. 'AXX' eTXctSr/ xr^v cpusiv evsxa xod ttoisTv iroXXocxts 7)fxtv sji-poaOoV 6 

erprjxai, xotl xouxo auxo osixxsov s/si ^a'p xiva? apLcptapyjxT^asi?. d-o- 
Ssixxsov 8s, oro)? s/ei xo dvayxarov xd (iuaixd, £-3i07j Trdvxs; a'/eoov oi 
TTspi cpuasto? oiaXsj^Osvxe; ei? xtjv dva^xr^v dvd-^o'jct xd? aixt'a?, ouolv 
d'XXo XTjv dva^xr^v Tj xtjv OXr^v vo|xiCovx£? sTvar Suel -(dp xo Ospjxov xoi- lo 

10 ov81 xal xo (j;u/p6v xal Ixaaxov xuJv uXtxaiv, 8 xidexat dp/7]V Ixaaxo?, 1$ 
dvd'fxr^? xoSs s^evExo. xal -(dp oaoi Tuoir^xix^ atxiot? eiivr^aovsucjav, oaov 
d^/ducvot yaipEiv iaiaiv u)? ' E[i.TC£8oxX7;? xe xal 'Ava^aYOpa?, xal £t 8y^ xi? is 
d'XXo? xaiv iraXaituv. Xr^ousi 81 xtvs? xtjv cpuatv oiiy hvm xou ttoieTv, 
ou8s oxi piXxiov ouxojc, dXX' toSTrsp u£t cpaalv 6 Zeuc ou-/ iva xov xou 

15 8£Tvo? aixov au^r^ayj , ouo' iva Starp {}£ip-i[) xov xsifxsvov Iv x-(j dXto, dXX' 
US'. [JL£V Old XYjV uXtxyjv dvaYx^jV- osT -(dp xtjv dvax&staav dx{ii8a ^l^uyOr^vai 20 
xal uocup -(£vo[x£vr^v xax£V£yBT,vat, xax£vey&£i(J7]? 8s aopipatvei xov ix£V 
a'Jcrj\)Y;vai sTxov, xov 8s dTroXsa&at. ouxo) 87] xi xcoXuei xal xd jilpTj xajv 
Cojoiv -(svEsOai [xsv s? dvd-(xr^? xoidos, sttsiot] sc 3Xr|? xoidcjSs, dXX' oxav 25 

20 usv OUXO) cuvopdjiTj (\i<^-z EzixTjOsruj? syEiv dXX7]Xoi? xal irpo? sv Ippv 
d-avxa auvxEXsTv, ais-sp e-(evexo dv, si xal Evsxd xou £-(evexo, xauxa [jlsv 
atoCsa&at d-b xauxopidxou cuaxdvxa, oiov IrX xtov oorjv|x(ov; cpair^ -(dp dv 192 
Ti? £? dvd-(X7)? [XSV auxou? dvaxEX/vSiv xou? p-sv £[jt7:poci)EV o?eT?, xou? oe 
-(ojjLcpiou? irXaxsi?, ouy fva ot fisv otaipoiaiv, ot os Xsaivwctiv, dXXd dva- 

25 TsXXsiv [XSV OUXO)? 8id xiva uXixtjv d.^6r{-A'f^^ aufjnrssEiv fjtsvtoi xrjv xoiauxyjv 6 
Osaiv auxaiv ETnxrjosia)? sysiv irpb? xr]v Ep-(aaiav xrf xpocpr^?. oaa 8s ixt] 
oux(o? au[n:t';xx£i, <Saxs fitav y^zicty ocTravxa au[XTrXy]pouv, xauxa dixoXXuaOai, 
ajSTXEp 'E[jl7:£8oxXtj? xd pou-(£V^ xal avSpoTrpiopa. a [xev ouv X£-(Ooai, 
xauxd saxiv, X£-(ou5t oe Xiav dauvExa. O'.d xt; 0x1 xd [xsv xtj? cpuasu)? 10 1 TO cm. W (de M ambigo) xpciaaovo? B £7:1 — (4) gc-jto] ex Alexandre; 

cf. Simpl. 368,1 sqq. 2 X^ipo;] yeXoTo; L (e Philop. 306,7) 3 dro] (xtio tovj 

W: 07:6 Bj: Ix toj Alexander (tou om. Simpl. ed. Aid.) xoI os TSTpotYcuvi}) Alex. 

6 xai] fjOT] L 7 oe] oe xal BL: or) E Aristot. 198 b 10 8 ouoev d'XXo x-X.] 

cf. Simpl. 369,21 9 elvat vo.at'Cov-ces BL iiizi M et F Simpl. 369,23: iv.zwq 

WBL (ex Aristot. 198^12 vel Simpl. Ea) 10 xal to sxaoTov F Aristot. 198b 13 

8 Tiaexat dp/V e'-xaCTo;] cf. Philop. 312,6 U ly^vexo] yfvETai E Aristot. 198b 14, 

ytvETai xal -Ecpuv.e FI Tiotr^Tixfj;] cf. Simpl. 369,26 12 te] ye Laur. 85,18 

14 wiTTEp — (18) d-oXEaaai] cf. Simpl. 371,6 sqq.; Philop. 307,1 sqq. cpaaiv MBL et 

Philoponi libri (ut vid.): om. W (ut Simpl.): cprjotv ed. Philop. 14. 15 toO oeivo; 

MWB: Toij OEiva L: toOoe Philop. 16 dva/.'ielaav MWB: dvEVE^^SsTaav L (fort, e Simp!, 

vel Philop.) 17 cjixpaivEt M (ut Aristot. 198 b21): auvd^r) WBL et Philop. (a'j|x,SaivEtv 

Simpl.) 18 OTj MWB: oe L: ouv Simpl. 371,16 23 a'jTOoc i; dvdY-/-Tj; dva- 

T^XXtiv (i.iv W 24 Xeaivouaiv L 25 au{jniEa£Tv xtX.] cf. Philop. 307,13 

27 aufXTTteTEt MiWBjL: auixTifexot M2B [xiav] (i-r, W 29 TOiaOxd fort. M, 

Ta (xev — (p. 60,3) outujs] cf. Simpl. 372,30 60 TEEMISTII IN PnYSIC. B8 [p. 198b34— 199*15] 

£p*j'Ct Tj TOV OtUTOV C/.s! ^IVcXai TpOTTOV T| V.(Xxd '{Z TO tlXsTstov OtXOltO?* 192 

av&pto-o? 7ap e? av&ptouou xai nr-o? s^ I'TTTrou ojAOito; vm oi ooovts? 
ouTio?. xa 6s diTO tuxtjs s^t' D.otxxov xal OTravioK* toxs ^otp Xr/sxai aTto 16 
Tux^/? u£iv, oxav UTTO xuva, xal xaa[ia dirb x6)(7]?, oxav ev )(si}j.«)Vi. st 
5 Toi'vuv T^? cpuasu)? [JLSV iroctxTToXu xo (ji)piafi.£vov, x^? t6)C'is 8s -irdjATToXi) xo 
doptsxov, oux av el'rj xot x^? cpucjstoc ep-^a dT:6 xuyj^? xe xctl xauxofxdxou, 
dU' oj; rjfAsT? Xl^ofisv, Ivsxd xou. cpussoj; 8s sp^a xd C«5a xat xd cpuxd 20 
xat xd fxopia, sv ok ouosv siV(] ouos [xdxrjv ou6s svSsov ou8s iispixxov 
laxiv. 6 OS Zsus u£i f '^° H'^^ l^"^ svexa xou xov £[j.ov atxov aucrjCfai, 

10 oXka XI xouxo Trpb? xo ixr^Ssvbs svsxct usiv; ou "(dp, st jxt] tu)V s^oiv 
irupwv svsxsv, o'josvb? svsxsv dXX' '6 jxsv usxb^ i'vsxsv dXXou xou -(ivsxai 26 
itporj^oufi-svoK UTTO x9); cpucrsto?, xal xouxo [xdi}oic dv sv oi? -rrspl xou 
xocjfxou 8iaXs^6[xe{>a' itpoa/prjxat jjlsvxoi X(» xotxd cpuciv ^qvotxsvm xouxto 
Yj -j'Scup-j'ixY^ • OTTSipst 7dp xYjVixauxcz, TjVt'xa 1 xal u5i)TQa£5i>ai irposooxa. sv 193 

15 oaoi? xotvuv x«)V -^qvoixsvwv xiXo; saxi'v, sic o Tispaxouxai T| xivr^aic xat 
Trpotouaa auvs)(a>? xeXeuxd , sv xouxoi? aTiavxa xd Trpo xou xsXou; xou 
xsXous svsxsv yqvsxai, sv 8s xoTc x^<; cpuasw? Ip^oi? xo xoiouxov saxiv 5 
supsTv dxpipo)?' awzyjac. -ydp xivsTxat xal irpostaiv doiaXsiTrxto? }i.s)(pi xou 
xb xsXo? oXoxXrjpov 7ispi-ot7^aaai>ar xal ^dp f^ TOa xal yj xaXdfiYj xal 6 

20 axdyjcic, xai at TroixtXai xal TTap-TrXr^OsT? auxai [xopcpal Tipoiasi fj-sxpi tou 
Ttupou, sixa Evxsu&sv cxdats rfiq xal r^psfiia, waxs SrjXov oxt Trdvxa sxsTva lo 
xou irupou X^^'P^^ sysvExo. ou au[X7ri7rx£i dpa xb irpb xou xsXous xoj xsXsi, 
dXX' EXEtvou irscpuxsv svsxa ^lYvsa^at- ouos ^dp st q cpusi? otxi'av STroist, 
d'XXo)? dv ETCoirjasv t^ (o? Trscpuxsv otxi'a [svExa] ^t^vsaOai, tteccuxsv 6s 15 

25 i-tYvsaiyat oixta xuiv ■nrpb xou xeXou? xou xsXoug svsxsv -(i7vop.£va)v Xii^ot 
■ydp dpij-oCovxat xal ^uXa iipisxai xal TrXdscJExat xspafxo? x^? axsTir^? evexev 
xsXoc saxlv otxi'as. dXX' ouos st r^ xexvtj Ctpov sTroiEt, dXXw? dv euoiyj- 
asv r, (o; 7) (puat? sttoitjCJev ETroiV^as o' dv svsxa xou xsXoug xd rcpb 20 
auxou. xbv auxbv dpa xal tj cpuais xpoirov. oXto? 8e t] xsxvvj xd jxev 

30 ettixeXsi, a vj cpuai? douvaxst dTtsp^dCsadat, u^stav xal capxcucfsts cpapfxa- 2 6[i.ota)? om. BL G -/.at dTio Tav)TO[j.aTou W 7 cpuaEw; 0£ epya xtX.] cf. Philop. 311,17 
8 ou5£v WBL: om. M oios] 'scrib. ubique ouxe' Spengel evoeov] Ivoew? Laur. 

85,18 9 to] TO Toi; Li, del. L.>, om. a; ukto [xsv Diels U Tiupwv evEza W 

k'vcxev aXXou xou M(?)B: evExa aXXou xou L: aXAou tou svevtev W 14 6 yeiupyizos L 

baaViaeaaai L et Par. 1888: ua9ria£Tat MWBa ev oaot?-C21) rjp£p.ia] exscr. Simpl. 

375,15 sqq. (ex Alexandro Themistium haec sumpsisse apparet e Simpl. 374,31 sqq.); ev 
55015 — (16) Yt'vExai exscr. Philop. 308,15 sqq. 15 yiYvofXEviov MB et (ytv.) W: ye^o- 

[jl£vu)v L teXo? ioTt Tt E Aristot. 199a 8: teXos ti esti FI: IctI teXos xt Philop. 308,16 

16. 17 Toii T^Xous alt. om. W (ut P Simpl.) 17 evExa BL (a Simpl.) 

20 TM'AiUii W 23 EVE-zca ixstvou UEcpuy.E W, dxEtMou £V£7.a TiEcpuvcEV Simpl. 

25 o[x(a EVExa M(?)WB: EvExa del. L 27 d'XX' — (29) aixou] exscr. Simpl. 

377,4 sq. 29 xpoTiov xal rj cp-jsi; L oe] te FI Aristot. 199 a 15 (Se E) 

30 dTispYaaaG&at E Aristot. 199a 15 et Simpl.: dTTEpYdCeci&ai FI post aapxwaEt; add. 

xai W THEMISTII IN PEIYSIC. B8 [Arist. p. 199al6 — b9] 61 

xsiai? laz[jv/,-fi, oxav yj cpuai? £caai}svr^!3-(j, xa ok fxtixETTat ^pa^ouaa zal 193 
TrXaaaoucia TiavTOia? C«Jtov xal ouxuiy toiac ojaoiw? oov ly^st xax' a[xcpo- 
xepots xa xs'Xtj Tipo? xa Tzpo auxoiv. [xaXisxa Ss cpavspov etti xivcuv C<»t«v, 
oxt 7] cpuais s/st xo fvsxa xou, oFov [xupfjiYJxajv t^ dpayywv, a (xr^os xs/vo 
5 [ivj8s Tipoaipiaei | Trotouvxa 0[j.(o? svsxa xou Trotei, xctl ■?; -/sXioobv oixooofxEi 194 
X7)v veoxxiotv OX'. (xaXiaxa aacpaXto? auvosouaa xa'pcpeai xov ^:r^'kov xai s/YJtjLa 
TTo^^uj^cupoxaxov x£ xotl ia;j(up6xaxov Ipi-aCofxEvrj xal t; [i-sXixxa dautiotaxTj 
x^? x«iv Ica-j'wvwv auvOsasoJs, xr^; os aXxuovoc xtjV X7>.tav ^xiaxa av 5 
uStop Xuaaivotxo. iroXXa av e/oiij-sv X£-,'£iv, st pouXr^&stVjjjiev xo XoYostoss 

10 Toiv C^ptov siTiosixvuvai. xal xi Ssi Xsyetv Tispi xaiv C^tov, oirou xal £v 
ToTs cpuxot.; OKux£i Travxtos 7j cpuats x6 evExa xou; xa' xe yap cpuXXa Ivsxa lo 
xoiv xapTToiv xal ai pi'Cai £V£xa x^; xpo^r;;, ItteI oia xt irpo? Aio? oux 
av(o [XEV at pt'Cat, xa'xto os ot xXaooi; oia xt Se ouxu)? otjicptlvvuat xa 
GTiipixaxa xuJv xapiroiv xa [X£V cuXoig xa oe ^(t-wctv £V§6ouaa, st jxyj TroXXy-jV 

15 eI^e TTpovoiav xou [i.Y] StaXEtTTEiv xTjv YEVEStv XTjV EC aXXv^Xtov, wcrxE O'^XOV 15 

£^ OCTTaVXaiV XtOV £tp"/j[X£V(OV, oxt Yj CpuGt; EVEXa xou TTOtEt. OtXXT] Se auxYj, 

7] jj-EV (1); uXvj, 7] 0£ u)? [J-opcprj xal xeXos;* auxyj evexev apa xou stoou;* 
xupt(ox£pa -,'ap atxta xo eioo; xal 6 hr^oq xal q [-lopcpri, oi os uaXaiol X7]v 20 
uXr^v lalfjivuvav iTEptxxoi^' [xovrjv -yap i(]0£t(3av. xal cpatrj xt? av 'aXX' £t 

20 xo IvExa xou ottoxEt Tra'vxto? fj cpuat?, uaj; oux del xaxop&oi;' Ttoj? 0£ oux 
(zeI xaxopUoT xo fvExd xou fj xe/vv]; dXXa xal xo <pdp[ji-axov £pXa<|;E iroXXd- 25 
xt? xou owjxaxo? 6t' da&EVEiav oux eveyxovxos xal 6 xXivottous xaxEccyr^ 
aufiTrYjYvufxEvo?* dXX' ojio)? eoo&vj xo cpa'pixaxov, tva (^i'fs.\r^a■Q, xal 6 xXt- 
voTTOu? E^eip-j-aaxat otd xrjv xXtvrjV, &aTa r^ xal x^? ziyyrfi dcpaipsxEov xo 

25 EVExd xou ri xal x"i^ cpuast | auyj^cuprjxEov djAcpoxEpa "("ap ettI xo TtXEtaxov 195 
{jiev xaxopOouatv, £V ot? xal [i-dXtaxa cpavspov xo ou Ivexa, ett' sXaxxov os 
d[Jiapxdvouatv, dXX' ojjku? sjj-cpatvExat xal sv xouxot?, oxt iaxo/dCovxo [jlev 
xivo? d-YaOou, otr^ixapxov os dxousat xou xu^siv otd xfjV xf^? uXtj? d(^M- 5 
VEtav. xal Y«P ^'""^v otajxapxdvcuatv, oux ExxoTrt'CExat tiou [xaxpdv, ouoe 

30 TToppio xou 7rpoxEt[j(.£vou XO ccpdXixa. ouoETTOXE Youv £^ dvopo? irXdxavo? 
ix£X&^, dXXd [idXtsxa txsv dvr|p- st os [it^, ^uvtj- ei 6s [xtj, Ci^ov Et Ss lo 1 £?aaiJ£v^aT[]] cf. Philop. 316,21 2 zavTot'iuv L et Simpl. 378,10 aute 6fAo(cos 

quaedam excidisse putat Spengel coll. Aristot. 199 al7 (et Simpl. 378,12) ouv k'yet 

scrips! : av lyr\ MWB: av lyoi L 2. 3 xax" dfAcpox^pa; MBL: d(J.cpo'T£pa W 

3 Ttviov] 'malim xuiv' Spengel; at cf. Philop. 311,1 5 xal i^ yeXtowv — (9) AufAaivotxo] 

cf. Simpl. 379,8 sqq. o{xooo|j.er WL et Simpl.: o{-/.ovo[j.£t MB 6 xat] libri et 

E Simpl.: xaxa a F Simpl. 7 tayuptdxEpov W, iayupcoxaxov B 8 E^ayovtov L 

dXxto'vo; B xaXXtav L 9 X'j[jLa(voixo MWB: Xujj.a'votxo L 10 xal -zl 

III xtX.] cf. Philop. 317,6 11 r) cpiai; ota>7.£t Tcdvxw; BL xd x£ '(a^ — {\h) 

oO o'j 

dXXrjXojv] cf. Simpl. 379,19 s(iq. £V£X£V W 14 xuJv xapTiiuv M post 

xapTidiv add. dxptfidi; WBL (datpaXdi; Simpl.) 17 post xoO £i6ou; add. Vj uXr) WBL 

18 x'jptiox^pa] cf. Alexander apud Simpl. 380,13 19 ia£(j.vrjvav L xal 

MWB: vat L 20 TidJ? MW: TzGiz abzo BL (at cf. Philop. 318,3) 28 dya»oO] 

dptiljjiou W 29 ^xxoTC^Cexat xxX.] cf. Simpl. 384,1 sqq. 62 THEMISTII IN PHTHIG. B 8 [Arist. p. 199 b 9 — 26] 

ii,7J, ac(p;. xal yj xs^'/po? tj aux^v Ittoi'tjcjsv r^ spivsov, o5 opov o66s 
o/vrjv ^ Ti sXocia iraXiv eXat'av t^ xoxtvov xat ou TrXaxavov tj ttixuv. 
Toiauta xal xa 'EfXTreSoxXlouc^PouYSV^' xal ' dvopoTiptppa' km x^? xajv C«i«>v 
auaxa'cJctoc, IXaioirprnpa 0£ km xaiv C«Wv ouSe sxsivo? £x6X[j,rjGsv siTrsrv, lo 
5 [xaXXov OS ouoe sttI xaiv cpuxaiv d^nxeko-^ovri xal xotauxa aXX' axxa opajia- 
xoup^Yjaat eOappTjOs, xat'xoi fiaXXov s/P^^' '^i'^'J^'^v Yap sv xoi? cpuxoT? to 
evsxa xou. Trsptxxov jxev o5v xepaxoXo^tav xotauxvjv X6-{oo xivo? d^iwaat, 20 
ofjtojs 0£ pr|X£ov, (1); £1 xal iyEvsTo xaxa ttjv iz dp'/J^z auaxastv pooysv^ 
xal dvopoTrpqjpa, ouxo)? av eyevexo O)? xd xspaxa xou aTTEpixaxo? i^aa^=. 

10 voijvxo? xal SiacpOEtpotxsvr^c xivo? dpj^r^c, oux suOu? ■fjfi.txofitov C'j>o>v rjjxixo- 
[jLOi; auY''^'^^^"*M'^^*"^* ^^^^ T^P "^o oXocpus?, (b* auxoc ovofxdCst, xal oXoxXtj- 25 
pov xal ouvdu£vov aio^eabai suOu? C<5ov auvisxaxai, d)A' diro CTrspp-axo? 
"yivexai xpaxouayj? x9j? [xopcpr^c. oXto? 6s ot x6 fvsxd xou xr^? cpusstog 
dcpaipoufxsvoi (xo) xi iazi xal x6 ovopia auxTjS xaxaXsiirouatv • 6 ydp ^puasi 

15 |xsv xiva ysvsaOai Xsyoiv ou^ fvsxd xou os, adxyjv xal xouvojia Xsysi | so 
x^? cpuasio?* cpuasi y^P kaxiv oaa oltzo xivo; dp^?)? svu-ap/ouctr^? xivou- 196 
[xsva dcptxvsTxat xaxd xd^tv stti xi xsXo?, dXX' oux stcI to xuj(ov 
dTTo XYJs xu)(Ouar^? ^PX^** touto jxsv yj.^ sv xoT? d-nro xu/Tj? 
su[j.paivsi xaOaTTsp sipvjxai, svxau&a 8s oipiaxai dcp' Ixdaxrj? <^-PX^i? " 

20 sxaaxov xsXo? xal xaxopftouvxat lirl to TrXsTaxov, ou OTiavidxi? ou8' It:' 
sXaxxov (ScTTsp xd xu)("/]pd. xi ouv dro tujc/j; xd cpuost ^ivsa&at Xs-^ouatv; 
oux Etjxi Yap auvd<^at. cpuaiv xal xu^^tjv, si jxt] xyjvdXXo)? ovojiaxi cu^xoXXav 10 
PouXoio, STTsl xd 7s s; dfxcpoiv (J7j[xaiv6|xsva TravxsXois aXXr^Xtov 8i£ax7;x£. 
VYj Aia* ou "i'dp 6pu>[XEv pouXsuojisvrjV xrjv cpuaiv, waTiEp 6pa>[i,£v xou? svsxd 

25 xou TTOiouvxa?. ouT(o 8' dv OUOE xai? TioXXaf? xaiv x£)(V(ov auYXtopoisv xo I '/.i-(/j>oi M: xEYxpaps WBL Ippiveo'v W ou 6puv WBL, Philop. 318,32: 
Tj opijv M 2 o^vTiv MWB: oy^^vr^v L IXa^av rctXiv W rj xdxtvov MBL: xal oi) 
-/OTtvov Wi (xal T] xoTtvov W2) Tj TitT'jv MW: 0'JT£ TTt'xuv BL (ou8e TiiT'Jv coni. Spengel) 

3 7.al] 8e W xa MWB: cm. Let Simpl. 381,7 (xd pouyev^ E Aristot. 199i>ll: 

pouyEVT] FI) 'EfATTEooxX^o-Js] V. 258 Stein, i ziizza izoXix-r^Gzy L 

5 o'joe MWB: om. L post d|ji.7:£Xoy£v^ add. xtva WBL 6 ^ttov ydpWBL: 

cm. M (quae verba ex Aristotele 196 a 10 vel. Philop. 319,17 inserta esse videntur loci 
lacunosi vel alium in modum corrupti emendandi causa) 7 roiaJTTjv M: xosaixr^v 

W (in quo post d^itSaat legitur) BL 9 ouxtus — (10) dpyrfi] cf. Simpl. 381,9 sqq.; 

Philop. 319,5 xd om. L 10 rivos] xr^s aF Simpl 381,11 et 15: om. E 

II auxoXXcofxEviov M 14 dcpatpouvxes Philop. 319,21 et 320,12 xo xi ian 
scripsi: xi laxt MW: xt BL cpuoiv W 15 pidTTjv] cf. Philop. 320,22 Xeyet] 
Xefeet B 16 cpiast ydp xxX.] cf. Philop. 320,13 sqq. dvuTrapyo-jarj? om. W: auveyois 
Alexander apud Simpl. 384,6 17 ird xi WBL: el'? xt M (ek in'ras.), Aristot. 199bi7, 
Simpl. 383,23, Pbilop.: Txpo'; xi Alexander apud Simpl. 384,6 18 xupuar]?] x'jyrqi W 
ToOxo WBL: xou M 19 wptaxai] cf. Philop. 320,25 20 xaxop&ouvxai (so. 
Ttdvxa xd Tilrf) MWB: xaxopSouxat L OTiavtaxi?] cf. Simpl. 384,23 22 k'sxat L 
xu5(Y]v] x£/vTiv L xrjvdXXujs Spengel: xTjvdXw; libri auyxoXXav] cf. Philop. 
320,23 23 pouXoto scripsi : pouXotxo libri (Po'iXoivto aut (5vo(Aaxt xt; auyxoXXdv ^ouXoixo 
Spengel) THEMISTII IN PHYSIC. B 8. 9 [Arist. p. 199 b 28 — 200 •■'6] 6B 

svexa Tou* ou5s Yap 6 xsxtcov PouXcusxai, TTOTSpov osi TCpietv TcpoTspov 7^196 
drco^ssiv, ouOi 6 YpotafxaTicrxT]?, itfu? autov osi '(pacpsiv a p, ciuos otav 
YpacpTQ KXswva iTri^xoTCiixat, xt Trpoxepov t^ osuxspov xuiv axoi/sicov auxo!> 
Ypauxsov 6 oixoSofio? waauxto; ou pouXeusxat, Tioxspov xou? dsfisXiou; 20 
5 Trprnxou? T^ xou? xot^ouc 7] XTjV opocpyjv i^spYasxIov, 6 ucpa'vxT)?, 6 Xao^oo?* 
aXk' (Sptaxat xat xaiv Ip-j'cov fxacsxov xal r; xa'ci? rj cpspouaa sui x6 Trpo- 
xsitisvov xs'Xo? xat xtjv ooov fxaaxo? xaiv OTjUtoup-i-oiv oosust X7)v X£xa7u.s- 
VTjV. 6[xoia)? 6e xal fj cpuais" TrapaSeiYfia "(ap iaxt xf^? -iyyr^z. T/ otacpooa 25 

8s SV XO) XTjV [JLSV £;a), X7]V 0£ £v6oV slvai XOU £p70U, £'k£1 0(0[JL£V £V 

10 ToT? CuXoi? £Tvat XT]v x£xxovixr(V, xal oux av lx£pov xpoTiov £p-(asaixo | xr^v 197 
xXi'vr^v, aXXa xa0a7r£p vuv £?oj ouaa. ojtjxe £i vuv lyzi x6 fvexa xou, xat 
TOXE otv £t)(£v oixoio)?, f^vixa av (o; cpuatc £tp*(aC£TO. tjLa'Xtsxa 0£ lotxsv -q 
xiyyri xfj cpuasi, oxav auxo? xtc iauxov iaxp£6-(]. aXX' £rp7ixat t] otacsopa'. *» 
xouxo fXEV o3v £x xo'jxouv av xt; ixavu)? Tr£tai)£t'y]. 

15 9. M£xa OS xauxa axe-xsov, r^mz sv xoT? cpuast xo ava'cxatov xat 

Tr6x£pov xa <puc»£t Y^vofjisva arrXoic s? dva-f/rp y'^^-'^^^ "^^ '^^ xeXo? otTrXoiv 
sirsadat xot? irpo auxou Ysvo[x£vot?, t^ (b; svojxi^ov ot cpuatxoi, sv xat; x^? 10 
uXr^? xtv/jCfsatv £7r£a9at xa yiTV^H---"^ -^ dvd'(y.r^q oiotxsvot, etjxt \iiv tto)? 
xb dvaYxaiov £v xoX^ cpuatxoi?, ou'/ ouxo)? 6s u)c Exsivot XsYoucjtv. sxsivoi 

20 "xsv Y«p '^dvo YiXoto)? xb dvaYxatov staotYouaiv sk xa xr^<; cpusso)? spYa' 15 
cpaat Y«P ^? dvdYxv]; xvjv jisv y^jV xdxw xstc&at otoxt [BapsTa, xbv os at&spa 
d'vo) 8t6xt xouicpo;, xat? cpuatxai? xr;? uXtj; xivif]a£atv Trpoaa'-xovxs? xtjv 
dvdYXTjv xSv Y£V0[X£V(ov, &av:zp ei xt; xat xbv xot)(ov s? dvdYx-/j; vojxt'Cot, 
oxi xd [XEV papsa xdxto Trscpuxs cpspssdat, xd §£ xo'jcpa lirtiroXv;?, xat xaiv 20 

25 [i£V XiOajv otd XTjV Papuxvjxa xdxa> iT£c6vxa)V, xaiv TrXtvOajv 0£ Old xTjV 
xo'jcp6x-/jxa dva) xat £xt xoiv ^uXojv, o3x«) xbv xoiy^ov auvEaxrjxsvaf sfx^pov- 
XYjxou Y<^P xotjxo '(Z xat ouosttoxe otxooo[i.ou[x£vrjV ofxtav tSovxog. ou^ ot 25 
Xti)ot xax' auxous, ouos at uXivOot xai xd ;uXa xtvoujASva, oj; sTrscpuxst, 
xaxaaxsud^otjatv otxt'av, dXX' tj s6v9£(Jt; tj xotd5£ xai fj [J'-opr''^ ■'^^- 'i 

30 XE/VYj, oux dv£u {xsv £X£tvajv, ou [x-};v ot' 1 Exstva, TTpor^YOUixsva); auxT] 198 1 6 dxxcuv] cf. Philop. 321,5 pouXeuexai WL: poiXexat MB 2 dzoleeiv M (e e 

corr.) d'Acpct ^f^ia B 3 KXecuva] cf. Simpl. 385,18; Philop. 321,9 Trpoxepov 

MBL: TrpwTov W oeuxepov MWB: xt oe-jxepov L 4 ante otxooo'.ao; add. xal L 

TOxepov] Tipoxepov W 5 Xeuogdos L 6 ujptaxat] cf. Philop. 321,9 

9 duel L: lnl MWB 10 dpYdaotio L 13 laxpeuei W (tj super et) 

14 dv xis i-A to'jxuiv WL 15 oe om. L 17 Yevopi^vois MWB: -^aoit-hon L 

et Philop. 326,9 19 oi om. B 21 xyjv [xdv y?jv i^ dvayTiTis W 

■iCcTa9c(t] -/.tvelaOat Spengel; num ■{t^io'dai (cf. Simpl. 386,23) ? 22 xivi^aeaiv tt); uXrys L 

23 Yt''C'!J-^''<"'^ I' waiiep dv ei' xt? FI Aristot. 200 » 1 (dv om. E) xov xoiyov 
WBL: xuiv xoiycuv M i; avd-p-T); vofAt'Cot Spengel: e5 dvdYxr,; vopifCetv MWB et 
(vofxi^et) L; i^ iyrcAr^i fs-^vjfia^ai vofAt'Coi E Aristot. ib.; yeyevYjaSat i? d^dyAri!; FI 

24 i-\ TToXXr,; W 25 [j.ev om. L xrjv] sic F Aristot. 200*4 (om. EI) 26 xov 
xotyov BL: xdiv xofywv MW 27 oixooopiouijivrjv WL: o(-/co3o(j.rjij.^vTjv MB ante o'!))( 
ins. (o; L o'j/ — (30) x^yvrj] Simpl. 387,8 sqq. o'jyj ou y«P Simpl. 28 y.ctx" 
auxois M (a Simpl.): xad' auxous WBL 64 THEMISTII IN PHYSIC. B 9 [Arist. p. 200^6— 13] 

7rposXi}o(jlaa, xouvavxiov 8s ot' auxrjv xaxeTva irotpaYOuaa. laii [xsv xal tj 198 
uXyj -(J5v zai)' auxa ottxi'tov waTisp Etprixaij-sv, d>vXa xupttoxipa 7s yj [i-opcprj 
xat 6 Xo-j'o; xat xo xi TjV sTvai xal ou xo'jxo xai; sxet'vyjs xtvy^ssstv I? 5 
dva'Yx^j? dxoXou&£i, dXX' Ixsiv/j [xaXXov x(p Xrj'(oi ttIccoxs auvapixo^saQat. 
5 ou8s ydp sTrsiSyj atSvjpo?, 8id xouxo iz dvdYxyjs Ytvaxat a[xiXyj xal d'poxpov, 
dXX' £-3107) atj.i7.rj? xal dpoxpou 8£0]j,£i>a, 6id xoGxo xal sio/^pov jj-sxaXXsu- 
0[jL£v otxia; 0£ oixooo[xo'jfx£{}a oux, £7T£iorj irXivUou? £/ojji£v xal cuXa* /p£ia 10 
[XEV ^dp xal xouxcDV, dXX' ou oid xaSxa Trpor|Youix£V(uc o[xooo[jiou[X£&a, dXXd 
8td x6 xpuTTxsiv dxxa xal atuCsiv, oTtsp Ictxl X670? x^; otxtas. oixoiu)? 8s 

10 xal £v xoT? dXXot? xoTc: £V£xd xtvo? Ytvotxsvot?. 8id xi Yivsxat '/ixmv, W 15 
£v8ua)[Jt£{)a. dXXd xouxo oux d'vcu ipiuiv /p>] xotvuv uTroxEitJ^ai xd Ipta. 
8td XI -^tv£xai uTToSTJfjiaxa; iva (jlt] xpipwjxs^a paot^ovxsc. dXXd xouxo oux 
d'vsu Sspixdxtov 9povxiax£OV d'pa irpoixov xcuv 8£p}idx(i>v. £i }x£v ouv stTTExo 
xal iptu) zavxl xo )(ixu)vi Yiyves^ai xal 8£p[xaxi xo uTro87^[xaxi, s^ dvdYxvj? 20 

15 dv ei'ttexo xai? uXaf; xd eIotj. vuv 8£ Ttpiovt p,£v uTuoxsia&at xov awTjpov 
sS avd-fxr^s xal Opq^tu) Xi&ous, ouxs 8s xcp OtSrjpov £Tvai xo irpiova 
'(eviadoii £$ dva^xv]? d>coXou&£t ouxe xto Xi'&ou; uTidp^^siv xo ftpq^iov 25 
otxo8o[x£rav)ai. £)^£t fxEv o5v tj uXrj xo dva-f/aiov, dXX' ou 81' lauxT^v, 
dAXd Old XYjV [iOpcpTjv xal xo sToo?. xaux^o [xev ydp ouSsv s^ dvd-f/yjs 

20 dxoXouOsT, auxYj 83 ec dvap-/]? ofBEiXst TrpouTroxETadai xu) eioei, <Saxe ou 
xo xe'Xo? iz I avdyx"/)? dxoXouOsT xoT; irpo auxou, dXX' u7roi)£[X£yois xoiJxo 199 
Old xTjv uTzobeGiv xaux/jv xo dvaYxaTov EirExai xat vj £$ dva'-fxr^'j atxia. oux 
d'pa xo xsXo; kz dvd^x"/)?, dXXd 8id xo xsXo? xo £? dvayxr^c. oid -(dp xo 
xsXo? ■/) uX-/j xal Old xyjv [i.opcp7]v xo UTtoxEijjisvov, Y) 8s G'X-/j xal xo u-o- 5 

25 xEifjisvov Y) £^ dvaYx/p aixia. 01 [xsv o5v [aovt^v aixi'av xyjv 3X-/)v xii>3[xsvoi 
xal xai? EXEi'vYj? cpoaixai? xivv^aEaiv sirEaOai xd -(ivojjLEva Xsyovxe? aTrXoi? 
(dv) £^ avd-fXTj? "ciYVEai^ai xd Yr;voix£va Xrcoisv stteioyj d7roo38Eixxai tjixiv 10 
d'XXrj Tiapd xtjV uXr^v aixta xupitoxspa, xo siSo;, xal xauxr^? evexev yj uXtj 
TrapaYOfxsvT), oux auxY) Tzoipdyjuaa xyjv [xop^pr^v, 068' dv aTrXto? ai'xi'a Xeyoixo 

30 ou8' dv dTiXoi? dvaYxaia, dXX' £? uTro&sasu)?, xai>d7t3p yjjjlTv eSo? TioXXaxou 
Xs^Eiv • uTtoOsusvoi? Ydp xo £i8o? ooxto? Eupi'axsxat xal xr^? uXv]? xo 15 1 oe om. W eSTt — (5) 1^ dvciYXT];] exscr. Simpl. 387,12 sqq. Isn fjiev xal 

MWB: ztjti (XEV yap xai L, xal yap eati [aev Simpl. 2 xupicoxEpov L 3 sivot 

om. a 3. 4 I; dvaYvcrjc dxoAou&ei MWB et Simpl.: iqaxoKo'j^tl L 4 toj Xoyw] 

TO'JTci) Simpl. 5 •(i-vzza.i i^ dvdyxYjs W 11 £vo'ja(up.£&a L 12 ytvexatj ydp W 

13 TipioTov MWB: itpo'xEpov L 14 ytTwvi WBL: ytxioviov M to] xoij Mo 15 xals 

uXat; MWB: zr^ uAyj L 16 Sptyziu) B2 §£ om. a toj] to W 

aiOT^p^J L 17 yptyxtov B 18 oixooofXTjaSai B £-/£i — (22> £7:£Tat] cf. 

Simpl. 387,18 20 wcts om. Simpl. 2l dvdyxTjs] dvdyxrjc uXixr^; Simpl. 

23 TO i| avdyxTj;- ocd ydp to teXos om. B 25 oi ptsv— (p. 65,2) to dvay/.acov] exscr. 

Simpl. 387,29 26.27 dirXuis dv Simpl. : dTiXui; libri 27 £::£tor)] Ittei oe Simpl. 

{i-Kzi o^OEixTai cod. E); sic vel lr:£torj oe Spengel 28 ry om. L 29 ouo'] 

oi)x Simpl.; 'malim out'— out" Spengel dTiXdJs aWa X^yoiTo ouo' dv om. L: ouoe 

7j uXtj Simpl. 30 dXX' om. M (fort, legendum i^ bizo^ioetoi; oi) 31 Eup{ax£a&ai W THEMISTII IN PHYSIC. B 9 [Arist. p. 200a 15 -30] 65 

avayxaTov. -6 6s eg uTroOsaso); a^mY/sjlvj £3-'' ttw; xcti h toT? iioii)-/^- 1!)9 
[xaatv u-o&sji-svoi? "jKO xa? Trpoxaasi; £; avcc-jXr^; STrstai xcxi to O'ja-s- 
paatxa, ou [xsviot, st to au[i.7rspot(3[xa toGto, zaoi izdivxaiq xoti xa Xr^ajxaTO!. 20 
ouvaTai yap xauxov aTroScixvuaDcci ota 7rXst6v(ov, xotOaTisp sv toi? dpiSjxor?* 
5 £1 [X£V £ xai £, 7ravT(os £; auToiv Ta Ssxct, £i 6s olxa, ou -avxto? i x«l £• X7.l 
"/ap e-T7. xott TpsT? xott 1; xal T£aa7.p£c,(Sa;T£ 01? T£i)£raiv i'-sTat to au[x-£pacfa7., 
"aSxa ou)( STce-at te^evti tw aufxTrepasaa-t • [xyj ovtoc jievTot 72 oya^^'/.a.wj 25 
Toij a'ja-£p7'5[j.aT'jc, ouos ai TupoTassi? Icovxai dvayxaiat. ap' oijv 6ao''(oc 
£j(£i TauT7 Tots cpuatxoi? TO £c U7:o&si3£0); dvaYxaTov ; | ouoaixoi?, olXXd tj 200 
10 xd?t? dvTsaTpa-Tai • £VT7ui)a \ikv yap si at -poTaasis , X7i to 5U[i.-£paa(xa, 

TOUT£fJTiy £1 TOt 7rpu)t7, Xal T7. 'j3T£p0V £7:1 OS T(OV <|/'ja£l TO'j'aTT^XlV * £t 
-(■dtp T7. U3T£poy, X7.t T7. 7rp(OT7" £1 -j'7.p 7] JJlOpttV], X7.1 ■/) uXvj, £^£1 T7' "('£ 5 

d'X>.a oti-oi'to? £X-^' ^* ^~^ '^'^^ cpuoiixoiv £? sva'-j-xv)? [J-£v £6£rT0 to sToo; 
xr^q uhr^q, ou^ £i''i:£TO 8s £? dva-j-xr^c t-(] uXr^i, ouTtog dirl xtov cuXXoYiaixaiv 

15 TTOtouci {JL£V I? dvccYX-Aj? TO cu[iTrsp7(5aa at TrpoTdasi?, ovto? 6s oux Ic, 
6Lvdi~(y.r^q 'jTrdp^ouaiv. ■?] Td?t? oSv dva'-aXiv e/st, Td^a 6s ouos auTr^. lo 
axoTTEt ydp' sv TCttg iror/jTixat; zt/yxic. oXkr^ [j-sv IsTtv ty;? Osoupia? dp)(7] 
x7Ta Tov Xoyov xal to ou svsxa, d'XX/j 8s t; xr^? TcpdccU)?. st:! "j-ap ■zr^q 
oixo8o[xixT(? TO fisv £100? XT^z oixi'a? xal 6 XoYO? dp)(7] tt^c Osujpio? IgtIv 15 

20 xal ot d£[x£Xioi 8£ TfjC Tipd^eco?. oirou 6s oux IsTt TrotVjCJt? ouo£ Tdcic, 
svtau&a dxo'XouOov ijnav uTroXstiresOai tTjV dp;(Yjv ty^v xata Tr,v OsfopTav 
T£ xal TOV Xoyov ciXt.q yj.^j oux £vt. auTat os statv at TrpoTdasi;, waxe 
£1 £VTau8a fjLSV at Trpoxdafst; at xaxd tov Xoyov doyja Ixsi 8£ to £T6o?, 20 
£v d}xcpoT£pots otv 6[xotu)s "/) dxoXoubr^st? yevoito* xat? Yap xaxd xov Xoyov 

25 dp-/at? £7101X0 av to dvayxatov, 07:£p £7:1 tcuv Ttotr^Tixoov [j,£v uXtj, IttI 6s 
X(ov d£a)pr|Xtx(J5y xo auij,7rspaci[jLa. dTzscpr^vsv doa 5td -dvxoiv 7i(Ju^ sysi x6 25 

1 xal Iv MW et Philop. 332,14: zdv BL 2 u-o9£;i.^vot; xtX.] cf. Philop. 327,11 

3 TtavTw? MW et Philop. 327,25: Bid Trdv-u); L: -dv:a B 3 X^^fAaxa M: Xi'.afAata L 

5 £' xal e'] Tt£VT£ -/al zsvxe utrobique BL S^xa] T bis W st Se oexa 

MW(?): Et 8s xa U-m BL (cf. Simpl. 389,29) 6 C ■^'■m 7 xal c (£?) '/-al S'VVL 

7 xeSe L: xE&svxa a 9 xaOxa] 'fort, xo'jxot? dv' Spengel: malim xaijxa -avxa, vel 

Trdvxu)? 10 Td;t;j cf. Philop. 327,14 sqq. 11 xd Gaxepov scripsi (cf. v. 4 et 

Simpl. 390,6 sq.): x6 uaxepov libri 12 xd uaxcpovMB: xd uaxepa W: x6 liaxEpov L 

13 post (o; acid, ydp L cp'jatxwv] dvxisxpocpuiv W 13. 14 if^z uXr); xo eloo; WL 

14 XT] uXrJ xfjc uXtj? W 16 auxT) Spengel: auxi^ libri 17 Bio L 18 xaxd 
Xoyov (om. xov) W r; xr|;] ix xtj; W 19 'xal (ante 6 Xoyo;) deleudum nisi 
scripseris xal xovi Xoyo'j' Spengel; at cf. ind. verb. i. v. xat 20 xa'^is] 'immo 7rpd;ts' 
Spengel; at defendi possunt verba oyos xd;ic, si hunc in modum explicaveris: 068' d'pa 
dTiopta xis TTEpl xdz^iaz 21 x/jv ante SEtupi'av om. "WL 22 xaxd \6•(0•^ (om. 
xov) W 23 dpyr; MWB (cf. Philop. 328,26 k'axtv dpyr) piv at Trpoxdasts; idem 336,14): 
dpya^ L (cf. Simpl. 390,29 sial — at xaxd xov Xoyov dpyal at 7rpoxd«t;) : fort. ^; — dp/^ 
legendum, ut Spengel coni., aut al deiendum 24 d|i,cpox£poi? MWB et Simpl.390,27. 28: 
d;A»ox£patc L 25 irX xoiv -otTjXtxiJuv f^.sv MW: irX |jiv xujv TiotTjxtxojv BL 26 aTiEcpTjVEV 
libri: d-£'fTjtxEv Spengelii typographus. d-Ecp-f^vapiEv Spengel: at exegetae uon paraphrastae 
in modum hie vel illic Themistium locutum constat; cf. Praef. {rA'^r^-iz^ coui. Diels) 

Comment. Arist. V. '1 'riiernist. in l'li>s. ') QQ THEMISTII IN PHYSIO. B6 [Arist. p. 200a 30 — b 8] 

7.v«Yxc(iov, ■?) uXr/ xal at TauirjC xivr^asi? ts xai (/.XXoiwSst?- Tctutrj? ^otp 200 
/(opU aouvaxov -jsvia&ai T7]V [xopcpTjV xai to eioo?, xai a[j,cpto jj,ev t(o 
cpucjixcp xas aiTi'a? iTCicxsTrxlov , [xaXXov 8s xtjv tou | ou IvcXEV (alxiov 201 
'('ap xouxo xTj? uX'/jc), ecpr^v os i::! xoiv (pusixSv xauxov sTvai x6 slSo? xai 
5 x6 ou £V£X£V auxT] 7ap dp/jq [xaXisxa ^t'vsxat xou Xoyou xai xo5 xt r^v 
sTvai, wausp xai sv xoi? xs/vvjxoT?, Iirsl oixia xoiovSs, xa'os osT yevea&ai 5 
xai u7uap/£iv s^ avay/trj; xai, siirsp uysia xotovSi, xaoe -jfevssdai. xai 
UKa'p)(£iv E^ ava'Yxvj?. ouxto 8s xai ei av{>pa)Trog, xa81 xai ei xua)v, xa8i. 
sirl [JLSV -j'ap X(J5v xE-/vy]X(ov ou auvxp£)(si TuoXXaxis x6 sToo? xm ou svsxsv, 
10 ettI tloXXojv OS E|i.c5at'v£xai sv xto Xoyu) xai x6 ou svsxsv oixia yap ex lo 

XOIWVOS XOtOVOS axSTTTJ? SVEXEV. ETil OS XCOV cpuGSl XaUXOV S(3XIV. EIXS §£ Xoiv 

cputJEi 'I'lvoiisvcuv EIXS T«)v xaxa XE)(VY]v Xa^ji^a'voi?, supvjtjsi?, av u)? cpuaixo? 
E^Exa'Cd^, £v aux(^ X(u Xoyo) xtjv uXr^v xai xb dvaYxaiov ai'xtov TcspiE/o- 15 
fjLEvov opiaajJiEvoi? -^ap xb sp^ov xou Trpisiv, oxt 8iaipE(5i; xoiaSs ^uXmv, 
15 £ui)u? sti-cpaivsxai yj xou ai8v^pou xpsi'a* xai ouxcu jxev ouvaxai xai s^ etti- 
Xofiaij-ou xivo?, iroXXa'xi? 8s xai svEpysia. xi saxiv op^v]; C^sts xou irspl 
xapoiav OLiii'xzo; 8t' ops^iv dvxtXuTrTJasa);. wsxe xti) cpuaixto "(svv^aovxai 20 
}X£v 01 Xoyoi xaxd xb sToo?, EixTiEpis^ouai Ss xai X7]V uXr^v xoiouxov ydp 
xb cpuaixbv sTooc, toaxE dsl cuv uX-/] xai u7ioxEi[x£vto xivl i>£(op£Txa'.. | 1 at oin. W 2 •^s.^ia^oLi dS'jvaxov L 3 evexot M-j 5 to ou] too ou M 

(cf. Simpl. 391,19. 20; idem vitium in E Aristot. 200a 34) y^'^"«0 h ^™ L; cf. Aristot. 

200 a 35 (ubi -q ap/^ EF, dpyji L). fortasse ytvExat dtTto xoii Xo'you legendum 6 xai 

(jjOTiep xai B TE/vixoi? L o{-/ta] ii ohia FI Aristot. 200 ^l ysvEadai E 

Aristot. ib. 7 oto'p^eiv L 8 ht] ot] B xai £i av&pwTtos xoot, xaof 

FI Aristot. 200b3 9 toj] to W 10 I711 — svexev om. W 12 cpuaet 

MWB : cp'jaet xt L 13 h tw outoj Xdyw L 14 6ptaa|jLevot?] optaafAevot E Aristot. 

200^5 (opicapiviu F, opiaajAEvou 1) TtpiEiv] Ttpiovos Philop. 337,26 15 ouva- 

Toi] ouva[j.£i P. Shorey Class. Revieiv X 328 15. 16 iTiiXoytafxou] cf. Piiilop. 338,14 

16. 17 Tispi xapotav MB: TTspixopSiou WL et E Simplicii 392,27: TiEpixapo' libri Philoponi 
338,9: TTEpi TYjv xapotav F Simplicii 19 auv uX-{i del L xtvt post uX-{j B 

OetupElTat M: &E(opElai}ai WBL ©EMIl'TIOr OAPAOPAIIS Ell TO T (DT2IKH2 AKP0A2EQ2. 

1. 'Ettsi 6s TTjV ccuatv wpitja'tjie&a ap/V ^'vvjastos xal jastoPoXtj?, 6 
Oil fiT) XavBavstv ti lativ xivr^cri;- dvayxalov yap aYvoouvxa? auxTjv ayvoerv 
xal Tov Xoyov xr^? cpucjsw?. waTisp os, oti xivrjai? xto Xo-j-to xr^? cpusso)? 
5 eii.TC£pi£)^sxai, dva^xaToc; 6 Xo-j-o^ 6 Tispl auxr|?, oSxws sf xi xto ^rspl xivr^- 
aeu)? 6pi3[j.(o cupi'axoixo £[xcpatv6[i£Vov, eccs^r^; xcxl TTspt xouxou 3taX£xx£ov. lo 
sjxcpat'vsxai 8s suDu? xtp xtj? xivr^a£a)? Xoyo) xo auv£j(E?, xouxco 8s uczXtv 
x6 d'TTStpov x7]v [xev -yap xtv/jstv xSv aoveySiv sivoti' (pajxsv 6ptCo[j.£voi 8e 
xo auv£/£s saO' oxs t5U7)jpt6fiE&a xco dirsipq)* Xoyo? ydp xi? xat ouxo? 15 

10 xo'j cuvs/ou? 'auvs^rs? scxt xo stg airsipa otatpsxov , worxe upwxto? dv 
uirdp^oi xo dcTrsipov xm tJuvsj^sT iroacp xal ou xto Sitoptaixsvoi* xou [xev 
^dp (JufJiTrXr^poT xov 6pic5[i.6v, xou 8s ouSa[X(o?. 6 jjlsv Stj xo5 dTrsipou 
Xoyo? ouxo)? e/£xat xou Trspl xivr^a£a>? Icpsc^?, dXXd xal 6 ■Rcpi xottou (xal 20 
6 TTspl -/povou) xal 6 uspl | xevou* xd [xsv -^ap dvaYxatojc uTrdp/si xtvv]a£i203 

15 xoTTO? xal /povo?, xo xsvov 8s 0? 9U(3txol vo|i,iCouai. axsuxsov ouv, sixe 
opSoj? uTroXafx^a'vouaiv eixe jxr]. dXXd xal xoivd xoT? cpuaixoi? awjaaat 5 
xauxa Yj xtvr^at? 6 xoiro? 6 j(p6vo;* scpvjv 8s xal dp)^6[ji£vo? STrtaxr^iJiovixa)- 
XEpov sTvat xwv i8ia>v Exdorxou xd xoivd upoxEpa OEtopsiv. 

A£YO[x£v 07] TTspl zivK^cJEaii; TTpSxov oaa 5(prjat[jLa upo? xov X6-j'ov 

20 auxTJc uTCEiirovxs?. xaiv ovxtov xd [xsv svxeXsj^sta [xovov, oiov xd duXa 10 
ei'Stj xal irpoixa- ouSsv -^dp d'XXo Ysvsa^at 8uvax6v Trap' a roxs saxiv £$ 
dpx^fi' xd 6s lvxsX£j(£ia xs xal 8i>va'[j,£t, oiov xd a6vi>£xa s; oXti:; xal 

Inscriptionem dedi ex M (in quo xoii auxou pro 0£[j.taTt'oij) ; do ceteris libris cf. Praef. 
2 iizd U MBL: Itteioy) W a)ptac(>Eda] cf. Philop. 339,12 3 dvayxaiov MBL: 

dvctYxrj W 6 eupfaxoixo MWB: eup^axet to L ijxcpaivo'fjievov] cf. Pliilop. 394,13 

8 6p[^d|j.£voi] cf. Simpl. 394,18 10 auve/Es 5^ laxt W ware TtpcuTO)? xtX.] 

cf. Simpl. 396,13 sq. (quae ex Alexandre petita esse videntur) 11 uTrap^^st W 

12 opov L 13. 14 verba xal 6 Tispl ypov&u hoc loco inserui, post xevou add. Loa: 

(sec.Aristot. 201b 21): om. MWBL, 16 awp-asi] iTpG(7(j.aai Philop. 346,17 

20 auT^s MBL: auxdiv W ETrenrovxe? W ivxeXexa'a — (68,4. 5) apia e'axu)] 

exscr. Simpl. 398,7 sqq. d'-jXa] ocorjXa B 21 aXXo om. W ouvaxov M\V: 

ouvaxai BL (et Simpl.) 22 dp/Tj; MWB et Simpl.: tipyuiv a (in L comp.) 

8'jvc<'[XEt] cf. Oiels Zur Teuirjesch. p. 29 

5* 68 THEMISTII IN PHYSIC. F 1 [Arist. p. 200>>26^ 201 a6] 

eloouc, £V-cXs/£ia ixev oil zyei xiva tjotj |xopcp7^v, Suvajisi 8e oxt xal 203 
sTspav oFa xe oicaa&ar x6 6s atdlpiov aSiiin xaxa jxsv xt^v ouaiav Ivxs- 15 
Xs^^si'a [lovov iaxi'v (ou yap av [x£xaj5aXXot ttoxs xax' oud'czv), ii.£xi/£t 0£ 
-u)? /at xou ouvajxei ota xrjv xi'vr^aiv xt]v xo7rtxr|V ou yap T^OLVzayoo atxa 
5 laxiv. oora os hiekByda. laxiv, t] toe ouai'at eialv 75 o)? Trocja t^ w? ttokz 20 
r^ (1); xt? ocXXt] xaxyj^opia. siev. xouxo [jlsv otj xEi'dOo) /topi? X070U xo 
sTvai xiva xoiv ovxcov l/ovxa xat x6 Suvajisi. 

HaX'.v 0£ £X£pov OEuxspov xctt ouokv sXctxxov svapylc. cp-/)[xl -^ap xoC 
7:06; xt [JL7) (lovov Eivat x6 xotO' u-£po/7jv xal xax' £XX£i'];tv, xo aviaov 25 

10 xal xo [iciCov 7) [xixpoxspov, otXk' cTvai TioXXa [xsv xal fxspa el'Sr] xou 
Tipo? XI, xo xa&' ciixotoxyjxa xo xax' ia6x-/jxa xal TroXXa ixspa, sTvai 0' 
ouv xal xo -or/jxixov xal xo 7rai)/jX'.xov xou -pos xr XsyExar ^ap Trpo* 
aXXr^Xa cpavspoic, oSsxs xal xo xiv/)Xixov Trpo; xo xivrjxov xal | xoijxo aS 204 
Trpo? IxeTvo. i'axaj oSv yj[xiv xal xouxo £u-p£-£? xo Xi'{s.^by.i xauxa -po? 

15 aXXr^Xa. TplXOV Ttpk XO'JXOi;, OXl fj x'.vr^aic £V xoi; xivou3i xai xivouix£Voic xal ou xa&' auxo ouo£ "/wpicxov, el oh sv xois xivouaiv xal xivoufj.£vot?, 5 
Sr^Xovoxi ■zfjsa.u-ayjo^ o:^ £irj xi'vyjat?, oaaySi^ av xivr^xai xal iiZTa^dXk'q xa 
xivoufJLSva, |jL£xa[ja'XX£i 6s t^ xax' ouatav r^ xaxa Toiox/jxa r^ xaxa ttosov t] 

20 xaxa xoaov. -rAXayoa; ouv 7) xivTjai?. £i [ikv ^ap r^v xt. xotvov ^svo? 10 
xuiv £t'p-/j}jL£va)V xax'/j-j'optuiv sv at? tj xi'vr^st?, IS dvaYxr^? av xal vj xivyjan; 
r^v Tipoixov £V £X£tvoi xoj -j'svst xal oux av sXe^exo izoWayoic, dXX' (Sairep 
sxsTvo -(Ivo? u7r^p/£ xwv x£acidp(ov xaxr^Yoptoiv, ouxcu xal y; xi'vr^ai; dsl tj 
iv sxetvu) Y£Vo; av yjv xtuv xtvv^cJSfov xoiv sv xat? u-' ixstvo xo y^vo?. 15 

25 vuv 6s disauxo)? i^t f^ xivr^aic, wazsp s/st xa TipdYfiaxa sv ot? saxtv. 

sTsl o5v 8ta!:pspovx£; ot Xo^ot "^"iv Tpostpvjtxlvouv Y-vaiv, 6iacp£povx£? xal ot 

Xoyoi xSv xtvT^aEcov, wsxs si xal Iva optajiov £7:t/£ipotr^ii,£v xr^c xivvjasfo? 

d7ro6t5ovat, tsxiov oxt xal auxo? laxt xoiv TzokkoLyJhq Xsyoixivtov. 20 

K£ta9(u 6tj xal xouxo irpo? xoi? £iprj[x£vot? xtjv xivr^atv sTvai x(ov 

30 TToXXa/oi? X£YotjL£vu)V. £xi 7:po? xouxotc, oxt xouxoiv oxasxov sv oU El'7roa£V 
sTvai XTjV xivrjatv, 6i)(a>? saxt xt xal Xsysxat r^ uj? d(jL£tvov r^ o>c cpauXo- 25 
x£pov. £tt1 (a£v ouv xtjS ous-'a? xo otxxov xo £i6o? xal 7] sxspr^st?, sttI os 

xou TTOSOU xo }i.£V XsXstOV XO 5s dxsXs?, S-1 OS xou TTOtOU xo [JLSV [JLsXaV 1 post ijiop'in^v add. Simpl. -/.al oict&saiv Evspysia warczp 6 yaXxo's 2 oi'av t£ W 

3 [izxa^dWoi MBL: [AsxapaXXet W: p-sxapaXot Simpl. 4 ante oo ydp quaedam add. 

Simpl. 9 xax" ante eXXetitv om. FI Aristot. 200^29 10 sTspa dot] x-X.] 

cf. Philop. 341,17 13 a\i] ouv W 16 post xtvouijievot; add. ^oxi WBL 

18 av zivTixat MBL: xtvEtxai W 19 xaxa to ttooov F Aristot. 200b 34 

20 £t ixev ■[ap — {28) Xzyo.aevojv] exscr. Philop. 348,23sqq.; cf. Simpl. 402,26 sqq. 
23 u-apyei L 24 ruiv Iv Talc uti' Ixeivo xo -^i^oz MW et Philop. (in quo add. 

xaTrjYopiats) : Tuiv Iv xat? £7i' £x£lvo to ftjoz B: xdiv £v xois Itt' £X£tvo yEVo; L: xwv -jti' 
aur>jv xivVjaEUiv Simpl. 402,27. 28 26. 27 xal ol Xdyot MWB: ot Xoyoi xat L 

29 Tipoc MWB: TTpo L 31 iaxt xt MWB: £3ti te L 32 ouv om. L 

oiTTov XO MWBLj, Spengel e coni. : StTxo'v xt L2a £toos xal MWB: eIoo's xe xal L 

33. 69,1 TO [J.EV |j.EXav xo Se Xeuxov MW: to pi^v Xeuxov to oe [A^Xav (ex Aristot. 201*5) BL TIIEMISTII IX PnYSIC. T 1 [Arist. p. 201a7 — 16] 69 

TO Ss Xeuxov tj izepa. a~a tcov evaVTi'tov, sttI 3s | tou tottou to ]-tsv 205 
avu) TO OS y.aT(o. i-£t toi'vuv xal ■?] x''v/;3'.c ouosv a/J.o -kc/sA -cf.0Td 
sanv, eixoTcus xctl auTYj Sittyj tic av si'yj xai)' i'xotGTOv ysvoc. ~(Tj? 6s 

£^£t TOUTO, SV TOTc SCpSCT^? SpOUlJ-SV VUV OS 7.7:o6(0[X£V, Tl ISTtV Xt'v/jCi';, •"> 

5 7rpoa)^p(o[XEVOi toIc (bp'.a[isvoic. Ixsito oyj KptoTov y,[xTv xo(&' s/otSTov -j'^vj? 
T(ov ovTdjy sTvai , of? Ivuira'p^rei xal to £VTsXs-/sia xoti to ouvaasi. hi-;u} 
TOtvuv xivr|3iv elvai ttjv tou Suvatxsi xivt^tou svTsXs/sictv -i^ toioDtov. ti 
ouv TrpotJxsiTOti '-fi ToioijTOV ; iva svTsXs^sia •j's'v/jtcc. [xsvouar^; Iti xal aoj- lo 
CoixsvTp TTj? SovajJisco?, T^iJTrep r^v svTsXs/eia* Sittyj -(ap scp' sxaaxou f^ 

10 EVTeXs)(£ia, oiov st:! tou yaXxou tou ouva'asi avopia'vTO?* svTsXs/sia yap 
auTou sOT'-v xal OTav '(ivr^-ai avopia?, svTsXs/eia xal OTav ysvTjTai r^oq. lo 
dW auTT] ;j.7;v r] svTsXr/sta ouxsxc (5tpCo[i.svrj; IottI -r^<; ouva'[jisa>c xaO' 
T^v TjOuvaTO -(SvsaOai avopia'c. rihri '(dp sstiv xal ouxsti s/si to ouva'ixsi, 
oto xal TcXsioTTj? ou T7)s ouva'fxsu)? auTTj (tiuj? yap y)V (pOsipst:), aXXa tou 

15 Trpa'^ixaTO? sv w tj ouvaaic r^v. t) oyj irpoTspov pr^&staa svTsXsysia xat)' iio 
7;v £-ci'v£TO dvSpta?, st x6 Suvajist oiacpuXaxTEi ttjv TOiauxr^v ivTsXr/siav, 
xiVYj3>y y^o) xal TsXsiox/jTa tt^? 6uva[j.£(o^ iraaa ^ap tsXsiottjC awCst 3 
T£X£'.oi' ftoc ix£y 77.p 7] ouvatxi? ao)C£~«i? aai^e.To.i xal vj xi'vyjci;, -aucja- 
[iEvr^? 8s jrauETat. TiausTai os r; ouvaai?, 7,vixa av to £i6o; l-t'/sv/jTai 25 

20 xal 7) [J-opcpv]. aXXo §£ sv Ixa'aTto -(s'vsi to ouva'jxsi xal xaOo ka~i to 
ouva'ixst, xaTa touto scti xal y) xtv/;at?, oiov tou jjiiV dXXoKo&r^vai ouva- 
[xsvou xal 7£V£a9ai d vr/oi. ijiXavo? Tj Xsuxou | r, i-rl to Xsuxov 606; 206 
cx TOU asXavo? 75 sttI to [xsXav sx tou Xsuxou. dij-cpoTSpac 8s Ta; ooouc 
dXXoi'tooi'.v ovo[j.dC«J, xou 6s au?T|i)rjVai ouvap-svou r^ jjLSitoOrjVa'. auq/jaiv xal 

25 cpOictv (ou -,'ap s/cD xoivbv ovoixa stt' dtxcp oTv u>c sxsT ttjV dXXottoaiv), tou 5 
03 Y^vr^TOu xal cpi^apTou ysvsgiv xal cpSopa'v, tou bh cpopyjTou (popdv TrdXiv 

yap £-1 TOUTOU OITTT] JXEV TJ 606; • Tj "j-O^P KV(0 Tj xdT(0, T^ EU-TTOOtjOsV T^ 

OTTtaQsv, 7) SI? 0£?ia r^ si? dpiSTSpd, sv os ovofxa sttI 7:aaa>v t; cpopa'. 
Siyojc ouv 7j xi'vr^si; xad' sxatJTOv ysvo?' exeito -/ap tjixlv xal touto or/wq 10 
30 sxaGTOV T«)V "(Evuiv Xs7Eai}at, exsito os au Tia'Xiv xo [jLr|Osv sivat ttjv xi'vr^civ 
Ttapa Ta Trpd'Cji-aTa. Tauxa [xsv ouv sx xuiv 7:pooia)ptcr(j,EV(ov. oxi os 
ToiouTov sGT'.v fj xiv/jciic, 07;Xov xal Iz aXXou -apaosrj'fi^ZTO?. xo -(«? *^ 
oixoooa/jTov OTav svsp-j'sta -(SV/iTai oixoooaoujxsvov, GdTi^ov sti xal to a £^/0T(o; -/tX.] cf. Simpl. 407,1 Isqq. auT/^ MB: ct-jirj WL 4 -/.tvrjais MWB: 

7) xivT)ai; L 7 IvTsXe/etav] cf. Simpl. 414,17 sqq., ubi Themistii mentio fit 

f, TotoO-ov sic E Aristot. 201^11; f, ti (om. xt I.) toioOto'v isxt FI 9 oiTtrj yap 

£'^. £-/. Tj Iv-sXr/eia om. L 11 au-oii MWB: kt:' auToO L yivr^xoft] 'fort. Y^^^T^jXaf 

Spengel '[hriTai W 12 oi'jtt] L: ayxrj MWB (item v. 18) 15 ori 

M(W?)B: 0£ L 16 i-(ivtxo MWB: iytvExo L Totauxrjv MWB: xaux/jv L 

17 xeXeoxTjxa Mj 18 aoiCexai alterum om. a -/.at if) xi'vTjat? om. W 

18. 19 -ot'jact[jivrj;] cf. Simpl. 414,6 19 T.a'jzzai MWB: aufXTrauExat L 20 xo] xo. B 

22 ri (ante ^-i) MLj: -/j WBL^a 27 £|jL-poa8£v M: TrpdaSev W^BL 28 -otstv L 

31 -pooi(op['j(j.£vu>v MBiL: TTpoaoitoptafXEvtuv WB2 32 xoioOxov laxiv] xoOxo laxiv EI 

Aristot. 201a 15, eaxt xoOxo F 33 oiy.ooo[AO'j.u£vov (quod om. Laur. 85,18) del. Spengel 70 THEMISTII IN PHYSIC. T 1 [Arist. p. 201MG-27] 

ouvaio-si, TOTS xivsiTai, w? oTotv 7£ otxooo|xrj&-(] TOVTeXtos, orjxs TO ouvaVsi 206 
StoCsf- Xoiubv OUTS xtvsiTai. si ouv fj tou oixoooarjTOU svTsXsyjia jisvovtoc 
oixooofXTjTou ohrjooiir^csU ecjTiv, 7] os oixooofxr^ctts xivrjCi?, t) tou otxooojxr^- 20 
TOU apa 6iq 01x000 [ir^Tou ivTsXr/sia xiv/jSi? ioTi xal y] tou aucr^Tou apa 
5 «)? ctu^rjTOU xott Tj TOU cpopyjTOu «)? cpopyjTOU. EOTi OY] xat txsTaXajxPavovTa 
siTTSiv xivYjSiv slvai TTjV TOU ouva[j.st ovTO? TrpwTTrjv hxeliysi'xv uSTaTYj 
jxsv ^ap 7; St? TO sTSo? [astoiPoXt] sv (5 T^pS}isT Xonrov, TTpwTV] 8s 7] stc' 25 
sxsivo TTopsia ^Ti? sTi xivYjCJi? sCTiv. dXX' ettsiSy] xal TO sToo? ivTS>i- 
ysiav Xs^oiJ-sv ty]V xuptw; ts xai ocTrXo)?, o^Xov o); 7] sttI to sioo? iropsia 
10 EGTiv sir' svTcXs/siav T7)V xupiojs TS xal auXtws. ouxouv ouos aTrXw? so 
svTsXsysia. ttw? 7ap tj sut ttjv TosauT'/jv TrojpsuofxsvTj aXX' aTsXTj? evts- 207 
Xs/s'.a; ouT(oc ouv r^ xiv/jai? svTsXs/sia ouy (o; xupiws ouos airXw;, dXX' 
oj? dTsX-/]?. ou fjLTjV xal svip^sia aTsXrj?, dXX' w? svspYsia tsXsioc. stcsI 
OS Ivia Ta auTd xal ouvdjxsi xal IvTaXsysia estiv, oiov to u8(op svtsXs- 5 
15 ysta (J.SV Ospjxov, ouvdixsi 6s <j'U/p6v, dXX' ou/ d[i.a ouos irpb? TauTov, 
dXX' El [xsv TTpb? TO auTo, ou-/ dfjia- ou -jap otov ts Ospfibv sTvat xal 
8uvd[j,£i xal svspYEt'a- st os d[xa, ou Trpb; to auTo, dXXd i]^u/pbv jj.ev 
6uva'[xst, ^spjibv os svsp^sia- sttsI ouv Tiva ToiauTa egtiv, auiapaivsi djxa 10 
xivsTv TS xal xivsiaOai ttoXXoT? utt' aXXv^Xtov xal tioisTv xal Trda/siv, oiov 
20 6 irpi'wv TCpiast TS xal dpipXuvi}7)asTai, dXX' ou xaTa TauTov ouos dtxa, 
dXXa TTpiasi [i-EV xaTa to ei8o?, xaTa os ttjv uXr^v d[xpXuvi}r|t3STat. 6 [xsv 15 
-(dp Gtor^pos d[xpXuv£-ai, irpisst Ss ou/ 6 aiOTjpo? dXXd t] fj-opcp-/]. xal 1' 
TTup dsptxaivsi TE xal '];u/STat d[xa utto tou Ospp-atvofxsvou, dXXd Ospfxaiv 
jiEv xaOo saTiv svsp-i'sta ftspjiov, '}u/STat 6s xa^o saTi ouvdixst <i>u/pov. 
25 irdv -j'dp d-Xw? to ouvd[i.si te ov xal svTEXs/sia, xal xivouv cpuaixiuc dvTi- 20 
xivsiTai uTib TOU xivoufjisvou, dXXd xivsi [J-sv xaQo sotiv hnsktyeia, dvTt- 
xivsiTai OS xai)6 eoti xal ouvd[i.£i, TOUTSOTt xivsi jj.sv xaTa to sIoo?, dv- 
TixivslTai OS xaTor. T7]v uX7jv. OU irdvTa OS duXoi? Ta xivouvTa cpuaixai? 
dvTixivsiTai , dXXd xivsT jxsv TidvTa, dvTixivsTTat 8s [xova Ta s/ovTa xaT' 25 
30 oucjiav xal to ouvdfxsi xal to eT8oc. xaiToi ooxsi Tiaiv ou Ta cpuatxo)? 
[xovov xivouvTa xivsia&ai, dXXd xal TrdvTa dTiXco; Ta xtvouvxa. touto fisv 
87] xal staauOi? S7:taxs'}6tjis{)a, xiioq Se ] EiravsXOojfxEV sttI tov opiajxbv 208 
rr^<; xivv^asto?. OTav 875 xi d'XXo ov svEp^Eia 8uvd<j.£i d'XXo fj, -f^ Evsp-jSia TO 

maivsi 2 CwCei L xat e{ ouv] xal -[orrt Mo 5 eaxt— (8) wtiv] aliquautum mutata 

exscr. Pbilop. 351,9 (dTOOt'oojai 6 0£|j.faTto? oXtyov [xsxaPaXwv, oxi xtX.; at [XExaXapiov 

Alexander quoque apud Simpl. 416,27 sqq., ex quo haec hausisse Themistium manifeslum 
est) 5t] MWB: Se L 6 ovxo; Trpibxou Trptuxrjv W 7 i^ om. L 

11 xo5ccJX7]v MWB: xotocjtrjv L 12 tntlzyda L 13 Ivepyeta bis W 

17 £t 0£ — (18) ^vepyeta otu. Lia 20 xaxa xa-jxov M^YB: xax' auxov L 21 [xb alt. 

om. L 22 TrptEt Spcngel 23 Tiup MWB: uStop L (cf. Pbilop. 352,4; Sirapl. 

423,19) T£ ap-a xal -L'j/. L 25 xs om. L xal IvxEXE/efa ov W 25. 26 

dvxtxtvetxat MWB: xtvei-at L 32 i7rtaxe<j;o[j.£»a (ut voluit Spengel) MBj: l7i:axEd;u)(i.eaa 

WB2L 6pia[x6v MWB: opov L 33 oxav otq xt xxX.] cf. Simpl. 422,19: Stxd)? 

cp^pExat ii xrjs X^^ew? xa'JXT]? YpacpTJ- xaxd (aev xov 'AoTia'atov xal 0£[j.['axtov — — ouxio? 
xtX. (cf. Dials ^ur Textgesch. p. 34sq.), 5i^ xi] l-q xot W TIIP:MISTII in physic, r l [AHst. p. 201a27-201h8] 71 

auToC, Tj X7.i)o ouva[j,ei ks-l, xi'vr^tji? Ictxiv • ouosv '|'7.pi aTrXoi; ouvatxsi ov 208 
jxovjv, evspY^^'?- S^ ouSsv av xtV7j{}e''7j 7:01' av. oia touto 068s v) uXyj 5 
xivsiTOit X7.i}' E7UTr^v, OTi [jLTjOs Isxi xai}' sauTTjv svep"j'sia. Ssi ouv ivEp- 
-j'sta Ti sTv7.t xal svspYstv ou X7.&6 xi iaxtv, aXXa x7&o S6va"7i sTvai aXXo 
5 Tt, 'ki-((ji 03 TO 'x7i>6 Suvaxai' xouxov xov xpoTrov laxi -yap 6 yaXxo? 
8uva[jLei avopia?, dXX' ojj-o)? ou)^ rj xo5 yaXxoG svxsXr/siot, fj yaXxo?, 10 
xivr^cjt; laxiv (-/jpoixsr ■(O'P xado yaXxoc), aXX' •/] xou ouvaii-si auxaT irpo- 
Go^xoc, uira'pyei 0£ auxcp omd[iei x6 dvSpiavxi ",'ev£30at, r, ot] xouxou 
IvspYEta xivr^aiV saxtv. ouSoV os xcoXusi xa&o [xev yaXxo; stjxiv, r^pstxElv, 15 
10 xaOo oh o'jvdjxei dvopid?, X7.X7 xouxo xivsra&7r ou yap X7ux6v a-Kwq 

■/7Xxm X£ £tV7l X7l OUVa'fASl 7.V0pl7'vTf Y)V ^Otp 7V X7I t(jj Xo'j'O) XaUTOV, 

vSv ok i-spa. X7uxa xaxa xov y/riov. zl x7.t X7X7. to uTroxstfjLsvov sv. X7.l 
xo'jTO ososixxai uev, o'josv 03 xcuX'JE'. xat vuv £xi aa'-psaxspov iuio-Xcy.'.. 20 
oux £3X1 xauxov xto Xoym awtAaxi X£ £iv7.i X7i ouvaa&ai u-a7iv£iv r^ x7l 

15 66v7.a&«t voGEiv xo |x£v -|'«p ctoixa Sv x7l xauxov Eauxto, xo o£ 36v7.t3i}ai 
u"^i7iveiv xal O'jvasBoti vocieTv ou }xovov IxEpa dXXVjXwv, dXXd xcd ivavxia* 25 
xat -j'ap at ivip^Eiai auxoiv Ivavxiai. £t hk xauxov r^v xo ctojxa xat? ouvd- 
[jLEaiv, T^sav dv ai auxal xat ai SuvdixEts dXXv^Xatc. rrdXtv oux ECxt xauxov 
X(o Xo'ctp ypa)|xa-i x£ £lvat xat opaxto Eivat | (ypaiaa iizv --dp laxt xo 209 

•20 xtvr,xixov xo'j xax' IvipYsiav Siacpavouc, oprx-hv oe xo aup.p£[5rjXoc X(o 
yptotaaxi t, oiov xs opaOr^vai f xat xo opaxov) ou6e jjltjV 'j^6c;(p xat 
dxoucixip ouoE 87] Oepjxo) xat aTtxcp* ouos dTrXtM? x(p xax' £V£p*j'£tav ovxt 5 
xd ouvdfxEt auxm -poaovxo. o^Xov ouv w; ouoev ^euoo?, ouoe xauxov d'oa 
7)p£[Jt£rv ji£v xaOo Eoxiv Ivep^eta, xtveiaOat 81 xa96 saxt xal 6uvdij.£t. oxt 

25 82 laxt xotauxr^ xt? EVEp^Eta aoiC^juaa xo ouvdast, oy;Xov evxeu^sv. evos- 
YExat "(dp Exacixov 6x£ u-ev £V£p'(£Tv xa86 ouvaxat, ote oe \i-r^oi tto), oFov 10 
xo otxoooji-r^xbv laxt ouvdtxEi, -ox& jj,£v eveo-jEiv ojc otxoootxrjxov, oxav 2 cJv (post o'jOEv) M: om. BL : ov W o<M yj MWB: yxo ouos L 

3 xcta' aOr/jv L (ut v. 6) oov MW: ouv -/.at BL 5 xo(96 JIBL: -/ai)o'-t W 

8 avoptct'vTa W 10 -/ivela&at WBL: -/Evsa&at M xauxov aTrXui;] xo ctOxo xo 

I Aristot. 201 a 31: xo oi'JXoj xw F: xo auxo E (cf. Diels Zur Textgesch. p. 30 

II /aXy-ouv B X£ om. W 12 xo oin. M 13 imhzl^ai MWB: ar^o- 
Oci;o:i L 14 3(ijij.axt xe MAVB: aioaaxt [jiv L 15 oi; ouvczaSai MWB: ouvaaSai 
0£ L 18 TraXiv vcxX.] cf. Philop. 352,23sqq, 19 ypdJjxa — (21) opa^Tivai] cf. 
Simpl. 425,19sqq. et Philop. 358,5sq, (Aristot. cie anima II 7 418a 31) 21 ypcb- 
[j.axi M iu marg. BL, Simp!.: au)[j.axi M text. W v^ deL Spengel xctl xo opaxov 
del. Spengel: at coll. Aristot. 1. c. 418a2G ou fiiv (ouv) I'oxiv (yj) od»is, xoux' k'axtv 6pax(Jv 
fortasse scribenduin r^ '6 oiov x£ opctSr^vai, xouxo opaxov 4'Tf'P ^'f ^^ ^'^t^ diiXui; 
ins. or) W xo xax' Ivspyctav L 25 svxeutJcv StjXov L; StjXov FI Aristot. 201b 7, 
cfavepov E (cf. Diels Zur Textgesch. p. 14) 25.26 Iv5r/£xai— (72,2) xsyvixou] exscr. 
Simpl. 1132,27 sqq. (xou ©cpaxt'ou xr^v uapaccpaaiv) 26 (j.£v yap F Arist. 201 •> 7 
[i.-^7iu> Simpl. 27 TO — (72,2) ut:o xou (!)] exscr. Simpl. 427,8sqq. xov L 
^^£PY£iv F Simplicii p. 1132: ^.^epYET av MW: £v£pY£(a B: evepY^ a^^ L (ut E Simplicii 
p. 427): iv£pY£t? M Simplicii p. 1132: dvepYoT av aF Simplicii p. 427 (ivEpYotVj av Victorius 
in Them.) du;] cf. Diels Zur Textgesch. p. 14 27. 72,1 oxav o{/.ooo,a£ixai W 72 THEMISTII IN PHYSIC. T 1. 2 [Aiist. p. 201b8— 21] 

o?xooo[xrjTott, uots o' ou, otov St xsoiVTO c/.Tr>.(Ju? 01 Xt'Doi xai 6 -irr^Xo? 209 

;X-/]03-(0 XlVOD|J.£VO'. UTTO TOO TS/VITOU. SOfTlV OUV Tl? ttUTOU £vip-j'£ia Yj 16 

cpuXaacjouaa auio otxo6oiji-/)x6v sxt. auT"/; 6s saxtv oixooofx-zjat? • st yap [xtj 
auTYj, Ti'S aXXr;; ou yap otj xyjv oixtav snroi xi? av ou ^oip sxt otxooo[xrj- 

5 xov auxrj Xoipouaa '(e aira^ X7]v jiopcp r^v, tj os oixoSofiTjat? cy)Co[xEvou xou 20 
o''xo3o;x-/]xou Yivsxai. wcsxs auV/j saxlv yj svspYsia xou oixooofi,-/jxou. aXX' 
auxT] Y] svspYsiot xi'vYjst?. ouxs ouv Tipoxspov, yjvtxa [xovov otxooo[xy]xov tjv, 
sxtvsixo ouxs uaxspov r^vixa (pxooo[XY]i)/j, aXX' sv X(j) |xsxacu "/p6v(o, -/jvi'xa 
sx xou ouvaasi sirl xrjv svx£X£;(£iav STropsusxo. 

10 2. ''Oxi OS xoiXios sv x:(j xou ouvaxou xaOo ouvaxov svcp-j-sta xyjV 25 

xiv"/)Cjtv sOsfj-sila, ofjXov xat sE oiv sxepot Xsyoustv, sxsoox'/jxct x7i aviao- 
xTjxa X7.1 xo ijLT] ov cpaaxovxsc £tV7.t XTjV xivrjaiv, wv si'-sp xi; x''v/)(ji? | 
r^v, oF? XI xouxtov urir^pye, xouxoic av 7rpo(3r|V 7ravxo>; xai /] xiv/jci?. 210 
TToXXa OS Exspa [xsv saxiv aXXv^Xojv, ou xivstxat os 8ia xouxo* sjxot -(ap 

15 sxspoxr,? U7ra'p/£i irpo? xov i'ttttov xal ou oia xouxo xivoufxai. aXXa X7.1 5 
a'vica xa osxa xoi? ttsvxs xal o[X(«? ou x'.vsTxai oia x6 avtsov. Sat", 
(p-/jatv, 'dXXa xyjv sv auxtj) sxspoxvjxa xivr^atv Xs-j'Ofxsv. aXXa xat sv auxoj 
sxspox-/j? [jisv ira'vxoi?, xtv/jat? os ou. sxspox/ji; ■yap sv xoi; [xopi'ot? sxaaxou 
xat TTpo? aXXr^Xa xat saxtv sxspoxrj? xat sv x(p ouva'jisi sxa'cjxou xat svsp- 10 

L'O "I'st'a, aXX' ojjto)? oux suOu; ouxs wv xa [lopia -rXstoj, xauxa xivetxai, ouxe 
xax' aXXo [jlsv ouva'ast ov, xax' aXXo os svspysia, u)? ^(aXxoc ouvatxet [isv 
dvopia?, Evspysta os )(aXx6s, oixou; oirsp sittov ou8sv xouxtov, sTretSy] sv 15 
aux(i) ijei xy]V sxspoxvjxa, £u8-£a>; xtvsTxat, 'vtj Ata, dXXa xvjv sxspoxvjxa 
X7]v («; exspoicoatv Xsyoustv. ouxouv ouosv dXXo 7) XYiv xtvvjCJtv ota xtvTJ- 

2;) asu)? aTTooiooaatv. ■?] yap sxspotcuat? xt av sxspov a"/j|j,at'vot; 7) y^'-P dXXoi- 
ojctv, sarsp xauxov arjixaivsi xo sxspov xat xo dXXo tj jisxapoXr^v xtva, 20 
-?)[xtv OS Tj £VxsXs)(sta xat yj svspysta ysvo? saxt xr^; xivrjastoc;. ot 8s xo 
[JLY] ov (oa'axovxs; sTvat xrjv xivr^aiv (ouxoi 8s av slsv ot nui>a"(opstot) txaXXov 
(av) auxTj? XafxPa'votvxo, st ji.7] ov auxvjv ouxw XsYouatv, ouj( w? [ji-/)oau.r| 

30 {jLYjoafxcJus ov, dXX' u)c xou xivoujxsvou fir^osiro) xouxou xax' svspysiav ovxoc, 25 

1 otov h -xtX.] cf. Philop. 351,5sqq. et 358,24sqq. y] titjXo; WBi: om. artic. M 

Simplicii p. 1132 2 [j/qoiTnu M: p.-^7i(ju WBL, Simpl. utroque loco xt? om. W 

5 a-jTT] ML: a'jr>j WB 6 /) (post ^axlv) om. EF Arist. 201 b 10 (babet I) 

ToO of-xooofATjXoO om. FI Arist. ib. 10 xaOo] ^ W 11 Xeyouat M 

12 Aristotelis verba 201^17 xa\ Iy. xou (j.y) paoiov — (20) O'jvaix' d'v xt? nee Themistius 
reddidit neque Alexander interpretatus est, qui xaux/jv xyjv Xe^tv (puto haec omnia; aliter 
Diels Zur Textgesch. p. 32) in multis codicibus non inveniri adnotavit (cf. Simp]. p.429,23sq.) 
Tis MWB: xt L 16 aviaot xxX.] cf. Philop. 359,32 sq. xd hixo. xoi; s M, xd 

t' xois e' W, xol; 0£7.a xd irevxe Bi (ut vid.) IG. 17 'vott',' cpTjOtv, 'dXXd xxX.] contra 

Platonicos haec dicta a Themistio, qui Alexandrum (cf. Simpl. 430,6sqq.) sequitur 
18 £X£po'xY)xa Li -^tvrjaiv L 19 %al Iv xal IvepyEta W 20. 21 oute to 

xax' d'XXo L 22 oirsp MWB: loaTisp L 24 ouos L 25 a7]|j.ai'v£i B (in 

MW compend. scripturae) 28 [j.aXXov — (73,1.2) XeYop-ev] exscr. Philop. 365,5 sqq. 

p.5XXov av a-x£cr&at Philop. 29 dv add. Spengel (an Victorias?) a'jxol; WBLja 

eI] oi W X^yoiEv Philop. 30 dXX' w; — (73,1) ouvd[j.£0 exscr. Simpl. 430,32 sq. 

xouxo Simplicii libri (em. Diels) THKMISTII IN PHYSIC. r2 [Aiist. p. 201 b2l— 29] 73 

scp' xivstxai, akV aXiXou^ Itr xotoDto "(ap X7.t rjast; to Suv7'a3i Xr(''^" -^^^ 
[xsv. otXX' 0[i.a)C acjotrpoj? ouxoi. Sor£(£ -j-ap av cuixpsprjxog xi jj-aXXov 
XY) xivT^aei Xsysiv, t] xt iroxs iaxiv a7ro|6to6vai* ao\l^i'^r^v.z yxp vr^ ^11 
xivY](5£i (i.Yj rjv XI TTojs sTvai, xa{>' xou fj'vxo? e^'atxrjsiv • aXX' oux si' xtvi 
5 au[xpipy]xs fiT] ov xt 7r«); slvai, eu&u? xai xivsixczr ooxto ^otp Tuavxc r^v sv 
xivr^aii* Ixaaxov ^ap xSv ovxfov iv ixsv laxiv, aTrsipa os oux ssxtv. aXX' 5 
si' XI |j,sxapc(XX£i, cpVjcoucitv, i? Exspoxr^xo? ek sxspoxr^xa p-sxaPaXXet, r^ s^ 
aviaoxrjxos £i? dvtaoxrjxa. oidc xi os [xaXXov ouj^t xal sx xauxox/jxo? sic 
xauToxYjxa; a-6 ^ap sioou? ek sTSo? xctl a-6 yptofjtaxoc st? /pwtxct. i« 

10 ctlxiov 8s auxoTc xou st? sxepoxrjxa X7.l dvicoxrjxa xotl x6 ijlt] ov xii}sv7.t 
xTjV xivTjaiv, oxi dopiaxov ooxsi sTvoti fj xivr^ai;* oxav vap opiai)^, :Tausx7.t. 
dopiaxa os auxois zal xot irposipyjfxsva Txdvxa saxlv rj sxepoxTj? tj dviaoxrj? 
xo |XY) ov, x7i)7Tr£p "(s X7.1 at dXXat. xy^? sxlp7; ausxotyta? dp^/al -7.371. 15 
Tidaai 77.P xaxd axspvjatv, ouosv 8s wpiaxai xaiv xaxd sxspyjaiv Xsyo[j.svojv, 

15 ouxs oj? xoos, ouxs o); xoiovos, o'jxs (i); ToaovoE, ouxs «>; d'XXyj xts xax-/j- 
-ppia. uTTOxsixai 8e zr^q taxopia? svsxsv xo oiaYi'7aaa sx7.xsp7; xr^ 

au(5xot)(ia? xr^; xax' sioos xal x^? xaxd axspyjoftv. 20 

* * 
* 

* * 
* 

20 xal Old xouxo o5v dopiaxov qiovxo xtjV xi'vyjoiv, xal oxt xaiv ovrmv onopvj- 212 
[xsvcov El's xo ouvdjxsi xal svspysi'a, iv ouosxspcp xouxojv rj xi'v/jGi?. ouxs 5 
",'dp xo ouvdjxsi -iroaov, oiov xo iryj/uaiov, xivsixai ez rhaY^r^Z xal au^sxai, 

1 6 in ras. M xott oin. W 2 ante ojxoi add. xat B, ante saccfuJ; WL 

o yip ilL: (jiv yap WB 6. 7 d/1' ett xxX.] ex Alexandre (cf. Simpl. 431,27 sqq.) 

7 [j.£xapd>,X£t (ante y])] [^.exapdXXEtv Lja 8 [xaXXov om. W 11 xyjv xtvTjCtv 

cm. FI Aristot. 201^24; in E '^post Tt&evat deletum nescio quid' Bekk. d&piatov 

Tt Aristot. ib. (at cf. Philop. 364,21) xtjv 7.1'vrjatv W 12 doptato? L 

13 al aXXai at L auaior/ia? Aristot. et Simpl.: aoaxor/cia; L (sic ubique) 14 post 

axEprjOtv add. iaxlv L 15 xo'Se, o'jxs] xo'oe 0x1 M (sed oe et in ras.) xoaovSe] 

sic I quoque Aristot. 201^26 et Pbilop. 365,9: xoiovos EF Aristot. aXXv) otcx/jyopta 

xts L 16 uTio'-zsixat] 'immo U7ro7.£t'a9io' Spengel (r/.xsi's&wsav Philop. 360,25) 

taxopt'a; /dpiv Philop. ib. 17 xctxd xo sloo; -mi xr^v L omissa est tabula in 

MW et B text.; in B marg. (ab ipso librario exarata) et in L haec leguntur: Tieptxxo'v 


dpxiov 


TOpas 
oe?idv 
ofppsv 


d'Tretpov 
dpiaxepo'v 

»TjXu 


%£(XOV)V 


ictou;j.£VOV 
v.c(p.7:uXov 


Xcxpaytovov 


£X£pd(/.Tf]X£? 


vous 

£V 


od;a 

TToXXd 


'fw; 


azdxo; 20 7.0X oioc xooxo y.xX.] ex Alcxandro (cf. Simpl. 431, 33 sqq.) xrjv -/.t'vrjatv eIvki 

y.ai W xwv ovxiov -/.xX.] cf. Philop. 361,18 sqq. 20. 21 6tr|pT)[j.£vrjv xuiv 

ovxcov W 21 h L, Simpl.: -mX 11 WB 22 Tioadv] Troaov eTvoi E Aristot. 

201t>30, Eivcci TToco'v FI xo om. BL 74 THEMISTII IN PHYSIC. F 2 [Arist. p. 201 b29_202a3] 

outs to '(zvoiizvw TTrj)^uatov -^Sy) , ouxs to oovajj-svov IXdsTv Ms-yapotSs 212 
Epyexat. kz '■hd'iv.rf oute to sXOov >]8y], outs to Suva'asi Xsuxov Xsuxat- 
vsTai OUTS TO XsuxavSsv -^oy]. aXX.' outs aTsprjoriv si-siv auTY]v sctiv lo 
oiov TS' Iv uirapSst '(ap IsTiv tj xrvYjat?, ou OTspT^ast, xocl ajxa ou ttSv to 
5 saxepyjijisvov xivsiTai. 8ia touto 8s /ocXsttov £vo[j-ia&-/] to Xot^sTv 7ut7]v xoti 
-|'v«)vai Tt' lanv. st yap t^ st? aTspvjcriv dva-fxatov OsTvai auTTjv r^ si? 15 
ouv7.[xiv rj si; ivsp-fsiav, to6tu)V 8s ouosv ©ottvsTOti svSs/otxsvov toi? aTzkiaq. 
Xsyouaiv, XsiTrsToti 6 TrposiprjfjLsvo? Tpo-o? svsp^sioiv jjisv Ttva sTvai, ToiauTTjV 
OS £Vsp-('£io(v oiiav si'TTOfXcV yo.\zTCf^'j [JLSV losiv, svSsyousvrjV os eivai. Troi'dv 20 

10 ouv si'ttojxsv, dvct[j.vrjai>(oixsv TidXiv xai Yap 8k X7i Tpi? xai TroXXdxic tou 
oacpouc svsxsv TauTa pr^Tsov. oittov sToos sa-iv sv sxdaTw xrf IvspYsiac, 
£V [XEV oTav yjovj teXskoS-^ xai d7roXdpi(j ttjV auTOu cpuaiv, oiov ocp&otXfio;, 
oTav Yjoyj -("sv/jTat ocp^aXfxd;, svlp-j'siav s^si ttjv opaaiv, aur/j os 7] svsp- 25 
7sia TTj? [jLopcp^? ouosv oiotcpEpsr touto ^dp eotiv ocpDaXjiw) sTvai to opav 

15 xaT' svspYsictv outu)?. xai ou Xsyo) TatSTrjv ttjv svEpYsiav xivvjCtv [AOpcpy] 
-,'a'p stJTi xai sToo? xai ri^z^xiri. [laXXov Tipoasoixsv. a.}Xr^ \ 6s estiv svsp- 213 
YEta 7j TOU ouvap-si ovto; sv tw Tcpa'Yfi-aTt GtpC'^ucia auTOu to 8uva[i.si, 
otov ojAjxaTO? yj TispiOYtoY^ xopyj?" xai Y^p o'av irsptdYvjTai , £)^ei tyjv ou- 
vajjLiv TOU TTEpiaYsadai. auTr^ os saTt xai dTsXrj; (aT:su8si y°'-P ^'^'^ "^^ ^ 

20 teXo;) xai TOU ouvdfiEi scti'v, rcav os d.TsXsc xa&o ouvdji-si. oioti txsv 

oXo)? sxps^^TjXS TO ouva'usi, 8ia touto svspYstav wuttjv Xsyojjisv, oioti 6s 

auvscpsXxsTai auxo xai cuvoiaTr^psT, oid touto svspYSiav aTsXrj xai ty]V 

ToiauTr^v svEpYEiav E&sfxs&a sTvai xiv/jGiv. TauT";^ [xsv diToyptuVTa);. 10 

ridXiv 6s dvaXa^ovTs? Xsyoixsv, oti xivsiTai xai to xivouv waTisp 

25 siprjTai, dXX' ou ttSv, dXX' oaov 6uvd[i.si xivr^Tov sstiv, toutsstiv ocjov 
TtoTE xai ou xiVEiTat, xai ou yj dxivr^sia ripsfxia stjTiv. ok y°^P >tivr|i3i? 15 
UTrdp"/£i, Taui)' OTav [xtj xivrJTai, r^psptstv XsYSTat. eixotoj; os to toiou- 
Tov xivouv xai xivsiTar ly^si Y«p 1^0 8uvd[jL£i. 6sr y^P ciuto s? svspYeta? 
ijiETa^dXXsiv xai outoj; svEpYvjaai Tipo? to xtvr^Tov utt' auTou. oid touto 20 

30 ouv dvTixivsiTai. oid touto ouv xai dvTnrdctysr xaOb (aev y^P krixi svsp- 
Ysia, TTOisT, xa&o 6s 6uvdasi, Trdcjysi. touto os sv djo-cpoTSpoic Tdj xs 
xivouvTi xai Tm xivou[j,ev«)' sv djjLcpoiv Y<ip '^'^ "^^ svTsXs/Eia xai to 6uva'- 
[xsi, ojCTTTsp I'aa dvTi6i66vTtov xaTa [xsv to svTsXsysia to avTiTroisTv, xaTa 25 1 (jiyapcc oe BL: fj(.£ 5e M, [AsyaXa os AV 2 iXOov WB: i\%zbi ML 3 oute] 

o'jos Spengel aotrjv sfeetv W laxtv om. W 4 dativ om. W 

6 ar£p-/jai'v laxiv L %ibia\. M (& in ras.) 8 post \tmz-zo.i add. 0)) E Aristot. 

202a 1, t;o{vuv FI 9 efcotiJ-sv L 10 emafAev E Aristot. 202a2 -/.at 

yap xai ot; W 12 oxav M (0 in ras. maioris spatii) aTioXdprj WL: a-o- 

Xot'jTf] MB otov 6 6cpi)aX[j.6; L 13 a-jtr) L: aixrj MWB 18 7i£pta- 

YEXoti W 20 Ttotv oe] y,at L |jiv MWB: p.£v ouv L 22 a'jvotaxrjp-/] W 

23 Iv&Ei/E^a L [j.Ev MWB: piv o'jv L 27 y-tvEtxai W 27. 28 xoioii- 

xov M: xotoijxo WBL 30 avxixtvElrat xxX.] ex Alexandre (cf. Simpl. 434,35 sqq.) 

old xoiixo ouv avxixtvEtxat cm. AY ouv alt.] hi L 32 xo' xe §uva'[-».Et xai i'^it- 

Iv/dq: ^Y 33 laa B xij) ivxeXE/Eia B THEMISTII IN PnYSIC. r2 [Aiist p. 202 a 3-7] 75 

OS TO ouva'fxsi TO Traa/civ. ctiravxa jjlsv ouv t7. xivouvta 7rapaf>i?o'. z^l 2i:5 
rj/x>^ Tojv xivou[X£va)V Evsp-j-et irpos auta, avTuiVEixat os [lova oaa ouva[X£i 
latl xivvjia. apa o5v sj^si xaXui? 6 xr^; xivr^ssw? opiaixo; xat | uaaa f| 214 
To3 ouvaxou xcti}o ouvaxov svxsXsj(£ia xi'v-zjCJi's eaxtv; ■/) xt Tcpoaoiopiorxsov; 
5 cpaiT] "(otp av xt?, oxt x6 oova'jxst oectov, oxav -j'svr^xai oe^tbv ivspYsia 
fxsxaaxavxoc saou irpo; xa £U(ovu(jLa, tjtsxapotXXsi fisv si? evxsXs/stav 5 
£x xou ouvati,£i, ou xivsTxat 8s. Xi'(eiOLi fi£v ouv xotl xouxo xotXuis upo? 
xou? d7ropo5vxo(?, oxi xo ouvoc[i,£i £ua)VU[xov ixivvj&rj, [xia os f^ ouvaixi? xa>v 
Trpo? xr otuxYj yotp rj a/sai? tj ouvotix!'; sofxtv t] Ivip'j'sia sv q xotl xo 

10 6s?tov xc(l xo su(ovuii.ov Kpo? aXXyjXa Isxi xs xal ).s"j'sx7t, oj5xs el xo lO 
sxspov £xivr,i)y], Troivxto?; -irou xai xo sxspov. SYa> os (pr^\i.i xyjv xotxa -poc 
xt svsp-j'stotv [jLYj SiaaojC^iv xo ouvafist, dXXa dOpoav "I'lvsa&at fjisxoiPoXrjv ix 
xou ouvdtjLSt £t? lvx£XE)^£tav. [xta ouv svsp^sta stt' auxuiv OstopsTxott r| is 
x'jpt'to; xe X7.1 dirXaj?, yj 8s dxsXTjc ouxsxf ou "^dp xctx' oXt-j'ov osctov 

15 -j-tvsxat xo 8svopov ;xsxo!xtvoi)[isvou pioo ttooc xd sutovufxa, dXXd d/pov(jo<j. 
xd'i'o) OS STTt xd dptcjxspd (jis&iaxdasvoc xtvoufxai [jlsv X7.xd xottov, ou 
xivo!j]j.at 8s xaxd xo Tipo? xt* oXioc ydp stti xujv xotouxtov osixvuvat osi so 
irpoixov XY]V svspYStav xrjv dxsXTJ , xdO' ouxco? xov opov IXsY/siv. dXX' 
0[x«)? £7rst8Y] xo ouvaxov sv drcdaai? xaTs xaxrj'j'optat? scsxtv, tj 8s xtvy^cii^ 

20 oux £v d-Trdcrat? , [xsxaflfojj-sv xo 8uvaxov stc xo xivr^xov xat optswasfJa 
otuxo 'svxcXs/eia xou xtvr^xou yj xtVYjxov', xat [j-tj vo;j,tcj(j xt; Yjiid; ot' '-'5 
oixoio)? do7]Xou xoij xtvr^xoiji xrjV xtv/jCitv rstpdaOat o"/]Xouv. [xdXtcjxa [xsv 
-/dp, STTStOT] ■?) xtv/jStc TTpo; Xt (xstxat -(dp xat xouxo sv xor? TidXat rpo- 
8to>pta[i-£votc), xat saxi irpoc xo xtvr^xov, douvaxov | auxrjv dXXws 6pt3aa0at 215 

25 [XT] irpoc £3xt TrapaXa[jOvxa?, &ai:ep ouok iraxspa y/opk uiou, ou8£ 
8nrXdatov y^a^U T,[J.tciso?* sTistxa xat '(vatpiiKjixepr,"^ xo xiv/jxov XTy? xiv/^- 1 Tta'aystv MWB (cf. Sirapl. 436,G): rhznzdT/tvj L (et Philop. 367, 2G) 5 cpatVj — 

(9) EvepYEict] leguntur liaec aliqiiantum awcta apud Philop. 168,1 sqq. os^tov (alt) 

om. L (et desideratur haec vox iu L Philot)Oiii) 6 i[).o^ MWB: ii).o'j cps'pe L, Philop. 

7. 8 rpos TO'j; codd. Them, et L Philoponi: rcpo? xou? xouxo cett. Philoponi 9 h fj — 

(11) Exepov] exscr. Philop. 368,13sqq. 11 xrjv -xaxa — (18) eXsy/Etv] paululum mutata 

exscr. Philop. 368,18sq. (6 0£[j.taxto;) ; xtjv -xofxct — (13) IvxeXeystav, (14) ou yoip — (l.o) 
yivexai, dXX' d&potu;, (17) osrocvjvai— (18) IXeyyetv exscr. Simpl. 437,11 sqq. (6 0£;jn'ax[o;) 
11. 12 xaxd Tipo; xt MWB et Kt Philoponi: xaxd xo Trpo's xt L Them, et ML Philoponi: xaxa 
xd Trpo's xt Simpl. 12 dOpo'av] dOpo'o? Simpl.: d&po'ov cod. M Philoponi 12. 13 iz 

XT)? S'jvdiAEWS zh x/jV ^vxeXsystav Philop. 13 ivxzXsyeiav] sv^pyctav W (cf. quae apud 

Philop. ante dXXd di)poav inserta leguntur: loaTisp — ■ — £v x:^ ixtra^oXrl — — th xrjv 
xeXeiav ^vspyEiav) hipfBici In' aixuiv M : ivs'pyEta post dEuipEixat W, post iiz'' auxibv 

BL et Philop. 15 xo OEVopov [Asxaxivouasvou p.o'j] xo dpiaxspov p.£xaxtvo'jjX£vov Philop. 

d/po'vco; codd. Them, et Philop.: d&po'tu; Simpl. et Spengel 17 oXco? ydp] TrpuJxov 

O'jv Philop.; ouv in Themistio Simplicius quoque legisse videtur OEt] orj M 

18 -Air MWB: -/.at L et Simpl.: eIxk Philop. (sift' L) 21 IvTsXf/Etav W xai 

p.T] — (22) 8y]Xouv] cf. Philop. 369,.5sq. 22 jJidXtaxa - (21) xEypr^xat] exscr. Philop. 

369,7 sqq. 23 xai (ante xouxo) om. W 23. 24 rpo8ttopta[X£voi; B : TrpoaSicupiaaEvoi; 

MW (cf. v. 4): ottopiafj.Evoi? L (h xol? £jj.7:poa!)Ev Philop.) dXXoj; auxrjv cod. L 

Philoponi 26 Y;|j.ta£oc MWB et LM Philoponi: y;|A[a£co; L (et K Philoponi) 76 THEMISTII IN PnYSlC. T 2. 3 [Arisl. p. 202a7— 25] 

oe«)?' ou ^otp tctuxbv zloivai on eaxi xtv/jsi? xctl tt ssiiv to jisv ^ap 215 
OTi £(jTiv, araat -i-viopifiov, to 8s ti saxt xal Tiuei? Cv/touasv. aXXa jjiyjv 
OTi ssTi xivyjS'.c dtzo xwv xt.voujji£vu)V -j'V(opi[jLOV. Tct'jixa os scjti Tot xivr^ta, 
ware 6 xjo xiv/)X(5 irpb; xbv bpitjixbv tt^; xivrjOreMj; )^pu)<xsvo; xto -j'vtopt- 
5 [JLtoxspo) TTpb? xb d-,'v(uaxox£pov xs^p'/jxai. eloo; oe 7:a'vx(o? £?si xb xivouv lo 
oxotv xiv(] rj xax' oucjiav Tj xaxa iroioxTjxa. rj xaxa aXX-/)v xtva xaiv xotx-/;- 
"j'opiwv xw 7ap slosi xivsT xal xouix' laxiv dpyrn x^c xivr^ascuc. 

3. Zr^x'/jxeov o' ccpscTJ';, oxav sxspov 6©' sxipou xivrjXat, iroxepov Iv 15 

Xm XlVoijVXl 7^ £V XU) XIV0U[X£V10 7) XtVYjaiiJ. I'axiV o5v £V XW XlVO'J[J.£y<0. 

10 X7)v -(ap xou xiVTjXOu £VX£X£/£iav xi'vYjaiv Xe-j'o) xal oXo)? £v xouxo) iaxlv 
xb ouvocfiEt, ou xivi^ai? f^ ivIpYEta. Iv xouxo) u£v o'jv laxiv, ^i^v^"^^ ^^ 
U7t' aXXou (xou *jop xiv/jxixou) xat iaxi [iia* ou "/ap aXXvj [j.£V utto xou 20 
xivouvxo? "I'lvexat, dcXXr^ 0£ iaxiv ev x(p xivrjxtp, dXXa tj ivipYcia xo5 xivr^- 
xtxou aoTYi laxtv iv x(i) xivr^xeo. xal fxia oSaa a[xa xe xb xivvjxixbv xivouv 

15 tto'.eT xal xb xivr^xbv xivo6[xevov. jxi'a ii.£V ajjicpoiv tj svEp'j'eia xou xivouv- 25 
xo^ xal xou xivou[X£VOu, oxav xb [xev xiv() xb 6s xtVTjxat, [xia §£ xm utto- 
xstfxsvo). x(o "I'ap Xo^o) 5uo xal xb xi r^v eivai, wSTisp xb avavxe? xal xb 
xaxavxEc. oj; ^ap sirl xouxtov xb [jlsv auxb 3ia'crx-/]jxa. aXX' | IvOsv |x£v 216 
dp)^0[i£vo) dvavxEc, evBsv Ss xaixavtsc, xal oia xouxo xto Xo-^^to 060 • ouxto? 

20 xal Eirl XT;? xtv/^asfo; xaxa fxEv xb u-oxEt'txevov laxt [xia t; £V£p"j'£'.a xoui 
xivouvxos xal xou x'.voujxevou, dXX' d-Ttb [xev xou xivouvxo? dp)^0[X£VO'.? 5 
TTOiVjai? cSxtv, d-b oe xou xivouixevou TidO-irjai?* xal ouxw; av sTev x(o Xoyo) 
ouo, ETTsl [XT] ouxtoc xiOctxEVOi? syzi xtva XoyixTjv dizoplav. otX [xev -;dp 
sTvai Evsp^etav xou xivr^xixou, osT os slvai xal xou TraUvixixo'j, wv xb [xsv 

25 iroiYiat? xb oe TrdO'/jai? laxiv. auxat os oxi otaospouciiv, otiXov xal -/ap 10 
xa Ep^a auxwv xal xd dTioxEXscrtxaxa oiacpspsr x^; [xsv '(dp TroiV^ixa diro- 
xsXsafxa, xr^? 6s 7:di)o?. XEta&w xotvuv Exspac sTvat xd? svsp-j'Eiac. ttwc 
87] xal EV x''vi saovxai, axE<];oj[xEi}a. r^ xoivuv dfx'^o) sv xtu tcoiouvxi t^ is 1. 2 yap oTt EOTiv] ydp om. Par. 1888 et L Philoponi: oxi cm. K Philoponi: o-i laxtv 
om. M Philoponi 5 dyvtoaTdxepov L et Philop. : yvcopifxtoxepov M: dyviopifxioxEpov WB 

ad eIoo; add. ti FI Aristot. 202a9 6 vj xax^ ouct'av — ^ xaxrjyoptoJv] -q root -q totdvoe 

Yj ToaovSe FI Aristot. ib. (at -q xoadvos om. E) 8 bcp '] ics' B 9 Iv pr. (cf 

Simpl. 439,6 et Philop. 369,25. 26) om. BL 10 -/at o?.w?— (II) ^vEpysia] exscr. Philop. 

369,30sq. 11 x6 ouvaixsi (quae vocabula vix desideres) om. M ou -q xt'vTjOts 

ij IvEpysia ccd. Par. 1888: ou -/j ziV/jst; Ivepysia iaxtv Philop. 12 utto] im B 

14 xat (j.ta ouaa — (19) xaxctvxis] exscr. Philop. 370,4sqq. 15. 16 xou xivouvxo; — 

v.tv^xat] om. Philop. 17 to7 yip Xdyw — slvat] ou x(ij Xdyo) aXX' Philop. x(ij xi 

Tyv Etvai W (ut coni. Spengel) 18 to; yap iTzi xouxcov x6 [xev] Sv [j.£v ^axt 7,at x6 

Philop. 19 dppixEviov Li (ut K Philoponi): dlppfjivot; cod. M Philoponi (dp/o'- 

fiEvov L) 21 dp/opivots] in M compendium scripturae non satis certum : variant codd. 

Philoponi (dp-/_0|x^vir), — lov, dpydp-evov) Ivspystav kXXtjv FI Aristot. 202 a 22 24 elvai 

ante xal om. L post to piv add. ydp FI Aristot. 202 a 23, hi] E 25 otacpepst L 

26 auxdjv] fort, auxw in M scriptum diiox^Xeaixa] cf. Philop. 376,12 x^s] xoT; L 

26. 27 TzoiriiicL w; d7roxeX£3[xa L 28 h xfvi "\VB2L : £v xt MBj Ttotouvxi] de 

xtvouvxi cogit. Spengel; at Themistium erravisse statuit Diels Zur Textgesch. p. 30 adn. 2 THEMISTII IN PHYSIC. TS [Arist. p. 202a2.-) — b5] 77 

aa^to £y tio xivou[X£v«> r^ Yj [jlIv TroiVjCfi; £v tw zoiouvii , yj oe ira'Or^ai; 216 
Iv to") 7:aa/ovTi' ava'irotXtv -j-ap oux ivosy^siai, otov xr^v iroiVjatv Iv xw 
Tiaa/ovxt eivott, £t fiv] xic xr;v to'j -aof/ovxoc Evsp-csiocv ofxtovufiwc 7:oi-/)aiv 
ovojxa'Csiv i&sXoi. ssxcu ov) Kptuxov rj fisv •jroirjais £v xw iroioQyxi, f^ Oi 20 
5 T:a{)r^ais £V x(o tzolt/ov-i. ouxouv oiarsp x6 xivooijisvov iyei xtvr^a'.v sv 
Ictuxco XT)V lotav ivipysiav, ouxto xal to xivouv fcst xivr^civ iv saoxw x/jv 
toi'av £vip'j'£'-otv. 6 *cap auxo? X670? otc' dfjicporv, aXX' el xouxo, ouoiv 
axo-oiv Oa-£pov ayao£^6a£i)a' r^ -^ap ocTrav x6 xivouv xal xtvV^asxat v] xt 25 
lyov xtvrjsiv ou xivV)a£xott. £i£y. aXX' Icxto aixcpw Iv xtp xivoualvw xal 

10 Tiaa/ovxi Yj KO''vjais xai fj Tia&rj'jtc, oiov xat f^ oi'oa^t? xal y) [la&rjCJi? £v 
xo) }j.avv)a'vovxt. Trpoixov jj-sv xoivuv akoyjv \ xo xyjv Exasxoo IvEp^Eiav 217 
}iY) £V Ixaaxco sTvai x(o ivEp'j'O'JVTi, I'-sixa {)au[xa3xoy, o-to; xo ttccs/ov 
QUO xivYJOEi? oiacpcpo'jaac xiv/ja£xai. xivs; ^ap laovxai auxai, yaler.hv 
£c£up£tv [xaXicJxa xad' iv eToo; xivvjiso)? xou Tzdayovxo; ttou xivoujxevod. 

15 xa auxa oe xal Ixi ttXeiw xa axora dxoXou9-/ja£i, £i OeiV^jxev ev xu) 
xivouvT'. xa? 860 xtvi^aci? uTca'p/siv iLpossaxai "(ao xal xo (jlyj xivsTs&ai xo 
x'.vo'juEvov £v x(i) xivouvxi xuiv 000 obaSiv xivT^aEojv. xauxa ixsv oOv xd 
dxo-a riY.o'kou^-qaev Ixspa? Elvai xd? xivt^cjei? 67:o{}£[i.evoi?, oOev xal r7j; lo 
uTco&Easfjuc xauxr^? dTrbaxaxsov. saxco xoi'vuv \iio. dfitpoiv yj £V£p-(£ia xoui 

20 x£ xtvouvxo? xal xou xtvouaEVOu* xouxo -j'dp xo Xoiirov. ak}J d'xoirov ouo 
otacpEp6vxa>y xax' eIoo? xo-j xe ttoiouvxo? xal xou T,dayov-o; [xiav IvEp^Etav !•> 
Etvai* <M? "I'dp oux ECJxi Xeuxou xal [xsXavoc [xi'a EvspYEia, ouxo)? ouoe 
TTOiouvxo? xal tAt/wxo:. xal si'-Ep xotjxo dXr^Os?, ESxat yj jxdOr^ai? xal 
Y) oioaci? xo auxo xal xo oiodcxEiv xol ixavOdvEiv xal X(o ttoieTv xo 

2y Tzday^eiv, &a-t xov otodaxovxa dvd-f/Yj Ecxai [xav&dvsiv Iv auxtp x(o oi- 20 
odr/Eiv xal xov Ttotouivxa ■rzdayzi'v Iv aux(o X(S irotEiv. iroo 62 I'sxai yj 
[xia auxTj £V£p*(Eia; xaxd jxsv -jdp xov optafxov Iv x(p xtvoutxlvw' y) ^dp 
xivr^st? IvxEXr/Eta xou xivyjXOu t,v, xal xouxo dxoTrov xo xyjv xou ttoiouv- 25 

xo? IvEp-j-EiaV [JLYj Iv X(0 TTOtoijVXl sTvat. O'JOEV OUV 6 XOYO? EUTlOpCuXcpoV 

30 diraXXaxxEi (xiav uttoOejjlevos £ivai xyjv djJKpoxEpcov Ivsp'/Eiav, wsxe s? [xt^xe 
EXEpat jxTQXE (jLia, xd/a dv xal \i(a xal fxspai. ouxto os xal iz dp/j^? 

2 dvriraXtv ydtp oix IvoEyexai] exscr. Philop. 370,25; dvct-aXtv — (4) feSaot] exscr. Simpl. 
442,4 sqq. (6 -t8av6; e2,ata-to;) yap s. v. M 4 l&sXot MWB et Simpl.: Mls.i L 

5 (Lszsp — (6) ivEpYEiav] exscr. Philop. 370,28 sqq. 9 06 v.ivrj9^5£Tai M 12 exdatw 

scripsi sec. Aristot. 202a34: sauxw M^VB: auxuj L (sv tc.7 IvepYoOvxt aurrjv Simpl. 442,27) 
13 owcpcpo'jsas M et Philop. 371,7: a.aa ota-^Epouaa? BL: a|Jia otacpo'pou; W: oiaoo'pio; xal 
svavTwi a>a Simpl. 492,29: «>« Aristot. 202 a34 14 in M inter d^supuv et ^dXia-a 

litterae a/p in unum signum contractae leguntur :idsyovxos -ou scripsi: -zda/o^zoi toO 

MB: TTctsyovTo; xal toO W: Ttdspvxoc L 15 xa ante dxoTra del. Spengel 18 utto- 

»£[A£vas L 19 eCT(o MWB: eaxat L 23. 24 ^ (j.c(Or,ai? xal rj oto'/|ts M et FI (nisi 

quod in I alteram -^j cm.) Aristot. 2021^2: rj ofoa^t; xal yj (jidOrjOi? WBL et E Aristot. 
24 xo aixo] sic F quoque Aristot. ib.; xa'jxo EI xoj Ttoielv to rAcyzvi MB: xo Trotetv 

To5 -dc/Etv WL et Aristot. 202 1) 4 25 £<Jxat WBL et Aristot. 202 '> 5: laxl M 

rA-M WL: ea'jxw MB 26 Be esxat MW.^B: 8s xal eaxiv L 28 xal MBL: dXXd 

xal W 31 oe] o>) Par. 1888 (in W scriptura incerta) 78 THFMISTII IN PHYSIC. T 3 [Arist. p. 202 b 5-23] 

sXrj'i'o, oTt ui'a [i,£V T(5 uTTOxsifxIvo), | Tto Xoyo) o£ oiacpspoucai, xal 218 
ouoev atoTTOv uTrofxsvoociiv. outs ^ap diro-fi-rj^^r^aetai fj xou xivouvxos ivsp- 
7£ia jxi'a o'j^a xctxa to uTroxsifievov sv djxcpoxspotc xal "(ivoixevt) Iv tuJ 
xivoujJLsvoi, waTTsp xal Ix xr^? £vap"(£ias opuifXEV xou "('dp oioctsxovxos 5 
5 xivoufXEvou TTpo; xov [Jiav&dvovxa oux dTroxEfi.voiJ.svy3 Tj oioaci? xou 6i5d(5xov- 
xo? 7iv£xai £v x{p fjiav&dvovxi, &axo xov [x£v dvEvspYVjxov Etvat, xov |i.av&d- 
vovxa 0£ EVEpYsTv [lovov, dXXd xou oiodofxovxo? Trapovxo? xal EVEpyouvxo? 10 
xoaouxov EVEpyEiv xal tuoieTv xouxo Trdoi/Et 6 [xavi>dv«)V, ouxwg f^ 
xou [jLav{}dvovxo? IvEpyEia ■ytVExau ouosv 80 xtoXuEi [xi'av sTvai xtjv lv£p*^£t.av 

10 x&v ota(p6p(ov xax' eTSoc xivr^SEtuv Troiv^aEO)? xal iraOv^cJEa)?. xaxd ^dp x6 15 
u-oxsifXEVov [xovov £3ovxai [ita, oxiTcsp £v Eisiv dacpco' xauxov ydp xal iv 
xo i)£a)p-/j[xa, oiSdaxEi 6 Stodaxcov xal [j.avi)dv£t 6 [jtav&dvtov, xal Vj 
8i6a?'.? oux dT^Xo xt' esxiv Tj x6 ex xou oiodaxEiv xal aav&dvEiv yivoijlevov. 
6[jLoi'tt)? 0£ xal Yj [i-d&Tjat;. dXXd xauxa o)? IwajxEV xoli [xev uTroxEijxsvto 20 

15 xauxov, ou xauxov oe x(p Xo^m)* dlXa oiSa^u {xev ETciaxr^fiv/? ooaic, 
|xdi)-/iai; 0£ E7Liaxryij.r^? Xr^'I'i? xal d^Exai tj xou fiav&dvovxo? ouvatxt; utco 
xou 8i3d!3xovxo? si? IvspYEtav. oux Isxiv ouv xo 8iodsx£iv xqi [lav&d- 
vEtv xauxov, £1 xal TzerA xauxo OEwpTjjxa d[X(pa) • ouSs ydp xo dvisvat xw 25 
xax'.Evai, £1 xal Trspl xr^v auxrjv 66ov dtxcpo) (oidcpopoi "j'dp auxaiv ot Xoyoi xal 

20 XO Xt TjV Eivai), xal aicjKSp Ivtkv [aev paSiCsiv dp)(0[x£vois dvavxEs, £V&£v 
o£ xdxavxEs, £v 8£ |j.Exa$u xo Stdaxrjjxa, ouxou; aTro xou 8i8daxovTo? (xev 
dp)^o[x£voi? Sioa^i?, aTzh oe xou jxavddvovxo? [xd^r^cji?, Iv oe ev | dficpoiv 219 
xo {>£a)pr^fxa. Sei -ydp ouj^ dirXto? xd auxd Etvai, oU xd auxd {jleXXei 
Trdvxa dxptPwc dxoXou{)Tj(3Etv, dXXd xu) Xoyqi xal xu) opiatJK^, etteI xal xo 

25 'Aft/^vaCs £x 0-/)pa>v xal xo £i; 6rj^a; 'At}7]v-/j{}EV d-isvai ou xauxov ou8£ 5 
d|xa dv xio uT:dpc£i, xaixoi jiia -^e 606; xal xd auxd op/j xal at auxal 
xaxaXuaEic. dXX' ex itEpiovxo? Edxto xal oiSaci? (xaOvJ3£t xauxov. dXX' 
ouSe oux(o? axoXoui^rjOEt xauxov Elvai xal xo otSdaxEiv xal xo [xav&dvsiv, 
etteI xal 7] oidaxasts r, auxT] ev^evSe exeice, xaxsT^EV 8£upo, dXX' ou 10 

30 xauxov xo x£ evBev exeToe xal xo exeTOev 8Eupo Su'axaa^ai. dXX' ouxe rj 
oi'Sa^i? x-i^ tia&if^aEt xauxov ouxe f^ 7:otirj(Jis xt[] TraOVjast, dXXd IxEiva 01? 
xauxa u-dp/Ei, tj xivrjOt? xal 7] EvspyEta, •^xt? xaxd [iev xo uTioxEifJiEvov 15 4 (SoTrep y.at MB: (Ixsr.zp L: (o? W ivapyetas B: Ivepyefas MWL 5 djroTe- 

xfjLTjpivu)? in nonnullis Aristotelis libris invenit Alexander (cf. Simpl. 446,12 et Diels Zur 
Textgesch. p. 31) 7 ^vepyelv (yj super eiv) B Tiapo'vTOs] cf. Simpl. 445,27 

et Philop. 381,15 (qui mirum in modum de discipulo praesente loquitur) 8 xosouxov 

M: TuJ TouTOv W: to toutov BL; locus non sanus, cui fortasse inserto u)cjt£ post xoaoiixov 
medendum 11 Tauio AV 13 xal xo5 (xavftavstv W 17 Trpos ^vepysiav B^ 

18 xauTo &£u)pTjjj.a L 19 01] superscr. B: I in ras. M 23 otTtXu);] oTtioaouv Spengel 

(sec. Aristot. 202^15); at cf. Simpl. 445,4 23. 24 Tiavxa \).i}lzi W 24 dxoXou»r,a£lv 
MB et (compendio paululum obscure) W: (ixoXouSTjaai L 26 a'v xto MB: ou-w W: 

av)Tuj L u7^ap?Tj L [x(a ye MW: pifa ye r^ B, y£ fAt'a -/j L opy) a 

27 dx Tou TieptdvTO? W; ix Tcsptouaiaj Alexander apud Simpl. 448,23 28 xal xo 

otodax£iv M: xo 5t5daxEiv WBL 29 (et 30) lx£lG£v L 30. 31 rj ante oioa;t; 

superscr. B 31 o!>x£ r^ TrotV^atj xoj 7:ai}-^a£t om. L TEEMISTII IN PHYSIC. T 3. 4 [Arist. p. 202b 23-203 a 7] 79 

iji''a, '/sj.-b. §£ TOO? X6"j'ou? oicccpopo?. it' fisv ouv Icxi xi'vtjS'.? xat xaOoXou 219 
xat x7.-a [XEpoc, ei'pTjxai xata 860 Xo^ou?, xa{>' sva [xsv evTsXr/sia xou 
8uva(x£t T^ -o'.ouTOV, xa&' fxepov 8s ivxcXs/sia xoui xtvyjxo'j -^ xivr^xov. xal 
ou y^otXsTTov aTToSouvat Xoitcov xal xa? xotx' £T8o? aXXi^Xtov Stacpspousa;" -0 
5 ftXXoitotji; }ji£v Yap EVXcXs^eta xou dXXoia>xo5 tq aXXoiwxov, a-j^r^cji; os 
4vxeX£)(£ia xo5 au^rjxou ^ au^vjxov. £t 8s 8£r xal xpi'xov X670V 7tpo3i)£t- 
vai, ToT? vuv sipyjjxlvot? 7rpoa)(pa)[X£voi oux aTcopv^aojxEV rj ";ap xou 8uva'a£t 25 
TTOir^xixou xal xou 6uvcx[i£i Txa&Yjxixou ■irpo; aXX'/jXa £VX£X£)^£ta xt'vTjSi? ssxiv. 
apfioasi 0£ xal ouxog 6 Xoyo? xal ettI xa? xaO' Ixaaxov xivYjast? jxExacps- 
10 pEO&ai, oiov oixoootxr^atv au^TjOiv laxpsuaiv. | otjXvj oe f^ [XExa^sci; [XExa- 220 
XajxPavopiEvo'j xou ouvaixEi xa&' sxaaxov slooc. -spl [xsv ouv xivVjaEO)? 
dpxEixoi X£(o; xa £ipr^[jL£va. 

4. 'EtTeI 8e ESXIV Yj TiEpl CpUSStOb £~tCixr^[i,rj TTSpl [XE-j-S^ry xal Xl'v/)!jlV 5 

xal 5(p6vov, xouxtov 8s fxaaxov dva-^xaiov \ irETiEoaaixE'vov r^ aTrsipov eTvat 
15 (ou -ydp (jog TxaOo? v^ axqpiy] xauxa XsyExai), dxoXouQov dv xal irspl diiEipou 
TcOtifjaaaOat Xoyov, si laxiv r^ u,7] xat, ei Isxt, xi isxiv. G'/jixeTov oe oxi 
xauxr^? xrfi Ekisxt^jx-/)? oi'xsia f^ dEcop-'a* d-avxES "/dp oaoi xr^? xowuxyj? 10 
T^(|iavxo cpiXo3oc£ia? dcico; Xoyou, stpr^xaai xi 7:Epl dTisipou xal tcoXXol '[z 
auxo xal a>; <^PXV aTiECJstxvuvav. 01 {xsv ouv Ilu&aYopEiot xal FlXaxcoy 
•20 uj; ou3iav xivd xal cpuaiv xa&' sauxTjV ouxtos dp}(y]V ttoiouS'. xo d'TTctpov, 15 
ou -fV ^i'lTEipov \ uo(op Tj dXXo XI aaiixa Xr^ovxs?, dXX' auxr]v xiva cpusiv 
d'TiStpov ouaiwfXEvr^v ev x(o d-E''pto, otacpspovxat 8e dXXr^Xoi? otxoj; xaxd 
TToXXd. 01 ixEv "jdp nui)a"j'op3iot xov dpid[xbv x6 d'TiEipov XE^ouatv, 
dpt&fiov 8s ou . '^(jopiaxov ouoe datojxaxov, dXXd u); dp^rj xaiv aiaO/jxtov 20 
25 £3X1 xax' sxEi'vou?, irdvxa "(dp sx xoiv dpiO[xa>v Trapdyoust xd atailr^xd, 
xdvxEuOsv x(S dpi&|X(p Se Trdvx' stteoixs xal fj Trr^'f/] ~yf 'fussto? yj XExpaxxuc, 
Eivai 8£ XI xal £?«) xou oupavou -poaxspaxEuovxat drcEtpov ouxe o-otoy 25 
oux' St? xi -/py^ataov StoptCovxs,* llXdxcuv os E?a> [xsv xou oupavou ouxs 
oojjxa ou8£V O'JXE dstufxaxov u-oXaapdvsi* ouxs "(dp xd? tosa? I^to xt|v)/jai 221 3. 4 ante xal o'i "/ctXeiiov add. laxt L 9 xott ante ouxo; om. W xa*}" exas-ct 

W et Philop. 386,8 10 orjXif) MWBL2 (compendium scripturae in Lj): 6^Xov a: oitttj 

Spengel 10. 11 (xe-aXafxpavofxIvou] cf. Alexander apud Simpl. 450,30 12 t^w; 

Tot e(pT^[j.£va om. L 13 xs xal xt'vrjSiv F Aristot. 202b 31 15 Sv om, M: av 

eI'tj WBL (ex Aristot. 202b 34) 17 xaoTrjc post Oewpia leg. in E Aristot. 203^1: 

-/( Seiopia ^ (if) om. F) -spl auxoi; FI aTravTs; — (18) aTis^pou] cf. Philop. 387,11 sq. 

18 -epl Toij dTrei'pou Philop. et FI Aristot. 203 a3 (xou om. E); cf. Simpl. 452,25 

19 xal ante (bs om. L litcaEfAVJvav B ol |xev ouv riuSaydpeioi — (80,3) 
voTjTttiv] exscr. Philop. 387,24 sqq. 20 xiva in marg. add. B xa&' auxTjv L 
23 n'j9a7o'p£io[] ix IlijSaydpou L 26 SI] or) W: om. Laur. 85,18 xtu — Itt^oixe] 
cf. Nauck in epimetro ad Jamblichi vit. Pythag. p. 234 sq.: to (sic cod. M Philop.) dpt&|x*? 
6^ T£ Ttavx' Iz^otxe Spengel ; at Themistium niimeros quoque, non verba tantum, adferre 
voluisse nullatenus constat \ ante titjyyj om. B 7t7)Yr) — xexpaxx'j;] cf. carm. 
aur. V. 47 27 xi xal] xal Laur. 85,18: x6 EI Aristot. 203*7: 51 (x6 ante otTceipov 
collocato) F: 0^ xal x6 Spengel TrpoaxEpaxe'jovxat BL: jcpoxepaxe'jovxat M: xepa- 
xE'Jovxat W post ofrs'.pov add. oe W 80 THEMISTII IN PHYSIC. T 4 [Arist. p. 203a7-18] 

Tou oupavou* ou'-e "j'otp oX(o? Iv tottco, to [xsvtoi a'-eipov ou txovov h xoT? 221 
aicj&yjToT? «>? exsivot, dXXa xal iv xoi? votjIoi? sTvat oip'/Jt'^' '^-P'/Jt JJ-£V yap 
6 7.pii)[xb; ctuTw xal aia&r^Toiv xal vor^xoiv ttoisi 6s xa? loia? apt&fiou;* 3 
apyrj 0£ dpii^fiou 6ud?, Sudoo? o' au&tc dp5(al x6 jirca xal xb jicxpov, 

5 xal xb oiTrXa'atov xal xb •^fxisu, xal ttX^&o? xal oXiYoxr^?, xal UTrspo^vj 
xal lXXen|^i?, oi; ctTxaat xb aixsipov suOu? £}x(paivsxai xal xb axspixaxiaxov 
xal dopiaxov xaxd 7s xd? xoJv awjxdxcuv xoad? xal xrjv au^/jatv xwv 10 
dpiOfxojv. oiawspovxat 6e xal xauxfj 7:pb; xbv nXdxcuva 01 riu&a^opsiot, 0" 
xbv dpif)[xbv o6y diravxa d'Treipov Xs^'ju^iv, dXXd xbv dpxiov ixovov xouxov 

10 "/dp eivai x^s £i? xd iba xo(jirj? alxtov oxi d'Trstpo?. xal xb fisv auxou 15 
cptScJsi -fcVVTjXtxbv dirsipias to dpxiov sTvai ev oi<; dv uTidp^^j, 7T£paiv£ai)ai 
OS uTib xou ri£ptxxotji* xouxov ydp xtoXuctv xrjv £i; I'cja oiaipsatv -poaxii)!- 
{i£vov x(i> dpxup. cc£pou(3i 0£ xal dXXo ar^p-sTov xou Tzspaxo? }X£V £tvai aixiov 
xbv 7:£pixx6v, dTTEipia? 6s xbv dpxiov Xa^ovxE? "(dp p-ovdoa xouc icpscr^c 20 

15 5(ux-(j TTcpiaaouc sTrisuvxiOcaat /<wpl? sxaaxov, otov 7 xal s xal C >'-^l i^- 
xal ExdaxTj xm'vjv xouxojv £7rt(56v9£(3ic xb cuva"|'op.£vov del xExpa^tovov 6ia- 
cpuXaxxei 6 & it xal xs. 6id xouxo "(viup-ova; xaXouciv oi dpiSpf/jxixol 
xou; Tisptxxou?, oxi (x^uXdxxousi xb eToo? xou XEXpa-j'wvou ot £cp£q7;? xoT; 
Trpwxoi? ■irsptxidEp.svoi marzEp ot "/pafxp-ixoi. Trdvxo)? 6s xi ttox' laxi 

20 YV(i>p.(ov, £v 7£(o[i.£xpia YivwsxEiS" o'j "i'dp dp,ai)£ai TravxEXw? xauxa au-fj-pd- 
cpExai. ou'xd) [XEv o5v 01 TTsptxxol I cpuXaxxixol xo'3 Ei'oous £ial xal xb Iv 222 
x-/)poustv, 01 OE d'pxtoi Trpooxi&EixEvoi x/] piovdoi xaxd xou? e<peiri<; dsi ti 
xaivbv £l8o; TiOiouitJi xal y] 6iacpopd irpositJiv si? drcsipov xpqwvov, slxa 
STrxa'Ytovov, eT^' xi xal xu/oi. o'jxoj; ouv xoi? IluOaYopsiotc 6 dpxto? 6 

25 [xovo? dpiOjj-b? d'TTSipo? yivExat. nXdxujv oe 660 TiOiei xd diiEipa xb [xsya 
xal xb pttxpov dp-cpm ydp lit' d'TXEtpov ev x-^ xwv acup-dxtov xop.-^ xb p-sv 
xadaipsTxai, xb 6s aucsxai. xoiv 6s cpuaixoiv 01 ixEpl dzEipou 6iaX£)(&£vx£? 10 
cop-PEp/jxbc TTOiouotv xb dixEipov Exlpa cpuoEt, xauxr^v 6£ r^ Trup r^ dspa t] 
[j-i-j-p-a xouxtov uTToXa'xpdvouari, oia^pspop-Evot 6£ Trpb? dXX^Xou? iv xai? 

30 dpyai? £1? [xtav diravxE? oo^av cuvaTxapxrCoucJi TXEpl xr^? ftsSEcus xou aTTEi- 
pou. X(o fxEYsOsi "/dp TrdvxE? xb 7:dv d'Txsipov 7:oiouiaiv, 01 (xev ixi'av xtjV 15 1 o'j] (i.7) (vel 7.at) Philoponi libri 2 [xev om. L 3 oe] yap -/.at L 5 otTiXce- 

ciov 7.xX.] e Porphyrio; cf. Simpl. 454,11 sqq. 7 xa-a ye BL: -/ctxa re MW 

10 oTi «ic7T£tpo; M: tjti; WBL to fxlv M: t^ (xev WBL 11 yevTjxixov a 

TO d'pTiov M: Tov apxtov WBL TTspatvEaSai — (12) dpTi'iu] cf. Simpl. 453,23 sq. 

12 tk i-W WL et Ea Simplicii 455,34: t'aa MB et F SimpJicii B: ei's Tct I'aa Par. 1888 

et Simpl. 455,24; fortasse legendum tt^v del oiai'pestv (cf. Simpl. 455,29) 

12. 13 7:poaTiS^[j.evov WL: TrpoxtSefxevov MB 13 elvat ct'iTtov M: atriov elvat WBL 

14 p-ovdoa BL: [xo'vous MW tou; — (15) ■;iEpiTTouc W: Ta — Tiepiaad B 

15 Y e' C' *' (^at ter om.) W 16 xai kvAsxt] M: exdatr) WBL 17 xai xe' M: 
xe' WBL Old TouTo — (19) -eptxiaefjLevot] cf. Philop. 392,25 20. 21 curypd- 
©eTai MWB: ypdcpsTKi L 23 xevov Wj elxa M(?)WB: etxa xal L (e Philop. 
394,12) 25 d'Tieipo? om. M 28 a'j[i.peprjXo; MWB CJixpepr^x^vat L 
TaixTj L (TauTTjV a) 30 CJvaTrav-fCo'JOi L THEMISTII IN PHYSIC. T 4 [Aiist. p. 20;'. a 10 -1-24] 81 

ap5(TjV UTTOTiOsfxsvoi xat tautvjv otTreipov xott Travu aatpwq, rA ok itXeiVju; 222 
\iiv, ou TieTCspaaixsvac Ss xm dpidfj-oi dXX' dTTcipou;, xa&dTisp 'Ava^a^opa? 
Ts xat ArjtxoxpiTOs 6 [xsv xaxd xa? 6[jLoio[Jispsra?, 6 os xaxa xa a-/r][Aaxa. 20 
f xoiouxois OE dxoXoui)£r xat auxo? A-/j[xoxptxoc: dp)(£Cii}ai (asv ex xou xax' 

5 dptdfiov d~£tpou, XoXeuxav os £t? x6 xaxd jj-iysilo? d'lretpov. x-q '^dp xoiv 
dirsiptov xaxd x6 7rXrj{>o; Trpoc dXXrjXa dcp-^ xat cfuvOiorst xo ttSv iz auxoiv 
d'-£ipov "I'lVoxat xaxd jjisYe&o?, s-st oaoi TrXst'ouc \ikv xds dp/dc, Trc-spaaixs- 25 
vas Ss xtHsvxat, ouosixiav /wpav xw dirsipto xaxaXEiTrouofiv ouxe iv xat? 
dpyaig (7:aic ydp aixa xs xpsT? r^ xsxxaps? xat ixt'a dirsipo? r^ §60 tj T:oaai;) 

10 ouxe [Xcxd xdc doyd:;' xo | -j'dp ex TreTrepaajaevtov xat -Xr^Oet xat [xsY£i)et 223 
-ireTrepaGfievov. xouxot? jxev ouv xauxa dxoXou&ei. 

EuXo-j'ojc oe xal dpyyjv auxo xtOeaaiv ot xt0e[ji£voi. et -jdp ecrxtv, 
oX(Os ouoev d'XXo eaxt'v ooxe ydp e^ apX^i^' "^oia^ -/dp; eioo? txev -(dp 5 
d'Tietpov oux laxtv, okr^z oe ouoeTroxe itXeoy xo e$ auxr^?. dXX' ou8e [xdxvjv, 

15 XI -j'dp d'XXo evexd xou XotTiov, et xouxo [xdx-/jv; euXoyo)? ok xat d'fOapxov 
xat d-j'evTjxov. eixe ydp -(-eYove iroxe, dpyyjv lays xyjv xaxd [xeve^o;- ou 
ydp 07] d&poov Icpdvyj, xa&aTrsp xd dXXotouaeva* slxe cp{>apy]a£xat ttoxs, 10 
Tispai; ebt xt xaxd [xsysOo; et? rj cp&opd dTroXvj^et. 6td xouxo dpyrjv 
xo d'TTStpov xat dtoiov xat 7:epie/siv auxo 7:dvxa cpaat xat xupspvdv xat 

20 xouxo 7s eivat xo Osiov ' Ava^tfjtavopo? xe xal d'XXoi xtve? otaxsivovxat, osot 15 
[XY] vouv 7) cptXiav 7] exspav xtvd TiotrjXixTjv at'xtav scptaxaat xoT? Ytvojxevot;. 
oxi \ikv ouv dvaYxato? 6 Xo^o? x(5 cpuatx(o, xauxa dTroypwvxo)? otodaxst. 

As70[jL£v OS kir^!; et ecjxt, xat -pwxov -j'e ex -oauiv dv So^etev eivat. 20 
au[x,3atv£t OS ex •nevxe tj-dXtsxa axo-oucri, irpiuxov jjiev ex xou ypovou* ouxo? 

25 '(dp d'-eipoc. oeuxepov os sx xr^ ev xoi? jjLeYs9sat otaipeaecu;' ypuivxat 
'(dp xat ot [jLa&r^[xaxixot xto dTTStpfo (u? dp/;/] xat u-oi)s5et. xpixov oxt 
ouxto? dv [xovto; d-vs-tXet-xo? r; ^eveat; eoj, et eC d'lTetpou kO&sv yoprjoixo, 25 
oOev dcpatpetxat xo yivoijlsvov. xsxapxov (5 xat xuiv ucfxepwv xtve? xaxe- 
ypT^aavxo, oxt xo Tre-epastxsvov irpo; xt Ttspat'veiv dvayxv], wcrxe [ir^osv sivat 

30 xo Tcepa?, et xo Xafj-Pavoixevov del Tipo; sxspov | irspaxouxat. ttsijltcxov xat 224 
xoic -poeiprjii-evot; Trapeyet xtjv 7rti>av6x-/jxa xo xyjv voyjatv Tjfiwv jj-tj irpoatesDat 

4 Toto'JToic M: TO'jTo^) W: TO'JTOt? BL; emendatio incerta, quoniam excidisse manifestum 
est paraphrasin eoruua, quae de Anaxagorae doctrina exposuit Aristoteles 203a 23— 33 
(TO'JTots 51 d-AoXo'jbtl 7.al a-j-oi? d'pj^ea&at coni. Spengel) ap-/£(j&ot — (5) aTretpov] 

exscr. Philop. 396,17 sq. apytzai L 5 xeXeuxa L^a 6 airstpov — (7) 

xaxd [jiEYE&o; cm. B -av] Trotpov W 9 XEaaape; W 11 Taura MWB: 

Toiauxa L 12 au-di B 16 dY^vrjxov MWa* (E Aristot. 203 "^ 8): dY^wTjxov 

WjBL (FI Aristot.) 18 xaTaA^Jsi W (duo super xaxa) et Mt Philoponi 407,6 

Old xoiixo M: otd "zouro ouv WBL 20 6 'Ava^t'piavSpo; EF Aristot. 203b 14 (6 cm. 1) 

21 fi.-}] vouv WBL: [jiEv o'jv M 23 liyoiit^ ML: Xif(jnj.f^ WB 27 dvsTr^XeiKXos 
M2W (sic vei dvExXetTiTo; Spengel e coni.): dvETrar^TiTos MiB: dvcTr£(Xif)7rxos L : cf. praeterea 
Simp]. 465,8 otd xvjv dvsm'XetTrxov xouto-j yopr^Ytav et Philop. 405,5 ^ om. EI Aristot. 
203b 19 (habet F) 29 to om. F Aristot. 203^20; cf. Philop. 405,8 sqq. 

waxe rh(i-(7.y] Aristot. 2031' 21 (ixTjoi E ib.) 30 Xat/pavoptsvov (to om.) L, : sTspov 

Aristot. ib. v.at — (82,4) y^ auifxa] exscr. Philop. 405,15 sq*]. 

Comment. Arist. V 2 Themist. in Phys. 6 82 THEMISTII IN PHYSIC. r4 [Arist. p. 203b 24 — 204 a 4] 

Tispa? xai x£>,oc, d}X dsl loS vooujjlsvou ttXsov it TTpocJfpav-aCe3i)7.i- oiot 224 
"j'otp xouxo xc(i Tov dpi^fjLOv aiTcipov oTzrAoLii^dvoiizv xal TYjv T(ov ato[xdxu)V 5 
xo[XY)v xotl x6 £^(o xou oupavou* ou 7ap s/si sxoccjiv vj cpavxaaia, dXX' oxav 
uTT£pp-(] xov oupavo'v, Ctj'csi' xsvbv d'Txetpov izuibav 7] awtxa, [j-a^^Xov os 
5 auijxa* xotl ^ap zl xsvov d'Trsipov eirj, dxoXouOsT xo xal aoifjia d'lrstpov 
slvat* £1 ■ydp xsvov laxiv 8 ouvaxai os^aa&at au)[Jia, xb d'Tceipov xsvbv lo 
ocTTSipov av 0£?aixo ciujfjia, oiaxs xotl osOcixxai tJotj. ou ^dp liretOYj ouvaxai 
0£?a(5i)ai, £VO£j(sxoti otuxb xal (xt; oscaaiiar xouxo •ydp sttI xojv 99apxu)V 
i'lj^uypzX, xal xb £vo£5(ojj.evov ou Trdvxo); dv "clvoixo £? dva^xitj? TxpoaTtoXXo- 15 
10 [xsvou iroXXdxtc (S uirdp^ai eTx^v £i:ttY]0£i(u;, Icp' uiv §£ ouSe ir£piu)piaxai 
xb Etvai uirb xou /povou dX?v' laxiv det, hzl -(EvsaOai ttoxe e^ dva'^xr^? xb 

EvSeVOJIEVOV, (L? £t [Xr^OETTOXE 7SV01X0, OUO' Ev5£/6[X£VOV £Xt, OlOTTEp OuSe 

xupi(o? ETxl xu)V dtSt(ov xb evSe/ojxevov • ou ^dp £;(Ei XTjv etc' d'p-cpaj pOTCT^V, 20 
dU' £^ dvd^x/]? Icxai ttoxe, [jidXXov o' laxiv e^ dva-f/CT]?. xb "(dp evoe- 

15 /£ai)ai £7x1 xouxtov xou Elvai guSev Siacpspsr ou ^dp iyj.i xb d'AXo xe 
d'X/v(o?, (SaxE £t d'lTEtpov xevov, d'lXEipov xal cr<o[Aa. dfxsXEi xal Xiyjoaiv 25 
ouxoj? d-Eipouc; Eivai xou? xoajxou; xal r.wza-/ou sTvai xou xevou, xi ^dp 
liakXov Evxau&a; (uSTrsp Eursp svxau^a, -xal iroXXaj^ou. e^ei §£ ovxto; 
dTTopiav Tj xou diTEtpou bsiapia' xal -(dp [jltj sTvai xi&EtAEvoi? auxb iroXXd 

20 d'xoTxa dxoXou&Ei- dvaipEixai "(dp xd iJ.a{}V]aaxa, dvatpsTxai ■?] auj^rjat? xou 225 
dpii}[j.ou, dvaipEixai r] au^rjai? xou ypovou. xauxa oh. 6 xivwv ou xrov 
xpaaTtsStuv dixxExai x^; <puSEa)?, dXX' auxou xou xoajxou xyjv dcpOopiav 
otaaaXEUEi* ou -(dp 8yj a«)Co[j.£vou xou oupavou x(oXu0v](3Exai eit' dTiEtpov 5 
au'cEorOat ypovos. xauxa [xsv ouv dvaipoutji, xii>£[j.£vois os sxspa diropto- 

25 XEpa, a>; saxai or^Xov TrpotouaYj? x^? CT^-cr^azoiZ. d'?iov ouv ETttaxl^aa&ai 
£ix£ EGxiv eIxe fi.-}] xal TToi? saxiv, Et Ecxiv dpa «>? ouaia xi? 7^ (o? 
cup-pEJBrjxbs xa{>' auxb cpuGEi xivl 7^ Ixspov xpOTiov; [idXiaxa 6e cpuaixou 10 
ETTicixE'l^aa&ai, si larxiv aiadvjxbv (jLr(Ei)oc d'lrEtpov. 

'Apyvj Se oixEioxdxr^ oieXeTv irpuixov, Txocayu)? xb d'TiEipov Xs^Exai. 

30 X£-(£xat xoi'vuv dixEipov- Eva [ikv xpoirov xb [xyj^e oXoj? ixoabv xuJ [ayj Ttscpu- 
xEvai 8iEboeuEa{>ai, w? xal xr]v cptuvrjv dopaxov Xs^ofxEV £v xcp |j.y) nEcpu- is 
xEvat opda&ar ouxw? t) axr(!xr] d'lrEipo? xal f| itoi6xr|?, oxi [xr^OE oXoiS 1 ttXeiov W Trpoacpavra^exat M: ^avraCea^a' W (ut Philop.) 2 dTioXafApa- 

vofjLEV L 4 ocTieipov e^ujOev MWB: e|(i)&ev otTretpov L (ut Philop.) 7 SdoExxat W 

8 ini MWB: Itti [j^ev L 12 ws — (17) xo'a(j.ws] exscr. Philop. 40G,10sqq. 

Ext MB: ESxtv WL 14 jv8. yap (x6 om.) E Aristot. 203b30 15 xou] vj E Aiistot. 

ib. 16 d om. M (£{ (ZTiEipov to xevo'v Simpl. 467,24) I8 hrao'^a; wOTiEp] 

^vTaii8a -fj dvxaOOa, waxE W TioXXa/ou MW: dXXa^foiS BL (Travxaxou Aiistot. 203^28) 

ovxio? MWB: o5x(os L 22 dcp}}op(av MWB: dcpi^apaiav L 24 6 /po'vos L 

26 vj om. E Aristot. 203i)33 27 cpuaaou WL: <puat7.w; MB 28 etti- 

axE-Laa&at MBL Simpl. 469,14: laxtv i7riax^J;aa9ai W: ia-i cxs'Laa&at Aristot. 204^1, 
Phiiop. 408,22 (cf. Diels Zur Textgesch. p. 6) 29 XEyExat xxX.] cf. Philop. 409, 

17sqq. 30 xoT] x6 B, 31 ^v om. W, del. Spengel THEMISTII IN PHYSIC. T 4. 5 [Arist. p. 204a4-23] 83 

TTOCot. aXXov 8s to ois^ooov s-/ov cfisXcUTrjiov I9' [xaXiaxa xatctcpspo- 225 
(jie&a ar^}i.atv6[XcVov. aXXov os to [xoXis xal j^ctXsTKOs* ouxo)? aTisipoc vj 20 
666? [xaxpa. aXXov os, t-(j ;xsv auxou cpuasi oisctxyjtov eaxtv xai wpiaxai 
x(5 fiS-ceOst, 7)jxrv OS aouvaxoc tj oiscoSo?* ouxto? aiisipov x6 jBa^o; xou 
5 ireXct'i'ou?. aXXov os xiq dsl Trpoa&sasi, <u? apiOixo?. aXXov os xtj rxsl 
acpaipeast, w; x6 aovzyi^. xotl dp-cpoxspo)? • xsjxvofxevou y^P '^'V J^^^ '^^'^ "'"' 
irposxidsxoti [ispsi, xoGi os dcpoctpsTxai. 

5. TOUTODV o3v TtpOOKOplSlXSVCOV STTisxs^J^iojjisOa TTpcoxov, ti O'JVaXCd 

(XTtsipov sTvai xs)j(opia(x£vov xou|x(ovl xtov awp-dxcuv xaiv aia9rjx(ov oturo 226 

10 Ti xaO-' auxo ocTrsipov ov, oirotov auxo 01 Ouila-copsioi Xsi'ouai. xot; ouv 
ouTtoc oi'jxo xiOeusvoi? avd^xTj iroisTv to dirstpov ctoiaipsxov si yap oiaips- 
O/^asTai, Tj xaTa [xs-fS^Os r^ xaTa TrXy^{)o? otaips&T^asxai, oG'xcus 8s saxai 5 
fjis^E&o? 7] ttXtj&os xal iroaov, oux ousi'a xc({>' aux'/^v, s'sxat d'pa auxoi? 
TO ttTTEipov doiaipsTov, sqE [BouXoiVTo xrjv uTToOsaiv SiactoC^iv. £1 OS doi- 

15 otipsTov, oux aTTStpov, £1 [i-rj oj? axiyfjiTi Ttp jjLTj TTScpuxsvat X7l d)? fj cpojvrj 10 
d)(po>fjLdTtaTo;. dXXd to outoj; d'Tisipov ouxe IxsTvot cpctaiv ouxs /jfisi? 
C7jxou|JL£v, dXXd x6 «)? doie^i'x/jxov xal dxeXsuxr^Tov. st 0' d'XX-(] cpu3£t to 
d'-sipov spouaiv ao\i^e^r^y.ivai , ouxsxi av siVj cxor/sTov xaiv ovxwv to 
d'Tzsipov, dXX' sxsivT] Tj cpuai?, fj au;jLpsp-/]xs to d'usipov, (oSTisp ouSs to i5 

20 dopaTOv OTor/sTov r?^? oiaXsxTou, dXX' fj Toiv Ypap-pLaTfov §6va[i-ic, -i^ guijl- 
^sPvjxs TO dopaxov. dXX' d)? axoi/siou xai dp"/r^s E0S7]i)rja;av xoij dTistpou. 
Oaufi-asxov 8s dpi&jxov {jlsv xal [xs7Si)os [xrj sTvat xaO' auxd )r«>ptSTa xr^; 20 
ousi'a?, x6 OS TOUTOtc aujjL^sPrjxo;, ei d'pa xal aufxPs^r^xs, (to d'Tistpov 
Xs-j'to) xaO' auTO xi sTvai xal yjapiazov. 0X00? 8e dii-v^j^avov ouxto? slvat 

•25 x6 ocTTSipov (JUS svspYstav xal ousiav xal o)? dp)(V]v, dirX^v xiva cpuatv auxo 
TOUTO d'-sipov p-ovov, ou8sv eyo'jaay utcoxsiijisvov, oiav ttjv 4'^xV ^ST^fJisv 25 
Tj Tov voSv, (ju? TauTov sTvai xaTa t6v Xoyov to ts dTisipo) sTvat xal airsipov 1 Icp' 8 — (2) ar]fiiatv6(jievov] cf. Simpl. 470,22 2 [xdyis FI Aristot. 204 a 5 

2. 3 Yj 656? (Aaxfict MB: tq (Aaxpa 686? W: 656? r] p.a7.pd L 3 SteS-^TTjTo'v M (cf. prae- 

terea Simpl. 470,28) 4 oi^^ooo?] cb? 6 Xa^-jptv^o? M in inarg. m. 1, quae verba 

fortasse genuina sunt. Alexandium quoque in quarto mode illustrando hoc exemplo usum 
esse testatur Simplicius (470,29 sq.), qui ipse (sicut Philop. 410,3) in tertio collocat 
5 (b? 6 dpt9|j.o'? W 6 dcpatp^aei] cf. Simpl. 471,9 xal] v^ W xspivo- 

[x^vou] cf. Philop. 410,26 sq. 8 irpoSitopiaiJi^viov L: 7:poa5tiopiC[A^v(ov MWB 9 -/e- 

■/(upiaijivwv L (at — ov a) antexouTcuvi add. Az\ L 10 6'v L: om. MWB 11 zl 

yip xtX.] Themistii verba magis lectioni codd. FI apud Aristot. 204" 11 respondent, quam 
cod. E 13 t6 ante [xift^oz add. B 15 r; om. B 16 dXXa — (17) dxeXe'j- 

TTjTov] exscr. Philop. 411,11 sq. 17 doteliTTjTov] sic E quoque Aristot. 204a 14 (dot^?o5ov 

FI, cf. Simpl. 471,15) d oe] sic FI Aristot. ib.: hi zlE (cf. Diels Zur T,xkjesch. 

p. 17) 18. 10 t6 a'iTEipov WBL et Philop. 414,2: ccTcetpov M: -^ d'Tteipov Aristot. 

204a IG 19 ou5^ om. E Aristot. ib. 22 Oaufii.aaT6v xtX.] ex Alexandre; cf. 

Simpl. 472,36 xcti}"* <xbr6 FI Aristot. 204a 19 ^(^(upiaTa scripsi: dyibptaxa 

MWB: dyibpicxa -(ip L 24 X^yio] 'fort. Xeyeiv' Spengel 25 £V£pY£{a ov Aristot. 

204a 21; idque in Themistio restituendum esse censet Spengel dTtXTJv xiva xxX.] 

cf. Simpl. 474,16 sqq. 27 vouv] cf. Philop. 414,19 x(o x£ a.r.zl[n\i \V 

6* 84 THEMISTII IN PHYSIC. Tb [Arist. p. 204 a 23— b 2] 

(7.'jV/) -j'ap -fj 9631? Twv auXwv dtxpipu);) jivjos xa Xoyto or(jpT|(3i)(Zt si? 226 
irXsiova (r^ xoT; auvOsioig ouos oXws o-^dpyei' ou yap xauxov Xsl))c6v xs 
zat I Xouy.(i) civat, aXXa Xsuxov pisv G(0[ji7. X£X£i)X(oii.svov, xo Xsoxto 0£ sTvat 227 
iaxiv x6 ^pwfjiaxt elvczi oiaxpixixto o<\iBuig)' aXk\ orczp s^vjv, et xotauxv] 
5 9631? [x6 ttTusipov] airX^ xal dauv&sxo?, aTrsipo? [xovoy, irav ixux^c (j-spo? 5 
aTTSipov Isxott. ax£(]^at '(ap 1^ ^PX^i'^' ''^^ fA£po? xr^? xoiauxyj; outJict? 7) 
xov auxov ol^sxai \6-{ov -q Ixopov dXX' st [A£v xov auxov, laxat xoil xiS 
\iipzi xauxov x6 xe elvai xal dr^zipio £ivotr £t 0£ £X£pov, dvo[jLOiD[ji,£p£? 

£3X71 xo dlTEipOV, OUXOUV OuSI dtrXouV o6o£ C/.p"/rj. £1 [Jl£V OUV Xt? dpt&fXOV 10 

10 aTr£tpov Xs-i'Ei t^ [isyEdo? a7r£tpov, o-jx dxoXou&rySEi xouxto xal xa [xlpyj 
xo6x(ov dirstpa Troi£iv. uTTOxiO'/jai "j'ap xto dnEtpm Ixipav cpuGtv xal ouSev 
x(JuXu£i xo |j.£pOs XO xo5 dpi8[i.oij dpt&jjLov fi£v £Tvat, d'TTEipov 6k ti.7]. ou 
"I'dp xauxov dptO^iJitp x£ Eivai xal dTiEtpco slvat. dpt{}[j,o; [xlv -^dp ESxtv xo 15 
£x [j,ovd6o)v auYXEi[X£Vov ttXtjOo?, d'TTEipov §£ TToaov doi£?ix7]xov. oaxis 0£ 

15 oux(jo^ ousiav xo d'TCctpov Xe'j'EI, (o? £v xto Xo'/to xou d-£ipou xo Eivai 
l/ouGav, X0UX03 TTcoc oux dv £ivj xal xaiv [xspoiv i'xasxov [ouy^ opui] 30 
d'TTEipov ; (i)? Y<^-P ~^ [x£po^ xou uoaxo? uStop EOxt'v, EiTEiorj xov auxov iyzi 
Xo'i'ov, ouxo) xal xou dicstpou xo fiipo? d'Trstpov. 6 ydp auxo? Xo^o? oXou 
x£ xal [xspou?, OK 7rpo£tpr|xa[i.£v. iroXXd ouv d'TTEipa saxat xo d'lTEipov, Eqe 

20 TioXXd [X£py]* £ix£ xauxa? ^EuyovxE? xd? dTtopia? doiaip£xov auxo 71017^30031,25 
xouxo EXEivo TrdXtv uTTOuivouGi 3xrj'[jL7)y UTioXafipdvEiv xo diiEipov. [SouXov- 

Xai fA£V ouv, OXt XIY0U31V d'TTEipov, 01 riu&aYOpSlOl xo aTTEipOV 0U3''aV TTOISIV, 

ou 9uXdxxou3i OE, dXX' dTToxXtvousiv st? xo | sufxpE^'/jxc? auxo XEyctv. xo 228 
-(dp dpxiov d'TTEipov XE^ouaiv, a)3X£ Iv dpi^ixcj xivi xo d'TTStpov xiOiasi xal 
25 [XEpt'Coust o£ auxo. ttXtj&o? ouv, oux ousi'a xo d'lTEipov. dXXd xo [ikv £i 

XOIOUXOV £3XtV d'TTEipov C'/jXElV OUOEV OiaCCEpEl XOU C^QTEIV, £1 V0-/)x6v E3XIV 6 

d'TTEipov (xoiouxov "(dp xo dvEu uTTox£i[i.EVou) xal El ouvaxai xdv xoT? ji-a- 
dv^jxasiv sTvai xal sv xai^ lOEai?, -^ xi? izat xr^? TTpoxEi[X£vyi? ixeOoSou 

SXE'l'l'? £3Xl'v £t 07^ XOl 3«)[i.a aiGl)7)X0V d'TTEipov E3XIV xaxd [i£-(Ev}0^, ETTiaXE- 1 ^TzlGiz M Tw Xoyoj— irXeiova] cf. Philop. 414,25 2 'q scripsi (scil. cpoais): 

ri M: 8 WBL 4 TO \\L: xi-j MB oTrep MWL: wsrep B zl WBL: 

il M; fort, d ij 5 xo otTretpov ut glossema delevi; st toi'vuv TotocixTj saxiv yj toO diteipou 

cp'jots Pbilop. 414,25 sq. aTictpos del. Spengel 6 et 7 r^ — v^ WBL: et — £{ M 

9 £{—(19) otTOipov] exscr. Philop. 415,4sqq.; ei--(14) doiEitTrjTOv exscr. Siinpl. 474,11 sqq. 

10 otTTJtpov Xsyot W: Xeyei otTTEtpov L: Trotet otTOipov Philop.: Xsyoi to dtTiEipov Simpl. 

12 xcoX'jEi M, Philop., Simp!.: xwXucst WBL to pi^po; WBL, Philop., Sirapl.: to 

HEys&o; Spengelii editio: om. haec verba M 14 oati; — (17) d'TTStpov] cf. Simpl. 

474,19 sqq. 16 oux om. M 16. 17 otTiEipov (cum signo interrogationis) Philop.: 

ou/ 6pdi ofTTEtpov M: aTiEtpov ou/ opuJ WBL; fort, cum M ttu)? ocv eI'tt) — oi»x oXcos d'TtEtpov; 
scribendum xov auxov] Tctuxov L 19 (jispou; MWB et Philop.: tou [XEpou; L 

TO Sv a'TiEtpov Philop. 20 eI'te] 'f. ei W Spengel 21 uTrofXEvouai tacite Spengel 

22 TTOtElv] EiTiEiv L 24 ctpxtov WBL: al'xtov M 25 p.£piCouai oe scripsi: piEpi^ouai 

TE libri: (AEpi'CoucJtv Spengel 26 d] ri M: yj ei Laur. 85,18 28 Iv Tat? ibimz] 

ex Alexandre; cf. Simpl. 476,1 29 Et S^ xot M: £t 5^ xt WBL: -^ e{ o-^ ti Spengel THEMISTII IN PHYSIC. F 5 [Arist. p. 204b2-17] 85 

TTTEOV, ItiSIOTJ XOtVO)? T£ Xal CpUOilXOJC I^SXaCwV xal OUT(0? av £TriJ(£'.pT^3C(t?. 228 

Tiav aS)\ia (opisxai eTtiTteom, outo? 81 awfjiaTo? X670;, to ok a'-eipov 
aopistov o'JOEV apa aoijia a-eipov ouos vo'/jtov oiov to }xa&/j(jLaTixoy, o'jts 
aia&YjTov ota Ta cpuatxa. Tta; api&ti-b? apiUjxriTo? te Iv Tctic fiovaaiv 15 
5 auTaic To 8V fTTTTOi; Tj sv ovoic, T.o.v OS TO aptOfx-zjTov hoi'/Bzai oieX- 
Oslv, TO 6s aiTEipov oux hoiysrai StsXOsiv ouosl? apa dpi^ijio? oiTCstpos. 

aX)^' O-Sp SlTTOV, ©'JOflXoi; IXaXXoV ETriaxS-TSOV. rjyrr^xq TOIVUV £1 £3TIV 
aTTSlpOV, f^TOl auVl)£TOV aUTO •?! dcTTAOUV ElVa'. , (//./.' O'JTS aUviJoTOV UTS 20 

a-XoOv *{* arrsipov apa. cuv&stov [jlsv oux Igti oia tocos, Elys Trs-Epctatxsva 
10 laTi xaTa dpiOixov Ta axov/jXa. r^ -(dtp ex TTavToiv dTrsipoav sSTat to 
ouvOetov 7^ Toiv jjLSv Toiv 0' ou 7) TO -(£ scj)(aT0v s^ £v6?. £; svo; [ISV 25 
ouv douvaTov. oid ti; oti ttSv aoifia (puaixov o'jvatiiv l/si aujjicpuTov sv 

SaUTCO, OspaOTYjTa T] tj^U/pOTTjTOt 7) uypOTT^Ta Tj C'/lpOT/jTa. TWV jJLEV ouv 

7r£7r£pa3}j.£V(uv TrsTrEpacrii-svai xotl ai 6'jvdp.Eic, twv d-stpouv 6s d-sipot, 
15 Traaa 6s d7r£t|po; 66vatxi? [xsiCcov Tr^c TiETrEpotatxsv"/); xal ©{}apTixY) tb; 229 

jXSl^WV TTjC sXa'TTOVO?, (USTE SlTTEp £V d'lTEipOV Ei't] £V T(0 auvSsTU), OiacpSsi- 

p£i Ta d/J.a cjT0i5(£ta, Tac oe 6uva'jxEis auTwv 6iacpi}£rpav TioiY^asi to 

d'-EtpOV OOXETl G'JV&STOV, dXX' dTiXo'jy, O-Ep OTt [J.-/j6eV TjTTOV do'jvaTov, 5 

ect;; S7ii6E'./i)7^a£Tar dXX' ■(£ TrpOs toutov tov Xo-j-ov i'soj; dv ti; utto- 
20 Xdpot, KpoTEpov 8taX6o[i,EV. (patvj "(■dp dv tis u); ouoev xojX'jsi to d'-sipov 
ao)[jia T(o [Jtsv oyxo) |i.sYiaTOv sTvai, t-^ ouvdfxEi oe IXaTTov twv -sTtEpaaas- 10 
vu)v, EksI xal dspo; oyxov, ei TToXXtp uXsiova Xd^ois, Tiupo? oe iXa'TTou, f] 

'I'E OUVati-l? Yj TOU TiUpO? £3Tai TtOXXoj TrXEtOjV, XaiTOl XaTd TOV 0-,'XOV OVTOS 

sXaTTOvo?. dXXd toSto oxav [xev dtx^poxEpa '(j 7r£TtEpaa[j.£va Ta cwixaTa, 
25 7EV01T0 dv dXr^C^E?' OTav oe to }x£v to 6£ [xVj, X670V oux sj^si. ttw?; oti 15 
xdv iroXu To5 Tiupo? iao<i.£V£i}-/j; 6 drjp dai}£V£aT£po? -fi , irapauEovTac te 
auTOu? sis "6 TToXXaTrXdatov [xe^e&o? IsTai ttote avTavtauiaai ttjv 66va[xiv, 
El OE TOUTO, xai fiEiCto TTOiT^ffai EvouaYjC -jE TifxTv TT^? 7rapauc7]{3£a>c , xai 20 
Eiys [xTjOEkOte uttoXeikOI, xal dTrsipoi ixeuo). ti o6v svTauDa co'^eXei, ei 
30 TO I'aov TTupo; TOO isou dspo? I'a/upoTEpov ; egtoj -j'dp la/upoTspov xai osxa- 1 ETTciOT) MW: inzi BL xal oh cpustxois L xal ante ou-oj; cm. W 

•2 oe] yoip W 3 oote MWB: o-j5e L (v. 18 et 14 o-j-e - o'jxe coni. Spengel) 

4 7:a; — (6) d'Tretpos] exscr. Philop. 417,6 sqq. (cf. 428,17 et 21) 5. 6 ouXServ libri et 

F Aristot. 204b 9: oieEeXSeIv EI Aristot. et Philop. 6 to oe ocTTEipov oix ^voi^ETat otEXilEiv 

om. M; certe memorabile est idem membrum deesse apud Philop. 428,23 7 dvayxT] 

— (9) apa] cf. Philop. 417,29sqq. 9 aTrstpov MW: ouo' a'jictpov Laur. 85,14: oute 

aTTEtpov BL: oux aTTEipov Spengel. mihi aut d'zEtpov d'pa (Eivai douvaxov) aut aTiXouv ctTTEtpov 
<£vO£)^£Tai elvat- o'jo') d'Trstpov dpa supplendum esse videtur raos] xauxa W 

12 Old Ti] oioTt a (in L compendium scripturae) irav — (13) uypoxTjTa] exscr. Philop. 

418,17 13 ante &ep,aox/]xa add. yj Philop. oyp(5xrjxa v) ?Y)po'xT)xa MW: $Tjp(5- 

xTjxa rj uypo'xTjxa BL 15 jisfCwv WBL: fAE^C") M (foitasse hoc vocabulum ut super- 

fluum delendum) 16. 17 Sia^depEl W 20 otaX6io[j.Ev W (ut coni. Spengel) 

cpair) xxX.] cf. Simpl. 478,32 sqq, 26 xe ora. W 29 e{ om. ML, 

30 Tiupo?] TtOp W xal scrips! : xaxd libri ('fort. SExaTiXdatov vel xaxd delen- 

dum' Spengel) 86 THEMISTII IN PHYSIC. TS [Aristot. p. 204b 17 -205 a3] 

uXacfio)' TiavTU)? yap xtva apii>[JL6v ocossi? t-^J t^? ouva[j,£U)? uTisppoX-^. 6 229 
or] yiX'.OTrXotaios oyxo; 6 lou dspo? laocta'sio? laxai xata ttjV Suvajxiv xtp 25 
Ttupr [jLci^cuv ouv 6 [xupioirXaatos, iroXXto os [xsi'C«JV 6 sxaTOVxaxi; xoaou- 
xo? xai "/iXia'xK, 6 oe ocTrsipOs UTrsp Tia'vxa Xrj-jTjv. cpi}£ipst xoi'vuv ouosv 

5 -^xxov xo Tcup xo T:eTrepaa,a£Vov 6 aiTEipo? ar)p, aisTrsp £^ '^•Pit^i^ spps&rj* 
osT 'j'ap I isa'Csiv xotc 6uva[jL£t? xwv evavxitov, si fj-sXXoi xo suv&exov cj<i)Ce- 230 
ci)at. xo [xsv o5v ic, svo? oia xauxa djjiT^^^avov. sx TrXsiovtov 0£ (tj) 
irdvxajv djj,rj}(ava)X£pov Ixi. ttuj? -jTzp aXXv^Xot? u7roX£i<];£i youpav £xc(a;xov 
auxoiv Traaav xaxetXr^cpos ; xoCixo oe 7raprjX&£ xat etti xou evos 67ro[i,vrjaai. 5 

10 £1 yap £v aiTEipov sv x"^ auvOESEt, i:ou xa d'XXa Icxai; oxi jjlev o5v ouy 
oiov x£ airsipov sTvai ((JuvOexov) awjiot, ex xouxcov oeSei/Oco, oxi oe [jl-/]0£ 
(XTrXouv, o3x«)? |xdi)oi|j.sv d'v. ^ tjxoi ^ap sv xi xuiv tJxotyEifuv esxiv, otov lo 
otTjp Gotop 7] uup fj XI? EXEpa cpusis «)? 'Ava;r[j.avopo? oiExat. ouxo; ^ap 
■^X&Ev sTTt x'rjv uTcovoiav E^opt'aai xfijv axoiysicov xo ocTrsipov, otto)? [xy] 6t' 

15 Evos ovxo? diTEtpou 10. XoiTra cpOEipr^xai auxtfi uixo xtj? sv x(5 diiEipco 8uvd- 
txEoj?, etteiSy] £v xofs axotyEi'otc EiVj Ttpos dXXvjXa EvavxtcotJis. 6 [jLSv Y^p i^ 

aYJp (|iUyp6?, xo OS u6(Wp U^pOV, xo OS TIUp l)£pfi.OV, (U? SlTTEp TjV OtTTEtpOV 

Ev, EcpOapxo av tjOy] xa dXXa. 8ia xouxo o5v sxspav cpuaiv xr]v dcTrsipov 
Xs^ei, £? Tj? xa axoiystd xs xat xa XoiTtd. oixxr^? ouayjs uEpl xouxou x^; 20 

20 CfXE^EO)?, TiptOXOV \lkv £1 ECXIV oXo)? XOiaUXTJ XI? CpuGl? £^(0 X(OV XsYOIXEVajV 
aXOiyEl'ouV, ETTEtXa El Xat aTCEipO?, OOXol [JlOl TTEpi [XEV XOUXOl) XOIVO) xivt 

ypTjSaoDai Xo-j-w, 8? ouxs xaiv sxoiyEiwv ouxe l^to xi xa»v axoiysi'ojv d'TiEipov 
Eivai oioa'^Ei, TTpoxEpov §£ ETTiSEl^ai, oxt dSuvaxov Eivai xiva (puaiv sxspav 25 
Trapa xa xaXoufisva arov/zia. a-Trav -(dp, £^ ou saxtv, xai oiaXusxai si? 
25 xouxo' xa fXEV sx 701/]? cpuvxa si? ^aiav, cprjSi xai tj xpaY(|)0ia, xa 8s 
(XTTo 1 aiOspiou pXacxovxa ^ov^? ei? ai&s'pa. oid xi ouv ouy opaifxEV 6ia- 231 

Xu6[JlEV0V El? XI XOIOUXOV OfOfJia XWV YqVOJXEVWV, jX7]XE TTUp ixr^xs ClTJp 

ij,7]i>' 6'otop saxiv; oXco? yap sv xi axoi/stov uiroxi'Bsadai ou [xovov sxspov 6 
xt xaiv xEoaa'pcov, dXXa xai si xouxouv auxuiv, Xr^po? ttoXu?* sv 6s axoi- 
30 X-^°^ ^'^ 5(«[i,a ov •JjOY] xax' svspYEiav xouxo -j'ap dxoTiov sivai cprjixi, xav 

d'TTSipov XI? auxo xav TrsTrspaajxEVov ttoi"!^, waTiEp ' HpdxXsixo? xo Trup oisxai XX 
1 owaei Lga 2 xrjv om. L 3.4 toooutov L 6 [jl^XXoi MW: fxe B: 

[j.^XXei L 7 -I^ addidi 8 "fort. d[j.r)xavu)TaTov' Speugel ert MW et 

fort. B^: eatt Bj: ^otiv L 9 'fort. TiapTjX&ov' Speugel 11 auv&Exov add. Spengel; 

otTretpov slvai anXouv auifAa L 12 [j.a9ot(jiev av W, Spengel e coni.: [xa&wfAsv av MBL 

14 post UTTo'votav add. Ta'JxrjV WBL 07:10? — (Ifi) £vavT{(oa[;] cf. Simpl. 480,2 sqq. 

14. 15 (J.)) ot' £v6; Hcripsi: [xyjoevos MWELj: p-tj evo; Lga 15 ^v tw aTietpw WL: ev xfj 

dTisipu.) MB 17 (bs] wv Aristot. 204b28 19 X^yei L: X^yetv MWB 

i^ riz WL: k^riz MB SiTxri; — (21) aTiEipos] cf. Philop. 433,12 Sixxri? M et 

Philop.: oixxJji; ouv WBL 20 Ttpwxa [xev d eaxt xi; oXws xotauxr^ cpuais W 

21. 22 xoivii) xtvi 5(prjaaa&at Xo'yqj] cf. Philop. 427,13 24 xtjv xaXoufxivrjv L 

•xaXo6(j.eva axoi/Eia FI quoque Aristot. 204^33: aroiyjla xaXoij|i.eva E KTrav 1 Aristot. 

ib.: aTtavxa F: ocTrav (aev E 25 xd [xdv y.xX.] Euripides Chrysipp. fragtu. 839 ed. 

Nauck^ yatav B: yeav ML: yatYjv W TIIEMISTII IN PHYSIC. TS [Arist. p. 205^3— 14] 87 

jxovov (JTOiysiov xcxt Ix xouxou Y£-j'ovsv7.i x6 Ttav. svxeDDsv ^ap 7)jx5? X7.t 231 
8e5iTT£Tat au[i.cpX£Y"''((3Si38ai ttots to rcav otTrsiXwv, stteioy] otaXuilrjasxai sic 
xouxo, ez ou xott -j'syovs. xoti '(ap ouxo? aXi'aixsxai xol auxio Xo^o) x«; xr^ 
^evsasu); utto&sssi? irpo'ic'iJisvo?, (Saitcp 72 xctt 'Ava^tji^vopo?. 'Avot^iixa'v- 
5 opo) -j'Ct'p, eirsiOY] Trpo? ouSsv Evavxi'ojaiv lysi xdjv xeortjotpfov, sxslvo xo 15 
[isxa^u ou8' av st? Sv xouxwv jAsxapaXXoi. ouxto? 6s ouo' av -j'svoixo s^ 
auxotj r^ xatixa t^ xai aX)^o xt, s? irotsTv ost" xai xa xsaaapot 1$ sxsivou. 
XI ouv £x' auxou 8er;(3sxai ouxcu? ovxo? d;(p£iou irpo? xa; -j'sviasi?; xb os 20 
HpaxXsixou TTup r) si' xi alXo axor/zlov xuiv 'I'svofjiEvcov aaJaa ov xax' 

10 £V£p"j'£tc(v uTToxtOoixo, sc£i fji£v £v auxto Tcavxcos ivavxtoxr^xa xccl oo-io -(z 
ouosv auxo xtoXuet [izxa^dkXziv zi<; xouvavxt'ov, dkX' rjxoi cpuXa^si xtjv 
svctvxiuiaiv £v x-() ji,£xc(PoX-(j| xaO' ^v saxiv, oFov s? uup £['75, 6taxr^pr]a£i 26 
X7]v OsptAOxrjxa Iv xoi? svavxioic, o^xsp dSuvaxov, tj xauxYjv oltzoKikov oiyoixo 
ocy XYjv 4'05(p6xrjxa, ouxto? Oo oux£xi. av atpCoixo irup. osT os acoC^oftai xb 

15 axov/sXov. Ota xi os ou xbv dspa axoiysTov | ouxws spouptsv, dXXa xb rcup; 2i32 
xai ydp ouxo? 6[i.oi'(o? £t? sxeTvo dv fj-Exa^dAXoi. xdy;a ouv dv xi; si'iioi, 
oxt xai Tiu-Ei? xoT? 'Avaciixdvopou TrspiTriTrxopisv dxoTroi; xtjv uX-/jv dvsu 
xivb; svavx'.coasoic ttoiouvxSs t^ ttoXu xb otdcpopov auxo xt [X£xapdXX£iv xat 5 
£v aux(p 7tv£ai}ai td; [isxapoXdc; auxb ixsv ouv xt [jiexopdXXsiv ouy otov 

20 x£, £1 fJ-r^ xiva l/Ei xat svavxtcustv, sv aux(5 os Yi'vsa&ai xd? [iExa^oXd? 
xajv Evavxtojv £i? xd svavxi'a xt? xwXust Xoyo?; ouxto 6s rjixTv xat p.ta 
ouaa Tj uXtj £vui:dp*/si Tuavxl X(o '(ivoiii'jvd, ousp xois sv xoiv axoi)(£i'ajv 10 
uTTOXt&sp-ivoi? 01) aujCstat. dXXd xaGxa fi£v 660G1, cpactv, TrdpEp-yov Etpv^cfOu). 
£7ravtx£ov 8£ oQsv IcE^r^v, oxt [i,yj8£V d'Trsipov a«)[ia. Tuscpuxs xoivuv dixav 

25 xb at'abrjxov, oirsp -j's saxiv sv "[svscei xat cpOopd (vuv ydo st' xt xotouxov 15 
d'TTStpov, C^'Jtoufi.Ev) sv xoTOo £ivai xat sait xt? xoiro? otxsio? sxdaxou xat 
6 auxb? xou X£ [xopt'ou xat d-avxor, oFov oXr|S xe x^; -(r^q xat ixtd? [jwXou 
xat TTupb? xat (JTrivUr^pos. auxbc oe ou x(o Troato, dXX' 0x1 dij-cporv Tj 
d'v(i> T] xdx«). xouxou xoivuv b'vxo; svapYou; ouxcu? xb d'Tistpov atofxa TjXOi 20 

30 OJIOEiSe? saxiv 7] dvOiXOtOElOE?. EOXO) 07] rpaixoV 6fJtO£t6£?. 6[1.0St67]? 

XOIVUV auxou xat 6 xotto? xat 6 auxb; oXou xs xat xojv ixopiojv xat ouxoj; 

d'TTElpOC. xb 675 [JlOplOV xou aTUStpOU, CpSpE [3aiXo; 7j XOGiOVOl UOtOp, TTOXSpOV 25 

dxiv/)xov saxat r^ xtVYj^r^aExai; xtvEiciQai p.£v '(ap auxb douvaxov. xt ^dp 4.5 dvc(;i[i.0!v5p(i) WL: dvc(;(p.avopos M: in B compendium scripturae 5 yap] oe R 

8 ouTcuc ovTos MWB: ovxcu? L 9 75 si xt otXXo Mj: v^ et xt d'XXo xi M^-B et (e't xi 

superscr.) W: -^ ei xi? aXXo xi L; cf. Philop. 434,10 ytvofji^viov W 10 ctuxuT MB 

7.ai o'JX(i> — (14) Go^jCe^i^at] cf. Philop. 434,11 sqq. ouxto ye MBL : ouxcos W 

13 xrjv ilepfAo'xrjXa iv x:^ et; depa [/.exaPoXv^ 'j'u^^pov ovxa xai ei'ii] av a'fxa Iv xoi; lvavx(ois 
Philop. 16 ouxo; WL: ouxtu? MB (fortasse recte) xa'-/a — (23) awCexai] 

exscr. Philop. 435,4 sqq. 19 xt om. W 20 I'xet MB et M Philoponi: ept 

WL et LK Philoponi 21 xtoXust M: xcoXuaei WBL et Philop. 23 cpaaiv 65ou B 

25 £v yEvlict — (2G) C^,xoiifj.Ev] cf. Philop. 441,15 ydp ei xt] ydp xt W 2G xtino; 

xts L 27 (xta; PcbXou] sic FI quoque Aristot. 205a 12: ^tuXou (j.tds E 29 o3xu>{ 

ante ovxo; coll. B: om. L 30 dvop.otoetoes M: dvo[j.O£toi? WBL 31 xofvyv om, B 88 THEMISTII IN PHYSIC. T 5 [Arist. p. 205a 14— 29] 

[xaXXov dc'vio r^ xa'xu); auY)<topsic>i}«) ^ocp auxoT? ev x(o dcTrsi'pq) xal av(o xal 232 
xocKo. Trot? yap xoiros oixsto? auxu) xal ouSev [xaW^ov ouxos exstvou. 
TTOXspov o5y £7tt Txavxot? 6[xou xivT;a£xai xal Travxac ojxou irXrypcuCJet t^ | so 
6taaTraci}r^a£xai aixavxayou; txo)? os xal atv^asxai xivr^{>EV ara^; tzSh; §s 233 
5 xal rjp£ij.7^3£i ; ou -jap oxav [xe] £i? xrjv otxeiav uapaYEvrjxat yjopav xal 
-|'ap TjV aTTsXiTiEv, 6[jioi«)c £T/£v otxEtav. xoT? fiEv ouv [jLopiot? afxijj^avov 5 
oux(o? "fj xi'vyjai?. oXo)? xe a7t£ip6v xs ajj-a xal xivou[xevov xal MeXicjjo? 
a7r£-j'iva»cjx£v. oux e5 M, oxi Traaav xivr^aiv aXXotoua^ai ^ap Tao)? evoe- 
^Exat. aXXa ouos ouxw xivETa&ai xo oXov £Y/«>p£r, uj; yj acpa^pa ev xaux(p 

10 x6tt(o xaxa xa [xopta. irpcoxov [xsv ^ap s/pr^y, EiTTEp 6[j.oioEtoEc, xal xa lo 
fjLopia Ttavxa xuxXtp xiVEiaOat, obj^ opaxai oe oux(Os, aXXa sxEiva xal ett' 
euf^Ei'a?, oiov -j't) uowp. ETTEtxa el x6xX(o, xal TTETrlpavxai* s/r^fi-a -j-ap 
E^si. (j-EVci xotvuv axivvjxov x6 XE oXov xal xa [xopia. £"(«) oe xouxo [xev 15 
ou Xe^o), oxt xal [xovv] xv;? 9opa? ouoev r^xxov d36vaxoc* wsizzp ^ap xi- 

15 vsTa&ai Icp' Iva xotxov d\iri'/oLvov xou ■jxavxo? 6[xoraj? ovxo; oixeiou, oux«)? 

xal ■JQpEjJ.Erv EV Evl XOTTO) [AT^OEV JiaXXoV ExIpO'J TpOSvjxOVXl. dXX' £(3X0), 

SsSoaf^a) uleveiv. xal xaQ-' oXov xal xaxa [iopta xotvuv yj xivr^ai? oux 20 

laxat, TTpaYfJ-a ouxo)? svapyEs xal ouoe Xo^ou 6eo[X£Vov, ei ixyj Tipo? dxivTQ- 
xou? -j's ovxto; OEoiJLE&a Xo^ou. 

20 "Eax(o OYj TtdXiv dvoixotoEiOEC xo d'TTEipov xal ou/ duXouv. auv&Exov 25 

d'pa xal xoT aTrxEaOai i'v. ouxouv ouoe eF? aux(o xaxa cpucrtv xottoc, dXX' 
exa'axo) xojv atoii-dxojv oixeTo? xottoc, ec div auyxEixat xo oXov. xal | 
xtvrjai? [lEV OYj aoSCoix' av opa os xd Xonxd. xd dvofxoiosio^ xauxa 234 
•iroxEpov d'lXEipa tj TTETXEpaaixsva; dXX' el ixev TTETTEpaOfJiEva xax' dpii>aov, 

25 EV XI £^ auxoiv d'lrEipov saxai xaxd [AE-j-Ef^o? tj xal irXEiova* ouxo) -^dp av 5 
xo oXov aTCEtpov EiY]. -^^ouai xoivuv auxois oi rrpoxspov Xo-pt, ou? d'pxt 
Xe'COVXe? STcausdfxE&a, -poslxi 8s ouoe ofov xs sv xoiv axotj^srcuv d::£ipov 
Eivai £V xf, cuv&EGEi ov Txup Y^ Y^. (Spioxai -j-dp sxdaxou xouxcuv 6 xottoc, 
xal ou lid; oixsio? dixavxi, dXXd xm (asv dvto x(5 §£ xdxoj* xal oid xouxo lo 

30 ouSsk xa)V cpuaioXoyfov :xup xo d'TTEipov etxoiVjCJsv yj i-yjv, dXX' u'owp t] dspa, 

oxt EXSlVtOV [JLEV 6 XOTTOS ExdoXOU OT^Xo; £5X1, XOUXtOV OE £TCa[i.Cp0XEplC£l XtO 1 avu) 7j -/.oc-u) MW et Simpl. 483,14: /A-ta r] avco WBL 4 TtavxayoO BL 

bi pr.] OTj W 5 T£ delevit Spengel et cm. Laur. 85,14 (ortum puto ex oxav): ye W 

G oizEi'av] oiz£i(u; L d[j.Tj)ravov M: diji-/^y_avos WBL 7.8 MeXtcfao; dTieytvuiaxev] 

cf. Philop. 438,12 sq. 10 post [j-dpta add. jicivxa xixXo) xtveiaDat L^.a (in Lj Tiavra — 

[xdpta om.); 'fort. xtvetTott' Spengel 11 iiz' WL: aTr" MB 12 post eTieixa 

add. oe L (in L, et om.) 13 e^et Laur. 85,18: g^Eiv MWBL 14 dSivatov L 

16 fJiaXXov (jLTjSev L 17 oXov] Mmmo oXou' Spengel 18 7rpayp.a — O£d[j.evov] 

exscr. Philop. 438,15 ouxcos BL et Philop.: ouxe MW 19 Xdyou; B 

20 dvo[j.ociois WL 22 exdaxw] estu) L 23 xtvi^aetc et awCo'vx' L 

dvo|j.oto£[57j MW^B : dvofj-oeiSTj L 25 av om. M (quae particula fortasse post d'Tretpov 

aptius inseratur) 29 ou ttS?] outtoj B 30x6 h xal d'Tieipov EI Aristot. 205^26: 

TO d'Tietpov xal 'h F dXX'] sic E quoque Aristot. 205 a 27: dXX' yj FI Ixeiviuv] 

ixetpi (sic) M 31 xtu W: xuiv MBL THEMISTII IN PHYSIC. To [Arist. p. 205a29- bl3] 89 

av(o xoti xotxto. aiTSipa d'pa xata api&jxov xa dvo[xoto£t8Yj [xopia xou 234 
dTrstpou. d'-eipoi dpa xal oi xoTcot. dXXd xouixo douvaxov irsirs- 15 
paa|ji£Vot "(■dp oi xouoi xal «zi xaiv xotcwv Siotoopar 6 fap d'vo) xc<t xdxo), 
xal £t? os^id xal si? dpiaxspa', IfxTrpoa^sv xal otcicjOcV. TrsiTSpatjasva d'pa 
5 xd axor/zXa xax' dptOjiov ou ydp oyj irXsiovtov o auxo? xotto?' ouxexi 20 
'j'dp sxotva xax' eioos Sioiasi 01? 6 auxb; dcpwpicixat xotto?, st firj (SsTrsp 
Avjfxoxpixo;. ouxo) 8s 6|i.oei5Yj? T| xtvyjat?, oux(o oe ofioeiOTj xd axo/eTa, 
o3x(o 3s xal sxa'cfXif) xaiv dxoixwv oixsios 6 xou Travxo? laxai xotto?. xal 
xauxa 7j dxo|xo? 6Tro[j,£V£i, aTrsp, £i x'^ loia itSTiEpaCfx^va xax' dpi9(Jiov 25 

10 xal xaxd (iEYsSo?, ttS? x6 £^ auxSv d'T:£ipov s'axai; oxi §£ dva^xaiw? 
oxoXouOei x(o Tr£Ti£pdvi>ai | xou^ xoitou? TTETTspaaOai xal xd a(}>[j,axa, xi? 235 
oux oiSs; auvaiiapxiCstv ydp xot? xoiroi? auxd dva-f/.aiov ouxs "(dp 6 
xoTTO? [xei'Cfov Tj [dvaYxaiov] oaov £v6£)(£xat xo awfxa stvat (xal dtxa £t 
[xsi'Ctuv 6 xoTio;, oux aTTStpov x6 a(Ju|j.a) ouxs x6 ca>[j.a [xeiCov tj oao? 5 

15 saxlv 6 xoTiO?* £t -(dp uirEp^aXXei xov xottov, t] sv xsvoj Icjxai r^ ouoajiou, 
(Lv xb {JL£V oux £t? [xaxpdv Xo^ou x£u?£xat, xb 6s auxo&sv saxlv xaxa-'sXa- 
cxov ouxs 'jdp xivsTtj&at' xt ouvaxbv oux£ r^p£[i£iv dvsu xotiou. 'Avaca'j'o- 10 
pa; 0£ dxo-ov aixi'av dTuoocuGst xou [xlvstv xal dxtvr^xov Eivai xb d'-sipov 
fi.r([jLa' T:£pis)(£a{)ai [xsv -(dp utt' ooOs.\>o<; dXXou 816x1 d'TT£ipov, ax/jOt'Csiv 83 

20 £v auxto xal STrspsiOEaOai xal dvxtpaiVEiv, otd xouxo os aux(u xal xaxd 
(puGiv £tvai XY]v [xovT^v. xouxo 8e oux akri^iq. ou -(dp ottou xt dv -() , lo 
IxsT Trdvxoi? xal ttscouxsv Elvar £i'/] -(dp d'v ttou xi xal ^ta xal ottou ou 
Tr£cpux£V sTvai, (us 6 Xii)oc sx xou TcaxxdXou xp£u.d[i,£VO?, xb 8s axr^piC,eiv sv 
sauxco xal £7rsp3iO£Ci9ai [3iaiou }xov9]? aixia {idXXov T; ~f^q xaxd ccuatv scxi'v 

25 xoTTOU -(dp aTTopiav u-o8"/jXoT xal xb [jlt] £-/£iv otxou xivr^asxai, dor^Xov 6s 
SI Trapouar^; ywpa? r^pspLrjSsv d'v, wairsp xd irscpuxoxa. [x£V£iv -(ouv ou 
7T£C2UX£. 6id XOUXO "(dp xal x-^ 'cq xb [A£V£tv xaxd cpuaiv scsxiv, sttewy) 

xal XOTIOU UTrdpXOVXO? 0[l(uq ou XlVSlXai, 616x1 TIoCpUXEV sv X(p [XSOtp JXSVSIV, 25 1 dvojJLOioetOTi MW: dvopioeio^ BL 2 d'retpot — (4) oma^ev] cf. Philop. 440,5 sqq. 

d-£tpa W 06 ydp totto; avw vel eJcl ydp avto et v. 18 xal £[jntpoa9£v scribendum 

(vel xc(l ante oma&sv delendum) esse censet Spengel 4 dpcc MB: dpa xal WL 

6 dcpop(Cexat W: dcpoptaxat L 1 ok. pr. MWB: os xal L 9 o7io(j.£v£i Spengel: 

u7ro[jiv£i libri 11 tcji WL: to MB rsTicpdvOat MWB: TrsTiEpdaOat L 

•7r£7C£paa9at MB: 7r£TOpda&at WL (Ti£7r£pdvi}ai Paris. 1888). librorum optimoruui scripturam 
TreTTEpacSat et hie et alibi non attigi, quoniam posterioris aetatis Graecos to 7r£pui to 
T£X£i(L pro TTEpaivco adhibuisse plus uno etymologicorum testimonio constat, idem de 
TTETTEpaciTai valet 13 (j.£iCojv WBL: [j-eTCov M (ut M Philoponi 448,10) dvayxaiov 

del. Spengel (et Laur. 85,14): dvayxaicu? W. nescio an in dvaYxalov, quae vox iu libris 

pbilosophicis per compendium (dv) scribi solet, vestigium lateat vocabuli apia, quod in FI 
Aristot. 205 a 34 inter adipia et Elvat legitur d';/' £t W: d[j.a MBL 14 oute 

MWBLj: o'jTs ydp L.^a 15 xoivtil M, 18 d7roo(oioai Spengel (ut Philop. 448,15) 

18 7r£pt£y£a8at] cf. Simpl. 485,25 uti'] dTi' L 20 iii' a'jTiiT L au-tj) M 

(sic saepe) 23 XiSos — xp£[j.d(j.£vos] cf. Simpl. 485,31 sq. 24 [rltaiou (j.ovtj;] cf. Pliilop. 

449,13 25 T(5Trou — (90,1) E/Ei] exscr. Philop. 449, 13 sqq. 26 'fort. -e-^uxoTa [a^veiv. 

<[A^V£[v) youv'' Spengel 06 L: oy MWB 28 ante 7r^<puxev add. ov> Fl Aristot. 205 •> 13 90 THEMISTH IN PHYSIC. F 5 [Arist. p. 205bl3 — 34] OtOTt OtTCElfiO; 7]V Xal SaTV^p'CsiV SV E7.U--(j, i'fJLEVSV, d)X OTt [Jl£V£lV £V X(0 

ix£3to p^po; ijowzn I STTccpoxsi. XsxTSOv o'jv TOO TO (ZTrstpov [xsvciv aiTi'av 236 
cpucJtxTJv TjV -yap Xrj'Et vuv aixtotv, oux ex xr^z cp6a£«>; xou fxiyfjiaxo? saxiv 
5 7] OTTEp av XI? uTTo^rjxai oajixa, atX Ix xou [xe'ceBou; , STrEixt ttox' epsi 
■jTEpi xwv {j.opi'a)v xo5 |xi"C}iaxo? ; ei [xev yap xat xouxtov Exasxo) xaxa cpuaiv 5 
sari x6 axr^ptCeiv ev lauxqi, Trotvxa dxivrjxa [ilvstv, oirEp ou8e auxoc av 
£&£XT^<3eiev El 8a 8i6xi TTETrspavxat, 8ia xoGxo old xe xal xtvsTa^ai, ou 
xaxa xTjv cpucjiv apa xou awixaxo; xo axtvr^xov [sTvat] u-r^pyz xto oX(o, lo 

10 etceI xal xot; [xoptot; av xoSxo uirrjp'/sv, Eluep 6[xoEtO£? x6 [ii7[i.a, oioirep 
xal Ttav £v Travxt, aXXa oia x6 Tioaov xal xo [ae^eSo?. oX(o? oe EiTrep [xtj 
£^ dva^xYjc, dXXd zeccuxev Elvai xo oXov ev Eauxm xal xottov i'/ziv iauxw, 
Old XI ou xal xaiv (jLoptwv Exaaxov; ofiOEiOEi; 7dp oi xoiroi xou xe oXou is 
X7.1 xoij [xEpouc, oXou XE XOU G'oaxos xal xud&ou xal Tcupo? xal anivftrj- 

15 po$. £1 xoivuv xou diTEipou xoTTO? TO EV auxo) [jLEVEiv, dpa xal xo oXov 
xal xd [jLopia. -apfjpr^xai ouv xal ouxto?'xr)V xivr^aiv oaoito; xoi? d'XXoic, 20 
oaoi xal iz apX^i^ dxivvjxov elvai xo t.^.v uTuOxi'^EVxai. aTzXSx; 6e dSuvaxov 
aTTEtpov xt Xe^eiv au)[j.a xal ev xottio cTvai. si -(ap ttSv Otopia aia&r^xov 
ri pdpo? £)(Ei -i^ xoucpoxr^xa xal xaxd xd; poTrd; xauxas ettI xou? otxEiou? 

20 cpspExai xoTTous, douvaxov oe xo diTEtpov aa)[xa y) papu t] xoucpov elvai, 25 
douvaxov dpa xal xottov auxm 7rpo(3xii)£vai, Tjxot ydp rdv [3apu xat ecjxiv 
EV [xovio xtp xdxo), 6 Se d'vto auxou -EpixxEuOEi, Tj Tidv xoucpov xal £(3xat 
[xovov EV x(o dvto, 6 Be xdxco auxou uTiEpPaXEi, t) xo | fj,£v T^fiisu papu 237 
xo OS ri\Liao xoucpov. xal irpaJxov jxev TlO)? xo d'-£ipov oiaipEiv; £7C£ixa ei 

25 TO [XEV £V x(p d'vto XE xal £!jj(dxtp, xb Se £v x(o xdxoj XE xal [Jtsao), irEpav- 
Ov]a£xai uTib xfiiv xoTitov xb "("dp £a)(axov xal xb jxeoov TiEpaxajv saxtv 5 
ovojxaxa. xal ydp ei ev xotto) d'-Eipov, xouxou ok Stacpopal xb avvn xal 
xdxoj, xal EfXTrpoa&EV xal OTita&Ev, xal OE^tbv xal dptaxEpov, dvd-^y.-^ xal 
xou diTEipou xauxtts eivai xdc oiaaxdaEi?" dXXd Tr£7r£paa[i£va>v ai oiaoxdasis 

30 auxat xal at oiacpopai. ouoe "j'dp sxstvo saxiv EtTreiv, o)? at otacpopal xou lo 
xoTTOu xb dvcu xal xdxto xal xd Xoiird xaxd xtjv irpb? T|[xa? etai ayiaiv, 
oux EV aux-^ x-^ ccuaEt xou xotcou- xal ^dp xouxo \iiy.rjov uaxEpov sirtSEt- 
$0[jLEV, oxt tv/jSiZ Exaaxov xouxtov xat rcpb? r^\l^.'; xal X"(j cpuast. xal xd? lo 

1 x£t(jiev£i (sic) M 4 Tjv — (15) ji^vctv] exscr. Philop. 450,2 sqq. cpuOEU)? lartv xou 

p,tY[j.aTos L 7 'fort, jxevet' Spengel 8 xal om. M 9 elvat om. Laur. 85,18 

10 av om. L ToiJTo] auxou L 12 sysiv eauxiij MB: e'yetv iv sauxcu WL (sauto LJ; cf. 

auxo eauTou elvat TOTio; apud Philop. 450,17.18 13 otd xi] Sidxia (in L comp.) IS'malira 
[jLEvetv, <lv auTco [aevei) apa' Spengel 16 Tiapii^prjxat scripsi: TrpOEi'pYjxai MB: Tzzpir^- 

pTyxai WL ouxu)s] ouxos WL 17 oaat M 18 et ydp — (25) xottujv] exscr. 

Simpl. 488,7 sqq. 23 Iv fidvw t(u dvto W 24 xat] 75 L Tiuis L: Tipos 

MWB oiaipelv MWB: otatpet L 24. 25 e^ tiB (jiev M 25 to — (26) (5vo>aTa] 

cf. Simpl. 488,34 sq. 27 ante dTiEipov aild. to L 27. 28 xal xdTto MWB et E Aristot. 

ib.: xal TO xdxtu L et F Aristot. (to xdxto I Aristot.) 28 xal to EfxTtpoaOsv FI Aristot. ib. 

(Trpo'aSEv 1) 30 al post xal om. L 33 ttjv cpuatv L tos L: xasxe MWB; an xdaos? cf. 

Tds xou xoTTOu xauxas 8iacpopd; apud Simpl. 489, 20, qui ex Alexandro haec sumpta esse testatur THEMISTir IN PnYSlC. F 5. 6 [Arist. p. 205b 34— 206 a 20] 91 

Tou TOTTou oiacpopa?, £v (p TO ocTTcipov saxtv, £t apa saxiv, dva'-cx"/] t-;Q 237 
(pu!j£t sivott, ou x-^ oyiazi vr^ irpo? fjixa?. vuv 6' I'xi xctzsivo TrposxsisOo), 
u)S £t aouvaxov (XTrsipov elvai xottov, £v xoirm 8£ Ttav aoifxa, douvaxov 
a7r£tpov sTvat aoijxa* x6 ixpoixov 0£, to d'pa OEuxEpov. dXXa [ayjv xo £v 20 

5 XOTTCp xat £V XlVl XOTtO)* £^ Y^P ^^ IJ.?jO£Vt, OUOE £V XOTUOD , (SaUEp OUOo 

TToaov, (xv^xe onryj;(u jn^xE xpiTirjjju |x-/;8£ xax' aXXov xivot dpii}|xov. £t 
OE i'v x'.vi xoTTW, Trdvxo); 7) £V xu) d'vu) Tj £v xw xdxto 7] TTOu dXXayou, 
xouxo §£ rjSrj iioXXdxi; douvaxov dTr£0£t'?aij.£V. oxi [xev o5v IvEp-i-Eia oux 25 
laxt GaifJia a~£tpov, (pavEpov £x xouxojv. 

10 6. 'Oxi 6£ xal aizkuic dvaipotiai x6 d'TTStpov uoXXa | douvotxa au'x- 238 

(5atv£i, Eip'/jxcd txsv xal 7rp6x£pov 7j07), X£-j'£ai}(u Se x7.i vuv. xou x£ -fap 
j(povou laxat xi? dp/r) xai xeXeuxt^, irpayixa xuiv 7rdvx<ov dif/j-^otvcuxoixov 
x6 "j'otp Xe-j-eiv, (jo; y^p^axo t:ox£ li^zaxiai }(p6vo;, ouoev aXXo saxlv r^ oxi 5 
/povos fjV, ox£ /povos oux ^v. irav yap x6 ^ivotiEvov £v XP'^^^l^ i'iv£xat, 

15 xal xo'ttoxe' /povou xaxr^^opEtxai, 0£txvuxai SI xat vj xi'vrjai? ouaa dioio;, f^? 
irapaxoXou&Tjfia 6 xpovo^. £v fiEV ouv xouxo ocxottov [xt] irapaosy/jijisvois 
x6 d'TTEipov. £X£pov 0£ "?] xujv suvo^oiv 8iaip£ai? iaxa[X£v/j xal irdXtv yj 10 
au^rjCts xou dpi^jxou. oxav §£ [xr)xs £tvai [i,T]X£ p.7] Eivai xiOstxEvoi? aoxo 
6 X670? £000-^, xou otatxy](3ovxo? ZP^^'^ ^'C''^ S^Xov 0x1 Tctu; [xb laxi, ttojc 

20 0' ou. Xi^E'^'xi 3rj xo |j.£v ouydjiEt x6 Se IvxsXe^Eicf xal auxr^ y)ixtv yj 15 
otaipEGt; xojv ovxcuv TzokXayoU OEOEixxai, (uoxe eI'ttep ETvat [xsv xo octtsioov 
dvocYXTj xal Ttpoa&saEt 6ia xov dp!.i);xov xal xov ypovov xal oiatpsasi ota 
XTjv tO[xrjv xcav [xe-j-eBojv, oux laxt oh, EVEpYsic/. ota xou; £[XTrpoai)sv Xoyoug, 
XEiTTExat auxo Eivat 6uvd|x£t. xal xotvuv xou scofxaxo; xou auv£/ou; £i 20 

25 dvd'(/.T^ aiTEipov slvai X7)v xofxr^v, (xo -/ap dvEXEiv xa$ dxofxou; ypajxtxa; ou 
yaXETTOv) ESxai ouvdixsi d'TiEipov, oux Ivsp-j-sta • xouxo '(ap diiri'/OLVov Tcav- 
xeXo);. xo ^ap EVsp'i'Eio: xtjv oiai'psaiv Et; d'TiEtpa UTroxtOEaOat xal xtjv 25 
auvi>£aiv EC dirEipcuv saxl ttoieiv st; oaa ydp 8iaip£ixai xo ouve/e;, ex 
xocouxtov OTjTCOu xal auyxEixar xo oe e? dTr£ipa>v cfu-f/Et'ixEVOv aitsipov saxi 

30 xaxd [XE^E&o;, xouxo oe dSuvaxov ETriOEixvuvxs; d'pxi 7rE7rau[xs&a. oxav os 
XsYtofiEv TO d'TTEipov Etva'. ouva'jxEi, ouy ouxo) XsyofiEV, I (i)? xov 5(aXx6v 239 
dvoptdvxa Eivai 8uvd[x£i, 0x1 xav yevoixo ttoxe dvopia; EVEp^sia, dXX' ettI 2 0' sTi L: M Ti MWB 3 tottov dtTrstpov elvai E Aristot. 206al: xdiiov elvat otTiEtpov F 

et (xo TcJuov) I elvai xt aui[xa EI Aristot. 206a 2: xi elvat cdi[xa F 4 xo h om. 

E Aristot. 206 a 5 5 ydp om. a ouoe MWB: o'jxe L 6 xp(Trrj/u r; 6(7:Tr)yu 

E Aristot. 20Ga4 (idem paulo post xctxto -q avco) 11 xal ante TipdxEpov om. L 

xat vOv 0£ B 12 7:paY[J.a xuJv L: TrpctYfj-axiov MWB 13 xo ydp X^yetv — (19) 

ypsfa] exscr. Philop. 456,.5sqq. iarh MB: iaxi Xeyeiv W: X^yeiv laxt'v L et Philop. 

15 ifj M: om. WBL et Philop. ^?] libri et Lt Philoponi: i^ KM Philoponi: ^ 

scripsit Vitelli 16 oijv MWIi et Philop.: om. L 19 eitoSr) B: e6o^ a 

u(o; WL: Tta; M: zuis B (item postea) 21 TroXXayT] W 22 StalpeaEi] sic F 

quoque Aristot. 206^ 15: d'^atp^ast EI 24 auxo] auxiij B 27 xrjv] xtj (sic) H 

28 auvSeaiv M (pr. a in ras.) ydp om. W 31 XEyo[x£v a ouy o'jtw 

— (92,4) X^Y"ai] exscr. Philop. 459,18 92 THEMISTII IN PHYSIC. T 6 [Arist. p. 206*20-31] 

\ilv Tou /aXxou xal lou avopiavro? irctusTai f, ouvotjit? IttsXOousvj? x^s 239 
ivspYciot?. 6 ^ap yevojisvo? dvopia; ouxsi' l/st ouvatxiv dvopia; '(evia^iau 5 
XsYsirat ouv £7rt xSiV toio6tu)V xo ouvd[i.£i upos ttjv svspvstav, oioTrsp olov 

T£ aOTO 7,0.1 TTpOeXOsTv St? SXSlVYjV TrpOS T(V xai X£7£-ai, E^tl OS XOiji dTCctpOU 

5 xauTOV scjxiv kvi[j^zia. (b? d-stpou xou ouvd[x£i xott Ivsp^Et'oi. . tj '][^ap xou lo 
diTEtpoi) £V£p"j'£ia u)? dTisrpou xo ouvacjOai det xi ttXeov, ettsI Eqs xoictuxrjv 
xis £vx£X£)(Eiav £7rtC7jxor/) , oiov axdaiv xivd xal [xop'fY]v xal £ioo;, ouxo? 
ouOEV dXXo Tj TTEpa? XI C'/jxeT xou aTTsipou, [xdXXov 8s cp&opdv xoG dzEipou, 
xouxo 0£ dij.7]-/avov. irdaa ^dp £vx£X£)^£ia amCs'-v ocpeiXsi xo utlOX£1[X£Vov. 15 

10 <SaTC£p xotvuv xrjv xou xivr^xou IvxeXs/eiocv "(j xivr|Xov (puXdxxoucjav im- 
8Eixvu[i.£V xrjv o6vau.iv xoui xiv£TGi)at, oG'xw; svxsXi/Eia xou di:£t'pou xotl 
xeXeioxt^? xo ouvaadai dsl Koppoxspto. el ok itotuaaixo ttoxs tj ouvajxi? 20 
auxy;, irausxctt Trcxpa/prjfxa f xou xai d'lTEipov Elvai. xctOdTisp -ydp ots sv 
x(p 7iv£a&at xo Eivai laxiv, xauxa Tzaoadiieva xou YtVcsOoti ouSs saxiv sxi, 

15 oj? d^obv xai TifiEpa xai ypovos xai cpXo?, ouxojs 01; xo sTvai ev xoj ouva- 
sBai, xauxa d^oXlaavxa xo ouvas&ai ouvaTToXXucjiv £u9u? xat xo Eivai. 25 
dXX' El' xts d'pa xat xyjv xoiauxvjv ouva[i.iv xou dTTEipou C/jXEt, ri irpos x-Jjv 
£V£p*|'£iav XE'CExai, xat auxvjv auxtu osixxsov sTit xtj? xoij-Tj? xojv a£-|Ei)u)V 
oi£ ^dp [xT^Trm oiaipEtxai, | xox£ saxtv ouxa»; aTTSipa x'^j otaipsasi, oj; xat 240 

20 6 /aXxo; dvopid?. iX&oi "(dp dv zk xo xax' EVspYsiav zk d'Tictpa otat- 
pEtcj&ai, 7rXy)V oiacpspsi. xouxo [jlev -/dp dSuvaxov xai sauxo dvaxps-Et. £i 5 
'/dp [XT] 6t-(jp7]xai, oux £t; d'TCEtpa iravxto;* ttw? "cdp dv iXr^cEv tj xojxt^; xo 
OS otatp£rai)ai £t; d'TtEipa ouosv xcuXuei dsl ouvajilvou x£(xvstj&ai xou Xsitco- 
jxEvou. jj-r^OEl? ouv d&poav C,r^-^lTOi xtjv EvxEXs^^Eiav xou dTrsipou, wSTCEp 10 

25 otxia? t) xXiv-/)?, dXX' (Sa^Ep xov d'{u)vd cpajxEV ivspYEta TiapEtvai xai xr^v 
T][jL£pav xai oXois xov ypovov oux£ xu)v 'OXua-i'ojv dSpocuv ouva[jL£vu)v 4 aixo MWL (to ouMa>£t Pbilop.): airuJ L 5 svEpyeta Wa: lvEpY£(a MBL 

TOU 8uvafi.£i MWBLi: to oyvofp-ei L^a r) ydip — (11) dTisi'pou, (13) xa9a'Ti£p — (14) ext, 

(15) ouTUis — (17) C-^Tei] cf. Simpl. 493,20 sqq. 6 to] tou Bj: cm. L £ty£ 

— (16) elvai] exscr. Philop. 460,5 sqq. ei'te M 7 xt; om. W 8 xt 

Ct)T£i] iTTtCTjTEi Sifflpl. 12 TEXsioxr^xa a (iu L compendium scripturae) Tioppco- 

T^pw W (et Spengel e coni.): TrpoTEpw MB: 7Tpoau)T^pu> L et Philop. 13 too xol 

libri: to xat Speugel: xott xo Philop.; puto 7iapayprj[j.a -ou xat scripsisse Themistium 
15 O'JTW M 17 T; WL: rj MB 18 t^s To;j.f;c twv |j.£y£9d)V scripsi: Tuiv ttj? xotxrj? 

P.£Ye9«)v libri; x^c xuiv |x£ye9u)V xo.ul^? Spengel 19 ox M (oxav?) ox£ — (20) 

dvopias] exscr. Philop. 461,5 sqq. 21 post oiacpEpEt in L haec inserta leguntur: oxt, 

xatTOt 0taipEt3i}at Ete d'uEtpa ouvaxat xd (XEyeST], o'!)/_ o,aoJS 86vaxat IvEpyEta £(; ccTiEtpa oiat- 
p£ic9at (ot|jp£ia9at L.^a), quae verba nihili sunt: significare studuit Themistius vocabulis 
TtXrjv otctccEpEi ea, quae Philoponus pluribus circumscripsit 461, 8 sqq. 22 [xyj om. 

Philop. 460,25, qui totum hunc Themistii locum adeo discerptum reddidit, ut vix 
disiecti scriptoris membra agnoscas. quae res fortasse eo excusatur, quod Themistius, 
si quid video, in loco Aristotelis (cuius duplex in libris manuscriptis fertur recensio; cf. 
Diels Zur Textgesch. p. 33) peculiarem quandam verborum conformationem secutus est 
ex utraque recensione conflatam 22. 23 xo os — (23. 24) X£t7ro|i^vou] exscr. Philop. 

461,2 sqq. 24 ,ar,o£ts — (26) ypo'vov] exscr. Philop. 461,10 sqq. post wairep add. 

vj BL 25 oixEias Bi 25. 26 ttjv Ti|j.^pav] i^ fyp.£pa I Aristot. 206b31: q om. EF THEMISTII IN PnYSlC. TG [Aiist. p. 206a31 -»'27] 93 

cpai'veaOai oute y)jxspc(? ouxs oXwc ypovou, dXX' on -yivstai xi auxtov 7.t:o ^40 
[xspou;* oGxm 8r) xal xyjv zk aTrsipa otctipsaiv, ou/ («? d&poctv ouo' o)? 
a[xa ouva[i£V7jv ^ivsa^ai ttoxs, dXXoc xal oxi ^ivsxai d-nb \i.ipoug, dei xtvo; 
uiroXeiTrofjLSVOu Trotvxd)? |xeY£i)ou?. xo [xsv ow sivai Ofxoiov xo) xs X?^'^^ 

5 xat x-^ £1? ocTTEipa StaipecJsi (atxcpoxipoKj ^ap sv xto ^ivss&ai xal £x [xspo-Js 20 
zXvoLi xal ar^ a{}pooi?, otXXa xotl xo a'-sipov £v atxcpoxEpois oixouo?' xo yxp 
aXXo X7.1 aXXo act xo Xa[xpav6ji,£yoy elvai xat xouxo '(S, TX£Tr£pa<3[x£vov), oia- 
cplpouai 6£ oxi £7:1 [xsv xou ypovou xo Xr/f Ob del [x£po; icpOap-/; (7.51 ^ocp 25 
xo TtapEXOov sodapxai), £i:i os xr^q 5iaip£a£(o? a£i xo xji-rjOlv uttoiasVoI, 

10 o'JX£ OS ypovov uTT:oXi7r£iv Txpbs ''(£y£C»iv oux£ xo \ii-(e\}og irpo; oi7ip£aty. 
[XYj Xay&av£X(o 8£ 7,|xas, «>? £V xoT$ '^z'(ibz(Siv ou xaxa oic(ip£3iy [xovoy xo 
aTXEtpov, aXXa xal xaxa | 7rp6a&£aiy £v "I'ap x(p TiETTopaajilym tAr^iOst, 241 
icp' oaov xaxa Oaxspoy r^ oiarpsai? -{ivexai, i~\ xoaouxov r, Trpoa&saic xaxa 
Oa'xepoy. eI oov tj oiaipEOi? £tx' aixstpoy, xal rj TrpoaOssic, aXX' dvx£- 

15 axpaiJ.[X£V«)?' '(dp dcpaipou[j.£y ex£tvou, xouxo) ■3rpo(3xi()£[X£y. ou iraaa 5 
0£ otaip£3'.? £7x' d'7r£ipov oijO£ 7rp6ai)£St?- dv ^dp Ifaa xk dXXv^Xot? d£l 
xd [x£7£i)-/j Xaapdy(j, oiaipaiv t:ox£ dyaXco3£t xo oXov 6--/jXr/oy dv ff 
dXXd -/pYj -uOiEiaOat xtjv xojj.r]y xo> auxw ixsy Xo*|'(o, ou xoTi auxol! ok txs- 10 
-(£8£i. idy -'dp k^ dp/r^ £i? %tsu oiaipoiy dsl xo fjfxiau Xa[xpaV(j?, xou 

20 X£'.-oix£vou xoy ijLSv auxoy ciuXdc£i? Xo^ov £y xq "0[x"^, ou xo ibov 0£ 

[iE7£&0?, xal fiOVO)? OUXfOC Yj Oiatpsai? ou/ U7l0X£1<];£1* OUXU) OS OUSS Yj 

TtpoaOcat?. xal xb d'Trsipov saxi [ihv h dfji'foxspoK ouvap-si, oia'-pipEi 8s, 15 
0x1 8iaipouvxa? jx£v Isxiv sXaxxoy d=l Xa^siy -Kavxb; a)pi(3ij.svou li-s'i'sOouc, 
TTpoaxi&iyxa; 6s ou -ayxb? ixsTCoy ixsysOou^* ou "(dp Txayxo? saxiy usTCov, 

25 otov xou oupayou, dXX' sxsiyou ouyaxou [xovov, xviv auQrjG'.y sr/ey Ix xou 
x£jJLy£(J&ai x6 IxEpov [XEpo?, sirsl si'-j's oiov x£ r^y Txavxb? jxeysOou? [xsiCov 20 
XaSsiv, 7)y dv xi a(o[j.a d'-£ipov £yxsX£}(£ia, otcoiov Xs^ouofiv 01 oiusixot. 
oxs OS ou ouvaxbv sTvai auifxa xoiouxov, ou ouyaxbv ouos xaxd -pos&saiy 
d'TTSipov sTvai, dXX' d'-£ipoy [xsv Trpoa&sS'.y otoy xs stvai, s-sl xal oiaips- 25 

30 aiv d'TCsipoy os xaxd irpoaOsaty ouxsO' oFov xs. oid xauxa [xsyxot xal 
nXdx(ov 8uo ETzoir^as xd dTxstpa, xb [xs^a xal xb [J.txp6y, xb txsy xf| 7:pos- 
SsGsi, xb OS x-i^ oiaipsssi irpoaoaoioiv xal sx xouxioy f svsTvai u-aiyixxo- 3 dXXi xal M: dXXd WBL G. 7 xo y^p «XXo MB: tmj y«P a^'^o WL; cf. Simpl. 

494,18 sqq. 7 ye om. W 9 -r[j.rjȣv] Xr,'^{)Ev Laur. 85,18 e Simpl. 494,28 

10 TO om. L 11 o£ om. B 11. 12 [ao'vov ov to a-eipov Spengel (recte puto) 

12 £v M2W: £{ MiBL 13 £(?' oaov-(15) zpoGTiaEfxev] exscr. Philop. 469,4sqq.; cf. 

praeterea Simpl. 495,26 15 to-jto B et Laur. 85,14 (ut KM Pbiloponi) 16 tis] toT? B 
16. 17 Ti (Acye^r) ael L 19 XajjiP'ivo; WL: Xau-Pavotc M (quod vix quisquam commen- 

det): XaiJi^avEis B 20 cfjXa;r|; M 21 r) otaipEGt; ou/_ {j7roXe(J;£t] cf. Simpl. 

496,4 sq.; Philop. 470,4 21 0)) W (ut vid.) ouoe om. B 23 egtiv — 

|j.£Y£9ou;] cf. Simpl. 498,24; Philop. 472,20 28 5t£] oti W itpdaDeaiv M (ad 

in ras.) 31 860 ri otTtEtpa iTCOt/jac E Aristot. 206 b 28; a;:Eipa 060 in. FI 

32 dvscvat M: IxElvai B: iv.tXva WL. in loco difficiilimo tractando iuvat mentionem 
facere Asclepii in Metaph. 987 ''25 o o£ llXa-wv ouaoa, ety£ to a-£ipov iv. |j.£yc(Xou xal 94 THEMISTII IN PHYSIC. FG [Arist. p. 206b27-207M0] 

fiEVO?, dlX' Ofitos QUO irotT^sac ouosxspq) "/priXai sv xaT? af>/aT? | (apx^i ^'^^ 
Se xax' auxov of api{)[xoi)' ouxs x6 xoixa oiarpssiv aTisipov ev xoT? apidjaoi? 
ouxe x6 xotxa TrpoaOestv, dXXa x6 [ikv oux e)(ouaiv (faxavxai Y<ip £^? 
(lovaoot), x6 oe auxo? ou cpyjcjiv aulst ^ap auxoug* [liyjA -(ao osxaSo; cotjcIv 6 
5 sivat xov dpt&fj-ov, ivxsu&sv 8e otuxov dvaxuxXsTa&at. 

El OS xo(l xotXoi? rifiEi? XsyoM-sv xal x6 ausipov xaxa ixov/jv xrjv oiott- 
peatv Esxi twv awjidxaiv, oxav jxtj Trauavjxai v; xo[i.r^, auij-Pai'vEi xouvavxtov 
diTEipov Eivai Tj &<; xivs? PouXovxai Xe^eiv ot ixsv -y^P dirEipov Xrcouoitv, lO 
ou txTjOsv Icjxiv £^(0 Xa^Eiv, yjjxsT? 8e ou dst xt saxtv i^ui ka^eXv. laapxupsi 

10 OS -f^fiiv xal 7j auvr/^cia* xal yocp SaxxuXiou? d-Ei'pou? Aeyousi xou? {xyj 
l^ovxa? xTjv (3cp£vo6vy]v, oxi dst xt laxtv dXXo izui Xa^Eiv. xouxo Ss soixs 15 
[JL£V xw dTCctpo), otacpspsi hi' ou y^^P fJ^-f^vov dsi' xt oeT Xaix^avstv sxepov 
£7:1 xcuv ovxwv d'TTEtpov, dk\a. xal [X'/joettoxe xauxov, ousp ou)( uTra'p^/Ei xoi? 
xuxXot?* Ota xouxo ydp xal utt' dptOjiov iiiTrxouaitv at axpocpat'. (u? ouv 

15 oFov x£ xal dcpoptsaadai x6 dTrstpov, xoux' av d'Tietpov si'y], ou xaxa ttosov 20 
Xajjipdvouatv dst xt Xa^Etv iaxiv ez(o, -rzoaa 6s dptdjioj xal [xeyeOei, sv 
djxcpoTv 0£ ouxto? x6 d'TTEtpov del "^dp saxtv s^oo Xa[3Etv dpt^jiov TcXstova ri 
xofjiv^v. XQ OE xaxd uoaov Xati^dvouat 7rpo(5{}Ervat r^v dvayxatov, oxi xaxd 25 
x6 eTooc ev x-^ oiatpsast irEirspaaxat xd auvzyji- xo ^dp auxb sTSo^ saxtv 

20 EV r(i Stotpo'cEt, et xal [xv] xo auxo ttosov | "^paiiiioii '(cup tj STricpdvsta t^ 243 
awfxaxa dptcpo). xb [xsv ouv d'Tistpov xotouxov saxtv. 

Ou OS [i-YjScV £(3xiv £^(i) Xa^Eiv, xouxo xsXstov pidXXov dv EiVj xal oXov 
oux«> "(dp xal optCofisOa xb oXov, ou txr^oEV d'TTECJxt xaiv Trpb? xy]v oixsiav 6 
auxou au[jLTtX7]pu)aiv guvxeXouvxiov, oiov d'v&pwTrov oXov t] xi^toxtov oXov tjv, [xixpoij, Tr)v uXtjv aJv[TTO[A£vos StGt TO dopiaxov auTTJ;, quocum comparanda sunt Sim- 
plicii verba 499,4 oudoot TtoirjCtat to a;r£tpov, aJvtTTO[i.£vov to doptOTcos. unde uXyjv The- 
mistio reddiderim (gv elvai Diels coll. Metapb. 987b21. 1083b23 al.) cf. praeterea Philop. 
473,7 sq. 1 ouS" exepu) MBj oiSex^ptij — (5) dva-iCUxX£Ta9o([] exscr. Philop. 473,13 sq. 

2 oe] yap B o'jte] o-jte ydp Spengel: oi>x £3Tt 0£ Philoponus. male intellexit 

haec Simplicius 499, 12sq., qui ISivaTo 8e(up£tv addidit 3 taTavTai MWB: 

taxaTat L 4 fiovdoa? L Par. 1888 et Vindob. (fortasse W quoque) ctuiet 

ydp auTou;] aut haec verba delenda aut (a^/P' S^'-^^^Soc inserenda esse censet Spengel 
ydp alt. om. Vatic. 1025 et F Aristot. 206^32 7 r.a^rfzai L 8 a7:£tpov Elvat] 

aTietpov Par. 1888 et Vindob.: Etvai a7r£ipov Aristot. 206b 33 (cf. Diels Zur Textgesch. p. 6) 
7) om. E Aristot. ib. 9 fj[ji£t?— Xaj3£tv om. L 10 f;p.lv om. L auvi^&eta] 

cf. Simpl. 500,15; Philop. 474,3 11 jaxiv alio e|(u Xa^Etv M: d'XXo Iotiv I^w Xapeiv 

WBL (d'XXo e|co XafA^aveiv ectiv E Aristot. 207^3: loTtv I'^tu Xa(j.pdv£tv I: l^o) IcTt Xapi,- 
pdv£iv F; Xa^Eiv leg. in FI Aristot. 207*8) touto - (14) -/.uxXous] cf, Philop. 

474,11 sqq. 12 oeI] Syj B 13 ovtujv ccTreipovMWB: ovxto? dTretpuiv L 

14 {)7t' scripsi sec. Simpl. 500,22: (jTrep libri axpocpai WBL: ypacpaf M 

15 TTosov] sic EF quoque Aristot. 207 "7 : to Ttoaov I et Simpl.; cf. Diels Zur Textgesch. p. 19 

16 Xa|j.pdv£iv E Aristot. 207 " 8 17 d4l-(21) oio.j.aTa] cf. Philop. 477,4 sqq. 
19 TTETr^paTai Laur. 85,18; 7r£7r^pavT<xt Spengel 20 ^TitcpdvEiai L (e Philop.) 

22 fAaXXov av eit] M: av siV, fxaXXov WBL 24 aop-TrX/jpcoatv auvTeXoivTiov] cf. Philop. 

478,6 xipioTov E Aristot. 207*10 f/v] om. W: elvai Spengel TIIEMISTII IN PEYSIG. T 6 [Arist. p. 207a 10-26] 95 

ok av ouSsv sts TTjv [xopixiYjv sXkzi'K'q. ojOTTsp OS ettI toutwv xtov xaxoc 243 
fispo?, o3t(o? I^et xotTCt xoD xupitoc oXou* laxi ^ap xopi'to? xat dTcXai? oXov 10 
ou \irfizv aTCsaxiv, xoGixo 6e xotl xeXsiov axpipoi?* loixs ^ap xa 660 xauxa 
6v6[xaxa x6 xs 6X0 v xat x6 xiXeiov r; xauxov ar^ fictivsiv 7) auvsY^u? sivaf 
5 oXov fx£v -j-ap Xi^ofiev irpo? xa [lopia avacpspovxes, oxav [xr^Ssv Ixeivwv 
skkziTz-q, xlXeiov 8s xo sj^ov Tispa; xat xsXo?, Xs^exai 6s dtficpoiv xaxa 15 
TrpaYfxaxo? xoO auxou. st or] xsXsiov x6 Trlpa? e^^ov, xat oXov av sItj x6 
uspac s'x'jv. a'fisivov ouv napfjsvtor^? .MsXt'aaou x6 oXov TtsTrspaap-svov 
TTottov 'jjLsaoOsy tcoTraXs?', 6 8s xa otauvBsxa auvxaxxsi xai ou Xt'vov Xtvu) 20 

10 xaxa XY]v Trapot[j,tav xo 'irav^' ojjiou' xat a'-stpov Xsycuv. st yap Ttav eaxtv 
ou [xv]8sv E^tuSsv aXXo, aTrstpov os, ou dst xt IqcuOsv aXXo, oux ofv suj 
'ttocvH' 6[xou' xt xat airsipov. 8ia xauxr^v os xy)v TrXa'vyjv, xa^' y;v olovxat 
Efxcpsptb? s}(siv xo oXov xat xo Tiav xat xo aTustpov, tjOyj xat asp-vuvoust xo 26 
aTTsipov, a x(p oX(p TrpoaT^xsi xat x(p iravxt, xauxa stcI xo a-Jistpov [xsxa- 

15 cpspovxsc, xo ira'vxa irsptsystv xat xo iravxa s^stv sv sauxto. xauxa oe 
xaxa p-sv oXou xupi'u)^ Xsysxat, xaxa | 8s xou airsipou, oxt xo otTrstpov 244 
uXy) ESxtv xou oXou x£ xat xsXst'ou, ssxt [isxa sioous Y)orj xat auvaii^po- 
xspov fj 7ap uX/] xaxa \ikv xov auxTJ? Xo'fov ctmipoq ssxai xat doptsxo?, 
ouvap-si 8s laxtv oXov xe xat zav osxxix"}] 7ap xou £i'8ou? xat auxr^; xs 5 

20 xat xou E180U? xo auvOsxov. xotvuv 8uvd[jL£i sixs, XsYto 8£ xo oXov, 
xouxo dcTrXo)? auxr^? xaxYj^opouat xat ouxw? a x(5 oXa^) TcpoST^xst, xauxa xw 
dirstpu) TTpocdrxouat. oxt 8' sv x-(] uX-(] xo ocTustpov, 8^Xov. xat yap r; 10 
x«)V {xsYsOojv xaOaipsat? t) s::' ocTrstpov xat tj Tupos&Eai? tj dvxt'axpocpo? 
xaxa xo u~ox£t}X£vov ou xaxd xo siooc ssxiv, wausp scpr^v [xsvsi -(ap xo 

25 sT8o? xauxo, xat dXXto? xo uspa? aux-(] xat xo oXov ou xa&' auxrjV, dXXd 
sx xou sioou? UTra'p/si xat dsi xt xspis/sxat utt' d'XXou xat dst xt auxTj? 15 
laxtv SCO) Xa^stv xo xs £t8os xat xrjv p-opcpr/^. -oia xaux' ouv auEtpo?, 
sixoxto? OS xat d'^Vdiaxos xaxd xtjv lauxYj; cpuciiv xo -(dp d'Trsipov d'YVojOixov. 
£1? Xt 87] •irspi£XV;Xu{}£v Y,ij.tv 6 Xo'i'o; ix xoiv £tp-/)|X£Viov; £crxi [xsv "(dp dyav 5 of; av MWB: av ol; L sXXeiVf] Spengel: IXXetTrei MBL : IXXeiTiot W 4 to 

oXov FI Aristot. 207^13; to gib. E to ante xeXetov cm. L 5 [jiev cm. L 

0Tav-(6) aXet-7]] cf. Philop. 478,13 6 d>cp(o W et Laur. 85,14 (de M ambigo) 

7 Sr)] f;57j W ' 8 ouv om. B 9 (AsaoSev M (W?)BL, E Aristot. 207'' 17, 

Simpl. 502,6: [xsaaoftev Spengel (ut FI Aristot. et Philop. 475,3) dauv&exa MWB: 

dauvaTCTa L auvTctTTet M: ouvocTtTet WBL (ex Aristot. 207" 17; cf. Simpl. 502,9 

Tct dvTl-/.£t(j.eva auvdyeO Xlvov X(vo,) M: Xtvco Xt'vov B 10 -apot,a(av] cf. Philop. 

478,21 et Simpl. 502,10 to 7:dv»' MWB: 7:dv»' L; to rav Spengel 11 fX7]8lv 

MWB: [xr]d£v L dzl ti MWB: M to L 7tocv&' MW: Tiav Spengel 

12 Tt] TE W et Spengel e coni. 13 as[xvjvo'jai] cf. Simpl. 502,15 sq. 15 jrept^x^^ 

FI Aristot. 207«19 xal — sauTw om. E Aristot. ib. 16 oXou MBL: toO 

oXou W 17 ante TsXefou ins. xoO Laur. 85,14 (et fort. M) 18 if) ydp — (23) 

dtvTt'sTpocpos] exscr. Philop. 479,12 sqq. 19 SexTtxov L auTYi; M: eauT^? WL: 

I; au-rj; L 20 Xdyiij M 21 auTYJs xaTTjYopouat MWB: xaTTjyopoiisiv auT^s L. 

cf. praeterea Philop. 475,28 et Simpl. 502,28 24 I9Y) B 26 utt'] dTt' L 

28 ayvioCTOv] sic F quoque Aristot. 207''»25. 26; ayvtoOTOv -r^ azeipov EI 96 THRMISTII IN PnYSIC. T G. 7 [Arist. p. 207 ='26 -13] 

TTOtpa x>(V oo^av, d^OsaiaTOV os, to aTrsipov jjioptov sTvai jj-aXXov xou oXou 244 
r^ oXov. fj ^ap GXyj [lopiov xou cuvajxcpoxEpou, xct&a-sp 6 ^^aXxos xou 
Aia8ou[X£vou. xouxo ^ap i<3(oc suXo-j'coxspoy % x6 [is^a xctt x6 (xtxpov 
a-£ipa x£ iroiouvxac xal uXtjv aia&-/)xa)V x£ xal vo-/)X(ov, irpocJavaYxaCsai^at 25 

5 au-j'j^cupsiv 7:epi£-/£3i>ai xal xa vor^xa uito xr^s 5Xr;?, sqe auavxa uito xo5 
ocTTEtpou Tr£pi£)(£ai}ai ^ouXovxai. ouxo); "yap uko xou dopi'axou xs xal 
d^vwcxou xd -yvtosxa xe xat lirtaxrjxd irspilxoixo x£ xat opi'Cotxo. TjIxTv 
§£ xo d'-i:etpov utco xou \ oXou TrEpi£)(£C>i)o(t xiihixlvoi?, Xe^oj oe xrjv uXtjv, 245 
xaxd X670V au\i.^oii\iBi i'Xotxxov ;x£v ouvaa&ai r^ay-hc (opicJixEvou [ieyeJ^ou; 

10 XcfPsTv, [iEiCov Se [i.r|- tj -(dp uXtj Ivoov stxTiEpir/Exat xto XEavoiasvco 

JX£Y£&Sl. 

7. 2fitxp6x£pov }x£V ouv auxb ttoieTv pouXo[A£Voi? 0100)31 XTjv j^oprjYtav 5 
£Vi)T:dp;(ou(5av xtj? diiEipiac, [xstCov oe ouxexi* osi "cdp xf|S e'cco&ev irposOr^- 
xTjc, EvSlysxai oe [xyjoev IxEpov ICto&sv Eivai, xal ei TTEpisyst "^o sTSo?, 

15 dva-f/Tj £1^ xouxo ox^vat xyjv au^/)atv. £6X67(1)? os xal Iv [xsv xoT? 10 
dpi&[xor? £7il x6 IXdj^taxov saxi irspas, £7:1 os x6 TrXstaxov ouxexi* £v 61 
xoTs [xeyeSegi x6 dvditaXiv, Staipouct ij-ev oux Icjxiv, irpoaxii^ouai 0' saxi. 
XI TTOx' oijv OY] xouxo; 6 [XEv dpi&fio? EX [j,ovdo(ov oT[xat cJUYXEixaf ouos 
-(dp d'XXo ECJxlv dpiOtxoc 7^ ttXeiou? ixovdoE?- xo -(dp ouo xal xpia ttXeiovwv 15 

20 [i-ovdodov ECixlv ovoixaxa, fxaaxov os, i; (Lv a'j-(xEixai, etc IxEiva xal 6r(j- 
p-/]xai. oiaipEtxat ouv xal 6 dpii>[i6? si? xdc [xovdoac. auxai oe xaOo 
[xovdSEc; dotatpsxoi. irav -(dp Iv xaSb Sv dotaipsxov (oc zU dvdpwTtoc 20 
xai>6 dvDptoTTOS dSiaipsxo?* ou -(dp ei? dvi>pa)7rou?, ei oh ei? jiopia, dXX 
ou xaxd xouxo sF? r^v. rj oe [lovd? TtavxEXw? i'v • ouos ^dp uXr; aux-^ 

25 uTToxEixat, wcjx' dvd-(xr] axr^vai xtjV otaipEaiv zk xauxr^v sXi^ouaav, xb os 
(i.£-(£i>o? OUXEXI auyxEixat s^ Eva'otov, dXX' Ix [i-sYE&uiv. ou xaxavxa ouv 25 
El's doiaipsxa r; otatpssi?. otd xaux'/jv oe xal dpi{>(xb? etc' dirEtpov aucExat, 
oxi xat -fj oiaipEOi? dpif)[x-/)X7] xal ■aavxb? (upiajxlvou ttXtjUou? uirEppdXXEi 
xd XaiiSavoluEva* ou -(dp orj xai)' auxbv 6 dpi&iAb; xo d'-Eipov e/£i, dXXd -46 1 Tiapd] 7:£pt Bi 2. 3 xou Siaotoo.asvou L 4 -otouvxss L Tipoaavay- 

-/ctCeaSat L (et Laur. 85,14): TLpoav^yxaCeaacd MB: Trapavay/ct'CeaSat W 7 'add. av' 

Spengel 10 svSov v.tX.] cf. Philop. 481,2 12 2[xixpdTcpov — (13) dTrst- 

p(a;] exscr. Simpl. 504,8 sqq. po-jXo,uivo'j a 13 ivjTiapyouaav MWB: svu- 

7rapyo'j37]s L; Ivurapyo-jsa v.axd tt)v aTiEiptav if) 'jXtj Simpl. 14 fj.Tjoev sxepov] p-TjBe- 

TEpov L 15 Iv] gv E Aristot. 207 b 2 16 ItzI jjiev to adytaxov W (et E 

Aristot. ib.) to TrXEtOTOv] to tiXeIov EF Aristot. 207^3: xd ttXeiu) I ini oe 

TO (jleTCov 01)7. k'aTt Simpl. 504,26.27 17 TipoaTtBouat MWBLaa: TrpoaTiSEtat Lj Par. 1888 

18 TouTo] TO'jTO'j TO aiTtov W aute 6 |j,ev ins. oxi WL et Philop., qui 481,10sq. oti — 

GUYXEtTot exscr. ol.uott M in rasura angustioris spatii: om. Philop. ooBe] 

ouSev W 19 dpiftfj-o? om. B 20 ExaOTOv — (24) st; r^v] exscr. Philop. 481,1 1 sqq. 

21 StaipElTai — (22) dStaipsToi] exscr. Simpl. 504,34 sqq. 6 dpia|j.6; M (nisi fallor) 

WB, Philop., Simp!.: dpti}ij.6s L 23 sis dv&po'j7:ou; BL: eIs dv&pioTro; MW. at for- 

tasse sec. Philoponum sis dv&pwTcou; w; dv9p(o~o? scribendum est e[ oe] sf oiafpsTO? 

O'JOE W (ouoE postea corr. in eiU) 27 otd Tauxriv] 'fort, oid touto' Spengel 

29 06 '(ap—{dl,l) uXrjv] exscr. Philop. 481,29sq. THEMISTII L\ PHYSIC. T 7 [Arist. p. 207 b 13 -31] 97 

xai ouTOc 8ta tyjv uXyjv, (SoTo ■iravTa-/o'j xo a'-sipov oia -r]v uXr^v. xaXto; ouv 246 
xat Suvotasi to aTisipov, svepYsta oe ou* xai yap r; oX"/j ouvaast. y.a.'kwq oh. sv tu) 
7iv£Cii)oti -6 (ZTretpov, oux iv toj eivar xat Yap fj uXyj piixal ou)^ icioiTat. 6 p-sv 5 
o5v apiOfAo; 6ia t/jv uXr^v l^^et x6 a'-etpov, oia oh -ov apii>[x6v ev ~oX<; [xsyi- 
5 ftecJiv oux ia~i to aTTsipov s-l to [XiiCov, on ■7rpo)(a)po'jaiv sttI to [jleiCov to 
oXov ocTtavTa xal irav, (SsTrsp ev toi? apiOpioT? tj sva?. ou Yocp eoiTtv to irav 10 
a'j?£!5&at ouva[X£vov outo> ^dp av siq xi xou oupavou jxsiCov, aXXd to oXov 
(Spta-at siTCsp oXov. si 8s ti r^v SuvaTov TrpoOTiOsvat TravTt aa»]j.aTt, ouosv 
av ^v Trav ouos oXov, dXX' otov ot cpuaixoi Xsyouci to (XTtstpov, svspYsi'a 15 

10 aiaSrjTov xi aro)[i,a xal [xsys&o?. oxav X£y«>1J-£v x6 aTistpov xal Iv [xsYe&si 
sTvat xal Iv xivr^ast xal Iv ypovu), ttjxsov oxt ou/ tb? -(ivoq ouoe a>; p.i'av 
auxaiv cpustv xaxr^Yopouasv, dXX' w? i'/ai zdUtoq Tauxa Tipo? aXXr^Xa, 
ouxu) xal TO d'rsipov to Iv auToi^. 6 [i£v ouv ypovo? aTreipo? oid xtjv 20 
xivYjaiv, £-£iorj xal x6 sTvai oIt:' auxT^? £;(£t, -/} xivvjCfi; os aTrsipog oid to 

15 [X£Y£Oo;* Trasa Y^p xi'vr^ai? irepl [xrji^*^* au^rjCii; pLsruiSi? dXXoi'oDCiis r, xaTa 
TOTTOv (x£TC((3oXrp TO ulYsf^oig o£ TTpouTuj'; d'-sipov Y>/; ' oiaip£rTai Y<^P £1? 25 
[jt£Y£i)v]. vuv ijLsv ouv )(pa)|j.£9a toutoi?, ucjTspov 0£ xal d7:oo£''?o;j,EV. oux 
dcpaip£iTai oh 6 Xoyos ou8s tou? [xa^r^aaxixouc ty)v {}£u)piav to a-£ipov 
u-o8£txvus (xY] £Tvat IvepYsta lirl tyjv au^r^siv d6t£;tx-/)xov • ouSs y<^P '-"^^ I 

20 8£ovxat XT|? ouxojs d7:£ipou YP^fJ^M-^i?' ^^t Y^P x£/p-/jvxai ■JTSTtSpasfxsvfj , 247 
dXX' OTiep xou £)(£iv ocj"/)v av pouXoDVxat. 

'A7rOp£l OE Tl?, TToi? TO TCptOTOV d-OOSt'cOUOflV Iv ToT^ axor/ctoi? OoU)- 6 

pr^[xa. 8£o6cj&u> y^P auxois fj xou x6cj[xou 8[d[i,£xpo;, Icp' r^q Set xo xpi- 
Yfovov auaxr^aaa^af ttuj; y<^P s's'^uai /topav al ouo TrXeupal xou xpiYtovou; 

25 T| TpojTov {A£v ou otO(u?, OTToTov -(JT'/jaav Ic dpyr^?; -(JT-/)3av 0£ r|V oiov te 
xal ixpa'XXstv, sireiTa Tt oioissi tw '(em\ii-rj-q , el iirfiiv Igtiv l^tu tou 10 
xoatxou ; --^ y<^P l^ivoia ouvaTat au?£iv tyjv SoOeiaav Ypaf^lJ-V'', oux dvaY* 
xaiov 0£ auTio TiOearOat Tcav xo voou(i£Vov oj? ov,lvepYSia., xa^' eauxo 
x£/a>pit5|i.svov. (aiaq yj.p ouo£ Ypf^H-M xotauxrj xEy^wptaxat Iv xoi? ouaiv, 15 

30 OTTOiav ouxo? voei, ouo£ aoifxa lirl xpi'a oieaxuj? dv£u xivo; avxiTUTrta?, 
dXX ujaTCsp ouolv xa)Xu£t ttXcctsi [xy^xsi y.eyJtr^aboil xal doiaaTaxq) arjtiEt'u), 

2 6e MWB: 81 xat L 5 oxt — (6) Ivot;] exscr. Simpl. 507, ISsqq. (qui iam iude a 

506,26 hie vel illic singula Themistii verba vel sententias expilasse videtur) 8 d — 

(10) awfi-a] exscr. Simpl. 507,21 sqq. -poaxE^^vai aF Simplicii 8. 9 ouoev av] 

ouo^ y' av W 10 S-av oe X£ycojj.£v W (Spengel e coni.) : oxav X£yo[A£v JI 

10. 11 ^v ixs-(i%ti xal xiv/jGEi EI Aristot. 207 b 21: Iv xivrjOEi xat (j.£Y£&£i F 12 dXX' — 

(14) xivrjotv] cf. Pbilop. 482,9 sqq. 14 d7r' auxf^; BL: d;i' auxoO MW (nescio an recte, 

pro dTi' auToij to-jxou) i^ xt'vTjSt; xxX.] cf. Simpl. 510,12 sq. 17 ouv om. B 

ua-spov xtX.] cf. Philop. 482,17 dTiooEt'SuipiEv Bi : 7r£tpaao,u£&a XsyEiv FI Aristot. 

207 b 25: lpoiJ(j.£v E 19 |j.7) £lvot] o-jxtos £lvat FI Aristot. 207 b 28: p.?) etvat ouxw; E 

a'j?r|CJtv dot£;(x7]Tov] sic E quoque Aristot. 207 b 29: a-i^rjv tbs (tb? del. F.) doiES^TrjTov FI 
20 x£/pT(Xat B; cf, praeterea Simpl. 511,3 22 drcopEi oe xts (scil. Alexander; 

cf. Simpl. 611,30 sqq.) MWB: dTropriaEiE 0' dv xt; L dTrooEt^ouatv B (ou in ras.) 

24 Tidi; MW: TToiJ BL 25 ottoIov MWB: OTiofav L 26 yetu.u-^xpEt L 

30 voei M (vo in ras.) 

Comment. Arist. V. 2 Themist. iu Phys. 7 98 THEMISTII IN PHYSIC. T? [Arist. p. 207 b 3 1 — 35] 

5 xoti)' ctu-a [ikv ohy ucpsaxyjxev Ivep'i'sia, vosia&ai os oux l^stpYsxai, oG'to) 247 
zs);pv^a{)(D xoct tIq ofucv^ast x^s otafisxpou x:^ xax' lirivoiav. si Se fir^oei'? 20 
saxtv £;(« xo'j xoajJLOu xoiios, ouosv axoTrov ouos ^ap xottou osixat oXu)? 

■/; xoiauxT] -(pafjifiV]' ou Yap cpuatxov saxi [ir^xo;; otTrav xo 8 osixat xocl cpuast 
5 xoTTOu, dX>.a fjLa&yjixaxixov, ou xotto? t) xou dewpoijivxo? oiavoia. . xo yap I? 
ctcpatpsascoc sTvai xa fji.c(9r|[j,a-ixa xouxo esxiv, oxi uavxa acpaipouvxs; osa 25 
xoi; cpuctxoi?: aa)(itacJiv d~dpy^=.i, xottov Xrco) Trotoxr^xa ypovov xo ttoieiv xo 
Tcday^siv xo xivsia&ai xac aXXas xax-/j"(opiac, auxa [xova xaO' | iauxa xa 248 
oiaaxiQtjiaxa l^sxa'C'^fi.cV xal xb ttosov xo oj? auvs/s? £v auxoT?. st [xsv 

10 o5v Trpoaf£)(pa)[i£8a irpb? xtjv xaxaypa'fTjV xoo icroTiXEupou xpiyfovou xoirm 
xivi xal X'^P?" TP°'!^M'^^9 ^ "^^v x6-ov auxou dcpatpou[jL£vo? auvarraipoixo av 5 
xal xfjV diroSsi^tv. vuv os ouoajxou Xiyjiiev, stcsioy) xsTxat IvOa'os 7^ 
Evda'Ss 7] 8o&£T(ja Ypa[ifX7], dva'^xyj xa81 au[x[3a''v£tv. wairsp ouv Ar^ixo- 
xptxo? xaxacfxsua'Cstv kmyeipSiv, oxt xa ypojij-axa ou auvu7ta'p)(£i cp6a£i 

15 xot? awfiaatv, dXXd vojxu) xal x-() O^sast x"^ Ttpbs r^txas, ouoev av ^Xa'TCxoi 10 
■•,'£(0[i£xp''av, £ir£l [XT] ypr^xai, ouxoj; 6 xbv xotuov xov sit' aTr£ipov dvaipaiv, 
[xaXXov Se £1' xi? xal oX(Os dvaipsi xoirov, ouosv sixttoocuv Yi'vsxat xaT? 
Ypafxtxtxai^ dTTOOSi^satv • dcpaipsixat "(ap o5 \lr^ osovxai. oxt os oux s'sxiv 
sv xoTTcp xa tjLa&7][xaxtxa', cpr^alv 'ApiaxoxiXr^? sv xto s-/o[j,sv(p au-fi'pa'[x[j.axr 16 

20 or^Xoi '(<^p xa ixa{)yi[jLaxixd oux ovxa 70UV sv xo-tp opKo? xaxd xtjv 7:p6? 
TjfjLa? ayj.aiv. dXXd xi; av pXa'~xoi yswiisxpiav xuiv uEpl cpuasto? X6y«)v; 

6 xa dfispTj xal sXdyisxa dpyd? uTroxt&sixsvos xal axoiy;£ia* xrjv '(7.^ si? 20 
aTTStpov xo[i.TjV dvaipsT, fj auvavaipsTxai TioXXd xcwv sv xoi? jj-a&rjfxaoiv vuv 
TTpoysi'poj? 0£ixvujjL£V(ov. oX(u? OS £1 xttuxa ouvaxov xal iirl xr^? [xei'Covo? 

25 -j'pap,[x^? xal etcI x^? iXa'xxovo? aTCOOSi^at, xa8d:T£p xal iioioucjt xal 
XE^ouat, XI osovxai xtj? [lEYiaxyj? Yp^'-I^I^^i^j 'Sfivouai "(O'P >caxd xbv auxov 25 
X070V xr^v x£ [i,£-(i'!3xyjv xal X7;v sXayitJXTjV, TjV oibvxai xal sxpdXXsiv ouxw 
-(ap xal aTTStpov uTroxii>svxai ou xrjv u)? dois^ixvjxov, dXXa xrjv oFov xs xal 
au ?rjOrj vai. xb [xsv ouv d'lrsipov ouxw? scfxiv, dvaYsxat 6s sx xaiv oiifjpT]- 249 

30 |XEV(ov aixi'tov SI? xvjv uXr^v (u? irposipT^xajisv • auxTj "(dp xb d'Trstpov, si 
[lovov Xaixpctvoixo xa{>' auxrjV. sv axspv^sst -j-dp- xal t; d-Eipta Ss cpXEprj- 5 2 T^ xotx"' MWB: ttjs "/tax' L 4 ocTrotv to 8 MWB: to om. L 5 o5 to'tios— (24) Sslxvu- 

[xeviov] paucis mutatis verbisque nonnullis (9 iv auToIs— 11 Ypa[A(j.7is et 20 SrjXoi — 
21 Xoywv) omissis exscr. Simpl. 512,21 sqq. 8 lau-d MWB: auTd L tA om. M 

11 auvacpTjpEiTO W 15 t^ om. Simpl. (in cuius cod. F ota&e'aei legitur) 

post f^p.as add. e/ei to eTvki Simpl. 16 YEWfj-Expta codd. Simplicii post /p^Tai 

ins. Tipo; Tot? d7:oo£t;Et; toT? yptopiaatv Simpl. tov — d'TTEtpov] tov drtEtpov to'tov 

Simpl. 17 oXuj; Spengel (cf. Simpl., qui pro verbis [xaXXov — dvaipst haec tantum 

habet xal 6'Xto;): dXXo; libri dvaipst MWB: dvaipwv L 18 YpajJ-fxaTixais B 

Ydp] Ydp Ti Simpl. o\> p.r)] ixrfih W post OEOVTat add. oi dzoSstxvjvTEs Simpl. 

81] 07) W: Y^P Simpl. 19 cprjatv 'ApiaTOTeXT)?] OEty^^asxat Simpl. 20 [Aa&Y]- 

[ActTud L: p.a&T)[AaTa MWB '[o^w scripsi: Yap MWB: om. L 24 Tctu-d MWB: 

Td aird L 25 xal ante Tiotoijat om. L 28 ttjv oio'v te] rjv olo'v te Spengel; 

fort. TTJV, -fjv oKv te vel ttjv oiav THEMISTII IN PHYSIC. T 7. 8 [Arist. p. 208^1—14] 99 

atq. o5 txsvTot '(B, el to airstpov arepr^ai? xs xal Trspl xrjv uXr^v, rj uX/j 249 
jxovr] -/a&' auxTjv uttoxsixoci x^ ei? a~£ipa oiaipsasi, c/AXa xouxo 7]ov] x6 
cuveys? aaiji-a xal ata&Tjxov ost yap svsp'ysra x6 oiaipsOr^aotxcVov elvai. 
7:a>? O'jv Xs'j'sxai Trspt xtjV uXtjV x6 aTToipov Iv Tq Siaipsofsi; oxt xou 3uv- lo 
5 Oixou aoofiaxo? ei? dcTrstpa xepivotxsvoD, s-siorj jxt] xaxa xo slooc t^ xofxr] 
-(ivsxcd (fjiivst 77.p IxiTvo xauxov), dva'-j-xr^ xaxa xy]v uXr^v Yivsa&ai x/jv oial- 
ps3iv. cpotivovxat 6e xal oi aXXoi -avxs? w; uX-/] )(pr(afa[XiVoi xw ansi'po). 
TTuis 6e oux(o? j(pwijLSvoi -spts/siv auxo, ou TTSpis/iS&ai Xrcouai, xoGixo 15 
oux dxoXouOcT. 

10 8. AoiTTov 8s eTreX&Siv xal xob* Xoyou?, xai>' ou? xo (XTreipov sTvai 

00x31 ou [xovov Suvdtxsi, dXX' ws d<p(opia[j.£Voy xal svspYSLa. oi fxsv '(ct^ 
auxaiv siaiv oux dvaY^^ztot, oi os z'/oucsiv dX'/jOsic aTravxTjasi?. 6 fxsv "(a'p, 20 
iva [XT] lxXt7:(] 7j Ysveai?, d?io)v x6 dcTrsipov sTvai oux dva-f/atav xyjv dxo- 
XouOtav Xaji.pa'vsr evosj^exai *(ap x-Jjv dXXou cp&opav dXXou "j'svecjiv sTvat 

15 Tou Travxos ovxo? TrsTtspaap-svou* 6 os x6 7cs-£pac3[X3vov Tipo? xi -uspai'vsty 25 
oiofisvo; rabayCo^ ixiv, opa os oiru)? iXsY/sxat aocpt^oixsvoc' ou ya'p 'f^ju,'. 
x6 ireTTspacJixEVOv i? dvd'f/rj; itpo; xi Ttspaivstv xo "(ap -po? xi -spaivstv 
xauxov XO) d-xeaSat xivo; aTrxofxIvou, | dXXo os x^ TrsTrspdvdat xal oKko 250 
xo dTTX£a{)ar xo [xsv yap aTC-ssSat Tipo; Ixspov l^w&cv XsYSxat, xo 82 

20 rsTCspdvOai Ttpo; sauxo* dcpvj [o-sv £v x(o dXXou Si^ydveiv, Tispa? 8s sv xtp 
auxo XI eayaxov l/siv. 8uvaxai [xsv ouv TrcTCSpaciixsva xivd xal -po^ xi 5 
TTspaivotv xal diz-tsboii xivo?, dXX' ou xauxov auxoi? xo aTrxss&ai x(o 
TtiTTcpda&ar aoyi^i'^Y/.z. ydp xiaiv xaiv TrsTrspaaasvujv, a ou)( oXa txovov ecfxi'v, 
dXXd xal [jLopta xou zavxoc, ou xa&6 Tzipa? sysi, dXXd xa{)o jxspyj xou dXr^Sivou 10 

25 oXou saxtv. £1 0£ XI [XOVOV oXov £5x1 xal dxp'.^Siq dirav xouxo, otd xi Tupoc 
XI sxspov iTEpaivet; i'-Eixa xal licTrspdvOat [i£V rcpoc a-avxd laxiv, d-x£Ci9ai 
6£ ou TTpo; ccTiavxa, ofov -f; Tzri'/oaia. "cpajxfxTj TrsTrlpaxat [x£v Trpo; d~avxa 
xd dXXa &e(opou(x£vr)- yjoyj -^dp laxtv tj xd or^fXEta TiEpaxa l/ouaa, daXExai is 
8e ouxExi Trpo? dTravxa, dXXd osi 7pa[X[XT,? auxr^? aTTxsa&ai [xovr^'j. 

30 Exaaxov -ydp TCs-Epaarai [xsv Trpo? xo xuyov, dTTXSxai 0£ ou xou xuy^ovxo;* 1 ou [XEVTOiys '^i uXt) — (6. 7) Btaips^iv] exscr. Simpl. 514,10 sqq. 3 ozl (G. 7) oia^ 

pe3iv] exscr. Philop. 493,7 post r/Epyeta add. otsaxw; Sirapl. 4 itapd L 

5 -/otxd TO eloo;] xax' sioo; B 11* xat ^vspyei'a] ^-£?.{}£tv E Aristot. 208a6, om. FI 

12 dXrj&Ets] Exipa; (xXyj&eIs E Aristot. 208^7: dXr]9Et; exEpa? FI 14 d'XXou yEvsaiv 

Elvai] Sax^pou etvai Y^veatv E Aristot. 208^ 10: -(vnaiw Saxspou eIvki FI 15 xoO om. 

F Aristot. ib. 16 raSctvd)? MB: ztftavo? WL 17 il dvayxT); om. Bi et 

Laur. 85,14 18 to}] to B et Laur. 85,14 20 TreTrEpdvJIat — (100,4) xf^: 

aiyfj;] multa hinc desumpsit Simpl. 61G,12sqq. d'fr)— (24) oXo'j ia~vj] exscr. 

Philop. 484,31sq. et 485,2sqq. [aev MW (ut vid.) B: [jiv ydp L 21 aoxd 

zi Philop.: auToi M: abzo WBR :T£-£paa[x^va Tivd MW et Simpl.: Ttvd ttette- 

paafXEva BL 23 (item 100,2 et 7) TTETtEpdaJ^at MB: TTETrspda^ai W: TtsTrepdvOat L 

26 post TTEpatvEi propter homoeoteleuton verba quae apud Simpl. 516,17—21 leguatur 
excidisse suspicatus est Spengel 27 (et 100,1) jteKEpatat MB: zETrEpccvxai WL 

30 r.ETilpaaxai MWB: rE-^pavxai L xo auvxu/(5v W ou om. B 

7* 100 THEMISTII IN PHYSIC. T 8 [Arist. p. 208 a 14 -17] 

fjLY] aTTTsaOo) 01] Ypaij-fxr;?. ouxouv st r.sTzipaaxon [xsv, ou/ aTtTsxai os, ou 250 
TauTov apa to -£-£paai>at xu) irpos xi Ttspatvsiv -|-ouO£ dpi&ii-o? oiov y; Ss/a; 
■KZTzipaaxai (xev, xtvo? 8s airxsxat; tj cpwvT] fj xoav^Ss TrsTripaaxat. [jlsv utto 
x^? oq^?, ou/ auxsxat 8s xr^c afy^?. xoi; 8s x6 xsvov Trspi xov oupavov 
5 67:oxi{)e[xsvoi; irsTrspaxat [xsv 6 oupavo;, ou OfCj'^'vsi. 3s xou xsvou* | auiaa 251 
7ap aiofxaxo? ocTrxsxat. xal xai? 'ETtixoupou os dx6\ioi<; sv x(i) xsvip (pspo- 
{xsvai? TTSTispaaUat fxsv uTrapxst, Tipos xt 8c Trepctivsiv ouxsxt etc' auxtov 
xouxo 75 xb otTcxsaOat. xaixoi xbv Xo'cov xouto"^ ri^(dr^rjaBV ooKJii^FiTiiY.orjpoc, 6 
(Saxs iraXaioxspov ovxa EtSTCon^aaaSai xal urropaXXsa&ai [xixpat? xiai xal 

10 cpauXai? Tipoa&T^xaic , xaOa'Tisp oi xa cpwpia fASxas/TjfjLaxt'Covxs? uTisp xou 
Xavilavsiv. sisv. dXX' sttsioyj xal xb -po; xt uspaivsiv etc' Ixstvcuv saxiv, 
tov dst XI Xapeiv laxiv l^to, ou 6' r^v XapsTv e^co, xouxo dTrsipov r];i.rv 10 
SicofxoXo^vjxai, El xoi? TrsirEpaapiEvois uTrdp/st xb Ttpo; xi Tcspoivsiv, uira'p/ot 
av xoT? Tr£Tr£paa[jL£voi; aTtsipoi? slvai, Tj xoivuv osixxiov auxoi?, oxt xb 

15 Trpog XI TTSpaivsiv ou xauxov saxiv xto d£t xi e^ojOev £;(£iv, tj ou xaXais 15 
d'ltsipov Eip'/jxai r], [J.£/pt Tusp av xauxa jj-svtjj, ou xaxrjYopyjxsov auxoTs xou 
TTETrspaaasvou xb irpos xi TcspatvEiv, si fxr] xal xb dusipov s^ «PZ^' '^'^'^ 
TTETcspaaii-svou xaxr]7op-/j(jouatv. TtapdpaXXs os xal xbv r^jxExspov Xo"(ov, £t 
d'pa iyzi xrjv auxr^v tayhv ev xoTs X7][jifxaatv. dirsipov [xsv XE-^oii-EV, ou 20 

20 dsi XI saxiv £ca> Xapsiv, udv 8£ xal oXov, ou jjitjoev esxiv s^to Xa^ETv, xal 
ouxojs Yifxiv au[j.paivEi xb uav [xrj ditstpov slvai. xtjv jaev ouv sxspav 
irpoxacjiv xal auxol auYXtopouaiv, oxi xou iravxb? ou8£v saxtv I'^u)* xal vdp 25 
EvapYsaxaxov xal dva-j'xatov, xtjv 8s Exspav r^\is.iz ETTSOsi^afxEV dX'/j&r^. upb; 
fjiEV ouv xouxov xbv Xoyov ixavd xd stpr^jjiEva, xbv Se ex xr^? oiavoTJaEco? 

25 tisdaaaOat, si d'pa e/ei xivd 8iavorj<5iv. 'd£t xi', cp-/)alv, 'sxxbs voouasv | 
xou Xa}i-Pavo[X£VOu lasysDous xal vj v6"/jcji? oux e-iXeitiEi TrpossuiXajxpd- 252 
vouad XI xal Trpoaxi&Eiaa xuji vo-/]{}£vxi. ouos -('dp d xal irdvu ^ouXoixo 
xt?, diraXXd^EtEV dv xtjV 8idvoiav xou 7tpo3a>x£p«> irpoiEvai xal TcpocjETriao)- » 
pEUEiv d'XXo dst". dXXd xt? dvayxyj, irpb; Ato?, d voouixev uTzepo/i^v xiva 

30 sir' d'TTSipov cpavxaCoti-EVot xou [xeyeOou?, Elvai xiva xoiauxr^v xal iv xoi? 
TipdYfiaaiv; ou -(«? ^^^ updYfj-axa dXrjO^, (b? e/ei xd oiavo7;[xaxa. voui 1 07)] 8e BjL 2 i'pa MWB : 'tan L et Vat. 1025 Tipo's ti Trepatveiv] itpo; 

Tt ToT aTTTsaSat W o'joE MB: 6 ot] W: 6 8e Laur. 85,14: xal 6 L: xat ydp 6 Simpl.: 

fort. el&' 6 3 Tre-epaCTat M (nisi fallor) WL: HcTrepao&at B ante if) cpcovT) add. 

•Aou L TTE-^paaxat MW: TisTTspaxat B: Tisr^pavxai L 5 TTETrEpaxat M (ut vid.) 

B: TreTiipaaxat : usTOpavxat L G 'ETitxo'jpou] Usener Epicur. fragm. 298 (p. 212,17) 

8 TO aTiTEG&ai] Tivos (XTixea&at Usener 13 bndpyoi WL: undpyii MB 15 xauxo' 

iazi B 18 TTETTspaapivou L et W marg.: dmipo'j MW(text.)B; num xou pirj aTist'pou? 

8e MLja: or) WBL2 19 [jiv MWB: [xev yap L 23 oe ex^pav M: exepav oi 

WBL £Tr£0£{;a[Ji£v MB: dTi£0£t$a[i.£v WL 25 i}£0(aaa8ai M: &£daaa&£ W: 

l8£aaot[j.£9a B: Oeaawp-E&a L 26 xou] [jiexd xou L (cf. Philop. 485,17) voV^ats] 

xivTjOi? B 29 d'XXo d£i. dXXd scrips! (cf. Philop. 1. c): d'XXr)Xa MB: dXXrjXa, dXXd 

W: d'?;Xo[; dXXa. xal L xli q dwy-A-q W 30 cpavxaC^^pisvot xou [x£y£9ou; 

MWB: xoij (xey^fto'js cpavxaCo[A£voi L 31 dXr^^'] 'fort. dXTj&efoc eaxiv' Spengel THEMISTII IN PHYSIC. F 8 [Arist. p. 208.->17 — 23] 101 

youv as i^ia tou acxsos* vooi ss iroXXocirXaaitova xou opou?. ap' ouv lew 252 
xou aSTso? sT; xat si oc'pot xaO-' "0[j.irjpov i'cjoc; opso? xopucp-^; yapisv [isvt' 
av f^v scp' Tjfxtv sivat to tcoisiv ocXtjOs?, o ti irsp otv pouXoi'fxsda* s^i^pxEi 
^otp uTToXaii-Pavsiv [xovov, oxi xpsi'xxou? sajxsv xo5 Aio?. aXX' ou Trctvxa 

5 oTa vosixott, xal saxiv, dXX' oFct saxiv, oXqa vosixai* 6 xpovo? 6s xott yj is 
xCvr^cji; oux avaYxaaOv^cjovxat ap5(7]v s/siv t^ xsXsuxtjv saxt yap sv xouxoi? 
xo arrstpov, ou [iayjv ai}p6ov xat Tuav a,ac(, ouSs ivsp^sia (ouos "j'ap uTto- 
[xEvst XI oX«),), aXXa xto Yi^vsa&ai xcel a-o txspouc. ouxto 8s xai fj xuiv 20 
anvzyjhv xo[x7] xo otTrsipov d/si. si os acpoopoc fj vo-/jais (piXovsixoirj , 

10 aL)7)("^P''^i<'^H'2^ c'^^'^ "^0 aTTSipov cTTivoia jxsv slvai, Ivspysia os xoti uiro- 
cxa'asi [x-/ioa[X(j5s. o68s ^ap auxyj Suvaxcti dOpoov voyjaat* -irpoaOsr/j -j-ap 
av auxto TTspa?, dXXa Trpostaiv otsl TSTrspcxSjxsvov xt TrpoGiIsTaa, jj-r/pis 25 
ouTisp av droxvi^aaca d-jTauSTJcjfj. I yo^'' MWB: o&v L acxeoc MWB: a'aTEios L; cf. praeterea Diels Zwr Textgesch. 
p. 39 2 aaxscus a el (i'pa] ei L °Up.Y)pov] Odyss. X,113 

3 pouXiofA£|}a Vatic. 1025 (Spengel e coni.); cf. Philop. 485,23 7 dS}poov] cf- 

Philop. 486,9 aaa in ras. B 8 tw WL: to MB 9 vorjct?] v.hq'ji; 

a (errore typogr.) 10 auypprjaop-ev B; cf. praeterea Philop. 486,13 sqq. 

II auTT)] auTO B d&po'ov] ddpo'ov aoxo L dv om. MW 12 |j.E/pt? M 
(nisi fallor) WB: [jiypt L eEMISTIOr nAPA0PA2IS EIl^ TO A OTSIKH^ AKP0A2EQ: 1. '0[xoi(uc o' dvd';y.ri xat Trepl tottou tov cpufjr/ov STriaxs'j/asOat xara 5 
TTV auTy]v axoXouOiav TipaJTOV [j.sv ei laxiv, STteixct ttoi? iaxt, Ttoxspov 
ouai'a xal xaft' auxo r^ iv aXXm x6 sTvat l)(£t xai oXu)? x'' loxiv 6 xo-o?. 
5 oxi "(ocp 6 TTspl xoTTOu Xo'/Os TrpoGTjxei x-i(]8e x-ij) Oe(i)pia, SyjXor xal tj izaXoxa 
oo^a. xa 7ap ovxa Tiavxa uiroXafxpavouat ttou sTvai' vost os xrjv uTtoX'/j^/tv io 
xauxTjV XoYO? ohy^ 6-(iVjc. sttsI ^ap xo ixy] ov ouoajj-oo (xpa^eXacpo; ^ap 
ouo«ij.ou xal cj'frj'^ ouoaixou), xal oi'ovxai dxoXou{}eTv xa ovxa ttou elvai 
Ota X7]v a-'Voiav xr,c avxiaxpo'^r^c. aXX' si xal xyj xa&oXou Olasi ajiap- 

10 xavo'jcJiv, ixsTvo 73 Tafoc dXr|i>£c, oxt xd cpuaixd awjxaxa ev xotko ^r^ irGp 
uo(up drjp xal xd sx xouxfov, waxe xu) csuaixtu prjxsov xal Trspl xauxr^? xrfi 
cp6asoj?' xal oX(oc: st xivr^asto? saxi Oewp'/jxr/.o;, xivrjCeoj; os rj Trpojxyj xal 
xoivoxdxY) TcdcJi xot? aojjxaai xoT? cpusixoi? yj xaxd xottov, ouos xaxd xouxo 20 
dv d[jL£Xy;<3sis xou cx£|xij,axo$. laxi jxev ouv yaXzizoz 6 | Xo70?* ei ydp xic 254 

15 OetoOTjas's xd xai>' auxo irpoaovxa xw xottu), oux dv e^ diravxcuv lyoi xov 
auxbv optCfj-ov dirooouvau (0^ laxat Sr^Xov [xixpov uaxspov, dXX' ouos ly/j- 
}j,£V xoivtovov xiva st? xtjv (^r^TT^aiv xwv irpoXaPovxujv ou -(dp 01:0)? r/jiro- 5 
pyjol XI? £i; xo dX-/j{>£S TiEpl tou xoirou, dXX' ouO£ r^TrdpT^cjsv txavtoc. oato; 
OS Ok(u? dv :^ ouvaxov, oux aTroxvvjxsov. 

20 Eivai [j-sv ouv oX(o? xov xottov £x xwvSs dv xi? UTroXdpo'. dv. dvxt- 

(ji£i>i(3xaxat dXXy.oi? xd coitxaxa, xal ottou •u:pot£pov uSojp, ixpusvxo? xou 10 1 0£[xiaTi'ou] Tou auTo'j M; de ceteris libris cf. Praef. 2 Trspi toO auxoo W (ut 

Aristot. GI 208*27) 6 Trctvxa MWB: ttccvtes Aristot. 208*29: om. L 7 to 

om. Aristot. 208*30 (praeter E) 8 -/.at ante oi'ovxcd om. W 9 dv-taxpocprj? 

cf. Philop. 496,15 et Simpl. 521,23 10 ys law?] te i'aDt W 11 drip] 

dn M 12 -po'3TY)] cf. Diels Zar Texlgesch. p. 36 xal] xe xat Laur. 85,18: 

0£ 7-at Philop. 497,6 14 dfj-sX^aeie] l&eXrjaete B 15 auxd Vat. 1025, Spengel 

e coni. eyei Bj 17 -/.otvwvov] cf. Simpl. 523,16 19 rj MWB: tjv L 

o'jx superscr. in B 20 oxt eaxiv (eaxt xt E) 6 xotio; Aristot. 208 ^ I 

u-oXa'pot d'v scripsi: u-oXa,3ot£v libri: 0-oXa'Poi Spengel 21 uotup M: uotop f,v WBL 

(f^v uotup Simpl 524,5) THEMISTII IN PHYSIC. A 7 [Arist. p. 208b2-33] 103 

uoaxo? ocTjp ivta'i vuv, xaOairep £V xois a^-j'st'ot^* xal filvsi [xsv 6 auxo; 251 
TOTTO^, oi/sxat OS Ixspa xat sxspa xaiv awfxaxcuv. £x 8t] xouxou quo av 
XI? 6t[i.a TTtcxsuasis xo xs slvai xov xoixov xal Ixspov ixstvtov elvat, S 0£- 
yzxai' I'xi cpepsxot fxaaxov xoiv G(ofi.axu)v sts xov auxou xottov [xtj xcuXuo- 15 
5 [JLSvov, TCup ji£v avo), xax(o 0£ y^. xouxo xoivuv iTCtosi'xvuatv ou [xovov, 
oxt £3X1 xt 6 xoTTO?, oXK! oxt xctt £)^£i xtvag Stacpopa? oixsia? xat otov 
ouvaucic, xo avco xal xaxto x7.1 xa? Xoiira? Siaaxaa£ic, £<f)' 5? xiv£ixai xa 20 
cja)ij.ax7.. uYj Y^zp 075 xi? u-oXa^'fj x"^ Trpo? r^Kia<; ay^iszi [xovov xo avto 
xat xaxto X7.t £(X'i:poa&£V xat oirtaQsv Eivat xat os^tov xat dptax£pov, dXX' 

10 I'axco ~o}Jm Ttpoxspov, oxt xat x-(j ©uast xauxa otwpicxat, tj otaccopa 0£ 
oux dor^Xoc. TTpo? Tjfia? [jlev -j-dp xauxov ■noXAdxic xo d'^ia xat xdxto, otov 25 
6 xspatjLO? xTj-? ot'xt'a; vuv \ikv d'vo), dvEX&ouat 0£ l-t xo axlp? '(^'^^"^^^^ 
xdxo) xat 6 axuXo? v5v |x£v Se^io?, fx£xaaxdvxt 6£ Eutovuixo?* xo 6s x-(j 
<puc»£t xdxfo xat d'v(o xat? xSv <puaixu)v atofidxtov xt|vy^a;£at otax£xptxai, 255 

15 d'va> ix£v £cp' xivsixat xo ixup xat xo xoucpov, xdx(w 0£ la' xd ^apia 
xat Ysr^pd, xat xauxa ou [xovov x(j i^sast Trpo; aXkrika. irdfi-oXu oiESx/jasv 
7] cpuat?, dXXd xat x'^ 8uvd[X£f osxxtxd ydp Isxt xuiv [iv^xtaxov oiacpspov- 5 
xojv. [j.dXt3xa OS or^Xov "civsxat, oxt [xtj xauxov xo xs irpo? ''IP'-d? dv(o xat 
xdxoj xat xd cpucfst StwptSjxsva wc Irt xtov [x7i}-/;;xaxtx(ov O£(op-/)(i.dx(ov 

•20 xaijxa "/dp xaQ-' auxd \ihv oox£ iyji xottov oo'xs xivsixai -00 (ouo£ ydp 
laxtv oXto; xad' £auxd), x-^ os Tcpo? fjp,d? ayiati os^id xat dptaxspd ou- 10 
vaxat xat vo£ta{}at xat -j'pdcpss&at , dXX' ou^ wsxe £y£tv "fuCEt xouxcuv 
sxaaxov, dXXd x-(j 7:ap' Y)jxa)V STxtvoia* o>? "cdp voouijlsv auxd, ouxto; xat 
xoTxov auxot? autjLcpavxaCoasOa [xtj uTidpyovxo? auxot; xaxd <puatv totxou. is 

25 xat ot xo xsvov os stad-covxs; u)? xotcov auxb £t3d",'oisv dv xo '(dp x£Vov 
vooujjiev, £q£ laxtv ouo£V dXXo 7^ xotto? atoixaxo? lax£p-/j(jL£VOs* txavd ijlev 
ouv xat xauxa 6£T?at, oxt s'sxtv xi 6 xotco?, oux dxtixaaxsov os ouoe to 
7:of/)xtx6v cpuXov ou6£ ' Hatooov, 0; xal Trpwxov a-<hxw> xov xo-ov irotEr 20 
xo "I'dp ydos xouxo pouX£xat auxw a-/;fiaiv£iv w? olov Tipduxov ytupav xtvd 

30 U7rdp?at xoi? ouat* xat ^dp ouxo; yjv u)? sotxs xwv oiojxsvtov Tidvxa xd 1 eveitt] i-Azl svesxiv E Aristot. 208b 3; cf. Diels Zur Textgesch. p. 14 fxEvet] cf. 

Simpl. 524,22 1. 2 tov -xixov xottov F Aristot. 208 1' 4: toutov post xonov add. EG: 

ante -o-ov I 2 6)j M: os WBL to'jtou MWB: to'jtiov L 2. 3 d'v xt? 

a\x(x MW: afj.c< otv xt? BL 4 aoxoii Aristot. 208^11: auxou MW: lauxo'j BL 

5 Y^ 0^ -/.OLTia B 7 xo avu) xal ■/.■axio] sic E quoque Aristot. 208 b 13 (xo xs avco 

xal xo 7.ax(o cett.) Xotza;] oia Xoi-d; M 8 OTioXa'j^Y] Spengel: OTioXa^oi libri 

a-/EC£t] cf. Philop. 499,31 10 i'axio] e'axto M 12 -/ipaij-os et (13) axuXo?] cf. 

Simpl. 525,18 et 26 13 'malim (j-sxaaxaai aut supra dvsXSovxt' Spengel 14 oia- 

xexptxat] cf. Pbilop. 500,4 15 -/.at xo xoOcpov] om. B: xo-ixo -/oOcpov W 

dcp' 8 MWB et Spengel e coni. : i'-o' w L 17 Ocxxtxd xxX.] cf. Simpl. 525,29 

19 xa cp'jC£t MW: xd xirj cpoasi BL 22 cpuast] sic FGl quoque Aristot. 208^25 

(cpucjiv E); cf. Alexander apud Simpl. 526,16 sqq. (Diels Zur Texlyesch. p. 22) 

23 i-Moiu ] cf. Philop. 500,19 24 a'Jii.cpavxaC(5[J.£9a W (av)[i. superscr.) 25 eba- 

Y£t£v L 26 xduov cjujaaxo; e3X£prj,u^vov W 28 'Ilafooov] Theog. UG 104 THEMLSTII IN PHYSIC. A 1 [Arist. p. 208 b33 — 209 a 12] 

ovta elvai Ttou. si 61 'HaioSo? opOoi? )d'(ei, %(xu\ici.a-r^ xi? tj too t6~ou 255 
(puai? dvacptztvexai. Trptoir] ^ap iaxiv airotvxtov xoiv ovxtov, er^e aizaa: Tipo- 
uTTopipXvjxar xal xwv p-ev aXXtov ouosv laxtv avsu xottou, x6 -/ao; ok X7.1 
avsu xaiv aXXojv Tpouirrjpcs "(^ip "^"^v aXXtov xoj ypovui. dkka x7.1 x'^ 
5 cpuast zpoixo; 6 xotto;' auvavaipsT jisv ^ap, ou cuvavaipsixoti os* ou '■(°'-P 
du6X:X'jxai. xcov £v auxto (pi)£ipo[x£V(«v o5 y°^P ^' "^^ ''^'^P ?&^p2''^» cfuv- 256 
MTToXXuxat xotl 6 xotco?, cp&£tpofj.£Vou §£ xou XOTTOU au|j.'f Ostpsxczi xotl xa 
ovxa, £t xb txTjOocfiou sTvat xauxov xb [xtj sTvat. 

'AXX' opa, [JL7] TTSpatxIpu) xou olovxo; xbv xottov d7roa£[i,v6v(o[X£V 5 

10 a-Ai<}f>ai 7ap kotl xou; £vavxiou<j X0700?, 0" irpb? x(p jxr^osv auxip -poaxidsvat 
xctl xaOdira^ auxbv dvaipouaiv. 'el '(ap eTri)(£ipV;(3£ts', (pctci, 'xt saxiv 6 
xoTTo; dTTOOioovat, £•'; xb [xr] elvai auxbv OjjtoXoifsrv T:£pia/i)r^a"Cj* rrptuxov 10 
-j'7.p si'i; XI -j£VOc dvot?£i? xbv XOTTOV, Tj St^Xov oxt £1? cia)[jiGC xal -('Otp 6 
X07C0S ETTt xpia oi£GxrjX£v, dXX' oG'xo) xb icdvxwv dxoTrtoxaxov d7cavxV;a£xar. 

15 au)[xa ^dp Old awfjiaxo? j^iopi^asi oi' oXou xat 860 ocuixaxa xbv auxbv 

£C5£?£l XOTTOV £1 "(dp XOlt 6 XOTTO? CoitJLOl XCtl TO 7£v6[i£VOV £V GtUXtO auJua 15 

xotl laa xoT? otasxr/iJiaaiv d'fi'fu), xb aaitia Isxai iv I'ao) sxspm atutxaxi'. 
xouxo §£ XpuaiTrTTw (x£v xai xot; dizo Ztqvcovo? (ev) 86*i'[jiaatv laxiv, oi 
TraXaiot 0£ dTtdyouaiv u>? si? douvaxov svap'j'wi; xal tcoXXoi Trapiaxavxai 20 

20 xtpo£ x(o X67U) "j'sv'.xwc, x£ 'Acppooisisu? 'AX£^av8po? £v xip Ti£pi xpd- 
aEto? ou'fi'pdixiJ.otxi X7.1 xoTs uTTO[i.vr^}xaaiv xoT? cpocixoT? xal dXXoi xivl?, oic ou 
yaXETTov ivTuyjXv. £i oe aa»[xa oux s'axiv 6 xo-oc, (jyoX'q y' dv sxEpov 
XI ©avEiVj 8'Jvd[x£vov Eivai* xb "|'dp ei? xpi'a oiEaxdvai xou aoujxaxo? isxiv 25 
[xovo'j. dXXd oi'/zzai u8(op £$ dspo?* xouxo ^-dp u-oXafi-PdvofXEV xtjv urap- 

25 ?'.v OEixvuvai xou xoirou. oaa oe a>? 06 8iacp£U7Ei xai xouxo huT/epeXz 
xivd; dxoTtias' oxav -j'dp uoojp 6 xoiios 8£/yjxai, ev (^ irpoxspov drip \ -^v, 257 
or^Xov oi); xat xrjv sTiicpdvEiav os/sxai xtjv xou uSaxos, &a'Kzp upoxEpov -(£ 
XTjV XOU dspo?* £1 Se x7)v sincpdvsiav SEj^sxai, OE^Exat xai xd; '(paixiid^^ 
8£cExai xai xd (j"/;[x£Ta. s'ffxat xoivuv xi; xal cyjijleiou xotto; (SsTTEp xal 5 

30 swaaxo;* dXXd douvaxov. xi ^dp 8ioia£i xr^; cxqixTjC 6 xo-o; xr^s axiyfArj?; 
ouoE XT,; '(^J'■J.n\lr^:; ou8i x^? STTicpavEia;* xi 'j'dp Ecrxiv 6 xotto; xr,; etti- 
(pavEi'a; iiap' auxTjV xrjV sTTicpdvEiav ; (iEi'Cwv jisv "jdp auxr^; oux esxiv (to 
•(•dp irspixxEusi [Aspsi, xouxu) [X7j8£V auxr^s TTEpiE/ov, 6 8s xo-o; iaxl xaxd 10 1 7] om. E Aiistot. 208b 34; cf. Diels Zur Textgesch. p. 14 5 auvavatpel xtX.] cf. 

Simpl. 527,34 sq. 8 xauTOv (i. e. pariter) to WBL: thutov toj W et Spengel e 

coni. 9 d-oa£ji.v6v(o,a£v 11 W: d7ro3i(j.v'jvojj.£v BL 10 tuJ] to B U 9astMWB: 

cpYjof L 12 TrepiayOVjaT]] cf. Philop. 504,12 13 75 MWB (cf. e. g. Simpl. 576,7): 

xal L 14 ini xpia] Tpi/iji Philop. 505,6 17 eaxat (ai e corr.) B 18 touto 

oe xtX.] cf. Simpl. 530,10sqq. h add. Diels 20. 21 -/.pct'ascus au7Ypdf;.(xaTt scripsi (xpd- 

C£to? Diels): xpdaeiov ypdji-fAaxi libri 23 Steaxdvat M, Spengel e coni.: oitardvat WBL 

26 MyoiTo Bi 27 U-/tTai — (2S) iTitcpdvstav om. B fz superscr. W 

30 Tt ydp— aTiYfATJ? et (32) p-Et'Ctov— (106,1) lTTtcpdv£ta] exscr. Philop. 511,23sqq. 6 ttj; 

CTtY[j.7i; z6tzoz auTT]? tt]? a-tY|j.fjS Philop. 32 fA£tCov B (et K Philoponi) 

33 to'jtoj libri et Philop.: touto Philoponi Gi, Spengel tacite T:tpiiyo\ MWjBL (et 

Gx Philoponi): -epiEyei Wo: :T£pi£-/cov Philop. 6 8e] ou5e B2, Philop. (commate deleto) THEMISTII IN PHYSIC. A 1. 2 [Arist. p. 209al2 — bl] 105 

xouTo), I'ao)? 8e ov auxo xouto saiiv i-wavsia. si os totto; [xsv xr^? 257 
7pct[xiiT|s ou S'.oisst ■^potii^ir^:; xal osj^oasvo; l-tcpavsiotv ou/ i'tspo? isxi 
irapa xtjv iTTtcpccvsictv, xctt Trspisyov arytxsTov X7.1 auxos ar^jjisTov iaxiv xai, i-') 
oxav awfxaxo? -(-svrjxai x<"P"» awixa Y£VT^asx7.i. oXtus 6s xwv ov-wv sxoiaxov 
5 Tj axoi/etov saxiv t^ ix axotyeiujv auvsaxr^xsv, s'lxs aa»ji.a xi? sixs dc5tu<j.axoy 
Xs^ei* £0X1 oh x(ov [xev au)[x a'xtov atuuaxa xal xa cxof/sia, xaiv os ctcru)- 
[xaxtov daoiijictxa, Iv ouosvl ok xooxwv 6 xoro? ouos iv xoT? vor^xois ([xsys- 20 
do? 7ap lysi) ouSs £v xoT? cwaaat (ca»[j,axa [jlsv ^ap &<; -po£tpy/o(|jL£v 
osysxai). xo 8s xal irpoixov XsYeiv xov xottov xal w? dpxV Tuoppwxspw 

10 acpaXXo[xsvtov ssxi'v ttu)? -(otp laxat dp/jQ; Troxepov w? uXr^; xi' ouv Iz 
auxoGi ouvscxTjxsv; dXX' 6i^ sloos; dXX' oj? xo xivjuv; dX/,' wc ol) £v£Z£v; 25 
dXXa TToic; syoi 0' d'v xiva Xo^ov xal y; Zt^vcdvoc d-opi'a, wc sr eIyj xcov 
ovxo)V 6 xoTiOS, xal auxo? av Iv xokoj siVj xal r) xouxou xo-j xottou xotto; 
xal xouxo zU d'-sipov. £t 0£ xo x£vov x[? dvaipot/j iravxaTraciiv, (us-sp 30 

15 £/£t xal xdXr^&i?, | otjXov w?, si xotto; laxtv, oux av sirj ttoxs xsvoc 258 
owaaxo?, dXXa ita? £[i.T:£T:X-/j(3xai xottos* £t 0£ xouxo dXrj&s?, irspl xwv 
auSavo[xsvu)V xt Xs^oitsv; to yap [xsiCu) *|iv£xai crcuijiaxt, xouxm tto&sv uira'p^si 
xoTTO?; Trdvxa "(ap tjo/j xaxsysxat. dvd'j'xrj orj ij.siC(w ^ivsaOai xov xottov 5 
xal Guvo"i'xo!Jt3i)ai xoi atoij-axi. -ai; ouv Tj 7rov)£v au?£xai x6t:o?; yaX£~6v 

20 "jdp laxtv dzooouva'. xaXa»? ouv (i)? soixsv sip'/jxai • 6 -stpaOsk d-o6ouvat, 
xt saxi xoTiO?, 6[xoXo"|'sry auxov fi-v; stvat dvaYxaaOr^asxai. 10 

2. ridXiv ouv a)Xqv dpyr^v uoivjaotfisvoi Xsyofisv, oxt xotto? 6 ijlsv xi? 
TTpoixo? Xsysxai, 6 os xax' d'XXo* xax' d'XXo jxsv 6 xotvo? TtXstovojv acofxa- 
xtov, Tipoixo? 0£ 6 sxa'axou I'Sio? aovou. xax' d'XXo jasv xal xtjv oixiav i.'i 

25 oXr^v cou xoTTOV si'Troitxi av xal xtjv ttoXiv, [laXXov 0£ xal xrjv ^^/v tj xal 
xov dspa xal xov oupavov. dXXd xt? laxtv 6 irpoixo? aou xotto?; 0? TrspiE- 
yst ouosv ttXeov tj as* 8id -^dp xouxov xal xd scps^r,? dX-/j&eutj£xaf £i "/ap 
iv x-(j otxia, oxi £V xwSs auxTJ? x(p xo-o), 0? coi £'-pap[xoC£t, xal £t sv x-^ 20 

TroX£l, OXl Iv T^ 01/17. , xal £l Iv TQ -(-Qf ^^~^ ^^ "^'Z TToXsi* dXX' £lK£p 6 I laco? MBL (et K Philoponi): I'ao? W, Philop. ov M (et K Philoponi): iov WBL, 
Philop. duplicis recensionis vestigia et per Themistii et per Philoponi codices 
sparsa esse adparet Ertcpa'vsia] cxiyfx^ Philop. d 0" 6 -07:0; W 

p-EV om. W 2 ^axt MW: eaxat BL 3 Treptr/wv W2 a'JTOsMWB: auxo L 

4 SXu); B 6 X^yet MWj : Xeyot W.BL za om. a 7. 8 060I— ouoe] 'malim 

o'jxe — o'jte' Spengel (v. 8 o'jxe W) 8 £v xoT; awp-atji MW: Iv awp-axi BL 

yip superscr. B 9 post oiyt-zai add. a&ixa ok o6x laxtv \V oh xat MWB: 6e xav L 

II a6xou MWB (in L compendiuna scripturae), Aristot. 209^21: auxTJs Laur. 85,18: 
a-jTw a 12 zl om. Bj 12. 1,3 xt xdiv ovtwv FG Aristot. 209 a 23; cf. Diels 
Zur Ttxtgesch. p. 10 14 avatpol B wa-ep MW: waTiep oijv BL 

17 Xe;o[x£v MWB, Victorius e coni. (^poO;j.£v Aristot. 209a 27): Xl^cop-sv L 18 or) 

(7] in ras.) M 20 post dTtooouvat add. x( iaxtv L 6] cu? 6 W 

TTEtpaaScU M 21 xt Igtiv 6 ■z6r^oz BL 22 XlytofjiEv B 23 6 oe xax"" 

aXXo 7.xX.] cf. Philop. 519,1 25 ttoXiv] cf. Simpl. 536,14sri. 28 £[—(29) toXei 

et (106,2) Et; xoO-o — (106,4) p.ETa?6] cf. Simpl. 536,33sqq. 29 eittep] ei or, Aristot. 

209 b 1 (sed E e corr.) 106 THEMISTII IN PHYSIC. A 2 [Arist. p. 2091^1 — 21] 

xupuo; TOTTO? Ian to TrpwTov Ttspis/ov fxasxov xuiv cojfxaxcuv, Trspa? ti 258 
a.v £17] TOTTO?* St? ToGio 'j'O'-P irspaxouTat xa atojxaxa xoti ets Trpwxov "(£ 
xouxo (ou -j'ap 8yj si? oc'XXo xi Tcpo auxou) xal irpocsj^o)? ^s etg xouxo (ouSsv 25 
^ap jiSTot^u). SI 8s 6 xotto? xai Trspa? xal Trpcoxov xal Ttpoasj^sc, xo si§o? 
5 avacpatvExai Ixaaxou xal xotto? exa'axou* sxeivo -(ap xo | rptoxtjos Trspctxouv 259 
xal opi'Cov sxaaxov xoiv atojxaxwv xal xr]v uTroxsip-svyjv uXr^v xoT? fXE^Edsaiv. 
ouxo) jxsv ouv oxoTTOuai xo sToos av xoTto? So^sisv sTvai. si os aXko xi 
x(ov TTSpl xov xoTcov u'KOi.py^ovxoiV voV](3ai[i,EV, (jiaXXov av yj uXt] cpavstrj Trpoa- 5 
■/jpijiEVYj x«) xoTTU). Soxst [xsv Yotp sivai xoTTos o'.aaxy^[j,a xo3 [jleysOou? 

10 xal xou awfjtaxo?, xotoSxov 8s xt xal tj uXyj cpavxa'Cstat. opia&siaa [xsv 
"j'ap UTTO xou si'oou? xal Trspiay^sOstaa siriTrsooi? xal -spaai fxEYsDo? 
-j-i'vsxat xal ai^iia' xai)' sauxrjv 8iasxrjpia [xsv saxiv, 6idaxr|[jLa 8s lo 
doptaxov oxav ydp dcpaips^-^ xtj; scpa-'pa? xo Tispac; xal xa aufxPspTj- 
xoxa, XsiTTSxat ouosv irapa xvjv uXrjv xal xo Sia'ctx/jfi-a- ou "(dp sv xm 

15 TTspaxt xo 8ta'axr^[i.a, dXXd opi'Csxai [xev utto xoux(ov, s'cjxi Ss oux sv xou- 
xois dXX' sv xui UTTOxsifisvo). saxi [XSV ouv xal 8id xouxo irpoaoixstouv x-^ 15 
uXif] xov xoTTOv, fxaXXov Ss oxi 8s)(£xai irXsiou? [xopcpd? xs xal si'87j xd sv 
xoT? atofxaatv 6 auxo? [xsvcov. diro ^dp xauxyj? x^? 6[jloi6x-/]xo? xal llXdxtov 
XTjv uXtjv xal XYjv x<ypav xauxov coTjaiv slvai sv xo> Tiixaiw' xo -(^P jxsxa- 20 

20 Xa[x,3dvov xaiv siooiv (oTrsp uXtj) xal xyjv ywpav (oTrsp scjxlv 6 xoTtog) 
xauxd Xs-j-si. xaixoi xrjv uX-/jv d'XXfo? [xsv sv Ti[xaio) cpyjal osysa&ai xd 
EtOT], dXXcu; OS sv xoT? d"i'pdcpoi? oo^fxaaiv sxsT [jisv -(dp xaxd ij,£i)s?iv, sv 
xois aYpdcpoi; os xav)' 6[xoi«)aiv. dXX' ojj,«j?, oTrsp eTttov, 86?stEV av 25 
xauxov dTTOcpatvsa&ai uXrjv xal xoirov Xsyousi [xsv -;dp airavxss sTvat xi 

25 xov XOTTOV, xt 0' saxlv [xovo? ouxo? S7tsystp-/j(3sv d-ooouvaf dXX' loixs 
[xsxacpoptxoj? xE5(pTj(3{>ai xto ovofxaxi* ouosv -(dp otaaacpsi xspaixspu). tj so 
[lEvxot j^aXsiToxyj? xou cix£}i[xaxo? xal | svxsuOsv ot^Xtj* eixs ydp slSo; 260 
SITS oXtj [xdXXov 6 xoTCO?, /aXsTros 6 Tispl auxou Xoyos* st? -(dp xd? 
dpyd? aTOtaiv div tj Dsa xa&' auxTjV dxpoxdxir] xal ou pacta, 616x1 Trstpw- 

30 fj-sUa /(opt'CovxE? -(ivioaxsiv a -(voivat "/topi? aXXv^Xcov ouy otov xs. 5 1 xupi'coc] jcuptwTaxoi (i. e. xuptcoxaTa, quod exhibet Philop. 514,26) W 2 xuiv 

ou)[j.aTtov E^racxov E Aristot. 209^2 3 or) W, Victorius e coni.: oet WBL: om. 

Simpl. Tt] superscr. W, xt t (compendio ambiguo) B ye om. B 

4 Ttpoaeyr;? W 5 Ixsivo — (6) sco(i.dTtov] Simpl. 536,21 sq. Trpwtws] Tipdtepov L 

8 UT:ap5(o'vTa>v] cf. Philop. 515,13 8. 9 7rpoair][inEV7) W: 7rpoay][jicV7] M: TrpoaYJxetv BL 

9 to'ttoc MW: 6 totto? BL to ?)id<jTqix'x FGI Aristot. 209 b 6 (to om. E) 

10 hi (0 e corr.) B 6pta))£taa xtX.] cf. Simpl. 537,15 sq. 12 lauTrjv M: sauxrjv 
ok WBL 14 -/oc\] xaixov Se eJTiav Simpl. 537,17: 7^ Philop. 515,18 15 oux] 
zal M 16 TrpoaeotxEvat Philop. 520,28 18 fx^viov] cf. Philop. 515,23 

6 riXdTcov FGI Aristot. 209b 11 (6 om. E) 19 TauTo E Aristot. 209b 12: to 

avjTo FGI 22 Tols] sic Ei Aristot. 209 b 14: xoT? X£yo[j.£vots E2FGI 

24 duotpaivsaSat M marg. (yp) WBL: elvat M text. iiavTES E Aristot. 209b 16 

25 Tov om. E Aristot. ib. 26 ixexacpoptxaJs] ex Alexandro haec; cf. Simpl. 540,22 
27 ^aXeTttoTT]? L eixs ydp— (30) ou/ oidv te] exscr. Philop. 521,29 sqq. to 
Etoos et ^ GXt] Aristot. 209 b 19. 20 (^ om. FG) THEMISTII IN PHYSIC. A 2 [Arist. p. 209t>21 -210M0] 107 

'AXXa {iTjV oxi aouvatov oTroxepovouv sTvai xov toukov tottov, ou 260 
^(aXsTcov iSsTv tauxa [isv -/ap d)^a)pi(3xa xou Ttpa*c[J-axo<?, 6 xotto? Ss ou* 
£V (p 7ap T^v a7]p, sv xoux(o TrotXiv -(ivsxai 53(op 7.vxt|X£v}taxa[JLSV(ov ocXXy^- lo 
Xoi? x«iv C(i)jxo(xa)V (iic Icpajjisv ouol yap oXto? xt xou awfiaxo? 6 xo-o; 
5 ou [xEpo? o5 TiaOoc ou)j £$t; ou SuvafAi?" ouSsv *|'ap xouxwv jjtopi'Ccxai, 6 

TOTTO? OS ^((upiCJXO? EXa'cfXOU. Xai Y<^p OOZSt XOtOUXOV xt stvai 6 XOTCO? 

oFov xo d778Tov laxi "(dp xo d-f^'sTov xo-o? [xsxacpopyjxo? , xo 8s dy^siov 15 
ouosv xo5 7rpd"C[xax6? ssxiv. dp' oijv, soroi, xi? d'v, ou5s aon^E^riv.6^ laxi 
xou atojiaxo?, si'irsp v.a\ ycopiaxoc; r^ ou xou swjxaxo? xaxd sufj-pspTj/oi;, 
10 ou )^a>piC£tai, dXXd xou 7r£pi£)(0[jLEyou Tcspa? scxiv xat £iricpdv£ia; uXyj 0£ 

OUX dv £IV] X7.1 Ol' d'XXoV Xo-jOV rj [J,£V -j'dp 7r£pi£-/£XC(l , 6 0£ T:£pl£/£l' 20 

xai Exi 6 [j-£V xoTTOC fxspoc xotl £^(0 xou Trpd^ii-axo? , ouxs 0£ Tj uXrj ouxs 
xo sloo? xotauxa. FlXaxajv os £t acpoopa ^ouXExat xtjv uXr^v Tzoielv xo'kov, 
opa auxov xott xd? loia.^ sv xoirco Xsystv xai xoui; siorjxixou? dpid[jLOU?* xai 25 

15 ^dp xouxoic uTTOxi'i^yjai xy)v uXr^v, oSaTrsp Icpvjv, f^v tcoxs jj.£v xo [ilya xai 
xo jjiixpov, TTOxs OS XO [jLsOsxxtxov ovoji-dCsi. X<opW OS xouxtov, £1 xd XIVOU- 
[jLSva xaxd cpusiv sttI xou? oixsiou? cpspsxai xottou?, etc! os xyjv uXr^v xai 
xo sToo; ouo£V (pspsxai (auv auxio -(dp xai sv auxio xouxojv £xdx£pov), so 
ouosxEpov xouTojv xoTCO? £(3X71; T^SIo); o' dv E-j-ojYo jid&oiai, TTU)? dv oXo); 

20 xai xivoTxo xd atoixaxa ] s/ovxd "I's xov oi/sTov d£i auv sauxoT? xotcov, si 2G1 
xouxtov ddxspov xoTios* TzvK 0£ XO d'vuj xai xdx«) Sioiast Xoittov sv xoT'S 
xoTTOi? 7, TTuis £"' autd xiv/jcJi? ssxai; xi -(dp Iv xij] uXir] xo dvw xai 
xdx(o; XI 0£ £V xol ei'oei; TCEpi xauxa os C^xr^xsov xov xottov, £cp' d xoi? 5 
aojtxaaiv ■?] xi'v/jaic fj xaxd cpusiv. si 0£ laxai xotto? t) uXtj tj ixopcpT], 

25 au-j'xivEixai 0£ xauxa xoT? awfjiaai xai outj-irapa-j'ivExai outtep xo Trpd-cfxa, 
TTpoixov [xsv dxo~ov xivsisi^ai xou; xoroug, STisixa Tioi? oux Icfxai 6 xottoc 
sv xoTTO); SI -(dp xo awjia -(I'vExai sv xottco, oxav sv&sv sxsTas lisxapaivig , lo 
OTJXov oTi xai xo sioo? sv xoTTov autj-fAS&i'axaxai '(do. oxav xoi'vuv si? 
d'XXrjXa fxsxapdXXT^ xd aojjj.axa xai -(s'vrjxai kc, dipo; uoojp, st p-sv xo sloo; 1 fAr)v] [j.y)v xcd E Aristot. 2001)21; cf. Diels Zui- Texlgesch. p. 14 slvai xov to'jtcov 

TOTTOV M: elvat to'Jtoov xov to'ttov B: to'jtujv slvai xov to'ttov W (et Aristot. 209 b 22): elvat 
xouxtov TOTTOV L 3 <z7]fj '^v AHstot. 209i>24 (-^v cm. V) 4 w; cpajAsv FGI 

Aristot. 209b 25 6 to'tio; orn. \i 6 sxaaxou] sxaaxou saxtv E Aristot. 209 b 27: 

daxlv £7.c«aT0'j FGI xcd yip oo7.a] oo7.£t yip E Aristot. 209b 28; cf. Diels Zur Texl- 

gesch. p. 14 9 xaxd cm. a 10 ou MWBa: ou ou L lo nXaxtov 

xtX.] ex Alexandre; cf. Sim pi. 546,1 3 sqq. HXaxtov] T:a'vTtov Bi: Trapo'vxtov M (corr 

in marg.) xo'ttov M, Piiiiop. 524,5: xov tot:ov WBL 14 opa B auxov 

M marg. B.^L : aux(ij M text. WBi 15 xouxoi; BL: xouxous MW tt]v uXyjv] 

TYJ uXr) W Tjv] TjV B: ifj Spengelii ed. (typoth. errore) IG. 17 d xa xivou[xeva 

-xtX.] ex Alexandre; cf. Simpl. 547,2 sqq. 18 a'ixoT M (compendio ambiguo, quod 

pro auxov possit accipi) auxol] aixw M: eauxw WBL 19 ifjoaos] b\>.oiiaz M 

2l TO om. a 22 ^Tt'] auxov W 23 xauxa Sv) 15 24 e{] yj J)Li 

ri uXtt] ri [J-opcp)]] cf. Diels Zur Textgesch. p. 6 27 ^v&^v5e W rz-eiaev L 

[jLETapaivEi B 28 au[j.[j.e9taxaxai] cf. Simpl. 548,11 29 zi piv xxX.] ex 

Alexandre; cf. Simpl. 549,26 sqq. 108 THEMLSTII IN PUYSIC. A 2. 3 [Arist. p. 210alO-29] 

ipsT? Tov Toirov, rpOcipst? xov xotcov (cp{)£ipiSTat yap to eioo? sv xaT? fisxa- 261 
[5oXaTs- xi'; OS xottou (p{)opa, •/oikzizhv dirooouvai)* ei 6e xyjv G'Xr^v, oia xi 
sv aXX(i) xoTTco -ji'vsxoti xo uo(op xott'xot XTj? o\r^^ oux ixsxav ouos /topia&sv 
ei auxou; otuV/j -j'ap, cpTjCJt, jxsvouaa biyezai oiacpspovxa sio"/]. xauxot [j.£v 20 
5 o5v -fjtxTv ~por^'Kopr^a\}(o. 

3. AsyofxEv 8s Icpscr^?, r.oa'xyji^yq xo sv xivi Xs^sxar Trpoypyou ^ap av 
XI ysvoixo TTpo? xov Xfrj'ov. Eva [jisv orj xpoiiov <ju? 6 oa'xxuXos sv x"^ X^^p'^ 
xotl oXto? x6 [xspo? sv x(5 oXco. aXXov 8s a>? xb oXov sv xoTs [xspsaiv, u)? 25 
xb irpoatoirov sv ocpOctXfjLoTg X7.i pivi xal axouctxt. aXXov os u)? xb sloo; 

10 sv x(p 7svst, (ij? avi>p«)-os sv xui C^p^i). aXXov 6s wc; xb "j-svos sv x(5 
siosi, (bs xb Cu>ov £v xto c/.vOpwTrto' xotl [jirj OaL)[jia|a-(jC, si xb Ctuov sv 262 
X(p dvOpcuTKi) Xs^sxai slv7.i, xb ttXsTov sv xoj sXdxxovr st "(dp STriaxr^asias 
dxpipw?, a/eSbv w? [xspo^ sGpT^cfsis xb Ctpov sv x(p dv&ptoTiq)* sv ydp xio 
X6y(o auxou 7rsptsysx«i. sv xivi 8s Xs^sxai xat (ac, xb sToo? sv x-^ uXig, 5 

15 o)? xb pdOpov sv xoj ^6Xo) xal u-j'sta sv &sp[j,or? xal '^uyjt'jXc. sxxov ojs 
sv [BaaiXst xd x«)v ' EXXr^vcuv, xal oXco? sv xco Trptoxm xivvjxixw, wSTrsp 
"0[J.rjpG? 'Atb? 8' sv ^ouvaai xsixai'. spSofxov wc, sv xo> xsXsi xal xtp 
dyadco • ' Tidvxa [xoi xsTxai sv x-]^ £u3ai[i.ovia . st'al 8s xal d'XXoi xpoTcoi 10 
xo5 sv xivi, dXXd xal xaiv £ipy)[i.EV(ov xal X(J5v 7rapaXsXsi[X[jLsvojv xuptojxaxog 

20 saxi, xai)' ov sv xivi Xsysxat xb w? Iv d-f(sui) xal (u? sv xotoo. 

Touxoov f^fi-Tv 8ia)pi(3|i.£va>v CfiTTjXiov Icps^-^s, si' xi ouvaxat sv xtvi is 
stvat, (L? sv sauxip, xal Tioxspov ouxo? 6 xpOTioc 69' sva ttittxsi xwv sipV/- 
[jLsvtov Tj douvaxov xi TcavxsXa>s auxb slvai sv sauxio, dXXd xoijxo dXr^&s?, 
oxi 7:av T] ou8a[xou T; sv dXXw, w? Xsyop-sv xbv d'v&ptoTTOV sTvai sv saoxm. 

25 Y^tocJtsov xoivuv, (i); ou Trpa)X(o? Xs^opLSV, dXXd xax' d'XXo, oxi -(dp v] '^oyji 20 
xo'j dv^pwTiou saxlv sv xtp oftoixaxt xou dvi>pa>7rou xal xou oXou xouxou 
xb [xopiov sv d'XXo) [xopio) • ouxo) "cdp Suvaxai fxovojs auxo xi stvat sv sauxtp, 2 Ti'f — dTco6ouvai] cf. Simpl. 549,15 sqq.; Pbilop. 526,5 4 auxou M: aix^s WBL 

Tct oiacp^povxa Alexander apud Simpl. 550,4 5 TcpoTjTropet'cDo) M 6 X^ytofAev W: 

XY]7rT£ov Aristot. 210al4 (Xexxsov E); cf. Dials Zur Textgesch. p. 14 roactyoj;] cf. 

Simpl. 551,11 7 y^'^^xat M -j^eipt M (et in ras.) 8 aXXov os xpoTiov oj; 

E Aristot. 210al6 ^v om. L cb;— (9)ptvt] cf. Simpl. 550,21 10 'malim 

6 av^pioTOs' Spengel xijl om. L (et Aristot. 210a 18 praeter F) 11 to et 

Ttp om. Simpl. 551,27 xal \u] — (12) IXctxxovt] cf. Philop. 528,25 12 elvai 

om. L Y^P ^^^- T^'^"' BL 14 mpiiytTai] cf. Simpl. 551,28 I'v xivt] 

£xi Aris.tot. 2 10 a 20 15 pct&pov] caSpov B ante uyeta add. q W2 (inc.) BL 

et Aristot. ibid. uyistcz MW 17 5t6? 0' Iv L, Laur. 85,14; Simpl. 552,12; 

0£ 

Philop. 529,9: ouos Iv M: otos oe Iv W: 8i6s B; "immo Oeuiv 5' Iv' Spengel 17. 18 xd- 

Ya&o) BL 18 ante Tidvxa add. u)s Lja; cf. 57,15 ubi similem in modum ante exemplum 

olov abest 19 TtapaXcXetfAlvwv L; cf. praeterea Philop. 529,16 xuptoixaTov 

(ut Aristot. 210a24) Laur. 85,14 (in M compendium ambiguum) 20 cb; alt.] oXw? 

Aristot. ibid. 22 rcoxepov cf. Simpl. 553,21 23 xt TiavxeXdi? auxo stvai M 

(cf. Philop. 529,22): xi TravxeXui; elvat auxo W: zavxeXui? aixd xi elvat BL dXXd 

MWB: dXX' £1 L (puncto ante dXX' posito) 24 Ttav] sic E quoque Aristot. 2 10 a 26: 

ravxa FI: om. G (bs M: Trdj; BL: jidi? ouv W 27 ouxco] ouxe W THEMISTII IN PHYSIC. A 3 [Arist. p. 210a 29 — ^12] jQg 

E:r£i57] TO alpoc sv no fxspei ro? xotl auTOxiv/jXOv Xr/STat to C<»>ov, oti to 262 
[j,£v Ti uop'.ov auTou xivzX TO 0£ xivciTai, aXXto; 6s ccfxr^j^avov, w? oXov 
sTvai £v oX(o. dW ou Xsyoaev ccr^ai ti? tyjv ^u/V ^^ oa>}i.axt sTvai, aXka 
TO C'o'iv £v sauxu). outo; 6s eoixev d-jvostv ttjv l^ouai'av ttjs ] auv/;Oet'ac, 263 
5 OTi TToXXa x«i diro tujv [Aspoiv ovofiot'Csi. (os ouv Xs^ei I'toxpaTTj uttoos- 
6£a&ai, 065^ oTi xal oXov u7ro6£6£Toti to aajjxa, dXX' oti too? ttoooc?, outo) 
xal TO Cojiov £v iauTu), oti to [xspo? auToS iv Ttp [xspsi, STcst xat tov 5 
dfx'-popla Tou oi'vou (\i'((o 8s to axsuo? to xspajxsouv jJtSTa oi'vou) cpv^aaitxi 
av Eivoti £v lauTip, oxi 6 olvos sstiv sv tw axsust, outs 6s to axsuo? 

10 ytOpW £V TO) axSUSt OUTS 6 OiVO? SGTIV £V Ttp OIVO). OUTCU? OUV [XOVO)? 

auTo Tt sv sctoTcp, (.0? xax' dXXo' ing yxp xaToc [xspo?. 7:oXXa 6s outu)? 10 

X£"(£Tai £V TlVt, (Us XaT' d'XXo* X£"j'£Tai "(dp to XsUXOV sv T(j) dvOptOTTO), OTt 

sv T(.u aa)u.7.T[, xal sv atufACXTi on iv r^ STrtcpavsioc , sv xauT-fj os ouxsti 
xctT' dXXo, dXXd TrptoTco?- ou [X7)v £k£i67j TrpwTd)? sv STTicpavsta to Xsuxov, 15 

15 TauTov sGTtv sTitcpdvsid T£ xal Xsuxov. ou? 8id touto ouvacBat auTO xt 
sTvai sv sauTtp' aXkoq ^dp X070? siticpavsta?, d'XXo? Xsuxou xai dXX-/] 
(puais £7r'3T-/;[jLyjc, d'XXr^ ^^VJi^' '''-'^'-'^oi irpwTO)? ev (i^u/-^ sTriaTT^jj.-/;- xal ydp 
£V dv&pwTTti), 6t6Ti sv 'j^uy/fj. dXX' ofxcu; si xa{}' IxaSTov sirtaxoTroiVj?, 20 
7:dvTa Ta TrpioTo)? Iv tivi ovxa STSpa sxstvtov ttjv cpucjiv suprjOsi?, toutou 

20 5s ouTto? s'y(ovTO? T:a>? sOTat ti TrpwTU)? sv sauTip; STSpov "(dp sauTOu 
£3Tat. SI OS xaTd Tiva wv diryjpi&[jLy]ad[j.£da TpoTcouv, saxlv sv sauTw* 25 
TcdvTa "(dp STSpa sv sTspov ouos "(dp x6 oXov, oxav Xs"((0[xsv sv toi? 
aopiot? auTO, sv saoTop XE"(0[i£v Eivai" d'XXo "(dp to oXov xal d'XXa xd 
[xs'p-/j' TO }xsv "(dp sv xal xauTov [sv] sauTw, Ta 6s TtXsi'o) xal 5ta(pspovTa. 

25 dXX' ou6s 6 Xoyo? scpivjaiv ov £ip7]xa[xsv, | oti 6tacpspsi to ti r^v Eivat xal 204 
ai cpuaeis xs/copiaiJiEvai tou te sv xivi Trpojxo)? ovxo? xal sv op Trptoxop 
ECxiv, (ScJxs sursp xi ^svoixo sv sauxo), xou? otacpspovxa? Xo-^ou? dva6£^STat, 
(j,aXXov 6£ s'axai apia xd oiacpspovxa* dXXd xaUaTrsp oux sv8s5(Exai xov r> 
oTvov oivov x£ d'fxa stvat xal dacpopsa xspauEouv r^ xov xspajxEouv d[jicpop£a 

30 d"f(£T6v x£ ajia xal oTvov, ouxoj? ou&s auxo xi sv sauxo>* dXX' wOTrsp 
sipr^xai, xaTd Ta (xopia xd-/a dv evSe/oito [xdvov auTo xt sTvai sv sauTop, 1 a{)To-/.ivT)Tov] cf. Philop. 527,20 2 p.dptov] jxlpos W 3 Iv awfxaTi MW: 

£v Tio awp-axt BL (ut Philop. 527,25) 4 auvYj&si'a;] cf. Philop. 527,27 sqq. (ubi itidem 

Socratis exemplum adfertur) 5 tcLv MBW: TioXXuiv twv L aioxpc<Tr) L: C(u- 

7.paTT|V Par. 1888 et Laur. 85,18: in MWB compendia ambigua 8 to axeiJos to 

xspap-EOov MW: TO xep(xp.£oiiv axeiJos B et (-/epajxeioviv Laa) Li oi'vou M: Toii oi'vou 

WBL 9 -/.oz et in marg. •/• to cjxeOos B 10 o'jtws] outio? [jlev Laur. 85,18 

(e Aristot. 210*33) |jl(5v(u;] cf. Philop. 528,9 14 oi |j.r)v — (16) Xeuxou] 

exscr. Simpl. 555,15 sqq. 15 ujs B, Simpl.: xal MWL 0'jvaa9at] 'immo ouvaxai' 

Spengel 21 eiuep xaxoc Ttva W.^ ; 'fort. eTt oi xaTa xt'va' Spengel rptiiKuv M, sed 

TpoTTOv in marg. 22 ouoe — (24) oiacpspovTa] exscr. Philop. 534,4 sqq.; cf. Simpl. 55G,2 

23 aXXa] aXXo W (et Philoponi codd. praeter M) 24 t6» M £v eauxoT MWBL,: 

del. iv Lga; om. haec verba Philop. 26 ovto; WL: ovtujs MB 27 oiaTe — 

oiacpdpovta] cf. Philop. 534,10 sqq. 29 te] tV M xepauoOv bis Laur. 85,18 

■7j TOV xipap.EO'Jv] xal L 30 diia] aijia slvai W ti auTO GI Aristot. 2101' 12 110 THEMISTII IN PHYSIC. A3 [Arist. p. 210bl2-26] 

(uSTTSp cUTOt Ttc av xal xov 7.[i.(popsa xou olvou, iva t^ fisv it ^iyjixai 264 
[i£po; Tov oivov, oiov 6 xspaixsou? a[x'fop£u?, ouy^ wq auxbs olvo? aiv, aXK 
ftspov Tou oivoo, TO Ss s^Yivstai ev tw axeust oiov 6 oTvo?, ou)( <u? h 
autoj cjxsust ovtt dXX' Iv lilpw* oX«)S xe ^ap s'-epoi ot Xo-jfoi iravTsXto; i.> 

5 Tou IS EV oj X7.1 £v TO'jTo). oxi ixsv o5v do'jV7.xov xcci)' Kuxo XI sTvai xal 
£v £7.0X0), £x xouTojv OT^Xov dXXa [XY]v ouo£ xaxa cjupipEprjXO?. ou xauxbv 
OE xb xaxd aufi^Eprjxb; xoi xaxd [X£po?, £i xotl d[j.(p(o xax' d'XXo, dXXd 
Trdtx-oX'j o'.a'flpet. xb [jlev "j-dp C^pov opdv X£-(£xai xotxd u-ipoc (jiEpo; -(dp 20 
auxoij xd oaaaxoc ot? opd), 6 os laxb? xivEixat xaxd cutxpepvjxb? £V xu) 

10 TiXoio), ETTEiOYj xo> irXotto oufxpEpr^xEV, 8 xivcTxat, xal f| Xeuxoxtj? xivEixai 
xaxd aon^e^r^'/.6: , etteiSyj 6 d'v&pwTio?, ql uTzd^yer Suo -'dp ouxot xpoTioi 25 
xou xaxd auap£j5rjx6?, oxav r^ xb filpo? xtvb; xauxov xt X£-(y)xoi iraV/Eiv, 
OTTEp xal xb oXov, r) xb ao[J.p£pTrjxo?, OTTEp xal m aua^Epr^xE. irui; dv o5v 
eIt} xt xaxd cup-PEpTjxb? ev Eaoxcp; osT -(dp auxb -J] [xEpo? tj Ttd&o; Eauxoo 

15 Eivat OTTEp ouoE STziwr^aai ouvaxov. xal ouxto? oe av £0; xi xaxd aup-^E- so 
pyjxb? Iv I lauxtu, oiov f aox(j> ouxo) xal xb d-f^siov 6 d[xcpop£uc xaxd 265 
aujxpE^r/xb; Iv lauxw, £t \iipo<; 7) ird&o? uTioxE&Eiyj xou uSaxo;* etieI ^dp 
xb uB(op EV x(o d-(-(£i(:o, EOfxat xal xb d-(Y£iov iv Eauxol |i.£po; xt ov 7) 
Tidi^o? xou GSaxo?. dXXd xouxo -(eXoTov /wpU "(dp xou xt]v 67ro{>£atv 5 

20 d'xoTiov ETvai xal 060 atojxaxa Esxai ev xto auxtp xottu), xo xe d-^^Etov, 
euiep xouxo Iv lauxto, xal xb uotop, EoiEp xal xouxo Iv xw d-(7£i(o. 
xouxojv p-EV ouv aXt?. ex Be xoiv ■Kpo£tp-/j}x£V(ov xpOTiaJV xou £V xivt xal 10 
XYjv Z-^v(ovo? diroptav XuEtv laxtv, xa&' r^v wexo oeTv xbv xottov ei laxt, 
xal EV xtvi elvai- xb -(dp Iv xivt r.ok'kayjiiz xal Isxai 6 xoito; ev xivt 

25 UEV, OUX £V XOTT'p OS* 6 "(dp XUptO)? X£-(0[i.£VO; XOTTO? xb TiSpa? xou TiEpiE- 

yovxo? £V xivt (xal -(dp sv x(p awjxaxi ou p-spo? r^ TCEpa? Eaxi'v), ou \i.r^v 15 
o)? £v xoTTfp- xal "(dp 7] u-(£ia £V xivi (ev OEpaol? -(dp xal '^u/poTc), dXX' 1 Ti] Ti B 0£X£xat M 2 7.spot[j.£0'3s MW: xepaasou? L: ■/.epa[j.£oj; (ut vi(l.) B 

dfAcpopeous a 3 to] tw B i'c^i^r^zai W 4 auxoJ MW: eauxoj BL xe om. 

WBL 5 -^al dv M: xal toO Iv WBL : xat 6 to5 iv GI Aristot. 210b 17; cf. Diels Zur 

Textgesch. p. 17 xa»' auTO xi elvat xat Iv lauTio M: xa&' auxd xt elvat Iv lauTOJ WB 

(Iv auTo;i) L; TrpioTw; xal xa&' auxo Iv sauxoj Simpl. 657,19; auxd xt Iv ^aux^J xa&' 

auTo slvai Philop. 537,21 (quod in Tbemistio quoque restituendum esse putaverim) 
8 opavj cf. Simpl. 558,3 9 taxo?] ttXujtt^p Philop. 530,10; Simpl. 558,1 post xtvsixat 

add. dXXa Laur. 85,18 10 rlolw'] Ttlzim bis L 12 [ilpo; M: |j.o'piov WBL 

Xlyexat L 13 xal alt. superscr. M 14 xi om. M lauxoii WBL: laoxoj M 

15 ImvoTiaat MWB: Iravosla^at L 16 auTcjJI ouxu) libri (aixoj om. Laur. 85,18); 

collatis quae leguntur apud Aristot. 210^19 (aixd; xe ydp ^v auxt-T 6 d.a^pope'jc) legendum esse 
puto auTOS ouxo? x6 dyyetov 6 d(A'fop£us 17 iauxw MB (et 1 Aristot. ib.): avixw 

WL 19 dXXd MW: dXXd xal BL 20 xdirw post eauxuT a 21 eiTicp 

BL: warap MW 23 tjv (v in ras.) M post eaxt add. xt Aristot. 210^23 

24 TO ydp — (27) xdnoj] cf. Philop. 536,3 sqq. 25 xoTtt^j 81 MWBLg: Tip 81 nta Laur. 

85,18: Td 8s TTU) Lj: totiu) a 26 xal (comp. inc., quod ob quoque legi possit) ydp 

Iv M: IJ.EV, Iv ydp WBL (sim. Philop.) 27 u)s om. Simpl. 562,16 -jyE^a W: u'/i'sia 

MBL Iv xols depixoTs Aristot. 210^26 praeter E THEMISTII IN PnYSIC. A 3. 4 [Arist. p. 210b2G-2Ila22] lU 

«)? i^iq, xoti TO Oep<i-ov xat to 'jiu/pov Iv xivt, dXX' (o? T:d\)o;. ooxo); 0£ 265 
xcti 6 xoTTO? Iv Tivt, aXX' oux av totto). tou-o 8' r^v xo axoTiov xctt xb 
£1? a-£ipov irpoilvat. xauxa usv o5v laxai blr^^:opr^^im. 20 

4. Ti 0' saxty 6 xo-o?', uios av -(svoixo cpavspov. stweiot] ^ap ouaOr^- 
5 paxo? •?; cp-jai; auxou, rpoxspov OsoipT^atoasv, oaa U7:ap;(eiv xm xotcu) xai) 
auxbv cd xotval ^ouXovxat svvotott, cl?iou(x£v ot] xbv xottov irpoixov [xev 25 
Trsp'iysiv Ixcivo, ou totto? laxi'v, SauxEpov [xr^Sb auxbv sTvai xo5 irpa^jxaxo?, 
•K£pi£/£i* xouxt -yap r^oq xal dT:o8£6£txxat • xpixov jxt^xe ekd-xio ar^xs 
[i.£i'C"> xou atoaotxo? sTvoti xbv irpoixov xottov | IXdxxojv ixsv ^(up oux 266 

10 scxotf t:o)? "('(xp 7r£pt£^£i; fisi'Ctuv os ai'irsp eItj, xal aXko 5v Se^oixo suifia, 
waxE oux av Eiyj irpoixo?, Xoiirbv ouoe xouxou [xovou. Ixi irpb? xouxoi? 
dTzoXziTzstsbai xal y^wptaxov aivai xou awij-axo?. ouxto yap xal i^ '^PX^i? ^ 
£VOT(]&/j £x xTj? dvxi[x£xaaxda£a); xaiv aojixaxouv. sxt •nra'vxa xoirov £-/£iv xb 
d'vu) Tj xdxco xal i'xaaxov xaiv Gcojxdxwv £v ivl auxoiv. uT:ox£i[i.£V(ov St] 

15 xouxu)V xd Xoi-d Ootop/jXEOV. SeT oe xoiouxov xtva Xo^ov aTroSouvat xou 
xoTcou, 0; xa' xs d-TropouiJLEva Xusei xal xd ooxouvxa uTrdp/Eiv xtu xotko 10 
cpuXdcEi xal xb aixiov xr^; TiEpl auxbv ousxoXia? i\i(payizl. -puJxov [ikv 
ouv OEi xaxavo^aai, oxt oux dv ICtjXeTxo 6 xono?, ei ixYi xiv/jSi; -^v -Jj 
xaxd XOTTOV Old ydp xouxo xal xbv oupavbv [j-dXiaxa oio[XEi)a ev xott(o 15 

20 sTvat, oxi |xdXiaxd saxiv ev xivr^aEi. xpia os x^s xaxd xottov x'-v/^cjeo)? 
EiSrp cpopd xal au^r^at? xal cp&t'ai?* xal -j-dp sv xfi auEr^ast [i-Exa^aXXEi 
XOTTOV EX xoTTOU xai, TTpoxEpov f^v svxaui)-a, TrdXiv [X£&£5X-/iXEV SI? sXdxxova 

Tj [XEl'CoVa. ETTElXa oxt lILTj TTaVXa xd XlVOUtXEVa ei? XTJV TTSpl xou XOTTOU 20 

Evvoiav Tjixd? TrpoVj-caYEV, dXXd [xova xd xa&' auxd, xd Ss xaxd ao\i^e^riy.6^, 

25 WSTTEp OUOE XlVSlXai XUpt'oj;, OUX(0; OuSs XOTTOU TTpoaSsiXai OUXE El? XYjV 

"/vwdiv auxou ouvxeXeT. xai'xot oia'fopd [xev xi? saxiv xoiv xaxd auji-PspTj- 25 
xb? xivoufXEVfov xd [jlev -/dp £V0E)(Exai xal xa&' auxd xivvjOr^vai, oiov xd 
jjLOpia xou (jwixaxo? xal xou? ^Xou? xr^? V£«i? ei oiaipE&Eiev, xd oe ouoa- 
[xu)? ivoiyzzai, oiov X7]v Xsuxoxr^xa xal xt]v £TTiax7]jj,-/jV. dXX' j 0[ia)? ouxe 267 
30 xauxa OUXE Ixsiva ei? xd? Trpcoxa? svvoia? yj-i-a^EV r^fJ-d? xou xottou, dXXd 2 'xal fort. del. Spengel 3 Aristot. 210i>27 (Ixelvo) — 31 ((Aopcp^) praetermisit The- 

mistius I'axai M: Is-u) WBL et Aristot. 210b 31 5. 6 xa»' aijxov MWB (et G Aristot. 

210b 33): xa8-' auxo L et EFI Arislot. 7 TTsptsxEtv] slvat— Trspt^/ov (Trept^xEiv FI) Aristot. 

2 10b 34 osuxepov] cf. Philop. 540,5 sq. "touxo oe 6 (xev Scfitaxto; OEUxepo'v <p-^at' auxov 

W: auxo MBL: cm. Aristot. 211^1 slvai om. E Aristot. ib. : post 7:pcty[ji.axos coll. FGI 

9 elvai om. Aristot. 211*2 (praeter I) to'tzov om. FG Aristot. ib. IXaxxw BL; cf. 

Philop. 540,18sqq. 11 Xoitiov] cf. Simpl. 565,17 12 ante dTroXefesaSai add. fj,T^T£ 

EGI Aristot. 211*2 elvai om, E(?)GI Aristot. 211a3 14 uroxetaevtov — (17) i(Ji- 

cpavul] cf. Philop. 541,9sqq. (qui cprjaiv addit) 8rj MW (ouv Philop.): 8i BL 

16 X'jsa&at Aristot. 211*8 et iTiiXuexai Philop. 541,11 (at ^iiiXuCExat Gt Philoponi) 17 auxov 
MWB(?)L: auxdiv Spengel tacite (t?j; xou xotio-j Osiopfas Philop.) 18 x(vY]a(? xi; Aristot. 

211*13 (xts om. F); cf. Diels Zur Textgesch. p. 13 19 Iv x^ttitj oi6\i.z%a. FGI Aristot, 

211*14 20 xp(a — (30) x(57rou] exscr. Philop. 541,25 (qui add. tprjafv) 25 ouxe] obli 

nescio unde Spengel, qui adn. 'malitn ouxs — ouxs" 27 xal om. L xa&' iauxa B 

28 et om. M; puto otatpe&efoT); legendum 29 o|j.to; — (112,1) piova] cf. Philop, 542,12sqq, 112 THEMISTH IN PHYSIC. A 4 [Arist. p. 211a22-bll] 

xa xc(&' a-JToc xivoufxsva (nova. xoti>' auxa 0£ xtveitai, osa aTroXsXujxsva 267 
TOO Tuepii/ovros aTiTSxai auxou, oux ovxa auxoli guv£5(7], rj oh, -/zip xiveTxat 5 
[x^v -j'pacpouaa. vuv 5r/a xou Xonrou ccofxaxo?, oux d-KoXiku-ai oh xoo a<si- 
jxaxo?, aXka. aove'/ri^ auxip xat ou'/^ aTcxexai xou toaou. ouxouv ouSs 
5 xivslxai xaxa xouxo x6 p-spo^ xa&' auxrjv ouos saxtv iv xotto), aXX' oirsp 
eiiTov, EX xSv xa{>' otuxo xivoutxsvcuv dva|j,(piXExx(ij? dyjpsuxlov xtjv (putjiv lo 
xojj xokOu. xivsTxai oe xo Cw^ov xotf)' auxo sv xo3tx(p. apa ouv xov 
xoa[jLOV siTCoic av eivai xottov xo-j C«>ou; ouoajj-oi?. aAAa xov dspa; ouok 
xouxov. xt SyJttoxc; oxi xarxcti xov xottov [xt^xs [xsrCo) ixv^xc IXaxxo) xo5 

10 awii-ccxo? sivat. xi? ouv 6 xotto; xou KaXXtou; xb ea/otxov xou ctspo?, 8 is 
Tispis/si fxovov KaXXtav ota yap xouxo t^v sv x([) aepi xal 8ta xouxo r^v 
£v xto xojfxq), (S(3X£ ouxo? 6 Tupoixo; xoiro?. oxav jisv ouv [xt) 8ti{jpy][i£Vov 
"(j x6 TTSpiSy^ov, aXXa auvs/s?, ou*/ (u? ev xoirw Xs-^sxat sTvai, mXX' oj? 20 
[xepoc £V oX(o , (ju? Icpr^v xctl xrjv X-''?'^ ^^ "'? owfiaxi* oxav §£ 8i"(]p"/j|X£Vov 

15 q xal aTTXojxEvov, oj? Iv xottu) i'cjxat xou kiyaxoo xou Tr£pi£j(ovxo?, xouxo 
8£ ouol [lEpo? xou otofxaxo; (IcojOev yJip) oux£ [atjv [jieiCov ouxe iXaxxov, 
dXX' I'aov iravxa^ou xoT; iripaai xou att)(i.axoc, 7r£pi£)r£f atxa y^P £<5xi xd 25 
kayaxoL xSiV otTrxofjiEVcuv. xd [jlev ouv [xopia xou auv£j(ou? oux £v xio oXto 
xtvETxai, dXXd [XExd xou oXou, xd oi"{jp-/j[j-£va 8e ev xomo, ou [xExd xottou 

20 xiVEixot, ttXtjv £t [XT] xd Iv dY^Eiot?' |x£xa(popr/xd ydp ItJxi xd d*f j-Eia. dXXd 
xauxa oux EiVtv ot Tipoixot xoicoi* [xei'^o) ^dp xoiv | atofxdxfov, dXXd xd sT/axcn 268 
auxoiv -f) xorXvj STricpdveia xou xdSoou xal tj -/.oik-q E7ri<pdvEia xou xspauiou oF? 
au[xpdXX£i xio uoaxi r^ xo3 oi'vco. si Sv] xauxa aXr|\}r^ XiyofXEv, cpavEpbv ex xouxtov, 
XI Ecrxiv 6 xoTioc, oxi x6 Tuipa? xal xb icsyoi-ov xou TTEptsj^ovxo?, xou awaaxo? 5 

25 aiTXExai, irEpiE/Ei. xouxo ok xal d'XXoj? dv d7ro8£t)^0£iy]. etteiot] "ydp xExxapd 
EOixiv, (ov etvat xi xov xottov dvd^c/.ri (Xeycd 8£ eToo?, uXt], otdaxTjfxa xb 
[XExacu xtbv kayd-d))/ xou TiEO'i/ovxoc:, auxd xd layaxa xou irEptEj^ovxos), 10 
£t [xrj8£v xtov xpiojv laxtv, dvdYX"/j xb XsiTroixEVov Eivai xbv xoirov. 0x1 {x£v 
ouv oux laxiv 7) uX-/j, osSEixxai txavto?. dXXd xat oxt jxvjSs xb £180?, r^Sr] 

30 cpavEpbv '(iyjVB xb csEvaxt'sav xou? xb sTooc; uTroXajx^dvovxa? sTvat. xbv xottov 1 xa&' auxa 8e — (2) amiyji] cf. Simpl. 568,10 2 aixui] auxd M (nescio an recte) 

ydp] cf. Philop. 546,17 3 fxsv] p-ev vuv B 4 aTrTexai] cf. Mt Philoponi 

545,20. 21, et quae adn. Vitelli 5 xa&' auxo MW: -/«&' auxd BL 8 ouBafxui; 

om. L 13 elvat om. FGI Aristot. 211a30 15 xou laxdxou]: xui ioy^diu) W»: 

om. a 16 fATjv om. a 17 xots Tzipcaai xou awfxaxo; BL: xots 5u)[i.o(0t xou 

Tcspaxo? MW 18 xd [j.ev ouv [j-opta xxX.] ex Alexandro (cf. Simpl. 570,25) 

19 dv xfoo)] cf. Diels Z«r Textgesch. p. 27 22 -/dooou libri (it. 113,9) et FI 

Aristot. 211 b3 et 5, quapropter banc formam non attigi: xdoou utrobique Spengel 
de iis quae apud Aristot. 211b 1 Iri oxav — (5) xdSiij leguntur lam ab Aspasio et Alexan- 
dro in suspicionem vocatis cf. Diels Zm- Textgesch. p. 32 xEpapiiou MW: xepa- 
(xet'ou BL 23 xuj otvw] 6 olvo; W of;] U W 24 oxt— (25) TrEpi^xst] 
cf. Simpl. 571,17 sq. x6 ante eaj^axov om. BL 25 8] xal}' 8 Simpl. 
xecaapd BL 26 xov xd-ov] 6 xotos Aristot. 211b 6 (om. 6 F) 26. 27 x6 
ante fXExa^u om. E Aristot. 211b8 27 auxd] t] Simpl. 571,26: ^ auxd Philop. 547,3 
(ubi z^paxa pro la^axa) auxd — TTepi^/ovxos om. M THEMISTII IN PHYSIC. A 4 [Arist. p. 211^10-19] US 

iirstOYj if«P Ttspt£-/£t }i£v T, [J-opcpy; , Tepir/si o= •Ao.l 6 TOTtOc, TO sloos 208 

67r£>>C(,30V £lVOtl TOV XOTtOV 01 ' apOtOfV T(JUV auXX0YlC[J.(OV XOtlTOl Tzipa-OL [X£V 

afi<pa>, o'j Tou auTO'j 8s, aXXa to u£v £T8os tou Tr£pt£)^0[x,£vou, 6 t6-o; ok 
Tou 7:£pi£/ovTo; owfxaTO?. i'((ji §£ ouo£ -spoti^ Eiroifxt av TO eloo?' OUOS 20 
5 '(ctp r, £7:icpav£ia to sToo?, dXX' 6 Xoyos tou [to] ti r^v zhai, dkV law; 
l-£l -spaToi TTjv uXr^v xai opi'Cst (Ttlpa? -jap XsYSTcti wSTTSp xal fisTpov 
api&fxo;), Xsi-E-at xotvuv yjfiiv, OTt ar^O£ to otaar/jua 6 to~o? estiv, airo- 
osilai. 6taaTr([xa 8s to txETOtqu vooufxsvov t(ov TspaTcuv tou :r£pi£-/ovTO?, 25 
otov TO [AETa^u T% xoiXv)? £7Li(pav£t!z; To'j xaooou. iraXotia [jl£v o5y r, o6c7. 

10 xat Toic TO xEvoy TiB£[iEvot? ■jiposrixouaa, T^xoXoudst 6s ofjiujs auT-{] xcd 6 
TTEpt XpuatTTTtov /opo? xat 'E-i'xoupo; uaxspov. staTCotouai os | tivs; xcii ^<>!> 
TOV nXa'Tujva tuJ oo'diaxr r^p-q-oii ok sx Trt8avr($ jxev atTi'a?, '];£u6ou? 0£ 
txavu)?. sTCsiOY] yap £ts ETii'voioiv -/jXi>0[X£y oXok to5 tottou sx t9]? dvTt|a.E- 
TaSTacsojc twv cajij.ctT(ov xat tou '(ivesba.i ao\tsyoK aXXoTS aXXa sv tco 5 

15 auTu) TOTTU), oia to'jto auToi? 6 totto? eSocev eTvoci to oiaSTr^fj-a to uetoc'j, 
TauTo fxsvov UKEXatxjBayov u-oo£/£ai}at Ta ayTtaEilitJTaiAsva stoaaTa 
x£/(optci[i.£vov Exaaxou toutcuv twv EtaioyTdJV acotxaTOiV evyj-s oe hutou; 
£i; Tctur/jv [jiaXiSTa Tv^y u-6yoiay Ta a-fi'Eia- e-eioy] ^ap tti? iKt'^avsta; sv lo 
Tm xEpot}X£t(i) TYJs xotXr^? [xsyo-JS-/;; Tr^? auTr^? xal TrEpqEYpottxaEvyj? toioi? 

20 TTEpaCJl TTOTE [X£V UOwp £Y7lV£Tai , TTOTE OS d'/jp SV Ttp GXSUEt , OlOC TOUTO 

sTvai TO [iSTOt^u TTj? xoiXvj? STTicavEta? oia'a-rjixa UTTEvoyjaav, 8 TotuTov txEvov i.". 
xott Twv OfoixaTwy x£/(opia[ji£yoy wcr-sp xal r^ ETitcpdysia to-j d-ffsiou os- 
/sa&ai dva [xspo; Ta awixa-a. dXX' oux hzi touto oyis?. £t li-sv otov ts 
TjV xEVov aa)|j.aToc -(sviaOat ttote to dYyEiov, I'crtos dv icpwpd&yj xai>' iauTo 

25 "0 Xey6[jl£vov touto oidaTr^txa* vuv 8s djia ExysiTai to uoojp xal 6 dy^p 20 
dvTEtasp/ETai, xdvT£iji)£v Tj TzKiirq- etteI ydp awpia i:av ptETa oiatJTr^jjiaTo;, 
fiETaccEpoucii TO TaJv a(0(j.dTa)y oidaTYjijia ettI tov totvov oux evvoouvte?, oti 
Old TOUTO d£l O'.daTr^fxd egtiv ev tottco, etteiotj xal awjxa d£t', or^Xoi 8= Ta 25 
/aXxa xal GTE-javd TavTa/o&EV aY^sia* ou ydp dv sxpuasiE to uotop, ei 

30 \i.r^ /(upav EiopuGEto? 6 dyjp Xdp-(j. cpEvaxi'Csi Se auTOu? xal to [xevsiv dsl 
dau^xuTov xal ttjv xoiXr^v E-icpdvEtav twv d-f,'£i(ov, w? sqE (JovETrnrTEV 5 TO del. Spengel: num. TOu(T^gTt> to? 6 yap om. W G. 7 xai fx^rpov xal 

(ipii}a(5; WBL 9 xaoSou] cf. quae acln. ad. 112,22 TraXata] cf. Simpl. 571,24 

10 t^xoAo'j8£i Mo: /iXoXoudTj Mj: v^xoXouS/jge \V1;L 11 yopo? Victoiius: /po'voc libri 

'Ezixo'jpos] cf. Useuer Ep. fr. 273 (p. 194) i;] r/. L (e Philop. 547,12): xal MWH: i^o 

Simpl. 572,33 17 xc/wptsiji^vov L (cf. Simpl. 572,37): xe/toptC(A^v(uv MWB 19 xspa- 

[xlm codd. Laur. 85,14 et 18 21 elvaij tottov elvai W.^ xaurov M: xauto WBL 

23 fA£v] fxev yap W, Spengel e coni. 24 ttote BL: to'tov M\V IcptopeflT] a 

xad'] xal Spengelii operae 25 oe om. L eta/erxai MW, xal 6 ar^p 

bis scr. in W 27 [AeTacpepouat — xriTOv] cf. Simpl. 573,4 sq. 28 Iv toj tottio W 

orjXoi— (30) Xap-fj] cf. Simpl. 573,17 sqq. 29 oxevd W expeuaetEv Usener 

30 eiGp'jGcio; MWB (fort. E Simplicii): tl<; p.isiv L (unde £{; efop-joiv Usener): eiapu/jaews 
Simpl. Aa^T) libri: Xa'poi Spengel e coni. et Simpl. (praeter a) 31 dajY/uTov] 

ouapTOv B eiTE M luveTrtTrxev (a super ?) B; ceterum cf. Simpl. 573,(J 

Comment. Arist. V. 2 Themist. Pbys. 3 114 THEMISTII IN PnYSIC. A 4 [Arist. p. 211b 19] 

icoc.porjixc'vou ToG uoatog, ojtjTTcp I £7ri xSiV daxi'ojv, oux av b\io((iiC e^y)- 270 
TiaTaJvTO. ouxouv oixot'o)? iv xo) aspi (pavTaCo[i-£f)a uTro[X£V£iv to oiaarr^jiot 
ToofioG au)U7.To;' Cj'rf/£t-ai, "j'ap £50uc xiv/)&£vto; y] -spiiyouaa fA£ STricpot- 
VEict X7.1 Evouiat TTp&c sauTT^v, TTp OE £V loi? axEpEtoTEpoi? ay-j'si'ot? a*!-' "^i « 

5 <Z-t£TO(l STEpOV CJUJIXa dsUYJ^UTOU CpuXaXTOjJLEVT]?, x6 Svj TO CCO[jia XO'JXO £V 

ot«(3xr^aaxi Eivai O'.a xouxo xotl Ixeiv/;? (/eI Sidaxrjfia p-cxa^u Eivai (pctatv. 

'AX/^' u-oi}a)jj,Ei)ot E;c(ip£i>£vxos xo'j uoaxoc {jlt^Sev Exspov Et'apuT^vat 10 
atofxa. |Ji£V£i xoi'vuv [iExa?u xr;; iiri'^avEia? oidax'/jixa x£/a)pia[X£vov. dlV 
01X070? 7j Gtto&esi?, u) aocptoxaxE FaXrjVE (auxo ^ap uTuoxiSExai 8 C^^xou[i,£v)' 
10 Ct'Ixouvxiov "j'ap rjfjLoiv, ei ouvaxai aTvai 8idax7/jia xE/fopiaitEvov, TrXdxxEtc 
GEKuxm xat dvotC<«7p«9£^^, ^ P^uXei Elvott oidax-zjaoj xs/topiausvov, 06/ oxt i.'> 
uTidp/Ei osixv'jEic. oX(o? XE f o'j'xE S'jvMxov Evvosi?* x6 ^otp dvottpEiv xr,v 
?/vxt[j.£xd3xotaiv xuJv cjojudxtov xo'j Ttc(yxot-7Siv dvatpEiv ccofxa ouoev 61a- 

(iEpEt, OUOE OTj XO Xe^EIV, tO^ £l' XIC GuoDorxO [J-T/XE OUOaVOV ISEOOai TTOXE 20 

15 [i-T^XE --TjV \rf-.z aXXo xi xtov vov G-7.p/ovx(ov aoja7X(ov, dXXa fxr^OE fxEpov 
av xouxwv 7EVE3i)7.i (3(01X7 • X7l "ao outoj: aovov x7X7Xi-£rv PouXr]aExai 
0'7!(jX-/j[X7, £v oj X7. aoj[i.7.X7 vjjv Eofxi, x/jVixauxa 6e oux E3xai. 7XX O'j'xE 
xo'jxo ouvotxoy ouxe ^O'jXExai 6 TaXr^vo;" oidcx/^|j.7 ^ap dv£u Oiofxaxo? 25 
d[XY5-/Gtvov uTroaxTjVat ■kOxe, aXXa Oaxxov av 6 yaXxo? au;x7rEaot xr^c xotXr^c 

20 ETTicpavEia? ?j ot/7. atouaxos (xeivsiev x6 "j'op xevov oxi xsvov ovxcus saxiv, 
EuOu? £7t'.0Ei|/{)r^aExai, xi oe ot^tcoxe; sri ixlv xou xotyou oux av utto- 27 
Xa'|3oic, oxi ou ouvaxat -oxe auxou jxr^OEV aoijxa dTrxEsBat TravxEXwc, er-;z 
[xTj XO XEVOV ouxto? TrpoarEcrOs, lul Se xou xpaxYjpo? ouxExt; xat ^ap xouxou 
irapa-Xv-atojc 6.e( xt aTrxExai, t) oiacpopoi oe ev xoTi cyr^ixaxt jxovov saxi. 5 

25'7:(o? ouv', cp/;3tv, ' £Trtvoou[XEV x6 oidax"/j[xa wc dXXo x'. xwv aa)[xa'xa)v;' 
iroi; OE XEuxoxr^xa, Tzlh^ oe [xEXaviav; Exaaxov yap xouxojv dcpaipouvxE? xou 
c3a»aaxo? xaO' auxb vooujxEV, ouy (u; xa&' auxo ucpEGxu); xat xou atuixaxo? 10 
x3/u)p'.a[x£vov, dXXa xm Xoym ixovov ytopt'CovxE?. etieI yap jxtj xauxo xojoe 
xcjj uoaxi xoaouxov xi otEaxdvai xal uoaxt Eivat, 6[xoi(o? xal xoj oivu), 

30 oixoioj? xal xwi dipt, dcpaipouvxE; X(p vtp xd? 7roiox-/jX7c. xai)' a? xo [xev 1 doxet'iuv Bj: 'fort, daxuiv' Sp. (ut leg. apud Simpl.) 5 Svj] oe L to om. L 

G cpaaiv MW: cpTjatv BL 7 'AXX' — (12) IvvoeT; exscr. Simpl. 573,19 sqq. et (cum 

Themistio nominatim litigans) Philop. 576, ISsqq. s?api)^vTO? Philop. 

8 [XE-a;'j libri et Philop.: to ij.£Tai'j Simpl. indeque Spengel 8. 9 dXX' a'Aoyo; 

Philop.: dXXi Xo'yo; MW: dXXd dXoyo; BL, Simpl. 9 u-OTt&s-ai libri, Simpl., Philop.: 

•j7roT(>}£3ai Spengel ('JTroTt'&eiaat Gt Pbilopoui) 10 zXctTTsts] TtXaTst; L. ante hoc 

vocabulum Simpl. add. uiiOTtSsTai elvai StdaTTjtAa ze/copiaijiv&v ohy oTt laxt oeixvu; (cf. v. 
11. 12), ''jzo8(i)a£&a', Xsyei;, 'elvai 5to[aT7](j.a xE/wpiaixevov' ; quorum simile quippiam apud 
Themistiura excidisse suspicor 12 oXtus te o'j-e o'jvaxov M et (ol pro te) W: oXco; 

0£ O'JTE 5'JvaTdBL: oXco; §1 doivdTa Simpl.: o'joe pro oj-e coiii. Spengel 13 dvTt[XETd- 

OTotaiv] dvTt superscr. B o'joev] ou L 14 to MW: to"j LB uttoDeTto B [xtjoe 

Tt ETEpov L 19 &5TT0V — 7.otXT;c] Philop. 575, 28 au|X7:i(5ot Spengel: cja-EaT] libri 

20 |X£VEiEv L ovTwsWL: o-tu; M (num -/at ;ruii?): ovtos B 21 iTrtOEt/SrjaETat M marg. 

WB... (ini super dTio): drcoo. M text. B|L 25 cpujai'v] cprjat fxovov B 27 -/.ht' outo utro- 

bique L 29 xi L: te MWB 30 d<faipo5vTe; xxX.] cf. Philop. 577,10sqq. (6 B£|x[OTtos) THEMISTII IN PUTS. A 4 [Arist. p. 2Ilbl9] 115 

uofop, TO he oivoc sativ, to os c/.r]p, out(i> vooujj-sv to oiczaf/juc. aovov 271 
xaU' sauTo- si-a stteiot] ciu(jlP(zivci Tot Tpta aoifiata Iv xcp a^ToS TCotpoc 
fxspo? a','7euo ^I'veaOat, a tai? jxsv oiKkmq Trotoiyjai Siotcpspsi, iW os iazi 
t(p oi(Z!3TY)[xaTi auTtp, xal fiS/Aov u-ovootjtxsv aXXo Tt slvai to oiaST/jfjia *2() 
5 Trapa tk acuiioLxa opojvTsc, oti siap'jst; o 7.T|p ixsTa tov oivov xa? [xsv aXX^s 
TTOioT/jTa^ oux l;(£i Tou otvou, TO otaarr/jfia 6s |xovov Tauto cpuXaTTSt toj 
oi'vw)' xctt £-£107) xaTa [X£V ta? d'XXct? tioiot'/jt^c oux estiv Iv totko toc 
(JtofiaTa owv x}£p[x6T7]Ta r, <]/u/por/jTO!, x«t7. 6s to oictaTTjua fxovov^ out<o 2'"> 
TO 6ia(3Tr;jxa tov tottov uiroXotixj^avoixsv, oi> xaXfoc ou -,(7.p st xaTa ota- 

10 (jTr^fxa lativ sv totko, 6 totto? laTt to 6iaar/j[io r^ xai ■/; xtv/jai-V sa-iv 
opfjLT], STTEiSr; xivoufieQa xai)' opjjLYjv. t7. ixsv ouv aiTtot xYp ir^^av/js Totc :«» 
km TctuTT^v sXiiouaiv T7)v 6o^av -cauxd Icjtiv. | 

'Oti 6s ol»x SSTI TO fjisTOtcu TJov irsydxuiv TOO TTspisyovTOc; oiaofT-zjiia 272 
TOTCO?, dva[j.v/5ai>rjvai as osi fxovov, ocja uridp'/Eiv Tm Tomo TaT? xoivaT; 

15 ctxoXouOo'jvTs? swoi'di^ s^ ^■9771'^ SitoptaaasOa. tov tottov osiv irspts/stv, 6 
aXX' sixTTspis/STai to ototar/jjia. tov tottov osiv /(opi'CscjOai tojv acoaaTwv, 
dXXa TO 6io(5Ty;fji7. sxdaTu> twv aojaocToiv auvstai ts xal auvctTrspysTai* 
sipyjxauev -(dp, w; 6 ixsvstv cxuto /wpk X(T)v aojadTtov dcituv to xevov, xdv 

[JL7) PouX-^Gr-/)TO(t, TTCZpaOSySTat* £tp-/-XC([JlSV OS, OTl XO(l TO IXSV TTOaoV TOU 017.- 10 

20 aTif)(xaTO? ijLSvsi tcutov, tc(utov os ou ijLEvst oidaTT^fxa. eti tov tottov 
(poijiE&a osTv uz/josv to'j awixaxoc eIvv.i, to 6'.daTr^[i.ot 6s ssTtv fxtxpou osiv 
ciuTo TO Gaiaa. oXcoc 6s 6 to 6id3T-/jfxa tottov Xsytuv Ti txdXXov to a(o|xa 

£V TOTTU) TTOISI T; TOV TOTTOV SV XtO awfiCZTi; (JldXXov '[dp TO OldaTYjJxa £V T(U Jo 

aa»(j.c(Ti T| TO aaifxa sv t(u oictaTryuaTt, sqs to fjisv su[xPe[3/jXo? (ttosov 
25 "(dp), TO 6s ouata* (awjia "(dp 7.ia^-/jTov). X7.1 touto 6s yjosoj? dv ttuOomxtiV 
auToiv, oxav sv TOTrrp -(ev/jtcc. adiiaot, TTOTspov cpuXdTTOv to oidar/jixa 20 
to otxsTov (ttov -|'dp Ga>fia sv 6i7.aTr]|xaTi) outto -(I'vsTai sv toj tottw 

7) TO [JLEV ofxSlOV dTTOpdXXsi, [XOVOi 6s -yi'vSTCZl T(j) TOU T07TOU ; SI [LEV 

Toivuv spouai TO osuTspov, SioacdTtosav Yjjxac, ttcu? cp^lst'psTai to 6tdaT/j[xc( 

30 [XT] cpiletpotxsvou TOU atinioixoq, ttoj? 6s to [XEV l'6tOV O.UTOU Cpf^StpSTCtl, TTpo?- '2:> 

•((vexai OS to dXXoTptov; si 8£ dfxcpa> Ta 8170x7^ ixaT7 awjCsa^ot'- Xs;oucjt xal 

TO TOU GWJXaTO? X7.1 TO TOU TOTTOU, TTfO? d|xa SGTOtt Ttt QUO Xal TTOTSpOV SV 
TTOTSpOj; TTOIOV "(dp SpsT? TTEplSyScOoti; TTOIOV OE TT£pi£/£'.V; TT(U? OE OUO }XSV 30 

6i«aT-/][xc(Ta ajxa xai sv T(p | ocutio {XETp(p "(svsaOat 6uvaTov, sv (5 xat to 27;{ 
35 sTspov T^v, 6uo 6£ aa»|xaT7. ouxETt; ou "(dp Td d'XXa "(s au|X|3Ep-/jxoTa xojXu- 
asf ou "(dp OspfxoTri? tj 'Lu/poT-/;? 7^ Xsuxor/;? 7) [xsXocvia tov o"(xov [xst'Cova 1 iaxb post 38(op BL 6 0£ d/jp libri: coir. Spcngel 4 auTw BL: auxoO MW 

Tt superscr. B G rauto cm. L 10 h tii7 Touip W 11 t^?] toT; ;i 

14 TuJ superscr. Ji 16 oetv W^^L, , Victorius: oei MWjBL.a 17 to] 

xw B 19 pouXrjarjxai MWBL2, Spengel e coni.: Po'jXrjOETai Lia 20 o'j] 

^--^ a 27 £v MW: auv BL 27. 28 dv to7 tfew MW: dv tio t^Jto'j B: £v xiil 

TOU tcJttou L 28 i^] xal B {xclvov B tou oiu. B 34 to) autol 

WL (cf. Simpi. 622,16): autw toT MB -(vda^ai M: Yi'veaaai WI5L iJ6 »ep|j.dTr];'] 

cf. Siuipl. 622,20 

8* lift THKMISTII IN FUYHIC. A 4 [Arist. p. 211 b ly -25] 

TOiO'jsiv, r}}Xr/. aovov ta oiuGrqarx-a. tj xouxo [j.£v to; sx£iv(p c(y/jAoui}ov 273 
•Karjaoiyovxai, r,[j.rv Ss t{;£u6o? Touto azooetxvurjuai cuvavcttpsiv uTrapx^i >^«i 
TO TiYOuixsvov. sTi TTOxspov aucavojxsvou ToD acoii-axos a'jcsxai xal xo xo5 
xoixou otaaxyjfxa t] to jj-sv xou aojjxaxo^ aucsxat, xou xouou 8s ou; auce- lo 
aOott [X£V yap roi? av eiVji xic sxepov [xrj's&o? sxspw 7£vo[X£vr^c Trpocii)-/)- 
x"/);; o'txoiov -(ocp (o; £i iXs^s xal xov tcwXov xt? aucavEsOai £x xyjc xpo- 
cpYj<; xoG axu>.7xiou. [jlIveiv 8s I'aov «[j.rj;(ava)X£pov -ok ^ap s'xi xou fi£i- 
Covo? xrko;; oux ETriaxpscpai 0£ 6 Xo-yo? ouxo; inri xo xou irspir/ovxo? ir. 
TrEpa?- ou '(d? ^^'^'^'•'^ au^r^cJi; STrt'favcias xaO' iaux'/jv. 

10 "A [i.£v ouv TjjAcic Xs'ioasv Trpo? x-/]v 66bv, xauxa saxtv ou os X?V^^ 

'ApiaxoxsX-/]?, aaacpssxspov {xsv I/ei, Tcsipaxlov oi, o-o); svor/Exai, xaxsiva, 
(0? £^ apxv TTpoui>£jA£i>a, IxxaXuTrxsiv. £t, 'f/istv, Tjv XI 6'.aaxr^[xa xa{>' 20 
auxo TTc'-p'jxb? elvai xal [j.£V£iv sv sauxto, aTi£ipoi av r^dav ot xottoi. xi 
or^roxs; oxi r^nm av [lexacpipr^xai xo d~f,'£tov irX-^pss 3v Soaxo? t) aipoc, 

15 TTOtEi" XO oXov G'otop £v x(o d^i'suo , xouxo -KOir^aEi xal xd xo5 Goaxo; 25 
txooia. OK o5v xo oXov uotop xaxsyov xo oixsiov otdaxyj|xa auv xtu aY^suo 
xtvEixai ixstacpspoasvm, ouxw; Ixaaxov xuiv fiopiojv xaxs/ov xo oixsTov 8id- 
ax-/j}i.a xivr;i)r,cJ£xat auv xo^) d-f(£i(o. oxav xot'vuv h dXXto xottoj -,'£vr|xat 6 
d[i.'^ops6?, or^Xovoxt xaiiicsi | xi oidaxr|aa xo [xsxacu xwv sx/dxajv xou '^74 

•20 7r£pt£yovxoc dipo'j, 00 otadxr^tjiaxa xal xo uotop [xspo?, xai>£?st xal xa xou 
uoaxo? txopia. opa oi, -oca £v xauxio -(-I'vExai 6iaaxr,[xaxa- xaxsa'/sv 
0X0; 6 dixfopsu?, 8 xax£5-/£ xo xouxou tJLEpo? xo u8a>p, mxiayev Ixaaxov 5 
X(ov jj.opiu)V xoti uoaxoc, 7:dXiv xax£5/£v oXov xo Gotop £V xiu dficpopsi 
(r^v -,'dp £v xokU) X(u dtxcpopsi) xal xo ;x£xacu t(ov sc/dxojv auxou xr,; 

25 xoiX-/j? £7rt9av£iac, itpo? xo-jxoi; xaxEi/Ev Ixasxov xwv [xopi'wv xoij uoato?. i" 
xoijxoie £1 7rpoc9£t-/;? xal xo xou djjLCSopEO)? oj? xou u8axos aoj^axo? xal xo xou 
jxipou? a)?3u)[j.axoc, TioXXd EupYJasu £v xauxtu oia5X7][xaxa. £v [x£v xoi? [xopioi? 
xal Ixcpov £7(o7£ dxoTKoxspov Gcpopwfiai. i'xasxov -j-dp £v x£ xio oixEi'to oia- 
axTj[jLaxi laxai xal sv xio jxeiCovoc |i.£pou;- "(ivotxivr^? 8s £i? d'-sipov x^? xo[xr,? i.'. 

;50 St; d':t£tpov xal r^ xojv xotkov 7Tpoai>£ai? -irposXsuasxai. oXto^^dp £t 8tdsx-/j[xa 
xoTtoc, ou8£v d'xoTTOV xal xu)V [jLOptwv sxaaxov sv xoi:o) sTvai xai>' auxo- xal -,'dp 
£v oiaaxYjfxaxi xai>' auxo laxtv Ixaaxov, 8 8idcxY][xa txopiov oXou xou xottou. 20 1 p-ova L -q] d (comraate antea posito) Spengel: maliin xal [J-ev w; ixzNw 

scrips! : [jiv w; exeIvoi M: IxeIvoi [j.ev u)S BL: [xkv r/.sTvot cb? W 2 isuoos touto 

MW: To-jxo .icOoos TiL 4 ■}{] xal B 12 ei-(117,:',) tott.o] exscr. Philop. 

550,9.sqq. (6 0£[xiaTtos os IgrjYEtxat xo xt"P'o^ ouxw;) y/v om. M lo eauxio] 

Tairoj Philop. et xw auxoJ F Aristot. 21 lb 20: xio otuxw totto) EG I Aristot.; cf. Diels 
Zur Texlgesch. p. ll' ' 17 xtvEixat] -/.Eltat a [/opiwv libri et M Philopoai: [xopi'wv 

aoxoO GKt Philop. 20 owaxi^fxaxa MBL et K (ory:3Tr,[j.a M) Philoponi: otaaxTj(i.aTo; W et 

Gt Philoponi xaxE^Et L 21 os] 6t] Philop. (ouv cod. iM) ^v xauxw] EvxaOSa W: 

h rm auToi Philop. 22 touxou Mj: to'j to-jtou W 24 v.c(l] XEyu) orj Philop. 

TO b'L: t(I)V M: tu) W 25 'xaxEOxsv?' Spengel 27 zhprpziz] av eupTjCEt; 

(IK Philoponi (Euprjoot; t) ev] ev lleimolaus Baibaius; recte puto; ev — (29) (j-Epou; 

Gin. Philop. [XEv MW: piv ye J'L 28 te om. W 32 too ante xcIto-j om. B THEMISTIT IX PHYSIC. A 4 [Arist. p. 211b25-29] 117 

TOi? [X£V 7ap TO rdpaq xou -episyovTO? xiOstxIvoi; xaxa aatxpspr^xo? to 274 

[iSpO? EV T(0 TOTTU), STTSiSt] TO oXoV £V Tfj-(p' ToT? OZ oXoV TO [XSTKCU 

oia(3Tr^[xa Tzibq ooy. isxai -o. uop'.a xai>' au-a iv Toitto; ItjTiv o5y iv 

0!-£lpOl? =xa3T0V TOTTOi;. OTl OS X7.1 TOTTOC iv TOTTO) "^I'vSTai, OYjXoV. 20 

5 TO "j'ap Sia'aTTjfxa to u£T7.;u tcov xo-'Xtov toij d}xcpops(o; loTai iv aXXto 
SiaaTT^uaTt iJ-STaTsOevTo; to5 otii^opsojs. ap' ouv TctuTa a'-oira aTrcoTa 

ToT? TO e!5/7.T0V TO'J TTSp'S/OVTOC Xs-'O'jai TOkOV ; 0U07.Ji.ioC. 017. Ti; OUXETt 

^ap av siTioiixt Iv aXXw tottoj -rvoaUa'. to oou)p X7i toc | to'j uoaxo; -'» 
jiopta xivouaivo'j TO'ji dacpopito?* iv. tiq aur;^ 77'p isTiv i-icpavsia zai 

10 oux ili\)Alti TauTr^v ouos iTspav Kposeri/.au-pdvst Tivct, (oa-sp STspov 
xal oia'ar/jijia. '-aic o5v, £i Tov auTov x7Tr/si totov 6 oivo;, xai xctf}' 5 
oXov xal xaTOC jjiopia xivsiTai ivOsvos xaxcise ix too oixv;[iaTos etc to 
T7.]jLi£iov;' ipv^asTai t-.c oti tjf/jos xivsiTai xa&' auTov (txsvei ^otp iv t(o 
dfAcpopsi), 7.XXa xiv£Tt7i xal tx3&t(3Ta-at 6 7.[X'.pop£6?, iv m 6 oivo; icTiv iv 

15 (o -(a'p iaTiv 6 7.7jp r^ to uotop 7; Tt o/^tiots, touto (X£i>t(3TaTat, ou/ 6 10 
ar.o ouoi to oocop ouos T7. aopia to'jtojv, 7.X/.a ttots TWJTa xtvsiTat, £i 
c?.aX7-Xoic dvTi[xci)t(5TaT7t Toc iv Tto xspaucioi. £•' Si r// to otdaT-zjaa 6 
TOTTOC, ci'ja[i.£i}i'aTaTO 7.V ToT^ 7.77£iot? Ta otofxaTa X7.i>' 70Ta X7.1 Ta ;xopta 
oaotto; 7£ ixEivoi; icaXXdTTOVTa to otdar/jua xal i^tvsTo av iv aXXto xal 15 

•JO aXX(p tokU) ou xaTa auaj^spr^xoc, u)V IxaaTO? totto? jxlpoc tou [xsi'Covo? 
xal -dXtv 6 [jL£iC«)V Toij ixst'Covo?, xal touto a-/pi tou ixs'/icjtou toitou xal 
otaaTr^aaTOc, iv wpp ianv 6 oupavos. xal ^ap ov] xat touto u -dp/ si 20 
T(u Oauaaa-tj) Xo^w tottov to-ou fiipo? TroiEiv, xaOdrEp xal 0'.dcJTr,;xa 
StaaTT^aaTo;- xal touto [x£v l^wOev auToTc i-iautj.patv£t. 

■2b 'Ex£Tvo 0£ opa. -?( -.'dp xai}' auTov zivEiai^ai tov oIvov iv toT? x£pa- 

[xEi'ois ipouatv, OTav ixEiva (j-sTaxouLtCr^Ta'., xal sip'/jTai, oaa d'TOza dvaoi- 25 
covTai, Tj TravTdTraciv dxiv/jTov clvat- xal 030; 6 -sXojc dxiv-/)Tov 'Ai)r//a^£ 
TOV 0daiov fxETaxoii-iCssOai. ou -dp i'qoucjtv d-ooioovai, zw? xivouaivou 
TOU axEuou? 6 oTvo? ouvaTai xai>' iauTov aiv dxiv/pOC aivsiv, xaTd | 

30 au|jii3sp-/ixo? 0£ xiv£Taf>at, 01 to-ov to oidar/jp-a Xi-j'ovTEc. oTt [asv toivuv 27G 1 ante auapEflT,z6s add. to B 2 t(.3 om. BL toTs— (3) toto) om. M 

3 gc^iv — (4) TOTioic] ex Alexaudro; cf. Simpl. 576,35 5 to ydp — (9) d[x'fop£U)?] exscr. 

Philop. 554,20 sqq. (cf. 551,20: to 5s £tf>£?Tjs £;:i-/£tpYjij.a -/.at 6 0c|j.iaTio; luaccjTw? eS/iyeiTai) 
(i 5f/ — (28) |j.£Ta-/o[j.t:caaai] cf. Simpl. 576,6 sqq. tauTa octo-cc libri ('aut TotuTa aut 

Ta'j-a Ti Spengel') : to. a-jTd a'-oncc Simpl.: toOto to octo-ov Philop. aTiavTav (ut vid.) M 

To'-ov MW: TOV To'nov BL, Philop., Simpl. 8 Y^'sDat MW, Simpl.: ycvsaDai BL, Philop. 
xal M: ri WBL, Simpl. 9 -j-opia om. L aJTyJ ML (sv toT a'JToJ Simpl., 0-0 

Tfj? auTf,s— ^TTicpavEw; Philop.): du B: auToO W (et Laur. 85,18) 11. 12 xaft' oAoj 

L (et a Simplicii) 12 xat xotTi BL, Simpl.: xaTi Mj: xal Ta M-AV 13 Tai^siov L 

xaS' a-JTOv WL, Simpl.: xa8' a'JTO MB 16 aXXd ttote libri: aVtA tote Spengel: dXX' otiote 

(om. £( ante dXXr/oi;) Simpl. 17 Ta Simpl.: to libri (tcT L,) 19 £?aXXdTT0VTa WL: 

l^aXdTTOv-a B: £;a/.XdTT0VTas M 19. 20 ev dXX.o xal ^v dXXo> W (et aF Simplicii) 

25 ydp superscr. W 25. 2G x£pa|j.to(s W 27'AO-^va^e xtX.] cf. Simpl. 576,11 el 

'2&; |j.£Taxo!AtC£3i}ai Alexandri est (cf. Simpl. 576,33) 28 xivo'jjj.eva B ot Tonov] 

lacuna VII litt. B 118 THEMISTII IN PHYSIC. A 4 [Arist. p. 211 b 29-212*20] 

oux sail TO 6iaaT/)ac( 6 totuoc, txavui? sipr^Tat- aTrooiSsizToti 6s (o? ouoe 276 
7j [JLopcpY] ouoe Y] uX-/j' /(opk 7ap wv si'Trofxev TioXXuiv rjvtwv, oxi sv/jpsjxsiv 5 
oei ToT; TOTTOis IOC aojfJLata (sv/jpeaef yap i-^ uX-^) xal [xyj 5((optCsai}at, ouos 
Tj TiapapoXr; xr^s uXr^C r; Trpo? xov tottov l/ei xtva ©[loioxr^xa • sir' Ixsivyj? jisv 

5 Xsyofiev'o Trpoxspov G'otop fjV, vuv saxiv dv^p', £t:1 tou xottou os'ou Trpoxepov 
u8(up f^v, vuv laxtv ar^^\ dXX' sxsivo 6(jioXoyou[X£v6v "(e tjSyj, u)? srys [x'/jSev saxt lo 
T(ov xptojv 6 xoTTo;, [xT^xs uXyj [xtjxs sISo? jjLV^Ts oidaxyjjxot, dva'YXTj x6 Xoiirov 
-lov xeacjdpajv sTvat, xouxsaxi x6 Trlpa? xou 7r£pis)(ov-o? xa^o auvocTrxsi xtj) 
7L£ptEj(0[i-£V(t) awfiaxt. 

10 'Ev TOTTd) 0£ Ecrxi zav (juifjia, '(^ xotxa oofAv otov x£ xtveiarQai xal i5 

TTCtXlV 7)p£JX£rv O'J XttUXOV §£ £(3XtV TTEptCpOpd X£ Xai (popd. OOXEl 0£ Xt 

aE-j'a Eivai xal yakzizhv 7V(oa&rjvat 6 xotto?* iroXXa 7dp 7rc(p£[x(paiv6[i,£va 
ETTiOoXoi XTjV 7r£pi otuxou \ieu)p(av xal [xdXiaxa xo 5idax/;aa' oti-oioxTjxa 20 
7dp l/ei xouxou ttoXXt^v [i.£V£tv Yotp dxivr^xov xai xouxo ooxsT X7.i}d-£p 6 

15 TCpuixo; xoTco? xal 0£j(£a&at £X£pa xai £X£pa xtov aa)[xa'xu)V. slpr^tai o£ 
TO ai'xiov XTjij aTrdxTj?, oxi xoi? !3a)[i.a(3i auvsiaiov xs xal £;iov (xdj xai? 
[JLEV d'XXai? TToioxyjaiv auxd otacpipsiv, x(o otaaxr^jjiaxi os I'aa Eivai, xa' 75 25 
xov i'aov EXTcXr^pouvxa ■ xoTTov) xauxov sivai ooxsi xXerxofiavr^s auxou xr,s 
EvaXXa'jTj? Old xrjv o?ux-/jxa x9)s dvxifiExaaxdaso)? x«)v awp-dxtov. auix- 

20 pdXX£xai OS XI xal 6 drjp ooxwv djojjiaxo? Eivcti* | 6id xouxo ydp ou 277 
jiovov xd TTspaxa xou dy-^Eiou xotco; Eivai ooxeT, dXX' yjSr^ xal 7:av xo 
[xexa^u' XEVov ^dp sTvai cpavxa'CEtai ooy^ ofjtoito? xivouvxoc xrjv ai'ai>r^aiv 
xou dipo? xot? d'XXoi? axoiystot;. Icrxi §£ ouj^ d'Tiav xo d'l^sXov 6 xotto?, 6 
dXXd xd l(sya.xa. auxoS x9j; xotXrj; £-i(pav£ta?, oc xal uExa'fopr^xo? dv siV^' 

25 fAExacpopr^xo; os ou)^ dTrXw? dXXd xaxd auii-pspyixo;- xo -dp Cwjia [xsxa- 
cpEpsxai, Xey(o oe xo XEpdfxsiov t^ 6 xa'Sooc, ou Trlpa; Eorxtv. s'sxi os wSTTEp 
TO dicYETov xoTio; [i.Exacpopy)x6c , ouxco; 6 xotto? d-f/Eiov dtj,£xaxtvy)xov 10 

StOTTEp STTElSdv £V XlVOUtXEVtO Xt XlVT^Xai (iJ? "rXoiOV EV uOXap-tO, TO) TTSOl- 

£)^ovxi (JUS d-fi'Euo XpTjxai [xExacpopr^xoj jxdXXov r^ cb; xottio. ^ouXexoi oe 
30 dxiv/jxo? Elvat 6 xoTTOS xai}' auxov, sixoxws ("spa; -/dp saxtv), xal daa X(o 1 ouz laxt] om. B, add. in marg. 3 bn^^t\i.zl yip WB: ivy)p£[j.£rv yap ML (num recte?) 

4 Trctpeij-PoXr] W2 rj] /) W p,£v] [xev yap W 6 uStop ^v, vuv laxtv 

d/jp M (Philop. 556,20; Aristot. 211^36): u8(up, viiv d% WBL ye superscr. W 

TO'JTwv TuJv rptiov GI Aristot. 21 2 "2 7 (j-t^-e to eI5oc [i.rjT£ tj uXr] [atjte oia'aTrjfAa xt 

Aristot. 212*3 (xo et f^dei. Eo) 8 xa&6— (9) 7T£pt£yo[i.£vw] Aristotelis libri om. haec 

verba, quae genuina esse evicit Diels Zur Textgesch. p. 4sq. 10 ^ scripsi: 75 M: 

WBL 11 ou xauTov v.tX.] ex Alexandro; cf. SimpL 589,6 12 p.£ya xt Etvat 

Aristot. 212*7 ((j.^ya £lvat XI F) TioXXa — (23) axotxetoi;] exscr. Philop. 585,16sqq. 

13 [j-ctXtaxa y£ xo M Philoponi 14 xouxou] xouxo W 16 £?i6v] cuv£|tov Pbilop. 

x(i3] TO Bj 17 xi y£ Philop.: xd hi Themistii libri ('corrupte' Viteili) 18 ttXt)- 

pouvxa W 7.X£7rxo[^.EVou W 19 E^aXXayr); M Philoponi ir\z] xtov xrjs M 

20 d(jcb|j.aTov L 23 EOxt — (26) TiEpa? Eaxt'v] exscr. Philop. 590,16sqq. 26 xEpd- 

[xtov WL xdoSos] cf. quae adnot. ad 112,22 27 ouxco;] ouxo? M] : oux(o 

xal E Aristot. 212*15 28 ztvrjxat M, Spengel e coni.: xtvEixai WBL 30 6 lonoi 

EtvaiGI Aristot. 212*18 TITEMISTII IN PHYSIC. A 4. o [Arist. p. 212.'>20- h3] 119 

Tcpayfiaii (ajxa '(arj -a T.ipaxa), (oaxs s; airavKov toutojv to tou r^z^jiiyo'j- 277 
TO? TTEpa? axt'vr^Tov t£ xal TiptoTov 6 TOTTo; iavy. 

5. Aia TouTO 8s to u-ssov tou xostjLOu xal to ss/octov tou oupavou 
xal TTj'j tSv oXcov cpopa; Soxsi stvat (jtaXiaTa ttScji xupiw? to asv oc'vw, to 20 

5 OS XOtTO), STiel IxOCTSpOV aUTuiv aXlV/JTOV TO (XSV S3TIV, TO OS CpdlVSTOd- XOlt 

STTt TotuTa Y) xivr^st? xaTa cpucriv toTs ts xoucpots xal toT? ^apo? s/oosiv 
Ttov atofiocTajv. xoucpov asv '(dp eOTi to avw cpspoasvov, ^apu Oi to xaTo). 
Tov asv ouv xaTO) -otsT tottov auTO to iiiaov xott irotpoc tJ) ixsorov yj ytj 25 
xal TO uScop xai 6 ar^p* exaCTov *j'ap tojv ^apsajv a(o;i.aT«>v 6-0 to'jtojv 
10 Trspi£)(STa'. Toiv (JTOiyettov r, -a'vT(ov, (o? 01 T(ov TroTaaoiv avsj^ovTS? Xt'Ooi, 
T^ TOiv SuoTv, (ij? 01 [3aoiCovTs; Y| vr^/oixsvoi. tov os avio tottov to ts 
iay^axov xr^z xuxXo) 'fopac xal si' ti ::p6? IxsTvo saxiv. | to jxsv ouv 278 
tJcutiaTi soTi aaiaa Ixto? ■7r£p'.s)(ov auTO, touto scfTiv sv totto)* co os KiTf, 
o'j. StoTTsp 7) [JLEV 7^ xaiTOi }xsvo'J5a' sanv sv to-w (s/si "Cap s'?(oi)sv 

15 aXXo a«)[xa, ou to irspa? TauT-/;v Trepts/si), ouxsTt oe to xuxXw xtvoutisvov 
soTiv sv TOTro) (ooSsv Yap sxstvou s?(oi}sv)' ouos yap si arjp 75 uooup YjV, 5 
[i.-/)0£V OS £i)(sv S(;ioi>sv, r^v av sv to-(o. -oj? ouv xivsiTai oupavo; [x-/j ojv sv 
To-(o: 7^ E(3Ti JXSV <ju; xivsiTat, san os to; ou; 0X0? [xsv -'ap ou xivsiTar 
ouos -j-ap dfjtst'Pst TOV oXov tottov (auT-/j vap -/.(rr^ai; tojv oX(uv (oaTrsp twv 

20 stt' suOsta? [j,s&iGTa{isvtt)v), xu/X(p os xivsiTai. auT/j os xiv/jCfi; tcov 
aopto)V oCTtIv xal toutois s-jtI totto?* sxa'ar/j "(^p a'fa^pa to>v sv xuxXio 10 
<pEpo[xsv(ov dfxst'jBsi TY]? scpscYjC acpttipas sxeiv/jc tyjv STTi'fdvsiav. TauTr^ 
ouv xal TOTTo? scfTtv T:spt£)(ovTat Yotp uTi' dXXT^Xwv, ofjioio)? OS xal to ttSv 
xal TO oXov auTo [jlsv oux sv tottu), Ta ij-opta 8s. xd {jlev Y^p auTuiv 15 

25 xuxX(o xiVEiTai, Td os d'vo) xal xaTU), 03a s/st tiuxvujcjiv xal [i.dvojGiv. 
TauTa OS Euor^aoc sv T(j> xpiTm touv auTou ^usr/uiv -apt'aT-/j3i, Xsyst os 
ouTU)? 'auTo; os -oTspo'v sstiv sv t6-«) 7^ oux saT'.v; r^ tto)? sxaTspov; 
oX«); asv *j'dp oux sSTiv sv TO-(p, SI txYj scJTt Tt szTOS* ouTti) "^dp av -Epl- 20 
s/oiTO* TOUTO OS ETitaxs'l/otxsOa. Td OS d'cTpa xal oaa svto; tou i^ui-dxio 

30 atuawTOs sv Tti) sxsivou -spaTi saTiv, -^ -trAv/yj ssti'v. Td os outuj; sv 1 -paYfAatt t:(o; GI Aristot. 212a 29 et Simpl. 587,28; cf. Diels Zur Texigesch. p. 5 
Aristot. 212a21 — 26 praetermisit Themistius 5.6 xal £-[ — (11) vrj^ofAsvoi] cf. 

Philop. 591,25 (6 51 6£[j.[aTio; outwc) 6 toI; te jSofpo; xal toT; -/.O'jtpots ej^ouaiv B 

8 a'JTo TO {j-eaov M : aixd xs x6 fjieaov WB (to postea ins.) L et Philop. Tiapd to |j.eaov 

31WB: irepl to {j.£(;ov L: xd nspl x6 [a^sov Philop. 12 x'jxXoj cpopa;] cf. Simpl. 585,30sq. 
16 xoTto) — Ttw; cm. B (add. man. 1 in marg.) L (cf. Philop. 593,16sq.) T^ BW: 

£1 M 19 ouoE ydp a\>.zl^zi -/.xX.] cf. Philop. 594,2 tuJv ante Iti"" M e corr. 

2U -/.iv/,a£xat Aristot. 2121^1: cf. Diels Zur Textgesch. p. 6 -/.ivrjOis M, Spengcl e 

coni.: 7j xt'vTjai; WBL 22 d|j.£(p£[ xxX.] cf. Alexander apud Simpl. 589,8 

23 U7t'] d::' L: iiz'' Laur. 85,18 2G F/jor)[j.o;] fr. 44 p. 60,28 Sp.: cf. Simpl. 

595,3sqf|. xpi'xcov M, auxoO MW: £a'Jxoy BL 27 a'jxo; Simpl. : du MWLi: 

auxo BLja r^ tkL? WBL: TTtii; M: r\ ozu)? Simplicii libri 28 oXw; MWBL^ 

et E Simplicii: oXov BjLa: 0X0; aF Simplicii o'jxio Simpl. : toOxo MW: xo-ixio BL 

29 l^ojTdxuj Simpl.: £;ojxdxoi) Themistii libri 120 THEMISTII IN PHYSIC. A 5 [Aiist. p. 212b3-12] 

Tivt Iv TOTTO) Xrj'STai, £v ([) OS la [lopta xai to oXov Xiyjiizv sTvat. 278 
ou~(o tj,£v ouv £17] av EV Tomo, ecfxi os xal aXXo)? ttou* sv toi? p-opioi? 
7ap ksTi TO oXov, TroXXct^wc os to ttou'. 

"Iva 6s aacpsSTspov -(Evr^Tcti, -irwc Xsyoixsv sv toitu) sivat tov oupavov 279 
5 xctl -(0^ o'j, (jiixpbv avto&sv surajixsv dvaXapovTSs. wSTisp -j'ap EX£5(5>ry, to. 
[xsv xaxot ouvatxtv, xa 8s xkt' sv£p','£iav laxiv iv tottu)' xaxa Suvajjiiv [xev r. 
Ta fiopia Tou auvE/ou? tou sv totto) ovto?, 5 xat old ts otaipsOrjVotr 
Tau-a -jfctp sdTi xaTa Suvajxiv £V totko, oti ^evoito av xctT' svipysiav otot:- 
psi>svTa xat avTi xou auvEyr^ slvat a<J;atTo av aXXv^Xajv oSsTrsp aiaooq' 

10 xaT' svs'pi'siav os auTa ts Ta auvs/^, oTav uttg tivo^ -irspts/y^-ai, xat -a lo 
jxopia TouT(ov, OTav 8taipsi}i(]. TipcXtv Ta [jlsv xai^' auTa' iaxiv sv to-(o, 
(bg Ta aa)[j.aTa, oaa xaTa cpopav sgtiv xtv-/)Ta r^ xax' a'j'cvjJtv xal [jisuoctiv 
Ta OS xaTa au[xp£pr^xo?, (b? Ta j^ptufjia-a, ws rj '^"X^' <^^^P ^^'^''^ ocv ysvoiTo I5 
TTOTS sv TOTKO xai^' a'JTv' , wa-£p Ta xaTa ouvajxiv, ouSs /(optOTot twv 

15 6-ox£i[X£vwv saTt. Tca»s o5v oupavov sv totoo; apa xaT' Ivsp-j'stav; aXX' 
utc' ouSsvo; si(oi}sv -irspisj^sTai. aXXa xaTa Suvajitv; aXX' ouo' av Tispt- 
ayz^^ir^ ttots. aXXa xa&' sauTov ; aXX' oux s^ti xivtjtos xaTa ^opa'v. ou 20 
'(^p TauTov TO cpspsa&ai toT TrspicpspsaiJat. dXXa to jxsv oXov dixsipst 
Toirov, TO OS EV TauTO) fjisvov sv TauT(p xtvsrTai. apa o5v xaTa aufiSs- 

20 pYjxo?; 'x\ptaT0T5Xy]? [xsv outo) ^ouXsTat xat ot s^yjYYjTat au^j^cDpouatv cpr^ai. 25 
Yap Tot 8s xaTa auapspyjxo? otov fj ^oyiq xat 6 oupavd?. syo) os 
aTTopu), 71(0? ou }i,d-/oiTO av Tzr/oq auTov, vuv [xsv TO xaxd aufxpspr^xbs TauTov 
fjoutxsvo? T(o xaTa [xopia, -irpb tou 8e, sv olg £-£Ostxvu£ [ir^osv Elvai sv sauTm 
(o? £v t6-o), to [XSV xaTa [xopia auyyoipfhv, to xaTa aufxp£[37jxbg 8s ou Stoouc. so 

25 15(0? o'jv svTatjda xot|voTEpov xs^pr^Tai toJ xaTa au[xp£|3rjxb^ dvTi tou 280 
xaT' dXXo. £&o? 8s auTOj -oXXa'/ti; tois st'oscitv dvTi tujv -"csvouv xsypr^adai, 
dXXo)? [XSV sxsr xaTa [xopta, d}X(az os Ev&dos* sxsi [xsv sttsiot] to (xspo; sv 
Tw [ispsi, EVTauDa os S7r£t8Yj to oXov sv toT? jxoptot;. tzS)^ otjv sv totcoj 5 
xaTot au[xpsprjx6?: oti [xt] iraat a'jvzy^q, dXXa auTSTai ocXXi^Xtov auTou Ta 

30 [xo'pta xat dXXr^Xa Tisptsj^ei, ofov at offaipai, xat xt'vr/aiv sxa'aTTj i8iav 
xtvsiTat. sv Tomo [xsv ouv Ta fiopta ota touto. sv totko os xat 6 0X0? 10 
xaTa au[xps[3rjx6?* sv "(ap toT? [xoptot? 0X0; xal oux dv auToiv yjupiabziq. 1 XsysTai libri et E Siinplicii: eaxt'v aF Simplicii -xcti om. Simpl. stvat Xeyop-Ev B 

2 £v om. a 5 EiTrofxev Ba yap] 0' Aristot. 2r2b3 (cm. I) sXey/Stj W 6 es-tv 
£v to'tto) in BL post o6va[j.[v, apud Aristot. 212^3 post xd fjiv legitur xaxd 56vajx[v (jlev — 
(11) otatpEi}Tj] rf. Simpl. 591,14sqq. 8 xauxot] xaxd xaOxa W xax'] xal xax' B 

11 TidXtv — (13) 'b^^xn] <^f- Philop. 595,3 sqq. xaft' auxd FGI Aristot. 212b 7 et Philop. 

12 quae leguntur apud Aristot. 212b8 6 0' oupavo'; — (11) eaxi'v, praetermisit Tliemistius 
14 post ouoE add. ydp BL 15 Ttuis — (19) xivelrat] cf. Piiilop. 595,10sqq. 16 s;u)i)£v 
BL et Philop.: xd)v (num xo'j? cf. Philop. 593,23) e'Eto&ev MW ouo' av MoWL: oux av 
Mp ouoevo; B 17 eauxrjv W 22 dTTopui xxX.] cf. Philop. 595,18 (dropet Se Tipo? touto 
6 6£ij.iaT[o; xtX.) 22 auxov ML: Eauxo'v BW x6 om. WL 24 £v om. WL [xev] 
xu7 a 0£ om. L et Laur. 85,18: ante xaxd au[x|3£p7)7.6s ins. Spengel 25 xoivwxcpov L 
Tol WL; x6 MB 29 auxou L: in MWB compend. ambig. 31 fxev om. WBL 

6 om. B 67.(o; B 32 oXot; (ut vid.) B yujpis&EtT] W, Spengel e coni.: x">pi<i&in MBL THEMTSTIT IN PHYSIC A 5 [Aiist. p. 212 b 12-26] 121 

ou Tia'v-a OS ev toirtp xa fiopia (ouo£ ^ap otiravTa irspts/exai), oooh tj £?(ju 280 
Cf'spaTpa, aXX' otuxrj xaxa [xsv xo Ivxo? eiVj av Iv x6t:o) (aTrxexcti ^ap 
x^? xou Kpovou xal ofov Tispis/sxai ku);), xotxa os xo Icto TcavxeXto? i'> 
afioipoi x6-ou. xocl X7. jj-opia ok -zau-r^; xa guvs/t) ojiot'to? i/s.v 
5 oij'xs 77.p y.ctx' svc'p^siav iv xo-(p ouxs ouvajxsf ~coc "jOtp dj^topiaxa ovxa 
XTj? oX"/;?; oux£ li-rjv xa&' ctuxa, [xovov os, siirEp apa, xaxa cu[ip£p-/jxo? 
xal ouSs xouxo airXu);* ouos ^ocp a-Xai'; f^ l^toxaxto acpaipa ev xoircp, dXX' '^) 
(u? oXr^ £V xowp, ouxtoc sxstva xaxa cuiipcP'/jxc)'; Iv xotto)* exeivt] oe IttI 
xd £CJto. xal xd [xopia otj xotjixov xov xpo-ov, ettsI xupi'm? y^ xal d-Xoi^ 

10 Ttuic dv ci'/j £v xoTrw x6 Tidv; xou ^dp iv xouio IgtoOsv xt, xou 6s Travxo; 25 
ouosv s^(oi}£v 7:01; '(dp laxat xt Tav, siys irdv dXr^Dai?, si xal d'XXo 
siYj I irapd xouxo, Iv (5 saxi; xi os xal x6 s^cu&sv xou Tiavxo?; x£v6v [xsv 281 
"j'dp oux Isxtv, a«>[j.a 8k si jj-ev TTETrspacjjxsvov, d'pa xal sxsTvo Iv xoTitp* xal 
Tiui?; El? d'TCEipov "(dp Yj TTpoooo?. £1 OS aTTSipov, 01 irpoxepov X6701 oiafjia- 

15 /ouvxat. £1 OS dX-/)i)Tj; tj TiaXaid oo^a, oxi irdvxa Iv xoii oupavoj xal irav 6 5 
oupavoc, I'aoj? os ouos Bsjxixov s^oj&sv xt auxou Trspt^XsTrsiv auxo? jxsv ydp ou 
OEixai xoitou, Iv IxEivtp OS (1); Iv xotco) xd dXXa Tcdvxa, oux Iv airavxt 8s, dXX' 
Iv xtp Ir/dxm auxou xu) irpo? f|[xd; xal aTixoasvo) xou Tra&yjxixou acufiaxo?* lo 
xal Old xouxo ■?) {jlev "j'T| Iv xu) uoaxi, xouxo os Iv xol dspt, ouxo? os Iv 

•20 x(p ai&ipi, 6 OS at&vjp Iv xm oupavoTi, 6 8' oupavo? ouxlxi Iv dXXo). 

"0 xoi'vuv u7:sa/6jjL£i}a, osi^opiiv, oxi Tcaaai Xuovxai al aTcopiai, xi lo 
Isxiv 6 xo-iro?, xaXai? oiairopouaiv. ouxs ^dp ouv avd-f/yj au^EcrOai xbv 
xoTCov ou8£V "j'dp au'cExai irlpa? xa&' sauxo, dXX' uTro^u>pouvxo? xou tieoi- 
s](ovxo; awaaxo? tJxoi xaxd dvxnrspiarxaciiv t) xaxd ttuxvcdcjiv xal 7riXr|aiv, 

25 xal xd TTspaxa uttsixsi, ojcjxs xal xd aucav6[xsva Iv [xsiCovi "(ivsadai xoirto. 20 
El [XEVXoi 8id(3xrj[xa vjv 6 xoiro?, 7]u;a'v£xo dv 6 xoiro? xa&' sauxov xal 
iTrsXa'txpavsv dv [xsiC«J xottov, ouxto? os vjv dv Iv xotcoj xoro?. dXX' ouok 
axri'jxT,; xoito?' ouoe -(dp /(upiaxov v] axqfxTj ouxs utco xivo? Trspis/sxai. 25 
dXX' ouO£ ouo aa)[xaxa Iv xoi auxui xottu)' ou -ydp laxi 6idaxr^|j-a au)ixa- 1 o'j TTctvTa oi dv TOTitp xa (j.o'pta] xd ydp [xopia £v xoTitp tccus ravxa Aristot. 2r2l)12sqq., 
ad quae Sirnpl. 592,22 haec aduotat: 6 8s Qsfxi'axios to Tidis r^xouaev, w; El'pTjTott, 5to~i fj 
dgojxdTto acpaipa xaxa [aev v.xX. usque ad (4) xo'ttou 3 ypdvou L otov om. 

Simp], 4 dixotpot libri: dfxotpet a e Simplicio ante xo'tto-j add. xou L 

oe xauxTjs BL: oe xauxa MW 6 oXtjs Loa: uXrjS MWBLi xa&' auto L 

7 060^ fap — rrjiiw'] exscr. Philop. 603,13 9 xov om. B 12 uapd] Tiepl L 

daxi] rrcpiiytxai E Aristot. 2 12 b 16: 8 7r£pi£/£i FGI l^wdev MW et FGI Aristot. ib.: 

e;co BL et E Aristot. 13 xdxelvo BL 15 dXrj&s? a (de L ambigo) et Laur. 85,18: 

corr. Spengel e coni. 16 ol om. W ('fort, delendum' Spengel) 18 TtaOTixixou a: 

Tra&TjXO'i libri: xivtjxou Aristot. 212 b 19 post a(i)f;.axo; add. Tidpas T^psfiouv FGI Aristot. 

ib. ; cf. Diels Zur Textgesch. p. 4 adn. 3 21 Xuovxai libri et E Simplicii 595,28 

(cf. Philop. 604,20): Xuoivx' av a F Simplicii et Aristot. 212 b 23 23 ouSev — (25) 

To'Ttuj] exscr. Pbiiop. 597,14 sqq. et Simpl. 596,10 sqq. ouSe vel ou Philoponi libri 

xa8' aux(5 a 26 fjievxi M 27 (AS^Cova L 28 axiYP-wv M ouo^ — Trepi- 

^Xexai] cf. Simpl. 596,17 sq. 28 ouofe et 29 ou ydp] ouxe — ouxe EF Aristot. 212 b 25: 

oi8i— o'iSe GI 29 ante Iv add. laxlv E Aristot. ib. 122 TJIEMISTII IN PHYSIC. A 5. 6 [Arist. p. 212b26-213a 13] 

Tixov 6 t6-o?, ixaXXov os ouos oXtoc S'.aSTyjjxo!, dlXoi. izip'-JLC, h m ota'crryjfxa 281 
|j.sv 7:avT(oc saTi'v, dlX ou xrz{>' auxo, aXXa [iexa xoS cojaczroc toIj zoyov- 
to;. To -coko; kOU a£v, ou/ (oc Iv TOTrto 6s, c/.X/J toe to rrspa? sv toj so 
TTSKcpaaixsvu) . ou "j'ap Tzav to ov ev tottw, ctXXa x6 xtvr^Tov aojjxa xaTot 282 
5 'fopav. zGtl cpspsToti 8s £t<; Tov sauToS TOTTOV SzasTov, £uX6y(o?' Ta -yao 
}i7] pia 7.TTT0fj,sva Ts aXX7jX(i)V xai Trepil^^ovxa alXr^a au^fi'svT;, oFov uowp r> 
[jLsv Y^, d7]p OS uootTi, Tiup OS dspi, au-fYsvYj OS, oTt paa-a si? aKkr^Xa xv. 
scps^T)? [isxapaXXsi' ej(si yap ti xoivov. cpspofisva ouv eirl xa cuyysvtj 
Soifiaxct cpspsxat sttI xou; oizeiouc xottouc* utto ^o^p Ttov cuY^svoiv Trept- 

10 iyz-ar x6 yap airxsa&ai dXXvjXwv xal laxiv sv tottco xal roisT xat Tidaj^st lo 
si? a.lXr[ka, sttsc xoiv "fs cujj.uS'ftJx6T«)V xat rjvcufjLsvwv xd fiopia o'jxs sv 
TOTito xa&' auTa oots Trda/st ti utt' dXX-/^X(ov. xal jxsvsi 6s sv t(o 
oixstw TOTTO) i'xotcjxov, sixoxu)?" St ydp euXoyo)? cpspsxat upo? xo au^Ysysc, 
xal [jLSVsI dv s'jXo-'o); sv xoj auyYSVsT' a/soov '(oap jASpo? y''v-'^°'^ "^o^^ irspt- 15 

15 s)^ovxo? (SciTtep 6 dvjp xou uoaxoc, [Aopiov os ooy (be auvsj^s; (b; uoaxo; 
u6a)p, dXX' (b? d-xofxsvov xal 6n^pyj[isvov uX'/j ^dp Yivsxai dXXif^Xfov [isxa- 
pdXXsi Yap St; d'XX-/)Xa, si xal txi] xov auxov xpoTrov. dXX' 6'cjxspov Tcspl lo 
xouxfov. ou Y^P ^^''jv xs vSv aacpui; stirsTv, dXX' sxsivo ys s^apxsi. si Y«p 
uXyj, TToi; dXXv^Xtov; &a-Kap xoivuv xd aufiirscpuxoxa [xopia [xsvsi sv xoi; 

20 oXot?, ouxto; xal xd dTrxofxsva. xm 6s 6idaxyj|j.a Xsyovxi xov xottov -m; 
oia&y](3sxat xd awixaxa sttI xouc oixeiou; xottou?* to [ikv '(ap irspac ou 25 
Travxo; atojxaxo? otxsiov auxoic, dXXd xou auYY^vous, upos o (psosxai, suXo- 
Y(oc" x6 OS 8tdax7jaa dotdcpopov xal ouosv jxaXXov s'xspov sxs'pou TrpoGv^xsi 

TtO cpSpO[i,SVtp. TTSpl (XSV TOU t6~0U, OTl TS SJTl Xal Tl S(3TIV, Slp'/JTai. | 30 

25 6. "E)^£Tai 6e scpscr^; 6 irspl xsvou Xoyoc tw cpustxoj, xal Yap osot. 283 

oidaxTiiioi xov XOTTOV uTToXajxpdvousi, xto txsv uTTOxEifisvtp xauxd (paciv sivai 
xsvov xs xal XOTTOV, x(p XoYoj OS Sia^spsiv x6 y^-P ci.hxo xouxo oid{jx-/][ia, 5 
oxav fisv IjjTo auifxa, xotto? auxoT? saxiv oxav os [jlt] e/_-(j, xsvov. pou- 
Xovxai Y^-p sTvai to xsvov oidaxr^jxa, sv (p [xyj8sv sofxi a<b[i.a. ouxco [isv 

30 ouv sccs^t;? vjijiTv saxiv 6 Xoyoc, Osojpvjxsov os xov auxov xpoTiov, si saxiv 
Tj fx7^, xal -ui^ scjxi xal xi saxi. Txpoixov 6s Osxsov, I? (Lv xs ooxsT sTvat lo 
xal ic, tov ou, xal xd; y- xotvd? 86;a? TTpoxspa; scsxatjxsov. vuv [j-sv ouv 3 OS om. B et F Aristot. 212b28 4 to ov om. E Aristot. 212b29: post Iv to'ttoj 

coll. F et Simpl. 595,28; cf. Diels Zur Textgesch. p. 14 4. 5 xa-a fji—ctcpopctv Wj 

5 Se 'scrib. ot] ex Aristot.' Spengel suXdycos om. E Aristot. 212b30 6 oiov u5(up 

xtX.] cf. Simpl. 597,15sqq. to] malim tuj 12 W] otj cpiasi T:av Aristot. 212b33 

13 sxaaxov iibri et I Aristot. lb. : om. FG: post Tiav coll. E eixo'xojs libri et Philop. 

600,7: oux dXo'ycu; EFG Aristot. 212 b34: suXoya)? I Aristot. 14 [i-evci scripsi: [xevei M (in 
quo av suX(5yios om.) B: jjivoi WL (cf. Simpl. 598,15) 15 wSTrep om. M (add. man. 1 in 
marg.) 24 toO M et F Aristot. 213^10: ouv xoy W: ouv BL: om. EGI Aristot. 

Ig-i xal Tt om. M 25 Icpel^;] cf. Simpl. 645,2G; Philop. 606,27 26 uro- 

Xafj.pctvcoat L tw [aev — (27) oiacpepeiv] cf. Philop. 611,22 sqq. 27 te om. W 

et Philop. 31 xat (ante -ri) Iibri et Simpl. 646,3: r^ Aristot. 213^13; cf. Diels Zur 

2'exlyesch. ]), 6 THEMISTir IN PHYSir. AG [Arist. p. 212i' 13-213h 10] 123 

01 Ocixvuvai Tr£'.p(o!X£VO'., OTt TO xsvov oux ESTiv, ou x7.Ta Oupa? c/.T:avt(oai 28.'{ 
Toj TrpaY[ia-i" ou ^ap upos ttjv -o5 xsvoij (puaiv d'.vxtXii''>^<5iv? ^i^ ovsipo- 15 
-oXouoiv oc irpotaTa'fjLoVoi ttj? o6?r|$- c/AX' 8 7:Xava)[x£vot xsvov 67roX7ixPa- 
vouat, xooTo oxt jjtev xsvov oux eaxiv, k-v/ti^mai osixvuvoti. yj "(ap vor^ais 
5 xou xevoij "j't'vsxott xoT? U7rapj(etv auxo xtOstxsvois otacJxr^[xa eivai xo xsvov, 
£v tp [jLT^Ssv laxi aaifxa aiCfOvjxov, otojxevoi 0£ xov as'pa [jly) sivat aaifxa 20 
aiai)-/;xov -6 -Xr^pes c/ipo; xsvov vofxi'Couai. Ssi otj xov dpOto; Trpo? xrjv 
oocav xa6x-/)v Evtaxa[j.£vov ou xov depa utj ovxa xsvov sTitosixvuvcti, oia-sp 
'Ava^ayopa? s-oist sxpEpXiov xou? -scpuayjjjisvou? aaxou? xat osixvuc, to; 

10 taj(up6c 6 arjp, xctl xot? xXstj^uBpa? oux siaSsyotjisva^ xo uoojo, st jx/j xtc 25 
s?ooov xoj dsp'. au-i'/o)p7;3sisv czXXa -uis XP''] "^^ xsvov avcctpsiv; 8 ^ou- 
Xixai a/^'xatvsaOai oisXs-f/ovxa? , ou/ 3 Xs^oucjiv. oxt xoi'vuv ouy( oiov xs 
Eivai oia'axr^ua £X£pov xaiv atojiaxoiv xai /toptaxov svEp^siV., xouxo o£ixx£ov. 
OTTSp 7; 8iaXot[j.,3av£i xo irav atojjia xotl oux sa auvs/s; sTvai | r^ xou 284 

15 "avxo? oupavou auvs/ou; ovxo^ £?a)i)sv ssxtv 7:£pi£yov auxov 8uo "(ap 
ouxoi xr^c, &sa£(os xou xsvou xpo-oi, Tj TrapsaxrapOai xoT? atoaaaiv auxo, 
xaOccTXEp Xs^ouat Z^r^fioxpixos xs xal Asuxi-tto; xat aXXot iroXXoi xat 'Etti'- 5 
xoupo? usxspov (ouxot ''^a^ -avxs? X7]v xou xsvou TxapstxTxXoxTjv atxtoivxat 
xr^c oiatps'3E(o? xSv otoixotxcuv , s-sl xo ys 7.X-/ji}s? auve/s; ot8taip£xov xax' 

'20 auxou;), 7) x£)((opta[x£vov xat aOpoov sivat, xai)' auxo -sptr/ov xov oupavov, 
(«? TTpoxspov [xsv rpovxo xu)V dpj(ar(ov xtvsc, utsxa os xauxa ot -spt Zr]- 10 
vojva xov Kixxtsa. 

' ETriSxSiTxsov xoi'vuv, a Xr/ouatv 01 (3uv'.cixd[i.£vot xoj xsvoj. Xs^ouat 6s 
£v [isv, oxt xiv/jat; Yj xaxd xotiov oux av st'/j [xy] au-j'/cupoufxsvou xou 

25 XSVOU' xtv/jat; 8s xaxd xorov cpopd xat au^rjat; xat cp&t'at?. xat Tpoxspov 15 
TMC oux £axt orj[A\ XO ydp xtvoutji£vov £1 txYj Old xou x£vou, dyd'{v.-r^ Old 
xou TrX/jpou; xtvEicjOaf dXX' £t otd irXripou?, afiijjia 8td awfiaxo? xivrjOr^- 
asxai xal aojua iv awaaxi i'cjxai, oXov sv oX(o, xat ouo (jtt)[j.axa sv x(o 20 
auxdj xo-o) scixai. st os ouo, 8id xi u.y] xai rXs-'u): ou *(dp 87] (jiaXXov 

30 vuv £(3xt -Xr^psc, oxs otTrXouv -j-s-zovsv r^ Trpotspov r|V, 7;vixa [xovov urr^p/sv 
otxoitt); "I'dp TjV auvs/£? xat oaot'oj; ixsaxov xat Txpo xou, dXX' otxo)? sos- 
;axo xat d'XXo. 8id xt ouv ou irdXtv xat d'XXo xat auOts d'XXo xat ouxu>c 20 
s'axat sv xoli a|xtxpoxdx(o xo txsYtaxov uoXXd ydp [jLixpd xo asya saxtv. ou 4 |jiv om. W 6 oto|j.£voi — (7) ctiaS/jXCiv ora. L 7 ante to TiXripes add. xat W 

-Ecp-jarjiAEvou;] cf. Simpl. 647,24 13 xal -/ujpiciTov evepysfa] o'jte ^(optaTov ojxe 

ivEpyeta ov Aristot. 213 ^32 16 tottoi L -ap£a7ra'p8at] xaTEaTidp&ai Philop. 

613,23: j-f^aTEaTrapSat id. 608,8 17 te supcrscr. M: om. Aristot. 213^34 

Xriz'.-o; M 17. 18 'E-ixo'jpo; iJatEpov] cf. Simpl. 648,16 sq.; Usener Epic. fr. 274, 

p. lO.xlO 10 rll-r^Uz M: aXrjOws WBL 23 xtj; xevw WBL: to xevov M 25 xai 

(ante ajsr^ais) MB et Spengel e coni. (cf. Aristot. 213b5, ubi deest xal cp&(ats, quod legitur 
21 lal5): [J.EV \VL rpoTspov] 'TipuJTov?' Spengel 26 8ta xevou xtX.] cf. Simpl. 64i),9 
28. 29 -uj a-jxio libri et GI Aristot. 213b7: xa-JTw EK Aristot. 29 totioj deest apud 

Aristot. o'j Y<ip — (124,2) avioa] exscr. Philop. 614,18sq. 30 ote MB, Philop.: 

OTi WL 32 xal aoSi; xal aXXo M 33 [xixpa eoti to [j.^ya E Aristot. 213* 11 124 THEMISTII IN PRYSIC. A 6. 7 [Arist. p. 213blO-214'» 1] 

[xovov Toivuv xa I'aa au)[xaTa sautcu, ahX' r^q xal aviaa osceTCtr (tot) ^ap 284 
icct irXeico xal aviaa IxepoK xal sxspo)? oiaipoutxsva "j'tviiai, j wofis 285 
ava-yxyj xsvov sivai, si xi'vr^aiv oiaatpCoasv. xouxto os xal MeXtaao? si'^as 
x(5 Xo'ctp, szsiOTj xevbv oux okxo, [ir^os xivsia&ai xo Trav arrscpaivixo. oxi 

5 OS jxaXXov au^r^at; oux saxt [jlt] ovxo? xsvoD, cpavspov. xy)v [jlsv -/ap au^yjatv 5 
osT yivsa^ai Travxv] TrpoaxpivofiEvyj? xtp augavousvo) aa»[xaxi x^? xpocp^?, 
xoDxo OS oux av 7SV01X0 [xt] tAvztj otiouarj? auxr^c, douvaxov os saxi aSixa 
ouaav 0'.' oXou j^topsTv xou atojxaxoc, -Xyjv st txyj xsvov x'. Trapsvst'poiixsv 
xoi? otofxaaiv. ou'xu) [xsv ouv sx xtj? xivvjastos s-r/sipouaiv, aXXov 8s 10 

10 xpoTTOV, oxi ©ai'vExai svia cuvtovxa xal TciXouixsva st; sXa'xxova 07x0V \ii- 
vovxa ctcI xTj? aux^c ousia;* ot "[ap ttiOoi xov i'aov oi^^ovxai oivov xaft 
auxov xs xal si? otaxou? stJn3Xy)i>svxa jj-sxa xoiv aaxwv, otjXov u)? xsywv 15 
xivtov ovxcuv £v xw olvoj, zk a cuvstat xal Tiuxvooxai sx&Xi^oixsvo? utto xr^? 
Pi'a;. [xapxuptov os irotouvxai xal xo rcspl x^? xscppac, v] os/siai laov 

15 uSojp, oaov xo aYYcWv xsvov. o/vcu? xs oux' av SiatpsTaOai xa atojj-axa 
oux' av d-' dXXv^Xtov oiaxsxpi'a&at, st [j-rj 7iapsvsi:i7rxs xo xsvov, xal sxo)- 20 
Xusv auxd -yy~a akhqXoi.c, r^'^Co^dai' -oioxr^M -(dp xal 01 Ilui^a-jopstoi xtjV 
aixiav x(p xsvfp irpoaxii>sa3iv, oux 010' otto)? auxo xal siaTivsTaOai Xs^oyxs? 
uTio xou iravxa? s^oj&sv Trspixs)(U[xsvov, sttsI xal xwv dpiBixoiv xtjv cpuaiv 25 

20 [J-iav sTvai 6i«)pta[j.sv/iv, ijiaXXov os }jl-/jo' dv dpii}ji.ous sTvai txY] xou xsvou 
oiaxpi'vovxo? xd? [lovdoa?. 

7. "A [XSV ouv sTvai Xs^ouaiv 01 xb xsvov sTvat xtl&svxs?, xauxd 280 
saxiv, eipqxai os xal oxi fii] upbc e~o; dvxtXsYoucriv ot Trpb? xb oo^ixa 
laxdasvoi. Xsyofxsv xoivuv 7][xEt? iroxspov s/si xdXr^i)!?. oipyjq 6s 7:da^; 

•25 C''j'!^''^j'3sco? xoiauxr^?, xt aTjixaivsi xb Trpoxsiii-svov, s^sxdaai* xal si jasv sv 5 
arjjxatvei, xouxo tSsiv slxs Suvaxbv si'xs txv], si 8s tiXsio), xiva [xsv oiov xs, 
xi'va 8s ou, xal si [ir^OcV oXto; xwv a-/][xaivscji}ai 8uva[jLSVtov, xoxs dvu- 
TTOcJxaxov xr]v cptovv]v s-iostxvuvai. auxwv ouv KuBtofisDa xojv xb xsvov 
xi&E{xsv(ov, xt ooxsi xouvofjia auxol? xouxo arj[j.atvstv. spoust 8s 01 jxsv H) 

30 dirXo)? XOTTOV, sv to [irj8Ev saxt auifia, xouxo 8s I'aov, sv to lirjOsv saxiv 
-irav "(dp xb ov awjxa UTroXatxpdvoucJtv sTvai. st 8-/j xouxo xsvbv XsYouciv, 
sv (o txrj8sv sofxi a(ii\i-a, Tidv 8s aojjjLa dTixbv xax' auxou?, arav os d-xbv 1. "2 ti addidi ydp isa tiXeiio M: yap TiXet'tu laa ttXsiio B: -Xctto ydp i.'aa -ktto WL; of. 

Sitnpl. 649,32 sq. xal xd d'viaa osisxat xd ydp irXeiova i'aa d'vtaov ttoieI 3 £( Laur. 85,18: 

Tj B: -^ £1 MWL TouTU) oe MW: xoutoj Bj, Victorius e coni.: xoiJTo BiL Eiga; 

MW et Philop. 615,6: £l?at Bi-. elie BoL 5 a-j^Tjatv — (8) aco.uaxo?] cf. Philop. 615, 

15sqq. 6 Tiaat yt'Yvea&at EI Aristot. 2131)19: ytvaaOai Tiotai FG Aristot., Simpl. 650,30 

et 651,8; cf. Diels Zur Texttjesck. p. H ndwrri W: Travxr] M: Trdvti' B: Travxt L 

7rpoxpivo[X£V7j; L 7 ououarj?] cf. Simpl. 651,3 15 to dyyElov xo xevov Aristot. 

213^22 xe cm. W 17 Trudaydptot WBj x//v om. L 18 aixoT G Aristol. 

213b 23; cf. Diels Zur Textgesch. p. 18 19 d™ xou e^io^ev 7r£pixEy;j[j.£vou Simpl. 

651,28 20 jxi'av BL: \i.\\ MW 24 X£7u);j.£v Victorius 25 xotauxri M 

27 |XTi§£v W 8'jva[XEV(ov MBj: cpatvop-Evtuv WB;,L xote W: xdys MBL 28 tiuDio- 

jj.E&a W et Spengel e coni.: Tr'jSdjxsJJa MBL 30 Eoxt aui[xa — ev tp om. L THEMISTII IN PHYSIO. A 7 [Arist. p. 214^1-19] 125 

Po(f>oc Y| xoucfox/jxa i'yst, EupiaxExai auXXo7iCo[JLSVOi'j xo xevov, sv m [xr/jsv 280 
saxi xoucpov T^ pctpu. ToiSiois [XEV ouv oG'tcus ex>,aij.pavoucjiv lirsxai xal 
XTjv a-qij.T,v xsvov Xe^siv ouosv "(ap iv auxi?) o-jxe ^apu o-jxs xoucpov 
Isxiv SI -j-ap xal xov xottov TrposxtSloiat, irXsov avuaouatv ouolv, itoc av 
5 [XT] 8iopiCo)5iv, £t Toiouxov Xs^ouaiv TOTiov, sv to otaaxr|ji.a saxiv osxxtxov 20 
aftt)[iaxoc a-xou. aXXoi 6s Sia xouxo TzpoaWqaooai to oiaax7j[i.a xotl '■fr|- 
aousiv Eivcti xo xsvov oiaax'/jfjia ou TrXvipsc; aiaUrjXoij awfiocxo; X7xa xtjv 
otcpr^v, x-/)v }j.sv ouv oxiyixtiV ouxoi 7s aTzocpsucovxctt, Osa os exspov a-o- 25 
pwxspov, St xo oidaxqua xoGxo tj Xf*""!^^ ^ tl^ocpov TxpoaXcxpoi y] xiva aX).-/;v 
10 Txotoxr^xa "/^P'? papou; v^ xoucpoxr^xo?. Txoxspov sxi xsvov spoijiai xo oia- 
axYjfxa xai scrxai xo xsvov aiaOr^xov r, ouxsxi; xal tzok STrtoscsxot xo 
arjjjiaivoljxsvov xou xsvotj (ou -jap ov xsvov); op.(o? ou ttXtjPs? sctxtv '^^' 
aiai)-/)xo!j acyji-axo? xaxa xyjv a^r^v. oux laxt os aouvaxo? fj 6t:o}}s3i? sTvat 
atojxa ouxE xoucpov ouxs [^apu ooxs aixxov oXtoc; xoiouxov "(ap xo t^srov 

15 ETXlOSf/l^>13EXai. El'lTEp OUV SIT] XI XOIOUXOV SV XOTTO) , XEVO? 6 XOTtO? UTia'pcSl u 

xaixoi aCoiioi e/u)v opaxov. sxspoi xot'vuv I'va [xtjos xouxo) irspiTrtTrxajaiv, 
aXXov xpoTTOv scr^'f/^aovxa'. xo xsvov otaax-/j;j.a, iv (u [xv] xoos saxiv svsp- 
7sia, xouxEOfxiv sv m |x-ajosv oXu)s aoiaa saxiv, [xtjOe cpuai? Go)[xaxtxYj [xt^xe lo 
dcTTXT] ixTjXs xax' aXXr^v xiva ai'a{>7]CJiv aia&rjxv]. xouxoi? os dxoXouOsT xal 

20 |x£vxoi xal Xs-jouai xy]v uX'/jv sivai xo xsvov aux/j -.'ap ou3sv saxiv ivsp-j'sia 
awtxa. 01 OS auxol xal xotxov xyjv GXr^v iroioGaiv. aasivov ixsv ouv X(ov 
aXXfov auviaaiv ouxoi 7E xou aw[xaxo?. xo fisvxoi xal xtjv GX/jv xsvov i-i 
Tcoisiv Travx/j txs[X'|;aixo av xi? auxjov y] ^ap GXyj ou -/toptaxv] xwv Trpa^jxa'- 
x<ov, £1 p,Tj x(p XoY(o, xo xsvov OS C^jxouaiv sTvai /(opiaxov xax' svsp7Siav, 

25 xal xouxo OS auxoiv ixapiaaiv. ojxto; ouSs xax' ouxtjv xtjv oo^av oiov xs 20 
sTvai xo XEVOV. rjS/j [xsv ouv E^iQxaaxai y)[xTv 6 X070C. oxs 7ap xov xottov 
s6£ixvu[x£v OUX ovxa oia'axr^fxa xwv a(o[xa!x(ov xs/(opiaixsvov, xoxs oxi [xr^os 
xo XEVOV OIOV xs sTvai auva7:so£txvu[X£V. ei 7ap douvaxov sTvai oia'axr^fxa 
oi/a awtxaxo?, ouxs xottos £0x1 oidax-/)[xa, oiov xs yu)piCEaJ)ai x(ov awfxa'- 25 

30 x«)v, OUXE }X7)v 8ia'ax-/)[xa tjOyj xax' £V£p7Eiav xu)v a<o[xdx«)v xE)((upia[x£vov 
xo 7dp xsvov xal 6 xotxos tok ouxto? auxov xtUstxsvoi? sirivota txovov dW-q- 
X(ov oioi'aouaiv, waiTsp stpyjxa[X£v, f xov fxsv xotcov oxav y;6-/j oscrjxat aojjxa, :«• 2 pap6 XI (Tt om. E) Aristot. 2H>^?, 4 £{ — (11) ouxsit] exscr. Philop. (;i7,i)s(|(|. 

dyvooouatv L 5 otopiCouaiv L eaxiv osxxixov] £axi KM Pliiloponi et Aristot. 

214^5: oexTixov (it Philoponi 8.9 aTTOpcbxEpov et 10 Trotoxrjxa] cf. Alexander apiicl 

Simpl. 655,4 et G54,22 13 o'V/. - (15) £7rto£ty»/)Gexat] cf. Philop. G21,5sq. 

■}^ om. L elvat] thcii xt W 14 ileiov] cf. Alexander apud Simpl. r)5,5,3G 

16 £/(ov Spengel: k'yov iil.ri 17 p.rj] [xtjoev E Aristot. 214" 12 xdos eaxtv 

libri et 1 Aristot. ib.: xoo£ xt EFG Aristot.: xdSe xi Eoxtv Simpl. 656,4; cf, Diels Ziir 
Texlgesch. p. 19 19 ■XTixrj BL2 (d7rTY)v L,): '^^Xt) MW 20 xrjv OXtjv WHL 

et Philop. 618,7: uXr|V Jl: x/jv tou ao')[j.aTO? (xtuv aio[j.dx(ov F) uX/jv Aristot. 214" l;i 
23 -avxri M: Tictvu l-*>i.: om. W 24 eIvcxi] w; Aristot. 214a 16 (Jj^ ^wptaxov om. E) 

26 xoom. BL 30 rfi-r\ superscr. P> 31 xo yap— (126,3) ujidpyet] exscr. IMiilop. 

618,21sqq. 32 {] scripsi: /j MWB: -xal L et Simpl. 657,11, qui exscr. verba xal 

xov [J.EV XOTTOV — (12(5,3) u7TC(py£t: 7.a96 Philo|i. 126 THEMISTII IN PHYSIC. A 7 [Arist. p. 214a 19-M] 

vooutjiev (rivo>? ^ap 6 | xorro;) , to 6s xevov, otctv fir^Tro) oscr^xai a(0[xa, 288 
s~£t TO "j'£ sivai otaatTjaaai twv aojixatwv x-^, (puaei x£)^u>pia[jL£vois dfxcpoTv 
xax' auxouc oti-ouo; uizdoyei. I^r^pxsi [xsv o3v iso)? xaxsTvot, Sstxxsov 8' 
ofjt(os xc(t vuv, oxi iirfizv xoiouxov xevov otov x£ urApyj.iv fjiT^xe a9p6ov 6 
5 fA"/]X£ cYX£xpa[X£vov xoic au)[i.acJiv, warrsp xa X£7rxo(i£p£ax£pct !3io[taxa Tzayu- 
xipo'.c, xa9a7r£p xov otipa cTriosixvoouaiv oi xsvov oiuxov u7:oX(zupavovx£?, o" 
(xrjo£ xouxo I'dasiv, oxt xo x£Vov ou adiifxa <zXXa oiaaxryfjia aa)|xaxo; pouX£xat lo 
Elvat. 8ia xouxo yap loo^s xotl x6 xevov dvayxaiov, «>s xai 6 xottoc, xoi? oid- 
axr^fia auxov xi&Eiisvoi^, oxi dsi Ssi yojpav xiva sTvat xa>v acujxdxtov osxxixr^v. 

10 djjLWOi TiapdYouaiv xott d|j.cp(o xaxaax£UotCou3iv Ix xuiv auxaiv opii,tujjL£voi' ocTro 
Y'ip x^c xiv7]a£U); xoiv atojxdxcuv xott oi xov xottov cpctaxovxc? Eivoti oid(jxy]}j.a is 
TTOtpa xa £[jL7rtTrxovxa aa>|xaxa xotl ot xo xsvov xoiouxov atxtov yj.p xr^? xtvv^- 
a£(u? xt'&£vxat xo xsvov o5y( dTxXoi? tiXX' ouxto? aixiov, to? /(opav xtvd, sv fj 
xivsTxai xa aoiiAaxa. xouxo os av eiyj xal xauxov x(o Xs^Etv o); xottov aixiov 

15 sivat xo xsvov. st -jap [xv^, aaifid (past oid awp-axoc xal oaa si'pr^xat irpoxspov. 20 
'EiTstOY) xotvuv £x XTj? xiv/jCsto; fxdXisxa olovxat xaxetjxsudc&ai xo 
xevov, xouxov auxov Tipoixov s^xdCoiJ-sv xov Xo-j-ov. oXw; pisv ouv otTxa'sTjc: 25 
xtVTJascug aixiov oisaiyai xo xsvov ouxe iru^avov, ouxs Xsyouaiv ou -j-ap xat 
aXXotmsi; xotiou Trpoaosixai, dXXa xouxo xat MsXiaaov sXa&sv. akk' ouos 

20 TTj? xaxa xoTTov xtviQCJsco?* Suvaxai yap dvxifxs&iaxaaOal dXX"/j|Xoi? xa 289 
aoiiAaxa xai xivsTa&ai xaxa xottov d[xsi,8ovxa xou? dXXr]X<uv xottouc xat jxv] 
TrpoaosoijLsva xsvou oiaaxr^jiaxo? xe;i(topt(3[xsvou' optuixev yap xat xo uo(up 
p.7] Trpo(5£ii;tXa[xPav6(x£vov (Jir^xs oia'sxr^ua [xtjxs xottov, ofxo)? ou xcuXusxai 5 
xivsia&ai xcuv jioptcuv dXXr^Xoi? (zvxifji,sDi5xafx£V(ov oSsixsp sv xaic ot'vatc. xt? 

25 ouv evxauOa xou xsvou yjjs.ia.^ fva [jlyj aoma. oia otojAaxo? )((opr^a-(]; ov '(ap 
dyE XOTTOV Touxi XO fxopiov Ev X(u uSaxt, xouxov iyzi xo sxEpov vuv, 

Asuxspov xoivuv iXs^ov, 'si TTUxvouxai xa acofxaxa, saxat xsvov auvts- 10 
xat -j'otp £1? xouxo'. xat xouxo 6s ^{^£u8o?' Tiuxvouxat "j'ap sx&XiPoijlsvou 
xou XsTTXOu awjjiaxos xat otov sxTrupyjVi'Covxo?, oFov uoojp ijlsv TiiXouxat 

30 (zspo? sxTrup"/)viCofi,Evou xal dyjp os Txupo?, 7'^ 5s uoaxo;* s*j'xsxpaxai -j'dp 15 
dsi XeTxxoxEpov xi xm Tra/uxspco, 610 Ttupb? TrtXr^Gt? oux scixt. 5 XeTrTOfAEfjEaxspa] cf. Philop. 025,15 et 27 7. 8 slvat poW^exai W, 8 xevov om. M 

9 auxo W oexTixov a II xov om. E Aristot. 214^22 12 TTotpd M 

(comp.) Laa: Trepi WBL, xa GMtmra xa (xd om. E) IfXTrtTrTOvxa Aristot. 2l3a23; 

cf. Diels Zur Textgesch. p. 28 tt); om. Aristot. 214*24 et Philop. 619,14; at 

cf. Philop. 623,14 14 xal xauxov scripsi: xax' aixov M: xaixov WBL 

16 otovxat Victorius: ofov xe libri xaxsaxe'jda^at scripsi: xaxatJxeua'aSai MW: xaxa- 

axeua'CeaDai BL 17 aoxov MW: auxdiv BL £^£xdCo,wev libri: l^£xdC(OfJt.£v vel 

sSexdcop-ev Spengel dTrdaTj?] -dair)? E Aristot. 214^27 18 oi— (19) Trpoaosttai] 

exscr. Philop. 624,3 20 ouvaxat — (23) xEyiopicfixevou] exscr. Philop. 624,6 sqq. 

21 Tou;] Tuiv B fxr)] 06 Philop. 24 fAopicuv M (0 in ras.) 26 xoOxov] xoOxo 

W,L Tov B 27 eaxai M: laxi WBL cuvfe a 28 U om. W 

l7.aXtpoij.^v&u xxX.] cf. Philop. 625,26 sqq. et Simpl. 060,3 sq. 29 at[)(j.axo; om. P. 

ofov om. W IxTTEtpTjvfCoVXOS et v. 14 EXTTEtprjVt^OfAEVOU M 31 '616 TlUpO? 71(7.7)31? 

oux t<i'zv (ui cprjOiv 6 0£[j.taTto;' Philop. TitXaai; L THEMISTII [N PHYSIC. A 7. 8 [Arist. p. 214b 1 — 13] 127 

TfjiTov cpaalv ' ti aotr^aic i'sxiv, xal ota'sxrjfxa- aa)[ji.a -(ap ou /(opet 289 
Ota aa)[iaTOs'. si [J-sv ouv a'jQr,afiv XsYOuaiv iraaav lasYS&ou? STriooaiv, 
draMvui^ -j/Eooovroii' ttoivu iroXXa ^ap aubxai ets irXeiova o-,'xov jxr^os 20 
-po3{>y]xr|? ttvo? c/utor? "I'lvoixlyrp, (oc xal to G'otop, yjvixa av et? aepa 

5 [iSxapXrjf)-^. Ivxau&a 6 (xsv 07x0; au'cSTCti, cuiixa os ou Trpoaxi&Exai. ef 
OS XTjv xupttos xrjv sx -zr^^ xpocprj?, ouxsxi 6ir' aXXtuv, 7.XXa xot? ctGxtuv 25 
TXTspoi? otXisxovxat xo xo'j Xo-i'ou" oXtos 7ap 6 irspl xr^c (zu;T]SS(o? X070; 
otuxo? Eauxov s-iXutxatv£X7/. tva -(ap Xua-^ xoivrjv dixopiav, x6 xsvov siacc- 
-(siv STTixsipuiv, 0X7.V cpctiv/jxoc. xo-l £tt5ayJ>£vxo; ji.Y]0£V TTspryivcuv, xYjv ypsiav 

10 auxou oiapctXXsi- ^ouXcXCtt | -|'ap atoCsiv xrjV auzr^aiv xa? £T:icpspO[i.£V«? 290 
dTTOpiot? oiotcpu-fi'dvfov , cpuXdxxEi 0£ auxds [laXXov r^ cpuXdxxsxai. £t 7ap 
Siiouar^s Old xou xsvou xr^g xpocpr^? •Kpoor/piaic -{ivr^-at. x(o Xonxu) Stutiaxt, 
opa 8s, Tlw? xauxa diropsTv Ivsaxiv. -q -(dp ou iidvxr^ Ytvsxat yj -poaSY^xY] 5 'f^ xip aa)(Jiaxi, dXXd xaxd uova xd xsvd xoit oux saxiv a'j?r,3ts' r^, si irdv- 

15 x(ov ouoiv ftdxepov dvaYxctiov, r^ 'Kd\>■zr^ xsvov sTvai xo a(o\i.a rj awixa 
ytopsiv Old 5a)[A7.xo? 7], siTTEp dxoTTa xauxa, TidXiv Odxspov xoTv ouotv, v^ 10 
xrv xpooi/jv sivat xsvov rj u'/joaaci)? au^/jaiv sivai. dpd coi Trpoupyou xi 
irsTTOir^xsvat ooxouaiv 01 xo xsvov siadyovxs? ixpo? x/)V diroptav, dXX' ou/ 
lauxou; xaxot^aXXsiv cpdorxovxs? jxsv ydp dva^xctTov sivai 6id xviv au^yjaiv 

20 xo xsvov, [iTj ci(i)CovxSs OS auxTjV, El xcti xouxo TOtpotOEcctifxs&a* xauxd 6s is 
xal TTspl XYJ^ Tscppa? UkOjxevei 6 Xo-j'o;- Tj yj.p iXaxxov ixp^jV Eivai xo 
u8a)p TO [XExd XTjv xscppav EjxpaXXouEvov t^ xuXtxi, sttsioy) xal xd xsvd 
sXdxxo) xd jxExd xr^? xscppa? xwv Tipo xou • t], siusp laov (xouxo ^dp (o? 20 
d'TTOOov Xs-(£xai), avd^x/j oid xr^c xscppa? )r(op£Tv xo uowp oXov 81' oXr^, 

25 7:dvu xaXaic ttoiouvxe? ou Tiapaor/ovxai. oXco? oe ouo' aTiooEi^i? xouxo* 
00 "i'dp, TToi; EGXi xEvov, ETTtOEixvoouaiv, dXXd TTpoc d'ropov Taxavxat, a-zjos 
auxol oiopOouvxat. 

8. Tauxa \xkv oSv o-(o? oei Xoeiv, EipvJGExai xal xoo xevou /<«pis. 2.'. 
vuv OS STisiOT] |j.dXtaxa xiv'/](3E(oc ai'xiov xo xsvov uTroXaapdvouaiv, auDi? 

30 xouxo Eiriaxs'ioixEDa' xal etteiot] xive? ij.ev auxo ev xoT? a(y[xaai xaxatxt- j 
■/vuouatv, xivs? OS di)poov xsycupisixsvov iroiouai, irpoixov xouxo £cExdao[j,Ev, 291 
£1 XO xoiouxov xsvov (li'iui OS xo xsytoptafjLSVov) ouvaxai xivrjasto? aixiov 
eTvcci. d'xoTTov 8-}j TO Xe-j'£iv XEVOV a'lxiov Eivai xiVTjasaj; opoivxa? Exdaxoo .'. 

1 cpTjOtv L 3 Etc] (u; W G xoT? auxwv TTTspoi; aUa-AOvrrxi] cf. Aeschyli fragm. 139 

Naiick"''; Simpl. 661,23; Philop. r)77,3 avjxwv] auxoi; W 7 xo xo'j Xdyou ML,, Diels 

e coni.: xo-i Xoyou WBL-^a 8 t'va — (16) aw.aaxo;] in brevius contracta leg. apiid Simpl. 

661,24 sqq. 9 ^-lysirjuiv ilJiL: l7ir/£tpav M,^V £(5c(/8£Vxos M (os in ras.) 

12 -/) Tipoaxptat; y^'"''^'^^' Simpl. 13 oe] o/j Victorius 14 a-jSrjat; M: au^r-jai; 

xr/jxo WBL et om. W 15 xoiv Paris. 1888 (Spengel e coni.) oueIv I! 

TiavxTj] Tiav Simpl., quod fortasse Themistio quoque restituendum 17 -npojpYou I'ai'. 

1888, Spengel e coni.: izpoupYov M Bmarg. (in textu ora.) L: Tipciii'pYOv W 18 tietio- 

VTjxEvai B obv. L (ouy a) 20 Tr!StpaoE;o(j.e!}a W xaOxa W 22 xevoi 

L.^a: -/coiv'i MWBL, 23 xuiv MWB: x(.7 L 24 ocTiopov BL,,a: arEtpov MWi., 

30 l7:itjxE'VJ[j.£!)a MBa: d7rtax£<Lu)|A£0a WL 31 E=ExaatuiA£v W 32 Et] e(; M 

33 Srj] 6^ Paris. 1888: 0^ oy) L ante xevov add. xo W opuJvxas MW: opdJvxa liL 128 THEMISTII IN PHYSIC. A 8 [Arist. p. 214bl3-215a4] 

Ttov (zir/,u)v aajixaxtov ty]v otxsiav cpucjiv tt,? xivv^asto; at'tiav ouaotv. Exaatou 291 
7ap scJTi (puasi ^popoc xt? iota- Trupo? [asv ^ap ettI to avco, ^r^? os em to 
xaTo)' TO xsvov 6s 71(0? aiTiov Tou avco ri xocToi xiv£i5i>ai; aota'cpopov -(ap 
TzoLvzayri xo xsvov, wots TjVi'xa av sv auxm TSi^fj xa stoti-otTot, y] 7iavT«/ou lo 
5 OEi aoxa cpspsa&at r^ Ttavxot/ou [xsvsiv x7.i [jlovy^c airiov |j.5().Xov slvcti xo 
xsvov T^ xivr^aso)?. outo? 6 Aoyo? ap[j.oCsi xotl itpoi; xou^ ttoiouvto:? oid- 
axyj[xa xov xottov xs^copiajj-svov. rai? -(ap stxI tov oixsiov tottov oiaOvjas- lo 
Toti sxaaTov tojv cpuautov atofxaxtov t] irto? sv auxw jj-evsi, osixxsov otuxoT?* 
Tjjxsi? fxsv -((zp TO TTspa? TOtj 7rspiSy(ovTO? XsyovTs; EcpsXxotjLci^a x-q au-fj's- 

10 vsta xa&a Txpostp/jTai, to os Sia'aTr^fxa doiacpopov iroivxa/oui. xt ^ap oioi'ast 
TO dtvo) TOO xocTO); vuv [xsv Y^p STTstOYj Ta awfxaxa oiotcpspsi xa avo) ovxa 20 
xtov xaxoi, X7.1 xa Tispaxa auxaiv oiacp spsi, ot^ 7rspt£)(si xa au'fj'svTi (ou yap 
xai>' auxa xa Txspaxa iroioutisv xottou? o)? xviv [i,ai>rj[j.aTixrjV siricpa'vsiav, 
oXXa Ty]v Iv cpuaix(o atofiaTi xal ^^((optaTov), 01 os to oia'aTr^p-a XsyovTe? 25 

15 eu{>u^ /(optSTOv auTo [^ouXovTat sTvai Toiv cpuaixoiv xat aTiXoiv G(o[ia'x(ov. 
ouosv ouv oioi'asi xo Iv nupl xo5 sv uoaxi- ouos "(ap aTioXaust xt xou 
aa»|xaxo?, aXX' san xai>' auxo, xaUa'ixsp ov] xal xo xsvov, si'ttso scxiv 
sip'/jxai Yap, oxi xo xsvov ouosv | aXXo r- xottov Yj^ouvxat 01 xo oiaax-/]{xa 292 
Trapa'yovTS? si? tov tottov. si pirj o5v toOto aiTiov xivrjasfo? to O'a'oTyjjxa, 

20 dvaiTiov oixoio)? xai to xsvov xa&a'Trsp "(ap aXXyjXa auvsisd-i'si, ouTfo; 
dXXV]Xo[? xal GuvaTToXXuTai. TrpoaTidyjst os 'AptSTOTsX'/jC, oti tw oia'aTYjfxd 5 

Tl Xs^OVTl TOV TOTTOV STTSTat xal TOC [XSpr; xa{>' aUTa TtOlStV sv TOTKp. TOtJTO 

OS TTpoXapovxs? yjti-sri; sv xoi? Tispl xoui xottou xi dv TrdXiv Xi'(ui\xzv; 

Sujxpai'vsi OS xoi? XsYoucfiv dva-^xaiov sTvat xsvov, sursp scjxt xivr^otc, 10 
25 TouvavTiov [j-aXXov, sdv ti? STricrxoT:-^ [xtj svos/sailat xivsiaOat [xtjosv, dv 

Tj XSVOV. WSTTEp "ydp XsYOUSl TtVS? Old TO OJJLOIOV Toij Tt£plSJ(OVTOS TTjV 

■|"?jV rypsixsiv, TOUTO dxoXouOsi xal tois to xsvov Ti&sp-svoi?. ou "fdp s'oTiv 
ou fiaXXov 7^ TjTTOv xiv/jasTar -q -jdp xsvov, oux zyzi oiacpopdv. sTrsiTa I6 
OTi Tidaa xivrjOi? -q ^la tj xaTa cpuaiv, dvd^XY] os d'vTisp fj ^laia, TxpotT'/jv 
30 eivai TTjV xaTd cpucjiv uaTspa "ydp auTTj sxsivyjc; xal sxTpoTXT^, ouos ^dp 2. 3 TO ante xaxco om. M 4 to xsvov iravtayrj B av om. M 5 [jlovtj;] 

cf. Simpl. 664,28 6 dpfAo'aei Simpl. 665,1 6. 7 tov to'ttov 6ia'ax7j[j.a W 

8 ixaatujv L Iv auTw BL: Iv eauxtu MW fjilvei BL 9 ^eis — Xlyovte;] 

exscr. Philop. 631,22 10 to — (11) xdTio] exscr. Simpl. 665,8 to — doiacpopov 

et (11) vuv txEv — (16) 35aTt] exscr. Philop. 631,28 sqq. 13 to'ttou? MWB et Philop.: 

Tous t(5ttouc L 17 xal] ydp a 19 d [jiyj oov touto scripsi: si (jiv ouv touto 

M: d o'jv toOto WBL) : ei ouv toOto [atj L^,a; cf. Simpl. 665,12 20 ydp om. W 

21. 22 otaaT-^fAaxi MBL: otdaTrj[j.a W 23 XEyotixev Spengel 25 xivEtaUai [j-tjOev] 

sic FGI Aristot. 2141j30: jrrjOE Iv xiveiaDai F dv] Idv 1 Aristot. ib. 26 waTTEp 

7.tX.] multa inde transtiilit Philop. 637,1 sqq. et haec quidem iisdem fere verbis: waTiep 
— xlvrjasTai, (30) uOTepa — (129,1) dvTtxetp.£v:[], (4) xa&6 — (8) x£voi3, (16) Ttdaot — (18) 
TO^euo'vTcov, (21) UTTO — (22) xaxexXufty] 27 touto WLaa: toutois MBL, 28 //] sic 

F Arist. 214i>34: xai EGI xivyj&iqaeTat Aristot. ib. et Philop. sTreiTa] etci^' I 

Aristot. 215 al: updiTov piev ouv FlI: utrumque (sine ouv) iu E; cf. Diels Zur Texigesch. 
p. 19 29 p(aio; Spengel 30 Ixe^vrj L (et l>aur. 85,18) THExMISTII IN PHYSIC. A 8 [Aiist. p. 215^8-19] 129 

av [3t'c(ioc eu] xat Trapa cpu3iv ij,->j x-(j xata cpucJiv avTi/3tusv-(j. 7.v xoi'vuv '^02 

STTlQclCCOUoV UY] a(oC''^[J.£V7]V T7]V Xata Cp6aiV iv Tft) Xavm, O/jXoV (0^ 0U0£ 

aXXrj xi; -tuv ■irapa cp'jj-.v a(i)<}r|3£Ta(. oXfA ii.Y]v ^uas!. ttok £3tai 
fxTjOSfxta; oucrri^ oiacpopa; sv ko xsvco xc<i a-ctpto; xaOo [jlev "j-ap 
5 a-rrsipov X£y'">"C»iv, avctipoust to avto xai xaxu) xai ohnc to [jissov xctt i'5 
sa^axov, scp' a xaia cpuaiv yj xivrjOi? xoTc awixaatv xoi? cpuaixoi?* xctiJo 
Se xsvov, TiSaav auxou Siacpopav acpottpouaiv oxjirsp yap xou [xtjOsvos 
ouSsfita £3x1 oiacpopa, ouxto xat xo5 xsvoti' to "^ap x£v6v fiTj ov xi xai 
sxipr^aiv | Xe^ei Av]]j.6xpixo;, (ocxe, siVcp tj xaxa cpuaiv xivr^si? oiacpopa; 293 

10 osixai Toti -£pi£/_ovxo;, aux'/] 6s oux laxtv sv tci) xsvto, ouo' av fj Tiapa 
cDuaiv xiv/jGic sl't], [j-y] o'j'arjc: 6s xa6xy-j? ouo' av aXX"/] xic xtov [j.sxa xau- 
TTjV 6Trap)(oi. oij(exai ouv ?) xcvrjai;, si xo xsvov si'/j, xai aX-/jf)sc aoa xo o 
£ipyju.£vov, «); suTsp laxai xiv/joi;, avaipsxsov to xsvov, oux siaaxxsov. 
e^TQpxsi [JLSV o'jv xai ouxco? d-ixoSsTcai xrjv itapa cptj:;tv xtv/iGiv ixTj (3o)Cofxs- 

15 v/]v £x xo'j jjiY] atoCsoBai xrjv xaxa cpuatv. TUY/avsTco 6s xai xa^' auxo lo 
X070U xivo;- -naaa yap y] irapa cpuatv xivr^aic rj uapovxo; xai [3taCo|j-svou 
Tou xtvouvTO? -(ivsTai Tj dcpicixa[i.svou xai ou'/ aTtxoiJLsvou xou tyjV dp^Yjv 
Ivoovxo?, o)? £1x1 TU)v piTTTouvTcov xal Toc£uovTu)V, awCsTa'- OS auxujv 
ouSsxIpa. ou6£ *|'ap pi^ts s'xoi °^v euXo^ov aixi'av vuv ixsv Y«p xivsixai 15 

20 xou pi({>avxos xal (oaavxo? ouj( dirxoixsvou tj tuj dvxtTrsptiSTaa&ai tov dspa 
Tov rpo Toij piTiToixsvou cwtjtaxos utto xtjs puij.-/is xal ^t'vssOai xatOTxtv 
s-(oi}o'jvxa [xs/pt Toaouxou, |J-s/pt; av yj p6|jLrj )(aXacJi)-^ £ix£ xax£xXui>(j, 20 
r^ X(o xov dspa auxov ojUsiv oiov auvouOoousvov xm [iXr^^ivxi STXiauppusvxoc 
aux(p xou iji.£x' auxov dspo? dOpoou. £uxiv-/jxo? yap aJv, si [xovov dp-/Yiv 

25 Xdpoixo, Txposiaiv sTtl TiXsiaxov tyjv Ivooilsiaav xiv/jortv otaccuXdxxfov xal 
ftdxTu) xi,vou[j.svo? xiv/)aiv ty]? xou (oadsvxo; cpopa?, tjv cpspsxai xaxd <puatv 25 

ItiI tov OIXEIOV TOTTOV. TOUTWJV 0£ OuSsV UTcdp)^£l Xs^j'SlV cV X«) XSVCl). 

dXXd [XY|V ouo' u)? Txapovxo? xou ^laCofASvou xal oiov (oi)ouvxo; r^ sXxovxo;- 1 TT) W et Laur. 85,14: xrjv MB {rhrvAzi)L xy); — dvTi-/£t[j.Evrj; Spengel: cf. Philop. 

637,12 et quae adnot. Vitelli 2 Iv M (e in ras.) 4 ooar^i otacpopa; M (arj? et oia 

in ras. minoris spatii) Iv — dTTStpq)] v.aTO[ to x£v6v xal to (to om. E) d'TCEtpov Aristot. 

215^7 7 auToO] auxdJ M (o'j in rnarg.): in P. comp. 8 saxi] sic G Aristot. 215^10: 

ea-ai FHI: om. E too xevou* to ydp -/evov] sic U Aristot. ib. : too ij.y] o'vtos* to oI 

xcvov EFGI 9 fj aTsprjais E Aristot. 215 all : aiiprjats cett. &axt eiTTEp tj] (jiarcsp 

Et a 12 uTTc/pyoi L: uTcdp'/st MW: UTiapxei (01 super ei) B 14 outco? (o'j in ras.) M 

16 -aaa — (18) to^euovtojv] exscr. Philop. 637,31 sqq. 18 pt-TOJvx(ov B (0 super, t), 

Philop. 638,2: fjiTcxoxuvTiov MW: ptiiToxuTcov L 19 post ouoETspa add. TO'i -/.evoO 

TtfteijLEvou W ante fji'ii; add. r) W e/ei M 20 tou pt'Lavxo; xal waav-o;] 

Toij wcavTo; E Aristot. 2 15a 14: xd pi7Tto'!)[j.Eva toO loaavTos FGIII; cf. Dieis >?'«»• 
Texlgesch. p. 10 0'J)(] (J.)] E Aristot. ib. 22 xaTExXuSr] MWB: y.<XTO.-A.\<j%'q 

Laur. 85,18: xot-azXuaa^ L: £xXu»^ Simpl. 669,13; cf. Philop. 638,27 23 l-tauppuEVTo: 

— (24) dftpcio'j] exscr. Simpl. 669,6 24 dpyr^v MW et Philop. 638,10 (ubi U^oi): 

dpyTl<; BL 26 waiJ^vxos L: (bOciJvTo; MW: ()jf}dvT0? Laur. 8.5,18: in B lectio iocerta 

27 ^Til libri et Philop. 678,9: £[; Aristot. 215''17 urdp/Et WBL et E Aristot. 

215^18: 'j-dp-/E[v M: ^/oe/et7i U7:dp-/Etv F(rlll Aristot. 

Comment. Arist. V. 2 Tlieinist. in Pliys. y 130 TITEMISTII IN PHYSIC. A 8 [Arist. p.215al9-29] 

auTo "I'ap s/srvo to ^totCoasvov iru); xivsiToti; Tioxspov xatot cpuaiv r| ] 293 
Trapa cpuaiv; e'csi "(ap Tra'Xiv to ctuTo atoTTOv. e'ti ouoslc av eyot stTTSiv, 294 
oia XI xiv/)&£V {JTY^cJSTat TTOu; Tt "(ap [jlojXXov svx7.'ji>ot Yj £vtau&a; el oh 
£v-au9ot, 8ia ti ou 7ravTa)(ou wc: xe TjpsfxT^asi; 7^ "j-ap asl saTotvai avayxoctov 5 
5 ■}) ast cpspec&ai. aXX' lao); ifiTtooisT xt t() xivv^asi xo xpsixxoy xal ioyu- 
poxspov, [jLoxa^-z^asxai 8s TxaXiv ItxI xouxo o X'-rj'o?. xouxo '(a[j to xpsixxov 

TTOXEpOV saXTjXE XOCt Sta Tl £V&0tO£ Xal OUX dhknyOO] fl XlVSlTCd XCXl TTto; 

xiVciTai Tj ttok; Efj-TrootEi; Ixt cpcfSiv auxol oia [xev xou TtXr^pouc tx-/jO£V lo 
xtvEiaOar [xyj -(■'^p utcsixsiv, oia xou xevou oi, ois oux £)(ovxoc ocvxixuTxi'otv 
10 ooSe x(oX6ovxo?* ouxo) '(ap x7.i oi' ^ipo? u£v (jiaXXov xivsisQai, eixeiOY) 
ijiaXXov e'f(u? xou xsvoGl, t^xxov os oi' uoaxoc, ota •(r^<; ck ouxexi. ev xsvoT 15 

02 dTXSrpO) oux I'tJXtV £tXTtXa)T£pOV OuSeV dtXXo Ot'XXoU, waXE TiaVXTj OfXOltO? 

oiaO-y^asxai. touxo xal 7rpb<; xou; TTEpl XputJiiriTOv p-/;x£ov oia xi 6 xosjxo; 

oux £tc aTTStpov otai}7^a£Tai coEpofxevo? etiI Tiav xou xevou jxEpo? 6;j.oiujs t] 

15 Ota xt £vx7.0i)a [xsv [jouXovxai axr^pi'CEiv auxov; itpo; [xev yap x6 [xt] oia- 20 

C7rasi>at dpxEixoj t] auvE)(0U(ja Igi?* irpos oe to oXov ;j.ETd t% auv- 

£)(OUaYJ? E^EtO? EVTauOa [JLEVEIV Ti dv TcoioT: 

"EtI Se xal EX T(OV0£ CpOfVEpOV, OTl OUX SOXIV 7] XlVyjCJtC EV XEViO. 25 

dvaipEixai -(dp x6 {>dxxov xal |3paoux£pov Iv xivv^asi, Trpd^fia EvapyE? xal 
20 ouo£ Xo-j'ou Seoixsvov. 6pa»[isv ydp xr;? dvt(3oxa)(ou; xivr^aEto? xoT? ojxoye- 
VEGi ca)[xaat xal oaotav £)(ou(3i xy]v poTrrjV otov £-1 to xdTu> t] ettI to d'vto 
8uo ou'aac aiTt'ac, £i xal Ta ayrniaxa \ TauTa sr/j' tj ydp x(S oiaoEpEtv 295 

TO 8l' OU XlVElTat (orov El TO U-EV 6l' UOttTO? cpspoiTO TO OS Old ^Opj^OpOU 

7] TO fxsv 8t' uoaTO? TO 8s 8i' dipoq ri xo jxsv 8id [xsvovto; to os 6i' 
25 dvTixivoufXEVOu* dvaxpou6[i£Vov Y^p ^t^o touxou ppdoiov xiVEixai) r^ xdl xo [Ba'po; 5 
auxo {jf}j ibov Eivai x«iv cp£po;j.Eva)V. xal -[dp dv xdXXa ua'vxa xauxd oizdpyq, 
OdxTov TO papuTspov xivrj&T^asTai, oiov ei acpatpa /puaou te xal dp-ppou 
6t' dlpo? d'[j.<pa) xivoTvTo. dXX' auTY] [xev •?) 8iacpopd dvaPspXT^a&o)* Xoyou lo 
-("dp T£u?ETai xaT' i8tav. dXX' OTav -(e to ijlsv Tzctj^oxspov •() xo 8s Xettxo- 
30 TEpov Twv aui\idix(i)v, oi' (Sv cpspsTat TO xivou[ji£vov, axETTTsov TO au[xparvov. 2 Y^isi W £-/£t M 3 ante xtvyj&lv add. to Laur. 85,18 ante xt yap 

add. Old W r^ Vixa~j%a. om. M 4 rjps(jn^G£t] 'fort. T;p£(xiQCJ£t /j £t; d'ratpov dvciyxT] 

cpdpEcdocr rj yip^ Spengel 5 'fort, ttjv xivr^aiv' Spengel 6 xo'jxo] 'fort, raurov' 

Spengel 8 [jltjBev] ouSev W 11 0£ oi' MWB. Spengel e coni. : 8i' L 

12 opioiu); om. Aristot. 215*24 praeter I 13 touto xal xxX.] cf. Alexander apud 

Sitnpl. 671,4 sqq. otd xi] otott M 15 pouAExai M (nescio an recte, si XpuaiTiTros 

audias) 18 oe] sic FBI Aristot. ib.: om. EG estiv ^ v.tvrjai? MW (cf. 

Philop. 646,2): ean xivTjats BL et aP Simplicii 671,19: EOtai xivr)Ois E Simplieii 
20 o'joe] 01) B dvtaoxayoij; MWB (cf. Simpl. 671,25): dvxixayous L 21 awp-otat] 

0(i)[jicc I Aristot. 2l5a25: papos zai a(ii[j.a EFGII oiov om. L 22 xaOxa L 

vi ydp — (29) xax' [ot'av] cf. Simpl. 671,28sqq. xu}W, FGI Aristot. 216*26, Victorius 

e coni.: xo MBL, EH Aristot.; cf. v. 25 25 dvxixtvoufAEVou WLoa, Simpl.: dvxixEt- 

|i.lvou MBLi dvaxpoud,a£vov L: dvaxpooufXEvov B: dvatpoipiEvov MW to^] xo 

GH Aristot. 216*27 26 uTidpxet L THEMISTII IN PHYSIC. A 8 [Arist. p. 215^29 — bl2] 131 

TO '(ap I'aov [Bapo?, si xctt to oyr^ixa xaozo £-/st, oia tou XeTiTOTspou UaTTov 205 
Sisiatv ri 'KOi'/oxipou, Xs-j'to os to I'aov S'.aaTrjpta' ou -j-ap 6ii-oio>? euoicci- v> 
pSTOv u6(op aspt. ofov scjicd ccpaipa )^puc30'j xal -/ivst'aOto oi' aspo? ts xal 
uoaTo; GTaoiaiav YpatxjjLr^v, ojv ftaxtov ov] vAvr^iH^aezox oia tou aspo? '?) 

5 ofcpatpa xal tosouto) S^ttov, oatoTisp 6 arjp XcTtxoTSpo? too uoaTo? "(]. 
£3X71 0£ xctl Ttov "/pov(i)v r)yaXo'((a, o'j; xivsiTat yj acpatoa, Ttpo? Ta aojaaxa 20 
61' (T)V x'.vciTOd. CO? -(7.p u6(op TTpo? otspa s/st, o'JT(o$ 6 ypovo?, sv o) 01' 
G07.TOC xtvciTat, ■Rpo^ Tov -/povov. iv (o St' aipo?. Saw yap [xotvtoxspov 
xotl XsTTTOTSpov otTjp uSaTO? , TOSOuTOV 6 /povo? e^.axTtuv TOU /povo'j XC.l 25 

10 avocTraXiv otp^^ojxevo? x^? dvrAo'((rf.q biioivug i'/su (o? yap 6 ypovnz irpo? 
TOV ypovov, o3t(o? to aajpia irpo? to aoj^ot. toutcuv ouv xsiixsvojv cpavspov. 

OTl TO XSVOV OUOSVa Xo-(OV £)(£l irpO? TO ItXyjPS?, (O UTTSpsyei GtUTOU X^TV. 

XsTtTOTr/Ta* ouo£ Yocp I eaxi Cfofxa oXouc, £i 51, d)? to ao)[j.a irpo; to xevov 29G 
£j(£i, ouTto xotl 6 ypovo?. £v (o 5ia swixaTo; xiveTtoii, TotaTo oia'aT-zjij-a 

15 iroo; TOV Ypovov, £V (O 017. TOO X£V0ij, TO 0£ a(~)[X7. TTpOC TO XSVOV OUX 

£/^ei Xoyov, ouoe 6 )(povo^ i'cei Tipo? tov -/povov. otXXa TravTo; ^(povou 5 
TTSTCspaajxsvou upoc iravTa ypovov ssti Xo-j-o?' Txpo; ov apoi oux saT^i X670?, 
ouos /povo; saTiv oux apa sv ypovw 61a tou xsvou xtvrj&vjcjsTai* ouo£ 
xivr^^r^as-at apa. itaaa yj-p xi'vYjai? ev /povm. I'va yap [xaXXov -(sv/jTai 10 

•20 TO Xsy6[X£V0V OTjXoV, UTTOXEia^U) TO aUTO [3apO? £V Ujpa }Jll(^ 81' ctspo^ 

XsTTTOTa'Tou OTaoiaiov xivsiaSai oiasTTjixa. ota toi'vuv too xevou to STaotov 
xouxo sv Tioau) xivrjUr^asTai Xp6v(o; si '|'ap sv 7j[xi(3si xal onrXaaiojv 6 
Ypovo? xou -/povou, xai 6 dr^p Icjxai oiTrXasio) Tiayuxspo? tou xevou xai lo 
£1 sv xpixrjp-opuo x^? oSpas xal si Ssxax/jfiopio) xai si [lupioaxw, Txapa- 

25 TrXrjCiiov atoTTOV • ouSsva '(ap Isxai Xo-^ov supsiv xou aatjxaxo; Tcpo? xo 
XSVOV, dXXa Ttavxo? uTtsppaXXsi xou Xaixpavoixsvou. si "j-ap ot^ xi? [iid'l,nixo 
xal Ota xou xsvou. xivslailat sv "/pov(o xo papoc, opa xat aXXo xt axo-ov. -'o 
xivsi'di^to '(dp Ota xou xsvou xo oxaoiaiov as-j'sijo; sv (opa uia. xiv/jil/^crs- 
xai xoivuv auxo 01' asoo; sv ttXsiovi yp6v(o, xtvstai)a) Xo-j'ou ya'piv sv oualv 

30 wpat?. or^Xov ouv, w? sv aipa p-ta [xoptov xi xivTjUrjasxai, xivsiaO-u) to 25 
T|;ai(5Taoiov tou aspog sv wpoi. [iia. sv I'aci) apa XP^^^ ^^'^ '^^ TrXvjpou? 
xat Ota xsvou xiv/jilyjasTai. eu&us [xsv o"/j xal touto axoTiov, saxai 6s xal 
sxspov dxoTituxspov. xov '(ap auxov £?£i Xo^ov xo iiXr^ps; Trpo? xo TrXr,ps?, 
TO vjixtaxdoiov TOU I dspo; irpo? to OToioiov xal to xevov GTaSiov T:p6s xo 297 1 xauTov B 'ijoi BL 4 wv scrips! (vix ev u)): 0) MBL : om. W et Luur. 85,14 

5 6 drjp MVV: drjp BL tj oqi. W (av add. Spengel) 8 (j.avo-£pov Par. 1888 

10 dp)^0[ji£vois W 11 irpos TO auijAa to cd)[j.a BL lo ante XeTixoxTj-a add. t/jv BL 

14 xat om. Laur. 85,14: utrum ouxio; an ouxo) xal in M scriptum sit, iuceitum 16 o'jSs 

— (19) Ypovo^)] cf. Philop. 649,3 sqq. 19 i'va Y'ip] i^'^a Ss W 20 orjXov ante yEvrj-ai 

coll. BL uTioxEtaHu)— (26) Xa(j.pavo[j.£vou] exscr. Simpl. 672,3sqq. ot' om. M 

22 xai otTrXaatujv— (23) /p(5vcitj] cf. Pbilop. 648,11 23 otTrXaat'ip scripsi: ot-Aaoiiov libri: 

omXaatws Speugel sec. Simpl. 24 si] oi B post ev add. ■zf^ a 25 atoTtov M: 

TO d-07iov WBL epeiv a 26 'fort, scrib. uTtepPaXei' Spengel 27 xal ante 

Ota om. L 28. 29 xtv/jaExai Bi 32 oe] or) \V 34 axaotov -p6; -6 B in maig. 132 TITEMISTIl I^^ rilYSlC. A 8 [Arist. p. 215bl2— 216a20] 

TrXr^pss aiaoiov tou dipoq, si'irep xotl 6 Xpovo? iv aixcpoiv xr^? xivr^ascu; I'v 297 
Ts T(p craoiai'o) xsvtp xat YjfxtaxotSui) dspi (toutecjxiv f^ aipa) icpo? tov yp6vo\/ xtj? 6 
xivT^cjstos xov £v xto axotSiai(o aepi, Xsyw 8s xa; Suooipac. tctuxa [jlsv o5v acpoopa 
aTToSstxxixm; TrpoayjTroprjasv 'ApiaxoxeXvj? xoi? xivciadai'xi oiot xoG xevoij xiBs- 
5 [xsvo'.?' 0£ Trpoaxt'd/jai xouxot?, ouxe Travxv] c/Ar^i)!; xoti oyXov av rapa- 
a/oi Trav'j asacpoj? sipr^ixsvov. xouxo jasv ouv, oxm syoXrj Ttspisaxiv, ex 10 
xoJv i^r^'i'TjSsoiv avoiXs^Exat. ovxojv 03 ooxta; axoircov xojv axoXou&ouvxcuv 
x:() xou xsvou Osasi xtjv u7roi%aiv dvoitpsxsov, -(j xauxa STisxai, rj 6s cchia 
cpavspa xTj? sTrofilvr^s dxoTriot? laxtv. sTrsiorj '(otp Traaa xtv/)Si; ev ypovu>, 15 

10 dvaY'/v] xal xr^? ev xto xsvtp xivtqsscoc sTvott xiva )jpovov, dXXa tc^vxo? 
5(povou Tipoc Trdvxa /povov, av tosi TcsTCspctafxsvoi, Xo-'oc eaxtv. 6 otuxo? 
dpa saxat xal xou xsvou irpo; xo TtXrips;, ov oi ypovot. rrpoc aXXr^Xou? 
l/oDatv, £v ok XI 8ia xou xevou xat oia xou TrX/jpou? xsxtv/jxat Taov oid- "io 
axr^aa. aux-/j [xsv ouv oG'xo) xr^s dviaoxa/ous xivr^cjew; ■?) aixta Trao- 

15 a-oXXuxai xoi; xo xsvov xi&stxsvoi? xai sxspa os oixo-'ro? ■?] -£pl xr)v oia- 
cpopav xaJv ot' (Lv cpspsxat* ou "j'dp oiov xe xo [xsv xou xsvou jisvEtv xo 03 
dvxixivsia&af xtc ^ap xsvou xiv/jai? "j'svotxo dv; (.oojjjlsv os xal xv^v ^s 25 
xoi? ^avauaoi? Yva>piu.ov SiactpCousi; xal ydp ^(aXxoxu-oi xal aiOTjpsT; xal 
ypuao/oot xal jid-^sipoi xal vauxai xal dXieT? xal d-Xui? oi xrjv OdXaaaav 

20 sp-caCofXcVoi, oxav v) xpuxa'vrjV sXxoxjiv t) ouxua /aXwatv t) pu&i'Cwatv xds 
d"cx6pac xal a;uij.||?atvo xoi? [xev Oaxxov, xoT* oe cjyoXaioxspov cpspsaBat xa'xcu. 298 
oux aTtopouatv ocTroxpiasu)?, et ttuOoio Trap' auxujv, ttu)? oid xtj? ctuxr^? OaXa'crar^c: 
xo iaov pa'Oo? ojioiov lyouaa xo ay^fxa ^ xe oexaxdXavxo? dyxupa xal r^ xpixa'- 
Xavxoc otj xaxd xov I'tjov cpspovxai ypovov, dXXd xr^; [j-sv Oaxxov ata&a'vovxai 5 

25 7rpo(3sp£'.aa[i.£v/j'; x(i) puOu), x9j? 8£ Ppdoiov. EpoucJt '/dp siri-j'eXdaavxEc, oTfxai, 
oxi xd 0£xa X(Juv xpioiv Isxt Papuxepa. xauxr^v xoivuv ouy l^oucfiv rjjjLLV oi itdv- 
cocpoi ouxot XTjv aixi'av aTroot^ovat, dXX' oxav £v xto xevco xivtLvxai [xoXt^Sou x£ lo 
scpatpa xal xiaaqpeayq, t] xivsTa&ai taoxayaic Ipouaiv auxd? t] xou ys 
i}dxxov xyjv fjLoXipSiVTjV xivsTa&at xiva s^ouai Xoyov Xs^siv; iv ix£v -j'op ^i? 

30 TcX7]p£(3'v £; dva^x/js Odxxov cpsp£a&ai xo ^apuxEpov adXXov '(cup SiatpsT 15 
xr]V uTcoxsifxsvTjV ouai'av x"^ Suvdjxsi, dv xs uocup dv xs dyjp •(), oi' ou 
cpspsxat. £v 0£ x(p xsvoj XI ttXeov £c£i xdyou? [jLoXipoo'; xou cpEXXou; eixei 
"j'dp dfxcpoxspoic OjjLOtcDC, [laXXov 8s ouos eixsr xat -[dp xouxo xaJv (xaxattov 
iaxtv. dv'(jp"/)xai ^ouv xo ^apuxspov xat xoucp6x£pov xat iravxa taoxayai; 20 1 £i7rEp WiBL: OTisp MW.,: l;:etBrj Philop. 649,20 (num ovTrep?) 6 dcsctcpws WBL: 

cacpuis M 9 droTiia; BL: aJxi'as M: lacuna VII litt. in W 10 TiavTo; xxX.] 

01 
cf. Simp]. 673,9 sqq. 11 Xoyo? laxi'v BL : Xdyot eaxt'v W: Xoy (in i aliquid corr.) 

o'jx EGxtv M (oux illud fortasse e Siinpl. 673,24 hue illatum est) 15 -/.at] lac. IV 

litt. in W £T£pa L 17 ok] oi zi \Y 18 [Bavaiaots -/tX.] cf. Philop. 660,26 sq. 

20 P'jdi'Ccoat W: ji-jSiCouai MBL 21 dy/tupa? B: dyyjpa; MWL au[j.pafv^ WL: ouja- 

Pa{v£t M: in B comp. script. 22 tiu&oi M 23 ayyupa MW 28 xta57]p£cos 

MWL: -/.tarip^ws BL^.a 29 Xoyov X^yEiv scripsi: X£y£tv MW: Xdyov BL 32 £v — (34) 

daxtv] cf. Philop. 661,4 xd/o? W 34 yoOv MW: ojv BL TnEMISTII IN PHYSIC. A 8 [Arist. p. 21Ra20-34] 133 

xtvr,i}-/]3£T0(t, &(5x\ £1 laoxa douv7.T7. zr^v uTioOscriv, Trctpcdf/jisov oi' "?|V 2i)8 
Totu-a cuu.[5ai'v£t. aXXa i:->|V TiEpi t7. a/vjaaia -u)v xivoutxivwv -9;? xiv/;- 
cJ£(oc 6iacpopav cpuXaxxouaiv txovryV C/j's^Tcti yap, oiot xt ir^^aTuc sioyjpog v^ •2.'> 
|j.oXtpoo? ETcnroXaCsi tm uoctti, axpop^uXo; 8' ouxsxi, ou6e ,a7xpo? xav 
5 rct'v'j [xixpoxspo? fj. TjIxiv jxev -j'^-p U7:ap-/£i )i7£tv, oxi xa ir^.axEa |j.£v oia 
xo ToXuv £-iXau.pav£tv aipa v^ uoojp, m; i-o/stxci, ou 'zayim; cp£p£xc«i 
xax(u* ouO£ "I'ap oiasiraxai paoto)? x6 urcoxEtaEVov utto xr^, dapXuxrjXO? so 
xou ajc^jJ-a'^J?* "« 1 8' cIUmc £ax^i[i'3''cia[i£V7. oXtyov £-t>,7tj.pdv£i xottov, 299 
010 xd/ic>xa, or-/rj av p£']/'(j, prfp/ux^i 6 7.7;p' jj,aA7X(ux£po? -|'7.p wv [xa/.Z/jv 

10 §£ oiiaxaxai. xouxotc ok ei xa auxd ouvaxov Xr/Eiv, oux oIo7. xaGxa 77.0 
x«l uTTEp xwv dxo[i(ov EpcuxTjXEOV £ix£ "ydp dviaoTa'/ayq iv x(o xEvm cpipov- 5 
X7i, X7]v aixi7v X£Y£X(ut5av •?i<i.rv, st'xE laoxa/fo?, Ssr/vuxtuaav, zto? dWr^Xy.^ 
xaxaXrj'yjvxai 7) ttw? au[x~X7X7]aovx7i X7t -j'Evvr^souatv fxEpov. oxi [j,£V oOv 
7.v7.tp£i xt'vvjaiv [j-aXXov x6 xevov t^ xc(X7ax£'J7!C£i, or|Xov laxtv. 10 

15 Kat XTjC xtvr^SEUiC oe d(^iaxa[ihoiq xal X7.i>' 76x6 x6 xevov £jEX7'Couai 

cp7V£trj av xo Xeyojasvov xevov (b? dX'/jUu); xevov. etteI Y7.p OEOEixxat atoaa 
Ota a(i)[i.axoc jj-t] /copEiv. oxav xiBrjXai d'XXo ao>{xa iv d'XXw aa)[i7.x'., 15 
dva-f/awv ixaxr^ vai xw Eztovxi xo TtpooTra'pyov xal xoaouxov ■(£, oaov o^'X'J? 

XOiji Xll}£[J.EVOL)* Xai XOijXO Or^XoV E— ' b^iui'^ £Ul)l)C, WCTCEp eT Xt; £IC 'JOCUp 

20 £[-t^dXXoi XiOivov x6pov. xoaoijxoc -j-ap 6 oyxo? xoij uoaxo? uirExaxr^cJExai, 

OSOaTTcO £0x1 XoGi XUpOU. ET:' EVl'mV 0£ OL) TTpoor^Xov ilSV x-(] 7iai)V]aEt, 20 

aofj-PatvEt 0£ 6fxoio)i; xal (pcupaxai Ix xivtov xaxaaxEuacfjjia'xtov. sv ydp 
xaT? xX£t];68p7!? oxav jxEdxaTc ouaaic dspo? l-o^sr^xai uocup, 8tooov xou 
dcEpoc -(Xaiaaai auXr^xoJv r^ caXmYctov irpoaxi&£[x£vat xaT? o::at; otEXrf/ouar '25 

25 ^];ocp£T 7ap E-Eqofxsvo; irpoc xd op^ava. £i 0£ [xr^O£[jLiav e'cooov Soiree, 
PidCoio Se £X£pov aaiaa EireaPaiXXsiv, r^ utXouxai si? auxov [j,ExapdXXa>v zk 
07XOV sXdxxuj xal T:a)(6v£xai ousxeXXoijievoc, waxE oscaaUai xo d'fj'Eiov xoy 
eTrsiaaYojjiEvou xoaouxov, o3ov tj ~Oa^a^z xo'j Tirpwxou o*|'xou auVEOXEiXEv, t, I so 
Oaxxov av oiappT^^stE xo d-fi'Erov, ei awixa Exspov £x[3i7'a7io- xauxa xot'vov 300 

30 ouxtu? Evap^oi? cpatvofjiEva X7l osixvuixEva Giro xwv ovjixioupYcJov oa7t YjUEpai 
6 TTspl xoG xEVOu X670? ou TipoiTCoiEixai r^ d'i'voEi. xai'xot xt kOte Epooatv, u 
oxav £v xEVoTi xtf}r|Xai aa)|J.a; TioxEpov uizzciaxaabai xov I'aov o^xov xotj 2 dXXd — (10) oloa] exscr. Simpl. 679,4 5 p.t-/.poT£po; M: a.atxpo'xepo? WB, Simpl.: 

afj.t-,cpdxaTo; L fi xa/etoi] pap^io; P. 7 oiaaTiaxai] xaxoia^iaToti Philop. 660,24- 

10 OS om. W et Laur. 85,14; del. Spengel xauxa L {iv. or) to'jxwv Alexander apud 

Simpl. 679,13): xa-jxa WMB; cf. praeterea IJsener Epicur. fr. 279 p. 198,12sqq. 13 xaxa- 
X/,iovTrat MWB et Alexander I. c: -/.axaX/iYovTat L 15 Kal] om. E Aristot. 216 a26 

(idem xa!}' eauxo) 17 oxav xi&fjxat — (135,7) TrpoacXE'ja'jiJiEya] maximam partem verbo- 

tenus exscr. Simpl. 680,33 sqq. xt.^xat Spengel: xtOr|Tat (sine ace.) W: TfUsxat MBL 

18 oyxos M (cf. Simpl. 681,4): 6 oyzos WBL (cf Simpl. 681,2) 19 orjXov in dv(u)v MW: 

i-' Ivuov (J.EV ofjXov BI> 20 6 om. W (superscr. Laur. 85,14) 21 TrpoaorjX'i; L (e 

Simpl., ubi tamen add. ifj uTro-/o'jpT]at;) 23 otooov toj d^po; om. M 25 £?ooov M marg. 

(add. signo yp.) H marg.: e^/stv M et B text., L: otooov (om. eyetv) W; ei— k'gooov h/zi Simpl. 
26 ^la^oto M: (BidCotxo Simpl. (et fortasse Paris. 1888 ante corr.) gtspo; Simplicii libri 

29 ^/.,3idaaixo W 30 0'J7^^J.ipa^ Laur, 85,18 32 -la/jxai Spengel : xfOr^xat W: xidexai iMBL m 
134 THEMISTII IN PHYSIC. A8 [Arist. p.216a34-bn] 

xEvo'j : y.rtl -(o; ou -(sXoiov; aXW. txsvsiy; xcd z(oc ou i)ot'j[jLac>tov oisctsvcd 300 

Ota TOO y.upou to isov Siotair^fxa xou xsvou; si ^ap (jitjSsv TravTocTraatv soti 
TO -/evov, o53s Yjixsi? aXXo ti Xsy'^jJ-ev* si os Tiva iyei cpuaiv xai I'ciTt lo 

6lC('3T-/jU7. STil TpiCt, TCtOC OKZ TO'J TOtOUTOU OiaSTr^|JLaTOC SlStat; TOUTO -|'7.p 

5 6}ioi'«>? OCTOTTOV, <jb? SI [x-/;os TO G'owp ixs^iaTaTO Tto hi^ivm x'j[ja), lo-r^os 6 
di^p, aXXa ira'vTrj 6r(]£cyav oi' auTou. ou yj-p xau-a tjisv z(uX'j07]a£Tc<i ot' 15 
dXXr^Xfov )^a)psTv xai sv TauTto 7''v£(3i)o!i. tottoj, oti i}£pij.a xal '\'0'/pr/. xoti 
xou'sSa 07] xal papsa xat fiSTa Ttov dXXtov TraOojv, to xsvov 6s aTra'vTtov 
T«)V ToiouTcov sSTspyjasvov ouzsTi" si'prjTat -(dp xal -poTspov v)oyj, Sti toi? 

10 swtiatjiv TO stvat sv tottco xaTa fiova urdpysi Ta otaar/^fiaTa, drsp si 20 
xal d/wpiaza T(ov dXXtov aufj-PspTjxoTcuv sgtiv, dXXd to ^s sTvat auToic 
oiaSTrjuacriv STspov, xal 6 Xi&o? oux, sttsioy] Xsuxo? r^ fisXa? r^ &sp[i.o? t] 
^nypo^ Tj xoucpo? r| Pap'jc. tosovos osi xaTsysiv tottov, ctXX' ettsiotj tosou- 25 
Tov auTOu TO oia'ar/ju-a. xaixoi cpspsTai [xsv oid Tr|V ^otpuTr^Ta stc toutov 

15 TOV TOTTOV, OTav OS sv TOTiro "(j , xaxd TOV 07x0V egtIv sv To-or xal *i'dp 
to6t(o u6v(i) twv UTrap/ovTOiV t(o xu^w xal to to'j tottou uls7Si)oc sOTai, 
ou T"^ ^apuxr^Ti Tj xoucpoTr^i f] Tiaiv | dXXot? Toiv T.o.\}(hv. si toivuv xal 301 
uirodoio Xo-(OU ydpiv tov Xt&ivov x6[5ov dirdvTtov xs/a)pi'ci}ai Toiv dXXo>v 
aujxPspYixoTojv, sv (xovw OS sTvai Toj 8iaaTr|[j,aTi, ouosv t^ttov xafls^si ttjv 

20 I'ar^v ytdpctv, oar^v xaTsiys xal [isTa Ttuv a.D<.(JiV Kai}tov, ojsts xal sv t(o 5 
xsvoj TO I'aov xaOs^si xsvov, OTav ts [jLExd Toiv au[i.psp-/jx6Ttov oTav ts 
yojpk TOUTOiv voTJTai. Ti o5v Tr^vizaijTa oioiasi to tou xu^ou aaijj,a tou 
I'aou xsvoij xal totto'j : x.al si 060 ToiaijTa sv tw auTto, oid ti [xtj xal •© 
TrXsicu xal ditsipa; opa toivjv dvaXapwv xal ty]v avdyxr^v ttjc d-oosicso);* 

25 St a(o[j.d saTtv sv sxsivio, oidaTrj;xa' sstiv sv oiaaxr^fj-aTi (outs -[dp Gtts?- 
I'aTatai to xsvov xal xm a(u\ioiXi to stvai sv To-to xaTa StdaTr|U.a [jlovov 
u-dpyst)' St OS 6id3T/]fjLa sv ota!3T7]tj,aTi, xal atofxa sv atoixan saTat* sttsI is 
■(•dp xa-d [jLOvou? tou? 07x00? Ta owtxaTd saTiv sv tottw, xal xaT' o-josv 
d'XXo Twv uirapyovTojv, si Suvktov tov oyxov sv 07X'p sivat, Ta 7s d'/.Xa 

30 cujipspr^xoTa ouSsv xwXusi to aui^a sv awixaTi sivai. dXXd ijlyjv axoTtov 20 
aojua sv au)\io.-i sTvai* dSuvaxov d'pa xal auifxa sv xsvto slvai* 07x0V ijiev 
7dp SV 07X(o Tiotst TO G(oij.a sv xsvuji, ttoiov os caJaa sv acoaaTi 07x0V sv 
07X(o; xal out«)? [xsv ouv s;T]Xs7XTai ixaToiov to xsvov, sqs TMrA-^zzai asv 2 El W, Simpl.: El U.7] MBL: zl [jiv Laur. 85,14 et Spengel e coni. 3 eyoi W 

5 Xt8iv(u BL et Simpl.: ?uXivu) MW et Aristot. 216 bl 6 om. WBL (cf. Aristot. 216b2) 

6 TTctvTTj] sic EHI Aristot. ib.: rdvra FG StioEoav L 10 to om. E 
Simplicii 14 auxou MW (in B comp. scr.), Simpl., Spengel e coni.: auxo L 
cpdpstai W._,L2a (et Laur. 85,14): (pat'vsTai MWjBLj 15 oyyov L( oyyov a) 

18 7.E)^iopcta&ai L 20 oaTjv] ootjv av aF Simplicii 22 voei-oti L 23 v-ai 

(ante to7:ou) superscr. in Paris. 1888: om. aE Simplicii 25 h dxEivijj] Iv xeviij 

Simpl. oidaT7)ij.a satai aF Simplicii o'jte — (27) oiaan^uaxi] om. Simpl. 

28 Td ys] Tot Y«p Simpl. 30 -/.(.o/.usi M et Simpl.: xioX'jsei WBL 31 oyxov 

— (135,2) ^VTeu9ev] om. Simpl. 33 £;Y]X£YXTai M (ut vid.) W: ^^rj/.e-z-xai LB 

'malim p-dxcclov 6v' Spengel eixe M Tiapot-YExai M (k inc.): TrapdrcExai Laur. 85,14 THEMISTir IN PHYSIC. A 9 [Arist. p. 21Gi'll-27] 135 

uTTSp ToS xa (S<a[i'XTa Myza^ai, oiyeadai Ss auxo aioaa ouy oiov ts. '>01 
(5avspu)T£pov OS svt£!j9sv £1 yotp TO £7 £za'aT(o oiaar/jfjia ■j(ju)rAC,6\is'Jov T(p 
Xoyo) -(uv ~7.i)a>v ouSsv 8iotcp£p£t toO /£vo'j, /ivo6fi£va 3£ xal [xstacpepo- 
[j.£va -a tJwtjLotTot auv xoi? loioi? xiVoiTat oiaortr^fjiaaiv, xi 0£r xoi? atofxaaiv 
5 aKKiov xoiouxcov oiotc!xr|[i.axa)v; £t ^ap xaUo oias-'/jixot Izatjxov E/^et, | Its- 302 
po'j oiaaxy|aaio? bsX-ai, Trtoc ou x6 xevov aXXoo osr^asxai, xaxetvou cxXXo, 
xal £7r' (XTXEipov ouxoj KpoEX£'ja6u£{>a ; oxt [ihv xoi'vuv oux laxi x£/o>pta[Ji£- 
vov xsvov, ex xouxtov Stjaov. 

9. ElGt §£ XtVc?, o'l d~0 -00 U.C(V0'J XC/.l TT'JXVO'J (p7.V£pOV 010VT7.1 £1771, 5 

10 <-o^ £5X1 XSVOV. £i'~£p £3X1 koxvoj3'.? 7j £1? iA7'xxov7 o^xov xo'j auxoij 
Cfyfx7xo; aucixo/.r; xal aavooat; 7] si^ -Xiiova xat ust'Cova 07x0V xou auxo'j 
cjfoaaxoc av£a'.c, ava'yx"/] xsvov iv xoT; awfxaai ~7p£aTC(pi)at, £t? xa i« 
7rt/v0'ju£va auaxlXXsxai xai oiaytX-ai xa apaiouu£va. ou jj-ovov 0£ tcuxvoj- 
aiv xal [xa'vcutJtv dvatpouai xo x£Vov dvaipouvxsr, d}X y-or^ xal Txaaav 

la xi'v/iaiv. xal ^dp oxav xt xaxd xotxov xivr^xat, auax£XXo|j,=va xd -apax£i- 
u£va atjutxaxa 01' div SiEtat, 7:ap£/£t -/ojpav xoi? 61' auxuiv xivouasvotc, 15 
&a~zp xotc Sid 7iX7]&ou? paoiCouaiv. el o£ [i.-/] xo xevov Iv xoT? awixaaiv 
o-dpyzi, dvd'{y.r^ xivoaptEvou xivo;: xo Trdv xujxatveiv, TrpocoOoijvxo? aEl xou 
TiX'/jat'ov xb scpscTjC xal oFov G-cp/ela&ai xov oupavbv zU xb Icco, orrsp xal 20 

20 £v xat? xoXufi[3Y]{}paic au|xpaiv£i, oxav xt xivr^xat sv auxai? aa»[i.a. xouxo 
OS xal EouOos iXeys, xyjv dvxt-£p['3xa3iv xuiv su)[jidxa>v 06 Trpoa-otoup-svo?, 
r^ -(I'vsxai oux sttI aovtov xaiv xuxXco ;jL£i}iaxa<x£v«)y. cpav£pa)X£pov [xsv ia 
£~1 xo'jxcov oaov £tj.Trpocii>£v rpocoOorxai, xoaouxov O7rta0£v i-sxat. Yivsxai 
6' ouv xal £-1 xujv dXXcov oixoito?. ouxw; 6£ xal 6 Eouf^o? xal xouxo 

25 uTr£Xduipav£v, ojc, £t iir^ xb xsvov | 7rapao£cojj.si)a, dvd*f/y] xd? (ji£xa|3oXdc 303 
x(ov aa)[xdT(ov xax' I'cjov •'j'£V£ai}ai 07x0V, otov si 18 uoaxo? xua{}iaioo xua- 
diaiov dspa 7£V£ai}af sttsI ttco? dv ysvoixo fjisiCtov oux syu>v xottov xal 
yoipav, £1? TjV oia/sOTJofsxai, ei jj-t] xt?, ^r^at, xujj.aiv£iv xb irdv au7/(opoi'yj 5 1 ToO xd (ou et d in ras.) M 4 xd aioj/ctxa (d et ult. a in ras.) M 6 oia- 

(JTrifj-ctTos M marg. WLaa: SiaaxYip-ot M text. BLj xdxe{vou d'XXo M et E Simplicii: 

xdxetvo dXXo WBL et aF Simplicii 7 -poeXtuaofAsSa] sic F Simplicii: oiEXeuadaefta E: 

7rop£UCo'jj.Et}a a 7. 8 ytoptajjisvov M 9 oiovxat cpavspov elvai Aristot. 2161)22 

(elvai om. E) 12 tU 3 in spaiio relicto add. B2 13 oiotxttTat a o<j ijiovov — 

(15).xtvTja[v] cf. Sirapl. G83,6 sqq. 14 xo om. M (dvaipo\Jaiv ol xevov Laur. 8,'>,14) 

1.5 xivciToti L c'jax£XXorj.£va — (17) paoi'Couatv] cf. Philop. 668, 19 sqq.; Simp). 

683,11 sqq. 16 ocjtov B 18 TrpocoSoiivTO? M (0 ult. in ras.) 19 TiXTjaiov 

MWBL: TrXrjaeiEv a: 7:Xrj8o'Js Laur. 85,18 o-£p — (22) o&ij.a'] cf. Philop. 668,28sq. 

20 xtvslxat L a'Jxoi; M 21 x/jv dvTiTreptaxaaiv xxX.] cf. Simpl. 683,28 sq., quem 

contrarium contendere Themistio adnot. Diels 22 Itu p.o'viov] ex (j.£ao'j Laur. 85,18. 

i~\ [jiatov L, |j.£v M: (j.ev ydp WBL 23 OKudEtxai (ut vid.) B text. (corr. 

in marg.) 25 ^TreXctp-Pavev L 7:o(pc(0£^op.£i}a il : 7rapaO£;of[j.£i}a (nisi fallor) 

W: rapc[0£;at[j.£!)a PjL |j.£-aPoXd;] cf. Alexander apud Simpl. 684, 3 sqq. 

26 ytvEaSat W oyxov — (27) Y£V£'30c(t om. L: ofov £{ — yvdi^on om. a i; uoaxo; 
— (27) y£V£a&ai] Themistii nomine addito adferunt Philop. 671,21 et Simpl. 684,2 

27 Y^vTjxai M 28 auy/cupofrj MWB: ^JY/copT] L: (J'jyx*"P°' Spengel 13G TnEMISTII IN PHYSIC. A 9 [Arist. p. 2I6i'27-217;>8] 

^7.1 TO'JXctTTOV cpsuyojv xsvov TcXsiov ipotto; TToG yap otj to ttSv xu[j.(ztvei; 303 
st's awfiotta [i.£v -j-ap oux £vo£}(£Tai, ava^f/.Tj os et; xevov d(}poov sccoOsv 

TCEptXSyUiJLSVrjV. OTt OS TOt [J,aVo6jJl£V7. a(0[X7.Ta £1^ OyxOV TrXst'ova a£T7- 

PaX/.£', oyjXov xctt ix ~(ov priyvuijiEvcov d'pj-siojv £ca£pou[X£vou xou uootxoc tj lo 
5 Tou uypou, (jjc xcxi oi xou -j'Xeuxou; uiHoi [xsxotPa'XXovxo? d; ai^ja, jzr/j ok 
yj^^r/. dax'-j.i xto [jlsiCovi o^xfo, £[ ij.yj xo irsptsyov svoioor/j auvilXipousvov 
Etc X7. Xcva; £1 |XEV ouv o'jxu) XsYOUStv £V xorc aruaaai xo x£Vov Trap- 15 
EaTca'piIai, (b; slvoti iv x(o (jtavw oiaaxr^txaxa xs/wpiaaiva osxxixa aw- 
fiaxtov, £x xfov ctuxoiv av xoti xouxo otvatpouij,£v, =$ (ov X7i xov tottov xal 

10 xo xs/a)pia[X£vov x£v6v ouSev '(ap ttoisi to xaxaxepfiaxtCstv auxou; xo 
xsvov Tipo? xo oi7.cp£67£tv SXEIV7.; xa? c?.7ropt'ac, ar? Ti£p'£Trnrxov oi xo 20 
d^poov Xs-j'ovxs?' oidaxr^jj-a yap ttoiouoi xsytypiaasvov xai ouxot. el 8s iitj 
■y^ojpiaxov, sY'/sxpcxfASvov 6s xai', wc av sittoi xt?, au"j'X£)^u[ji£vov xoi? (xctvo)- 
xspoi? xaiv acufxdxcov Xe^oiev [XcV dv xi T:'.&7Va)X£pov, Ofxcoc 0£ ouSs xo'jxo 25 

15 dX-/){}£C" au[jipo(i'v£i •('dp ctuxoi? Trprnxov [isv ou r^dar^'; xr^; xaxd xottov xtvr]- 
aecoc otixiov xo xevov, dXXd (xovr^ x^c dvto. £i ^dp oirou dv ttXsov sv(j, 
xouxo [xavtoxspov tioisT xai xoocpoxsoov, xd os | [j!,dXXov xoiaoxa [j,dXXov 304 
siTi xd d'voj xivsTxai, xo xsvov aixiov "j'tvsxai ir^: k-\ xd dvu> xivv^asoj? 
[j-ovov. Old xouxo xal xo ttuo pdXiaxa [jiavov stvat csaatv, oxi [xdXiaxa sirl 

20 xd d'voj xivsTxat. STtsixa ooy ojs xotcov Xsyoustv aixiov xtvyjasous xo xsvov, 5 
dXX' ojcjTrsp 01 daxol t<o cpspsaOat auxoi dv(« xat ot'xxua [lEXEtopiCouaiv, 
O'jxu) xal xo XEVOV x(p cp£p£ai)ai auxo d'voj dviyzi xal xoucpt'Csi xd [xavd 
atoiiaxa. xaixoi -(o; ofov xs cpopdv eTvoi xsvou T| xottov xsvoD; Ssi "(dp 
d'XXo xsvov sTvai TtdXiv, ev lo -j-ivExai xo xsvov. Ixi 0£ ettI xa>v papsouv lo 

25 X''va atxt'av aTroocoaouai xou cpspscilat xdxaj; ou ^dp or; xal xo sv xouxoi? 
xsvov vA-ui pSTTOv auxd (jo'(y.a\)ily.ti. xt ttox' ouv spsr? ai'xiov; el ydp 
xr,v cpuaiv xtov awadxcDV, scapxsasi aoi xal Ttpoc xtjv sxsoav xi'vr^aiv q 15 
auxv]. sxt TTpoc xouxoi?, £1 0(3(1) [xavwxEpov xal xsvcoxspov, xoaouxfo Udxxov 
xtysixat, OYjXov ujc auxo xo xsvov xdyiaxa dv cpspotxo xtov dXXtov. dXXd 

30 xo xd/taxa stt' auxou Xa^siv ou/ oiov xs • ouos ydp /povov oXwc xy;; 
xiv7]asa>;' St fdp ssxai xi? ypovoc, Xoy'jv s'^ei xal xo xsvov Trpo; xo ttXt;- 20 I cpeuyov W spoixo] eXotTo W tto'j — (3) Tt£ptx£7'j[j.£vov] exscr. Philop. 
669,16 sqq. 2 aw|j.aTa ML: auJfjia WB et Philop. [xev MWR et Philop.: 
cm. L 4 £;c((po'j[j.£vou M 5 xai oi Laur. 85,18: 01 xal MWBL pxta- 
[i'ilhj-jrz^ W OE MW: ov] BI. 6 £i [jiv xxX.] cf. Philop. 672,21 sqq. 

8 ■/£-/(upic;,aiva om. L 8. 9 auj[j.O(Taiv MW: aioji-axa B: aa)[j.aTos L 9 xuiv 

aixiLv — (15) (zXtjSe?] cf. Philop. 669,24sqq. dvatp(3rp.£v W, Spengel e coni. 

II dTTOpEt'a; L ocf? MWB, Victorius e coni.: the, L 13 ^yx£xpo(fxfA£vov M^ (cf. Iyx£- 
xpu(j.[j.Evov in GK Philoponi) tinri B 14 XeyEtEv L: XeyEt a uiv oiu. L 
15 xata to'ttov B in marg. 19 [j.6vov M: p.dv7j; WBL 21 fj-eOiopt'Couatv L 

22 Tiu 'fspsa&ai — dv£)^£i] cf. Philop. 673, 14sq. 23 oloy xe BL: olovrott MW 

24 thm ora. M (fortasse d'XXou x£vou scribendum) 25 xou] xo M; cf. Aristot. 217 a6 

zw; — dtTTOOwaouct to cp^p£:>i}a[ ctvu) et Simpl. 685,11 ttw? t/jv aixi'av dii. xoO cp. 5))] 

0£t MiBL^a 26 auxct] in M comp. (auxo?) 28 [j.avo'T£pov M, x£vo'T£pov M.j 

31 ei— 7iXr;p£;] cf. Philop. 670,25 v,cd om. W TllEMISTII IN PHYSIC. A 9 [Arist. p. 217a8— 25] 137 

pS?. zl 03 Cp7]C0'J5'. [i.rj XtV3r3i)0!'. /7i>' OCJIO TO XeVOV (ota TO'JTO '(rj.p 7'JIO '>0 1 

xal £-|'xipvotv«i ICO a(y[j.a-[, Tv' a/footcjTOv fj), oioacocTtoofav 7i[xac, y]vr/7. av 
aixsTzXhuai xa Ttuxvouasva ao')[j,7.tci'. si? xa xsva, ap' £xf)Ai[3ouat xa xsva 
7] xataXtixTravouatv iv xoTc: aa»[i.aaiv. exOXipo[jLsva ii.sv -yap 6^Xov oxt 25 
5 xtvsixai X70-' auxot, [isvovxa os xt au(xj3a^X£X7t Ttpoc; xtjv iriXifjatv, sqs x7.l 
iriXoua£V(ov X(ov acojxa'xtov oux £x)^u>p£r, ocXX' i'axiv 6,aot(jo; £v auxoic; 
x7ixot xo Xcvov txaXiGxa £v xotT? TriXTjasl-jtv dva^xaiov uTCoXcttxp^'vouaiv, 305 
OTTO)? £1? ixEivo xa awfiotxct ouaxsXXr^xai xai auvOXtp/jxat. ttoj? ouv Ivos- 
yzxcLi xo I'aov l-f/.sxpaaOai xsvov Tipo xr^ TriXr^asoj; xoti [Jtsxa xrjv TriXv;aiv 

10 au&i?; Tcoic 6s, £i xooxo ouvaxov, o5 xov I'sov oyxov aei cpuXaxxs-. xa » 
TciXouu,£V7 uL-zjosvoj '(z £$ (zuxuiv dtiTiovxo? (j.r|Xc XEVoiji ij,7^x£ acuixaxoc; irwc 
6£ oux Etc aTt£tpov Ivscjxt TTiXouaSott XO! aa)[iax7. 7£l T(ov i'aoDV xsvojv ivu- 
TTap/ovttov; £t o5v scibxaxai xo xsvov, iT-if] -/(opsi; tco)? 6s xiVEixai; xi'? 6o 
r) X7X7. cpuatv xt'v/jci? xotj xsvou; Xs'j'ouat jxsv ^(ao xtjv av(o. tko- o6v sv lo 

15 "/p''J'"";^ : otauii-PXvjxa 7ap xa xa'y/]. 

' KTrsi5Yj 5s [xa'Xiaxa Tri&avoj? 6oxoua'.v siaa/j'siv xo xsvov, I'va tc'jxvojS'.v 
6ia!j(oC«J3t xal XTjv £t; ctviaou? o^xouc xtov aojjjia'xdjv asxapoXv^v, itoi; i'veaxt 
xal xaijxa ttuXa'xxsiv xal jxt) -poaosiaOai xo5 xsvou, Xs-pixEV rjOTj. Evr^v 15 
|j.sv xotvuv xal oG'xio [xt] voui'Cstv xo xsvov ava^xarov, oxav s^ uoaxo; dy]p 

20 Yi'v/^-r;. X7.1 c? iXaxxovo? [xsi'Ctov 07x0c, svvoouvxa; o)? ou5ev xcoXuei xaxa 
xauxov aXXoi)i ttou [lExaPaXXsiv dspa zh G6ajp xal dvxaviaouaflat xov 20 
O'jfXTravxa o'^xov, dXX' oix«j>? xdx xoiv xsifXEVcov V/U-iv STrtostcoixsv, to; ivos- 
/_£X7i TTuxvoucBai xal (xavotjoilai xd Ctojjiaxa jxr; ovxoc xevo'j. siV/jxai 
xot'vuv rjixiv, oxi xojv svavxt'cuv [xia ecjxIv oXrj •}£p[xo5 xal '}'j"/potj, azXr^poG 25 

25 xal [xaXaxoij, Ttixpou ^'Xuxeoc, uypou c/jpou, 7rda/|s £V7.vxiojCis<i)? cpuatxyis 
ciYEvr^xoc xal dcpUapxo? xaU' sauxv^v, ex ouvdjxsi ovxo;: svEp^Ei'a ^ivoiasvy] 
xal auxYj ou yojoiaxq p-sv, xo os stvai dXXo xal dXXo, sttI •■:■ ;v * 6}xtXr|aaaa x-^ so 
xaxd Xo-j-ov ouat'a xal cuv6uaa»}sTt3a, xal <xia ixsv ouaa xm 7pt&[j.oTi, [xupia? 6e 
fji£X7a|TrtG/oii,£V/j [jLopcpa'c, 5(£0[jLSvr^ xal 7rtXou[j.sv7] xal TravxoHo? a^T^ jxaxiCofASvyj 306 

30 XE xal dXXo'.oufxE'vy]. TriXyjOsTaa tjisv ydp ttuxvov xe xal papu dTiEtpya'aaxo, dpatcu- 
Osisa 6e [jiavov xs xal xoucpov. waTXEp 6s, oxav (xsxapdXXrj sis xo Ospfxciv r^ 5 1 rf/.i[iv^!vc(t WL: i-j-/.i[jya\(xi B: lYxtpvotTczt M 5 7:['XYjatv] utXo'jatv a G tuXo'j- 

pivujv i.: Ti£pt£tXou(j.£V(ov MWB U) iva — (17) ttuj? om. M (oxt ante eveaxt ins. 

Laur. 85,14) 18 Xeyojasv W, Si^engel e coni. 19 drjp] d!)rjp (sic) B 

20 yevTjTon L 21 dspo? et; uocop GHI Ari.stot. 217'« 17 : s^ d^po; uocop EF; cf. 

Diels Zur Te.rlgesch. p. 14 22 quae post oyxov apucl Aristot. 217al8(czEl) — 21 (thai) 
leguntur, praetermisit Tliemistius xct[j.£V(uv v^iaivBL: xctfjivcov u[xTv MW: uTroxetp-Evcov 

Aristot. 217 a 21 22. 23 IvSe/Eailat M 23 fj-avoOaDoti L (ai> e corr.) et'pTjxai ztX.] 

of. Ptiilop. 695,17 sqq.; Simpl. 688, 7sqq. 24 5Xt) MW: yy uXtj BL 25 m7.po'j 

■/.at yX'jxeos W 2G £auTY]v MWB: a'jTy,v L 27 xo libri et EFG Aristot. 

217a24: Ti'7 III Aristot. et Spengel e coni. etvat M (£t in ras.) po.st inl 

spatium vacuum relictuin est in M XIV litt , in W et L XII, in B X, in a XX[II. 
ansam emendationis fortasse praebet iTctvota iiiud, quod legitur apud Simpl. 688,13 
28 a'JVotaaDeTaot WL 138 TIIEMISTII IN PHYSIC. A 9 [Arist. p. 217a25— 33] 

^oyjjov, ou ixicst T«)V otcicporxov z'jazmv Ospix?; ^i^vstai X7.1 '^'J/,oot (xcti'toi to i)sp-306 
\ihv xotl TO ^uypov TravTeXo)? sTspa, dtXX' ■?) auTV) uX'/j jjivouaa xaTot tyjv 
lauTT^c (pucJiv TTopa jjtspo? 7iv£Tat TavavTt'a |j,cTa,S7lXouaa Ix Toij ouvaijiet 
sk TO IvepYsta), oGto) 6s xoti £-1 Tuctsuiv oixoi'toc twv svcxvTitoasfov /poia; lo 
5 £1 Tuyot xo(l /ujxou xotl Ttov AoiTTuiv -o'.OTr^Tojv. oSaTtep 0£ [xi'ot xaT' 
dptO|j,ov oijiaa {>£pij,Y] -|ivsTat X7.1 '\>'y/jA X7.t oo/. 7I/.-/; [jiv r; ilsoa-/;, a/A-/j 
OS 7] ^uypa, oG'tu) x«l p-s-j-aX-/] xott ixr/.pa -(ivst^i uia ouaa X7.i -/] auT"/]. 

OTjXoV OS- TO -jOCp (XUTO JJ-OOIOV TTj? Tia'C'/jS 'j'X/^? TTOTS USV UOCOp Yl'vSTai, 15 

TTOTS OS d/jp, y.ai tuots p^sv stt' IXaTTOvo; o'v/oy^ Ttoxs OS STTi jisiCovo?* 

10 no -'70 aX/.o ijisv sctiv to -j'svojjlsvov dVjp, aXXo ol to Ysvofjicvov uStop, 

7.XX' v] auTYj cpuaic; dp-cpoTspa. xai oTav pisv ouv auTv; t; uXtj s? uoaTO? 

dr^p YsvrjT7i, [isi'Cfov pLSv -(rvsTai, ou fiv^v xal IcojOsv ti TrpoaXotpouaa tj 20 

XSVOO p-ty&SVTO?' X7I 0T7V UOtop SC dIpOC, sXaTTOV [XSV o5v. ou {XTJV d(p7l- 

psOsvTo? Tivoc. TouTO) ^otp p,dXi(3Ta Tujv ciuYxpiasi xal otaxpiasi zoiouv- 

15 Ttov T«? -j-evsasi; otsv/jvo/ausv, oti 01 ij.sv rpociOscrst xal dcpaipsssi t7c 25 
Ysvscjsic xal Ta, cpBopd? p.y]/avojVTai X7l ou rroioCia'. to auTO u-ox£tp.3vov 
Trdai ToT; aTOiysioi;, fjij-sr? 6s p,i7.v sTvai ty]v uX-/jv oX-/]v 61' oXrjc dXXoiou- 
p.sv/)v xal Tps-ou-svyjv. w3-sp to-'vjv y] auTYj ousa xax' dpi&p,ov dspptrj 
"(tvcTai xal '|iu/pd, ou 610TI ;xr|'VUTai aur(]' ti STSpov 7] TrpoGTiBsTai, dXX' 3o 

20 oti ouva'piEi -auTd sstiv, outo> xal ixixpa ^ivsTat xal iAS-j'dX-/j Tto 6uvaai>ai 
ap-cpco, ouyl xi^ 7ipoa!Xap-[3a'v£iv p,sYsi>o? tj diroXXuvat. xav toi'vuv 6 drjp 307 
pisvtov d/jp £i; ^Xsiova oyxov ysTjTat Xstttuvoixevos r^ st? EXdxTova au- 
aTsXXr^Tai irayuvopLSvoc, tyjv uTC0X£ip.£vrjv uXr^v atTiaTsov, oti ouvdu.£i oucia 
op-ixpa xal pL£"|'dXr^ p,£TaXa[jt[3dv£i uots pisv Evsp-j'sia, ttots oh to 6uvd(X£i 5 

25 TOUTojv sxdxEpov s'Tvai. oja7:£p -(dp oTav sx Osp[xou si; OspixoTspov ti 
[jisTa[5dXX'(j , ouy ouTto ptstapaXXst toj toc irpoTspov oux ovxa tt^c uX"/;c 
Ospp-d vuv -(E-'OVEvat Ospijid (ilspp-ov -j-dp op-oi'toc ttSv r^v toioutov to utto- 
Xci'pLEVov), xal ouyl [xi'^st Tivojv ou Ospfxciiv, xal vuv, ots STiotouja'.v St? 10 
dspfior/jTa, iraaa op.ot'o)? st; touto tcSv s7rt5t'6ojciiv dv -j-dp d'XXa pisv^j tt^c 

30 uXt/C Ospjjid TS, OTS r^TTov scjTi BcpiLTp dXXa 6s OTav jxdXXov, oux£&' y] 1 cf>'jO£(ov] |j.tc£a£ti)v B 2 TO ante ^''-'/pov om. \V 5 sc ri/ot AVBL: eJ t'jy (puto 

riiyji legendum) M: d ivjyt Aristot. 217 a 25 tcov Aoi7:div irotoTT^rmv] cf. Simpl. 

688,38 sq. 6 v) ante Sspp.-^ om. M (fortasse r; et hie et ante <i"^XP^ delendum) 

9 oyyou W 10 yevop-Evov M: yivo'ij-evov WBL 11 t^ autr; uXy] Aristot. 217^28 

12 yivr^Tott Laur. 85,14 (ut E Aristot. 217a27) [xet'Cwv M, Spengel e coni.: psiCco WBL 

14 TO'JTO) BL: TO'jTiDv MW 21 ouyl toj om. W 26 o\)y_ ouxu) — (139,5) 

cpuatv] exscr. Simpl. 689,4 sqq., sed ita ut nonnulla aut ipse immutaverit aut aliter in 
Tbemistii quo utebatur exemplo legerit tw xd MBWL: Tautot Laur. 85,18 (unde 

(b? TotoTot coni. Spengel): w; xivcov — — ovxiov — Yeyovoxiuv Simpl. TipoxEpov MB: 

TioTEpa W: TTpoTcpot a (iu L comp. scripturae) 27 ysyov^vai Laur. 85,14: ysyove 

MWBL 28 TtvuJv MBL: x«bv W (xdiv arj 8£p;j.wv Simpl.) 29 d7:tO£5iox£v 

Simpl. (qui haec cum iis quae praecedunt coniungit) [-'■^"^'(l] i"^'' ^'^"^ i" Tbemistio 

legisse videtur Simpl. 30 xe om. Simpl. (cf. Schmid Atticismus IV, 562); av ydp 

d'XXa p.^p7] — 7], 6'xE Laur. 85,14 THEMISTII IN PHYSIC. AO [Ari.st. p. ^ITaSS-b^l] 139 

a'jTT] -j't'v3T7i /«•:' cfpiOaov osyotAsv/j to [xotXXov y.od r,~ov, 7.XX' ott ilso- 307 
|j.ov Tfo TTpoa-apyovTi TrpoSYtvs-at ts xat itpocjixqvuTat. d)^ ouv i-\ tou- 
Touv, ouTO)? eyoi xctt £t:1 -ou tx7.vo'J[x£vo'j xat TZTi'(vo\ihrju' Yj otuTv] laxtv 
uXtj Taura 0£/o[i.£vrj X7.1 oux £;tt)t}sv xi siaiov r^ i^tov, (o; ot to xsvov 
5 £iaa*i'ovt£c" (ZYvoouai "j'ap outoi tt^v r?^; uXr^s cpuatv, x«{>au£p ot] xat oi 20 
X£-covT£s £t:1 tou Treirupwasvou Gto-/;pou, oti ' cftor^po; to TrOp £0£?7.to', 
X7i ouyi 'yj uXyj X7i 6 cto'/jpo; £i? -up fx£T£[37AX£v.' /pTjCiOai 0£ Icjtiv 

XrZl £T£p(0 -7paO£rj-[X7Tl, (O OfJLoXoYEt y.OU "j-l Ta [J-ip'/j TT^C 7:£pl'.5£p£l7.; TOO 

xuxXoi) -avTtt 6[iO['(juc icJTt x'jpTa, ot7v os £t? zhdixovoi rrp/^ov auvocY'/jTai 25 

10 £X }J,£lC0V0s 6 aUTO? XUXXOC 6[i.0ta>C TT^C 7:£pl(p£p£t'7? auV'-OUarj? 7.K7V-7y6&£V, 

"I'tvctat ix£v T7. [xopi7 xupTOT£pa Tr^vixauTa, 7.XX' ou/l T(o -'eviaOat xupTot 
iv auToic. 7. oux t^v iv tw acCovi x'j/Xto zfjpT7, a/.X' £l»i}£7, ctXXa -(o 
xupxoTEpa I "j'£V£Ci)ai aura xa -poTopov ovt7. xupT7!. oAto; -,'ap to uaXXov ;{08 
xai Tjtxov X£-C£Tai oux Iv Tto oiaXsi-S'-v Tt X7.l aSiI'.c ;ji7j oiaXs-'-civ, 7.XX7. 

15 "0 01' OXOU £TXlT£lV£(3l)7t T^ 7.Vt£ai)c(l, 6j<; TO (IspUOTcpOV, (JU? TO 7XuZ'JT£pOV, 5 
WC TO X£UXOT£pOV OUTCO? 0£ X7t £~l afJLlXpOTYjTOC X7l [l£Y£OoU; OU TTpOaXa- 

Pouaa 7) uXvj IxEpov [1£Y£i)o? £T:£XT£t'v£T7t r^ aTio^aXXouaa auciTsXXETai, cu? 

Xl^OUllV 01 TO XEVOV aiTltOtXEVOl, 7.XX' Eatl TO aUTO U7rOX£t'fX£VOV, T£(0^ 

r^v £-' IXccTTOvo; oiaaTr^jiaTO?, eh tXeiov O'sTEpov Ixteivoijlevov xai dvd- lo 
20 7:7Xiv iizl Tr|C kiXt^cjeu)? xai auGToXr^?, xailaTXEp iul tt^ TTEpi^EpEiac £0£r/i}rj 

TOU XUxXo'J. TO aUTO TOl'vUV £CJt1 to Y2V0JJ.EV0V TTUXVOV X7.1 [X7V0V xat uta 

dfj.cpOT£pu>y Y] 'j'Xr^ X7.1 ou TrpoaX"/;^|;£t xai CTEprjasi zevo'j to aavov xai 15 

TTUXVOV. i'STl 03 TO UEV ~UXVOV paOU, TO 03 iJ.aVOV XO'J'fOV xai TO IJLEV 

ettI to avty, to oe EkI to xaTco x'.vEiTa'.. ei o'Jv ~po; to [A7Vov Eivai txYj 
25 irpoaoEiTai xEVO'j, ouoe irpoc to avw x'-VEiaOai xai si [xtj Tipo; to ttuxvov, 

OUOE TTpo; TO XaTOl). ECT!, 0£ TO [JLEV TC'JXVOV TTpO? TO ^apU sTvai Xal 20 

axXrjpov, TO 0£ [xavov Tipo; to xoG<pov sTvai zal ijiaXaxov, aXX' oux £t:1 
7:a'vT(ov OU -(ap aitavTa xa papuTspa xal axXr^pOTEpa* oiacptovEi '(ap £-1 
aior^pou xal fAoXi'^oou. ex oyj twv £ip-/ja£vo)V cpavEpov, wc oute diroxExpi- 25 

30 [JIEVO); XEVOV EGTIV OUTE dlJpOOV OUTE EV TOl^ aOj;j.aa'V ToT? (J.7.V0U OUXE 1 xai TO r^TTov W: ts xal ^ttov Simpl. aXX' aXXo Tt Simpl. zz om. W 

o {j.avo(A£vciu W 7iTjYvou[jivou L saTiv siiperscr. W 6 TreTtupofjivou L 

cioTjpos M: atoTjpos wv WBL 7 ■/) om. W [j-eTe^aXev B (fortasse recte) 8 post 

TfjS T:£p[|| usque ad (148,16) HpiOTsov excideiunt quattuor folia in B, in cuius locum 
substituo potiores cod. Laur. 85,18 (S) scripturas 9 otav oe xxX.] of. Thilop. 

696,17 13 iTpo-TEpa a (in L comp. scripturaej cIXw? — (18) uttoxei'iaevov] exscr. 

Simpl. 689,30sqq. aaXXov WSL: |j.aXa7.ov JI M aXXa libri et Simpl. (apud 

quem legitur iTriTcivExai et dviExat): aXXa a 15 E-txEivasiJai W 16 5,at7-po- 

TTjTo; xal p-EysSo-j; libri, Philop. 696,30, a Simplicii: p-Ey. xal ap.f/p. Simplicii libri 
17 d7ro,3a?.Xo\Jaa ]\IS2L, (d7ro^d?Jouoa aE Simplicii): dTrojSaXoOaa WSjL^a ct F Simplicii 
19 Tjv om. M 23 quae post xoOcpov leguntur in Aristotelis libris (217 Ij12) eti— (16) 

uXtjs praetermisit Tliemislius; of. Diels Zur Texigesch. p. 32 24 Elvai] 7jv W p.7] e 

corr, M 25 -poaoEi-rat (at e corr.) M 27 dXX"" oux irrl -dv-tov] cf. I'liilop. 

697,7 29 w;] sic FGIII Aristot. 2171^20: ott E 29. 30 dTtoxExpuaEvoj; 

L (oTioy-cxptpi.. a) 140 THEMISTII IN PHYSIC. A 9. 10 [Arist. p. 217b21-218"12] 

[xr,y (oc s-f/cxp'zij.c'vov xal oFov ouvaijisi. ei oi xt? pouXstwt ravTwc xaXsTv 308 
xsvov TO ToTc atoficfstv XT;? xiv7)a£(ju; aixiov xat xou potptS xi elvctt t] 
xoucpov, xYjv uXr^v av ouxoc Xsyoi x6 xsvov otux-/; yap Isxtv r, [xav6x-/jxo? 30 
xat -uxvox/yxo? Ssxxr/T^ , | or? sTTcXcti xo papb xai xoG'fov X7t xo tJxXr^pov 309 

5 X7.1 TO li,C(X7.X0V T06x(OV OS T7. IJ.SV CCOpaC C(IT17. X7.1 xtvr^isojc, Ta OS 7r7'- 

i)ou? Ts xat c/.7r7i}£(,7c X7l aXXoiojcisdjc [j,7.XXov. TTEpl usv o5v XSVOU 0«0- 

piCfDoj XOUTOV TOV TpOTtoV. 

10. 'E/oiisvov OS Twv stV/rjixsviov saxl axs'j^aaiki -epl /povou* irpaj- 5 
TOV OS xaXoJc l/si otairoprjOat Trspl auxou X7i oti xojv Icw&sv Xoyoiv, 
10 TTpoxspov £1 laxiv, aha xi laxtv Icpscr^c. oxi tj.sv ouv r^ oXwc oux Igtiv t) 
[j-oXi? £t3Ti X7l afj.u8p(os, £x xojvSs av xic uTroTrxEuastsv. auyxEixai sx [xt] lo 

OVTfOV TO [J,£V '(ap aUToij -j'rfOVE XCtl oux £3XtV, xo §£ [XSXXSI X7t OUTTOJ 
ICJXIV, £X 0£ XOUXtOV X7.t fl7]V xat EViaUXO? )C7.l 6 a-SlpO? X7l 6 dxEXEUXTjXOC 

ypovo;- xo 0£ EC oux ovxdjv cuyxEi'fjLEVov oux ov EC otva'Yxr^? f dv7YX7t'to?. 
15 ouos '(rj.p xo vuv as'poc xou /povou, 7.XX7. -£p7c saxtv. ETt 7r7.v fj-spta-ov, 15 

EST 7.V UCpsaTV^XTj, WvXOO; 7U-0U X7l XOJV aEp(OV r^ TIVK UCpSfjXTjXEV T, X7.t 

aufx7T7vxa' a6a-avx7 ;x£v (bs e-1 xyiC Trry/uai'ac Ypoixfj,^?, Ivia oe (u; ettI 

7:oX£[i.OU X7l TTO^-TjC X7.t 7Yt7jV0?. [XEptCXOU OS OVXOC XOU "/pOVOU X7.1 GUVS- 20 

you; fiopiov ouoEv zav.v oXtoc, 7.XX7. xa jxev -/e^ove xa os jxeXXei, xo oe 
20 vuv TrpoEcpr^v eiv7i [xt; [xs'po;* r^v -(ap av xal auxo [XEpiaxov xai xaxEjxE'xpsi 
xo oXov xal slyEV d'v xt oia'axYjixa (xot7uxa 70P xa fXEoyj xuJv ixEpiaxuiv), 
aXX' ouSe auyxEixat 6 ypovo? sx xtov vuv, aXX' ex tou TrapEXdovxo; xai 25 
[xeXXovxo?. oux apa [xspoc xo vuv xou ypovou, oXojc -'ip xai x7i>' auxb 
CrjXVjxsov TTspi xou vuv, 8topiC£t xo TrapsXOov xal xo fjiXXov, tto*; ttoxe 
25 ucp£ax-/)XEv, TCoxEpov oiafxs'vov xo vuv sv xal xauxov -,tvExai T] aXXo | xal 310 
aXXo, (u; xo ixsv cpOEt'pEaOat xo os Yt'vsa»)ar a'ua yap sTvai tXe-'cd x7. vuv 
TcavxcXfo? dtxrj/avwxaxov, ouos dXXa [xspyj xtva xou /povou ouvaxov aixa 1 to? om. W ly/EzpafxEvcv] cf. Alexander apud Sirapl. 692,3 sqq. 1. 2 Travxtus 

-/.aXelv 7.£v6v to] sic FGIII Aristot. 217 22: xaXsIv xt xevov tovto? E 3 Xsyot Lj 

et Laur. 85,14: Xeyr] MWLsa 5 to ante p-ctXaxo'v om. Laur. 85,14 (ut Aristot. 

217b25) 6. 7 Stwptaxat E Aristot. 217b27 toutov tov xpoTrov] sic F Aristot. 

217 1- 28: TOV xpoTrov to5tov EGHI 8 a-xs'Laaaat M: otaaxediaaSat WSL: inzl%zi^ 

Aristot. 217b29 Trept toO ^-po'vou H Aristot. ib. 10 1^ et 11 fxoXu sic E 

Aristot. 217^32: yj cm. ct ,u.o'7i; EGHI 11 d'v xt?] xt; fiv GHI Aristot. 217 b33: 

xt; av xoti E: xt; F 13 v.ai ante svtccjTo? om. MSLj ; fortasse scribendum xai 

(f^fxepot) p.^v iviccjTo?; of. Simpl. 608,10 sq. 6 ante dTeXsuxTjxo; om. Par. 1888 

(fortasse recte) 14 avayxcttw? om. "W, delendum esse censet Spengel. mihi aut 

av ei't) scribendum aut verba avay/.atio;- ouoi (15) Trepa? Icxi'v post ypdvo? (v. 14) trans- 
ponenda esse videntur J 6 ucpe^Ti^xet SoL, ante uocvxto; in M una littera 

erasa 17 rpa,a|x7j?] cf. Simp). 697,15 ante w; add. xat S 18 dydivo;] cf. 

Philop. 703,1 20o[vom. S 23 o6x apa — ypdvou] cf. Simpl. 697,12 24 oiopt'Cet] 

cpat'vExai otop(C£tv Aristot. 21 8a 9 (at opt'^stv E; cf. Bieh Zur Textgesch. p. 15) 25 ota- 

[XEvov W et Laur. 85,14: in M compend. ambiguum: S-.a-xevEt SL xauxov 5IBL et 

E Aristot. 218^10: xaixo W: xo aixo FGHI Aristot. 26 w? scripsi: rj libri 

cpDeipexat to oe ytvExat W et Spengel e coni. y^"'^"^"' S ttXeiw slvat S THEMISTII IN PHYSIC. A 10 [Arist. p. ■218^12—25] 141 

-Xsio) auvj-a'pysiv a/JvTjXot?, zl [ir^ to ixsv otuTtov wc -spriiyov to os olO 
Kef>'.3/6[i.£Vov u-oXap-Pavo'.asv, (be cpaasv ivcSTavai tov ar,vc( xcd Tr,v vo'j- 
fi-'/iviav. STTt §£ Tou axpipaj? vuv xupiVo? toui)' u-wosh oux. sSTiv ou 
^ap sCTi TO asv 7r£pi£)(6[j.£VOV vuv TO oh 7:£pi£)(ov vuv, 0L)6£ TO [X£V ttXeov 

5 TO 03 l>.aTTOV, <SST£ dvOCYZYj 90£ip£30ai TO "pOTEpOV VUV, iva 7£V/]Tai TO 10 

£C5£c7jc. £-£1 Toi'vuv kSv TO 9i)£ipO!i.£yov £v /povo) cp&EipeTat, xat TO vtjiv 

T^ £V GtUTtO Cpl)£lpOlT' OtV Tj £V okliO /p6v(p. 0(XX' £t IX£V £V £OtUT(j), afia 

TauTov ehoLi xz xi\ ar^ Eivai xal ^ive^&ai t£ xai 9i)£ip£ai)at 5uap7Ja£Tai, 
&a-tp £t xotl TO'jTo TO cuXov £v auTto Ti? 9(>£tp£C>i>ai Xl^oi xal £?; iauTo 15 

10 (J-ETaPolXXE'V. £1 0£ £V Oc'XXtO XP^^^'l^ ' "OTEpOV xdxSlVO SdTlV VUV Tj £T£pOV 

Tou vijv; SITS 7ap, 66o ajxa -/''vsTai vDv, to '-pOstpOfxEvov vuv xcti £v (o 

9l>£tp£Tai- £'' o' £T£pOV, Tj TO -C.pE/.HoV EaiCd T, TO uIaXoV. =V 0'j6£T£p(0 iO 
0£ TOUTWV Cp&£lp£ai)at OUVaTOV TdJ fAEV, OTl TTpoXafAJjaVE!. TYjV -('EVEGIV TOU 
vuv (I'STOll OUV £<:pi)ap[J.£VOV TrpiV -j'EviaiJCd), TtO JXeXXoVTI §£, OTl OUO£irOT 

15 av cpOEtpoiTo TO vuv, (zXXa ueXXei av asl ccilapr^asaUat- cxeI "j-ap £v (S 
ctt3£''p£Tai [i-iXXst. r^ toivjv outoj; Ti [xa)vXov oTt 6 ypovo; 6 7:ap£Xi>(i>v 25 
xal 6 asXXcuv, £v 7p6vq) ok cpi)£ip£a&ai to vGv ou SuvaTov a'j(JL~ap£XT£i- 
vo'.TO 77.0 av TO aa£p£c xal IXa/iSTOv auTOu i'^ovTt -osov Tt SiaCT/^jxa. 
xal Toia'jTa |x£v a-Xo'jaTspov sti Xl-jcTat. si ok jxtj ly^slTat Ta vuv ic. 311 

20 dXXr^Xojv ij.-/;o£ cu-j'XciTa'. 6 /povo; £x twv vuv, oisncp ouos £x Ttuv aTq[x«)V 
7) YpaajjLTp xal dXXo dTO-toT£pov dravTa. ou 7dp, £'' £v dXX(o vuv cp{)£i- 

p£Tai TO vuv, -dvTOJ? |J.£TaQU EaUTOU xal £V (O cpOEl'pSTat "/pOVO; £!5TtV, 5 

(SaTvEp £v T(p ]i.£Ta^u Twv arj[x£i(juv Ypati-aT^ ; toutov o£ iravTa tov -/povov 
u-doc£t TO vuv. dXX' d'-£tpa iv Tiu jj.£Tacu XP^^^V ''^ ^'^^j ^'■T^ ^'■^~'' 

25 auv£-/7jc "/povo? xal £i; drcipa 6'.aip£T£o;- i'sToti d'pa irXEito xal a-£tpa. 
£1 ix£V toi'vuv d'XXo xal dXXo to vuv, ToaauTa d'TO-a dvacpaiv£Tai. £t 0£ 10 
TauTov d£l ota[X£V£i, TipaJTov tx£v TTuJ? cuvE^V tuv xal Old iravTO? 6 ypovoz 
oux zk ouo TTspaTa 6iaaTiq£i dXX' eh ev; xal jidXiCTa otkv -£TT£pa3|x£vo? 
voTjTat o)? jjLf|V xal sviauTo?* -toe ^dp iv loTai xal TauTOv to vuv, d'Z>' 15 

30 ou TE r^^c/j-rj jiTjV xal El? eteXeut'/jSev; ouoevo; T£ oXo)? OiaipETOU 
7C£-Eoa(j(xEvou £-1 OaTEpov [XEpoc -Epac ECJTiv, ou YpauLULTjC, oux ETTl'^aVEiaC 
OtoaaTO?. OEUTEpov OS £1 TauTov xal ev oiafxEVEi to vuv, dfjia os Xs^ETai 1 a-jTwv MW: auToO SL 2 Iveatcivai] cf. Simpl. 698,11 4 to ok zepiexov 

vuv om. W 6 i-zi toi'vuv tthv \VSL: I-eI Tiav M: iTreior) Simpl. 698,19 sqq. 

13 Ttu (XEv WL: TO }j.£v MS 15 [A^XXoi W av del. Spengel 16 6 ante 

ypdvo; om. WSL 17 o-j o'jvaxov M et (to vuv post oi Suvfxxov) S: douvaTov L 

19 TOiaijTa] rauxa W ei os [jit]— (25) aTrstpa] cf. Simpl. 698,21 sqq. 21 ou 

yap, £t scrips!: zi yip £t MSL: d yip W, Spengel e coni. vuv om. W 23 oe 

M: 8t] WSL 25 apa M: d'pa vOv WS (yap pro apa, ut solet) L: apa a,aa vuv Simpl. 

26 post aXXo xal aXXo add. eit] SL dvacpatvc-ai ML: cpatvExat WS 28 oiaaTi;£i a: 

(ouo vijv — oiacsTiSovTat Philop. 704,14): otaa-T,;Et MSL: oiegxiq^ei W (cf. oieSTTjxoTiov apud 
Philop. 704,19) 29 Tau-6 W 31 TtEZEpaOfxEvov a ante jjipo; add. aovov W 

(Sv zspa; Aristot. 218*23) 32 a(o[j.a~o; M (idemque in Themistio legisse videtur Philop. 

704,12. 13): ob aw(j.aTos WSL (cum quibus facit Simplicius 699,14. 15) h 6iap.^v£i to 

vuv] Evi (sic Bonitz, h codd.; cf. Diels Zur Textgesch. p. 31) im vuv Aristot. 218*26 142 THEMISTII IN PHYSIC. A 10 [Arist. p. 2l8a25 — b4] 

xc(t slvai xal ^SYovsvai ta xaia tov autov /povov r^ ovia tj YoYovotcz, toc 311 
itaXaia xoi? aptt xal xa VccuTatot xoT; irpsaPuTaxoi? sir^ av aixot, rj Nr^Xeto? 
xotl 7] Kat'aapo? i^aaikeicc ouSs 'cap oXoj? Icixai xi -apmyjiiiivov, ei ota- 
[i.£V£i x6 vuv Iv dxp'.po)?. i; uiv jjlsv o'jv saxiv xctxaa/suaaai, oxi [xtj i'sxtv 25 
5 6 ypovoc, £tp7^ai)a) xoaauxot. 

la OS TTpoxcpov 7rapao£00[X£va Trspl xoS "/povoo xoaouxov aTrsysi xou 
or^Xov oxt TTOisrv UTiip auxot), ojcjxe STTi/c'.poOvxac X7]v oucttav xou ypovou 
SiSa'axEiv du.|9'.aP/jxrjai!J.ov auxoO -oisiv xal x-/;v u'-apciv s^ I'aou xok 312 
apxuo? ucp' 7)[i.a)v £[pr|U,£voic. ttoj? y<^-P "^J^y^ aaa^rj xal aXXoxoxa xa Xeyo- 

10 "xEva; o-o'j -/£ xicjtv loo^sv yj xou oXou acpaipa X9^y^^jc Eivai, oton sv xpovw 
xa Tta'vxa xal £v xoi oupavoi xa ira'vxa* oS? TipaJxov [j.£v aixia'aaixo av xic 5 
dYvoT^cavxac X7)v oixcuvuixiav xou sv xivi, sTi)' ouxou; d7:£ipa>^ £)(ovxa? xuiv 
dvaXuxixaiy, (o3X£ tjivj xaxa[xa{}£rv X7]v (xo/O/^ptav xou ayr^^azo^, oi' o 
xauxov uTCsXa'ti-Pavov xov ypovov xs £ivai xal xyjv acpaipav xou oupavou xal lo 

15 aXXa TToXXa xal douvaxa. xou ypovou fxsv -j«p "J-ip-/) xo -apsXiiov xal xo 
jj.sXXov, XT,? ccpaipac 0£ ou, xal 6 jjikv -j-ivsxai, q oi i'^xi, xal tj [xsv oucria, 
6 OS ou* dXXa xauxr^v euyjOEOxspov law; sttI ttXsov £c£xa'C£iv X7)V o6;av 
Xt'av ouaav dTtXr^v xal dpyrxlav. Exspoi os ou xaO' auxov 8ia xauxa xov 15 
oupavov, aXXa xv]v itspicpopav xou Travxb? oupavou xov ypovov Troiouatv, 

20 xa&' ou; TTpoJxov [xsv r^fj-Epa ypovos oux saxai ouos vu^ xa&' auxv^v ouoev 
yap xouxtov TCspicpopa xou Travxo? oupavou, dXXa xoiv Tjijuacpatpicov xal 20 
[xspo? XT]? okr^q Tispffopa?. irpo? xouxotc 6s Yj fjtsv Ttspicpopd xou Travxoc 
ouy aTrX^ dXXd Ix ttXeiovcov xivyjascuv xai xivwv evavxtoiv, 6 /povo; os sr? 
xal dirXou; xal xivr^st? [x£v ouy oij-oia xou iravxo? oupavou, dXXa xal 

25 Odxxwv auxou xal ppaouxspa, i}a'xx(ov ijisv Trspl xov iay][i.£piv6v, [BpaouxEoa 25 
OS Trspl xouc koXouc, 6 /povo? 0£ d-atjiv 6 auxoc. ttu)? o£ ev -(-(j 6 ypo- 
vou; -ioc §£ sv OaXdxx^d; ou "(7>p Syj xal xauxa auptTrspffs'psxai x(o Travxt. 
SI 6' , (ScJTTSp auxou? OXaxtov tioisi , osajxtolxa? xiva? sx Traioiov sv uTroY£tai? 313 
oix7]!3£3iv oia^oivxas u-oi>oifjL£i}a, xouxoi? Trtu? laxiv ala^'/jat? /povou ot? 

30 oux Edxtv ai'cj&Tjat? xt^? Trspicpopa? xou Travxo?; Ixi si ttXsiou? f^aav ol 
oupavol xaOd^rsp Arjfxoxpixo; Xs'-csi, tcXsi'ou? dv -^crav daa xal /povot xal 5 2 v£(uT£pa L (corr. in marg.) et Laur. 85,14 ante f; NtjXew; add. orov WBL 

6 Tou alt. M in marg. 7 oyjXov oxt MSL (o xt i. q. oxtoiiv): o^Xdv ti W (ut vid.), Victorius 

e coni. 9 dpxt'ioc om. W: ante u(p' ri[j.uiv transp. SL 10 ye] re W oto'ii iv 

-/pov(D — (13) 6 0£ o'j] cf. Simpl. 700,31 sqq. -/po'vo? Spengel: ypdvw MW: /pdvoo SLj: 

ypdvov L-^a 14 te* M 16 t^ e corr. M 17 6 Be] t) oe L EUTj^saxepov M 

(t) e corr.) 20 xail' a; a 22 Trpo; oe xo'jxou W 25 auxoij MW: £v aux^ SL 

26 OE ante Tispl om. M zoXou;] xo'ttous a arotaiv MW: aTiaioJv SL 

TToi? OE Iv Y^ xxX.] ex Eudemo haec petita sunt (cf. Simpl. 702,7 sqq.) vel potius ex 
Alexandre Eudemum antestato, id quod docemur Simplicii verbis 702,25 sqq. 27 Sa- 

Xaaay] L ou] xal S 28 aixou? scripsi: auxis MWSL: auxos Laur. 85,14 et corrector 

cod. Paris. 1888: "auxct; abundat' Spengel IlXaxcov] Polit. VII, 514 uTroyet'ois 

dubitanter Spengel 29 ota^uivxa? corrector cod. Paris. 1888, Spengel e coni.: otasw- 

Covxa; libri 30 Ext] sic F Aristot. 2181" 3: exi o EGIII 31 xai /povoi i'lxa xal SL THEMISTir IN PHYSIC. A 10. 11 [Arist. p. -218b4— 23] 143 

iv t(o oio-io, a/X a/vO-jOv y.ivr^asi? y-sv -ip yjia o-jvavtai slv7.t ttXs'OU? '51-5 
£v Tto aut(o, ^povou? -Xiiou; 0= [oupoivot] ou ouvaTOV -/,7)V os xai -po 
TO'j -,iV33i}ai xov oupavov 6 xivrjOtv a-otxtov uttoxiOsixsvo.; ou aua-apa-j'si 
y.cd /povov ■jTpo TTj^ -spicpopa; xou Travxo;* iraaa "j'ap xiv/jSi? iv /povo), lo 
5 xav xExa^jxsvr^ xav axaxxoc ■(]. 7.>Aa xauxa [isv ou iroXXou Xoyou 
TTpoaosixa'.. 

To 6s xaftoAou ij.5aXov sTrta/c-xsov, si 0'jv7.xai xtv"/)at; slvai X7.i p-sx^- 
PoAt) x'.c 6 ypovoc. yj pisv o5y sxaaxou xivyjoic sv x(u xivoup-svo) jiovov 15 
£3xtv xcd OTTOu ttv "^ x6 xtvo'jpisvov (ou TTSpiYpot'-psxat "/ap x-^ oucta xou 

10 xtvouusvou), 6 OS xpovo? 6[i.ot(oc xal Travxcc/oii xctl Tcczpa -aciv. sxt os tj 
xt'vrjGic [Asv Oaxxtov saxtv xal ppcuouxs'pa, /povo? 6s ou* o-ep ou yakaTzov 20 
STTiSsiccd. xo |xsv Y^p Daxxov xal [ipoZoxtw^ opiCsxai ypovto* Oaxxov usv 
^ocp S3XI xo sv iXaxxovi "/povip -Xsrov oiofax-zjua xivr^&s'v, ppa6ux£pov 6s x6 
£V TlXsIOVI sX-XXXriV 6 /pOVOC OS OU"/ opiCs'^t XP'^''"P* '^^ T^^P ^^^^ "^^ ^'"^ 

15 oXqtp ypovw -oXbv YSYovsvat /povov rj xo!J[xt:c(Xiv. ou [xovov 6s xaxa xo 25 
Tiotov, X0UXS5XI X7xa xo xa/u xal ppaou, O'.acpspooatv tj xivvjai? xal 6 
Yoovo;, oxt x^ [jLsv u~ap/s[ x(ui 6' ou, aXXa xaxa xo ttocjov xov auxov 
xpo-ov. XY); fxsv Y«p xivr^asu)? xal xo t:o3ov optCsxai /povoi (fxaxpa "(ap ] 
xal -oXXtj xi'vr^ai^ tj sv ■uoXXtp /povo) xal oXi'-f/j tj sv oXqu) /povu)), xou 314 

20 /povou OS ouos xo Tcociov opi'Csxai /povtp* Xs^sxai ijlsv ",'^p "''•«t tcoXu^ 
xal 6X170: /povo?, aXX' ou/1 xaxa X7]v sttI /povov ava'iopa'v, oSs-sp 
■/; xiv/jGic , aXX' sxspov xponov, w? i'fs;/;; [JLaD-zjaopisOa. oxi jjtsv 5 xoivuv oux S3XIV Tj x''vr,C('.c Y) (jLSxajjoXr^ xi? 6 /povo?, cpavspov sx X' (OV sipr^tjLSvtov. 

25 11. Ap' OUV ouos oXujC X'.v/,3El -poarjXOJV, ouos =776; TCOU X'.VTjISOJ? 

auxbv C'/jTriXsov, aXXa piaXXov sxa'ai? xal r^psp-ia; ttoj; ouv xouxo av xt? 10 
s^iUpoi, svvoVj'jcuasv si 5oxsr, ttots xal r.ihq s/ovxs? aisfJavoae&a xou 
/povou. ~^/<z OS av ouxto ysvoixo cpavspov. ava;i.vrjai)-/)xt Y^'pi £i' [~oxsj 2 /po'vo'js scrips! (an "/P'^'''^*' ("/povou;)?): ypovoi libri oupavol delevi: ypo'vot iu inarg. 

cod. Paris. 1888 adnotatur of. Simpl. 701,32 sq. xivfjaEi; [xh y^p a{j.a rcXstou? slvai ouva-ov, 
/po'vou; Se do'jvatov do6vaxov cod. Laur. 85,14 3 u7roTi&£p.evo;] Plato (Tim. 

p. 30 A?); of. Eudemus ab Alexandre laudatus (Simpl. 702,28) 4 ante ~p6 add. 

■Aoi SL 5 fjiev om. SL 8 zvA'j-^ L [j.ovov dstlv] sic EH Aristot. 

218b 11. 12: k'axi fxdvov FGI 10 v.ctl ante r.m-ayo'j om. H Aristot. 218b 13; cf. 

Diels Zur Textgesch. p. 18 -apcc] -epl L os] oe xal E Aristot. lb. 

10.11 A) xivTjGis ilW: 7.ivrj5i; SL: [jLETa^oXv) — -occja Aristot. 218b 14 (Ttasa om. E) 
11 orsp scripsi: v.otTiep MW: xal ttcu; SL 12 (aev om. cod. Laur. 85,14 (ut Aristot. 

218 b 15) ppaou xal xa/'j Aristot. ib. (cf. Diels Zur Textgesch. p. 6) 13 £v 

om. SL ^Xdaaovi SL 14 ou ydp — (15) xo'V^aXiv] cf. Simpl. 706,12 sq. 16 xa-/u 

MW: -a-/> S(?)L 17 XTj] xif M (fort, recte) ctXXd M: dXXd xal WSL 18 xfjj 

fxev yip xxX.] cf. Simpl. 706,22sqq. iv xoT ttoXXoI a xal — (21) /po'vo^j om. L 

20 oioE WS: ou M: fortasse oute reponendum (cf. Simpl. 706,14, ubi pro aVjXE, quod 
libri exhibent, Diels scripsit pirjOE hoc ipso Themistii loco in auxilium vocato) 
22 -/povov M: Tov ypovov WSL, Simpl. 23 rj] vj WL. (tj om. Aristot. 218a 18) 

27 dvvo-/]acoij.£v MW: dvvo/jaoiAEv SL 28 dv WSL: d'p"" M r.o-zz post si delevi 144 THEMISTII IN PHYSIC. A 11 [Arist. p. 218b23— 29] 

£x ypovou TToXXoG -OTS y.c/l gdve/ouc aYpo-vi'ac paOuv tjirvov sxa&euos?, 314 

VT^-j'psxov fjOiatov OavocKi) Trposeoixo-a- 
Tr^vixauxa oTai>', on xav vuxta "JifJ-lpa auva(];«; xaOeuowv ofitu? sCe^eipo- 
5 [X£vo; ciist [jLT^osva jisTacu •(eyjviva.i yjiovov. -oioutov oi rt xai Iv IlapooT 
[iuOoXo'iSiTat aufx^aivoiv xoi? Xsyo[j-£voic xaQcuoEiv Ttctpa -or? f^pwcjiv otctv 20 
£7£pO(0!Jiv oi)-£ -(ap ouTot Tou ypovou Xctfi-PavouaLV ai'cfi}-/j(jcv, ov avoXiaooy 
£v itu u'hvoj, aAAa auvaTrioucii to Trpotcpov vuv t(o G'aT£pov viv xoci Sv 
TTOiouatv £?aipouvT£s TO [x£TO(cu Skz TTjV dvcciai)-/)aio(v. waTtEp Toivuv, otav 
10 xax' aX7]G£icxv ^j xauto xai iv to vuv, oux £c>Tt ypovoc, outfo? xal oi; oux -20 

I'CXI [Jl£V £V, OOX£l OE, Ol>0£ yjjQVrjC, Eivai OOXEl" oXoj^ "(ap, OXaV ■?! [i-TjOEV 

ctuxol [X£xa|3aXXa)<x£v xal xivtt);j.£i>a Tj Xo(Vi)ay(ofj,£v £auxou; [j,£xapaX|Xovx£? 315 
xal xivoufiEVOi, ouOEjJiiav ai'a9/)Civ d/o^z'/ y^povou, oG'xou xal £Xai)£ vu^ 
STTEXOouaa TioXXaxt? xal aaixoi of/jYaYoij-Ev, oxav EVEp-j-ouvxE? xt ijlei)' 

15 rjoovr^; xal 7rpo(3x£t[X£VOi Tipo; x6 Ipyov oia ijlev xy;v yjoovtjv jiT] xajxvcojXEV 6 
UTTO xTj? xiv/jSEtoc, Ota 0£ x6 [XYj xafxvciv {xtjSe abSavwixE^^a x^; xtyvJaEtos, 
ItteI oaot? "|'£ Y) EVEp-jEia auv ttovo) xal dX'CT^oovt, ouxoi oid xb acpoSpa aiaSa'- 
VEO&at x^s xiv/jaEcu; acpoopa atot&ocvovxai xal xou ypovou. Bid xouxo xal ot 
voaouvxc? [XEi'Cou? uTToXajxpdvouai xdc r]a£pa; xal cppovxi'^ovxE? dvajBooJaiv 10 

20 (I) ZeO paatXeu xb yprnia xuiv vuxxtov oaov. 

£x 07] Trdvxtov xu)V EtpyjfjLEvtuv ofjXov saxiv, to; tq xtj; xivv^secos aiaOrjSEi 
auvucpraxaxai xal v] xou ypovou xal auvEC£Uxxat sxEtvo xal auvr^pxr^xai 
dxp'.paic. OTjXov oSv, ui<; oux Ijxtv 6 ypovo? d'vEU xiv/jCJEajc, dvEu xivr]- 15 
CE(o? OS 06/ OV xpoTtov oiExai raXyjvoc, etteioyj xivoujjlevoi vooujjlev xbv 

25 /povov ouxoj -(dp uTToXatxpdvEi Xe^eiv 'ApiaxoxlXr^v, dXX' ETiEiorj x-(i xr^? 
xiv-/;a£u); Evvota ouvTjpxryXat y] xou ypovou. xt ouv ij-dx/jv vJ^Xei ■irpb? xouxo 20 
6r,&EV dvxtXs'YEtv STitj^Etptov ; 'xal ydp xd dxtv/jxa', 'f/jOi, 'vooujjlev xivou- 
ijLEvot, otov xou; TioXou; xou xoajj-ou xal xb xEvxpov xr^? yr^?, xal oau); oux Isxt 
xauxa [i£xd xtvr^aEtos. £Xp^v ydp xal dxouaai otapp/jo/yv X£-('Ovxo;'AptaxoxEXous 

3o'd'[jta "(dp xtv7](3£(«c; ata{}av6[i£i}a xal )(p6vou'' TtXstcxov ok Sr^-ou 25 
oiacpEpEt Tj 8td xouxo xtv/jSEO)? xt xbv ypovov u-oXajj-PdvEiv, otoxt x-(] xr^? 1 TToXXou TtoTE M: -oXXou WSL 2 6 Ttoir^tfj?] Od. XIII,80 A O'jvrfd;/;; SL: 

GuvaiLcts MW: auvadiT;s SL -/.ctSs'JOTj? W o(j.(os scripsi: o'-io? libri 

5 ypo'vo; E Aristot. 218b23: 6 ypovo; FGHI xi MW: xot SL Iv cctpooT MWL et F 
Aristot. 218b24: aapool S et E Aristot.: iw xr] aapoot GHI Aristot. 6 Trapa] Trspi L 

8 Ttjj uaxepov MW et FGHI Aristot. 2l8b25: tw uaxlpo) SL: to ucsxepov E Aristot. 
10 t«ut6 -Acd Sv Aristot. 2 18b 27 (ev xal xauxov H): xauxov Sv MWS: xaoxov xal iv L 

6 xpdvo? FI Aristot. 218b28 11. 12 auxol [j-tjosv H et ii>.-qU^) F Aristot. 218b 21.22 
12 Xav&avtup.£V W^S: XavOavofXEV ML saotoi SL 16 aiaDavdp.ei}a M 

20 Aristoph. Nub. v. 1 24 TaXr^vo?] cf. Simpl. 708,27sqq. 25 dptoxo- 

xX 
tIXtjv SjL: dpiaxo MW: dpicxoxeXr) 83 2G xouxo MWS: to L 27 cprjai 

vooufxev -/tivoufAevot M: voou.aev cprjOl -/tvo'jjj.evot W: cprjOi xtvo'!)|j.evoi voou.aev SL (unde ad- 
paret vooO[j.£v olim superscriptum fuisse) 30 'ApiaxoxsXou;] 219*3. 4 

ol XT] om. Ij, et Laur. 85,14 THEMISTII IN PHYSIC. A 11 [Arist. p. 218i'29-219al5] 145 

xiv-(^3Ea); £-ivo['a <3ovr^rj-r^-ox ^ Tj 0'.a touto, Zxi x'.voufi.svji voo'J[j.£v tov 315 

' Hfxsi? OS dvctXctJ^ovTs; Xsyoiisy, o)?, snrsp toti | uiv oux atcjilotvo.jteBa :]10 
ypovou, OTOtv [ArjSsixtac aia&avcofjLSila as-a^oXTjC, oXV sv svl xott doiottpiTo) 
5 cpai'vYjiai fj <}uyjj ii.£V£iv xoiTotciTvjixoiTt, otav 6s aiai)avu)|i.£Oa xai optaiojxsv 
-7]v [ji£TaPoX7^v, oTi Toar|8£, tots 6T:oXau[5<xvou.£v YSTOvsvat xov /povov, (poyzrjrr^ 5 
w? oux s'cj-iv dvsi) fisTOtpoXr^c xal xiv7]as(oc 6 /povoc, swei', xav rjosawtisv otuTol 
xotl jj-r^S' OTiouv [xs-a,3dXXu)fxEv, swowfxsv os xiv/jciiv ij,6vov Tivd, auvswooOti-sv 
eu{)u? xal -/povov. xotl Y^p av axoTo; fj xal jA'/josy oia tou aoutxaToc ira'cr/ojiJisy. 

10 cpavTaC(uu,£v)a 8s dXXouc Tj xo;! auxou; oootrcopouvTa^ ■?! rrXsovTac t^ Yuji-voc^o- lo 
[J.SVOUC Tj iToXsuouvTac. suHu; rjUiv xal /povo? ooxsi -'S^oysvat. ou ixoyoy 8s 
6 xpovo? dxoXou!)£r tTj x'.yr^asi, dXXd X7.1 f, xiy/^aic t(o -/oovo). irdXiy -dp, 
OTay ypoyo? tic oox:^ "cs^oysyau daa x'/l vJyr^'iL Tt; -E-oysy^.i Soxsi. oTov i'> 
'8uo (Lpai K0(psXr().6t)7.at' . Tioilsy touto or/.oy; '^ spaotaaasy Toioyoi', 

15 -(sypa'cpaixsy Tocjoy8t" . dytoptsxoy dpa sxaispou. 6 [xsy ouv TrpoTspo? 
Xo-j'os oux sTvai TauToy xtv/)Cfty scp'/j xal ypovoy, 6 o' s'^sEtj? oux siyoti tov 20 
•/povoy 8i')(a xiyrj'J£(uc. dp' ouy ti autxPsp/jXoc r^ Tid&oc r^ u-dp/oy oX(o; 
Tt TT^ x'-VT^asi OsTSov TOV "/poyoy; xal -^-dp TauT' d/top'.aTa ijisy xojy uro- 
xsitisyujy, ou Ta auTa os. Xs7to;j.£y ouv dvcuDsv dyaXa[doyT£^' -dv to 

20 xtyo6|j.£vov xaTa TOiroy, w3u£p sx Ttyos s'l'c Ti xiysitai , outoj xal irJ. Tiyoc 25 
8iaaT7]<ji.aToc, Tidy os oidsT/^aa awzyic, ~av dpa xtyouusyoy xaTa To-oy 
st:1 ouvsyouc xiysiTat oiaaTr^aaxos. touto TOtyuy ai'Tioy Xsyoj tou xal TTjy 
xiy/joiy elyai auys/r/ aufi-apsxTStysTai ydp t(ij ixs-j-slilsi xal au[x7:api5ou- 317 
Tai Tw 8iaar/]u,aTi xal Taut)' uTiousyoyTi u.yj u7ro[x£youtja. oicj-sp 6s f| 

25 y.(vricsiq 6td [jle-j'sSoc aovzy-q;, outu)? 6 ypoyoc 3id TVjy xiy/jaty. to [j.£V 8y) 
Ouvsye? ouT(uc u-dpyst t-() xiyv^ast te xal tco Xpoyto oid to [xsysf^o? « 
TipoiTOv, £cp' ou -ji'ysTai y; xiyr^ai;, XsysTai 8s ti xal TtpoTspoy xal uciT£poy 
sy Tip ixs-j'sv}si. TTpoTspov ixsy to61 to ar^iieiov, uciTSpoy 6s Tool xaTa TTjy 3 aio9avu),u£8a M (atai}avoa£9a Laur. 85,14) 5 cpaivTjrat WSj (EFI Aristot. 218^31): 

cpat'vsiai MS^L (GH Aristot.) 6 •(lyo^hon om. L 7 ave-j -/.ivrjasioc xai (xexa- 

PoXfj? EFG Aristot. 218b33: aveu -/.tvi^aeios I: [Asrap. xczi xtv. avsu H Aristotelis 

verba ort (219a 1) — (3) iaxiv praetermisit Them. 8 dvvod){x£v L (cf. Simpl. 707,16): 

VOUJ(J.EV MWS jJ.dvOV -/(V7]C5(V Ttva SL auv£VCiU,U.£V M 9 -C«a/_OiJl£V II 


10 cfavTci^(o|j.£9a L : cpav:a^oij.£i)a ilWS: cpavTc«^uj(A£8a Luiir. 85,14 11 5o7.£i] oo7.£t 

tis EGI Aristot. 219a6: 007.zX xi F: xt; ooxei H; cf. Diels Zu7- Texlgesch. p. 12 
13 oxav] sic FH Aristot. 219*7: oxav yE EGI YEyov^vat (pr.)] sic EGH Aristot. ib.: 

Y£V£ai}a[ FI oox£i] sic E Aristot. 219 a8: cpai'vExat FGIII; cf. Diels Zur Textgesch. 

p. 15 15 "fort, cz/tuptaxos' Spengel 15. 16 7:p(>x£pc/v Xdyov a (in L comp. script.) 

16 Ec&r) -/tvr]aiv W 17 xt Laur. 85,14: x6 MW: om. SL (cf. Philop. 716,10) 

18 iIexeov MW: dsxEOV (sic) S: o{tjT£ov L xaux' dj^iopiaxd L2a: xaOxa ycopicxa (sic) 

M: xaOxa ywp'.axot WSLj 19 >.£Y(U(j.ev — dvaXapdvxEs] cf. Euderaus apud Simpl. 

710,35 25 ouxcoc — xivrjOtv] otd Ss x))v xtvrjStv 6 /pdvo? H Aristot. 219" 13: 

om. EFGI x6 ij.£v xxX.] cf. 149,11 quaeque ibi adnot. 

Comment. Arist. V 2 Themist. iu Phys. 10 146 THEMISTII IN PHYSIC. A 11 [Arist. p. 219alG-22J 

Oiaiv, otov arco xoiv aOXoOstwv stti to ~sp7; toG ataotou. STrsior] ok sv 317 
T(o [jisYSiJst TO TTpoTspov £3X1 xotl TO O'aispov, dva"j'x-/j ev xiVTjaet sivai xo lo 
Tipoxspov xo(i XO ucjxspov TTpoxspa yap y; xtv/jat? fj xaxa xb Trpoxspov 
ovjjxsiov, uaxipa oe xcxxa xb G'tJxepov. aXX' STtl jxsv xou [xs*'l9ou? xb Trpo- 
5 xspov xai xb Gaxspov ajxa xs eixtv xctl cruvu7rap-/_£i* otiia ^ap xo5t xb a/j- 
[xsrov xci.i xooi, £-1 03 XT]? xivrjaso)? ctsl xb Tupoxspov aTCoXXuxat x^l oux 15 
7.V7.1XSV2'. xb iv xtvTJSii TTpoxspov, El [j."}j iv x(o [if^ii^ei Trpoxspov T^V, ou 
"xr^v u7ro[jisv£i -(s oiaTCSp exsTvo" (SoTrsp ','£ xocl xb d'jvzyk; undpyzi ;x£v xfj 
xivr^aei oia xb Trpoxspov U7rcx'p*/£tv X(|) oiaaxy^piaxi, ou [XYiv xbv cuxbv xpo- lo 

10 TCOV lx£l'v(0 [X^V "(O^P of-TZaVXl OUVUCpSCXoixi, X-(j XlVr^Ofcl 8s O'J. oxi JXSV 

xoivuv 67rap)f£i xb 7rp6x£pov xs xotl usxspov sv xtv/jasi X7.l oia xi, cpavspbv 
sx xuiv stpTjitsvajv iroxspov os [xi'v/jat?] xauxbv r^ oictcpspsi zr^z xivrjasouc, 
E7:tcfx£-x£ov. Tj xto jxsv uTTOxsifxIvu) xivrjS'.s ajxcpo) xb -rpoxEpov xal uaxspov, 25 
xtji h'i'(io OS oiacpspst xTji; xivrjasto?. ou ",'ap xauxbv xivr^aat xs £iv«i xal 
15 Trpoxspo) xs X7l utjxsptp, waTTsp xal xb x^ Osast Trpoxspov x£ xat UCJCSpOV 

X(0 [XSV UTTOXSllJLSVOi ;X£*(£l)£t, XO §£ eTvOCI TTpOXEpO) XOtt [AS'j'S&St, sTvC(l OU 30 

xotuxov xb [xsv "(^P Trpoxspov aTCOOibou? xyjv xotxa xottov Osaiv au[i.Tro[p(X- 
X-/^^j;-Cj, xb [xsveOo? os bpi^oixsvo; ou auvscpad^-jr] xoCi | xottou. op-oto); xotvuv 318 
oiotcpspovxs? ot Xo^ot xivr^Gso)? x£ X7t xou sv atjx-(j Tipoxspou xal usxspou* 

20 xi'vyjatv jjtsv "(ap bpiCoasvoi cpaixsv svxsXs}(Eiav xou xivr^xoG, xoiji os sv aux^ 
TTpoxspou xs xat uaxspou Ct^/Xt^xsov sxspov X070V. oitjTtsp o5v 6 TraxTjp X(0 5 
fxsv uTioxstixsvo) 2(oxpaxyjc, ou xauxbv 6s xb Tiaxpl sTvat xal xb Hojxpaxsi, 
xal (uSTTSp xa tisvxs X(o jj-sv uTroxsijjisvqj ^uXa, xb [xsvxoi Ttsvxs auxoi; 
sTvai xal aXXo xi iaxi Trapa xa cuXa (apiOab^ -j'ap xa ttevxs xa&b ttsvxs, 10 

25 aXX' ou)(i ^uXa), ouxto xal xb Trpoxspov xal xb u'axEpov sv xivr^SEi xw [xsv 
uT:ox£i[x£Vtt) xtVYjai? aficpo), xb jxsvxoi "(S sivat auxoi; Tipoxsptp xs xal usxsptp 
aXXo XI ssxiv xal ou xivrjai?. xi ouv xb sTvai auxuiv, C'/^t^'/jxeov, xai)b 61a- 
cpspousi xr^c xivVjctSO)?, STitaxsTrxsov 0£, tm; vooupisv xb Trpoxspov xs xal 15 I £7il TuJv d&Xo8£Tuiv Laur. 85,14 a man. pr. : Trpos xoT; d^XoOdxat? Simpl. 712,11 2 to 
uaxEpov MWL et H Aristot. ib.: uatepov S et EFGI Avistot. ev] xal Iv Aristot. 219a 17 

3 TO ante uaxspov om. Aristot. ib. (praeter H) TtpoTspa — (6) aTioXXuTai] exscr. Simpl. 

712,12 sqq. 4 Se] 6e f/ Laur. 85,14 et Simpl. 10 auvu'fEaTWTi MW: auvecpEaTWTt SL 

II xal TO uaxepov W 12 xivr^ais delevi: xtvi^aet Laur. 85,14 (e Simpl. 712,16) 
TauTov MWS: xaOxa L 13 -q tiu [aev — (14) Siacpepet] exscr. Simp). 712,18sq. 
xivTjSiv M et fort. W (certe Par. 1888, in cuius marg. xivv^cst; adn. man. alt.) 14 ob 
ydp — (16) p-eY^det] exscr. Simpl. 712,16 sqq. 17. 18 aufXTrapaXirj^'r] M: au[j.7iapaXT^(Lai 
S et {—Xfi'1/a.i) L: O'J 7rapaX-iQ(|iT) W 19 (et 20) a-jTV; ML-^a: auTw SLj et Paris. 

1888: in W compendium non satis certum (aux ) -poT^pou xal uaxepou MW: npo'- 

TEpOV 7.al UOTSpOV SL 21 -pOTSpOU TE xal UOT^pOU M et (om. Te) W: Tipo'TEpo'v TE 

xal uOTEpov SL 22 atoxpct-r;; M: ocoxpaTY]? ioiiv WS: aojxpaTTj laxt a: in L compend. 

script. 22 TO utrobique JI: toT WSL 22 aojxpdT/j Ma (in L comp.) 

23 wOTTEp — (24) elvat] exscr. Simpl. 712, 19sq. 25 iv ti^ xtvi^ast W 

27 Ctjttjt^ov — (147,10) xiv/jaETai] exscr. Simpl. 712,28 sqq. 28 orj W THEMISTII IN PUYSIC. A 11 [Arist. p. 219^22—26] I47 

USTSpOV £V XlV7]3£l. WSTTcp TOl'vUV ZtA TT^S YpOtaiXY)?, £(0C (A£V ocv [uoy 318 

au"7]v xal auvs)^^ Ttaaav vowasv, ou voo'jtjLsv otL»~9j; ~o fxsv -i Trpotepov 
x^ Usasi aepo?, to 8s usrspov, otav os oisXwjj-sSa xai opi'atuijLev xok 
ar^astoic, EuDstoc to [x=v xt Trpoxspoy x-(j {}£aii [ispo^ Trotoutisv to 0£ 20 

5 USTEpOV, O'JTO)? XOtl £7rl XVj? XtvVJcj£(U; OUX aXXcDC VOOUfi-SV TO KpOXSpOV £V 

aozq xal to uat£pov, el [xt] oi£>.ot(x£i)a auTYjV xal otopiaai(ji£v el; [xsp-/] 
xat XaPoiiisv aiaOyjoftv w; aXXou xai akkoo. TOTspov ouv auTrjV STqaai; 25 
oiatpoujjLsOa; xal 7:aic; ou 7ap £"/£i dicriv (/.XXa j- Tiva diaiv oiov -pacpo) 
vuv £"j'(u Gove'/^S); xal 67:ox£t'ai)(o xiv£rai}ai ty]v "/s^pa jjly) otaX£i'7:ouaav 

10 oX(oc. A£-(o Toivuv TTpoTspav £Tvat y.ivr^Giv r^v x£Z''v/]Tat , r,? xivr^asTai. Tt 
8v]-0T£; OTi I Toiv'jv TYjV jjLSV £-Xr|pa)a£, TTjC 0£ ap/3Tat. ='jp-/;ta'. toivuv 319 
TO XYjv xiv/^3tv ouva-ov oiatpsiv xai xi Xa'pou av £-' a-jxr^; oTov ar^u-slov 
£7:1 -j'pa[xij,T,c, Tou a£v auxr^? jiispo'J^ laxai. Tripa?, xo'j 6s. 'ipyjl. Eisv. 
£t OTj Tia'Xtv xal 61? pouXyjOeiTj xtjv xiv/]3!.v xyj; /^^'^'^-''J oicXslv , iroxspov 5 

15 xauxto ypr^(So\lal vuv, to xal irpoxspov iyj)Tj(S'y.iir^v, r^ xo} irapovxi vjv, 
vuv Xlyo), ixaXXov os fiTj 66vaxat xi? si-sTv; 6rjXov o5v, u)? £X£p(o xol 
xoji TTapovxi. xouxtov oYj xoiy vuv xi [jlsv irpoxspov sircot; av, xi 6c u'ax£pov; 10 
Tj -plv as ocTTOxpivaadai "(SYpaTCxat, oxi irpoxspov }x£v, to 7:p6x£pov iypr^- 
aa[xr|V st? xrjv xo[xyjv xr^? xtVY^asco?, uax£pov 5s, m [xsxa xauxa. 61a xt 

20 ouv upoTEpov sxsivo xouoe; ap' oxt xtj? asXioos svOaos 'j-SYpa-xat, xo 6s 
£v{)a6£; £1 ouv [atj -j'SYpairxai oXtoc, oux av r^v irpoTSpov, to 6s u(3TEpov;i5 
aXXa 'jeXoiov. dXXa 6ia Tt; oavspov ouv, oTt to p-sv -ooTspov -apthr^Xubz, 
TO 0£ scpscr,?. OTav Tot'vuv 6iaipoj[A£v ty;v xivr^aiv xal toT? vuv T£p,v(o(jisv 
eh TToXXa', ti Trotoutisv aXXo r^ ypovov spoufxsv xal yP'^^'^'^ M-^P'^5 "^ T^P ^*^ 

25 TrapsXOov xal to [jlsXXov, s^ wv 6 j(p6vos, ou6sv a/>Xo IstIv Tj to T:poT£pdv 

T£ xal TO UGTSpOV TTjS XIV7]CJS(0?, 5. ToT? VUV OCsl OtOpl'CsTai xal OCplSfiSlTai 

(ju? aXXa xal aXXa. TauTov apa ypovoq te xal to TrpoTspov ts xal uaTspov 
£v xivr^asi, OTav oiopt'C'/jTai. xal api&p-^Tai., 6iopiCsTai 6s oux aXXu>;, tj 25 
OTav 6uo TzpoSTzia-Q tq ^oyq Ta vuv, to ijlev oj? irpOTSpov xal TipOTspa? 1 ,u.ev av [At'av WSL: civ [At'av Jl : jjiev [j.tav aF Simplicii: [j.£v fAtav jj.£v E Siraplicii 

2 vooufxev Sa, Paris. 1888, aF Simplicii auxo W (jiev it F' Simplicii, C. Kalb- 
fleisch e coni: fAEvxoi Them, libii et a Simplicii i [aIv xt M (nisi fallor; certe 
Laur. 85,14), a Simplicii: [xiv-oi WSL et Simplicii (iu E quaedam excideruiit); et bic 
et V. 2 [X£v pro f^ivxoi coni. Speiigel 5 post uaxepov Simpl. inserit xai exepa xd 
axpa xTjS filar); ypap-jj-TJ? xrjs uti' aoxuiv 7:£pie-/opi£VT)i;, quae spectant ad Aristot. 219 a26. 27 

6 6t£X(ijfji£8a Simpl. otoptacoaav a Simplicii (opiawp-sv E: oioptaoixiv F) 7 XctSiopiEv 

a Simplicii (Xapoijjisv EF) axtyfj-ats auxr/v WSL 8 dXXa xtva tleaiv non intellego: 

dXX' dXXov xtvdc Tpoirov Simpl. 14 St? ML: oio WS 'fort. pouXrji^stTjv' Spengel 

18 d7coxpiv£ai)7.t \V, 20 dvS)do£ 0£ iLW '21 "fort-yiypaTixo' Spengel 

rpoxspov M\N SL, : x6 piv 7rpox£pov L^ x6 Si] num o-joi? 23 xoT? SL: x M (ut 

vid.): x6 W(?) 24. 25 x6 ydp TiapcXftov — (30) uatlpa;] cf. Simpl. 713,6 sqq. 25 x6 

ante ;rpox£pov om. W 26 x6 ante 'j3-£pov om. WS el Laur. 85,14 xot;] x6 Wi 

27. 28 xctl uax£pov £v -/.[v/^ast] sic E Simplicii: xal x6 uaxEpov aF 29 o'jo om. aF 

Simplicii x^ om. W 148 TFTEMISTII I^^ PHYSIC. A 11 [Arist. p. 219=i26-i'5] 

-/av7]3soj? TTEpa?, TO OS («? uSTopov xotl 6): 'jat=p7.c, -/ctl wj-sp otccv axpa 319 
auToc xo!i STSpa -oiji }X330U vov]a(o[x£y otc(v -(ap o vou; av7.|av/]3&£k xou 320 
v'jv, '/j)h.i ei-cv, stspov TuaXiv si'ttti to TT^aspov, tots xcxl yjJOVrjV £uOu? 

SVSVO/jCjSV UTTO TOJV OUO VUV 6p'.C'>!J'-V0V oToV UTtO TTSpaxajV O'JSTV, X7.1, 0'JT(JU 

5 Xl-j-civ, OTi Tcoaov itJTi -EVTSxaroexa (opaiv r^ sxx7.iO£xct, oiov Ic czTrstpou 6 
YpatjLjjLT;? TTYj/uottav ouo G-/j(jis''ot? aTroTsjAVOpisvo?. scotpxsT [ilvTOt "i^e TroXXaxi^ 
xat Sv TO VUV TrpoaTTsaeTv t"(J 4'^X"^ '^pos to "(vcopi'sai ^povov, dXX' ouj_ 
a-Xihq, dkV OTav (o? Tzipac xat apXT T^'^^"^^"- T^'P '^^'^ T/jvixauTa irpoTs- 
pou xe xat uaTSpou auvats{)yjart?* ou u-ev yap Tzipc/.^, to'jto TipoTSpov ou lo 

10 Ss apX"''i' ''^''J'Ji^^ uaxspov &aze or^Xov la-iv, oti iravTa/o&sv y; tou /povou 
cpuatc avacpatvcxat to eivat lyoosa Iv t«> StaXafxpa'voaOai to irpoTspov ts xat 
uGTspov TT^; xiVT^aso);. TO TrpoTcpov apa xat to G'rjTspov sv xtvT^asi /povo? egtiv, 15 
OTav SiaXaiiPa'v/jTat oj? aXXou xat aX/.o'j, TouTsctTtv oTav apt&txr^Tai" 6 "lap 
dpiftaoc ou)( ivo? ouos TauxoQi •iravTd7ia3''v saTiv, dX/.d toG s)(ovto? dXXo xat 

15 dXXo. oux d'pa v; xivr^at? 6 /povo? sstiv, dXXa to dptB(xouij.svov ttjc xivr^sstoc 20 
xaToc TO TTpoTspov TS xat uSTepov. suvd-j'OVTt 07] Ta stprjixsva tov )(p6vov dcpo- 
piOTSOv, OTt saxtv dpi{};x6s xivr^aeto? xaTa to TupoTspov xat uSTSpov. oxt jasv ouv 
dpi&aoc, TOUTO crifjteiov, Trdv ttXsov r^ iXaTTOV dpidfjiu) xptvsTat, dpti^fio? 
apa Tt? 6 ypovo:. on 6s xhtol to TpoTspov xat ucjTSpov dvaYxatrju? Trpos- 25 

20 TS&stxaijLEv, sxsi{}sv o^Xov dpiO[xo5vTai -^dp xtv/^asts xat TrXstou? a^a o>? 
STTi SOU, cpsps, OTI xat aij^st? xat &sp}jiaiv(j xat -irpopaivst? xoirov sx tottou 
xat OTt TpsT? dfxa xtvryaet? xtv(i , dXX' ouy TOtouTO? dpi&jxo? tyjs xivr^- 3o 
asa)c ypovos scJTtv, dXX' 6 xaxd | to TrpOTspov ts xal uSTSpov. ou ost 32I 
OS OaupidCsiv, St TO dpi{)aou"xsvov tt^; xivr^astos /povov si-ovtsc; sv Tto 

25 optGatp TOV dpt&ixov jjLSTsXdpoasv • Xs^STat 77.0 xat to dptd[j.oufA£vov 
dpt&p.oc, (ju; xat to jxsTpoufxsvov [jtsTpov of/to; -/dp xat to (xsTpov, m 5 

piETpOU[I.SV, OIOV 7) X*^^^"-^ ^i ^'J^^tV^ ^a'l J(OSUS 6 XSpdpLStO?, xat to [XSTpO- 

ujisvov di:' auTwv, 6 aiTo? 6 sv ti{j "(otvtxt xat 6 oivo? 6 sv -(p yor 

scj&tojj-sv ydp yot'vtxa ou tyjv SuXtvvjv xat yoa Titvo[xsv ou tov yaXxouv. 

30 ouT(o; OS xat d&t&p-Os ouy 6 sx Toiv [xovdotov [iovov, dXXd xat 6 dpii)[iOu- 10 2 voi^sojJiEV a 4 Ivvo'tjOev W: IvvsvoTjaev S oueTv MS: ouotv WL 4. 5 outu> 

X^ysiv (i. q. u>; steetv) M: outcd Xeyeiv £)(£i WSL 5 'leg. itooo's' Spengel 7 sv] 

V)v W; in cod. Paris. 1888 marg. ada. mau. 2 yp "''■=<'' '/'' ("''■<=''^ ''^i ^^ ""^s.) to viiv Trpoa- 
Tzia-^ T-f^ 'h^yjl 10 Trav-otyo&Ev — (14) &IX0'] exscr. Simpl. 713,17 sqq. 12 ^v tt; v-tvi^- 

aei S ypovo'j M 13 gcXXo'j xat d'XXou vix sanum ; orotv tbs aXXo xal aXXo X/jcpS^ 

Simpl. 14. 15 aXXo xal aXXo M et Simpl.: to aXXo xal dfXXo WSL 15 /j xtV/jCi; 6 ypo'vo; 

MWL: -/;■ xt'vrjai? ypovo; S: xivr^ats 6 ^pdvos Aristot. 219b2. 3 16 cjva'yovTt — (17) uaxspov 

om. M: ante obv. apa (v. 19) Aristot. dcpopist^ov] a ptax^ov rursus incipit B 17 to 

cm. L 19 oTi — (149,3) odpu] exscr. Simpl. 713,31 sqq. 21 a-j^et;] sic F Simplicii: 

auSr^aet? Laur. 85,14: au^'/j Simpl. (aulsi E: au^rfi a) 8£p|j.^vrjs L 22 oti] sic aF Sim- 
plicii (oxav E) xivYj 5IBW et Simpl.: xtvei? L 23.24 oiolv oe daupiaaxo'v Simpl. 
24 el BL: om. MW 25 [xexapaXXofXEv M 26 xai to; E Simplicii 27 xepa- 
[j.£ioc E Simplicii: xspajteu; MWE^L: xepapLeou? B2, Laur. 85,14 et aF Simplicii: xspa.ao'js 
Spengel 28 xw yoi MWB: -zw yosi Laur. 85,14: xtj" yot L 29 yo'a] /dov 
W: yoa B2: yoOv Simpl. 7xt'vtoij.£v Bj 30 {jlo'vov superscr. M xal post dXXd cm. W THEMISTII IN PHYSIC. All [Arist. p. 219ba-15] 149 

ixsvoc' i/.stvo; \xiv "|'7.p O'.foo'.^pisvoc xctl ol> auvs/)]? /at ooo' o!v xr^v 321 
ouatv-v £3r^u.ottv£V f,[xrv ToS y^povou, aXXa [xa^JvOV £p"|'ov /at xi irroisi, to 
OS 7.pii)ac/6[j.cyoy ouokv zcoX'Jsi xcti auvsj^s; slvai, (u; to £vosxa--/)yu oopu. is 
FaXr^vto o£ ou 7:po3£XT£oy oiofASVco tov ypovov d'foprCstjf^oti oi' auTou* 
5 TToXXa "j'ap £c7.pii)ar^sau£V0c C"/j}j-atvo[x£va tou 7rpoT£po'J ts xal GoTspou Ta 
}ji£v aXXot oux icpapaoCstv cpTjsl too opicjfxiu, to xaxa ypovov oe [jlovov, (Sgts 20 
sTvGti TOV ypovov apiOaov t9]? xivv^cjswc xaT7. yoovov. 7XX' I'axiov, oti to 

irpOTSpOV XOtl TO UtJTSpOV £V X'.Vr^asl OU 0!.7. TOV ypovov TO jxsv 7rpot£poy 

scjttv, TO 0£ 'jaT£pov, aXky. o.'jzh aaXXov toisT to Iv ypovto TrpoTspov xal 

10 UOTcpOV, 'jlV£T7I. OS £X TO'J X7.Ta ur,£l)0C X7l T/jV vIsCJ'.V, -7p' OU X7l TO 25 

auvEysc e/si' xal toDto oi7pprjO-/)v 'i-/;ailv 'Ap'.aTOTsXrp* to oy; TipoTspov 
T£ xai uaTspov ev To-tp TtpoiTov £3Tiv, £VT7!ji)7 [j.sv Ti^ Osasf 
EkS'.o-}] OS £v T(p IJ.S7S&SI, | dvaYX"/) X7i sv xivr^as'.. (zXXa X7' :j22 
OiOoa&cu [i.r,o£ aXXo crrjii-aivEiv to -poTSpov ts xal uSTSpov sv xivr^ofsi 

15 v^ TO xaT7 ypovov, u)? 0'.'sT7i, Tt OS (ZTOTTOv sx ToOos au[xp7.!.vsi ; OUOS -((Zp 
v^ust? aXXo Ti Xs'*|'0(j.sv sivat tov ypovov Tj to irpoTspov ts xat uGTSpov sv 5 
xivr^sst , -7.37 OS 7.v7'7x-/j t7'jt6v (j-/i;j.7i'vs'.v Touc op'.ajjiou? ToT? 6voij.7atv, 
(joGTS Xav&o'vsi toOto jxspL^ojj-svoc toIj X070U, O'.' aoiXXov sypr^v 7'jtov 
airoosyEaOa'.. 

20 K7.' TO -jivEadat OS aXXov xal d'XXov 7.st tov ypovov 'j-doys'. O'.d t/jV 10 

xiv/j^'.v 7.£t 'I'dp Yj xi'v/jat? dXXrj xal aXXr;. dXX' oxav ^s rrXsio-j^ au.a 

YIV(«VT7'. X'.y/^CJEIC, oToV 'Al)7;V(jai ts X7l Ms^apor X7.V Kopl'vilco, TTOj; O'JXSTl 

rXsiou; "jivovTa'. ypovoi; oti to vuv to outo Tcxv-ayno. -/.am touto 6s xat I5 

TO STSpOV XCtt TaUTOV V0£Tt7.1 TOU ypOVOU xat El? tJLSV ypOVO?, 0T7.V iv TO 

25 vuv, irXst'o) OE, OTav ■irXsicu xat oiacpspovTa, t:Xsi«) os xat otacpspovTa -/tvETai 
Ta V'jv, OTav to asv a>? TrpoTspov, to 6s to; u3TEpov Xau-Pdv/jTat, X7i 
d-oprjOEiEV dv Ttc, tm; ttots xat otacpspovTa ^t'vsTat Ta TOiauTa vuv [j.''a I'o 1 otT)pTj[x£vo; Simpl. 2 eptov W 'fort, xat delendum' Speugel 5 -oXXa — 

(13) xtv^asi] exscr. Simpl. 718,1.5sqq. (6 Bep-iaTtoc v. 19) te om. Siini)I. 

6 £'fap|j.oC£i Ml 6p'.a[j.oj] o(pi9,a(w W 7 oxt om. W et E Siraplicii 8 to 

ante uatspov era. Par. 1888 et Simpl. 9 aOto W, Laur. 85,14 et Simpl.: in M comp. 

script.: auxi BL 11 'AptaTOTsXTj;] 219al4sqq. (cf. 145,25sqq.) oy) Them, et Simpl. 

p. 718 (= Sic), Alexander apiid Simpl. 715,13, Philop. 719,8, EH Aristot.: oi otj FGI 
Aristot.: 0£ Simpl. 712,4; cf. Diels Zur Texlgesch. p. 15 adu. 1 12 t£ om. Aristot. 

Alex., Simpl. p. 712 Philop. te xat] xal to aF Simplicii Trpo'xEpov dattv W 

|A£v] piv oTj Sic, Aristot., Simpl., Philop., Spengel 13 ir.zwi] o£ Them, (hie et 146,1), 

E Sic: iTiet hi Aristot. et a Sic; ir.twq F Si^: ^-el (yap) Philop. 719,25 |7.£Y£9£t] sic 

Sic et E Aristot.: [xEy^aei h-z\ Them. 146,2, FGHI Aristot., Philop. dAXa — (19) diro- 

o^/£ai)ai] exscr. Simpl. 719,3 sqq. xal oin. \V (sec. 146,2) 14 Stow&oj W 

p.-/)0£v Simpl., indeque Spengel 15 v) xaxd tov ypovov aF Simplicii t( oe BL: 

TO SeMW: Ti O'jv Simpl.: Ti o/j coni. Spengel 16 Etvat Xi'(oij.v* Etvai (sic) AV 

a 
18 a-jTov om. W 20 Kal (ante x6) siiperscr. W 22 MsYapoi Spengel: {J-ffap M: 

piyapa WBL xdv scripsi: xal libri (cf. Simpl. 720,20) 25 yivovTai WB, Laur. 

85,14 27 xal om. BL 150 THEMISTII IN PHYSIC. A 11 [Arist. p. 219bl5-220a3] 

7«p 7) cp6(J'.? £V djjLcpoiv uTTocpa-'vEtai, zav to jj-sv w; Trpotspov vor^xot'., to os 323 

«)? UCJTEpOV, £1 [XTj XOtl ^tOXpCtTTjC STSpOC , OTOtV £V AuXctO) X7.t 0T7.V EV 

a-"j'op5 , xa&ocTTEp oi aocpiaTotl X^jxpavouaiv. Tj warsp I'ojxpaTrj; tu) [iev 25 

UTTOXEttXEVW TCZUTOV, (ZV T£ EV^a'Ss ttV TE EXElSE ^-ETazlVr^Tai , TW X6y«) Se 
5 ETSpOV (OU "I'C-.p TOlUTOV TO EV AuXEUO TE sTvOtl Xal TO £V d-fOpOc), O'JTtOC Xttl 

TO vOv; EV [lEV T^ cpuciEi xttl r{] ouat'a xatd to uttoxeiixevov, oiacpEpEi. os 
T(o Xo^oi" dXXo? ydp 6 Xo|-,'o; tou vGv, o upo? touc rirTrou? Xrj'Ei 6 323 

"ExTtOp 

V5v [XOl TTjV X0[Xl0r|V dirOT''v£TOV, 

10 xcl dXXo? TO'jTO'j Toij viiv 7P7.90IXEV0U. fva yxp ixaXXov tjLdi)"(jC, 8 Xe-j'U), 

UlXpOV 7'va)l>SV dvaXr^TTTEOV. 

'EXr/i^yj T(» [XEV [j-Ei'sOEt T7]V xivr^aiv (xxoXouOeiv, t-^ XlvVjOEl OS TOV 5 

/pOVOV. £0X0Y''-'V TOt'vUV xal T«? dp/a? TOUTOJV X7.t OlOV Ta TTOlYiTlxd X7.t 

T7. ^EvvrjTixd dXXr^.oi? sTTEaUar Tror/]Tixov os jxeyeBou; [jlsv y; aTi7[XYJ, 

15 XlVTjCiEOJC §£ TO CpEpOaSVOV, /pOVOU OS TO VUV. wauSp TOl'vUV [117 aTqULTj 10 

X7l 6 Xii)oc El?, av TE EvftdSs d'v TE akXayoo iiz-acpipr^zai, toj X6*(o) Se 

OtaaSSpEl, oG'tuJ OE X7t to VUV. TCO -((Zp CpEpOjJlEVtO aXoXo'J&El TO VUV, WSTTEp 
6 /pOVO; TT^ '-p^P^-i "'^'^'^ "I'VWpl'CETOtl TO VUV OUX 7'XX(t) TlVl Tj Tt5 cpspOflEVOV 
dpl&fXElTai 'jdp TO TipOTEpOV TE X7l UTTEpOV Tr^? XlVrjaSO); XaTO! TYjV TOO 15 
20 C5£pO[XEVOU [XETdpaaiV* OU 77.p 7V OtEXprOr; T7'JT7. 'JLEVOVTOi; TO'J (pEpOJJLEVOU, 
7.XX' ItTEIO"/] to (pEpOlJLEVOV TTOTE [XEV X7T7. TOV TIpOTEpOV YtVET7l TOTCOV, TTOTE 
OE X7T7. TOV UOTEpOV, 017. TOUTO X7.1 TT^s XlVT^aEOJ? •yiV£